HABARLAR

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň birinji orunbasaryny kabul etdi

Aşgabat, 20-nji maý (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyza gelen Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň birinji orunbasary Roman Sklýary kabul etdi.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow möhüm gurluşyk desgalarynda alnyp barylýan işler hem-de täze taslamalar bilen tanyşdy

Aşgabat, 20-nji maý (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dikuçarda paýtagtymyzy hemmetaraplaýyn ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler we ýurdumyzyň baş şäheriniň durmuş düzümini toplumlaýyn esasda döwrebaplaşdyrmaga gönükdirilen taslamalar bilen tanyşdy. Ir bilen döwlet Baştutanymyz Aşgabat şäheriniň ýokarsyndan dikuçarda aýlanyp, paýtagtymyzda alnyp barylýan gurluşyk işleriniň depginlerini, şäheri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmeleriň durmuşa geçirilişini, ýurdumyzyň baş şäheriniň ekologik ýagdaýyny yzygiderli gowulandyrmak boýunça amala aşyrylýan toplumlaýyn işleri synlady.

Türkmenistanyň Prezidentine Gazagystanyň Prezidenti hat iberdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew hat iberdi. Ol şu ýyl Gazagystanyň we Türkmenistanyň diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygynyň bellenilýändigini nygtady. “Biziň doganlyk döwletlerimiz geçen onýyllyklaryň dowamynda dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk we birek-biregi goldamak ýörelgelerine daýanyp, köpugurly hyzmatdaşlygy ýola goýdular. Bu gatnaşyklar strategik hyzmatdaşlygyň derejesine doly laýyk gelýär. Biz döwletara gatnaşyklaryň ýyl ýazgysynda täze sahypany açyp, gazak-türkmen hyzmatdaşlygyny hil taýdan täze derejä çykarmaga aýratyn ähmiýet berýäris. Energetika, logistika, senagat ulgamlarynda hem-de oba hojalygynda bilelikdäki iri taslamalaryň durmuşa geçirilmegi hyzmatdaşlyga kuwwatly itergi berip biler” diýlip, gazak Lideriniň hatynda nygtalýar.

«Türkmen teatr sungaty» atly teatr festiwalyna gatnaşyjylara

Hormatly teatr artistleri, medeniýet we sungat ussatlary! Sizi «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda şatlyk-şowhuna beslenip geçirilýän «Türkmen teatr sungaty» atly teatr festiwalynyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Ajaýyp bahar paslynda geçirilýän bu sungat baýramynyň milli teatr sungatymyzyň, köp müňýyllyk taryhly medeniýetimiziň mundan beýläk-de gülläp ösmegine uly goldaw berjekdigine pugta ynanýaryn.

Türk­me­nis­tan­da dost­luk­ly döw­le­tiň Baş­tu­ta­ny ha­ty­ra­lan­dy

Aş­ga­bat — Gök­de­pe et­ra­by, 20nji maý (TDH). Şu gün Gök­de­pe met­ji­din­de Mil­li Ge­ňe­şiň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy, Hor­mat­ly il ýa­şu­lu­sy, ha­jy Ar­ka­da­gy­myz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gat­naş­ma­gyn­da Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri­niň mer­hum döw­let Baş­tu­ta­ny Şeýh Ha­li­fa bin Za­ýed Al Na­haý­ýa­nyň bel­li gü­nü­niň sa­da­ka­sy be­ril­di. Ýur­du­my­zyň Mil­li Ge­ňe­şi­niň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy, ha­jy Ar­ka­da­gy­myz ir bi­len Kö­şi­dä­ki met­ji­de gel­di. Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz ýur­du­my­zyň hor­mat­ly ýa­şu­lu­la­ry­nyň, din we­kil­le­ri­niň ösüp gel­ýän ýaş ne­sil­le­ri wa­tan­sö­ýü­ji­lik ru­hun­da ter­bi­ýe­le­mek­de we asyr­lar aşyp gel­ýän dün­ýä nus­ga­lyk däpdes­sur­la­ry­my­zy wa­gyz et­mek­de uly iş­le­ri bi­tir­ýän­dik­le­ri­ni ka­na­gat­lan­ma bi­len bel­le­di. Şeý­lede Ar­ka­da­gy­myz her we­la­ýa­tyň bir et­ra­byn­da met­jit gur­mak bo­ýun­ça edil­ýän iş­ler bi­len gy­zyk­lan­dy.

Ykdysadyýetimiziň senagatlaşma derejesi ýokarlandyrylmalydyr

19-njy maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda resminamalaryň taslamalaryna hem-de birnäçe meselelere garaldy. Döwlet Baştutanymyz gün tertibine geçip, ilki bilen, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygynyň we Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasarynyň häzirki wagtda alnyp barylýan işler baradaky habarlaryny diňledi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary degişli yzygiderlilikde toplumlar we ulgamlar boýunça alnyp barylýan işler barada hasabatlar bilen çykyş etdiler.

Ýokary sylag — belent ykrarnama

Hoş habarlar ynsan köňlüne ganat berýär. 19-njy maýda Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyna gulluk iş saparyny amala aşyryp, şol ýerde hormatly myhman hökmünde «Russiýa — yslam dünýäsi: KazanSummit 2022» XIII halkara ykdysady sammitine gatnaşan Gahryman Arkadagymyza «Tatarystanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» ordeniniň gowşurylmagy üç mukaddes gymmatlyga — mähriban Watanymyza, halkymyza, milli Liderimize bolan buýsanjymyzy, yhlasymyzy has-da artdyrdy. ■ Gahryman Arkadagymyza Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyna gulluk iş saparynyň çäklerinde «Tatarystanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» atly orden gowşuryldy. Milli Liderimiz bu ýokary döwlet sylagyna iki ýurduň arasyndaky dostlugy we hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakdaky aýratyn hyzmatlary üçin mynasyp boldy.

Şanly baýramyň şanyna paýtagtymyzda hem-de welaýatlarda dabaralar ýaýbaňlandyryldy

18-nji maýda Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan Konstitusiýanyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli geçirilýän goşa baýramy belledi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky Konstitusiýa binasynyň we Baş baýdagyň ýanynda şanly seneleriň hormatyna guralan dabaralara gatnaşdy.

Meýilnamalar üstünlikli ýerine ýetirilmelidir

16-njy maýda döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynda ýurdumyzyň obasenagat toplumynda hem-de welaýatlaryň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin işler bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleri degişli yzygiderlilikde, soňra oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer hasabatlar bilen çykyş etdiler. Hususan-da, wise-premýer häzirki wagta çenli ýurdumyz boýunça jemi 576 tonnadan gowrak piläniň tabşyrylandygyny, bu ugurda bellenilen meýilnamanyň 25,7 göterim ýerine ýetirilendigini habar berdi. Häzirki döwürde Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynda pile tabşyrmak işleri dowam edýär. Balkan, Daşoguz welaýatlarynda ýüpek gurçuklaryna ideg işleri alnyp barylýar.

Ylmy-amaly maslahat

17-nji maýda paýtagtymyzda «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna 30 ýyl: täze taryhy eýýam we kanun çykaryjylyk işiniň häzirki zaman tejribesi» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününe bagyşlanan forumy ýurdumyzyň Milli Geňeşi gurady. Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde geçirilen foruma Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputatlary, Halk Maslahatynyň agzalary, görnükli alymlar, syýasatşynaslar, ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary, jemgyýetçilik birleşikleriniň, döredijilik intelligensiýasynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, hormatly ýaşulular, ýaşlar çagyryldy. Dabara mynasybetli merkeziň eýwanynda guralan sergide amaly-haşam we häzirki zaman sungat eserleri, muzeý gymmatlyklary, neşir önümleri görkezildi. Sungat ussatlarynyň uly joşgun bilen ýerine ýetiren aýdym-sazly çykyşy foruma baýramçylyk öwüşginini çaýdy. Maslahatyň umumy mejlisinde milli buýsanjymyz, milli döwletlilige eýe bolmagymyzyň nyşanlary, türkmenistanlylaryň watançylyk duýgularyny, döredijilik ruhuny, zähmet joşgunyny artdyrýan mukaddesliklere — Türkmenistanyň Konstitusiýasyna hem-de Döwlet baýdagyna bagyşlanan çykyşlar, halkara hem-de parlamentara hyzmatdaşlyga bagyşlanan habarlar diňlenildi.