HABARLAR

Ganatly bedewler bilen Watanymyzyň dünýädäki şan-şöhraty barha belende galýar

Hormatly Prezidentimiz Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy Aşgabat, 28-nji sentýabr (TDH). Şu gün ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramy mynasybetli Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda dabaralar geçirildi.

Bitarap Watanymyzyň parahatçylygynyň we abadançylygynyň goragçylaryna sylaglar gowşuryldy

Aşgabat, 28-nji sentýabr (TDH). Şu gün Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça harby gullukçylara hem-de ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärlerine ýokary döwlet sylaglaryny gowşurmak dabarasy boldy. Dabara türkmen paýtagtynyň günorta-günbatar künjeginde ýerleşýän “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumynda geçirildi. Watan azatlygy üçin janlaryny gurban eden milli gahrymanlaryň edermenligine sarpa goýmak biziň halkymyzyň öz ruhy-ahlak gymmatlyklaryna hem-de ata-babalarymyzdan miras galan beýik taglymlaryň köp asyrlyk ýörelgelerine berk ygrarlydygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Täze desgalar — bagtyýar halkymyza sowgat

26-njy sentýabrda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzda gurlan hem-de sebitde deňi-taýy bolmadyk Söwda we dynç alyş, işewürlik merkezlerinden hem-de döwrebap ýaşaýyş jaýlaryndan ybarat, “Aşgabat” diýlip atlandyrylan binalar toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Döwlet Baştutanymyz bu çärä gatnaşmak üçin Halk Maslahatynyň Diwanynyň binasyndan ak mermerli paýtagtymyzyň gözelligini artdyrýan täze desganyň açylyş dabarasynyň geçirilýän ýerine ugrady.

Garaşsyzlyk toýy toýlandy

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň gününiň toý dabaralary welaýatymyzda belent joşguna we ruhubelentlige beslenip, şagalaňly bellenip geçildi. Ýurdumyzyň naýbaşy baýramy mynasybetli etraplarymyzda hem-de Tejen şäherinde geçirilen baýramçylyk dabaralaryna bagtyýar ildeşlerimiz egsilmez şatlyk duýgusy bilen gatnaşdy.  ÄNEW. Welaýat derejesindäki esasy baýramçylyk dabaralary Änew şäherinde ýaýbaňlandyryldy. Günüň ir säherinde mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň şanyna welaýat häkimliginiň golaýyndaky Mukaddeslik meýdançasynda Döwlet baýdagynyň ýokary galdyrylyş dabarasy geçirildi. Oňa welaýat häkimliginiň, welaýat edara-kärhanalarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylarydyr jogapkär işgärleri, halk hojalygynyň dürli pudaklarynyň zähmetkeşleri gatnaşdy. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli hormatly atlara we döwlet sylaglaryna mynasyp bolan bagtyýar ildeşlerimiz dabaranyň iň arzyly myhmanlary boldular.

Berkararlygyň altyn ýoly

Mukaddes Garaşsyzlyk külli türkmeni milli erkinligine we öz maddy, ruhy baýlyklaryna eýe etdi. Bu deňsiz-taýsyz baýlyklaryň il-ýurduň ykbalyndaky ornunyň neneňsi belentdigine we arzylydygyna biz hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda badalga berlen hem-de durmuşa ornaşdyrylan beýik maksatnamalaryň mysalynda has-da aýdyň göz ýetirýäris. Şular hakda oýlanyp, biz her saba-säherde sakasy Garaşsyzlykdan gözbaş alan bagtyýarlygymyzyň baky dowamat bolmagyny dileg edýäris. Bu gün biz eziz Diýarymyzyň haýsy künjegine seretsek mukaddes Garaşsyzlygymyzyň miwelerine, Garaşsyzlyk gunçalarynyň gül açýandygyna şaýat bolýarys. Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzyň ykdysadyýetinde beýik işler amala aşyryldy. Ýurdumyzyň gurluşyk, senagat, oba hojalyk we nebitgaz pudaklarynda ajaýyp ösüşler gazanyldy. Ülkämiziň ähli künjeginde köp sanly häzirki zaman desgalar we binalar gurlup ulanylmaga berildi. Halkara demir ýollary, Aşgabat şäherinde Olimpiýa şäherjigi, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy, «Altyn asyr» Türkmen köli, döwrebap halkara howa menzilleri, Türkmenbaşynyň Halkara deňiz porty, halkara gazgeçirijiler ýaly örän iri taslamalar durmuşa geçirildi we geçirilýär. Iri köprüler, has oňaýly ýaşaýyş jaýlary, myhmanhana toplumlary, sagaldyş we dynç alyş merkezleri, çagalar baglarydyr ort

Garaşsyz döwletim — Türkmenistanym

Buýsanyp waspyňy ýetireýin men,Garaşsyz döwletim — Türkmenistanym!Bar bilýänim dile getireýin men,Garaşsyz döwletim — Türkmenistanym! Şanly otuz ýyllyk toýuň toýlanýar,Ýurtlaryň içinden ilki saýlanýar,Türkmeniň hemrasy dünýä aýlanýar,Garaşsyz döwletim — Türkmenistanym!

Üstünliklerimiziň binýady

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly toýy giňden toýlandy. Her birimiziň ykbalymyzda, durmuşymyzda bu senäniň uly ähmiýeti bar. Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, «Mukaddes Garaşsyzlyk biziň ähli ösüşlerimiziň, şöhratly üstünliklerimiziň binýadydyr. Üçünji müňýyllygyň öň ýanynda — 1991-nji ýylda Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygy dünýä bileleşigi tarapyndan ykrar edildi. Netijede, ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda düýpli özgertmelere badalga berildi». Ýurt Garaşsyzlygynyň geçen şöhratly ýyllarynda amala aşyrylan özgertmeler asyrlara barabardyr. Ähli ugurlarda belent sepgitlere ýetildi, uly üstünlikler gazanyldy. Ak şäherimiz Aşgabadyň binagärlik keşbi düýpgöter özgerip, paýtagtymyz dünýäniň iň owadan şäherleriniň birine öwrüldi. Paýtagt şäherimizde bir-birinden belent we owadan ymaratlar, köpugurly köprüler, aýna ýaly tekiz şaýollar, ýaşyl begresli seýilgähler, suw çüwdürimleri, köp sanly beýleki desgalar guruldy.

Şan­ly se­ne my­na­sy­bet­li da­ba­ra­la­r

27-nji sent­ýabr­da paý­tag­ty­myz­da­ky Mej­lis­ler mer­ke­zi­niň sah­na­syn­da sun­gat us­sat­la­ry­nyň Türk­me­nis­ta­nyň Ga­raş­syz­ly­gy­nyň 30 ýyl­ly­gy­na ba­gyş­la­nan kon­ser­ti ge­çi­ril­di. Da­ba­ra hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gur­ban­gu­ly Ber­di­mu­ha­me­dow gat­naş­dy. Ga­raş­syz­lyk gü­ni hal­ky­my­zyň Ga­raş­syz türk­men döw­le­ti­niň dö­rän­di­gi­ni ala­mat­lan­dyr­ýan baş baý­ra­my­dyr. Türk­me­nis­tan hä­zir pa­ra­hat­çy­lyk dö­re­di­ji döw­let hök­mün­de giň­den ta­nal­ýan, äh­lu­mu­my dur­nuk­ly ösü­şiň bäh­bi­di­ne dün­ýä jem­gy­ýet­çi­li­gi bi­len ne­ti­je­li gat­na­şyk­la­ry alyp bar­ýan öz­baş­dak ýurt­dur.

Belent binalaryň ýalkymy

Toýy toýlara ulaşýan Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzda baş baýramçylygymyz ýatdan çykmajak täsirli dabaralara beslendi. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýuny türkmen halky ajaýyp zähmet üstünlikleri, täze desgalaryňdyr binalaryň açylyş dabaralary bilen garşylady. Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda owazasy jahana dolan Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk toýy türkmen halkynyň bagtyýarlyga beslenen eşretli durmuşynyň hem-de ýurdumyzyň belent depginler bilen ajaýyp ösüşleriniň beýik baýramçylygydyr. Bu baýramçylyk mynasybetli ýurdumyzda gurlup ulanylmaga berlen desgalardyr binalar döwrebaplygy, owadanlygy, kaşaňlygy bilen tapawutlanýar. 26-njy oktýabrda hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda paýtagtymyzda gurlan hem-de sebitde deňi-taýy bolmadyk Söwda we dynç alyş, işewürlik merkezlerinden hem-de döwrebap ýaşaýyş jaýlaryndan ybarat “Aşgabat” binalar toplumynyň uly dabara bilen açylyp ulanmaga berilmegi hem ýatdan çykmajak buýsançly waka öwrüldi.

Bedewler — toýlarymyzyň bezegi

Hormatly Prezidentimiz: «Berkarar döwletimiziň iň täze taryhy, biziň ösüşlerimiz we üstünliklerimiz dünýä bileleşigi tarapyndan ykrar edilen Garaşsyzlygymyzdan başlanýar. Geçen 30 ýylda ýurdumyzda dünýä ýaň salan ägirt uly işler bitirilip, ähli ugurlarda asyrlara barabar ýol geçildi» diýip belleýär. Ýurdumyzda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýunyň dabaralary örän belentden tutuldy. Düýn Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda at çapyşyklary geçirildi.