HABARLAR

Духовное наследие – богатство страны

Туркменистан – страна богатейшего культурного наследия, многовековых традиций и неиссякаемого творческого потенциала. Формирование высоконравственного, патриотичного, высокообразованного, эрудированного, воспитанного физически здорового молодого поколения является одной из стратегических задач развития Туркменистана в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, чётко обозначенных Президентом Сердаром Бердымухамедовым. Огромная роль в решении поставленных задач отводится воспитанию молодёжи через культуру. Так, в Центре общественных организаций Туркменистана состоялась церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Asyrlara ýörelge – nesillere görelde», организованного совместно Министерством культуры страны и Центральным с

Suratkeşleriň halkara sergisi

17-25-nji noýabr aralygynda Hytaý Halk Respublikasynyň Szýuan welaýatynyň merkezinde «Hytaý we Merkezi Aziýa» atly ýagly reňkli nakgaş eserleriniň halkara sergisi guraldy. Özbegistanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Gazagystanyň belli nakgaşlary bilen bir hatarda bu medeni çärä biziň ýurdumyzdan Türkmenistanyň halk suratkeşi Işanguly Işangulyýew gatnaşdy. Halypa nakgaş özüniň «Rodoguna», «Tumar şa», «Gumly gelin», «Kejebe», «Üç elti» ýaly eserleri bilen bu ýere gelenleri tanyşdyrdy. Serginiň dowamynda oňa gatnaşan dostlukly ýurtlaryň nakgaşlary ussatlyk sapaklaryny geçdiler, birek-birekden tejribe alyşdylar we täze eser döretdiler. I.Işangulyýew ahalteke bedewimize bagyşlap çeken «Şasöýen» atly eserini sergini gurnaýjylara sowgat berdi. Sergä gatnaşanlara gurnaýjylar tarapyndan diplom gowşuryldy.

Döwürleriň dessany

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde «Reňkler döwürleriň dessany» atly sergi guraldy. Sergi muzeýiň gaznasynda saklanylýan, XX asyryň 30-njy ýyllarynda Diýarymyzda iş saparynda bolan görnükli rus suratkeşleriniň we türkmen nakgaşlarynyň nusgalyk işlerinden ybaratdyr. Zakaspiý oblast muzeýinde bezeg suratkeşi bolup işlän Konstantin Mişiniň «Gamyşlar», «Garagum», 1930-njy ýyllarda ýurdumyza syýahat eden N.B.Terpsihorowyň «Täze durmuş. Oba», K.A.Wýalowyň «Kükürt zawody», I.I.Çerinkonyň «Pagta ýygymçylary» ýaly halkymyzyň medeni durmuşyny we türkmen tebigatynyň täsinliklerini çeper suratlandyrýan eserleri serginiň esasy bezegi boldy. Üstünden 100 ýyla golaý wagt geçen bu işler halkymyzyň geçmiş-taryhyny öwrenmäge, janly şekillerde synlamaga uly mümkinçilikleri döredýär.

Sahnada täze komediýa

Ýaňy-ýakynda Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatrynyň döredijilik topary meşhur «Müňbir gije» ertekileriniň biri boýunça Jora Hudaýberdiýewiň edebi esasyny ýazan «Müneçjim» atly komediýany tomaşaçylara hödürledi. Režissýor Alijan Hemraýewiň sahnalaşdyran bu sahna eserinde maşgala gymmatlyklary barada söz açylýar. Täze sahna eserinde teatryň Z.Şükürowa, A.Akyýew, A.Jumageldiýew, S.Seýithanow ýaly artistleri dürli häsiýetli gahrymanlaryň keşplerini ynandyryjy janlandyrýarlar.

Ösüşlere beslenýän menziller

Häzirki zaman tehnologiýalary — mümkinçilikler giňişligi. Dünýä ösüşleri bilen aýakdaş gadam urmagyň innowasiýalar bilen aýrylmaz baglanyşyklydygyny Gahryman Arkadagymyz hemişe nygtaýar. Bu pikiri hormatly Prezidentimiz hem üstünlikleriň ilkinji şertleriniň biri hökmünde öňe sürýär. Şeýle öňdengörüjilikli garaýyşlar milli telekommunikasiýalar ulgamynda-da özgerişlikleri emele getirdi. Bu bolsa milli teleradioýaýlymlarymyzyň işinde täze mümkinçilikleriň giňişligini döretdi. Ol özgerişlikler «Türkmenistan» teleradioýaýlymlar merkeziniň işe girizilmegi bilen täze depgine eýe boldy. 2011-nji ýylyň 17-nji oktýabrynda ulanylmaga berlen, beýikligi 211 metre barabar bolan «Türkmenistan» teleradioýaýlymlar merkezi dünýäde deňiz derejesinden ýokarda duran iň iri we iň beýik binalaryň biridir. Merkez häzirki zamanyň iň kämil telekommunikasiýa enjamlarynyň täze görnüşleri, montaž, grafiki studiýalar bilen üpjün edilendir. Binadaky Oguz hanyň sekiz burçly äpet ýyldyzy «Dünýäniň arhitektura tehniki usulda şekillendirilen iň uly ýyldyz» diýen at bilen dünýä rekordlarynyň sanawyna goşuldy. Yzygiderli döwrebaplaşdyrylýan enjamlaryň döredýän mümkinçilikleri bilen baglylykda, teleýaýlymlarda berilýän şekillerdir sesleriň durulygy üpjün edilýär. Şeýleli

Çuwal bagşyň «Bugdaýlysy»

Bu aýdym barada eşitmegime Türkmenistanyň at gazanan bagşysy Söýün Amanow bilen gürrüňdeşligimiz sebäp bolupdy. Bagşy bolsaň, gürrüňiň aýdym, saz barada. Türkmenistanyň halk bagşysy Tüýli Otuzowyň şägirdidigimi eşiden Söýün bagşy: — Inim, Tüýli halypa Magtymguly Garlynyň şägirdidir. Çuwal bagşynyň gaty seýrek aýdan bir aýdymy bar eken. Özem keýpi öte artyk bolaýmasa, aýtmaýan eken. Şol aýdym barada Tüýli aga-ha biläýmeli, bir gyzyklansana şony — diýdi.

Aýdym-saz hakynda

Aýdym-saz terjime edilmeginiň zerurlygy bolmadyk ýeke-täk dünýä dilidir. Bertold AUERBAH,nemes ýazyjysy.

“Öý ojagyň gelşigi, maşgala mukaddesligi” atly wagyz-nesihat maslahaty geçirildi

2023-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi edara binasynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen bilelikde gurnamagynda  “Öý ojagyň gelşigi, maşgala mukaddesligi” atly wagyz-nesihat maslahaty geçirildi. Maslahatyň başynda Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň goldawy bilen 2024-2025-nji ýyllarda Magtymguly Pragynyň 300 ýyllyk baýramçylyk toý dabarasyna ÝUNESKO guramasynyň gatnaşmagynda bilelikde bellenilip geçiljek şanly seneleriň sanawyna goşulandygy baradaky şatlykly buşlyk habaryseslendirildi. Bu habar maslahata gatnaşanlary diýseň begendirdi. Şonuň bilen birlikde, maslahatyň başynda çykyş edenler Gahryman Arkadagymyzy hem Arkadagly Gahryman Serdarymyzy şanly senelere goşulan ýenede bir toý baýramlary bilen gutladylar.

Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy

Hemmämiziň bilşimiz ýaly, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde Türkmenistan döwletimiziň teklip etmeginde, Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) Baş maslahatynyň 42-nji mejlisinde kabul edilen degişli Kararnama laýyklykda, beýik türkmen şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllyk ýubileýi 2024 — 2025-nji ýyllarda ÝUNESKO bilen bilelikde bellenilip geçiljek şanly seneleriň sanawyna goşuldy. Eziz Diýarymyza ÝUNESKO-dan gelip gowşan bu hoş habar akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň umumadamzat medeni gymmatlyklaryna goşan goşandynyň ýene bir ykrarnamasydyr. Bu şatlykly waka mynasybetli 27-nji noýabrda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda aýdym-sazly dabaraly maslahat geçirildi. Dabaraly maslahatyň dowamynda şahyryň ömri, bilimi, durmuşyň ähli ugurlaryny öz içine alýan çuňňur many-mazmuna ýugrulan ajaýyp eserleriniň jemgyýetimiz, tutuş adamzat üçin ähmiýeti babatynda özara pikir alşyldy.

Garagum sährasy — ylham çeşmesi

Geçen hepdäniň şenbe güni Türkmenistanyň Medeniýet, Daşky gurşawy goramak ministrlikleriniň, şeýle-de Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň bilelikde guramagynda ýurdumyzyň medeniýet hem-de sungat, döredijilik işgärleriniň, daşky gurşawy goramak gullugynyň hünärmenleriniň gatnaşmagynda «Garagum sährasynyň gözelliginiň waspy» atly döredijilik gezelenji guraldy. «Bereketli Garagum» goraghanasynyň çäginde guralan döredijilik gezelenjiniň dowamynda giň sähranyň taýsyz gözelligini özünde jemleýän ajaýyp tebigatda okalan şygyrlar, ýerine ýetirilen aýdym-sazlar Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň döredip berýän giň mümkinçilikleriniň, halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň, abadan ýaşaýşynyň, şeýle-de sähranyň gaýtalanmajak gözelliginiň belent waspy bolup ýaňlandy.