"Türkmenistan" gazeti

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-60-88, 39-95-06, 39-95-67
Email: turkmenistan-gazeti@online.tm

Habarlar

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýyna gatnaşyjylara we ýurdumyzyň ähli ýaşlaryna

Hormatly gurultaýa gatnaşyjylar!Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary! Sizi döwletimiziň işjeň hem-de öňdebaryjy jemgyýetçilik guramasy bolan Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýynyň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Watana bolan beýik söýgä ygrarly, ynsanperwerligi, hoşniýetliligi, dostlugy özüne ýörelge edinen ýaşlarymyzyň ykbalynda uly orun aljak bu gurultaýyň örän netijeli hem-de üstünlikli geçmegini arzuw edýärin.

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Täjigistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Aşgabat, 27-nji ýanwar (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi. Iki dostlukly döwletiň Baştutanlary mähirli salamlaşyp, özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşmaga, şeýle hem halkara we sebit syýasatynyň özara gyzyklanma bildirilýän wajyp meseleleri boýunça pikir alyşmaga dörän mümkinçilige kanagatlanma bildirdiler.

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Hormatly Serdar Gurbangulyýewiç! 27-nji ýanwarda täjik-türkmen diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýlanyna 30 ýyl doldy. Iki ýurduň özara gatnaşyklarynyň täze taryhynda möhüm ähmiýeti bolan bu şanly sene mynasybetli Size hem-de Türkmenistanyň dostlukly halkyna tüýs ýürekden gutlaglarymy, iň gowy arzuwlarymy beýan edýärin.

Resmi habarlar

Hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlygyny pugtalandyrmaga, goranmak ukybyny berkitmäge, çäk bitewüligini, konstitusion gurluşyny goramaga, howpsuzlygy, jemgyýetçilik, hukuk tertibini, kanunçylygy üpjün etmäge goşan uly şahsy goşantlary, gulluk borçlaryny göreldeli ýerine ýetirendikleri we söweşjeň taýýarlykda ýokary görkezijileri gazanandyklary üçin hem-de berkarar Watanymyza, merdana halkymyza köp ýyllaryň dowamynda birkemsiz gulluk edendiklerini, çeken halal, göreldeli zähmetini, döwletiň we jemgyýetiň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlaryny, önjeýli döwlet we jemgyýetçilik işlerinde gazanan uly üstünliklerini nazara alyp, şeýle hem Watan goragçylarynyň güni mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Permana gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň hem-de işgärleriniň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy. ***

Hormatly Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedowa Watan goragçylarynyň güni mynasybetli geçirilen dabara gatnaşyjylaryň ÝÜZLENMESI

Çuňňur hormatlanylýan Prezidentimiz!Hormatly Belent Serkerdebaşymyz! Sizi Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe uludan toýlanylýan Watan goragçylarynyň güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýarys. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistany Ýer ýüzünde giňden tanatmak, dünýäde parahatçylygy dabaralandyrmak, halkymyzyň abadan, asuda durmuşyny üpjün etmek ugrunda alyp barýan tutumly işleriňizde rowaçlyklary arzuw edýäris.

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly

möhüm wezipeleri, aýdyň maksatlary öňde goýýar Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow geçen ýylyň 29-njy dekabrynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisinde 2023-nji ýylyň şygaryny we nyşanyny tassyklady. Şeýlelikde, ýurdumyzyň raýatlarynyň teklipleri esasynda, täze ýylyň şygary «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edildi. Ýylyň nyşanynda ýerleşdirilen şekiller Garaşsyz, baky Bitarap döwletimiziň parahatçylygyny, bagtyýarlygyny, ösüşe we oňyn özgertmelere tarap ymtylyşy, ýaşlaryň watançylyk duýgusyny alamatlandyrýar. Türkmenistanyň röwşen geljegi ýaşlar bilen berk baglanyşyklydyr. Nyşanyň umumy mazmuny Gahryman Arkadagymyzyň ak ýolunda, Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda bütin halkymyzyň jebis bolup, ýaşlar bilen geljekde ata Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda gujurly we gaýratly zähmet çekjekdigini beýan edýär.

Demokratik ýörelgeleriň dabaralanmagy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň geçen ýylyň 23-nji sentýabrynda paýtagtymyzda geçirilen Döwlet Maslahatyndaky çykyşynda Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň 2023-nji ýylda geçiriljek saýlawlaryna taýýarlyk görüp başlamak barada aýdanlaryndan ugur alnyp, saýlaw toparlary tarapyndan deslapky taýýarlyk işleri alnyp baryldy. Saýlawlar we sala salşyklar hakynda kanunçylygy kämilleşdirmek işleriniň çäklerinde, halkara we milli tejribelerden ugur alnyp, Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň kabul edilmegi hem-de yzygiderli kämilleşdirilmegi saýlawlaryň halkara kadalara laýyklykda, guramaçylykly geçirilmegine uly ýardam berýär. Şeýlelikde, demokratik saýlawlary geçirmegiň ählumumy ykrar edilen halkara kadalaryny özünde jemleýän Türkmenistanyň Konstitusiýasy we Saýlaw kodeksi esasynda, raýatlaryň saýlaw hukuklary talabalaýyk üpjün edilýär. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Mejlisiniň 2023-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda çykaran kararyna laýyklykda, Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryny şu ýylyň 26-njy martynda geçirmek bellenildi. Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň 16-njy ýanwarda geçirilen mejlisinde bolsa saýlaw möwsüminiň başlanýandygy yglan edildi.

«Ýurda gulluk — biziň asyl kesbimiz!»

Watan goragçylarynyň güni giňden bellenildi Düýn paýtagtymyzda Watan goragçylarynyň güni mynasybetli giň gerimli çäreler ýaýbaňlandyryldy. Ilki harby we hukuk goraýjy edaralaryň harby gullukçylary, serkerdeler, harby talyplardyr okuwçylar Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji ýöriteleşdirilen harby mekdebinde ussat mugallym, ilhalar ynsan Berdimuhamet Annaýewiň heýkeline buýsanç bilen tagzym edip, gül desselerini goýdular. Soňra baýramçylyk dabarasy paýtagtymyzyň gözel künjeginde ata-babalarymyzyň gahrymançylyklarynyň hormatyna bina edilen «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumyna ter gül desselerini goýmak bilen dowam etdi.

Arkadag şäheri — şöhratly ýoluň dowamaty

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Köpetdagyň gözel künjeginde täze, döwrebap şäher — Arkadag şäheri kemala gelýär. Bu şäheriň aýratynlyklary, onda döredilýän şertler dogrusynda entek kän-kän söhbet ediler. Ýöne şunda Ahal welaýatynyň täze merkezine berlen adyň örän ýerine düşen çözgütdigini welin, hökman nygtamaly. Onda halkymyzyň köňül islegi öz beýanyny tapdy. Çünki bu şäher döwrümiziň beýik Şahsyýeti Gahryman Arkadagymyzyň irginsiz yhlasynyň, hemişelik üns-aladasynyň ajaýyp miwesidir. Ahal welaýatynyň döwrebap edara merkeziniň guruljak ýeriniň gadymy Yzgant obasyna golaý çäklerden saýlanyp alynmagynda hem uly many bar. Muňa hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň: «Yzgant obasynyň adyny gadymy oguz dilinden Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň türkmen diline geçirsek, mähriban halkymyza eziz we örän ýakymly bu adyň «Oguzlaryň şäheri», «Oguz şäheri» (Oguz hanyň şäheri) diýen manyny berýändigi öz-özünden düşnükli bolýar. Yzgant orta asyrlarda hem tutuş bir welaýatyň merkezi hökmünde belli bolupdyr» diýen sözleri-de güwä geçýär. Diýmek, Arkadag şäheri öz taryhy ýerinde — Ahal sebitiniň gadymy merkezinde bina edilen şäherdir.

Ýokary hil, ygtybarlylyk, döwrebaplyk

Hususy pudagyň çalt depginler bilen ösýän häzirki döwründe türkmen telekeçileriniň işlemekleri, döretmekleri, dürli harytlary öndürip, olary içerki hem daşarky bazarlara çykarmaklary ugrunda ähli zerur şertler döredilýär. Ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligi sazlaşykly ösdürmek, hususy başlangyçlary goldamak üçin amatly hukuk, ykdysady, maliýe we durmuş ýagdaýlary göz öňünde tutulandyr. Bu günki gün türkmen işewürleri iri gurluşyklara-da batyrgaý gatnaşýarlar. Dürli görnüşli, ilhalar harytlary öndürip, bazar bolçulygyna goşant goşýarlar. Bu asylly işlerde «Muhammet-Balkan» hojalyk jemgyýetiniň hem saldamly goşandy bar. «Muhammet-Balkan» hojalyk jemgyýeti 2009-njy ýyldan bäri hereket edýär. Şu döwrüň içinde kärhana dürli binalardyr desgalary gurup, şäher gurluşygy boýunça baý tejribe toplady. Şunda bu hojalyk jemgyýeti tarapyndan bina edilip, halkyň hyzmatyna berlen desgalaryň käbirini mysal getirsek, maksadalaýyk bolar. Mälim bolşy ýaly, geçen ýylyň sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly ulag düzüminiň desgalarynyň — Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynda täze ýolagçy awtomenzilleriniň binalarynyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy. Şol awtomenzilleriň gurluşygy bolsa «Muhammet-Balkan» hojalyk jemgyýetine ynanyldy. Awtomenzilleriň her biri bir gije-gündiziň dowamynda 700 ýolagça hyzmat etmäge ukyplydyr. Aşgabat — Daşoguz awto

Halkara habarlar

Türkmenistanyň adam ölçeginde ileri tutýan ugurlary Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Adam hukuklary boýunça komitetiniň nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň wekiliýeti adam hukuklary boýunça ileri tutulýan ugurlar barada beýanat bilen çykyş etdi. Onda raýat jemgyýeti, demokratik institutlar, metbugat azatlygy, gender deňligi, adam söwdasyna garşy göreşmek, bilim almak hukugy ýaly ulgamlarda hyzmatdaşlygyň Türkmenistanyň ÝHHG bilen adam ölçegleri babatda hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlarydygy bellenildi. Biziň ýurdumyz bu gurama bilen dialogyň ösdürilmegini goldaýar we onuň Adam hukuklary boýunça komitetiniň işine işjeň gatnaşmak bilen, ÝHHG sebitinde adam hukuklarynyň goralmagyna uly ähmiýet berýär.

Zenan hekaýaty

«Zenany tanap bolar, aňlamak mümkin däldir...»Sokrat, V asyr. Kimdir bu diýp sorana, aslym kylaý aýany men,Gözlerim derýaga düşmüş,                                                   boýlamyş ummany men,Ataş bilen arzymanly, aşyky perwana men,Dil guşun saýýada salgan, ötegçi diwana men,Zynaty zyba çekilgen, göwnümiň janany men...

Röwşen geljege ynam

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi ata-babalarymyzyň öz dury gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan halk häkimiýetliligi baradaky milli däpleriniň bu gün dünýä nusgalyk derejede mynasyp dowam etdirilýändiginiň buýsançly güwäsine öwrüldi. Işjeň ýagdaýda geçen maslahatda Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistanyň Halk Maslahatyny döretmek baradaky başlangyjy biragyzdan goldanyldy. Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine bellenilmegi, türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip kanun esasynda ykrar edilmegi berkarar döwletimiz üçin ägirt uly işleri bitiren, döwleti dolandyrmakdaky pähim-paýhasy ählumumy ykrarnama eýe bolan bu beýik Şahsyýete il-halkymyzyň mizemez ynamynyň ýene bir gezek aýdyň ýüze çykmasy boldy. Watanymyzyň gülläp ösmegi, uly taslamalaryň, maksatnamalaryň üstünlikli amala aşyrylmagy, ýurdumyzyň ruhy, ykdysady kuwwatynyň berkemegi, abadan hem erkana durmuşymyz şu ynam bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Şeýle mäkäm bitewüligiň, jebisligiň netijesinde giň gerimli durmuş, syýasy, ykdysady özgertmeler mundan buýana hem üstünlikli dowam etdiriler, ýurdumyz durnukly ösüşiň täze giňişliklerini eýelär.

Gelegurt hüjümine hile

Ata-babalarymyz müňýyllyklaryň dowamynda tebigat bilen sazlaşykly ýaşap gelipdirler. Ýylyň dowamynda yzly-yzyna tirkeşip gelýän pasyllaryň her bir aýynyň günlerinde, ongünlüklerinde bolup geçýän tebigat hadysalaryny synçylyk bilen durmuş eleginden geçirip, jikme-jik öwrenip, baý milli edim-gylymlary döredipdirler. Ýaş nesli zähmetsöýerlik, watanperwerlik, tebigatsöýüjilik ruhunda terbiýelemäge aýratyn ähmiýet beripdirler. Hemişe öz çagalaryna tebigatyň ajaýyp gözelliklerini gorap saklamaga hem-de baýlaşdyrmaga ýardam etmegi ündäpdirler. Möjek, böri we gurt sözlerini öz ogullaryna adam ady hökmünde dakmaklary hem pederlerimiziň türkmen tebigaty bilen hemişe sazlaşykly ýaşaýşy alyp barandygyna mysal bolup biler. Möjekler ýaşaýan ýeriniň toprak-howa şertlerine örän gowy uýgunlaşandyrlar. Halkymyzda “böri” diýlip atlandyrylýan möjeklere ýiti gözlülik, ýokary duýujylyk hem ys alyjylyk, ugurtapyjylyk, çydamlylyk, sabyrlylyk ýaly häsiýetler mahsusdyr. Möjekleriň aşaky hereketli äňini galdyryjy-düşüriji myşsalary ösen bolýar. Päki ýaly ýiti dişleri berk bolup, azy dişleri gaýçy ýaly kesmäge ukyplydyr. Olaryň bu aýratynlyklary awlarynyň hemişe bolmasa-da, köplenç, şowuna bolmagyna getirýär.

Çekeleşikli bäsleşik

Şu günler gyzgalaňly dowam edýän «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XII spartakiadanyň çägindäki professor-mugallymlaryň gyzykly bäsleşikleri ýurdumyzyň sport durmuşyna özboluşly öwüşgin çaýýar. Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti, Bilim ministrligi hem-de «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasy tarapyndan geçirilýän ýaryşlar ýurdumyzyň sport jemgyýetçiliginiň uly gyzyklanmasyna eýe bolýar. Paýtagtymyzdaky Olimpiýa suw-sport toplumynda geçirilen suwda ýüzmek ýaryşy hem örän dartgynlylygy bilen tapawutlandy. Bu ýerde ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlaryndan düzülen toparlar 50 metr aralyga erkin usulda ýüzmekde bäsleşdiler.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi

Mary welaýaty, 26-njy ýanwar (TDH). Şu gün Mary welaýatynda iş saparynda bolan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bu ýerde Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Mejlisiň gün tertibine döwlet syýasatynyň möhüm meseleleri hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalary girizildi. Ilki bilen, Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa söz berildi. Ol milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça parlamentiň alyp barýan işleriniň netijeleri barada maglumat berdi. Mejlisiň iş toparlarynda ýakynda kabul edilen Konstitusion kanunlardan gelip çykýan, hereket edýän kanunçylyk namalaryna degişli üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek, “Türkmenistanyň Mejlisi hakynda” Türkmenistanyň Kanunyny taýýarlamak boýunça işler alnyp barylýar.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylaryna we işgärlerine

Hormatly Watan goragçylary! Sizi ýurdumyzda dabaraly bellenilýän Watan goragçylarynyň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny, çäk bitewüligini, konstitusion gurluşyny, Döwlet serhedimiziň mizemezligini goraýan, ýurdumyzyň howpsuzlygyny, jemgyýetçilik asudalygyny, milli kanunçylygymyzy hem-de hukuk tertibini üpjün edýän harby we hukuk goraýjy edaralaryň harby gullukçylaryna, işgärlerine bildirilýän uly ynamy, belent sarpany, olar hakynda edilýän çuňňur aladany giňden dabaralandyrýan bu baýram merdana pederlerimiziň watançylyk mekdebiniň dowamat-dowam bolýandygyny görkezýär.

Türkmenistanyň Mejlisiniň KARARY

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy S.G.BERDIMUHAMEDOWA goşun generaly diýen harby ady dakmak hakynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisi karar edýär:

Türkmenistanyň Prezidenti Täjigistan Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmona we ýurduň ähli doganlyk halkyna Türkmenistan bilen Täjigistan Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny, iň gowy arzuwlaryny iberdi. Döwlet Baştutanymyz hatynda: “Geçen ýyllaryň dowamynda hyzmatdaşlygymyz işjeň ösdürildi we häzirki wagtda-da yzygiderli pugtalandyrylýar. Dürli ugurlardaky hyzmatdaşlygyň netijeli gurallary ýola goýuldy hem-de berk hukuk binýady döredildi, hökümetara, pudagara derejedäki aragatnaşyklar üstünlikli amala aşyrylýar. Häzirki wagtda türkmen-täjik söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy depginli ösdürilýär, medeniýet, ylym, bilim ulgamlarynda özara gatnaşyklar giňeldilýär, parlamentara gatnaşyklar işjeňleşdirilýär” diýip belledi.

Resmi habar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe welaýatlarda ýerden, suwdan, oba hojalyk tehnikalaryndan we mineral dökünlerden netijeli peýdalanmak, agrotehniki çäreleri ýokary hilli geçirmek arkaly pagtanyň öndürilýän möçberini has-da artdyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine, Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň häkimliklerine: — ýerleriň kärendeçileriniň, peýdalanyjylarynyň we eýeleriniň işini ýokary derejede guramak arkaly 2023-nji ýylda Türkmenistan boýunça degişli möçberde pagta öndürilmegini üpjün etmek;