HABARLAR

Türkmen-russiýa parlamentara hyzmatdaşlygy

AŞGABAT, 23-nji oktýabr (TDH). Şu gün Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy W.Matwiýenkonyň we Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowanyň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşligiň barşynda türkmen-russiýa parlamentara hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Federasiýa Geňeşiniň ýolbaşçysy ýurdumyzyň ýolbaşçylaryny we ähli türkmenistanlylary ýetip gelýän baýram — Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy bilen gutlap, bu senäniň dünýä möçberindäki ähmiýetini hem-de häzirki zaman halkara gatnaşyklarynda bitaraplyk ýörelgeleriniň artýan ornuny belledi.

Özara bähbitli hyzmatdaşlyk

Ýakynda hormatly Prezidentimiziň hem-de Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kowindiň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşlik bilen baglylykda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň, şol sanda parlamentara gatnaşyklary ösdürmegiň ileri tutulýan meseleleri 20-nji oktýabrda Mejlisde Hindistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Widh Pithambaran Nair bilen geçirilen duşuşykda ara alnyp maslahatlaşyldy. Duşuşygyň çäklerinde döwletara gatnaşyklaryň esasy ugurlary boýunça pikir alşyldy. Şoňa görä, Türkmenistan öz tarapyndan hindi kompaniýalaryna maýa goýum taslamalaryny amala aşyranda, zerur bolan goldawy bermäge taýýardyr, olary birnäçe ugurlarda bilelikdäki ýokary tehnologiýaly önümçilikleri döretmek mümkinçiligine seretmäge çagyrdy. Daşary ýurtly diplomat netijeli türkmen-hindi hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmäge taýýarlygy tassyklap, Hindistanda milli Liderimiziň alyp barýan daşary syýasatynyň goldanylýandygyny aýratyn belledi. Şeýle hem dostlukly döwletiň ilçisi ýurdumyzyň ýokary kanun çykaryjy edarasynyň esasy wezipeleri, onuň düzümi, işiniň ugurlary bilen tanyşdyryldy.

Hyzmatdaşlyk täze derejä çykýar

Soňky ýyllarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary netijesinde dünýäniň köp döwletleri hem-de abraýly halkara guramalary bilen gatnaşyklar okgunly ösdürilýär. Muňa şu günler sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyklaryň, maslahatlaryň we gepleşikleriň yzygiderli geçirilmegi hem aýdyň şaýatlyk edýär. Şu hepdäniň duşenbe güni Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde wideomaslahat görnüşinde Kawkaz we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hem-de Halkara pul gaznasynyň wekilleriniň duşuşygy geçirildi. Gün tertibine laýyklykda, ykdysadyýeti pandemiýadan soň dikeltmäge goldaw bermekde hususy maliýeleşdirmegi çekmegiň meselelerine garaldy.

Milli demokratiýa dabaralanýar

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzy mundan beýläk-de ösdürmek, ykdysady ösüşiň köpugurlylygyny gazanmak babatynda netijeli işler amala aşyrylýar. Gazanylýan ösüşler halkymyzyň bagtyýar, abadan hem bolelin durmuşda ýaşamagynyň bähbidine gönükdirilýär we Türkmenistan döwletimiz adam mertebesiniň belentde tutulýan döwleti hökmünde meşhurlyga eýe bolýar. Bu bolsa, “Döwlet adam üçindir!” diýen watansöýüjilikli şygaryň rowaçlyklar bilen utgaşýandygyny aýdyňlygy bilen subut edýär. Halkymyzda möhüm meseläniň çözgüdini il-gün bilen maslahatlaşyp çözmek, köpçülige sala salmak asylly däpleriň biri. Şu babatda halkymyzda “Halk aýtsa, galp aýtmaz”, “Geňeşli salamat bolar” ýaly nakyllardyr pähimler bar. Bilşimiz ýaly, 2019-njy ýylyň 25-nji sentýabrynda paýtagtymyzda milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ikinji mejlisi geçirildi. Ýurdumyzyň konstitusion esaslaryny berkitmek we döwlet dolandyryşynyň demokratik ýörelgelerini kämilleşdirmek bilen bagly meseleler bu mejlisiň gün tertibinde wajyp orny eýeleýändigi bellenildi. Milli Liderimiz şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň hukuk ýagdaýyny kämilleşdirmek boýunça işleri geçirmegiň zerurdygyny aýtdy. Şoňa laýyklykda, döwlet Baştuta

Türkmenistan — Hindistan: dostlukly halklaryň bähbidine hyzmatdaşlyk

AŞGABAT, 20-nji oktýabr (TDH). Ýakynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kowindiň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşlik bilen baglylykda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň, şol sanda parlamentara gatnaşyklary ösdürmegiň ileri tutulýan meseleleri şu gün Mejlisde Hindistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi Widh Pithambaran Nair bilen geçirilen duşuşykda ara alnyp maslahatlaşyldy. Duşuşygyň çäklerinde döwletara gatnaşyklaryň esasy ugurlary boýunça pikir alşyldy. Ýokary derejede ýola goýlan hyzmatdaşlyk şol gatnaşyklaryň berkidilmegine hyzmat edýär. Hususan-da, öňde agzalyp geçilen telefon söhbetdeşliginiň dowamynda Türkmenistanyň we Hindistanyň Baştutanlary ykdysady hyzmatdaşlygy diwersifikasiýa ýoly bilen, şol sanda ýurdumyzyň senagatlaşdyrma tarap alan ugruny nazara almak bilen ösdürmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny bellediler.

Baýramçylyk dabarasynyň ýaňy

Toýlary toýlara ulaşýan türkmen halky hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda şanly ýylymyzy — Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany ýylyny uly zähmet ýeňişleri bilen şöhratlandyrýar. Buýsançly senäniň uly toýunyň tutuljak ýylynda halk hojalygynyň ähli pudaklarynda ýokary görkezijiler gazanylýar. Depginli ösüşleriň bady artýar. Şeýle belent sepgitlerde ýurdumyzyň senagat işgärleriniň saldamly goşantlaryny ýatlamak guwanjymyza guwanç goşýar. Garaşsyz döwletimiziň ähli ýerinde bolşy ýaly, Senagat işgärleriniň hünär baýramçylygy biziň welaýatymyzda-da giňden ýaýbaňlandyryldy. Şu sene mynasybetli baýramçylyk çäreleri şatlyk-şowhuna beslenilip geçirildi. Senagat işgärleriniň gününe bagyşlanyp, Wekilbazar etrabynyň medeniýet öýünde guralan baýramçylyk dabarasy ýokary ruhubelentlige beslendi. Bu dabaraly çärä senagat pudagynyň kärhanalarynyň öňdebaryjy işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, il sylagly ýaşulular we mährem eneler gatnaşdylar. Baýramçylyk dabarasynda TKA-nyň welaýat birleşmesiniň başlygy Muhammetberdi Gurbanow, Wekilbazar etrabynyň Täze durmuş geňeşliginiň Täze durmuş obasynyň ýaşaýjysy, Türkmenistanyň hormatly il ýaşulusy Kakadurdy Eşekow, TMÝG-niň welaýat geňeşiniň başlygy, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty Maksat

Türkmenistan we Hazarýaka döwletleri: özara bähbitli gatnaşyklar

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Hazarýaka döwletleriniň arasynda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge mynasyp goşant goşýar. Hormatly Prezidentimiz Hazar deňzi bilen bagly meseleleriň ýurdumyzyň daşary syýasatynyň möhüm ugry bolup, onuň parahatçylyksöýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk we deňhukukly hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýandygyny belleýär. Hazar sebiti Ýewraziýa giňişliginde möhüm geosyýasy, ykdysady, strategiki energetika we ulag-aragatnaşyk merkezleriň biridir. Şonuň üçin-de Türkmenistan Hazar deňzi babatda uzakmöhletleýin köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmäge uly goşant goşýar. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan Hazarýaka ýurtlarynyň, şeýle hem Ýewraziýa giňişliginiň döwletara gatnaşyklaryny ösdürmäge ýardam berýän iri halkara ulag-üstaşyr geçiriji merkez hökmünde öz ornuny pugtalandyrýar.

Daşary işler ministrliginde brifing geçirildi

AŞGABAT, 16-njy oktýabr (TDH). Şu gün Daşary işler ministrliginde Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň hem-de Halkara türkmen alabaý itleri assosiasiýasynyň alyp barýan işlerine bagyşlanan halkara brifing geçirildi. Duşuşyga brifingiň meselesine dahylly bolan ugurdaş düzümlerden başga-da, daşary syýasat edarasynyň, ýurdumyzda işleýän diplomatik missiýalaryň we halkara guramalaryň wekilhanalarynyň ýolbaşçylary we wekilleri, ýerli hem-de daşary ýurtly köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Hormatly Prezidentimiziň kabul etmegi

14-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Fransiýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Izabel Gineli kabul etdi. Diplomat milli Liderimize ynanç hatyny gowşuryp, wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, Fransiýanyň Prezidenti Emmanuel Makronyň Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan bilen däp bolan dostluk ýörelgelerini hem-de netijeli hyzmatdaşlygy berkitmäge berilýän uly ähmiýetini nygtaýan mähirli sözlerini beýan etdi.

Türkmenistan — Fransiýa Respublikasy: döwletara gatnaşyklar pugtalandyrylýar

14-nji oktýabrda milli Liderimiz Fransiýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Izabel Gineli kabul etdi. Diplomat döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşuryp, wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, Fransiýanyň Prezidenti Emmanuel Makronyň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan bilen däp bolan dostluk ýörelgelerini hem-de netijeli hyzmatdaşlygy berkitmäge berilýän uly ähmiýetini nygtaýan mähirli sözlerini beýan etdi. Ilçini jogapkärli wezipä bellenilmegi bilen gutlap, hormatly Prezidentimiz dostlukly ýurduň ýolbaşçysyna iň gowy arzuwlaryny aýtdy. Türkmenistanyň deňhukuklylyk, ynanyşmak hem-de özara bähbitli esasda guralýan döwletara hyzmatdaşlygy hemmetaraplaýyn pugtalandyrmaga aýratyn üns berýändigi nygtaldy. Biziň ýurdumyzyň oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik hem-de giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasat ugruny yzygiderli durmuşa geçirip, Fransiýa bilen ikitaraplaýyn, şonuň ýaly-da, köpugurly görnüşde, şol sanda Ýewropa Bileleşigi bilen ýola goýlan netijeli gatnaşyklaryň çäklerinde hyzmatdaşlygy ösdürmäge çalyşýandygy bellenildi.