HABARLAR

Belent maksatly ösüşler

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ösüşiň täze belentliklerini nazarlaýan beýik işler durmuşa ornaşdyrylýar. Hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýy türkmen döwletiniň daşary syýasy ugrunyň esasy ýörelgeleriniň biri bolmak bilen, goňşy we beýleki döwletler bilen ynsanperwerlik hem-de medeni gatnaşyklaryň çäklerini barha giňeldýär. Şeýlelikde, ýurdumyz daşary syýasatynyň oňyn Bitaraplyk we hoşniýetli halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine doly esaslanýar. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy biziň mukaddes gymmatlygymyzdyr, bagtyýar durmuşymyzyň manysydyr, öňümizde goýan baş maksadymyzdyr we dünýä parahatçylygyň nuruny çaýýan beýik mertebämizdir. Baky Bitaraplyk bize asuda, eşretli durmuşy bagyş etdi. Baky Bitaraplyk mähriban Watanymyzyň gülläp ösmeginiň esasy daýanjy bolup, türkmen halkyny täze zähmet ýeňişlerine ruhlandyryjy güýçdür. Häzirki döwürde islendik ýurduň ykdysady, medeni ösüşi diňe parahatçylyk, abadançylyk we durnuklylyk ýagdaýynda rowaçlanýar. Şoňa görä-de, parahatçylyk söýüjiligiň ata-baba dowam edip gelýän ýörelgeleri Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ähli ildeşlerimiziň tutuş süňňüne ornaşandyr. Garaşsyz Türkmenistan hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna görä, dünýäde parahatçylygy ýaýmaga, hoşniýetl

Hyzmatdaşlyk täze mazmun bilen baýlaşdyrylýar

Türkmenistanyň wekiliýeti BAE-de gepleşikleri geçirdi 9—11-nji iýun aralygynda milli Liderimiziň tabşyrmagy boýunça Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygyndaky Türkmenistanyň hökümet wekiliýeti Birleşen Arap Emirliklerinde gulluk iş sapary bilen bolup, birnäçe duşuşyklary geçirdi.

Özara bähbitlilik esasynda

Özara bähbitlilik esasynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygyndaky Türkmenistanyň hökümet wekiliýeti 9 — 11-nji iýun aralygynda Birleşen Arap Emirliklerinde gulluk iş sapary bilen bolup, birnäçe duşuşyklary geçirdi. 10-njy iýunda türkmen wekiliýetiniň BAE-niň Premýer-ministriniň orunbasary, Prezidentiň işleri boýunça ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda taraplar energetika, ulag, maýa goýumlar, oba hojalygy ulgamlarynda we beýlekilerde gatnaşyklaryň geriminiň mundan beýläk-de giňeldilmegi nukdaýnazaryndan, Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň bu saparynyň ähmiýetini nygtadylar.

Aşgabat — halkara hyzmatdaşlyk merkezi

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen 2021-nji ýylda Diýarymyzda toýlar toýa ulaşýar. Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallasy bilen gözel paýtagtymyzyň görküne görk goşýan binalaryň sany günsaýyn artyp, olar halkymyzyň eşretli durmuşda ýaşamagyna, halal zähmet çekmegine hem-de ýurdumyzyň dünýä ýüzünde abraýyny belende göterýän halkara derejesindäki forumlaryny geçirmäge gönükdirilendir. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýy bellenilýän ýylyň aprel aýynda hem, hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda birnäçe binalar açylyp ulanylmaga berildi. Olaryň hatarynda paýtagtymyzyň Çandybil şaýolunyň ugrunda bina edilen iri desgalaryň ikisi, ýagny Türkmenistanyň Maslahatlar merkezi we Türkmenistanyň Kabul ediş merkezi bar.

Hoşniýetli gatnaşyklar barha ösdürilýär

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygyndaky Türkmenistanyň hökümet wekiliýeti 9 — 11-nji iýun aralygynda Birleşen Arap Emirliklerinde gulluk iş sapary bilen bolup, birnäçe duşuşyklary geçirdi. Ýurdumyzyň hökümet wekiliýetiniň Abu-Dabi şäherine sapary arap dünýäsiniň täsirli ýurdy bilen netijeli hyzmatdaşlygy has-da ösdürmek meselelerinde Türkmenistanyň işjeň ýörelgesiniň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi.

Türkmenistan — Birleşen Arap Emirlikleri: hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek ugrunda

Türkmenistanyň wekiliýeti BAE-de gepleşikleri geçirdi Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygyndaky Türkmenistanyň hökümet wekiliýeti 9 — 11-nji iýun aralygynda Birleşen Arap Emirliklerinde gulluk iş sapary bilen bolup, birnäçe duşuşyklary geçirdi.

Abadançylygyň aýdyň ýoly

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan häzirki wagtda dünýäniň 150 çemesi döwleti bilen diplomatik gatnaşyklary saklap, halkara guramalaryň 50-ä golaýynyň agzasy bolup durýar. Ählumumy parahatçylygy, durnuklylygy we howpsuzlygy üpjün etmek, BMG-niň yglan eden Durnukly ösüş maksatlaryny yzygiderli durmuşa geçirmäge hemmetaraplaýyn ýardam bermek, sebitde hem-de onuň çäginden daşarda hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny we hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak ýaly ýörelgeler bolsa baky Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlarydyr. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen, 2021-nji ýylyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň taryhy Kararnamasy esasynda «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýlip yglan edilmegi ýurdumyzyň parahatçylyk söýüjilikli syýasatynyň dabaralanýandygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrülip, halkymyzyň, aýratyn-da, ýaşlaryň watançylyk duýgusyny has-da belende göterdi. Aslynda parahatçylyk söýüjilik düşünjesi halkymyzyň milli häsiýetleriniň özeninde, däp-dessurlarynda we ýörelgelerinde öz beýanyny tapýar. Gahryman Arkadagymyzyň ynsanperwer syýasaty netijesinde Türkmenistan döwletimiz goňşy Owganystanyň durmuş-ykdysady düzümlerini ösdürmäge yzygiderli goşant goşýar, dostlukly döwletiň dünýä hojalyk gatnaşyklaryna işjeň

Türkmenistan — ÝUNOPS: täze maksatlar, täze wezipeler

Düýn BMG-niň Aşgabatdaky wekilhanasynyň edara binasynda Türkmenistanda Birleşen Milletler Guramasynyň täze düzüminiň — Taslama hyzmatlary boýunça müdirliginiň (ÝUNOPS) wekilhanasynyň işe başlamagy mynasybetli dabaraly çäre geçirildi. Ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň, BMG-niň Aşgabatda akkreditirlenen agentlikleriniň ýolbaşçylarydyr wekilleriniň, Ýaponiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň işgärleriniň we žurnalistleriň gatnaşmagynda guralan çärede ÝUNOPS-nyň wekilhanasynyň açylmagynyň bähbitli taraplary hem-de geljekki mümkinçilikleri, Ýaponiýa bilen hyzmatdaşlykda amala aşyrylýan Türkmenistanyň saglygy goraýyş ulgamyny berkitmäge gönükdirilen täze grant taslamasyny durmuşa geçirmegiň ugurlary barada giňişleýin gürrüň edildi. Mälim bolşy ýaly, BMG-niň Taslama hyzmatlary boýunça müdirliginiň täze wekilhanasynyň açylmagynda Türkmenistanyň bu guramany bilelikde iş alyp barmak üçin çagyrmagy we lukmançylyk enjamlaryny hödürlemek arkaly Türkmenistanyň saglygy goraýyş ulgamyny kämilleşdirmek boýunça Ýaponiýanyň Hökümeti tarapyndan öňe sürlen bilelikdäki taslamany amala aşyrmak babatda degişli resminamanyň alşylmagy aýgytlaýjy orun eýeledi. Munuň özi ýurdumyzda Milletler Bileleşiginiň wekilçiliginiň barha giňelýändigini alamatlandyrmak bile

Halkara hyzmatdaşlygyň kanunçylyk binýady

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň kanunçylyk binýady günsaýyn kämilleşýär we döwrebaplaşýar. Gahryman Arkadagymyzyň kämil demokratik başlangyçlary bilen, Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyzyň milli parlamentiniň iki palataly ulgama geçmegi netijesinde milli kanunçylygymyzda hereket edýän kanunlary kämilleşdirmek, olara döwrebap üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň 2021-nji ýylyň 22-nji maýynda geçirilen mejlisinde birnäçe kanunlar hem-de hereket edýän kanunlara üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek barada taýýarlanan kanunlaryň taslamasy kabul edilip, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatyna hödürlenildi.

Köpugurly hyzmatdaşlyk işjeňleşdirilýär

8-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň täze bellenilen ýolbaşçysy Jon MakGregory kabul etdi. Jenap Jon MakGregor wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, milli Liderimize Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary Helga Şmidiň mähirli salamyny hem-de tutuş türkmen halkyna iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Şunda ÝHHG-niň Türkmenistan bilen netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmaga uly gyzyklanma bildirýändigi bellenildi.