HABARLAR

Garabogazköl aýlagynyň üstünden geçýän täze köpriniň düýbi tutuldy

Şu gün Balkan welaýatynda Garabogazköl aýlagynyň üstünden geçýän täze, döwrebap awtomobil köprüsiniň düýbüni tutmak dabarasy geçirildi. Oňa zähmet rugsadynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy.

Köpri gurmak — sogap iş

Amyderýanyň üstünden gurlan demir ýol we awtoulag köprüleri ýurdumyzyň ykdysadyýetine ägirt uly täsirini ýetirýär. Halkymyz hem indi birnäçe ýyl bäri ol köprüleriň hözirini görýär. Ol köprüler Amyderýanyň sag kenaryndaky tarp ýerleriň özleşdirilip, täze Döwletli etrabynyň döredilmeginde, Köýtendag sebitlerindäki dag-magdan baýlyklarynyň üstüni açyp, olary gaýtadan işläp, ýurdumyzyň ykdysadyýetini kuwwatlandyrmakda möhüm ähmiýete eýe boldy. Ýeri gelende aýtsak, Amyderýanyň üstünden gurlan Kerki — Kerkiçi aralygyndaky uzynlygy 1400 metre ýetýän demir ýol köprüsi şu güne çenli Jeýhunyň üstünden gurlan alty köpriniň ilkinjisi boldy. Köpri 2009-njy ýylyň sentýabr aýynda ulanmaga berildi. Bu demir ýol köprüsi Uzak Gündogar döwletlerinden Pars aýlagyna, Hazar deňziniň üsti bilen Kawkaza, Ýewropa, Ýakyn Gündogar ýurtlaryna ýük daşamakda iň ýakyn ýoluň ugrunda gurlan möhüm ähmiýetli desga bolup durýar. Ondan peýdalanýan ýurtlaryň sanynyň barha köpelmegi bu desganyň ähmiýetini has-da artdyrýar.

«TÜRKMENISTANYŇ GURLUŞYGY, SENAGATY, ENERGETIKASY — 2022» ATLY HALKARA SERGÄ WE «TÜRKMENISTANYŇ GURLUŞYK, SENAGAT, ENERGETIKA PUDAKLARYNYŇ ÖSÜŞI» ATLY MASLAHATA GATNAŞYJYLARA

Hormatly sergä we maslahata gatnaşyjylar! Gadyrly myhmanlar!

Döwrebap çagalar dynç alyş merkezi açyldy

5-nji awgustda Esenguly etrabynda «Arkadagyň nesilleri» atly döwrebap çagalar dynç alyş merkeziniň açylyş dabarasy boldy. Oňa Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy we deputatlar, welaýat, şäher häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, hormatly ýaşulular, etrabyň ýaşaýjylary gatnaşdylar. Baýramçylyk lybasyna beslenen döwrebap toplumyň çäginde şatlykly ýagdaý emele geldi — ähli ýerde joşgunly aýdym-sazlar ýaňlandy. Döredijilik toparlary myhmanlar üçin baýramçylyk maksatnamasyny taýýarladylar. Ýaş aýdymçylaryň we tansçylaryň köpöwüşginli çykyşlarynda ýaş nesliň sazlaşykly ösmegine hemmetaraplaýyn üns berýändigi üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk beýan edildi.

Gurluşyk, senagat we energetika ösüşleri

6-njy awgustda paýtagtymyzda «Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty, energetikasy — 2022» atly halkara sergisi we «Türkmenistanyň gurluşyk, senagat, energetika pudaklarynyň ösüşi» atly ylmy maslahaty öz işine başlady. Bu ähmiýetli çäreler ýurdumyzyň ugurdaş ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary, şeýle hem Söwda-senagat edarasy bilen bilelikde guraldy. Halkara sergisiniň açylyş dabarasyna Hökümet agzalary, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalary, Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputatlary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, daşary ýurtlaryň Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary, daşary ýurtly we ýerli işewürler, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri we köp sanly aşgabatlylar gatnaşdylar.

SAGDYNLYGYŇ HEM RUHUBELENTLIGIŇ ÝÖRELGESI

Berkarar Watanymyzda Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen binýady goýlan sagdyn durmuş ýörelgeleri hormatly Prezidentimiz tarapyndan işjeň dowam etdirilýär. Köpçülikleýin bedenterbiýäniň we sportuň ösdürilmegine gönükdirilen asylly ýörelgeler döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň hatarynda durýar. Hepdäniň penşenbe güni zähmet rugsadynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ogly Kerimguly bilen ir säherde Hazaryň kenaryna çykyp, birsellem gezelenç edip, welosipedli ýörişi amala aşyrdy, şeýle-de sport maşklaryny ýerine ýetirdi. Tomus paslynyň ir säheriniň özboluşly gözelligi, hoştap howasy hem-de serginligi ynsan ruhuna ýakymly täsir edýär. Döwlet Baştutanymyz şeýle ajaýyp mümkinçilikden peýdalanyp, ogly bilen kenarda birsellem gezelenç etdi. Soňra hormatly Prezidentimiziň ogly Kerimguly bilen bilelikdäki Awazanyň çägi boýunça welosipedli ýörişi dowam etdi.

Halkara ýaryşlarda ýeňiji bolan Türkmenistanyň ýygyndy toparlarynyň türgenlerine

Hormatly maslahata gatnaşyjylar! Gadyrly türgenler!

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa Halkara sport ýaryşlarynyň ýeňijileriniň Şa serpaýlaryna eýe bolmagy mynasybetli Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň türgenleriniň hoşallyk maslahatyna gatnaşyjylaryň ÝÜZLENMESI

Çuňňur hormatlanylýan Prezidentimiz! Sizi Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkara sport giňişligindäki abraýynyň ýokarlanýandygyna şaýatlyk edýän şanly wakalar — türkmen türgenleriniň Russiýa Federasiýasynyň Astrahan we Moskwa şäherleriniň aralygynda awtomobil sportunyň ralli-reýd görnüşi boýunça geçirilen «Ýüpek ýoly — 2022» atly halkara ýaryşda, şeýle-de Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde agyr atletika boýunça ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda geçirilen Aziýa çempionatynda üstünlikli çykyş edip, baýrakly orunlara mynasyp bolmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýarys. Siziň Garaşsyz Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegine gönükdirilen içeri we daşary syýasatyňyzyň, dünýäniň sport hereketine üstünlikli goşulyşýan Türkmenistanyň Ýer ýüzündäki at-abraýyny, şan-şöhratyny has-da beýgeldýän beýik başlangyçlaryňyzyň hemişe rowaç bolmagyny arzuw edýäris.

HOŞALLYK MASLAHATY

4-nji awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda halkara sport ýaryşlarynyň ýeňijileriniň Şa serpaýlaryna eýe bolmagy mynasybetli Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň türgenleriniň hoşallyk maslahaty geçirildi. Oňa ýurdumyzyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, türgenler gatnaşdy. Hoşallyk maslahatynda çykyş edenler eziz Diýarymyzda köpçülikleýin bedenterbiýäniň we sportuň ösdürilmegi ugrunda uly tagallalaryň edilýändigini, sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkarar bolmagy üçin ähmiýetli ädimleriň ädilýändigini bellediler. Türkmen sportuny hemmetaraplaýyn ösdürmegiň, halkara derejeli türgenleri taýýarlamagyň hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigi nygtaldy.

Täzelikler

«Mizemez gadam» hususy kärhanasynda ýylyň başyndan bäri 1 million 850 müň inedördül metr izogamm öndürildi. Onuň 787 müň inedördül metre golaýy bolsa daşary ýurtlara ugradyldy. Şonuň ýaly-da öndürilen 4000 tonna suwuk bitum mastikasynyň 1877 tonna ýakyny eksport edildi. Türkmenistanda öndürilen bu önümleri, esasan, Özbegistanyň we Türkiýäniň işewürleri satyn aldylar. Maglumatlar kärhanada önümçiligiň depgininiň artýandygyna şaýatlyk edýär. Mysal üçin, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 740 müň inedördül metr izogamm köp öndürildi. Suwuk bitum mastikasynyň artyk öndürilen mukdary 1027 tonna barabar boldy.