HABARLAR

Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA Siziň Alyhezretiňiz!

Türkmenistanda sanly ykdysadyýet we innowasion tehnologiýalar boýunça «Türkmentel — 2020» atly XIII halkara onlaýn maslahata gatnaşyjylara

Gadyrly myhmanlar! Hormatly aragatnaşyk ulgamynyň işgärleri!

Döwrebap özgertmeleriň üstünligi — Watanymyzyň rowaçlygynyň girewi

Milli Liderimiziň yzygiderli durmuşa geçirýän özgertmeleriniň umumy strategiýasynyň hut şu möhüm ugurlary — özara bähbitli daşary syýasy hyzmatdaşlyk, baý tebigy serişdeleriň netijeli ulanylmagy, halkara ähmiýetli iri taslamalaryň amala aşyrylmagy, ykdysadyýetiň ähli pudaklarynyň senagatlaşdyrylmagy we sanlylaşdyrylmagy, türkmenistanlylaryň durmuş derejesiniň maksadalaýyk ýokarlandyrylmagy hem-de ekologiýa abadançylygynyň üpjün edilmegi geçen hepdäniň wakalarynda öz aýdyň beýanyny tapdy. 18-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Katar Döwletiniň Emiri Tamim bin Hamad Al-Taniniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşligiň dowamynda taraplar söwda-ykdysady ulgamda we beýleki pudaklarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: — Biziň şu günki bagtyýar durmuşymyz, ýeten belent sepgitlerimiz baky Bitaraplygymyz bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr

Milli Liderimiz Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi hem-de ýaşaýyş jaý toplumyny açdy Aşgabat, 20-nji noýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň demirgazyk böleginde, Çoganly şäherçesinde bina edilen täze kottejler toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Häzirki wagtda bu ýerde döwrüň talaplaryna laýyk gelýän täze şäher zolagyny döretmek işleri dowam edýär.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

Aşgabat, 19-njy noýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri çagyryldy. Mejlisde ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan wezipelerine seredildi, şeýle hem döwlet durmuşyna degişli käbir beýleki meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Katar Döwletiniň Emiriniň arasynda telefon söhbetdeşligi

Aşgabat, 18-nji noýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Katar Döwletiniň Emiri Tamim bin Hamad Al-Taniniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Iki döwletiň Baştutanlary birek-birek bilen mähirli salamlaşyp, ikiçäk söhbetdeşlikde ilkibaşdan özara hormat goýmak we ynanyşmak esasynda ýola goýlan, däp bolan dostlukly türkmen-katar gatnaşyklarynyň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşmaga döredilen mümkinçilige kanagatlanma bildirdiler.

Milli Liderimiziň amala aşyrýan “açyk gapylar” syýasatynyň ugry bilen

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar Aşgabat, 17-nji noýabr (TDH). Şu gün göni wideoaragatnaşyk arkaly «Merkezi Aziýa — Ýewropa Bileleşigi» atly nobatdaky ministrler duşuşygy geçirildi.

Türkmen paýtagtynyň ösüşiniň tapgyrlary

5. 2017-nji ýyl: Aşgabady ösdürmegiň 15-nji tapgyrynyň desgalarynyň ulanylmaga berilmegi 2017-nji ýylyň 23-24-nji oktýabrynda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda kottejler toplumynyň hem-de eziz Diýarymyzyň baş şäherini ösdürmegiň 15-nji tapgyrynyň çäklerinde gurlan durmuş düzümleri bolan belent gatly ýaşaýyş jaýlarynyň 18-sinden ybarat ýaşaýyş toplumynyň ulanylmaga berilmegi mynasybetli dabaralar geçirildi.

Watanymyzyň Bitaraplygy — halkymyzyň abadançylygynyň bähbidine

Geçen hepdede Aşgabatda gurlup, ulanylmaga berlen desgalar baky Bitaraplyk derejesiniň 25 ýyllygyny garşylamaga taýýarlyk görýän Watanymyzyň täze taryhyna ajaýyp sahypany ýazdy. Olar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda bagtyýar geljegine tarap barýan Türkmenistanyň her bir gününiň uly üstünliklere beslenýändiginiň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. 10-njy noýabrda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Diýarymyzyň baş şäherini ösdürmegiň 16-njy tapgyrynyň çäklerinde gurlan iri durmuş-medeni maksatly binalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy.

Adam — jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy

Türkmenistanyň Prezidenti Ýokanç keseller hassahanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy hem-de saglygy goraýyş ulgamyny has-da ösdürmek boýunça wezipeleri kesgitledi Ahal welaýaty, 13-nji noýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň ýene bir möhüm desgasynyň — Gökdepe etrabynyň Yzgant obasynda 200 orunlyk täze Ýokanç keseller hassahanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.