HABARLAR

Türkmenistan döwrebap ulag düzümini döredýär

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow logistika merkeziniň açylyş dabarasyna gatnaşdy Aşgabat, 30-njy oktýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Awtoulag kärhanalar toplumynyň we Awtomobil mekdepleriniň birleşiginiň okuw-türgenleşik merkeziniň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň durnukly ösüşi üpjün edilýär

29-njy oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli birnäçe möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Ilki bilen söz berlen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda hususy ulgamyň kuwwatyndan giňden peýdalanmak, telekeçilige döwlet tarapyndan goldaw bermek, kiçi we orta işewürligi ösdürmäge ýardam etmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Paýtagtymyzyň gözelligi täze binalar bilen artýar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzda täze binalaryň açylyş dabarasyna gatnaşdy 28-nji oktýabrda paýtagtymyzda S.Türkmenbaşy we A.Nyýazow şaýollarynyň çatrygyndaky ýerasty awtomobil we pyýada geçelgeli «Mahabat» binasy ýerleşdirilen toplumyň hem-de «Diwan» myhmanhanasynyň açylyş dabaralary boldy.

Resmi habarlar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda bazar gatnaşyklaryny ösdürmek, ykdysadyýetde hususy eýeçiligiň paýyny ýokarlandyrmak, kiçi we orta işewürligi ösdürmäge ýardam bermek hem-de söwda we hyzmatlar ulgamynyň işini has-da netijeli guramak maksady bilen, «Eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagy we döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Maliýe we ykdysadyýet ministrligine Aşgabat şäher häkimliginiň 9 sany köp gatly awtoduralgasyny we Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň guşçulyk toplumyny olaryň işiniň esasy ugurlaryny we iş ýerlerini saklap galmak şertinde Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryna bellenen tertipde göni (salgyly) satmak arkaly hususylaşdyrmak tabşyryldy. * * *

Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň mejlisi

29-njy oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli birnäçe möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Ilki bilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowa söz berildi. Wise-premýer ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda hususy ulgamyň kuwwatyndan giňden peýdalanmak, telekeçilige döwlet tarapyndan goldaw bermek, kiçi we orta işewürligi ösdürmäge ýardam etmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Paýtagtymyzyň gözelligi bilen sazlaşýan binalar

28nji oktýabrda paýtagtymyzda S.Türkmenbaşy we A.Nyýazow şaýollarynyň çatrygyndaky ýerasty awtomobil we pyýada geçelgeli «Mahabat» binasy ýerleşdirilen toplumyň hemde «Diwan» myhmanhanasynyň açylyş dabaralary boldy. Berkarar Watanymyzyň hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagy nyň 25 ýyllygyna bagyşlanan dabaralara hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.

Resmi habarlar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda bazar gatnaşyklaryny ösdürmek, ykdysadyýetde hususy eýeçiligiň paýyny ýokarlandyrmak, kiçi we orta işewürligi ösdürmäge ýardam bermek hem-de söwda we hyzmatlar ulgamynyň işini has-da netijeli guramak maksady bilen, «Eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagy we döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Maliýe we ykdysadyýet ministrligine Aşgabat şäher häkimliginiň 9 sany köp gatly awtoduralgasyny we Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň guşçulyk toplumyny olaryň işiniň esasy ugurlaryny we iş ýerlerini saklap galmak şertinde Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryna bellenen tertipde göni (salgyly) satmak arkaly hususylaşdyrmak tabşyryldy. *  *  *

Paýhasa ýugrulan eser

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýiti galamyndan çykan gymmatly kitaplaryň, ylmy işleriň, köp jiltli düýpli eserleriň dünýä edebiýatynyň genji-hazynasyny baýlaşdyrandygy äleme äşgärdir. Milli Liderimiz ýurdumyzyň baş baýramynyň — Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň bosagasynda giň okyjylar köpçüliginiň kitap tekjelerinde müdimilik orun aljakdygy şübhesiz bolan ýene-de bir kitaby — «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly edebi-filosofik eseri halkymyza sowgat etdi. Arkadag Prezidentimiz müňlerçe ýyllaryň dowamynda türkmen alymlary we söz ussatlary tarapyndan döredilen ylmy-edebi eserleri we asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alyp, dilden-dile, nesilden-nesle geçip gelen, yzygiderli sünnälenen halk döredijiligini bir akabada jemlän milli edebi mirasymyza uly sarpa goýýar, ony içgin öwrenýär, halk köpçüliginiň milli döredijiligimizi giňden öwrenmegi üçin ägirt uly işleri amala aşyrýar. Hormatly Prezidentimiziň pähim-paýhasynyň, joşgunly ylhamynyň, ýiti zehininiň, irginsiz gözlegleriniň, çäksiz yhlasynyň, ýadawsyz zähmetiniň miwesi bolan «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly edebi-filosofik eseriň döredilmegi, neşir edilip, halk köpçüligine ýetirilmegi munuň ýene-de bir subutnamasy boldy. On iki bölümden ybarat bolan bu kitapda ýaşaýşa başlangyç, durmuşa gönezl

Milli demokratiýanyň aýdyň dabaralanmasy

Milli Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk toýunyň bellenýän günleri halkymyzy buýsandyran döwletli wakalaryň birnäçesi boldy. Şeýle wakalaryň biri 25-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda göni wideoaragatnaşyk arkaly geçen nobatdaky Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisidir. Türkmenistanyň Halk Maslahatynda hormatly Prezidentimiz tarapyndan ýurdumyzyň sazlaşykly ösüşini, halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşyny pugtalandyrjak birnäçe wajyp meseleleriň çözgütlerine garaldy. Mejlisiň jemi boýunça «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň kabul edilmegi Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň buýsandyryjy wakalarynyň esasylaryndan boldy. Şeýle-de ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyny has-da ösdürmek babatda möhüm meselelere seredildi.

Garaşsyzlyk — ösüşleriň gözbaşy

27-nji sentýabr — türkmenistanlylaryň milli baýramy, mähriban halkymyzyň ykbalynda möhüm ähmiýeti bolan, uludan toýlanylýan Watanymyzyň Garaşsyzlyk gününiň bellenýän güni. Şöhratly taryhy gahrymançylyga beslenen Garaşsyzlygy almagymyz bilen başlanan ýurdumyzyň täze durmuşy bu taryhy senäniň ähmiýetini has äşgär açyp görkezýär. Garaşsyzlyk ata-babalarymyzyň özbaşdak döwletli bolmak baradaky arzuwlarynyň hasyly bolup, köp asyrlyk milli we ruhy gymmatlyklarymyzy, şeýle hem arzyly ynsanperwer däplerimizi dikeltmäge mümkinçilik berdi. Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň mizemezligi döwletiň hem halkyň jebisliginde jemlenýär. Türkmenistan tas üç onýyllyk bäri ýurduň ykdysadyýetde, medeniýetde, bilimde, ylymda, sportda... taryhy ösüşleri üpjün edýän Garaşsyzlyk ýoly bilen öňe barýar. Hut Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyz ykdysadyýetde, syýasatda, jemgyýetçilik ösüşinde, ylymda we medeniýetde ýokary üstünliklere eýe bolan dünýäniň gülläp ösýän döwletleriniň birine öwrüldi.