HABARLAR

Zenan hekaýaty

«Zenany tanap bolar, aňlamak mümkin däldir...»Sokrat, V asyr. Kimdir bu diýp sorana, aslym kylaý aýany men,Gözlerim derýaga düşmüş,                                                   boýlamyş ummany men,Ataş bilen arzymanly, aşyky perwana men,Dil guşun saýýada salgan, ötegçi diwana men,Zynaty zyba çekilgen, göwnümiň janany men...

Sungatyň uçguny

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe amala aşyrylýan il bähbitli döwletli tutumlar şanly wakalara beslenýär. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylymyzda hem ýaşlara bildirilýän ynamyň ykrary boljakdygy ikuçsyzdyr. Şu nukdaýnazardan, biz hem žurnalymyzda zehinli ýaşlaryň döredijilikli üstünliklerini ýüze çykarmak maksady bilen, «Döwrüň bagtyýar ýaşlary» atly rubrikany açmagy müwessa bildik. Bu rubrika astynda žurnalymyzyň her sanynda ýurdumyzyň ösüşine goşant goşýan ýaş zehinleriň döredijilik ýoluny açyp görkezeris. Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda ajaýyp döwrümiziň joşguny bilen täze-täze zehinleriň ýüze çykýandygy hemmämize mälim. Şeýle ýaşlaryň biri-de Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň halk sazy fakultetiniň dutar hünäriniň talyby Ogulnabat Berdiýewadyr. Sungat — bu inçe senet. Her bir sungat adamsynyň bolsa aýratyn ýykgyn edýän ugry bolýar. Aýdaly, şahyr öz şygryndaky söz ussatlygynyň täsiri bilen okyjyny bendi etse, sazanda barmaklarynyň hereketinden çykýan jadyly owazy bilen öz muşdaklaryny maýyl edýär. Käbir adamlar bolýar. Olar nirede, nähili pursatlar bilen ýüzbe-ýüz bolsalar-da çagalykda aňyna siňen duýgulardan daşlaşmaýar. Şol duýgurlygy, synçylygy bilen töweregindäki zatlary

Şu toprakdy buýsanany, söýeni

Ikimiz, Magtymguly aýtmyşlaýyn, ýagşylykda ile özün tanadyp, alkyş alyp, derejesi zor bolan adamlary ýatlap otyrdyk. Ol birden meniň ýüzüme çiňerilip seretdi-de: — Ýogsa-da, sen alym Amantagan Begjanowy tanaýarmydyň? — diýip sorady.

Milli Lider — köňülleriň ykrary

25-nji ýanwarda «Türkmen halkynyň Milli Lideri jebisligiň, döwletliligiň daýanjydyr!» ady bilen Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde dabaraly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň 21-nji ýanwardaky bilelikdäki mejlisinde kabul edilen taryhy çözgütleri giňden wagyz etmek maksady bilen geçirilen maslahata ýurdumyzyň medeniýet ulgamynyň ýolbaşçylary, hünärmenleri, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri we talyp ýaşlar gatnaşdylar.

Saklanyp galan pursatlar

Golaýda Amanmyrat Maýewlere myhmançylyga bardym. Şonda harby eşikli dutarda saz çalyp oturan şar gara saçly Amanmyradyň suratyna gözüm düşdi. Men: «Amanmyrat aga, Moskwa şäheriniň golaýlarynda goşun gullugynda bolanyňy bilýärdim. Ýöne dutaryň ýanyňda bolanyndan habarym ýokdy» diýdim. — Hawa, 1961 — 1963-nji ýyllarda Moskwanyň etegindäki Klin şäherinde gulluk etdim. Bölümçämizde on-on iki sany türkmen oglanlar bardy. Agzybirdik. Meniň dutar çalasym gelýärdi. Dutar bilen çagalykdan bagrym badaşandy. Alty-ýedi ýaşymda Beýik Watançylyk urşuna gidip, dolanyp gelmedik daýym Dinmämmediň dutarynda saz çalmagy öwrenipdim. On bäş ýaşymda eýýäm kiçiräk şüweleňlerde aýdym hem aýdardym. Onsoň dutary neneň küýsemejek?!

Öz ilimiň bagşysy

Geçen asyryň 60-njy ýyllarynda zehinli bagşy Gulbaba Akyýew barada ýandepderçämde galan käbir ýazgylary okyjylara ýetirmegi makul bildim. Gulbabanyň kakasy hem halypasy Türkmenistanyň halk artisti Han Akyýew ussat sazandalaryň biridi. Ol welaýat halk döredijilik öýüne ýolbaşçylyk edýärdi. Ogly Gulbabajygyň kiçiliginden aýdym-saza bolan höwesini duýup, oňa dutar çalmagy-da, sadaja goşgularyň sözlerine döredilen aýdymlary aýtmagy-da öwredýärdi.

Haly — kalbyň mukamy

Aşgabatdaky Türkmen halysynyň milli muzeýiniň akylyňy haýran edýän haly we haly önümleri ajaýyp sungat gymmatlyklarydyr. 2009-njy ýylda ulanmaga berlen bu muzeý özüniň gymmatly hazynalarynyň düzüminde 1 müň 800-den gowrak haly we haly önümlerini saklaýar. Gahryman Arkadagymyzyň aýdyşy ýaly, biziň halylarymyzy içgin synlanyňda, türkmen baharynyň joş urýan köpdürli öwüşginleri, çäge depeleriniň günortanyň jöwzasyndaky lowurdysy, al-elwan güllere beslenen türkmen ýaýlalary, çarwanyň ak öýünde lowlap ýanýan oduň ruhlandyryjy alawy, düýpsüz gök asmandaky ýyldyzlaryň ýylpyldysy, sarç bedewleriň toýnak sesiniň dükürdisi, şemalyň we kenara urulýan tolkunlaryň birsydyrgyn owazy, enäniň hüwdüsi hem-de näzikligi hakynda gürrüň berýän ýaly, geň galdyryjy täsin duýgular kalbyňy galkyndyrýar. Bu hakykatdan hem şeýle! Muzeýde «Türkmen kalby», «Galkynyş», «Prezident», «Altyn asyr», «Altyn ýyldyz» ýaly äpet halylaryň ençemesi saklanylýar. Ýeri gelende aýtsak, bu muzeý asyrlaryň ýaňyny özüne siňdiren täsin haly sungatymyzy ylmy taýdan öwrenmekde dünýä ýüzünde juda seýrek duş gelýän mirashanalaryň biridir.

Bagtyýarlyk joşguny

Ýakynda paýtagtymyzda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisiniň üstünlikli geçirilmegi mynasybetli sungat ussatlarynyň gatnaşmagynda dabaraly konsert geçirildi. Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowyň konserte hormatly tomaşaçy hökmünde gatnaşmagy onuň ähmiýetini has-da artdyrdy. Dabaraly konserte gatnaşyjylar hormatly Prezidentimizi Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi we onuň Başlygy wezipesine Gahryman Arkadagymyzyň bellenilmegi hem-de Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmen halkynyň Milli Lideri» diýlip, kanuny esasda ykrar edilmegi bilen tüýs ýürekden gutladylar. «Öňe barýas Arkadagly Serdar bilen!» atly şygara beslenen baýramçylyk konsertinde ýaňlanan ajaýyp aýdym-sazlar joşgunly tanslar bilen utgaşdy. Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň sözlerine döredilen «Ýaşasyn parahat durmuş!» atly aýdym oňa gatnaşyjylarda uly ruhubelentlik duýgularyny döretdi. Hormatly Prezidentimiziň, Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzy mundan beýläk hem beýik ösüşlere, özgerişlere beslemek, halkymyzyň asuda we abadan ýaşaýşy ugrunda durmuşa geçirýän beýik işleriniň, asylly maksatlarynyň waspy belli estrada aýdymçylarynyň, folklor we tans toparlarynyň joşgunly çykyşlarynda belentden ýaňlandy. Bu çyky

Milletiň alkyşy — bagtyň gözbaşy

Düýn paýtagtymyzda ýerleşýän Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde şu ýylyň 21-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde kabul edilen taryhy kararlary giňden wagyz etmek maksady bilen, «Türkmen halkynyň Milli Lideri jebisligiň, döwletliligiň daýanjydyr» atly dabaraly maslahat geçirildi. Dabaraly maslahat «Milletiň alkyşy, halkyň söýgüsi» atly ajaýyp aýdym bilen açyldy. Onda çykyş edenler ýurdumyzyň kanun çykaryjy wekilçilikli edarasynyň bir palataly ulgama öwrülmeginiň, Gahryman Arkadagymyzyň türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip ykrar edilmeginiň hem-de Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine bellenilmeginiň döwletimiziň syýasy-jemgyýetçilik durmuşyndaky möhüm ähmiýetli taryhy wakadygy dogrusynda buýsanç bilen bellediler. Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ençeme ýyllaryň dowamynda döwlet Baştutany wezipesinde işläp, ýurdumyzyň şöhratly ösüşlerini, dünýä derejesindäki at-abraýyny gazanmakda, pugtalandyrmakda belent maksatlary durmuşa geçiren beýik şahsyýetdir. Bu günki gün Gahryman Arkadagymyzyň türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip ykrar edilmegi tutuş halkymyzda uly buýsanç we çuňňur kanagatlanma duýgularyny döretdi.

Milli gymmatlyklara sarpanyň nyşany

Ata-babalarymyzdan miras galan milli gymmatlyklarymyzy gaýtadan dikeldip, aýawly saklamaga, kämilleşdirmäge, döwrebaplaşdyrmaga we geljekki nesillere ýetirmäge badalga beren Gahryman Arkadagymyzyň nusgalyk ýoluny mynasyp dowam etdirýän Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda giň gerimli işler alnyp barylýar. Obadyr şäherlerimizde hereket edýän muzeýlerde hem bu babatdaky işler üstünlikli amala aşyrylýar. Geçen ýylyň dowamynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky döwlet muzeýleriniň arasynda «Arkadagly zamananyň muzeýleri» atly bäsleşikde ýeňiş gazanan Daşoguz şäheriniň Bagşylar muzeýiniň «Ýylyň iň gowy şäher muzeýi» diýlip yglan edilmegi ýatda galyjy wakalaryň birine öwrüldi. Bu babatda muzeýiň direktory Begenç Haknazarowyň beren gürrüňini okyjylarymyza ýetirýäris: