HABARLAR

Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyna bagyşlanan aýdym-sazly dabara

Aşgabat, 26-njy sentýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanan sungat ussatlarynyň döwlet konserti boldy. Baýramçylyk dabarasyna sahna ussatlary, halypa we ýaş estrada aýdymçylary, meşhur folklor-tans toparlary, Döwlet hory, çagalar döredijilik toparlary gatnaşdylar. Garaşsyzlyk güni özygtyýarly döwletimiziň berkararlygyny, nesilleriň we döwürleriň synmaz ruhy baglanyşygyny, ata-babalarymyzyň Watanymyzyň Garaşsyzlygy, ýurdumyzyň gülläp ösmegi, halkymyzyň jebisligi ugrunda köp asyrlaryň dowamynda eden arzuwlarynyň hasyl bolandygyny alamatlandyrýan baş baýramymyzdyr.

Mukades Garaşsyzlygyň altyn ýoly

Her bir ynsan üçin hem-de tutuş bir halk üçin mizemez gymmatlyklar, mukaddes düşünjeler, ruhy sütünler bolýar. Watan, döwlet, döwletlilik, halk, milli-ruhy ýörelgeler hem-de olar bilen bagly düşünjeler biziň her birimiziň kalbymyzda mukaddes düşünje bolup örňeýär. Şol düşünjeleriň binýadynda «biz» diýen düşünje kemala gelýär, her birimiz bir bitewi çägiň, birmeňzeş ruhy gymmatlyklaryň gurşawynyň perzendi hökmünde, mukaddes mähremligiň gujagyna dolýarys. Bu gün ýurt Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygynyň döwlet derejesinde her bir türkmen ojagynda, maşgala suprasynyň başynda uly toý-baýram edilip, şatlyk-şagalaň bilen bellenilmeginde hem bahasyny hiç zat bilen ölçäp bolmajak bagtyýarlyk, beýik mukaddeslik şöhlelenýär. Garaşsyzlyk baýramy türkmen döwletiniň mizemezligini, bu keramatly toprakda mekan tutup, ösüp-örňeýän halkyň agzybirligini, Watany has-da şöhratlandyrjak, beýgeltjek işlere, döredijilikli zähmete ruhlandyrýan mukaddes söýgini alamatlandyrýan gymmatlykdyr. Garaşsyzlygymyzyň 32 ýylynyň dowamynda geçilen ýola nazar aýlap, ýurdumyz üçin garaşsyz ösüşiň näderejede netijeli, gymmatly, ýeňişli bolandygyna taryhy nukdaýnazardan baha bermek bolýar. Garaşsyzlyk döwrüniň başlanmagy bilen, düýpli özgertmeleriň, ägirt uly täzelenişiň döwri başlandy.

Bagtyýarlygyň baýramy

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllygy mynasybetli welaýatymyzda geçirilýän dabaralar aýratyn uly ruhubelentlige beslenýär. Joşgunly dabaralaryň biri-de Gökdepe etrabynyň Babarap obasynyň sport desgasynda geçirildi. Welaýat häkimligi, welaýat Medeniýet müdirligi hem-de jemgyýetçilik guramalary tarapyndan bilelikde guralan baýramçylyk dabarasyna welaýatyň edara-kärhanalarynyň, guramalarynyň işgärleri, talyp ýaşlar, köp sanly türgenler, şeýle-de ýaşuly nesliň wekilleri gatnaşdy.

Garaşsyzlyk senasy

Ýaşaýarys özümizi iň bagtyýar il saýyp,Döwrümiziň dabarasyn Älem-jahana ýaýyp, Ýüze sylýas, Arkadagyň eserlerni ajaýyp,Garaşsyzlyk – halkymyzyň ebedilik senasy,Mizemezdir, erkanadyr, «Budur türkmen binasy». Eziz Watan ýüzläp gurlan döwletleriň dowamy,Gujagynda biten güller müň bir derde dowaly, Bu gün belentde ýaňlanýar ýürekleriň owazy,Garaşsyzlyk – halkymyzyň ebedilik senasy,Mizemezdir, erkanadyr, «Budur türkmen binasy».

Köňülleriň buýsançly senasy

Her bir güni şanly wakalara, ýatdan çykmajak taryhy pursatlara beslenýän, zähmet üstünlikleri bilen şöhratlanýan eziz Diýarymyzda toýlar goşadan gelýär. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllyk toýuny ildeşlerimiz özüniň toý sowgady, zähmet üstünlikleri bilen garşylaýarlar, ýurdumyzy ösdürmekde, halkymyzyň agzybirligini has-da berkitmekde mynasyp goşant goşýarlar. Ýurdumyzyň ösüşine, gazanylan oňyn netijelere goşant goşmakda, olary wasp etmekde alyp baran işleri nazara alnyp, ildeşlerimiziň köpsanlysy hormatly Prezidentimiziň Şa serpaýyna mynasyp boldular. Biz hem Şa serpaýyna mynasyp bolan ildeşlerimiziň käbiriniň ýürek buýsançlaryny gazetiň okyjylaryna ýetirýäris. Hajar HANOWA,Ahal welaýatynyň Tejen etrabyndaky 12-nji çagalar bagynyň terbiýeçisiniň kömekçisi:

Gutly bolsun, baýramyňyz, Şa serpaýy, baýragyňyz!

Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllyk toýuny zähmet ýeňişleri bilen garşylap, bu baýramy uludan toýlaýan ildeşlerimiziň her biriniň ganatly kalplaryny buýsanç, nurana ýüzlerini guwanç duýgulary gaplap alýar. Ata Watanymyzyň ähli künjeklerinde uly dabara bilen bellenilýän Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli döredijilikli zähmet çekýän, öňdebaryjy watandaşlarymyzyň birtopary döwlet sylaglaryna, hormatly atlara, Şa serpaýlaryna mynasyp boldular. Milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda bolşy ýaly, oba hojalyk toplumynda hem uly ösüşler gazanylýar. Bizem ýurdumyzyň oba hojalyk pudagyny ösdürmekde, döwrebaplaşdyrmakda hem-de kämilleşdirmekde bitiren hyzmatlary üçin şeýle hormat-sylaga eýe bolan ildeşlerimiziň ýürek buýsançlaryny okyjylarymyza ýetirýäris. Akmämmet AKMÄMMEDOW,Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň başlygynyň orunbasary,Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen hormatly adyň eýesi:

Baýramçylyk dabaralary şirin mukamlara beslenýär

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň baýramçylyk konserti geçirildi. Baş baýramymyz hasaplanýan Garaşsyzlyk baýramyna ýurdumyzyň medeniýet we sungat ussatlary öz ýokary derejeli döredijilik sowgatlaryny taýýarladylar. Eziz Diýarymyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň taýýarlan çykyşlary köpöwüşginli bolup, onda Garaşsyz döwletimiziň üstünlikleriniň waspy belentden ýetirildi. Ýokary derejeli aýdym-saz we tans toparlarynyň görkezen özboluşly sahnalary bu baýramçylyk çäresine gatnaşanlarda buýsanç duýgusyny döretdi. Şeýle hem ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan beýik özgertmeler, ösüşler aýdymdyr sazlarda öz beýanyny tapdy. Belentden ýaňlanan aýdym sazlaryň şirin owazlary konserte gatnaşanlaryň göwün guşuny ganatlandyrdy.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Hormatly adamlar! Eziz watandaşlar!

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisindäki ÇYKYŞY

(Aşgabat şäheri, 2023-nji ýylyň 24-nji sentýabry) Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisindäki ÇYKYŞY

(Aşgabat şäheri, 2023-nji ýylyň 24-nji sentýabry) Hormatly Halk Maslahatynyň mejlisine gatnaşyjylar!