Türkmenistan

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-60-88, 39-95-06, 39-95-67
Email: turkmenistan-gazeti@online.tm

Habarlar

Döw­let howp­suz­lyk ge­ňe­şi­niň işi­ne ýo­ka­ry ba­ha be­ril­di

Aş­ga­bat, 28nji sent­ýabr (TDH). Şu gün Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti, ýur­du­my­zyň Ýa­rag­ly Güýç­le­ri­niň Be­lent Ser­ker­de­ba­şy­sy go­şun ge­ne­ra­ly Gurbanguly Berdimuhamedow mu­kad­des Ga­raş­syz­ly­gy­my­zyň 30 ýyl­ly­gy­nyň hor­ma­ty­na gu­ral­ýan da­ba­ra­la­ryň çäk­le­rin­de, Döw­let howp­suz­lyk ge­ňe­şi­niň ag­za­la­ry­na döw­let sy­lag­la­ry­ny, no­bat­da­ky har­by we ýö­ri­te at­la­ry dak­mak hemde hü­när de­re­je­le­ri­ni ber­mek da­ba­ra­sy­na gat­naş­dy. Da­ba­ra­nyň do­wa­myn­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ze “Türk­men eder­men” me­da­ly hemde “Ga­raş­syz Türk­me­nis­ta­nyň Wa­tan go­rag­çy­sy” at­ly ýu­bi­leý me­da­ly gow­şu­ryl­dy. Ýur­du­my­zyň hem­me­ta­rap­la­ýyn ok­gun­ly ösü­şi­ni üp­jün et­mek­de, döw­let Ga­raş­syz­ly­gy­ny ber­kit­mek­de we go­rap sak­la­mak­da hemde ka­nu­ny­ly­gy, hu­kuk ter­ti­bi­ni berk ber­jaý et­mek­de har­by we hu­kuk go­raý­jy eda­ra­la­ra mö­hüm orun de­giş­li­dir. Eziz Di­ýa­ry­my­zyň dur­mu­şyn­da we mil­li se­ne­na­ma­myz­da mö­hüm orun eýe­le­ýän şan­ly Ga­raş­syz­ly­gy­my­zyň 30 ýyl­lyk baý­ra­my my­na­sy­bet­li gu­ra­lan me­de­niköp­çü­lik­le­ýin çä­re­le­riň, da­ba­ra­la­ryň ýo­ka­ry gu­ra­ma­çy­lyk de­re­je­si­niň üp­jün edil­me­gi de­giş­li dü­züm­le­riň bi­le­lik­dä­ki ta­gal­la­la­ry­nyň aý­dyň ne­ti­je­si bo­lup dur­ýar.

Ganatly bedewler bilen Watanymyzyň dünýädäki şan-şöhraty barha belende galýar

Hormatly Prezidentimiz Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy Aşgabat, 28-nji sentýabr (TDH). Şu gün ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramy mynasybetli Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda dabaralar geçirildi.

Türkmenistanyň Prezidenti “John Deere” kompaniýasynyň wekilini kabul etdi

Aşgabat, 28-nji sentýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Amerikanyň “John Deere” kompaniýasynyň oba hojalyk we bagçylyk-park bölüminiň ýolbaşçysy Markwart fon Pentsi kabul etdi. Myhman Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramy mynasybetli guralan dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza geldi. Işewür wagt tapyp kabul edendigi we giň gerimli baýramçylyk çärelerine gatnaşmaga döredilen mümkinçilik üçin milli Liderimize hoşallyk bildirdi hem-de döwlet Baştutanymyzy we tutuş türkmen halkyny ýurt Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly senesi bilen gutlady.

Bitarap Watanymyzyň parahatçylygynyň we abadançylygynyň goragçylaryna sylaglar gowşuryldy

Aşgabat, 28-nji sentýabr (TDH). Şu gün Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça harby gullukçylara hem-de ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärlerine ýokary döwlet sylaglaryny gowşurmak dabarasy boldy. Dabara türkmen paýtagtynyň günorta-günbatar künjeginde ýerleşýän “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumynda geçirildi. Watan azatlygy üçin janlaryny gurban eden milli gahrymanlaryň edermenligine sarpa goýmak biziň halkymyzyň öz ruhy-ahlak gymmatlyklaryna hem-de ata-babalarymyzdan miras galan beýik taglymlaryň köp asyrlyk ýörelgelerine berk ygrarlydygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Türkmenistanyň Prezidenti “Altkom” maliýe-senagat toparynyň başlygyny kabul etdi

Aşgabat, 28-nji sentýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Altkom” maliýe-senagat toparynyň başlygy Aleksandr Tislenkony kabul etdi, ol Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza geldi. Myhman ýüzbe-ýüz duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, milli Liderimizi hem-de tutuş türkmen halkyny şanly sene bilen gutlady hem-de Türkmenistanyň mundan beýläk-de bedew bady bilen Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň belent maksatlaryna tarap okgunly öňe gitmegini arzuw etdi.

Türkmenistanyň Prezidenti “Interbudmontaž” gurluşyk assosiasiýasynyň müdiriýetiniň başlygyny kabul etdi

Aşgabat, 28-nji sentýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli guralýan dabaralara gatnaşmak üçin daşary ýurtly myhmanlaryň hatarynda ýurdumyza gelen “Interbudmontaž” gurluşyk assosiasiýasynyň müdiriýetiniň başlygy Wladimir Petrugy kabul etdi. Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, milli Liderimizi Garaşsyz Türkmenistanyň ägirt uly gazananlaryny alamatlandyrýan esasy döwlet baýramy bilen gutlady we ýurdumyza saýlap alan ýolunda uly üstünlikler gazanmagy arzuw etdi.

Türkmenistanyň Prezidenti “Yug-Neftegaz Private Limited” kompaniýasynyň direktoryny kabul etdi

Aşgabat, 28-nji sentýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Yug-Neftegaz Private Limited” (Singapur) kompaniýasynyň direktory Igor Burkinskini kabul etdi. Işewür wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, milli Liderimizi Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly senesi bilen gutlady we döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk, ýurduň we halkyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan ägirt uly işlerinde uly üstünlik arzuw etdi. Şunuň bilen baglylykda, “Yug-Neftegaz Private Limited” kompaniýasynyň işewürligi alyp barmak we maýa goýum üçin ähli zerur şertler üpjün edilen hem-de sazlaşykly ösýän türkmen bazarynda ornuny pugtalandyrmaga uly gyzyklanma bildirýändigi nygtaldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy

Aşgabat, 27-nji sentýabr (TDH). Şu gün tutuş ýurdumyz mäkäm jebislikde baş baýramymyzy — Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny aýratyn ruhubelentlik ýagdaýynda giňden belleýär. Ir bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki we geljekki nesilleriň hakydasynda beýik taryhy wakany — Watanymyzyň Garaşsyzlygyna eýe bolmagyny şöhlelendirýän Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy.

Watanymyzyň Garaşsyzlygy — halkymyzyň bagtyýarlygy we buýsanjy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli geçirilen dabaralara gatnaşdy Aşgabat, 27-nji sentýabr (TDH). Şu gün agzybir we jebis türkmen halky parahatçylyk, ylalaşyk we ruhubelentlik ýagdaýynda beýik baýramçylygyny — ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny belledi.

Diýarymyzy şöhratlandyrýan joşgunly aýdymlar

Aşgabat, 27-nji sentýabr (TDH). Şu gün paýtagtymyzdaky Mejlisler merkeziniň sahnasynda sungat ussatlarynyň Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan konserti geçirildi. Dabara hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy. Garaşsyzlyk güni halkymyzyň Garaşsyz türkmen döwletiniň dörändigini alamatlandyrýan baş baýramydyr. Türkmenistan häzir parahatçylyk dörediji döwlet hökmünde giňden tanalýan, ählumumy durnukly ösüşiň bähbidine dünýä jemgyýetçiligi bilen netijeli gatnaşyklary alyp barýan özbaşdak ýurtdur.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Mähriban halkym!Eziz watandaşlar! Sizi beýik sene — Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Türkmenistanyň Prezidenti “Bouygues” fransuz kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Aşgabat, 26-njy sentýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow meşhur “Bouygues” fransuz kompaniýasynyň baştutany Marten Buigi kabul etdi. Işewür milli Liderimizi hem-de tutuş türkmen halkyny uly baýram — Garaşsyzlygyň 30 ýyllyk şanly senesi, şeýle hem ýakynda geçirilen möhüm waka — Halk Maslahatynyň mejlisi bilen mähirli gutlap, ýolbaşçylyk edýän kompaniýasy üçin Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmegiň we milli Liderimiziň başlangyjy bilen amala aşyrylýan iri möçberli taslamalaryň durmuşa geçirilmegine gatnaşmagyň uly hormatdygyny nygtady.

Türkmenistanyň Prezidenti Sankt-Peterburgyň gubernatoryny kabul etdi

Aşgabat 26-njy sentýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Sankt-Peterburgyň (Russiýa Federasiýasy) gubernatory Aleksandr Beglowy kabul etdi. Ol Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli geçirilýän dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza geldi. Myhman Sankt-Peterburgyň ýaşaýjylarynyň hem-de hökümetiniň adyndan milli Liderimizi şanly sene bilen tüýs ýürekden gutlap, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly we öňdengörüjilikli baştutanlygynda Türkmenistanyň özygtyýarly döwlet ösüşiniň ýolunda ajaýyp üstünlikleri gazanandygyny nygtady.

Türkmenistanyň Prezidenti “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Aşgabat, 26-njy sentýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň dolandyryjylar geňeşiniň ýolbaşçysy Ahmet Çalygy kabul etdi. Myhman duşuşmaga wagt tapandygy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, milli Liderimizi şanly sene — ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy hem-de Halk Maslahatynyň ýakynda geçirilen mejlisi bilen mähirli gutlady hem-de döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk we alyp barýan köp taraply işlerinde täze, uly üstünlikleri hem-de türkmen halkyna abadançylyk we rowaçlyk arzuw etdi.

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidentiniň duşuşygy

Aşgabat, 26-njy sentýabr (TDH). Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bilen duşuşygy geçirildi. Milli Liderimiz myhman bilen mähirli salamlaşyp, kärdeşine Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli dabaralara gatnaşýandygy üçin minnetdarlyk bildirdi hem-de Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň wekiliýetiniň şu saparyna ikitaraplaýyn durnukly, köpugurly häsiýete eýe bolan türkmen-tatar hyzmatdaşlygynyň aýratyn häsiýete eýediginiň aýdyň subutnamasy hökmünde garaýandygyny nygtady.

Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy täze iri desgalaryň açylyş dabaralaryna beslendi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky sebitde iri köpugurly toplumyň açylyş dabarasyna gatnaşdy Aşgabat, 26-njy sentýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzda gurlan hem-de sebitde deňi-taýy bolmadyk Söwda we dynç alyş, işewürlik merkezlerinden hem-de döwrebap ýaşaýyş jaýlaryndan ybarat, “Aşgabat” diýlip atlandyrylan binalar toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Ýurdumyzyň we jemgyýetimiziň ösüşine goşant goşanlara Watanyň sylaglary

Aşgabat, 26-njy sentýabr (TDH). Şu gün paýtagtymyzda Garaşsyz Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge, onuň halkara abraýyny artdyrmaga uly goşant goşan halk hojalygynyň dürli pudaklarynda tapawutlanan işgärlere, önümçiligiň öňdebaryjylaryna, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, olaryň düzümleriniň işgärlerine, döredijilik işgärlerine, zähmet weteranlaryna ýokary döwlet sylaglaryny gowşurmak dabarasy boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken Permanlaryna laýyklykda, ata Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň şanyna, döwletimiziň hem-de halkymyzyň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlary, milli däp-dessurlarymyzy aýawly saklamaga we baýlaşdyrmaga goşan goşantlary, köp ýyllaryň dowamynda çeken päk ýürekli zähmetleri, ýokary hünär ussatlyklary üçin ýurdumyzyň raýatlarynyň uly topary “Altyn asyr”, “Garaşsyz Türkmenistana bolan beýik söýgüsi üçin” diýen ordenleri, “Gaýrat”, “Watana bolan söýgüsi üçin” medallary hem-de “Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna” ýubileý medaly bilen sylaglanyldylar.

Arkadagdan toý serpaýly ykballar

Düýn ýurdumyzyň paýtagtynda hem-de welaýatlarynda hormatly Prezidentimiziň Permanlary bilen «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medalyna, döwlet sylaglaryna, şeýle-de degişli Kararlara laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijisi hökmünde Şa serpaýlaryna, Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli ýadygärlik nyşanyna mynasyp bolan watandaşlarymyza sylaglaryň gowşurylyş dabaralary boldy. Hormatly Prezidentimiziň tabşyrygyna laýyklykda, ýurdumyzyň milli Garaşsyzlyk gününiň öňüsyrasynda gowşurylan bu sylaglar ildeşlerimiz üçin ajaýyp baýramçylyk sowgady boldy. Habarçylarymyz watandaşlarymyzyň buýsançly sözlerini ýazga geçirdiler. Annajemal NURMUHAMEDOWA,Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň «Dokmaçylar» medeni merkeziniň folklor-etnografiýa tans toparynyň çeper ýolbaşçysy, Türkmenistanyň II derejeli «Altyn asyr» ordeniniň eýesi:

Akýol atyň ak ýollarda, Arkadag!

(Poema) Magtymguly, budur ykrar.

Berkararlygyň, bagtyýarlygyň täze taryhy eýýamy

Şu gün — beýik toý! Mukaddes bagtymyzyň — Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly baýramy! Garaşsyzlyk — ady dünýä dolan ýurdumyzda ýeten iň belent bagtymyz. Onuň şanyna tutulýan toý — toýlaryň seresi. Döwletlilik toýumyz gutly bolsun, eziz ildeşler! Garaşsyzlyk! Munuň gymmatyny hiç zat bilen ölçär ýaly däl. Meger, doly manysyny diňe onuň özi bilen aňladyp bolar. Döwletlilik, erkinlik, bagtly durmuş, milli mertebe, dünýä dolmak... — bularyň ählisiniň esasynda Garaşsyzlygymyz durandyr. Öz ýolumyz bilen gitmek, öz döredijilik kuwwatymyzy artdyrmak, öz pikir-garaýyşlarymyzy dünýä çykarmak... — Garaşsyzlygymyzyň beren mümkinçilikleri. Şonuň üçin biz oňa “mukaddes” diýýäris.