HABARLAR

Döw­let howp­suz­lyk ge­ňe­şi­niň işi­ne ýo­ka­ry ba­ha be­ril­di

Aş­ga­bat, 28nji sent­ýabr (TDH). Şu gün Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti, ýur­du­my­zyň Ýa­rag­ly Güýç­le­ri­niň Be­lent Ser­ker­de­ba­şy­sy go­şun ge­ne­ra­ly Gurbanguly Berdimuhamedow mu­kad­des Ga­raş­syz­ly­gy­my­zyň 30 ýyl­ly­gy­nyň hor­ma­ty­na gu­ral­ýan da­ba­ra­la­ryň çäk­le­rin­de, Döw­let howp­suz­lyk ge­ňe­şi­niň ag­za­la­ry­na döw­let sy­lag­la­ry­ny, no­bat­da­ky har­by we ýö­ri­te at­la­ry dak­mak hemde hü­när de­re­je­le­ri­ni ber­mek da­ba­ra­sy­na gat­naş­dy. Da­ba­ra­nyň do­wa­myn­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ze “Türk­men eder­men” me­da­ly hemde “Ga­raş­syz Türk­me­nis­ta­nyň Wa­tan go­rag­çy­sy” at­ly ýu­bi­leý me­da­ly gow­şu­ryl­dy. Ýur­du­my­zyň hem­me­ta­rap­la­ýyn ok­gun­ly ösü­şi­ni üp­jün et­mek­de, döw­let Ga­raş­syz­ly­gy­ny ber­kit­mek­de we go­rap sak­la­mak­da hemde ka­nu­ny­ly­gy, hu­kuk ter­ti­bi­ni berk ber­jaý et­mek­de har­by we hu­kuk go­raý­jy eda­ra­la­ra mö­hüm orun de­giş­li­dir. Eziz Di­ýa­ry­my­zyň dur­mu­şyn­da we mil­li se­ne­na­ma­myz­da mö­hüm orun eýe­le­ýän şan­ly Ga­raş­syz­ly­gy­my­zyň 30 ýyl­lyk baý­ra­my my­na­sy­bet­li gu­ra­lan me­de

Türkmenistanyň Prezidenti “John Deere” kompaniýasynyň wekilini kabul etdi

Aşgabat, 28-nji sentýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Amerikanyň “John Deere” kompaniýasynyň oba hojalyk we bagçylyk-park bölüminiň ýolbaşçysy Markwart fon Pentsi kabul etdi. Myhman Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramy mynasybetli guralan dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza geldi. Işewür wagt tapyp kabul edendigi we giň gerimli baýramçylyk çärelerine gatnaşmaga döredilen mümkinçilik üçin milli Liderimize hoşallyk bildirdi hem-de döwlet Baştutanymyzy we tutuş türkmen halkyny ýurt Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly senesi bilen gutlady.

Türkmenistanyň Prezidenti “Altkom” maliýe-senagat toparynyň başlygyny kabul etdi

Aşgabat, 28-nji sentýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Altkom” maliýe-senagat toparynyň başlygy Aleksandr Tislenkony kabul etdi, ol Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza geldi. Myhman ýüzbe-ýüz duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, milli Liderimizi hem-de tutuş türkmen halkyny şanly sene bilen gutlady hem-de Türkmenistanyň mundan beýläk-de bedew bady bilen Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň belent maksatlaryna tarap okgunly öňe gitmegini arzuw etdi.

Türkmenistanyň Prezidenti “Interbudmontaž” gurluşyk assosiasiýasynyň müdiriýetiniň başlygyny kabul etdi

Aşgabat, 28-nji sentýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli guralýan dabaralara gatnaşmak üçin daşary ýurtly myhmanlaryň hatarynda ýurdumyza gelen “Interbudmontaž” gurluşyk assosiasiýasynyň müdiriýetiniň başlygy Wladimir Petrugy kabul etdi. Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, milli Liderimizi Garaşsyz Türkmenistanyň ägirt uly gazananlaryny alamatlandyrýan esasy döwlet baýramy bilen gutlady we ýurdumyza saýlap alan ýolunda uly üstünlikler gazanmagy arzuw etdi.

Türkmenistanyň Prezidenti “Yug-Neftegaz Private Limited” kompaniýasynyň direktoryny kabul etdi

Aşgabat, 28-nji sentýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Yug-Neftegaz Private Limited” (Singapur) kompaniýasynyň direktory Igor Burkinskini kabul etdi. Işewür wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, milli Liderimizi Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly senesi bilen gutlady we döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk, ýurduň we halkyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan ägirt uly işlerinde uly üstünlik arzuw etdi. Şunuň bilen baglylykda, “Yug-Neftegaz Private Limited” kompaniýasynyň işewürligi alyp barmak we maýa goýum üçin ähli zerur şertler üpjün edilen hem-de sazlaşykly ösýän türkmen bazarynda ornuny pugtalandyrmaga uly gyzyklanma bildirýändigi nygtaldy.

Mu­kad­des Ga­raş­syz­ly­gy­my­zyň be­ren bag­ty­ny da­ba­ra­lan­dyr­ýan baý­ram

27-nji sent­ýabr­da tu­tuş ýur­du­myz­da Wa­ta­ny­my­zyň mu­kad­des Ga­raş­syz­ly­gy­nyň 30 ýyl­ly­gy ru­hu­be­lent­lik ýag­da­ýyn­da giň­den bel­le­nil­di.Ir bi­len hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gur­ban­gu­ly Ber­di­mu­ha­me­dow Ga­raş­syz­lyk bi­na­sy­na gül goý­mak da­ba­ra­sy­na gat­naş­dy. Ir sä­her­de Ga­raş­syz­lyk bi­na­sy­nyň tö­we­re­gin­dä­ki meý­dan­ça aş­ga­bat­ly­la­ryň müň­ler­çe­si ýyg­nan­dy. Ýyg­na­nan­la­ryň ha­ta­ryn­da Türk­me­nis­ta­nyň Ga­raş­syz­ly­gy­nyň şan­ly 30 ýyl­ly­gy my­na­sy­bet­li baý­ram­çy­lyk da­ba­ra­la­ry­na gat­naş­mak üçin paý­tag­ty­my­za ge­len da­şa­ry ýurt­ly myh­man­lar hem bar.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisindäki çykyşy

(Aşgabat, 2021-nji ýylyň 25-nji sentýabry) Eziz watandaşlar, mähriban halkym!

Arkadag taglymy — Bagtyýarlyk. Rowaçlyk. Beýik geljek.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi 25-nji sentýabrda paýtagtymyzyň Ruhyýet köşgünde Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirilip, ol döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynda şanly waka öwrüldi. Ata Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygynyň öň ýanynda geçirilen maslahatyň gün tertibine özbaşdaklyk ýyllary içinde gazanylan netijeleri jemlemek, durmuş-ykdysady we demokratik özgertmeler ýoly bilen ynamly öňe barýan ýurdumyzy mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ösdürmegiň esasy meselelerini ara alyp maslahatlaşmak girizildi. Ýaýbaňlandyrylan özgertmeleriň baş maksady eziz Diýarymyzy ösdürmek hem-de mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmek bolup durýar.

Agzybirligiň aýdyň nyşany

25-nji sentýabrda paýtagtymyzyň Ruhyýet köşgünde Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi. Halk Maslahatynyň mejlisine Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleri gatnaşdylar. Bu ýere ýygnananlaryň hatarynda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalary we Mejlisiniň deputatlary, paýtagtymyzyň we ýurdumyzyň bäş welaýatynyň wekilleri, hormatly ýaşulular, kümüş saçly eneler, talyp ýaşlar bar.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisindäki ÇYKYŞY

(Aşgabat, 2021-nji ýylyň 25-nji sentýabry) Eziz watandaşlar, mähriban halkym!Hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň we Hökümetiniň agzalary!Hormatly mejlise gatnaşyjylar!