HABARLAR

Suwy arassalaýjy toplum

Düýn Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Arçman geňeşliginiň çäginde lagym suwuny arassalaýjy desga açylyp ulanmaga berildi. Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 27 ýyllyk toýuna barýan günlerimize gabatlanan täze desganyň açylyş dabarasy aýdym-saza beslendi. Toý bagy kesilenden soň, dabara gatnaşyjylar dili senaly ýaşulularyň baş bolmagynda lagym suwuny ýokary talaplara laýyklykda arassalamak üçin göz öňünde tutulan şertler bilen tanyşdylar. Bir gije-gündizde lagym suwunyň 20 müň kub metrini arassalamaga mümkinçiligi bolan desga 4,2 gektarda ýerleşip, özboluşly toplumy emele getirýär. Onuň çäginde gurlan edara, hlor öndürme, filtrleri dolandyryş, palçygyň suwuny aýryjy, suw arassalaýjy, barlaghana, kompressor, transformator, arassalanan suw binalaryny, hlor bilen garyşdyrma rezerwuary, ýuwuş suwunyň nasos bekedi, ussahana, ammar ýaly desgalaryň gurluşygynda ýokary talaplar göz öňünde tutulypdyr. Ol ýerde howalandyryş, palçygy goýaltma, suwy durlatma howuzlary, şeýle-de palçygy guratma meýdançasy gurlupdyr.

Parlament diplomatiýasy: hyzmatdaşlygy ösdürmegiň täsirli guraly

ÖSÜŞIŇ NURANA ÝOLY BILEN Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli, parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda döwletimiziň halkara giňişlikde abraýy barha dabaralanýar. Biziň ýurdumyz sebitde we dünýäde parahatçylygy, howpsuzlygy pugtalandyrmakda, şeýle hem döwletara gatnaşyklarda dostlukly hyzmatdaşlygy berkitmek babatda halkara ähmiýetli tagallalary durmuşa geçirýär. Bu günki gün sebitiň, dünýäniň ýurtlary ygtybarly hyzmatdaş hökmünde ata Watanymyza dürli ugurlar boýunça uly gyzyklanmalaryny bildirýärler. Dünýäniň ýurtlarynyň parahatçylygynyň, abadançylygynyň bähbidine netijeli sebit we halkara hyzmatdaşlygyny, howpsuzlygyny we durnukly ösüşini berkitmäge gönükdirilen daşary syýasy ýörelgeleri hem-de parlamentara gatnaşyklary mundan beýläk hem ösdürmek we ýokary derejelere çykarmak boýunça Gahryman Arkadagymyzyň öňe süren beýik başlangyçlary netijesinde, ýurdumyzyň parahatçylygy döredijiligiň we dostlugyň merkezine öwrülendigini buýsançly aýtmak bolýar.

Şygryýet äleminiň öçmejek nury

Magtymguly etrap merkezindäki Magtymguly Pyragynyň muzeýiniň mejlisler zalynda welaýat häkimliginiň hem-de «Watan», «Edebiýat we sungat» gazetleriniň redaksiýalarynyň guramaklarynda akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp, «Şygryýet äleminiň öçmejek nury» atly maslahat geçirildi. «Şygryýet äleminde öçmejek yz goýan we dürdäne şygyrlary dünýä edebiýatynyň genji-hazynasyna giren şahyryň eserleri asyrlar geçse-de, öz ähmiýetini ýitirenok. Bu gün olar dünýä halklarynyň dillerinde söýlüp okalýar. Çuňňur pähim-paýhasa ýugrulyp, köňüllerde ýer eden şygyrlar merdana halkymyzyň ýüreginde aýdym bolup ýaňlanýar. Mälim bolşy ýaly, 2024-nji ýylda türkmen nusgawy edebiýatynyň parlak ýyldyzy Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy dabaraly ýagdaýda bellenip geçiler. Türki medeniýetiň halkara guramasy (TÜRKSOÝ) tarapyndan şol ýylyň «Türki dünýäniň beýik şahyry we akyldary Magtymguly Pyragy ýyly» diýlip yglan edilmegi dünýäde ykrar edilen söz ussadyna goýulýan belent hormat-sarpanyň aýdyň nyşanydyr» diýip, maslahatda çykyş edenler aýratyn buýsanç bilen nygtadylar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda durmuşa geçirilýän tutumlar barada gürrüň etd

Gülki paýlan sahnalar

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynyň döredijilik toparynyň welaýatymyzda birnäçe günläp myhmançylykda bolup, “Geliň, gülşeliň!” atly aýdym-sazly, şüweleňli sahnalary tomaşaçylara hödürlemegi sungat muşdaklarynda ýakymly täsirleri galdyrdy. Balkanabat şäherindäki welaýat döwlet drama teatryna köp sanly tomaşaçylary ýygnan döredijilik toparynyň çeper ýolbaşçysy, Türkmenistanyň at gazanan artisti Döwletmyrat Hanmämmedow bilen bolan özara söhbetdeşligimiz döredijilik saparynyň maksady baradaky gürrüňden başlandy. Sahna ussadynyň gürrüň bermegine görä, Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynyň artistleriniň welaýatymyzda bolmagynyň esasy maksady teatr sungatynyň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe gazanýan üstünliklerini, şeýle-de halypa-şägirtlik gatnaşyklaryny ösdürmekde döredilýän giň mümkinçilikleriň oňyn netijelerini halk köpçüligine ýetirmekden, bagtyýar raýatlarymyzyň medeniýetli dynç almagyna mynasyp goşant goşmakdan ybarat bolup durýar. — Döredijilik toparymyzyň Balkanabat, Türkmenbaşy we Bereket şäherlerinde görkezen aýdym-sazly, degişme sahnalarynyň tomaşaçylarynyň ýeterlik bolmagy azabymyzyň ýerine düşendigini görkezen bolsa gerek. Türkmenistanyň at gazanan artisti Gözel Çommyýewanyň,

Ýaşlar barada alada

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň medeni-sport toplumynyň mejlisler zalynda toplumyň edara-kärhanalarynda zähmet çekýän ýaşlaryň gatnaşmaklarynda çäre geçirildi. Onda çykyş edenler «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň kabul edilmegi bilen baglanyşykly buýsançly söhbet etdiler. «Bu Kanunyň kabul edilmegi ýaşlaryň hukugyny berkitmek hem-de kepillendirmek üçin edilýän aladalaryň uludygynyň subutnamasy boldy. Ol ýaş raýatlaryň hukuklaryny, azatlyklaryny üpjün etmek, ýaşlar baradaky döwlet syýasatyny üstünlikli amala aşyrmak, bedew batly ösüşlerimize mynasyp goşant goşýan kämil nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek baradaky maksatlardan ugur alýar» diýip, çykyş edenler nygtadylar. Ýaşlara uly ynam bildirýän, olaryň ata Watanymyzyň ösüşlerine mynasyp goşandyny goşmagy üçin ähli şertleri döredýän hormatly Prezidentimize ýürekden çykýan alkyş sözlerini aýtdylar.

Buýsanyň siz bu Watana

Buýsanyň siz bu Watana,Buýsanmaga hakyňyz bar.Bolsun mydam şu topragyBagyş eden Hakyňyz ýar. Buýsanyň siz bu Watana,Keramatdyr, keremlidir.Geçmişine göz aýlasaň,Ärli, pirli, erenlidir.

Päk zähmetden bagt tapan zenandy

Daýhan birleşiginiň ilkagşam başlan ýygnagy ýary gijä çenli dowam etdi. Daýhan birleşiginiň başlygy Kömekgeldi Rejepow: — Ýoldaş Soltanow, siz gök-bakja ekinlerini ekmek üçin taýýarlap goýan 15 gektar ýerimize topar ýolbaşçysyny tapdy-ňyzmy? — diýende, agronom bada-bat Togta Mollaýewanyň adyny tutdy.

Adamyň içindäki iki möjek

(Tymsal) Bir zamanlar goja agtygyna durmuş hakykatyny şeýle beýan edipdir:

Ykdysady ösüşleriň täsirli guraly

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjyny goýan, hormatly Prezidentimiziň üstünlikli amala aşyrýan özgertmeleriniň netijesinde milli ykdysadyýetimiziň kuwwaty güýçlenýär we halkymyzyň ýaşaýyş derejesi günsaýyn ýokarlanýar. Sanly ulgamyň yzygiderli we maksatnamalaýyn ornaşdyrylyp, maglumatlar tehnologiýalarynyň esasy orunlary eýeläp ugramagy ykdysady ösüşlere oňyn täsirini ýetirýär. Mälim bolşy ýaly, «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» laýyklykda geçen ýyllarda düýpli işler durmuşa geçirildi. Häzirki wagtda döwlet Baştutanymyzyň aragatnaşyk ulgamyny toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak hem-de diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, degişli ugurlara öňdebaryjy enjamlary ornaşdyrmak boýunça öňde goýan wezipeleri hem çalt depginlerde ýerine ýetirilýär. Şol bir wagtyň özünde internet ulgamynyň raýatlara elýeterli bolmagy üçin ähli şertleri döredýän telekommunikasiýalaryň köpugurly ulgamy üstünlikli hereket edýär. Ýurdumyzyň raýatlary islendik pudakda sanly ulgamdan netijeli peýdalanyp, önümlerini satuwa çykaryp ýa-da ýerleşdirip bilýärler, wagyz-ündew işlerini alyp barýarlar.

Täzelikler

Türkmenabat şäherindäki «Demirbetonönümleri» kärhanasynda ýurdumyzyň gurluşyk-gurnama işlerinde zerur bolan gurluşyk önümleriniň öndürilişi barha artdyrylýar. Bu ýerde şu ýylyň geçen döwründe gurluşyk önümleriniň 19 million 500 müň manatlykdan gowragy öndürilip, sarp edijilere ugradyldy. Has takygy, bu döwürde keramiki kerpijiň 3 million 100 müňüsi, gurluşyk üçin betonyň 13 müň kub metre golaýy, harytlyk betonyň 4 müň kub metrden gowragy öndürildi. Bu bolsa geçen ýylyň degişli döwründäkiden ep-esli artykdyr.