Türkmenistan

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-60-88, 39-95-06, 39-95-67
Email: turkmenistan-gazeti@online.tm

Habarlar

Rysgal-berekediň güwäsi

Baky Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk baýramyna ýokary ruhubelentlikde, ykjam taýýarlyk görülýän şu nurana günleriň her biri, ýurdumyzyň ähli künjeginde bolşy ýaly, Balkan welaýatynda hem il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli täze binalardyr desgalaryň açylyş dabaralaryna beslenýär. Baýramçylyga taýýarlyk görülýän häzirki buýsançly günlerde welaýat merkeziniň gaýrasynda howalanyp oturan Uly Balkan dagynyň etegindäki «Düzmergen» ýaýlasynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň hem-de onuň partiýasynyň agzasy, telekeçi Halmämmet Amanmämmedowa degişli ýyladyşhananyň açylyş dabarasy aýratyn şatlyk-şowhuna beslendi. Häzirki zaman dünýäsiniň ýokary hil ülňülerine doly laýyk gelýän, Türkiýäniň we Gollandiýanyň kämil enjamlary bilen birkemsiz üpjün edilen täze ýyladyşhananyň açylyş dabarasyna Balkan welaýat we Balkanabat şäher häkimlikleriniň ýolbaşçylary, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň günbatar sebitdäki agzalary bolup durýan hususy eýeçilikdäki düzümleriň hünärmenleri, welaýatyň jemgyýetçilik guramalarynyň we ýaşuly nesliň wekilleri ýokary ruhubelentlik bilen gatnaşdylar. «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň baýramçylyk ruhuna mynasyp derejede guralan dabarada buýsanç bilen çykyş edenler halkymyzyň bagtyýarlygynyň, erkana hem mynasyp ýaşaýşynyň hatyrasyna amala aşyrýan beýik işleri üçin hormatly Prezidentimize hoşallyklaryny be

Türkmenistanyň baky Bitaraplygy we Birleşen Milletler Guramasy: parahatçylygyň bähbidine dünýäni özgertmäge çagyryş

Gymmatlyk diýlende, köplenç, her halkyň mentalitetinde, her ýurduň ýol-ýörelgesinde iň naýbaşysy diýip arzylanýan nämedir bir ýagşy zada düşünilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň taryhy Kararnamalary bilen iki gezek tassyklanan Türkmenistanyň baky Bitaraplygy bolsa iň esasy milli gymmatlygymyz bolmak bilen birlikde, parahatçylyk döretmek tejribesiniň hem mümkinçiliginiň gerimini has giňeldip, ählumumy derejede ykrar edilen umumydünýä gymmatlygyna öwrüldi. Bu gün dünýä syýasatynda Bitaraplygyň türkmen nusgasy we Birleşen Milletler Guramasy diýen düşünjeler manydaş fenomen hasaplanyp, adamzadyň röwşen geljeginiň täze arhitekturasyny kemala getirmekde ygtybarly binýat bolup hyzmat edýär. 23-nji oktýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda geçirilen «Birleşen Milletler Guramasy: halkara parahatçylygyň we durnukly ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahatda hem, ine, hut şular dogrusyndaky pikir alyşmalara giň orun berildi. Dünýä bileleşiginde bellenilýän şanly seneleriň ikisine — BMG-niň döredilmeginiň 75 ýyllygyna hem-de Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan maslahatda çykyş edenler bu iki gymmatlygyň ählumumy derejedäki ähmiýetini hertaraplaýyn açyp görkezdiler.

Eserdeň esgerler

Oguz han, Görogly beg, Alp Arslan, Mälik şa, Soltan Sanjar, Jelaleddin Meňburun, Keýmir serdar ýaly beýik şahsyýetler mukaddes türkmen topragynda kemala gelip, kämil çykyp, ýurduň, iliň öňünde bitiren är işleri bilen taryhyň gatynda hemişelik orun aldy. Şeýle beýik şahsyýetleriň nesilleri bolan türkmen ýigitleri watansöýüjiligi, wepadarlygy, gaýduwsyzlygy, paýhaslylygy, ylym-bilimden, harby hünärden ussat baş çykaryp bilýänligi bilen tapawutlanypdyrlar. Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň «Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlarynyň edermen esgerleri kasamyna ygrarly bolup, mähriban halkymyzyň, hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ynamyny ödemegi özleriniň baş maksady saýýarlar.

Jebisligiň we ruhubelentligiň mekanynda

Gahryman Arkadagymyzyň daşyna mäkäm jebisleşip, ýurdumyzyň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk toýuna egsilmez gujur we joşgun bilen barýan ildeşlerimiziň sagdyn durmuş ýörelgelerine berk eýerýändigine düýn Diýarymyzyň paýtagtynda we ähli sebitlerinde geçirilen welosipedli ýörişler aýdyňlygy bilen şaýatlyk edýär. Ata Watanymyzyň toý ruhuna beslenen çagynda ýaýbaňlandyrylan ýörişlere dürli kärdäki we hünärdäki raýatlaryň, şol sanda ýaşlardyr ýaş türgenleriň işjeň goşulmagy aýratyn guwandyryjy boldy. AHALDA

Uniwersiada badalga berildi

Öňňin Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty, Bilim ministrlikleriniň bilelikde tassyklan meýilnamasyna laýyklykda Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XII uniwersiadanyň açylyş dabarasy boldy. Her ýyl geçirilmegi däbe öwrülen uniwersiadanyň şu okuw ýylyndaky nobatdaky tapgyrynyň açylyş dabarasyna ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinden sportuň dürli görnüşi bilen meşgullanýan talyp ýaşlardan düzülen toparlar, olaryň tälimçileri gatnaşdylar.

Bedewler ula gidende...

Düýn Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzda asylly däbe öwrülen güýzki at çapyşyk möwsüminiň nobatdaky çapuwy Balkanabat şäherindäki Balkan atçylyk sport toplumynda ýokary guramaçylyk we ruhubelentlik ýagdaýynda geçirildi. Oňa ýurdumyzyň beýleki welaýatlarynda seýislenýän gamyşgulak bedewleriň hem gatnaşmagy balkanly janköýerleriň sportuň bu görnüşine bolan gyzyklanmasyny has-da artdyrdy. Häzirki zamanyň ýokary hil ülňülerine laýyklykda gurlan Balkan atçylyk sport toplumynyň aýlawynda, bedewleriň ýaş aýratynlyklaryna görä, 1 müň 200 metr aralyga jemi bäş gezek geçirilen ýaryşlara atlaryň 35-si gatnaşdyryldy. Oňa tomaşa etmäge gelen janköýerler bu bäsleşikleri uzaklara ýaň salýan şatlyk-şowhun bilen synladylar. Çapyksuwarlaryň erjelligi, atyň jylawyna başarjaň erk edişleri janköýerleriň «berekellalary» bilen mübäreklendi.

Suw — ýaşaýşyň gözbaşy

Suw — adam bedeniniň her öýjüginiň 75 göterimini tutýar. Başlangyç synplarda okaýan çagalaryň suwa bolan talaby günde 1-2 litr bolsa, ýetginjek ýaşlar üçin ol günde 1,5 — 3 litre deň. Esasan-da, çagalara we ýaşlara arassa suw içmek hem-de gazly içgilerden daşda durmak maslahat berilýär. Çünki irki ýaşlarda çaganyň akyl ýetirijilik we okuwa bolan ukyby onuň içýän arassa suwunyň mukdaryna bagly bolýar. Beden doly ganýança, suwuň mukdarynyň köpeldilmegi beýni ulgamynyň işjeňligini berkidýär. Lukmanlaryň bellemeklerine görä, suwsuzlyk duýgusy aşakdakylar bilen kesgitlenýär, ýagny bedende suwuň mukdary azalýar, ganda duzlaryň mukdary ýokarlanýar. Munuň özi merkezi nerw ulgamyna suw içmegiň zerurlygy barada habar ýollaýar. Kähalatlarda agzyň guramagy suwsuzlygyň alamaty bolup durýar, ýöne ony suw içmek üçin hakyky habar hökmünde hasap etmeli däl. Yssy howada, çyglylyk ýokary bolanda, sport bilen meşgullanylanda, bedende suwuň ýitgisi köpelýär. Adam dem almak we derlemek arkaly 40 göterime golaý suw ýitirýär.

Türkmen-russiýa parlamentara hyzmatdaşlygy

AŞGABAT, 23-nji oktýabr (TDH). Şu gün Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy W.Matwiýenkonyň we Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowanyň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşligiň barşynda türkmen-russiýa parlamentara hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Federasiýa Geňeşiniň ýolbaşçysy ýurdumyzyň ýolbaşçylaryny we ähli türkmenistanlylary ýetip gelýän baýram — Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy bilen gutlap, bu senäniň dünýä möçberindäki ähmiýetini hem-de häzirki zaman halkara gatnaşyklarynda bitaraplyk ýörelgeleriniň artýan ornuny belledi.

Bitaraplyk Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň binýatlaýyn esasydyr

“Bitaraplyk syýasy, ykdysady, taryhy, medeni meseleleri birleşdirýän döredijilikli işdir”. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Röwşen ertirleriň rowaçlygy parahatçylygy söýýän ýürekleriň arzuwydyr

75 ýyl mundan ozal Ýer ýüzünde parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmek maksady bilen, ýeke-täk ählumumy düzüm bolan Birleşen Milletler Guramasy döredildi. Onuň Tertipnamasynda bütin adamzadyň abadan geljegine gönükdirilen ýörelgeler beýan edildi. Bu gün ol ýörelgeler parahatçylygy döretmegiň, birek-birege ynanyşmagyň hem-de giň halkara hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň möhüm çelgileri bolup, umumydünýä idealyna öwrüldi. Biz Milletler Bileleşiginiň esaslandyrylmagynyň 75 ýyllyk ýubileýiniň bellenilýän gününde BMG-niň Türkmenistandaky hemişelik utgaşdyryjysy Ýelena PANOWA internet ulgamy arkaly ýüz tutup, bu şanly sene mynasybetli, pikir-garaýyşlaryny paýlaşmagy haýyş etdik. Onuň çykyşynyň mazmunyny okyjylarymyza ýetirýäris.

Uly toýlara döwrüň joşguny bilen

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň 16-njy oktýabrda geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli, ýurdumyzda geçiriljek esasy çäreleri we durmuş-medeni maksatly binalaryň açylyş dabaralaryny döwrüň talabyna laýyklykda, ýokary guramaçylykda geçirmegiň zerurdygyny nygtady. Däbe öwrülen bu asylly çäreleriň geçirilmegi ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny we ähli ulgamlarda ýetilen sepgitleri giňden şöhlelendirmekde aýratyn mana eýedir. Şoňa görä-de, gurlup, ulanylmaga beriljek desgalarda gurluşyk işleriniň talabalaýyk we öz wagtynda ýerine ýetirilmegi zerurdyr. Halkymyzyň eşretli durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilen iri desgalaryň açylyş dabaralarynyň şatlyk-şowhunyny artdyrmakda, wakalary giňden şöhlelendirmekde medeniýet we sungat işgärlerine hem möhüm orun degişlidir. Şundan ugur alyp, milli Liderimiziň adam hakyndaky aladalarynyň aýdyň beýany bolan bu wakalary döwrüň döredijilik ruhy bilen wasp etmekde ýurdumyzyň medeniýet ulgamynyň wekilleri aýratyn işjeňlik görkezýärler. Mälim bolşy ýaly, tutuş noýabr aýynyň dowamynda paýtagtymyzda hem-de ýurdumyzyň sebitlerinde täze desgalaryň açylmagy mynasybetli, dabaralaryň birnäçesi geçiriler. Şolaryň hatarynda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky «Saglyk» binasy hem-de ýaşaýyş jaýlary, 200 orunlyk «Bagabat» şypahanasy we oňa barýan 23 kilometrlik awtomobil ýol

«Türkmenmetbugat»: Döwür bilen aýakdaş

Döwür barha özgerýär, ylmyň hem tehnologiýanyň ösmegi bilen, jemgyýetçilik durmuşy hem täze derejelere galyp, işleriň alnyp barlyşyna täzeçe çemeleşmegi talap edýär. Bu ugurda ýurdumyzyň dünýä tejribesini özleşdirip, tehnologiýalaryň esasynda gol zähmeti azaldylyp, işiň ahyrky netijesi, hili ýokarlanýar. Ýurdumyzyň dürli pudaklaryna täze innowasion tehnologiýalary, şol sanda sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak bäsdeşlige ukyply sanly ykdysadyýeti, sazlaşykly işleýän elektron senagatyny döretmek öňe sürülýän ykdysady syýasatyň esasy talaplary bolup durýar. Häzirki wagtda ýurdumyzda ähli ulgamlarda sanly ulgama geçmek boýunça netijeli işler alnyp barylýar. Şol işleriň netijesinde bolsa, ilata hödürlenýän sanly ulgamyň hyzmatlarynyň gerimi barha giňeýär. Biz muny ýurdumyzda çap edilýän gazet-žurnallary elektron görnüşe geçirmek boýunça alnyp barylýan işleriň mysalynda hem görýäris. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň ykdysadyýetinde gazanylýan üstünlikleri, sebitlerde bolup geçýän wakalary dessin okyja ýetirmek köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň baş maksadydyr. Indi raýatlarymyzyň her birine sanly ulgamyň mümkinçilikleri bilen gazet-žurnallardaky habarlardyr makalalary dessin okamak üçin ýeňillikler döredildi.

Öňdebaryjylar arany açýar

Ýurdumyzyň üç şäherinde geçirilen dört duşuşyk bilen Türkmenistanyň futbol çempionatynyň Ýokary ligasynda 19-njy tapgyr tamamlandy. Tapgyrda «Aşgabat» «Nebitçini», «Energetik» «Altyn asyry», «Şagadam» «Merwi», «Köpetdag» bolsa «Ahaly» kabul etdi. Paýtagtyň «Nusaý» stadionynda geçirilen duşuşykda «Aşgabat» futbol topary bassyr alty tapgyrlyk utulyşdan soňra, ýeňiş bilen didarlaşdy. Balkanabat şäheriniň «Nebitçisini» kabul eden «Aşgabat» 4-nji minutda Toýmämmet Sähetmämmedowyň, goşmaça wagtyň 6-njy minudynda Nazar Towakelowyň (11 metrlik jerime urgusyndan) geçiren pökgüleri bilen ýeňiş gazandy. «Nebitçiniň» ýeke-täk pökgüsini bolsa 33-nji minutda Alibek Abdyrahmanow geçirdi.

Lukmanlar maslahat berýär

Agyz-burun örtüklerini ulanyň! Adamlar bilen howpsuz

Milli Liderimiziň amala aşyrýan “Açyk gapylar” syýasatyna eýerip

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar AŞGABAT, 22-nji oktýabr (TDH). Şu gün Germaniýanyň “Commerzbank” bankynyň Lýuksemburg Beýik Gersoglygyndaky şahamçasynyň ýolbaşçylary bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşygyň çäklerinde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Köpugurly özgertmeleriň aýdyň menzilleri

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan ähli ulgamlar boýunça şanly menzillere ýetýär. «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda hem ýurdumyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazyljak möhüm wakalar biri-birine sepleşýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan iki gezek ykrar edilen hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygynyň uly dabaralar bilen toýlanylýan ýylynda bolup geçýän taryhy wakalar özboluşly many-mazmuna eýedir. Olaryň her biri ýurdumyzyň döredijilik kuwwatyny açyp görkezmek bilen, berkarar Watanymyzyň halkara derejedäki abraý-mertebesiniň has-da pugtalanmagyna, milli Liderimiziň umumadamzat bähbitli başlangyçlarynyň ilerledilmegine mynasyp goşant goşýar. Döwlet Baştutanymyzyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde nygtaýşy ýaly, Bitarap ýurdumyz häzire çenli dünýäniň 149 döwleti bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýdy. Türkmenistan halkara guramalaryň 50-ä golaýynyň agzasy bolmak bilen bir hatarda halkara konwensiýalaryň, şertnamalardyr beýleki köptaraplaýyn resminamalaryň hem 150-den gowragyna gatnaşýar. Bu günki gün oňyn Bitaraplyk, hoşniýetli goňşuçylyk, parahatçylyk söýüjilik ýörelgelerine ygrarly ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk halkara hukuk ýagdaýy tutuş Ýer ýüzünde uly hormat-sarpa mynasyp bolýar.

Depgin barha ýokarlanýar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ata Watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň artmagynda we mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň yzygiderli ýokarlanmagynda türkmen telekeçileriniň möhüm orny eýeleýändigini aýratyn nygtaýar. Gahryman Arkadagymyz kiçi we orta telekeçiligi düzümleýin üýtgedip gurmagy hemişe ünsde saklaýar. Häzirki döwürde tehniki ösüş, sarp edijileriň islegleriniň döwrebap kanagatlandyrylmagy köp babatda ykdysadyýetiň hususy böleginiň alyp barýan işleriniň netijeliligine bagly bolup durýar. Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, Diýarymyzyň telekeçileri milli ykdysadyýetimizi ösdürmäge mynasyp goşant goşup, dürli pudaklarda netijeli işleri alyp barýarlar, çylşyrymly we giň möçberli taslamalary durmuşa geçirmekde baý tejribe toplaýarlar. Şonuň bilen birlikde-de, ýurdumyzda hereket edýän kanunlar türkmen ykdysadyýetiniň döwlete degişli bolmadyk ulgamynyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga, senagat önümçiliginiň netijeliligini we düşewüntliligini artdyrmaga, telekeçiligi depginli ösdürmäge doly mümkinçilik berýär.

Parlak laçynyň goşa ganaty

olaryň biri Garaşsyzlyk, beýlekisi baky Bitaraplykdyr Şeýle sözbaşynyň nähili dörändigini bilýäňizmi?! Şu ýylyň 9-njy oktýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 9 aýyň jemine bagyşlanan giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlisde milli Liderimiz öňde duran şanly baýramçylyga, hemişelik Bitaraplygymyza ünsi çekip, Türkmenistanyň häzir älemiň geosyýasy giňişliginde parlak laçyna meňzäp, şonuň goşa ganatynyň biriniň şanly Garaşsyzlyk, beýlekisiniň bolsa baky Bitaraplykdygyny nygtady.

Altyn güýzüň ak tüwüsi

Lebap welaýatynyň ekerançylary şaly oragyna guramaçylykly girişdiler. Olar «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda 10 müň 200 gektara ekilen şalydan 47,5 müň tonna hasyl alyp, hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllyk baýramyna mynasyp toý sowgady bilen barmagy maksat edinýärler. Munuň üçin olar kemsiz bişip ýetişen hasyly ýitgisiz ýygnamaga kuwwatly we kämil kombaýnlaryň 70-e golaýyny gönükdirdiler. Tejribeli mehanizatorlaryň erk edýän bu kombaýnlary şu günler bökdençsiz işledilýär we her günde 500 — 600 gektar ýerde şalynyň bitginli hasyly ýygnalýar. Çärjew, Halaç, Kerki we Köýtendag etraplarynda bu işiň depgini has-da ýokary. Indi köp ýyllardan bäri şaly ösdürip ýetişdirmek bilen meşgullanýan tejribeli şalyçylaryň gazanýan netijeleri bolsa köpler üçin nusga alarlyk. Aýratyn-da, Halaç etrabynda bolanymyzda, şeýle ussat şalyçylaryň köpdügine göz ýetirdik. Olaryň ýetişdiren şaly hasylyna ser salsaň, gözüň dokunýar. Däneden doly başyny aşak egip şelpelenip duran şaly başlary göwnüňi göterýär. Atyzyny haşal otlardan arassalap, oraga garaşýan şalyçy kärendeçileriň haýsy biri bilen gürrüňdeş bolsaň, olar şu ýyl hasyllylygyň geçen ýyldakydan ýokary boljakdygyny aýdýarlar. — Men şu ýyl bugdaý oragy tamamlanan dessine iki gektar ýere şalynyň «Nukus-1» diýilýän sortuny ekdim. Dogrusy, bu sortuň agrotehnikasyny hünärmenlerden sorap öwrenmeli boldum. Haçan dökün bermeli, suwuny nähili de

Milli gymmatlyklara sarpa

Golaýda Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Medeniýet ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň bilelikde guramagynda «Senet — eliň altyn bilezigi» atly sergi bäsleşigiň döwlet tapgyry geçirildi. Oňa ýurdumyzyň ähli künjeklerinden 14 — 30 ýaş aralygyndaky ildeşlerimiz gatnaşyp, halkymyzyň baý geçmiş mirasyny, medeni gymmatlyklarymyzy, däp-dessurlarymyzy şöhlelendirýän senetçiligiň we milli el işleriniň dürli görnüşlerini hödürlediler. Hormatly Prezidentimiziň: «Türkmenler gaýtalanmajak medeni, ruhy we edebi gymmatlyklary döreden, adamzadyň medeni we ylmy genji-hazynasyna taýsyz goşant goşan dünýäniň iň gadymy halklarynyň biridir» diýip, belleýşi ýaly, halkymyz asyrlaryň synagyndan geçen kämil senetleri döredip, olary sungat derejesine ýetirmegi başarypdyr. Türkmen maşgalasynda zähmet terbiýesine aýratyn ähmiýet berilýär we bu asylly ýörelge asyrlarboýy dowam edip gelýär. Her bir ata-ene öz perzendiniň milli senedimiziň haýsy-da bolsa bir görnüşine, käte bolsa birnäçe görnüşine imrinmegi üçin alada edip, görelde görkezýär. Ir döwürlerden bäri türkmen maşgalasynda enäniň gyz perzendine halydyr tara dokamak, keçe basmak, maşgalanyň geýim-gejimlerini tikmek, keşde-nagyş çekmek, atanyň bolsa ogluna zergärçilik, küýzegärçilik, aga