"Türkmenistan" gazeti

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-60-88, 39-95-06, 39-95-67
Email: turkmenistan-gazeti@online.tm

Habarlar

Duýguly dünýä

MEN ÝENE... Men ýene bir derde ýolukdym öýdýän,Daraltdy dünýämi agras noýabr.Sap-sary ýapraklar — sap-sary öýmäň,Kesmeklän ýarany dören dogamy?

Şygryýet bossany

MÜMKIN BOLSA... Mümkin bolsa az salymlyk,Kaka, äkit çagalygma.Oýnawaç ber ellerime,Häzir meň güýjüm ýetenok,Syýadyr kagyz, galama.

Säher setirleri (Dostluk köprüsi)

NARGIZA ASADOWA, (Özbegistan). Wagt şeýle bir zat: ol nähilidir bir iş etseňem, etmeseňem, geçer durar. Onuň seni sarp etmegine ýol berme, sen ony peýdaly ulanmagy öwren.

DOWAM BOLSUN!

Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW Ýyllaryň hatar kerweni — Goja dünýäň hakydasy.Durmuş bir kitap ýalydyr,Her ýyl — täze sahypasy.

Dost sowgady (hekaýa)

(Aksona SAPARMEDOWANYŇ çeken suratlary.) Otaga salam berip giren Arslany atasy Aşyrmyrat aga gadyra gundap garşy aldy.

Dekabr

Ejem ala sygryn saganda gyşda,Oň elleri buza dönerdi üşäp,Şol günleri ýadyma salyp her ýyl,Ynha, dekabyram gelipdir hoşbap. Gerdeninde ak hünjüli possuny,Dahanynda sadap deý ak dişleri,Gel, dekabr, ak garyňy sepeläp,Hemem biraz azaltsana işleri!

Pelsepeler dünýäsinden

Ynam — başlangyç «Diňe özüne ynanýanlara ynanýandyrlar»

Ynanarmyň sen

Ylham ýaýlasynyň sözlerin tirip,Saňa barýan ýollaň ýakasyn syryp,Ter çemen güllerden bägüller bogup,Seni söýýän diýsem, ynanarmyň sen! Derýa kimin joşup kalbyňa aksam,Awara ýel deýin gapyňy kaksam,Bagtyň özi bolup roýuňa baksam,Seni söýýän diýsem, ynanarmyň sen!

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar

Halatly halkymyň ynam daragty,Ganatly döwrümiň galkynan bagty,Gaýratly pederleň siz dowamaty,Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar. Kalbyňyzda dädem Gorkudyň boýy,Göroglyň beg toýy, Pyragyň oýy,Haýdar babaň demi, baharyň roýy,Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar.

Belent ada mynasypsyň, Arkadag!

Ýakynda paýtagtymyzda geçirilen döwletli maslahatda kabul edilen taryhy çözgütler, gol çekilen resminamalar şu günüň ýa ertiriň däl, mizemez türkmen döwletiniň uzak geljeginiň binýadyny berkitdi. Iň esasy zat, Gahryman Arkadagymyzyň türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip kanun esasynda ykrar edilmegi boldy. Aslynda, bu hakykat ýüreklerde bireýýäm orun alypdy ahbetin. Şonuň üçin Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlyklygyna Gahryman Arkadagymyzdan başga adamyň göz öňüne gelmeýändigini biragyzdan aýtdyk.

Belent ada mynasypsyň, Arkadag!

21-nji ýanwarda paýtagtymyzda geçirilen döwletli maslahatda kabul edilen çözgütler, gol çekilen resminamalar şu günüň ýa ertiriň däl, mizemez türkmen döwletiniň uzak geljeginiň binýadyny berkitdi. Iň esasy zat, Gahryman Arkadagymyzyň türkmen halkynyň Milli Lideri diýip kanun esasynda ykrar edilmegi boldy.

Münewwer Metjit

Käbä tarap bakyp duran ak bagt deý ak metjit,Gadym Ahal topragnyň dünýä düşen nurudyr.Mährabynda mähir-nur, çar künjünde Hak hikmet,Munda jennet jemaly haýyr işiň ugrudyr. Azanyň belent owazy minaradan çykanda,Dolar Ýere-asmana Hakyň gudrat-kelamy.Resulyň ady bilen ýaýylanda jahana,Ýürekleri ýeňleder Hakyň nurly salamy.

Watan hem ene (Oýlanma)

Bu durmuşda ähli zat ötegçi myhman kimin, heňňam hiňňildisiniň arasyna siňip, geçmişe sary şo-ol geçip gidip otyr, geçip gidip otyr. Munuň ýagşysyna-da eglenme ýok, ýamanyna-da. Wagt atly hökmürowan olaryň ählisini äpet horjunyna gapgaryp, eýläňe-beýläňe bakmankaň honda barýandyr. Senem onsoň durmuş öwrümleriniň başagaýlyklaryna gümra bolup ýörşüňe süýji günleriň çalt geçişine öz ýanyňdan gynansaň, kyn günleri alyp gideni üçin wagta sagbolsun aýdyp, ýoluňy dowam etdirer bararsyň. Ýöne ähli zadyň hasaby juda dürs ýöredilýän bu durmuşda ynsan ogluna wagtyň şol, haýal geçýän pursatlaryny-da, ýetdirmeýän tizligini-de ýeňip geçer ýaly sabyrlylyk, maksada okgunlylyk, ruhubelentlik... bolluk bilen eçilipdir. Ine, şol ajaýyp häsiýetleri özümizde jemlemek bilenem biz wagtyň ýüzüne deňimizden geçip gidensoňam, özümizde durka-da başymyzy belent tutup garap bilýäris. Ynsan oglunyň ömür menziliniň geçen ýyllaryny, köplenç, ýola deňeýärler. Göz öňüne getirip göräýiň: biz nirädir bir ýerlere tarap ýol söküp, esli wagtdan yzymyza gaňrylanymyzda, ýolugra gabat gelen ownuk-uşak zatlar gözümize-de ilmez. Ýöne şol ýoluň ugrundaky has iriräk zatlar welin, alyslardanam seleňläp durandyr. Durmuşda-da şeýle: esli menzil aşyp, geçmişe nazar aýlanymyzda, ilki bilen, hakydamyzda özümize has ýiti täsir eden wakalar, bitiren uly-uly işlerimiz, eden ýagşylyklarymyz... janlanýar. Onsoň şol geçilen menzillerd

Şygryýet

Bagt şäherli Arkadag! Görejine deňäp eziz halkyny,Bagt şäherin gurup beren, Arkadag!Çyn gerçekler götär iliň bagtyny,Bagt şäherin gurup beren, Arkadag!

Şygryýet bossany

Halkyň ykrarly Lideri Gahryman Arkadagymyz! Aý dogsa, älem görýändir, bu gün dünýä görýär Sizi,Ussat, ezber diýilýänler, aňy sünnä görýär Sizi,Toýumyz toýa ulaşýar, bäri bolsun dostuň ýüzi,Biz — ýaş nesil kalbymyza ýazýas her bir sözüňizi,Gutly bolsun derejäňiz, dowamat şöhrat-şanyňyz,Halkyň ykrarly Lideri Gahryman Arkadagymyz!

Kiçi göwredäki uly zehin

Ynha, indi men size Nury Baýramow barada gürrüň bermeli. Ýöne şahyr Nury Baýramow barada gürrüň bermelimi ýa-da adamkärçilikli, göwnaçyk goňşym Nury Baýram barada? Ikisi barada-da diýýärmisiňiz? Dogry, siz mamla. Sebäbi adamkärçilik bilen şahyrçylyk aýrylmaz zat. Özüm-ä adamkärçiligi bolmadykdan hiç haçan gowy şahyr çykar öýdemok. Ylaýta-da, çagalar şahyry bolmak üçin, ilki bilen, onuň öz göwni açyk bolaýmaly. «Göwnaçygyň ýoly açyk» diýipdirler. Nury Baýramowyň göwni ýaly ýoly-da açykdy... Nury Baýramow uruş döwrüniň oglany. Olam edil biz ýaly uruş zerarly oglanlygyny ogurladanlaryň biridi. Ol 1933-nji ýylyň ýanwar aýynyň iň soňky güni dünýä inýär. Garry enesi oňa ýagyşly gün doglany üçin Nurgeldi diýip at goýýar. Emma Nuryny durmuş eljiretmeýär. Onuň kolhozyň agyr ýüküni gerdeninde göterip ýören kakasyna Baýram pälwan diýer ekenler. Obada-ha däl, Mary etrabynda-da, onuň bilen bil tutuşyp, dyzyny ýere degrip bilýän seýrek tapylar ekeni. Ine-de, uruş başlanýar. Baýram pälwan eşiden dessine elindäki pilini ýabyň raýyşyna dikýär-de, göni harby komissariatyň gapysynda gögerýär. Onuň talaby belli. Özi ýaly daýanykly pälwanlaryň ýeri diňe söweşde bolmaly. Şeýdibem, ol uruş başlanan gününiň ertesi şaýyny tutýar, üçünji günem sekiz ýaşly ogly Nurgeldiniň, heniz dördüni-de doldurmadyk Meretgeldijigiň, bir ýaşly gyzy Ogulsaparyň, hersiniň ýaňajygyndan taýly gezek öpýär-de, niredesiň fron

Wagtyň sarpasy

Bir gün Alfred Nobel tejribehanada bir zatlara dümtünip otyrka, ýanyna gazetde işleýän synpdaş ýoldaşlary gelýär. Olar hemişekileri ýaly, Nobeliň ylmy işlerini, gözleglerini tankytlap ugraýarlar. Ýöne Nobel olara hiç hili jogap bermän, işi bilen boluberýär. Ahyrsoňy dostlarynyň biri janygýar: — Alfred, sen näme, biziň gürrüňimizi diňläňokmy?

Bulaklardan inen çeşmeler

Golaýda «Türkmen gündogary» gazetiniň redaksiýasynyň ýanynda hereket edýän edebiýat birleşmesiniň duşuşygy geçirildi. Oňa döredijilik bilen meşgullanýan dürli ýaşdaky ildeşlerimiziň birnäçesi gatnaşdy. Köňülleri joşgundan püre-pür, zehinli şahyrlaryň Galkynyşly döwrümiziň üstünlikleri, Watan, ene, söýgi, tebigat gözellikleri hakynda ýazan goşgulary barada olaryň galamdaşlarynyň pikirleri diňlenildi. Döredijilik bilen meşgullanýan ildeşlerimize şygryýet äleminiň inçe tilsimlerinden ezberlik bilen baş alyp çykmaklaryny arzuw edip, olaryň goşgularyny okyjylara ýetirmegi makul bildik. Şeýle-de edebiýat birleşmesiniň nobatdaky ýygnanşygynyň 2023-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda welaýat kitaphanasynda geçirilýändigini habar berýäris we çeper döredijilik bilen meşgullanýan ildeşlerimizi oňa gatnaşmaga çagyrýarys.

Ýagşy gylyk — ynsan zynaty

Magtymguly Pyragynyň şygyrlarynda ynsan häsiýetleri, türkmeniň durmuş ýörelgeleri, adamkärçilik sypatlary çeper açylyp görkezilýär. Şahyryň setirlerini okap, serimize täze-täze pikirler gelýär, kalbymyza ajaýyp duýgular aralaşýar. Onuň: «Her bir sözi jana ýararÝagşy bilen ýoldaş bolan»

Tymsallar

Aratapawut barmy? Baý kişi garyp tanşyna: