HABARLAR

Türkmenistan — BAE:

«7/24. tm», № 48 (131), 27.11.2022 Täze derejelere çykýan gatnaşyklar

Täjik medeniýeti

«7/24. tm», № 48 (131), 27.11.2022 Täjigistanyň halky biziň sebitiň çäklerinde gadymlardan bäri goňşulykda ýaşan, parahatçylykda barşyp-gelşen dostumyzdyr. Uzak döwrüň dowamynda däp-dessurlaryň, ruhy-ahlak gözýetimleriniň ýakynlygy biziň halklarymyzy bir dogana öwrüpdir. Hormatly Prezidentimiziň, Gahryman Arkadagymyzyň tagallalary bilen, şu günki Garaşsyzlyk döwrümizde biz şol asyrlardan däp bolup gelýän medeni-ruhy gatnaşyklarymyzy, goňşuçylyk däplerimizi zamanabap derejelerde ösdürýäris. Ýurdumyzda geçirilen Täjigistanyň medeniýet günleri munuň aýdyň alamatydyr.

Türkmen-koreý hyzmatdaşlygynyň mümkinçilikleri giňeldilýär

«Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary astynda geçýän 2022-nji ýyl Türkmenistanyň dünýä döwletleriniň 60-dan gowragy bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýmagynyň şanly 30 ýyllygynyň bellenilýän ýyly hökmünde hem aýratyn mana eýedir. Şol dostlukly ýurtlaryň hatarynda Aziýa — Ýuwaş umman sebitinde ygtybarly hyzmatdaşlarymyzyň biri hasaplanýan Koreýa Respublikasy hem bar. Şunda ýylyň dowamynda diplomatik gatnaşyklaryň şanly senesi mynasybetli türkmen-koreý hyzmatdaşlygyny has-da pugtalandyrmaga ýardam berjek çäreleriň birnäçesiniň geçirilendigini bellemek gerek. Munuň özi taraplaryň ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ugurlaryny giňeltmek, ony täze many-mazmun bilen baýlaşdyrmak babatda hemmetaraplaýyn tagalla edýändigini ýene bir ýola açyp görkezýär. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň 7-nji fewralynda ýola goýuldy. Geçen taryhy döwürde däp bolan türkmen-koreý hyzmatdaşlygy, iki ýurduň mümkinçiliklerine we häzirki döwrüň meýillerine laýyklykda ileri tutulýan ugurlar boýunça yzygiderli ösdürildi. Şunda türkmen tarapynyň başlangyjy esasynda döredilen Türkmen-koreý işewürlik geňeşiniň hem-de Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-koreý toparyn

Möhüm ugurdaky döwletli işler

Ýurdumyz bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky özara hyzmatdaşlyk uzak ýyllardan bäri dowam edýär. Döwlet Baştutanymyzyň bu gezekki resmi sapary we onuň çäklerinde geçirilen ýokary derejedäki duşuşyklar, gepleşikler, «Türkmenistan — BAE» işewürlik maslahaty hem-de gol çekilen resminamalar iki dostlukly ýurduň taryhynda täze sahypany açdy. Ikitaraplaýyn gepleşiklerde ykdysadyýetiň dürli ugry bilen birlikde ýangyç-energetika ulgamynda hem hyzmatdaşlygy giňeltmek meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy. Ýangyç-energetika pudagy häzirki günde hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda bolup, iki ýurt hem bu babatda uly kuwwata eýedir. Hormatly Prezidentimiz işewürlik maslahatynda eden taryhy çykyşynda Türkmenistanyň ägirt uly nebitgaz serişdelerine eýe bolan ýurt bolmak bilen bir hatarda «ýaşyl» energetikany hem ösdürmäge çalyşýandygyny belläp, ýöriteleşdirilen IRENA guramasy bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmak boýunça tagallalarymyzy goldandygy üçin, BAE-niň Hökümetine minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistanyň Hökümetiniň we Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň arasynda ýurdumyzda gibrid elektrik stansiýasynyň gurluşygyny maliýeleşdirmek hakynda karz ylalaşygyna gol çekilmeginiň aýratyn ähmiýete eýedigini bellemek gerek. Şonuň ýaly-da ýurdumyzyň BAE-niň öňdebaryjy energ

Türkmen-emirlikler gatnaşyklary: iň täze taryhyň altyn sahypalary açylýar

Türkmenistan bilen BAE-niň arasyndaky gatnaşyklar ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde, abraýly sebit hem-de halkara guramalaryň çäklerinde depginli ösdürilýär. Munuň şeýle bolmagyna türkmen-emirlikler hyzmatdaşlygyna mahsus ynanyşykly, özara hormat goýmak esasyndaky ýokary derejedäki dialog ýardam berýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Birleşen Arap Emirliklerine 21-22-nji noýabrda amala aşyran resmi sapary we ýokary derejedäki nobatdaky gepleşikleri döwletara gatnaşyklaryň taryhynda täze, möhüm sahypany açmaga gönükdirilendir. IKITARAPLAÝYN HYZMATDAŞLYGA OKGUNLY HÄSIÝET MAHSUS

Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň BILELIKDÄKI BEÝANNAMASY

Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti, Onuň Alyjenaby Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýanyň çagyrmagy boýunça 2022-nji ýylyň 21-22-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Birleşen Arap Emirliklerine resmi sapary boldy. Saparyň dowamynda Türkmenistanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidentleriniň arasynda ykdysady, ýaşaýyş-medeni gatnaşyklarynyň örän möhüm ugurlary babatda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmek, özara gyzyklanma bildirilýän sebit hem-de halkara meseleler boýunça pikir alşyldy.

Hoşniýetli ile uzaýan ýollar (Ýaş žurnalistiň sözi)

Arap dünýäsi heňňam döräli bäri mukaddesligiň we kerem-keramatyň mekany hökmünde Ýer ýüzüne mähir-muhabbet paýlap gelýär. Hoşniýetli, ynsanperwer, dostana gatnaşyklary bilen dünýä jemgyýetçiligine ädim ädýän Birleşen Arap Emirlikleri bu gün älemiň ünsüni özünde jemleýär. Türkmenistan bilen bu dostlukly döwletiň arasyndaky hyzmatdaşlyk bolsa ynanyşmagyň, birek-birege hormat goýmagyň we deňhukuklylygyň beýik nusgasydyr. Hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň 21-22-nji noýabrynda Birleşen Arap Emirliklerine iň ýokary döwlet wezipesinde amala aşyran ilkinji resmi sapary iki ýurduň diplomatiýasynda-da täze taryhy sahypa bolar. Meşhur türkmen şahyry Ýunus Emre: «Meniň ilim dost ilidir» diýip, türkmen milletiniň beýleki halklar bilen hemişe dostluk-doganlyk ýörelgelerine eýerendigini, dosta hemişe gapylaryň hem, köňülleriň hem açyk bolandygyny aýdyp geçipdir. Häzirki wagtda türkmeniň şeýle dostlarynyň hatarynda taryhy, medeni babatda köp umumylyklara eýe bolan arap ýurtlaryny, aýratyn-da, BAE-ni görkezmek bolar. Iki döwletiň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1995-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda ýola goýuldy.

TDG-niň çäkleri – esasy Ýewraziýa söwda we üstaşyr ugurlaryny ösdürmegiň giňişligi

Dünýäniň syýasy giňişliginde özbaşdak düzüm hömünde Türki döwletleriň guramasynyň peýda bolmagy taryhy ähmiýete eýedir, onuň täsirli halkara düzümine öwrülmegine bolsa öňe tarap uly ymtylyş hökmünde baha berilýär diýip, Türkmenistanyň DIM-niň HGI-niň strategik barlaglar merkeziniň ýolbaşçysy Şiri Şiriýew “TDG-niň Samarkant sammiti: esasy netijeler we hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi” atly halkara maslahatynda eden çykyşynda aýtdy. Özbegistan Respublikasynyň prezidentiniň ýanyndaky strategik sebitara barlaglar instituty tarapyndan teklip edilip geçirilen maslahat onlaýn görnüşde geçdi, Daşkentdäki Merkezi Aziýanyň halkara instituty bolsa onuň esasy meýdançasy boldy. Forumy alyp baryjylaryň hatarynda synçy ýurtlar bolan Wengriýa hem-de Türkmenistan bilen birlikde TDG sebitiniň esasy seljeriş merkezleriniň ýolbaşçylary gatnaşdyrlar.

Türkmenistan — Birleşen Arap Emirlikleri: Ygtybarly hyzmatdaşlygy giňeltmekde täze tapgyr

Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasynda taryhy, medeni babatda köp umumylyklara eýe bolan arap dünýäsiniň ýurtlary bilen hyzmatdaşlyga uly ähmiýet berilýär. Arap dünýäsindäki ygtybarly hyzmatdaşlarymyzyň biri hem Birleşen Arap Emirlikleridir. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 21-22-nji noýabrda bu döwlete amala aşyran ilkinji resmi sapary diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyndan bäri geçen 27 ýylda iki dostlukly ýurduň arasynda hyzmatdaşlygy berkitmek boýunça toplanan taryhy tejribäni seljermäge hem-de ony täze belentliklere çykarmaga giň mümkinçilikleri açdy. Dünýäde her bir halk özygtyýarly, erkin ýaşamaga, köpmilletli dünýä maşgalasynda öz ornuny tapmaga çalyşýar. Bu babatda Merkezi Aziýa sebitindäki bedew bady bilen ösýän, öz milli ösüş ýoly bilen dünýäni haýrana goýýan hemişelik Bitarap Türkmenistan bilen Ýakyn Gündogarda ýerleşen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda ençeme meňzeşlikler göze ilýär. Ol, ilkinji nobatda, garaşsyz ösüş ýoluna 20 ýyl aratapawut bilen düşen bu iki döwletiň öz milli ösüş ýoluny gözlemegidir. Ikinjiden, aglaba bölegini çöl gurşaýan, bir ýanyny bolsa deňze ýanaýan bu iki ýurduň şol çölüň astyndaky we kenar ýalpaklygyndaky hazynaly humy — nebitdir gazy işläp bejerip, ondan gelýän g

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogy: el işi sungatyny ösdürmekde tejribe alyşmak

AŞGABAT, 23-nji noýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň 2022-nji ýylda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogynda başlyklyk etmeginiň çäklerinde, noýabr aýynda geçirilmegi meýilleşdirilen çäreleriň tertibine hem-de dialogyň 2022-nji ýyl üçin iş meýilnamasyna laýyklykda, sanly ulgam arkaly Merkezi Aziýa ýurtlarynyň çeper elli zenanlarynyň halkara jemgyýetiniň ilkinji mejlisi geçirildi. Oňa Türkmenistanyň, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň, şeýle hem BMG-niň düzüm birlikleriniň wekilleri gatnaşdylar.  Türkmen tarapyndan wekiliň belleýşi ýaly, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda türkmen jemgyýetiniň durmuşynda möhüm orny eýeleýän medeni mirasy gorap saklamak we ösdürmek boýunça giň gerimli işler amala aşyrylýar. Çykyşyň dowamynda el işi sungatynyň aýratynlyklary, zenanlara goýulýan hormat, olaryň hukuklaryny goramak, döwletiň syýasy, jemgyýetçilik we medeni durmuşyna işjeň gatnaşmagy, şeýle-de ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilen milli gymmatlyklar barada aýdyldy.