HABARLAR

Türkmenistan — Türkiýe: özara bähbitli hyzmatdaşlyk ösdürilýär

Aşgabat, 1-nji iýul (TDH). Şu gün paýtagtymyzda ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, şeýle-de Türkiýe Respublikasynyň wise-prezidenti Fuat Oktaýyň ýolbaşçylygynda ýurdumyza gelen wekilçilikli toparyň gatnaşmagynda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-türk toparynyň 6-njy mejlisi geçirildi. Onuň dowamynda taraplar söwda-ykdysady ulgam boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýedigini we sazlaşykly ösdürilýändigini aýratyn nygtadylar. Iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmekde bilelikdäki hökümetara topara möhüm ornuň degişlidigi bellenildi. Türkiýäniň wekiliýetiniň ýolbaşçysy bu gezekki mejlisiň geçirilmegine beren ünsi hem-de türkmen topragynda mähirli kabul edilendikleri üçin hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa tüýs ýürekden çykýan hoşallyk sözlerini aýdyp, nobatdaky duşuşygyň jemleriniň döwletara hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge ýardam etjekdigine ynam bildirdi. Şunuň bilen baglylykda, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň dost-doganlyk ýörelgeleri, birek-birege düşünişmek, özara goldaw bermek esasynda yzygiderli we işjeň ösdürilýändigi kanagatlanma bilen bellenildi. Häzirki wagtda köpugurly türkmen-türk hyzmatdaşlygy ähli ugurlarda ösüşiň ýokary derejesin

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Aşgabat, 1-nji iýul. Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilýän mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa söz berdi. Ol Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyjy boýunça Milli Geňeşiň wekiliýetiniň Goşulyşmazlyk Hereketiniň parlament torunyň “Ählumumy parahatçylyga we durnukly ösüşe ýardam etmekde milli parlamentleriň ornuny ýokarlandyrmak” atly maslahatyna gatnaşmak üçin Azerbaýjan Respublikasynyň Baku şäherinde gulluk iş saparynda bolandygy barada habar berdi.

Ýaşlar baradaky alada döwletimiziň ileri tutulýan wezipesidir

Ýaş nesiller, olaryň sazlaşykly ösüşi we saglygy, mynasyp bilim-terbiýe almaklary, saýlap alan hünärine eýe bolmaklary, ylym we döredijilik, bedenterbiýe, sport bilen meşgullanmaklary üçin zerur şertleriň döredilmegi baradaky alada Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary astynda geçýän ýylda ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda döwletimiziň we jemgyýetimiziň ähli ugurlaryny öz içine alýan giň möçberli özgertmeler maksatnamalary yzygiderli durmuşa geçirilýär. Şunda Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň geljegi, onuň ösüşiniň hem-de rowaçlygynyň binýady bolan ýaşlara möhüm üns berilýär. Türkmenistanly ýaşlaryň hukuklary we azatlyklary kanun taýdan kepillendirilendir. Ýaşlaryň ýurdumyzyň durmuş-ykdysady, jemgyýetçilik-syýasy we medeni durmuşyna işjeň gatnaşmagy üçin zerur bolan amatly mümkinçilikler döredilýär. Häzirki döwrüň talaplaryna hem-de geljekki ösüşiň ugurlaryna laýyklykda, bu babatdaky milli kanunçylygy döwrebaplaşdyrmak boýunça degişli işler amala aşyrylýar. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu ýylyň 14-nji iýunynda rejelenen görnüşi taýýarlanýan “Ýaşlar baradaky döwlet syýasaty hakynda” Türkmenist

Aş­ga­bat­da altynjy Ha­zar sam­mi­ti ge­çi­ril­di

Aş­ga­bat, 29-njy iýun. Şu gün paý­tag­ty­myz­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Berdimuhamedowyň baş­lyk­ly­gyn­da altynjy Ha­zar sam­mi­ti ge­çi­ril­di. Ha­zar­ýa­ka döw­let­le­riň Baş­tu­tan­la­ry­nyň Aş­ga­bat du­şu­şy­gy ka­şaň “Ar­ka­dag” myh­man­ha­na­syn­da gu­ral­dy. Bu ýer­de ýo­ka­ry de­re­je­li myh­man­la­ry ka­bul et­mek hem-de iri hal­ka­ra çä­re­le­ri gu­ra­mak üçin äh­li şert­ler döredildi. Sam­mi­te gat­naş­mak üçin Azer­baý­jan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Il­ham Ali­ýew, Eý­ran Ys­lam Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Se­ýed Eb­ra­him Rai­si, Ga­za­gys­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Ka­sym-Žo­mart To­ka­ýew hem-de Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň Pre­zi­den­ti Wla­di­mir Pu­tin türk­men paý­tag­ty­na gel­di­ler.

Türk­men hal­ky­nyň Ar­ka­da­gy­nyň hor­ma­ty­na baý­ram­çy­lyk kon­ser­ti

Ahal we­la­ýa­ty, 29-njy iýun. Şu gün Ak bug­daý et­ra­by­nyň “Now­ruz ýaý­la­syn­da­ky” “Türk­me­niň ak öýi” bi­na­sy­nyň öňün­dä­ki meý­dan­ça­da ýur­du­my­zyň sun­gat us­sat­la­ry­nyň gat­naş­ma­gyn­da baý­ram­çy­lyk kon­ser­ti ge­çi­ril­di. Bu da­ba­ra hal­ka­ra jem­gy­ýet­çi­lik­de uly ab­ra­ýa my­na­syp bo­lan, adam­za­dyň äh­lu­mu­my me­se­le­le­ri­ni çöz­mek­de iş­jeň or­ny hem-de tä­ze­çil çe­me­leş­me­le­ri bi­len ta­nal­ýan, hä­zir­ki döw­rüň gör­nük­li jem­gy­ýet­çi­lik we sy­ýa­sy iş­gä­ri, Türk­me­nis­ta­nyň Hor­mat­ly il ýa­şu­lu­sy, Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz Gurbanguly Berdimuhamedowa dog­lan gü­ni my­na­sy­bet­li dö­re­di­ji­lik sow­ga­dy bol­dy.

Hazar sammiti: umumy geljegiň bähbidine netijeli gatnaşyklar

Aşgabat, 28-nji iýun. Şu gün ýurdumyzyň DIM-nde geçirilen Hazarýaka döwletleriň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisinde 29-njy iýunda Aşgabatda boljak VI Hazar sammitine taýýarlyk görmek hem-de onuň gün tertibine girizilen meseleleri ylalaşmak ara alnyp maslahatlaşylan esasy meseleleriň hatarynda boldy. Ýokary derejedäki bäştaraplaýyn gepleşikleriň öňüsyrasyndaky duşuşykda Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Russiýanyň hem-de Türkmenistanyň daşary syýasy edaralarynyň ýolbaşçylary Hazar deňzi sebitinde hyzmatdaşlygyň aýry-aýry ugurlaryna, ozal gazanylan ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişiniň barşyna hem-de wajyp halkara meselelere garadylar.

Aýdym-saz halklary birleşdirýär

Ahal welaýaty, 28-nji iýun. Şu gün Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň “Nowruz ýaýlasyndaky” “Türkmeniň ak öýi” binasynyň öňündäki meýdançada halkara döredijilik dabarasy geçirildi. Oňa ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň sungat ussatlary gatnaşdylar. Ýurdumyzda ähmiýetli wakalaryň öň ýanynda konsertleriň geçirilmegi asylly däbe öwrüldi. Aşgabatda geçiriljek VI Hazar sammitiniň öňüsyrasynda baýramçylyk şowhunyny döretmäge gönükdirilen dabara ýerine ýetirijileriň özboluşly zehinini hem-de žanrlaryň köpdürlüligini görkezdi. Oňa meşhur daşary ýurt artistleriniň gatnaşmagy döredijilik işjeňligine täze itergi berip, ýurdumyzyň medeni durmuşynda ajaýyp waka öwrüldi.

­­Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Aşgabat, 27-nji iýun. Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda oba hojalyk toplumynda we welaýatlarda alnyp barylýan işler, medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalaryň gurluşyklary bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatynyň gün tertibine geçip, ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanow şu günler sebitde alnyp barylýan işler, galla oragynyň depginini ýokarlandyrmak, orakdan boşan meýdanlarda sürüm geçirmek, gowaça meýdanlarynda ýerine ýetirilýän ideg işleri hem-de gurluşygy alnyp barylýan desgalardaky işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. Häzirki wagtda welaýatda ýeralmanyň, gök we bakja ekinleriniň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek üçin toplumlaýyn çäreler geçirilýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow baýramçylyk konsertine gatnaşdy

Ahal welaýaty, 27-nji iýun. Şu gün tutuş ýurdumyzda bellenilýän Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli giň möçberli baýramçylyk dabaralary geçirildi. Şanly senäniň hormatyna Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň “Nowruz ýaýlasynda” ýerleşýän “Türkmeniň ak öýi” binasynda geçirilen döredijilik agşamyna hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy. Döwlet Baştutanymyzyň tagallasy netijesinde geçirilýän giň möçberli döredijilik baýramçylygy şanly wakalara, milli medeniýetimiziň köpugurly mümkinçiliklere eýedigini görkezýän pursatlara baý boldy. Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde ýurdumyzda halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna gönükdirilen dürli görnüşli çäreler ýaýbaňlandyryldy. Döredijilik forumynyň maksatnamasy many-mazmuna baý boldy. Bu baýramçylyk hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda halkymyzyň abadançylygynyň, Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine hem-de döredijilik zehinlerini ösdürmek üçin alnyp barylýan ägirt uly işleriň oňyn netijeleriniň beýanyna öwrüldi.

Medeniýet hepdeligi — 2022: ýapylyş dabarasy

Mary, 27-nji iýun. Şu gün tutuş ýurdumyzda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni giňden bellenildi. Bu şanly senä gabatlanyp Medeniýet hepdeligi geçirildi we ol “Türkmeniň ak öýi” binasynda guralan sungat ussatlarynyň uly konserti bilen jemlendi. Sungat baýramçylygynyň çäreleri köpöwüşginliligi hem-de baý many-mazmuny bilen tapawutlanyp, döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda halkymyzyň abadançylygynyň, Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine alnyp barylýan döredijilikli işleriň dowamatlylygynyň subutnamasy boldy. Dabaralar Mary şäherindäki Magtymgulynyň ýadygärliginiň ýanynda başlandy. Bu ýerde beýik türkmen şahyrynyň döredijiligine belent sarpa hökmünde gül goýmak dabarasy boldy. Dabara gatnaşyjylaryň hatarynda Mary welaýatynyň ýaşaýjylary — kärhanalaryň, edaralaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň, ýaşuly nesliň, ýaşlaryň wekilleri, şeýle hem döredijilik forumyna gatnaşyjylar bar. Ýadygärlige goýlan ajaýyp gül desseleri ynsanperwer şahyryň belent şahsyýetine we döredijilik mirasyna sarpa goýmagyň nyşanyna öwrüldi.