HABARLAR

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Katar Döwletiniň Emiriniň arasynda telefon söhbetdeşligi

Aşgabat, 18-nji noýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Katar Döwletiniň Emiri Tamim bin Hamad Al-Taniniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Iki döwletiň Baştutanlary birek-birek bilen mähirli salamlaşyp, ikiçäk söhbetdeşlikde ilkibaşdan özara hormat goýmak we ynanyşmak esasynda ýola goýlan, däp bolan dostlukly türkmen-katar gatnaşyklarynyň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşmaga döredilen mümkinçilige kanagatlanma bildirdiler.

Milli Liderimiziň amala aşyrýan “açyk gapylar” syýasatynyň ugry bilen

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar Aşgabat, 17-nji noýabr (TDH). Şu gün göni wideoaragatnaşyk arkaly «Merkezi Aziýa — Ýewropa Bileleşigi» atly nobatdaky ministrler duşuşygy geçirildi.

Türkmen paýtagtynyň ösüşiniň tapgyrlary

5. 2017-nji ýyl: Aşgabady ösdürmegiň 15-nji tapgyrynyň desgalarynyň ulanylmaga berilmegi 2017-nji ýylyň 23-24-nji oktýabrynda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda kottejler toplumynyň hem-de eziz Diýarymyzyň baş şäherini ösdürmegiň 15-nji tapgyrynyň çäklerinde gurlan durmuş düzümleri bolan belent gatly ýaşaýyş jaýlarynyň 18-sinden ybarat ýaşaýyş toplumynyň ulanylmaga berilmegi mynasybetli dabaralar geçirildi.

Watanymyzyň Bitaraplygy — halkymyzyň abadançylygynyň bähbidine

Geçen hepdede Aşgabatda gurlup, ulanylmaga berlen desgalar baky Bitaraplyk derejesiniň 25 ýyllygyny garşylamaga taýýarlyk görýän Watanymyzyň täze taryhyna ajaýyp sahypany ýazdy. Olar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda bagtyýar geljegine tarap barýan Türkmenistanyň her bir gününiň uly üstünliklere beslenýändiginiň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. 10-njy noýabrda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Diýarymyzyň baş şäherini ösdürmegiň 16-njy tapgyrynyň çäklerinde gurlan iri durmuş-medeni maksatly binalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy.

Adam — jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy

Türkmenistanyň Prezidenti Ýokanç keseller hassahanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy hem-de saglygy goraýyş ulgamyny has-da ösdürmek boýunça wezipeleri kesgitledi Ahal welaýaty, 13-nji noýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň ýene bir möhüm desgasynyň — Gökdepe etrabynyň Yzgant obasynda 200 orunlyk täze Ýokanç keseller hassahanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

Aşgabat, 12-nji noýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine geçip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowa söz berdi.

Paýtagtymyzyň ösüş tapgyrlary

Türkmenistan Bitarap daşary syýasat derejesiniň 25 ýyllygyny baýram etmäge taýýarlanýar we şol bir wagtda durmuş-ykdysady taýdan ösüşiň netijelerini jemleýär, täze maksatlary öňde goýýar. Ýakyn döwür üçin anyk meýilnamalaryň esasynda gazanylan netijeler hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanan özgertmeleri amala aşyrmakdaky üstünlikler durýar. Şol özgertmeler Watanymyzyň kuwwatyny pugtalandyrmaga we halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilendir. Ösüşleriň aýdyň netijeleri ýurdumyzda täze derejä çykan şähergurluşygynda ýüze çykýar. Bu bolsa, köp babatda, onuň ykdysady ýagdaýyny, maýa goýum ösüşini hem-de işewürlik ulgamyny kesgitleýär. Şunda durmuş ähmiýetli desgalaryň, ilkinji nobatda, ýaşaýyş jaýlaryň gurulmagy hem-de ýaşaýyş-durmuş düzümleriniň kämilleşdirilmegi ileri tutulýan ugur boldy we şeýle bolmagynda galýar. Bu bolsa milli Liderimiziň yglan eden «Döwlet adam üçindir!» diýen şygarynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň hem-de adam hakdaky aladanyň Türkmenistanyň syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Köp sanly jaý toýlary — “Döwlet adam üçindir!” diýen şygaryň dabaralanmasy

Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzda täze binalar toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy Aşgabat, 10-njy noýabr (TDH). Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda ýurdumyzyň baş şäherini ösdürmegiň 16-njy tapgyrynyň çäklerinde gurlan durmuş-medeni maksatly iri desgalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: — Biziň wezipämiz gazanylan üstünlikleri artdyrmakdyr

Hormatly Prezidentimiziň döwlet syýasatynyň baş ugry ýurdumyzyň halk hojalyk toplumynyň durnukly ösüşini, dünýä hojalyk gatnaşyklary ulgamyna goşulyşmagyny, halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmegi gazanmakdan ybaratdyr. Milli Liderimiz tarapyndan işlenip düzülen ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň strategiýasy şu maksatlara gönükdirilendir. Şol strategiýa önümçilik pudaklaryny sanlylaşdyrmagyň hasabyna olaryň ösüşini höweslendirmegi, ägirt uly tebigy baýlyklaryň oýlanyşykly peýdalanylmagyny hem-de öňdebaryjy tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyny, Watanymyzy dünýäniň ösen döwletleriniň derejesine tiz çykarmak maksady bilen, onuň senagat, zähmet we intellektual kuwwatynyň diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilmegini göz öňünde tutýar. 4-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýylyň on aýynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň alyp baran işleriniň netijeleri boýunça Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi.

Mähriban tebigatymyzyň baýlygyny artdyrmak — ekologiýa syýasatynyň maksady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow güýzki bag ekmek möwsümine badalga berdi Ahal welaýaty, 7-nji noýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda bag ekmek boýunça ählihalk çäresi geçirildi. Eziz Diýarymyzyň giňişliklerinde täze baglyklaryň we seýilgähleriň düýbüni tutmak boýunça giň gerimli çäre ekologiýa abadançylygyny pugtalandyrmaga, türkmen topragynyň ähli künjeklerini ajaýyp ýaşyl lybas bilen bezemäge gönükdirilendir.