HABARLAR

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW: — Ýaşlar mähriban halkymyzyň, eziz Watanymyzyň beýik geljegini gurujylardyr

Aşgabatda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýy geçirildi Aşgabat, 28-nji ýanwar (TDH). Şu gün paýtagtymyzyň “Mekan” köşgünde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýy geçirildi. Oňa Ýaşlar guramasynyň Aşgabatdan hem-de ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan wekilleri gatnaşdylar.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna mähirli gutlaglar

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedowyň adyna Watan goragçylarynyň gününi baýram etmegiň öňüsyrasynda goşun generaly harby adynyň dakylmagy mynasybetli gutlag hatlary we telegrammalar gelip gowuşýar. Olarda häzirki günde döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda giň gerimli harby özgertmeleriň mynasyp dowam etdirilýändigi, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadynyň pugtalandyrylýandygy, Milli goşunyň kuwwatynyň artdyrylýandygy, harby gullukçylaryň, olaryň maşgala agzalarynyň ýaşaýyş-durmuş, gulluk şertleriniň gowulandyrylýandygy nygtalýar. Hatlary iberenler hormatly Prezidentimizi mähirli gutlap, tüýs ýürekden berk jan saglyk, uzak ömür, Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň röwşen geljeginiň bähbidine alyp barýan giň gerimli işlerinde uly üstünlikleri arzuw edýärler.

Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýyna gatnaşyjylaryň ÝÜZLENMESI

Çuňňur hormatlanylýan Prezidentimiz! Biz — bagtyýar we ruhubelent ýaşlar ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi, ýurdumyzda ýaş nesilleriň ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly, ösen tehnologiýalardan baş çykarýan şahsyýetler hökmünde kemala gelmegi babatda döredip berýän şertleriňiz, goldaw-hemaýatlaryňyz üçin Size tüýs ýürekden hoşallygymyzy bildirýäris.

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Ser­dar BERDIMUHAMEDOW:

Geljek ýylda Türkmenistanda hem-de onuň çäklerinden has alyslarda beýik türkmen şahyry, akyldary we filosofy Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy giňden belleniler. ***

Aşgabatda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy geçirildi

28-nji ýanwarda paýtagtymyzyň «Mekan» köşgünde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýy geçirildi. Oňa Ýaşlar guramasynyň Aşgabatdan hem-de ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan wekilleri gatnaşdylar. Nobatdaky gurultaýyň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda geçirilmegi möhüm ähmiýete eýedir. Ýaşlaryň döwrebap bilimli, aň-düşünjeli bolup, ruhy-ahlak we beden taýdan sagdyn ýetişmekleri baradaky meseleler döwlet Baştutanymyzyň hemişe üns merkezinde durýar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň beýik özgertmeler ýoly bilen öňe gitmegini hut ýaşlar bilen baglanyşdyrýar. Öňde goýlan beýik maksatlara ýetmekde ýaş türkmenistanlylara uly orun degişlidir. 

Ýur­du­my­zy ös­dür­me­giň mö­hüm ugur­la­ry

26-njy ýan­war­da Ma­ry we­la­ýa­tyn­da iş sa­pa­ryn­da bo­lan hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Ber­di­mu­ha­me­dow bu ýer­de Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň göç­me mej­li­si­ni ge­çir­di. Mej­li­siň gün ter­ti­bi­ne döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň mö­hüm me­se­le­le­ri hem-de bir­nä­çe res­mi­na­ma­la­ryň tas­la­ma­la­ry gi­ri­zil­di. Il­ki bi­len, Mej­li­siň Baş­ly­gy G.Mäm­me­do­wa söz be­ril­di. Ol mil­li ka­nun­çy­ly­gy kä­mil­leş­dir­mek bo­ýun­ça par­la­men­tiň alyp bar­ýan iş­le­ri­niň ne­ti­je­le­ri ba­ra­da mag­lu­mat ber­di. Mej­li­siň iş to­par­la­ryn­da ýa­kyn­da ka­bul edi­len Kons­ti­tu­sion ka­nun­lar­dan ge­lip çyk­ýan, he­re­ket ed­ýän ka­nun­çy­lyk na­ma­la­ry­na de­giş­li üýt­get­me­le­ri we goş­ma­ça­la­ry gi­riz­mek, «Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si ha­kyn­da» Türk­me­nis­ta­nyň Ka­nu­ny­ny taý­ýar­la­mak bo­ýun­ça iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar.

Te­le­fon ar­ka­ly söh­bet­deş­lik

27-nji ýan­war­da Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Ser­dar Ber­di­mu­ha­me­do­wyň Tä­ji­gis­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Emo­ma­li Rah­mon bi­len te­le­fon ar­ka­ly söh­bet­deş­li­gi ge­çi­ril­di. Iki dost­luk­ly döw­le­tiň Baş­tu­tan­la­ry mä­hir­li sa­lam­la­şyp, öza­ra bäh­bit­li hyz­mat­daş­ly­gy mun­dan beý­läk-de ös­dür­me­giň gel­je­gi­ni ara alyp mas­la­hat­laş­ma­ga, şeý­le hem hal­ka­ra we se­bit sy­ýa­sa­ty­nyň öza­ra gy­zyk­lan­ma bil­di­ril­ýän wa­jyp me­se­le­le­ri bo­ýun­ça pi­kir alyş­ma­ga dö­rän müm­kin­çi­li­ge ka­na­gat­lan­ma bil­dir­di­ler.

Suw se­riş­de­le­ri­ni re­je­li peý­da­lan­mak­da ile­ri tu­tul­ýan we­zi­pe­ler

25-nji ýan­war­da Türk­me­nis­ta­nyň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy, türk­men hal­ky­nyň Mil­li Li­de­ri, Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz Gur­ban­gu­ly Ber­di­mu­ha­me­dow Aş­ga­bat şä­he­ri­niň tö­we­rek­le­ri bo­ýun­ça iş sa­pa­ry­ny ama­la aşyr­ma­gyň bar­şyn­da Ga­ra­gum der­ýa­sy­nyň hem-de beý­le­ki aka­ba­la­ryň su­wu­ny re­je­li peý­da­lan­mak, der­ýa­nyň ka­da­ly aky­my­ny üp­jün et­mek, onuň ke­nar­la­ry­ny ber­kit­mek me­se­le­le­ri­ne aý­ra­tyn üns ber­di. Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz iş sa­pa­ry­nyň do­wa­myn­da Ga­ra­gum der­ýa­sy­nyň 798-nji ki­lo­met­rin­de ýer­leş­ýän köp­ri­niň üs­tün­de sak­lan­dy. Bu ýer­de Mil­li Li­de­ri­mi­zi Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry, da­şa­ry iş­ler mi­nist­ri R.Me­re­dow, Ahal we­la­ýa­ty­nyň mer­ke­zi­niň gur­lu­şy­gy bo­ýun­ça döw­let ko­mi­te­ti­niň baş­ly­gy D.Ora­zow, Ar­ka­dag şä­he­ri­niň hä­ki­mi Ş.Dur­dy­ly­ýew, Aş­ga­bat şä­he­ri­niň hä­ki­mi R.Gan­dy­mow, şeý­le-de «Alt­kom» we «In­ter­bud­mon­taž» kom­pa­ni­ýa­la­ry­nyň ýol­baş­çy­la­ry A.Tis­len­ko hem-de W.Pet­ruk mü­bä­rek­le­di­ler.

Döw­re­bap şä­heriň belent nusgasy

Türk­me­nis­ta­nyň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy, türk­men hal­ky­nyň Mil­li Li­de­ri Gur­ban­gu­ly Ber­di­mu­ha­me­do­wyň baş­lan­gy­jy, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Ber­di­mu­ha­me­do­wyň bi­möç­ber ta­gal­la­la­ry ne­ti­je­sin­de Ar­ka­dag şä­he­ri iň döw­re­bap şä­her hök­mün­de her bi­ri­mi­ziň buý­san­jy­my­zy be­len­de gö­ter­ýär. Ýo­ka­ry hil de­re­je­si­ne eýe bol­ýan Ar­ka­dag şä­he­ri mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň kuw­wat­ly­ly­gy­nyň, dep­ginli ösüş­le­ri­niň aý­dyň be­ýa­ny­dyr. Mälim bolşy ýaly, 20-nji ýanwarda Ahal we­la­ýa­ty­nyň mer­ke­zin­de gu­rul­jak baş met­ji­diň düý­bü­ni tut­mak da­ba­ra­sy ge­çi­ril­di. Bu çä­rä ýur­du­my­za iş sa­pa­ry bi­len ge­len Rus­si­ýa Fe­derasi­ýa­sy­nyň Ta­ta­rys­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Rus­tam Min­ni­ha­now hem gat­naş­dy. Bu met­jit okuw med­re­se­si bi­len bi­le­lik­de Ar­ka­dag şä­he­ri­niň iň bir gö­zel bi­na­la­ry­nyň bi­ri bo­lar.

Asylly ýörelgeler rowaçlanýar

Ata Wa­ta­ny­my­zyň ösüş­le­ri, hal­ky­my­zyň bag­ty­ýar dur­mu­şy bi­ziň her bi­ri­mi­ziň ýü­rek­le­ri­miz­de buý­sanç duý­gu­la­ry­ny dö­red­ýär. Bu gün­ki gün­de eziz ili­miz ag­zy­bir, ýur­du­myz pa­ra­hat, döw­le­ti­miz ber­ka­rar­dyr. Şeý­le aja­ýyp gün­ler­de ta­ry­hy wa­ka­la­ryň şa­ýa­dy bol­mak bag­ty bi­ze mi­ýes­ser ed­ýär. Ýa­kyn­da paý­tag­ty­myz­da­ky Mas­la­hat köş­gün­de Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy Gur­ban­gu­ly Ber­di­mu­ha­me­do­wyň baş­lyk­lyk et­me­gin­de döw­le­ti­mi­ziň ösü­şi­niň no­bat­da­ky tap­gy­ryn­da ka­nun çy­ka­ry­jy­lyk işi­ni döw­rüň ta­la­by­na la­ýyk de­re­je­de kä­mil­leş­dir­mek bi­len bag­ly mej­lis ge­çi­ril­di. On­da türk­men hal­ky­nyň Mil­li Li­de­ri, Türk­me­nis­ta­nyň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy Gur­ban­gu­ly Ber­di­mu­ha­me­do­wyň ta­ry­hy çy­ky­şy aý­ra­tyn ma­ny-maz­mu­na eýe bol­dy.