HABARLAR

Söz ussadynyň sarpasy

Halkara ylmy-edebi jemgyýetçiligi türkmen halkynyň akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny bellemäge taýýarlyk görýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň «Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny bellemek hakyndaky» karary esasynda, 2024-nji ýylda akyldar şahyryň 300 ýyllygy uly dabara bilen belleniler. Hormatly Prezidentimiziň şu kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasyna Magtymgulynyň ömrüne we döredijiligine degişli «Magtmguly portalyny» döretmek, şahyra degişli ahli maglumatlary özünde jemleýän sanly we neşir görnüşinde «Magtymguly Pyragy ensiklopediýasyny», sanly we neşir görnüşinde «Magtymguly Pyragy diwanyny», söz ussadynyň şygyrlarynyň daşary ýurt dillerine terjimesini sanly we neşir görnüşinde taýýarlamak tabşyryldy. Bu ylmy edaranyň öňünde Magtymgulynyň ömrüne we döredijiligine degişli ylmy işleri taýýarlamak we çap etmek, akyldar şahyryň edebi-ruhy mirasyny toplamak maksady bilen, Diýarymyzyň welaýatlaryna we daşary ýurtlara ylmy saparlary guramak, Magtymguly Pyragynyň edebi mirasyny dünýä derejesinde öwrenmek we wagyz etmek işlerini degişli halkara guramalary bilen hyzmatdaşlykda ýola goýmak meselesi goýuldy.

Ilkinji tango (hekaýa)

Genrih daýy kakamyň dostudy. Ýaşy birçene baran adamdy. Obamyza göçüp gelende ol kakam deň-duş on-on bir ýaşlaryndaky oglan ekeni. Olaryň nebereleri häzir özbaşyna bir oba ýaly bolup, naşyja gurlan jaýly mellegine geň, täsin agaçlar ekilen, daş-töweregi diýseň tämiz howlularda ýaşaýardylar.

Sanly ulgam arkaly konsert

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy we Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň simfoniki orkestriniň onlaýn arkaly baýramçylyk konserti geçirildi. Konsertiň dowamynda ýerine ýetirilen eserlere uly mugallym Nury Muhyýew we «Orkestriň dirižýory» hünäriniň 3-nji ýyl talyby Döwletmämmet Ökdirow dirižýorlyk etdiler. Konsert Ý. Meýtus bilen D. Öwezowyň «Leýli we Mežnun» operasynyň giriş sazy bilen açyldy. Soňra aýdym-sazlar ýaňlandy. Konsertde türkmen kompozitorlarynyň eserlerinden başga-da daşary ýurt kompozitorlarynyň operalaryndan aýdyşyklar, kinofilmler üçin döredilen sazlar hem ýerine ýetirildi.

Täze oýun sahnada

Ýakynda welaýat döwlet drama teatrynda dramaturg Batyr Batyrowyň «Yşkymyň ykrary sen» atly pýesasy esasynda režissýor Hydyr Hydyrowyň sahnalaşdyran spektaklynyň ilkinji görkezilişi boldy. Zähmetsöýer ýaşlaryň durmuşyndan söhbet açýan bu sahna eseriniň esasy many-mazmun özeni durmuşa söýgi we ruhubelentlik bilen garamak düşünjesine ýugrulan. Eseriň wakalary Bagty atly ýaş hünärmen gyzyň (keşbi ýerine ýetiren Jahan Arazmämmedowa) gurluşyk kärhanasyna işe gelmegi bilen başlanýar. Zähmetsöýerligi, erjelligi bilen işdeşlerinden tapawutlanýan gyz köpleriň «berekellasyna» mynasyp bolýar. Bagta kärhananyň ýolbaşçysy, ýaş ýigit Suhanyň (keşbi ýerine ýetiren Rejep Nazgurbanow) hem syny oturýar. Onuň keşbinde türkmen ýigidine mahsus häsiýetler jemlenendir. Suhanyň gyza bolan belent söýgüsi ynandyryjy beýan edilýär. Bagta ýaltalygyň, göripligiň däl-de, halal zähmetiň, ak ýürekliligiň, ýagşy niýetliligiň üsti bilen ýetip bolýandygy barada aýdylýan sözler, nygtalýan çuňňur manyly pikirler spektaklyň terbiýeçilik ähmiýetini has-da artdyrýar.

Ýaşlara ýol-ýörelge Arkadagyň eserleri

Türkmenistanyň Demo- kratik partiýasynyň Balkanabat şäher komiteti bilen welaýat ýörite sungat mekdebiniň bilelikde guramaklarynda «Ýaşlara ýol-ýörelge Arkadagyň eserleri» ady bilen mekdebiň talyplarynyň arasynda bäsleşik geçirildi. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň türkmen halkyna peşgeş beren eserlerini öwrenmek hem-de şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyny şöhratlandyrmak maksady bilen geçirilen bäsleşige gatnaşan talyplar toparlary ukyp-başarnyklaryny görkezdiler.

Bäsleşik ökdeleri öňe saýlady

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň ýurdumyzyň bilim işgärleriniň arasynda dürli ugurlar boýunça yglan eden bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi. Onda çagalar baglarynyň müdirleridir işgärleri bilim we terbiýe bermegiň usulyýetini we esaslaryny, ýöredýän iş resminamalaryny hem-de körpeleriň saglygyny goramakda alyp barýan işlerini, çagalaryň aýdym-saza, sungata, sporta, çeper döredijilige bolan söýgüsini ösdürmegi wagyz etmekde bäsleşdiler. Netijede, «Iň göreldeli çagalar bagynyň müdiri» diýen ady almak boýunça bäsleşikde Balkanabat şäherindäki 22-nji çagalar bakja-bagynyň müdiri Dünýägözel Sarjaýewa birinji, Serdar şäherindäki 2-nji çagalar bagynyň müdiri Aknabat Berdiýewa ikinji, Bereket etrabyndaky 1-nji çagalar bagynyň müdiri Tuwakbibi Durdynazarowa üçünji orunlara mynasyp boldular.

Ak şuglasy — ak bagtym

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzyň paýtagty Aşgabadyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy hem-de mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy mynasybetli uludan tutuljak toýa ýokary derejede taýýarlyk görülýär. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda bu baýramlara görülýän taýýarlyk, şeýle hem, ýurdumyzda gazanylýan ösüş-özgerişler şanly Garaşsyzlygymyzyň many-mazmunyny aýdyň görkezýär. Garaşsyz, baky Bitarap döwletimiz, hormatly Prezidentimiziň durmuşa ornaşdyrýan beýik işleriniň netijesinde bedew bady bilen öňe barýar. Türkmenistan döwletimiz häzirki ajaýyp döwrümizde dünýäde we sebitde alyp barýan diplomatik ýörelgelerini, esasan, üç ugur, ýagny ekologiýa, energetika we ulag-üstaşyr diplomatiýalary boýunça kesgitledi. Hormatly Prezidentimiziň daşary hem içeri syýasatdaky bu parasatly ýörelgeleri halkymyza ýurdumyzyň gülläp ösüşiniň miwelerini eçildi, mukaddes Garaşsyzlygy tug edinen türkmen döwletiniň dünýä ýüzündäki şan-şöhratyny belende göterdi.

Uz basyşly, gyz gylykly

Gözelligi, syraty, ýyndamlygy, häsiýeti bilen görenleri haýran galdyrýan bedewlerimiz halkymyzyň tutanýerli zähmeti, bilimi, söýgüsi, yhlasy netijesinde häzirki günlerimize gelip ýeten bahasyz gymmatlykdyr. Ahalteke bedewiniň dünýädäki şan-şöhratyny artdyrmak, olary gorap saklamak ugrunda Gahryman Arkadagymyz beýik işleri durmuşa ornaşdyrýar. Häzirki wagtda bedew ýurdumyzyň gazanýan ägirt uly üstünlikleriniň şöhlelenmesi bolup kalplara dolýar. Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, asyrlaryň dowamynda türkmen topragynda kemala gelen behişdi bedewlerimiziň şan-şöhratyny has-da belende galdyrmak boýunça häzirki wagtda ýurdumyzda giň gerimli maksatnamalaýyn işler durmuşa geçirilýär. Atçylyk pudagyny ösdürmek, halkara derejesinde ýaryşlary we bäsleşikleri geçirmek üçin dünýä ölçeglerine laýyk gelýän atçylyk sport toplumlary gurlup, ulanylmaga berildi.

Mermer şäher — Aşgabat

Aşgabadyň goýnunda geçirýän ajaýyp günlerimiň her biri öz talyplyk ýyllarymyň ýakymly ýatlamalary bilen kalbymda aýratyn orun alýar. Okuwa girenim ýaňy ýalydy, eýýäm okuwymyň üçünji ýylyny tamamlap barýan. Wagt edil ula goýberilen bedew ýaly töweregine seretmän, uly tizlik bilen çapyp barýar. Şeýle pursatlarda kalbyňda dörän ylhamy eliňe galam alyp, joşgunly beýan etseň, ajaýyp eser öz-özünden döreýän eken. Hawa, häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli künjeginde ak şäherimiz Aşgabadyň 140 ýyllygyna bagyşlanan taýýarlyk çärelerini görmek buýsandyrýar. Aşgabadyň geçen taryhy ýoly barada dörän gyzyklanma, onuň taryhda eýelän uly ornuny düýpli öwrenmegime sebäp boldy. Şeýlelik bilen, bu barada maglumat ýygnamak üçin Arçabil şaýolunyň ugrunda ýerleşýän Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasyndaky taryhy kitaplara salgylanmaly boldum. Şeýdip, döwlet kitaphanamyza gatnap ugradym.

Dutaryň owazy — köňül kelamy

Geçen hepdäniň anna güni Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde yglan eden «Dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungaty» atly bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçirildi. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda uly dabara beslenip geçirilen bu bäsleşik milli saz sungatymyzyň ösüşine täze öwüşgin çaýmakda, dutar ýasamak senetçiligini ösdürmekde we dutarda saz çalmagyň, aýdym aýtmagyň gadymy nusgalaryny has-da kämilleşdirmekde möhüm ähmiýete eýe bolmak bilen, bu ugurdan ussatlary öňe çykardy.