Türkmenistan

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-60-88, 39-95-06, 39-95-67
Email: turkmenistan-gazeti@online.tm

Habarlar

Milli Liderimiziň alyp barýan “Açyk gapylar” syýasatyna eýerip

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk AŞGABAT, 16-njy aprel (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň wekilleri Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara Assambleýasynyň onlaýn görnüşde geçirilen 52-nji mejlisine gatnaşdy.

Türkmenistanyň Milli Geňeşi: demokratik ýörelgeler pugtalandyrylýar

Şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygynyň, paýtagtymyzyň 140 ýyllygynyň bellenilýän «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly möhüm ähmiýetli durmuş-ykdysady, syýasy-jemgyýetçilik wakalara beslenýär. Il-gün hormatly Prezidentimiziň daşynda jebisleşip, milli Liderimiziň geçirýän özgertmelerine, halkara başlangyçlaryna buýsanýar. Munuň şeýledigine döwlet Baştutanymyzyň Ahal welaýatyndan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalygyna saýlanmagy hem doly şaýatlyk edýär. Batly gadamlar bilen öňe barýan ýurdumyzyň ösüşleri, belent sepgitleri halkymyza rysgal-döwletli, eşretli durmuşda ýaşamaga mümkinçilik döredýär. Mälim bolşy ýaly, jemgyýet gatnaşyklardan durýar. Gatnaşyklaryň görnüşleri hasaplanýan durmuş kadalary, ýagny hukuk, ahlak we beýleki jemgyýetçilik gymmatlyklary, olaryň tutuş jemi, özara arabaglanyşygy döwri, jemgyýeti häsiýetlendirýär. Häzirki zaman türkmen jemgyýetine we ondaky gatnaşyklara yzygiderli ösüşler mahsusdyr. Ol gatnaşyklaryň gözbaşynda halkyň asylly däp-dessurlaryna, ahlak ýörelgelerine ýugrulan hukuk gatnaşyklarynyň özenini düzýän Esasy Kanunymyz durýar. Konstitusiýanyň 1-nji maddasynda Türkmenistanyň demokratik, hukuk we dünýewi döwletdigi, onuň ýurduň Garaşsyzlygyny, çäk bitewüligini, konstitusion gurluşyny goraýandygy, hukuk tertibini üpjün edýändigi öz beýanyny tapýar. Bu konstitusion kadalar halkyň milli özboluşlylygyna

Ykdysady strategiýada hususy pudagyň orny

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda işlenip taýýarlanylýan maksatnamalaryň we amala aşyrylýan düýpli özgertmeleriň ählisiniň baş maksady mähriban Watanymyzyň gülläp ösmegine, ykdysady kuwwatynyň berkemegine, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň mundan beýläk-de gowulandyrylmagyna gönükdirilendir. Türkmenistanyň ykdysadyýeti baý tebigy, ykdysady, maýa goýum we adam maýasynyň zähmet gorlaryny peýdalanmak arkaly üstünlikli diwersifikasiýalaşdyrylýar. Önümçiligi hemmetaraplaýyn döwrebaplaşdyrmagyň we sanly ykdysadyýete geçmegiň çäklerinde ylmyň, tehnikanyň soňky gazananlary hem-de iň täze tehnologiýalar ornaşdyrylýar. Sanly ykdysadyýetiň ösdürilmegi durnukly we hemmetaraplaýyn ykdysady ösüşe gönükdirilendir.

Ösüş depgini ýokarlanýar

Bereket şäherindäki Ýod önümçiligi kärhanasy bu gün «Türkmendermansenagat» birleşiginde öňdebaryjylaryň hatarynda barýar. Bu häzirki zaman kärhanasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda önümçiligiň ösüş depgini yzygiderli ýokarlandyrylýar. Ýyllyk kuwwaty ýodly taýajyklaryň 250 millionyny, ýodly galamlaryň 50 millionyny hem-de diş serişdeleriniň 500 müňüsini öndürmäge niýetlenilip gurlan bu kärhanada şu ýylyň geçen üç aýynda jemi 2 million 730 müň manatlyga barabar önüm öndürilip, meýilnama 181 göterim berjaý edildi. Munuň özi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, ösüş depgininiň 126 göterim ýokarlandyrylandygyny görkezýär. Ýod önümçiligi kärhanasynda taýýarlanýan ekologiýa taýdan arassa serişdeler stasionar bejeriş edaralarynda hem-de gaýragoýulmasyz lukmançylykda, şonuň ýaly-da, ýola çykylyp işlenilende juda amatlylygy hem-de netijeliligi bilen tapawutlanýar. Bir gezek ulanylýan ýod taýajyklarynyňdyr ýod galamlarynyň lukmançylykda zerur bolýan halatlary sanardan köpdür. Şikes ýetme we hirurgiýa görnüşli ýaralary arassalamak, bioserişdeleri synag üçin almak, barlamak, özbaşdak ulanmak ýaly ýagdaýlarda onuň ähmiýeti uludyr. Kärhananyň önümlerine bolan isleg içerki we daşarky bazarlarda barha artýar.

Oba hojalygy we telekeçilik: tutumy uly özgertmeler

Ykdysadyýetiň iň gadymy pudagy bolan oba hojalygynda telekeçiligiň orny hemişe kesgitleýji häsiýete eýe bolupdyr. Ýaşy 10 — 12 müň ýyl hasaplanýan oba hojalygy, dogrusy, telekeçiligiň döremegine getiren pudakdyr. Hawa, adama tebigatyň taýýar zatlaryny awlamak we meýdandan ýygnamak arkaly güzeran aýlamak çetin bolup ugran zamanyndan başlap, maldarçylyk we ekerançylyk pudaklarynyň döremegine zerurlyk ýüze çykýar. Öndüren azygynyň artykmajyny başga bir gerekli zat bilen çalyşmak arkaly başlanan söwda — telekeçiligiň iň ilki dörän ugry bolýar. Taryhda juda uzaga çeken bu ýagdaý bazar gatnaşyklarynyň ösmegine hem zerurlyk, hem şert bolup çykyş edýär. Şeýdibem, bu ýagdaýyň hut telekeçiligiň pelsepesi bolup galandygy aýdylsa, ýalňyş bolmasa gerek. Çünki hatda ýekebara maşgala hem hususyýetçi hökmünde söwda gatnaşyklaryna barha işjeň girip, maşgalasynyň çäginde telekeçä öwrülýär gidiberýär. Diňe meýilnamaly ykdysadyýetiň taryhy jähetden az salym agalyk eden ýurtlarynda bu tebigylyk bozulýar. Indi bolsa şeýle ýurtlaryň hemmesinde diýen ýaly, bazar gatnaşyklarynyň artykmaçlygyna dogry düşünilip, telekeçilik taryhy ornuny dikeldip, häzir bu bähbitli filosofiýa doly güýjünde öz pragmatiki ýoly bilen tutuş dünýäni ösüşlerden-ösüşlere iterýän zeruryýetlige öwrüldi.

Ýaşlar we sanly innowasiýalar

13 — 15-nji aprel aralygynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy bilen Bilim ministrliginiň guramagynda geçirilýän ýaşlaryň arasynda programma üpjünçiligi boýunça «Sanly innowasiýalar» atly bäsleşigiň ilkinji güni örän netijeli boldy. «Sanly çözgüt — IT meýdança» hojalyk jemgyýetinde guralýan bäsleşige ýurdumyzyň mekdep okuwçylary, talyplary, ýaş alymlarydyr hünärmenleri işjeň gatnaşýarlar. Olar bäsleşigiň innowasion şäher, sanly bilim, söwda we hyzmatlar ulgamy boýunça IT-taslamalar, ýörite ugur, maglumat howpsuzlygy we kiberhowpsuzlyk ugurlary boýunça programma üpjünçiliklerinidir taslamalaryny hödürleýärler. «Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny» amala aşyrmagyň çäklerinde guralýan bäsleşikde hödürlenen işleriň derwaýyslygyna, ideýasynyň özboluşlylygyna, tehnologik çözgüdine, programmirlemegiň işlenip düzülen diline, interfeýsiniň kämilligine, innowasion täzeçilligine we beýleki aýratynlyklaryna baha berilýär.

Ýüreklerde ýaşaýan şäher

AŞGABAT! Şu sözi eşiden adamyň aňynda ak mermere beslenip, ertekileriň janly beýany ýaly Köpetdagy etekläp oturan görkana şäheriň janlanýandygynyň ujy iki däl. Aşgabat — paýtagt şäher. Gözelligiň tebigat, tebigatyň gözellik bilen sazlaşýan ýeri. Biz näme üçin söhbedi tebigy sazlaşykdan başladyk?! Tebigylygyň islendik ýerde-de öňe çykýandygy üçin...

Ýokary hil — döwrebaplyk

Dünýäniň ykdysady giňişligine işjeň goşulyşýan Türkmenistan dokma pudagynyň ähli ugurlarynyň innowasiýa esasynda yzygiderli ösdürilmegini, diňe bir içerki bazary daşyndan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan, ýokary hilli önümler bilen üpjün etmek bilen çäklenmän, dünýä bazaryna uly islegden peýdalanýan, halkara ölçeglere laýyk gelýän dokma önümlerini ibermegiň möçberlerini artdyrmagy ugur edinýär. Türkmenistanyň jemi içerki önüminde bu pudagyň tutýan paýynyň ýylsaýyn artmagy, ilkinji nobatda, dokma önümlerini öndürmekde döwletimiziň bäsdeşlik artykmaçlyklaryna eýe bolmagy bilen baglanyşyklydyr. Hususan-da, dokma senagaty üçin zerur bolan çig malyň, ýagny pagtanyň, ýüpegiň öz ýurdumyzda öndürilmegi pudagyň okgunly ösüşini üpjün edýär. Türkmeniň mukaddes topragynda, çogly Gününiň, suwunyň täsirinde ösdürilip ýetişdirilen pagta süýüminiň özboluşly häsiýetleri gigiýeniki taýdan arassalygy, geçirijiligi, gegiroskopik (çyglylygy özüne kabul edip bilijiligi) berkligi, çeýeligi, üzülme uzynlygy, tämizligi we şuňa meňzeş häsiýetleri emele getirýär. Şol sebäpli hem dünýä ýüzünde pagta süýümlerinden taýýarlanylýan önümlerde özüniň iň gowy häsiýetlerini görkezen türkmen pagtasyndan öndürilen harytlara uly isleg bildirilýär.

Saglygyň açary — arassaçylyk

Şahsy arassaçylyk düzgünlerini berk berjaý etmek — kesellerden goranmagyň iň ygtybarly usuly. Elleri ýygy-ýygydan ýuwmak peýdaly endik bolup, ýokanç keselleriň öňüni almaga ýardam berýär. Sebäbi dürli kesel dörediji wiruslar we bakteriýalar ellerde toplanýar, ellän zatlarymyz arkaly bedene düşýär. Hut şonuň üçin hem, hajathanadan soň, nahar iýmezden öň, daşarda gezelenç edilenden soň, asgyrylandan we üsgürilenden soň, elleri sabyn bilen ýuwmaly. Eller ýuwulmadyk halatynda, adam bedeniniň kesele garşy göreşijilik ukyby gowşaýar. Beden gowşan ýagdaýynda «hapa elleriň keselleri» diýlip atlandyrylýan ýokanç keselleriň döremegi ähtimal. Bu keselleriň hataryna ýiti iýmit zäherlenmeleri, içege ýokanç keselleri, ýiti respirator wirus ýokançlary, soguljanlaryň dürli görnüşleri degişlidir. Elleriň iki tarapyny hem barmaklaryň aralary bilen akar suwuň aşagynda sabynlap, azyndan 20 sekuntlap gowy edip ýuwmaly. Gowy durlanymyzdan soňra, süpürip guratmaly. Günüň dowamynda zyýansyzlandyryjy erginleri hem ulanmaly. Sabynyň antiseptik görnüşlerini ulanmak has netijelidir.

Türkmenistanyň Prezidenti Ukrainanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

Onuň Alyhezreti Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Siziň Alyhezretiňiz!

Döwrebap şertler — ýokary hilli hyzmatlar

Türkmenistanda sanly ykdysadyýetiň tapgyrlaýyn esasda ornaşdyrylýan döwründe ýurdumyzyň maliýe-bank ulgamyna degişli düzümleriň işi hem hil taýdan täze, häzirki zaman derejesine eýe bolýar. Düýn hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda paýtagtymyzda Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankynyň hem-de «Senagat» paýdarlar täjirçilik bankynyň täze, döwrebap binalarynyň açylyp ulanylmaga berilmegi-de munuň aýdyň subutnamasy boldy. Bu banklaryň hünärmenleri gurlan döwrebap binalar üçin Gahryman Arkadagymyzyň adyna ýürek töründen çykýan alkyşlaryny aýdýarlar. Kakajan BAÝRAMGULYÝEW,«Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankynyň Buhgalter hasaby we hasabatlary müdirliginiň hünärmeni:

Aşgabat — rekordlaryň şäheri

Eziz Diýarymyzda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyny hem-de Watanymyzyň ak mermerli paýtagty Aşgabadyň 140 ýyllygyny giňden baýram etmäge taýýarlyk görülýär. Bu gün hormatly Prezidentimiziň binagärlik-şähergurluşyk konsepsiýasy esasynda ak şäherimiz Aşgabat ýurdumyzyň syýasy-jemgyýetçilik, işewürlik we medeni durmuşynyň aýrylmaz bölegine öwrülip, dünýäniň ýaşamak üçin amatly, iň gözel şäherleriniň hatarynda eýeleýän ornuny barha berkidýär. Baş şäherimiziň beýikden-beýik binalarydyr desgalary, depesi tylla gümmezli köşgi-eýwanlary, myhmanhanalarydyr ajaýyp seýilgähleri türkmen myhmansöýerliginiň iň oňat däplerini özünde jemläp, dünýäde parahatçylygyň we ylalaşdyryjylygyň merkezi hökmünde hem giňden meşhurdyr. Islendik ýurda gelen myhman, ilki bilen, onuň paýtagt şäherine seredip, şol ýerdäki ösüş-özgerişlere baha berýär. Watanymyzyň ýüregi Aşgabat bolsa ýurdumyza gelýän wekiliýetleriň, syýahatçylardyr myhmanlaryň mynasyp derejede garşylanýan, Türkmenistan hakynda ilkinji täsirleriniň döreýän ýeridir. Aşgabada «ýurdumyzyň ýüzi» diýilmeginiň düýp sebäbi-de hut şunuň bilen baglanyşyklydyr. Mälim bolşy ýaly, Aşgabadyň gözellikleri, haýran galdyryjy binalarydyr desgalary Ginnesiň rekordlar kitabyndan mynasyp orun aldy. Ginnesiň rekordlar kitabyna täsin desgalarynyň 11-si bilen giren Aşgabadyň özi hem 2013-nji ýylda dünýäde ak mermerli binalaryň iň köp jemlenen şäher

«Biz-ä sizi baý gördük...»

Şeýle sözleri öz içine alýan sanawaçlary aýdyp, gapyma-gapy aýlanyp ýören ýaremezançylar siziň öýüňize-de gelendir. Eline tutduran sowgat-süýjülikleriňizi alybam, goňşularyňyza okdurylandyrlar. Hawa, tämiz kalply çagalar, aslynda, päkligiň, Haka ýakynlygyň aýynyň — Orazanyň buşlukçysy! Ynha, bu gün biziň ýurdumyzda hem mukaddes Oraza aýy başlandy.

Wagtyň gadyry

Gülleri gowy görýärin. Bahar pasly meniň üçin aýratyn üýtgeşik, edil toý ýaly bolup görünýär. Çünki meýdanda açylýan güller bilen baglardaky daragtlaryň gülleri, ýaşylja otlar, saryja güller birleşip, göz öňüňde bütin barlyk toý tutýan ýaly duýgyny döredýär. Onsoň, heý, kalbyň şatlanmazmy? Bu duýgulary özüňe hemişelik hemra etmegiň ýekeje ýoly bar. Ol hem daýhan, bagban bolup, bag-bakja ýetişdirmek. Şonda seniň ömrüň gülleriň arasynda geçer. Özüňem şol güller ýaly owadan bolarsyň. Munuň üçin yhlas, zähmetem gerek welin, obada ekin ekip, hasyl almak üçin ýeriň bolmagy hem gerek. Onsoň işläber içinden çykman! Möwsümi gelende ekiber, bejeriber! Yhlasyň kän garaşdyrman, miwe berer. Başga biriniň: «Gürlemek aňsat, işlemek kyn» diýmegi hem mümkin. Ýöne çagalykdan obada önüp-ösenleriň ählisinde bolşy ýaly, topraga söýgi, ýere yhlas biziň ganymyzda bar. Indi bu hakda ýygy-ýygydan pikir edýärin. Hakyky şatlyk päk zähmetde, der dökülip gazanylan nygmatda! Şonda bar zadyň gadyry başgaça bolýar.

Gök otlaryň peýdasy

Ýylyň ähli paslynda bolşy ýaly, şu ýaz günlerinde hem miwedir gök önümleri, naharyň ýany bilen gök otlary iýmek saglyga örän peýdalydyr. Gök otlar işdäňi açýar, süňňüňi gurplandyrýar. Olaryň düzüminde ynsan saglygyna zerur maddalar saklanýar. Allergik täsiriniň ýoklugy sebäpli, ter gök otlar çagalar üçin hem peýdalydyr. Olaryň bary-ýogy 3 — 5 gramy çaganyň süňňüni mikroelementleriň gündelik zerur mukdary bilen doly üpjün edip biler. Aşpezler reýhany naharlaryň we işdäaçarlaryň tagamyny artdyrýan hoşboý ysly ter, gök otlaryň hatarynda goýýarlar. Onuň bejeriji we deriniň ýagdaýyny gowulandyryjy häsiýeti gadym eýýamlardan bäri mälimdir. Reýhan B1 we B2 görnüşli ýokumlaryň, rutiniň, efir ýagynyň, saponinleriň çeşmesidir. Reýhan ganaýlanyşynyň işjeňligini gowulandyrýar. Bu hoşboý ysly otda köp mukdarda saklanýan efir ýagy dişagyryny köşeşdirýär. Reýhanyň düzüminde merkezi nerw ulgamyny rahatlandyrýan kamfora köpdür. A ýokumynyň deriniň, saçlaryň, dyrnaklaryň ýagdaýyny gowulandyrýandygy bellidir. Reýhanda bu ýokumyň sintezlenmegine gatnaşýan karotin bar. Reýhanyň düzümindäki efir ýagy we saponinler dem alşy gowulaşdyrýar, üsgülewügi aýyrýar. Reýhan işdäňi açýar, naharyň siňmegine ýardam edýär, immuniteti pugtalandyrýar.

Durmuş üpjünçiligi pugtalandyrylýar

Gahryman Arkadagymyzyň «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgäniň aýdyň alamatyna öwrülen durmuş syýasaty adamyň bähbitlerine, hak-hukuklaryna sarpa goýýar, onuň döwrebap we mynasyp ýaşaýşyny üpjün edýär. Hormatly Prezidentimiziň ilatyň ygtybarly durmuş goraglylygyny üpjün etmek, ýaşaýyş-durmuş derejesini mundan beýläk-de ýokarlandyrmak ugrunda edýän tagallalary ähli ugurlarda özüniň oňyn netijelerini berýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe pensiýa we döwlet kömek pullary ulgamyndaky özgertmeler ilatyň durmuş goraglylygyny üpjün etmek ugrunda alnyp barylýan giň gerimli işleriň biridir. Türkmenistan demokratik, hukuk we dünýewi döwlet bolmak bilen, özüniň alyp barýan içeri we daşary syýasatynda adam deňhukuklylygynyň we wyždan azatlygynyň berjaý edilmegi ýaly ýörelgelere eýerýär. Döwletimiz jemgyýetiň gazanan maddy gymmatlyklaryny, baý tebigy mümkinçiliklerini adamlaryň bähbidine ulanmaga, ygtybarly durmuş goraglylygyny üpjün etmäge gönükdirýär. Şol sanda durmuş üpjünçiliginiň subýektleri hökmünde ýetim çagalar we ata-enesiniň howandarlygyndan galan çagalar baradaky alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar, şeýle-de olar babatynda kanunçylygy berjaý etmek we kämilleşdirmek wezipesi hem döwletiň paýyna düşýär.

Bilim — bahasyz baýlyk

Milli bilimi döwrebaplaşdyrmak babatda ýaýbaňlandyrylan oňyn özgertmeleri durmuşa geçirmegiň çäklerinde ulgamyň dolandyryş, düzüm, kanunçylyk-hukuk binýadyny berkitmek, milli ýörelgelere we dünýäniň ösen tejribesine laýyklykda, okuw maksatnamalarynyň, kitaplaryň hem-de gollanmalaryň mazmunyny baýlaşdyrmak, ylmy-usulyýet ugurlaryny kämilleşdirmek boýunça tutumly işler amala aşyrylýar. Elektron maglumat binýadynyň ähli ugurlarynyň üpjünçiligini öz içine alýan sanly bilim ulgamy yzygiderli ösdürilýär. Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň 8-nji fewralynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynda ýurdumyzyň ylym, bilim, saglygy goraýyş, sport ugurlarynda we jemgyýetçilik guramalarynda 2020-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine garaldy we olaryň işini kämilleşdirmek boýunça öňde durýan wezipeler kesgitlenildi.

Bagtyýar çagalygyň Diýary

Her güni toý-baýramlara beslenýän Watanymyz uly ösüşlere eýe bolýar. Ata-babalarymyz ylym-bilimiň gadyr-gymmatyna örän gowy düşünipdirler. Pederlerimiziň «Bilimli il ozar, bilimsiz il tozar», «Bilegi zor birini ýykar, bilimi zor — müňini» ýaly parasatly sözleri hem muny subut edýär. Bilim — bagtyň badalgasy. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda ylmyň, bilimiň ösdürilmegine örän uly ähmiýet berýär. Bu ugurda edilýän tagallalar ýaşlarda bilim almaga bolan höwesi has-da artdyrýar. Olary Watan waspynda joşdurýar. Bilime teşnelik — Watany söýýän, ony gülledip ösdürjek ýaşlaryň esasy aýratynlyklarynyň biri.

Ýokary hil — esasy ölçeg

Ýurdumyzda ýokary tehnologiýaly innowasion önümçilikleri ösdürmäge, kiçi we orta telekeçiligi düzümleýin üýtgedip gurmaga aýratyn üns berilýär. Häzirki döwürdäki tehniki ösüş, sarp edijileriň islegleriniň has döwrebap kanagatlandyrylmagy, köp babatda, ykdysadyýetiň hususy böleginiň alyp barýan işleriniň netijeliligine baglydyr. Bu gün türkmen telekeçileri dürli pudaklarda giň gerimli işleri alyp barmak bilen, çylşyrymly we iri möçberli taslamalary durmuşa geçirmekde belent sepgitlere ýetýärler. Soňky on bäş ýyla barabar wagtyň dowamynda Balkan welaýaty boýunça açylyp, ulanylmaga berlen, häzirki zaman hil ülňülerine doly laýyk gelýän medeni-durmuş maksatly binalaryň, oba hojalyk önümlerini, senagat harytlaryny öndürýän, gurluşyk serişdelerini taýýarlaýan önümçilik desgalarynyň, ýaşaýyş jaýlarynyň ymaratlaryny ýerli hususy kärhanalaryň gurluşykçylarynyň ýokary ölçeglere laýyk bina edendiklerini hem aýratyn nygtamak gerek.

Bitaraplyk — parahatçylygy döretmek sungaty

4. Öňüni alyş diplomatiýasy Bitaraplyk diňe bir uruşlara, dawa-jenjellere goşulyşmazlyk däldir. Elbetde, halkara gatnaşyklarda bitaraplyk institutynyň tebigatyny, ilkinji nobatda, uruşlardan çetleşmek pelsepesi emele getirýär. Emma biziň umumy öýümiziň — Zeminiň ähli halklar üçin bitewi bolşy ýaly, onuň diňe tutuş çäginde parahatçylyk höküm sürende, ähli halklar bagtly bolup bilýär. Hut şol hakykatdan ugur alyp, uruş howpunyň öňüni almagy öz işiniň esasy özeni hasaplaýan Birleşen Milletler Guramasynda öňüni alyş diplomatiýasy institutynyň gurallaryny işläp düzmäge 1990-njy ýyllardan başlap, aýratyn ähmiýet berildi. Hormatly Prezidentimiz bu gurallaryň howp döremezden öňinçä, oýlanyşykly hereket etmegiň täze ugurlaryny kemala getirmekden ybaratdygyna ünsi çekýär.