HABARLAR

Türkmenistan — Tatarystan Respublikasy:dostlukly gatnaşyklaryň aýdyň beýany

26-njy sentýabrda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bilen duşuşygy geçirildi. Milli Liderimiz myhman bilen mähirli salamlaşyp, kärdeşine Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli dabaralara gatnaşýandygy üçin minnetdarlyk bildirdi hem-de Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň wekiliýetiniň şu saparyna ikitaraplaýyn durnukly, köpugurly häsiýete eýe bolan türkmen-tatar hyzmatdaşlygynyň aýratyn häsiýete eýediginiň aýdyň subutnamasy hökmünde garaýandygyny nygtady.

Türkmenistan — Tatarystan: köpugurly we ygtybarly ösüş

26-njy sentýabrda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bilen duşuşygy geçirildi. Milli Liderimiz myhman bilen mähirli salamlaşyp, kärdeşine Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli dabaralara gatnaşýandygy üçin minnetdarlyk bildirdi hem-de Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň wekiliýetiniň şu saparyna ikitaraplaýyn durnukly, köpugurly häsiýete eýe bolan türkmen-tatar hyzmatdaşlygynyň aýratyn häsiýete eýediginiň aýdyň subutnamasy hökmünde garaýandygyny nygtady. Prezident Rustam Minnihanow mähirli kabul edendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň mähirli salamyny we gutlaglaryny ýetirdi. Tatarystanyň Baştutany şu saparyň Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna gabat gelýändigini belläp, milli Liderimizi ýetip gelýän şanly sene bilen tüýs ýürekden gutlady hem-de tutuş türkmen halkyna iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. Giňişleýin düzümde geçirilýän duşuşygyň dowamynda Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň arasyndaky hyzmat

Hyzmatdaşlyklaryň ýokary derejesi

26-njy sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow meşhur «Bouygues» fransuz kompaniýasynyň baştutany Marten Buigi, «Çalyk Holding» kompaniýalar toparynyň dolandyryjylar geňeşiniň ýolbaşçysy Ahmet Çalygy kabul etdi. Işewürler milli Liderimizi hem-de tutuş türkmen halkyny uly baýram — Garaşsyzlygyň 30 ýyllyk şanly senesi, şeýle hem ýakynda geçirilen möhüm waka — Halk Maslahatynyň mejlisi bilen mähirli gutladylar. Hormatly Prezidentimiz gutlaglar üçin minnetdarlyk bildirip, däp bolan hyzmatdaşlyklaryň ýokary derejesini belledi. Duşuşygyň dowamynda döwlet Baştutanymyz we myhmanlar dürli ulgamlarda özara bähbitli hyzmatdaşlygyň şu günki ýagdaýyny hem-de ony has-da ösdürmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Duşuşygyň ahyrynda işewürler hormatly Prezidentimizi ýetip gelen uly baýram bilen ýene-de bir gezek gutlap, Türkmenistany gülledip ösdürmäge gönükdirilen ägirt uly maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegine goşant goşjakdygyna ynandyrdylar.

Türkmenistan — Russiýa Federasiýasy: dostlukly gatnaşyklar pugtalandyrylýar

26-njy sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Sankt-Peterburgyň (Russiýa Federasiýasy) gubernatory Aleksandr Beglowy kabul etdi. Ol Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli geçirilýän dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza geldi. Myhman Sankt-Peterburgyň ýaşaýjylarynyň hem-de hökümetiniň adyndan milli Liderimizi şanly sene bilen tüýs ýürekden gutlap, hormatly Prezidentimiziň parasatly we öňdengörüjilikli baştutanlygynda Türkmenistanyň özygtyýarly döwlet ösüşiniň ýolunda ajaýyp üstünlikleri gazanandygyny nygtady. Döwlet Baştutanymyz gutlaglar hem-de hoşniýetli arzuwlar üçin myhmana minnetdarlyk bildirdi. Netijeli häsiýete eýe bolan duşuşygyň çäklerinde uzak möhletleýin, özara bähbitlilik esasynda guralýan köpýyllyk hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we ony ösdürmegiň geljegi barada pikir alşyldy. Duşuşygyň ahyrynda A.Beglow hormatly Prezidentimizi we ähli türkmenistanlylary döwlet Garaşsyzlygynyň şanly senesi bilen ýene-de bir gezek gutlap, uly baýramçylyk dabaralaryna gatnaşmagyň hem-de doganlyk türkmen halky bilen toý şatlygyny paýlaşmagyň özi üçin uly hormatdygyny nygtady.

Dost-doganlyk gatnaşyklary rowaçlanýar

Asylly däbe görä, ýurdumyzda geçirilýän her bir baýramçylyk mynasybetli guralýan dabaralara gatnaşmak üçin daşary ýurtlardan köpsanly myhmanlar gelýärler. Olar toý dabaralaryna işjeň gatnaşyp, mähriban halkymyzyň baýramçylyk şatlygyny paýlaşýarlar. Öňňin paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bilen duşuşygy geçirildi.

Hormatly Prezidentimiziň kabul etmegi

26-njy sentýabrda hormatly Prezidentimiz meşhur «Bouygues» fransuz kompaniýasynyň baştutany Marten Buigi kabul etdi. Işewür milli Liderimizi hem-de tutuş türkmen halkyny uly baýram — Garaşsyzlygyň 30 ýyllyk şanly senesi, şeýle hem ýakynda geçirilen möhüm waka — Halk Maslahatynyň mejlisi bilen mähirli gutlady.

Dostlukly hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak ugrunda

26-njy sentýabrda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bilen duşuşygy geçirildi. Milli Liderimiz myhman bilen mähirli salamlaşyp, kärdeşine Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli dabaralara gatnaşýandygy üçin minnetdarlyk bildirdi hem-de Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň wekiliýetiniň şu saparyna ikitaraplaýyn durnukly, köpugurly häsiýete eýe bolan türkmen-tatar hyzmatdaşlygynyň aýratyn häsiýete eýediginiň aýdyň subutnamasy hökmünde garaýandygyny nygtady.

Türkmenistanyň Prezidenti “Bouygues” fransuz kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Aşgabat, 26-njy sentýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow meşhur “Bouygues” fransuz kompaniýasynyň baştutany Marten Buigi kabul etdi. Işewür milli Liderimizi hem-de tutuş türkmen halkyny uly baýram — Garaşsyzlygyň 30 ýyllyk şanly senesi, şeýle hem ýakynda geçirilen möhüm waka — Halk Maslahatynyň mejlisi bilen mähirli gutlap, ýolbaşçylyk edýän kompaniýasy üçin Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmegiň we milli Liderimiziň başlangyjy bilen amala aşyrylýan iri möçberli taslamalaryň durmuşa geçirilmegine gatnaşmagyň uly hormatdygyny nygtady.

Türkmenistanyň Prezidenti Sankt-Peterburgyň gubernatoryny kabul etdi

Aşgabat 26-njy sentýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Sankt-Peterburgyň (Russiýa Federasiýasy) gubernatory Aleksandr Beglowy kabul etdi. Ol Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli geçirilýän dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza geldi. Myhman Sankt-Peterburgyň ýaşaýjylarynyň hem-de hökümetiniň adyndan milli Liderimizi şanly sene bilen tüýs ýürekden gutlap, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly we öňdengörüjilikli baştutanlygynda Türkmenistanyň özygtyýarly döwlet ösüşiniň ýolunda ajaýyp üstünlikleri gazanandygyny nygtady.

Türkmenistanyň Prezidenti “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Aşgabat, 26-njy sentýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň dolandyryjylar geňeşiniň ýolbaşçysy Ahmet Çalygy kabul etdi. Myhman duşuşmaga wagt tapandygy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, milli Liderimizi şanly sene — ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy hem-de Halk Maslahatynyň ýakynda geçirilen mejlisi bilen mähirli gutlady hem-de döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk we alyp barýan köp taraply işlerinde täze, uly üstünlikleri hem-de türkmen halkyna abadançylyk we rowaçlyk arzuw etdi.