HABARLAR

Hazar hyzmatdaşlygynyň ähmiýeti

Bu gün Watanymyzyň halkara abraýy barha artyp, bütin dünýäde ygtybarly hyzmatdaş hökmünde tanalýar. Ine, 29-njy iýunda paýtagtymyzda geçirilen Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň VI sammiti hem aýdylanlaryň aýdyň subutnamasyna öwrüldi. Ýokary guramaçylyk derejesinde geçen sammite Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň gatnaşmagy şeýle ähmiýetli çäreleri geçirmekde uly tejribesi bolan Watanymyzyň halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmekdäki mümkinçilikleriniň ykrar edilýändigini ýene bir ýola aýan etdi. Sammitiň myhmanlarynyň myhmansöýerlik däplerimize laýyklykda garşylanmagy bolsa halkymyzyň milli ýörelgeleriniň ýylsaýyn kämilleşdirilip, nusgalyk derejä ýetendigini görkezýär.

Aşgabat sammiti: Hazar hyzmatdaşlygynda täze tapgyr

29-njy iýunda paýtagtymyzda geçirilen Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň altynjy sammitine dostluk, ynanyşmak ruhunyň mahsus bolandygyny turuwbaşdan bellemeli. Hazar deňzinde bäştaraplaýyn hyzmatdaşlygyň wajyp ugurlary, möhüm halkaradyr sebit meseleleri ara alnyp maslahatlaşylan ýokary derejeli duşuşyk ak şäherimiz Aşgabadyň, asyl-ha, tutuş türkmen topragynyň dünýäniň ykbalyna diňe haýyr işler bilen dahyllydygyny ýene bir gezek görkezdi. Aslynda, Hazarýaka ýurtlaryň tagallalaryny bir akaba gönükdirmek, Hazaryň hukuk derejesini kesgitlemek babatda geçilen uzyn ýoluň ilkinji ädimleri Türkmenistandan başlanypdy. 2002-nji ýylyň baharynda türkmen paýtagty Hazarýaka döwletleriň Baştutanlaryny bir döwrede jemläpdi. Aşgabat sammiti ylalaşygyň we Hazar deňziniň meseleleriniň özara kabul ederlikli çözgütlerini işläp taýýarlamagyň ugurlaryny kesgitlän ilkinji ýokary derejeli duşuşyk hökmünde taryha girdi. Özi-de ol taryha köpasyrlyk hyzmatdaşlygyň täze sahypasy, täze sepgidi hökmünde girdi.

Wladimir Putin VI Hazar sammitiniň işine ýokary baha berdi

Düýn Aşgabat şäherinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň başlyklygynda Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň altynjy sammiti geçirildi. Ýokary derejeli Hazar sammitine gatnaşan Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde saparyny jemlemek bilen, sammitiň netijeleri boýunça ýerli we daşary ýurtly žurnalistleriň sowallaryna jogap berdi. Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti sammitiň işine ýokary baha berip, duşuşyklaryň hoşniýetli goňşuçylyk hem-de özara düşünişmek ýörelgelerine daýanýan döwletara gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmaga giň mümkinçilik döredendigini nygtady. Belent mertebeli myhman türkmen žurnalistiniň VI Hazar sammitiniň netijeleri boýunça Hazarýaka döwletleriň hyzmatdaşlygynyň geljekki ugurlary hakyndaky sowalyna şeýle jogap berdi: — Men VI Hazar sammitine gatnaşmak maksady bilen Türkmenistana amala aşyran saparyma ýokary baha berýärin. Saparyň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidenti bilen duşuşyp, döwletlerimiziň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem ösdürmäge degişli meseleleri ara alyp maslahatlaşdyk. Duşuşyk örän netijeli geçdi. Hormatly Prezident Serdar Berdimuhamedow ýaş, sowatly, zehinli ýolbaşçy bolup, Türkmenistanyň öňki Prezid

Aş­ga­bat­da altynjy Ha­zar sam­mi­ti ge­çi­ril­di

Aş­ga­bat, 29-njy iýun. Şu gün paý­tag­ty­myz­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Berdimuhamedowyň baş­lyk­ly­gyn­da altynjy Ha­zar sam­mi­ti ge­çi­ril­di. Ha­zar­ýa­ka döw­let­le­riň Baş­tu­tan­la­ry­nyň Aş­ga­bat du­şu­şy­gy ka­şaň “Ar­ka­dag” myh­man­ha­na­syn­da gu­ral­dy. Bu ýer­de ýo­ka­ry de­re­je­li myh­man­la­ry ka­bul et­mek hem-de iri hal­ka­ra çä­re­le­ri gu­ra­mak üçin äh­li şert­ler döredildi. Sam­mi­te gat­naş­mak üçin Azer­baý­jan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Il­ham Ali­ýew, Eý­ran Ys­lam Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Se­ýed Eb­ra­him Rai­si, Ga­za­gys­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Ka­sym-Žo­mart To­ka­ýew hem-de Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň Pre­zi­den­ti Wla­di­mir Pu­tin türk­men paý­tag­ty­na gel­di­ler.

Aşgabat sammiti halkara habarlar giňişliginde

VI Hazar sammitini we onuň çägindäki çäreleri gyzgyny bilen köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde şöhlelendirmek maksady bilen, Aşgabatdaky «Arçabil» myhmanhanasynda Halkara metbugat merkeziniň işi ýola goýuldy. Daşary ýurtly žurnalistlere paýtagtymyzyň gözellikleri bilen tanyşmak üçin hem mümkinçilikler döredildi. Söhbetdeş bolanymyzda, daşary ýurtly kärdeşlerimiz Hazar sammitiniň guramaçylyk derejesine we netijelerine ýokary baha berdiler. «Известия» multimedia maglumat merkeziniň syýasy synçysy Wiktor Sineok:

Aşgabat — sebitara gatnaşyklaryň merkezi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hazaryň şypaly kenary ekologiýa abadançylygynyň üpjün edilmeginiň nusgasy, köpçülikleýin dynç alynýan künjek bolmak bilen, dürli sebitara we döwletara ähmiýetli maslahatlaryň geçirilýän merkezine hem öwrüldi. Hazar deňzinde energetika pudagynda hyzmatdaşlyk etmek üçin giň mümkinçilikler bar. Munuň özi taraplaryň hoşniýetli erk-isleginiň, birek-biregiň bähbitlerini hasaba almagyň we özara hormat goýmagyň, halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna üýtgewsiz eýermegiň esasy ýörelgeler bolmagyny talap edýär. Ýurdumyz dünýä ykdysadyýetiniň, möhüm bölegi, häzirki wagtda ösüşiň esasy hereketlendirijisi bolan ulag-aragatnaşyk pudagynda halkara hyzmatdaşlygynyň giňeldilmegine uly goşant goşýar. Bu ulgamda örän uly kuwwata eýe bolan Türkmenistan iri halkara we sebit ähmiýetli taslamalaryň birnäçesini öňe sürýär. Olaryň amala aşyrylmagy Merkezi Aziýa ýurtlarynyň, olaryň arasyndaky ykdysady we söwda hyzmatdaşlygyny häzirki zaman derejesine çykarmaga, uzak geljekde sebitara gatnaşyklaryna kuwwatly itergi bermäge, Merkezi Aziýany, Hazar, Gara deňiz hem-de Baltika sebitlerini, Orta we Ýakyn Gündogary, Günorta hem-de Günorta — Gündogar Aziýany birleşdirýän, täze geoykdysady giňişliginiň keşbiniň esasyny

Rowaçlygyň ýoly bilen

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy sebitde halkara hyzmatdaşlygynyň ösmegine we kuwwatlanmagyna uly itergi berýär. Ýurdumyzyň nebitgaz pudagy milli ykdysadyýetimiziň has-da kuwwatlanmagyna uly goşant goşýan pudaklaryň biridir. Ýurdumyz uglewodorod hem-de çig mal serişdelerine örän baý döwletleriň hataryna girýär. Döwletimiziň energetika strategiýasy ykdysady taýdan esaslandyrylan we energiýa howpsuzlygy, şeýle hem daşky gurşawy aýawly saklamak nukdaýnazaryndan kepillendirilendir. Ýurdumyzda ykdysadyýeti döwrebaplaşdyrmak we diwersifikasiýalaşdyrmak boýunça giň möçberli maksatnamalar üstünlikli amala aşyrylýar. Şunda Gahryman Arkadagymyz Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijiniň taslamasynynyň ägirt uly geoykdysady ähmiýete eýedigini belläp geçýär. Häzirki wagtda Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallasy bilen nebitgaz pudagyny döwrebaplaşdyrmak, onuň kuwwatyny we netijeliligini ýokarlandyrmak babatda möhüm işler durmuşa geçirilýär. Nebitgaz toplumynda ylmyň hem-de halkara tejribäniň soňky gazananlaryny pudaga ornaşdyrmak, gazyň we nebitiň gazylyp alnyşyny, olary gaýtadan işlemegiň möçberini artdyrmak boýunça anyk wezipeler kesgitlenildi. Şol wezipeleriň hatarynda topluma sanly ulgamy, sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak ýaly wezipeler esasy orny tutýar.

VI Hazar sammitiniň Beýanatynda hyzmatdaşlygyň esasy ýörelgeleri kesgitlenildi

Şu gün Aşgabatda geçirilen VI Hazar sammitinde Prezidentler dostluk, ynanyşmak ýagdaýynda Hazar deňzinde bäştaraplaýyn hyzmatdaşlygyň örän möhüm meselelerini, özara gyzyklanma bildirilýän möhüm halkara we sebit meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Ýokary derejeli maslahatyň jemleýji resminamasy hökmünde VI Hazar sammitiniň Beýanaty kabul edildi. Resminamada Hazar deňzi boýunça mundan öňki ýokary derejedäki duşuşyklarda kabul edilen çözgütleriň möhümdigi hem-de olary netijeli durmuşa geçirmegiň zerurdygy bellenilýär. 2018-nji ýylyň 12-nji awgustynda Hazar deňziniň hukuk derejesi hakyndaky Konwensiýa gol çekilmeginiň ähmiýetine ýokary baha berilýär.

Serdar Berdimuhamedow VI Hazar sammitinde Türkmenistanyň garaýyşlaryny beýan etdi

Şu gün Aşgabat şäherindäki «Arkadag» myhmanhanasynda Hazar «bäşliginiň» VI sammiti geçirildi. Hazarýaka ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň gatnaşmagynda geçirilen ýokary derejeli duşuşykda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow çykyş edip, köpugurly hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakda Türkmenistanyň garaýyşlaryny we tekliplerini beýan etdi. Döwlet Baştutanymyz Hazarda ulag, balyk awlamak, gämiçilik, biologik serişdeleri aýawly saklamak, ekologiýa howpsuzlygy, adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüni almak we olary aradan aýyrmak ulgamlarynda hyzmatdaşlyk boýunça pudaklaýyn ylalaşyklaryň ençemesiniň üstünde işlenilmeginiň we bu işiň dowam etdirilmeginiň häzirki wagtda gatnaşyklaryň hil taýdan anyk häsiýete eýe bolmagyna, maksadalaýyk, yzygiderli hem-de netijeli ösmegine ýardam edýändigini nygtady.

Hazarýaka döwletleriň Aşgabat sammiti

Mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 31 ýyllyk toýuna barýan hemişelik Bitarap ýurdumyz parahatçylyk söýüjilikli, döredijilikli daşary syýasy strategiýany yzygiderli durmuşa geçirmek bilen, Hazar deňzinde özara bähbitli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakda, sebit ähmiýetli wajyp meseleleriň sazlaşykly çözgütlerini işläp taýýarlamakda möhüm orny eýeleýär. Şol maksatdan ugur alnyp, düýn gözel paýtagtymyz Aşgabatda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň VI sammiti geçirildi. Aşgabat sammitiniň gün tertibine ileri tutulýan ugurlarda netijeli döwletara hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge degişli meseleler toplumy girizildi. 28-nji iýunda ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginde Hazarýaka döwletleriň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisi boldy. Mejlisde Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Russiýanyň hem-de Türkmenistanyň daşary syýasy edaralarynyň ýolbaşçylary Hazar deňzi sebitinde hyzmatdaşlygyň aýry-aýry ugurlaryna, ozal gazanylan ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişiniň barşyna hem-de wajyp halkara meselelerine garadylar. Mälim bolşy ýaly, Hazar deňzi sebiti boýunça goňşy döwletler bilen milli we umumy bähbitler esasynda ýola goýulýan hyzmatdaşlyga ýurdumyzyň daşary syýasy strategiýasy