HABARLAR

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Aşgabat, 30-njy sentýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine geçip, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa söz berdi. Ol milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berdi.

Türk­me­nis­ta­nyň Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň mej­li­si

Aş­ga­bat, 30-njy sent­ýabr (TDH). Şu gün hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Berdimuhamedow san­ly ul­gam ar­ka­ly Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň no­bat­da­ky mej­li­si­ni ge­çir­di. On­da döw­let dur­mu­şy­nyň mö­hüm me­se­le­le­ri ara al­nyp mas­la­hat­la­şyl­dy we bir­nä­çe res­mi­na­ma­la­ryň tas­la­ma­la­ry­na ga­ral­dy. Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz mej­li­siň gün ter­ti­bi­ne ge­çip, Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li Ge­ňe­şi­niň Mej­li­si­niň Baş­ly­gy G.Mäm­me­do­wa söz ber­di. Ol mil­li ka­nun­çy­ly­gy kä­mil­leş­dir­mek bo­ýun­ça al­nyp ba­ryl­ýan iş­ler ba­ra­da mag­lu­mat ber­di.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ýaşuly nesillerine hem-de ähli halkyna

Hormatly ýaşulular, mähriban eneler!Gadyrly watandaşlar! Sizi dünýä bileleşigi bilen birlikde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde hem giňden bellenilýän Ýaşulularyň halkara güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan ykrar edilen bu halkara baýramyň şanyna geçiriljek dabaralaryň mähriban halkymyzy hem-de ýaşuly nesillerimizi uly üstünliklere ruhlandyryp, eziz Watanymyza bolan beýik söýgimizi has-da pugtalandyrjakdygyna berk ynanýaryn.

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpine we Döwlet Geňeşiniň Premýeri Li Kesýana hem-de ýurduň ähli dostlukly halkyna Hytaý Halk Respublikasynyň jar edilen güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny, iň gowy arzuwlaryny iberdi. Döwlet Baştutanymyz hytaý halkynyň zähmetiniň, parasatly we öňdengörüjilikli döwlet syýasatynyň netijesinde geçen döwrüň içinde Hytaý Halk Respublikasynyň durmuşyň ähli ugurlarynda uly üstünlikleri gazanandygyny, täze eýýamda özboluşly hytaý aýratynlygy mahsus bolan sosializm baradaky taglymatlaryň halky “Hytaý arzuwyny” durmuşa geçirmegiň bähbidine täze üstünliklere ruhlandyrýandygyny nygtady.

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli Serbiýa Respublikasynyň raýatlarynyň adyndan hem-de hut öz adymdan tüýs ýürekden gutlaglarymy, ýurduňyza hemmetaraplaýyn ösüş, halkyňyza bolsa abadançylyk baradaky iň gowy arzuwlarymy beýan edýärin. Serbiýa Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklaryň halklarymyzyň bähbidine özara düşünişmek we hormat goýmak esasynda mundan beýläk-de ösdüriljekdigine pugta ynanýaryn.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna mähirli gutlaglar

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowyň adyna ýurdumyzyň ähli künjeginden we daşary ýurtlardan Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli köp sanly gutlag hatlary gelip gowuşýar. Döwlet we jemgyýetçilik işgärleri, kärhanalaryň, guramalaryň ýolbaşçylary, ýurdumyzyň hem-de daşary ýurtlaryň raýatlary hormatly Prezidentimizi bu şanly baýram bilen mähirli gutlap, Arkadagly Serdarymyza tüýs ýürekden berk jan saglyk, uzak ömür, Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmak, halkymyzyň durmuş derejesini mundan beýläk-de ösdürmek ugrunda alyp barýan giň gerimli işlerinde uly üstünlikleri arzuw edýärler. Hormatly Prezidentimizi bu şanly baýramçylyk bilen Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi A.Blohin, Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi T.Oral, Belarus Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi W.Beskostyý, Ukrainanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi W.Maýko, Ermenistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi R.Harazýan, Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi A.Tažibaýew, Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi S

Şa serpaýy gowşuryldy

28-nji sentýabrda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygy mynasybetli «Oguz han» köşkler toplumynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna döwlet sylaglaryny, nobatdaky harby we ýörite atlary dakmak hem-de hünär derejelerini bermek dabarasy boldy. Döwlet Baştutanymyz mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli, şeýle-de ýurdumyzyň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny pugtalandyrmaga, goranmak ukybyny berkitmäge, howpsuzlygy, jemgyýetçilik we hukuk tertibini üpjün etmäge uly şahsy goşant goşan harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryny, harby gullukçylary we işgärleri döwlet sylaglary bilen sylaglamak, olara harby we ýörite atlary dakmak, hünär derejelerini bermek barada karara gelendigini aýtdy hem-de degişli Permanlara gol çekdi.

Has abadan durmuş üçin sylaglar

28-nji sentýabrda Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli «Oguz han» köşkler toplumynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna döwlet sylaglaryny, nobatdaky harby we ýörite atlary dakmak hem-de hünär derejelerini bermek dabarasy boldy. Türkmenistanyň goranmak ministri, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary B.Gündogdyýew Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedowa dabaraly çäräniň geçirilmegine taýýarlyk barada hasabat berdi.

Ajaýyp Ahalteke bedewleri halkymyzyň göz-guwanjydyr

28-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen dabaralara gatnaşdy. Köpetdagyň ajaýyp künjeginde ýerleşen hem-de baýramçylyk çapyşyklarynyň geçirilýän ýerine öwrülen Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyny ir säherden uludan tutulýan türkmen toýunyň şowhuny gurşap aldy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

G.K.ANNAÝEWI Türkmenistanyň «Garaşsyzlyk» ordeni bilen sylaglamak hakynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny pugtalandyrmakda, döwletiň howpsuzlygyny berkitmekde bitiren aýratyn hyzmatlaryny we köp ýyllaryň dowamynda çeken göreldeli zähmetini nazara alyp, şeýle-de Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministri, polkownik Gurbanmyrat Kakamyradowiç Annaýewi Türkmenistanyň «Garaşsyzlyk» ordeni bilen sylaglamaly.