HABARLAR

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi

Daşoguz, 26-njy maý. Daşoguz welaýatyna toý sapary bilen gelen hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şu gün Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň demirgazyk sebitini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Muhammedow hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyrygyna laýyklykda, geljek ýedi ýylda döwletimizi ösdürmegiň Prezident Maksatnamasyny taýýarlamagyň çäklerinde Daşoguz welaýatyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça teklipler barada hasabat berdi. Bu strategik meýilnamanyň çäklerinde geljek ýyllarda ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynda senagat toplumynyň ähli ulgamlaryna iri maýa goýumlaryny çekmegiň hasabyna gazhimiýa, energetika, ýeňil senagat we gurluşyk serişdeleri pudaklaryny döwrebaplaşdyrmak, sebitiň ykdysadyýetine innowasion, sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak, gaýtadan işleýän senagaty mundan beýläk-de işjeňleşdirmek göz öňünde tutulýar.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Daşoguz welaýatynda dürli ulgamlardaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy

Daşoguz welaýaty, 26-njy maý. Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow toý sapary bilen Daşoguz welaýatyna ugrady. Welaýatyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyz aýdym-saz hem-de tans toparlarynyň ruhubelent çykyşlary bilen mähirli garşylanyldy. Daşoguz welaýatyna saparynyň çäklerinde hormatly Prezidentimiz Balkan — Daşoguz howa elektrik geçirijisiniň gurluşygynyň barşy hem-de ýurdumyzyň demirgazyk sebitiniň ekerançylyk meýdanlaryndaky we maldarçylyk pudagyndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy.

Türk­me­nis­ta­nyň orta mek­dep­le­rin­de «Soň­ky jaň» my­na­sy­bet­li da­ba­ra­lar ge­çi­ril­di

Aş­ga­bat, 25-nji maý. Şu gün Türk­me­nis­ta­nyň umu­my­bi­lim ber­ýän or­ta mek­dep­le­ri­niň uçu­rym­la­ry üçin soň­ky jaň ka­kyl­dy. Wa­ta­ny­my­zyň äh­li kün­jek­le­rin­de be­lent mak­sat­la­ra ýet­mä­ge ruh­la­nan ýaş og­lan-gyz­la­ryň on müň­ler­çe­si­niň dur­mu­şyn­da­ky ýat­dan çyk­ma­jak wa­ka — okuw ýy­ly­nyň ta­mam­lan­ma­gy­na ba­gyş­la­nan baý­ram­çy­lyk çä­re­le­ri ge­çi­ril­di. Olar mek­dep ýyl­la­ryn­da äh­li ul­gam­lar­da öz­le­ri­ni kä­mil­leş­dir­mek üçin yg­ty­bar­ly bin­ýa­da öw­rü­len köp­ta­rap­la­ýyn bi­lim al­dy­lar. Uçu­rym­la­ryň kö­pü­si eý­ýäm gel­jek­ki hü­nä­ri­ni saý­la­ma­gy ba­şar­dy­lar. Ýaş­la­ryň öňün­de tä­ze ýol­lar açyl­dy, ola­ra ýur­du­my­zyň ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­rin­de bol­şy ýa­ly, da­şa­ry ýurt­la­ryň bi­lim ojak­la­ryn­da hem bi­lim­le­ri­ni do­wam et­mek üçin giň müm­kin­çi­lik­ler dö­re­dil­di. Bu­la­ryň äh­li­si hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Berdimuhamedowyň esa­sy ýö­rel­ge­si “Döw­let adam üçin­dir!” di­ýen şy­gar­da jem­len­ýän dur­muş ugur­ly sy­ýa­sa­ty­nyň ne­ti­je­si­dir. Şol ýö­rel­gä­niň esa­sy ugur­la­ry Wa­ta

“Ak şäherim Aşgabat” atly XXI köpugurly halkara sergi

Aşgabat, 25-nji maý. Şu gün türkmen paýtagtynda “Ak şäherim Aşgabat” atly XXI köpugurly halkara sergi öz işine başlady. Bu gözden geçiriliş ýurdumyzyň baş şäherini şähergurluşyk ulgamynda mundan beýläk-de ösdürmekde gazanylanlary hem-de geljekki mümkinçilikleri açyp görkezmäge, bu ugurda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemäge ýardam berer. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Aşgabat şäheriniň gününe gabatlanyp geçirilýän bu gözden geçiriliş paýtagtymyzyň gözel keşbinde öz beýanyny tapan Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe amala aşyrylýan özgertmeleriň giň gerimini aýdyň açyp görkezýär. Häzirki wagtda Aşgabat dünýäniň iň owadan hem-de ýaşamak üçin amatly şäherleriniň birine öwrüldi. Sergide görkezilýän taslamalaryň köpüsi şu ýyllaryň dowamynda paýtagtymyza bezeg berýän ajaýyp binalaryň hem-de binagärlik toplumlarynyň mysalynda durmuşa geçirildi. Olar ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeleriň anyk subutnamalary hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi.

Ýurdumyzda teatr festiwaly tamamlandy

Aşgabat, 25-nji maý. Şu gün paýtagtymyzdaky Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatrynda geçirilen dabara bilen “Türkmen teatr sungaty” festiwaly tamamlandy. Ozal habar berlişi ýaly, ol paýtagtymyzyň hem-de welaýatlaryň teatrlarynyň, şeýle-de Döwlet sirkiniň artistlerini bir ýere jemledi. Festiwal ýurdumyzyň jemgyýetçilik-medeni durmuşynda şanly waka öwrülip, milli ruhy gymmatlyklaryň, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetlilik we döredijilik ýörelgeleriniň dowamat-dowam bolýandygynyň aýdyň beýanyna öwrüldi. Bu giň gerimli çäre netijeli halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek hem-de häzirki döwrüň derwaýys meselelerini çözmek babatda medeni diplomatiýanyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginde uly ähmiýete eýedir. Ol Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň parahatçylyk dörediji wezipesini ýene-de bir gezek açyp görkezdi. Dört günüň dowamynda aşgabatlylar we paýtagtymyzyň myhmanlary dostluk, döredijilik baýramyndan ruhy lezzet aldylar. Festiwalyň maksatnamasy ýurdumyzyň esasy teatr toparlarynyň dürli görnüşli sahna oýunlaryny özünde jemledi. Olaryň hemmesi Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň mähriban Watanymyzyň ykbaly we geljegi baradaky çuňňur many-mazmunly eserleriniň esasynda goýuldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ABŞ-nyň işewür toparlarynyň wekillerini kabul etdi

Aşgabat, 24-nji maý. Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow “Türkmenistan — ABŞ” işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuarty hem-de “Niсklaus Сompanies” kompaniýasynyň Baş ýerine ýetiriji direktory we direktorlar geňeşiniň agzasy Jon Rizi kabul etdi. Işewürler döwlet Baştutanymyza wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyklaryny beýan edip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy Prezident saýlawlaryndaky ynamly ýeňşi bilen gutladylar hem-de iň ýokary döwlet wezipesindäki işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdiler. Myhmanlar amerikan işewürleriniň giň möçberli halkara hyzmatdaşlyk syýasatyny alyp barýan Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan bilen soňky ýyllarda ýola goýlan netijeli gatnaşyklaryň hemmetaraplaýyn giňeldilmegine gyzyklanma bildirýändiklerini bellediler.

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Aşgabat, 23-nji maý. Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynda bellenilen wezipeleri ýerine ýetirmek, möwsümleýin oba hojalyk işlerini geçirmek hem-de öňde boljak baýramçylyk senelerine taýýarlyk görmek bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatyny açyp, ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berdi. Häkim welaýatyň gowaça ekilen meýdanlarynda ideg işleriniň geçirilişi, galla oragyny guramaçylykly geçirmäge hemmetaraplaýyn taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Türk­me­nis­tan­da dost­luk­ly döw­le­tiň Baş­tu­ta­ny ha­ty­ra­lan­dy

Aş­ga­bat — Gök­de­pe et­ra­by, 20nji maý. Şu gün Gök­de­pe met­ji­din­de Mil­li Ge­ňe­şiň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy, Hor­mat­ly il ýa­şu­lu­sy, ha­jy Ar­ka­da­gy­myz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gat­naş­ma­gyn­da Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri­niň mer­hum döw­let Baş­tu­ta­ny Şeýh Ha­li­fa bin Za­ýed Al Na­haý­ýa­nyň bel­li gü­nü­niň sa­da­ka­sy be­ril­di. Ýur­du­my­zyň Mil­li Ge­ňe­şi­niň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy, ha­jy Ar­ka­da­gy­myz ir bi­len Kö­şi­dä­ki met­ji­de gel­di. Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz ýur­du­my­zyň hor­mat­ly ýa­şu­lu­la­ry­nyň, din we­kil­le­ri­niň ösüp gel­ýän ýaş ne­sil­le­ri wa­tan­sö­ýü­ji­lik ru­hun­da ter­bi­ýe­le­mek­de we asyr­lar aşyp gel­ýän dün­ýä nus­ga­lyk däpdes­sur­la­ry­my­zy wa­gyz et­mek­de uly iş­le­ri bi­tir­ýän­dik­le­ri­ni ka­na­gat­lan­ma bi­len bel­le­di. Şeý­lede Ar­ka­da­gy­myz her we­la­ýa­tyň bir et­ra­byn­da met­jit gur­mak bo­ýun­ça edil­ýän iş­ler bi­len gy­zyk­lan­dy.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow möhüm gurluşyk desgalarynda alnyp barylýan işler hem-de täze taslamalar bilen tanyşdy

Aşgabat, 20-nji maý. Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dikuçarda paýtagtymyzy hemmetaraplaýyn ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler we ýurdumyzyň baş şäheriniň durmuş düzümini toplumlaýyn esasda döwrebaplaşdyrmaga gönükdirilen taslamalar bilen tanyşdy. Ir bilen döwlet Baştutanymyz Aşgabat şäheriniň ýokarsyndan dikuçarda aýlanyp, paýtagtymyzda alnyp barylýan gurluşyk işleriniň depginlerini, şäheri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmeleriň durmuşa geçirilişini, ýurdumyzyň baş şäheriniň ekologik ýagdaýyny yzygiderli gowulandyrmak boýunça amala aşyrylýan toplumlaýyn işleri synlady.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Aşgabat, 19-njy maý. Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda resminamalaryň taslamalaryna hem-de birnäçe meselelere garaldy. Döwlet Baştutanymyz gün tertibine geçip, ilki bilen, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa söz berdi. Ol häzirki wagtda alnyp barylýan işler barada habar berdi.