HABARLAR

Resmi habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna mähirli gutlaglar

Mälim bolşy ýaly, 24-nji sentýabrda geçirilen Halk Maslahatynyň mejlisinde, Türkmenistanyň Mejlisiniň kararyna laýyklykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen at dakyldy hem-de «Altyn Aý» altyn nyşany gowşuryldy. Bu waka mynasybetli hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyna köp sanly hatlar we telegrammalar gelip gowuşýar. Hatlarda, hususan-da, häzirki döwürde Garaşsyz Watanymyzyň «Döwlet adam üçindir!» diýen ýörelgäni baş şygar edinip, ösüşiň ýoly bilen ynamly öňe barýandygy, halkymyzyň rowaçlygyny yzygiderli ýokarlandyrmak boýunça giň gerimli işleriň alnyp barylýandygy nygtalýar. Ýurdumyz dünýä döwletleri bilen dost-doganlyk gatnaşyklaryny saklap, ählumumy parahatçylygyň, abadançylygyň, durnukly ösüşiň pugtalandyrylmagyna saldamly goşant goşýar. Gysga taryhy döwürde Garaşsyz Türkmenistanda ägirt uly işler amala aşyryldy, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary netijesinde täzeçil özgertmeler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Senagat pudaklaryny ösdürmek, innowasion häsiýetli kärhanalaryň işini ýola goýmak, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan we eksport ugurly önümleriň önümçiliklerini döretmek, oba hojalygyny özgertmek, azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak, ýurdumyzyň ähli sebitlerinde täze iş orunlaryny döretmek we ilaty durmuş taýdan goramak boýunça toplumlaýyn işler ýerine ýeti

17 sagat öň

Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen ady dakmak hakynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanyň milli Garaşsyzlygynyň esaslaryny, Bitaraplyk ýörelgelerini pugtalandyrmaga goşan ägirt uly şahsy goşandy, döwletiň we jemgyýetiň öňünde bitiren aýratyn görnükli hyzmatlary, täzeçil başlangyçlary öňe sürüp, demokratik, hukuk, dünýewi döwletimizi depginli ösdürmekde, ösüşiň täze tapgyrynda syýasy we durmuş-ykdysady özgertmeleriň hukuk binýadyny kämilleşdirmekde, ýurdumyzyň durmuşyny demokratiýalaşdyrmakda, täze taryhy döwürde mähriban Watanymyzyň keşbiniň tanalmaz derejä ýetmegini üpjün edýän oňyn özgertmeleri durmuşa geçirmekde, ata-babalarymyzdan miras galan ýörelgelere laýyklykda ýaşuly nesle hormat goýmakda, ýaşlary Watana söýgi we wepalylyk ruhunda terbiýelemekde, ösüşiň we parahatçylygyň hatyrasyna döwletleriň we halklaryň arasyndaky hyzmatdaşlygyň, dost-doganlygyň berkidilmegine gönükdirilen başlangyçlary bilen Watanymyzyň halkara abraýyny pugtalandyrmakda, täze döwrüň oýlanyşykly ýörelgesini dowam edip, Gahryman Arkadagymyz tarapyndan esaslandyrylan döwletliligiň synmaz sütünini berkitmekde bitiren hyzmatlary, Watanymyzyň şan-şöhratyny we mertebesini artdyrmakda alyp barýan yzygiderli, maksada okgunly işleri üçin, şeýle hem Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygynyň baýramçylygy mynas

1 gün öň

SAÝLAMA HABARLAR

KANUNLAR