HABARLAR

Milli mirasa sarpa

«7/24.tm», № 39 (70),  27.09.2021. Ynsan ogly gözellikden doýmaýar. Ony otlary parç bolup duran sonarlyk meýdanda, jümjümeli, çigildemli baýyrlar-da, edil şol «keteni geýen sähralar ýaly» türkmen el halysy hem özüne kökerýär. Türkmenistanyň owadan tebigatyna çykyp, gezelenç etmek, guş-gumrularyň, dal-daragtlaryň, dag çeşmesiniň sesini diňlemek bolsa ýaş kalplary owazlandyrýar.

Magtymguly Pyragynyň heýkeli

«7/24.tm», № 39 (70),  27.09.2021. Köpetdagyň eteginde Magtymguly Pyragynyň beýikligi 60 metr bolan äpet heýkeli gurulýar. Bu heýkel baradaky habary Türkmen döwlet binagärlik we gurluşyk institutynyň talyby Eziz Gazakow teswirläpdir.

Aşgabadyň seýilgähleri

«7/24.tm», № 39 (70),  27.09.2021. «YLHAM SEÝILGÄHINE» WIRTUAL SYÝAHAT

Garaşsyzlyk — baky bagtyň baýramy

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda giňden bellenilýän mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň toý dabaralary welaýatymyzda şatlyk-şagalaňa beslenýär. Obalarymyzyň, şäherçelerimiziň we şäherlerimiziň medeniýet ojaklarynda geçirilýän dabaralar göwün göterijiligi bilen tapawutlanýar. GÖKDEPE. Naýbaşy toýumyzyň şanyna etrabyň Yzgant şäherçesiniň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky Medeniýet köşgünde welaýat derejesinde şowhunly baýramçylyk dabarasy boldy. Ony welaýat häkimligi, welaýatyň jemgyýetçilik guramalary hem-de Medeniýet müdirligi bilelikde gurady.

Milli medeniýetiň şöhratly ýoly

Agzybir halkymyz yhlasly we tutanýerli zähmeti bilen hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzy ösüşleriň täze belentliklerine ilerledip, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyny uly üstünlikler, buýsandyryjy netijeler bilen garşylaýar. Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, Garaşsyzlyk baýramy ata-babalarymyzyň wesýet eden ynsanperwer ýörelgeleriniň doly durmuşa geçirilýändiginiň, özygtyýarly döwlet, adalatly jemgyýet hakynda asyrlarboýy edip gelen arzuwlarynyň hasyl bolandygynyň aýdyň subutnamasydyr. Bu baýram gazanan üstünliklerimize buýsanç döredýän, beýik geljegimize ynamy berkidýän baýramdyr! Agzybirlik, asudalyk, parahatçylyk ähli halklar üçin iň zerur gymmatlyk hasaplanylýar. Sebäbi asuda asmanly parahat ýurduň raýatlary bagtyýar durmuşyň, eşretli zamananyň hözirini görüp ýaşaýarlar. Milli Liderimiz «Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy» atly kitabynda: «Parahat we agzybir durmuşyň gözbaşy köňlüň bitewüligindedir. Parahatçylyk söýüjilikli taglymat bolsa türkmen edebiýatynyň, sazynyň gözbaşlaryndan gaýdyp, tereňlik bilen nepesiňi durlaýar. Ýaşaýşyň süýjüligi parahatçylykda. Halkymyzyň gulagy dynçlyk, rahatlyk, arzuwlarynyň gözbaşy — Zeminiň parahat ýaşaýşy hakyndaky arzuwlardyr

Doganlaryň köňül owazlary

Saýra dutar Sazy: Ogulbibi Berdiýewanyňky.Sözleri: Ogulnabat Astyýewanyňky.

Eziz Diýarymyzda toýlar toýa ulaşýar

Her bir hal­ky öz­ge halk­dan ta­pa­wut­lan­dyr­ýan däp-des­sur­la­ry, urp-adat­la­ry ba­ha­sy­na ýe­tip bol­ma­jak gym­mat­lyk­dyr. Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň «Türk­men me­de­ni­ýe­ti» at­ly ki­ta­byn­da ata-ba­ba ru­hy baý­lyk­la­ry­my­zyň äh­li­si ba­ra­da gym­mat­ly mag­lu­mat­lar be­ýan edil­ýär. Şo­la­ryň bi­ri hem türk­men toý­la­ry, däp-des­sur­la­ry­dyr. Kö­kü­ni go­ja­man ta­ry­hyň kök­le­rin­den alyp gaýd­ýan mil­li däp-des­sur­la­ry­myz, urp-adat­la­ry­myz döw­rüň ösü­şi­ne bag­ly­lyk­da ösüp kä­mil­le­şip, bi­ziň gün­le­ri­mi­ze ge­lip ýe­tip­dir. Däp-des­sur­la­ryň, urp-adat­la­ry­nyň aňyr­syn­da ag­zy­bir­lik, we­pa­ly­lyk, je­bis­lik ýa­tan­dyr. Ga­raş­syz­ly­gy­my­zy, özyg­ty­ýar­lyly­gy­my­zy ga­za­na­ny­myz­dan soň­ra mil­li däp-des­sur­la­ry­my­z tä­ze­den di­kel­dil­di. Türk­men toý­la­ry bi­ri-bi­ri bi­len bag­la­ny­şyk­ly, saz­la­şyk­ly tu­tul­ýar. Şol bir wag­tyň özün­de toý­lar­da däp-des­sur­lar my­na­syp do­wam et­di­ril­ýär. Toý­lar hal­kyň kal­by­ny, ru­hy dün­ýä­si­ni açyp gör­kez­ýär. Gö­reş­de ja­ny­ny, toý­da ma­ly­ny gaý­gyr­ma­ýan türk­men hal­ky toý­da ge­rek bo­l

Medeniýet

TOÝLARY ŞANLY WATAN Gözel Diýarymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk senesi ýurdumyzyň çar künjüni şatlyk-şowhuna, uly ruhubelentlige besleýär. Baýramçylyk mynasybetli guralýan dabaraly çärelerde Garaşsyzlygyň saýasynda, hormatly Prezidentimiziň bagtyýarlyk döwründe erkana, bolelin durmuşda ýaşaýan halkymyzyň ýürek buýsanjy, hoşallygy öz beýanyny tapýar.

Ylham ýaýlasy

Bu gün baýram, bu gün toý Bu gün baýram, bu gün toý, Garaşsyzlyk berkarar,Otuz ýyllyk ak ýollar ertirmize ygtybarParahat Watanymda ýaşaýyşyň görki bar,Toýlar beslenen çar ýan,Günleri bagta barýan,Arkadagyň ak ýoly dünýä barýan gülüstan.

Ýaşlar — Watanymyzyň geljegi

Körpe sazandanyň arzuwy Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda medeniýetiň, sungatyň ösýän ýurdunda zehinli ýaşlaryň ençemesi ýüze çykarylýar. Üstümizdäki — Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýyly hem adyndan belli bolşy ýaly, daşary döwletler bilen parahatçylyk söýüjilik, dost-doganlyk gatnaşyklarynyň berkemegine ýardam berer. Şonuň netijesinde bolsa halklaryň medeniýetini, sungatyny mundan beýläk-de düýpli öwrenmäge has-da giň mümkinçilikler dörär.