HABARLAR

Watanymyzyň durnukly durmuş-ykdysady ösüşi halkymyzyň abadançylygynyň binýadydyr

Ýokary medeniýet we ruhubelentlik, durmuş-ykdysady, ylmy-tehniki ösüş hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň üstünlikli durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň özenini düzýär. Bu bolsa ýurdumyzyň halkara derejedäki abraýynyň belende galmagyna ýardam edýär. Milli Liderimiziň halkymyzyň taryhy tejribesine, baý medeni mirasyna esaslanyp, şolary häzirki zaman ösüşleri we dünýä medeniýetiniň açyşlary bilen utgaşdyrýan parasatly syýasaty türkmen topragynyň we halkymyzyň ägirt uly mümkinçiliklerini hemmetaraplaýyn durmuşa geçirmäge gönükdirilendiir. Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli dabaralar 28-nji sentýabrda Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda dowam etdi. Oňa döwlet Baştutanymyz gatnaşdy.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Aşgabat, 2-nji oktýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibine girizilen meselelere geçmek bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowa söz berdi.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ýaşuly nesillerine hem-de halkyna

Hormatly ýaşulular!Eziz watandaşlar! Sizi adamzadyň belent ynsanperwer ýörelgelerini dabaralandyrýan Ýaşulularyň halkara güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylda hem bu ajaýyp halkara baýramyna bagyşlanan dabaralaryň pähim-parasatly öwüt-ündewleri, wagyz-nesihatlary bilen agzybirligimizi has-da pugtalandyrmaga, ýaş nesillerimizi watansöýüjilik we ynsanperwerlik ruhunda terbiýelemäge saldamly goşant goşýan ýaşulularymyzyň hem-de tutuş halkymyzyň bagtyýarlygyň, parahatçylygyň we abadançylygyň ýurdy hökmünde şöhraty dünýä dolan Garaşsyz Watanymyza buýsanjyny has-da pugtalandyrjakdygyna berk ynanýaryn!

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: — Agzybirlikde ýeňişleriň we üstünlikleriň ýoly bilen öňe gadam urýarys

Döwlet Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk şanly senesiniň baýramçylygyna beslenen geçen hepde Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Watanymyzyň gazanýan üstünliklerini we ýeten derejesini äleme äşgär eden birnäçe taryhy ähmiýetli wakalara baý boldy. Olarda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli amala aşyrýan özgertmeler strategiýasynyň milli jemgyýetimizi demokratiýalaşdyrmak, özara bähbitli halkara hyzmatdaşlyk, mähriban halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak ýaly möhüm ugurlary öz beýanyny tapdy. Türkmenistanyň oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasy strategiýasy özüniň oňyn netijesini berýär. Beýleki döwletler bilen dostlukly gatnaşyklary berkitmek, iri halkara guramalar, ilkinji nobatda bolsa Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygy ýygjamlaşdyrmak onuň esasy ugurlary bolup durýar.

Behişdi bedewler — halkymyzyň toýlarynyň bezegi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk çärelerine gatnaşdy Aşgabat, 28-nji sentýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda dabaralar geçirildi.

Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak çäresine gatnaşdy

Aşgabat, 27-nji sentýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň baýram edilýän gününde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkynyň täze taryhynda ägirt uly özgertmeleriň nyşany bolan ajaýyp binalar toplumyna — Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy. Şu ýylyň ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Kararnamasy esasynda berkidilen hemişelik Bitaraplyk derejesini almagynyň 25 ýyllygy bilen has-da şöhratlanýandygy guwançly ýagdaýdyr.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: — Garaşsyzlyk berkarar döwletimiziň synmaz binýady, bagtyýar durmuşymyzyň mizemez esasydyr!

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli dabaralar Aşgabat, 27-nji sentýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda döredijilik, ösüş we abadançylyk ýoly bilen ynamly öňe barýan Watanymyzyň taryhynda şanly sene — Garaşsyzlyk güni giňden bellenilýär.

Türkmenistanyň Prezidenti “ARETI” halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Aşgabat, 27-nji sentýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisiniň ýanyndaky hünärmen-bilermeni, «ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarowy kabul etdi. Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, milli Liderimizi baş döwlet baýramy — Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy bilen gutlap, türkmenistanlylaryň ählisine bagt, abadançylyk, ýurdumyzyň öňegidişligiň we gülläp ösüşiň ýoly bilen mundan beýläk-de üstünlikli öňe ilerlemegini arzuw etdi.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Mähriban halkym!Eziz watandaşlar! Sizi Türkmenistanyň milli baýramy — Garaşsyzlyk güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn! Garaşsyzlyk berkarar döwletimiziň synmaz binýady, bagtyýar durmuşymyzyň mizemez esasydyr. Döretmäge we gurmaga güýç-kuwwat berýän hem-de milletimizi beýik maksatlara birleşdirýän mukaddes düşünjedir. Şoňa görä-de, Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk baýramyny şanly wakalar, ajaýyp üstünlikler bilen uludan toýlap, möhüm wakalar bilen şöhratlandyrýarys.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: — Konstitusion Kanunyň kabul edilmegi halkymyzyň sene ýazgysyna altyn harplar bilen ýazylar

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi Aşgabat, 25-nji sentýabr (TDH). Şu gün Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramçylygynyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda göni wideoaragatnaşyk arkaly Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi.