HABARLAR

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Aşgabat, 30-njy maý. Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary E.Orazgeldiýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda welaýatlarda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşyna, öňde boljak şanly senelere ýokary derejede taýýarlyk görmek bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Döwlet Baştutanymyz, ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berdi. Ol şu günler welaýatda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, galla oragyna guramaçylykly girişmek, şol bir wagtyň özünde gowaça agrotehniki kadalara laýyklykda ideg işlerini geçirmek we sebitiň durmuş düzümini kämilleşdirmek ugrunda ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi.

Ahal we­la­ýa­ty­nyň tä­ze eda­ra ediş mer­ke­zi­niň gur­lu­şy­gyna möhüm ähmiýet berilýär

Ahal we­la­ýa­ty, 28-nji maý. Şu gün Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li Ge­ňe­şi­niň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal we­la­ýa­ty­na iş sa­pa­ry­ny ama­la aşyr­dy. Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz bu ýer­de bol­ma­gy­nyň çäk­le­rin­de Ahal we­la­ýa­ty­nyň tä­ze, döw­re­bap eda­ra ediş mer­ke­zi­niň gur­lu­şy­gyn­da al­nyp ba­ryl­ýan iş­ler bi­len ta­nyş­dy hem-de bu iri tas­la­ma­nyň ama­la aşy­ry­ly­şy­nyň dep­gin­le­ri­ni ýo­kar­lan­dyr­mak bi­len bag­la­ny­şyk­ly me­se­le­le­re ba­gyş­la­nan il­kin­ji iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di. Hor­mat­ly Ar­ka­da­gy­myz döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň tab­şy­ry­gy­na la­ýyk­lyk­da, ýur­du­my­zyň dür­li kün­jek­le­ri­ne iş sa­par­la­ry­ny ama­la aşy­ryp, se­bit­le­ri dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­mek, ila­tyň dur­muş de­re­je­si­ni ýo­kar­lan­dyr­mak bi­len bag­la­ny­şyk­ly me­se­le­le­ri ýe­rin­de öw­re­nip, ola­ry üs­tün­lik­li ýe­ri­ne ýe­tir­me­giň ugur­la­ry­ny kes­git­le­ýär.

Ar­şyň ne­pis­li­gi — türk­men ha­ly­sy

Aş­ga­bat, 29-njy maý. Şu gün ýur­du­myz­da Türk­men ha­ly­sy­nyň baý­ra­my giň­den bel­le­nil­di. Şan­ly se­ne my­na­sy­bet­li bir­nä­çe çä­re­ler gu­ral­dy. Hal­ky­my­zyň aja­ýyp mil­li sun­ga­ty­nyň yk­rar edil­me­gi­niň we oňa hor­mat goý­ma­gyň ny­şa­ny hök­mün­de ge­çi­ril­ýän bu baý­ram ze­hin­li ha­ly­çy­la­ryň zäh­me­ti­ne be­ril­ýän ýo­ka­ry ba­ha­dyr. Us­sat ha­ly­çy­lar öz­le­ri­niň yh­las­ly zäh­me­ti bi­len aja­ýyp ha­ly­la­ry dö­red­ýär­ler. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, bu baý­ram ama­ly-ha­şam sun­ga­ty­nyň mil­li gör­nüş­le­ri­niň we hal­ky­my­zyň me­de­ni-ru­hy gym­mat­lyk­la­ry­nyň go­ra­lyp sak­lan­ýan­dy­gy­ny, gel­jek ne­sil­le­re ýe­ti­ril­ýän­di­gi­ni ala­mat­lan­dyr­ýar.

Hormatly Pre­zi­den­ti­miz Da­şo­guz­da tä­ze has­sa­ha­na­la­ryň açy­ly­ş dabaralaryna gat­naş­dy

Daşoguz, 27-nji maý. Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Daşoguz welaýatyna dowam edýän toý saparynyň çäklerinde ýurdumyzyň demirgazyk sebitiniň dolandyryş merkezinde bina edilen lukmançylyk desgalarynyň ikisiniň — köpugurly we onkologiýa hassahanalarynyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy. Mälim bolşy ýaly, halkymyzyň saglygy hem-de abadançylygy baradaky alada “Döwlet adam üçindir!” diýen şygar esasynda alnyp barylýan durmuş ugurly döwlet syýasatynyň ileri tutulýan wezipeleriniň biridir. Täze taryhy eýýamda ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli özgertmeler maksatnamalarynyň möhüm ugurlary Diýarymyzyň saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamyny has-da ösdürmekden hem-de kämilleşdirmekden, pudagyň düzümlerini düýpli döwrebaplaşdyrmakdan, öňdebaryjy täzeçil tehnologiýalary ornaşdyrmakdan, ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamakdan, ylmy we amaly lukmançylyk babatda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary giňeltmekden ybaratdyr.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi

Daşoguz, 26-njy maý. Daşoguz welaýatyna toý sapary bilen gelen hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şu gün Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň demirgazyk sebitini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Muhammedow hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyrygyna laýyklykda, geljek ýedi ýylda döwletimizi ösdürmegiň Prezident Maksatnamasyny taýýarlamagyň çäklerinde Daşoguz welaýatyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça teklipler barada hasabat berdi. Bu strategik meýilnamanyň çäklerinde geljek ýyllarda ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynda senagat toplumynyň ähli ulgamlaryna iri maýa goýumlaryny çekmegiň hasabyna gazhimiýa, energetika, ýeňil senagat we gurluşyk serişdeleri pudaklaryny döwrebaplaşdyrmak, sebitiň ykdysadyýetine innowasion, sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak, gaýtadan işleýän senagaty mundan beýläk-de işjeňleşdirmek göz öňünde tutulýar.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Daşoguz welaýatynda dürli ulgamlardaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy

Daşoguz welaýaty, 26-njy maý. Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow toý sapary bilen Daşoguz welaýatyna ugrady. Welaýatyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyz aýdym-saz hem-de tans toparlarynyň ruhubelent çykyşlary bilen mähirli garşylanyldy. Daşoguz welaýatyna saparynyň çäklerinde hormatly Prezidentimiz Balkan — Daşoguz howa elektrik geçirijisiniň gurluşygynyň barşy hem-de ýurdumyzyň demirgazyk sebitiniň ekerançylyk meýdanlaryndaky we maldarçylyk pudagyndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy.

Türk­me­nis­ta­nyň orta mek­dep­le­rin­de «Soň­ky jaň» my­na­sy­bet­li da­ba­ra­lar ge­çi­ril­di

Aş­ga­bat, 25-nji maý. Şu gün Türk­me­nis­ta­nyň umu­my­bi­lim ber­ýän or­ta mek­dep­le­ri­niň uçu­rym­la­ry üçin soň­ky jaň ka­kyl­dy. Wa­ta­ny­my­zyň äh­li kün­jek­le­rin­de be­lent mak­sat­la­ra ýet­mä­ge ruh­la­nan ýaş og­lan-gyz­la­ryň on müň­ler­çe­si­niň dur­mu­şyn­da­ky ýat­dan çyk­ma­jak wa­ka — okuw ýy­ly­nyň ta­mam­lan­ma­gy­na ba­gyş­la­nan baý­ram­çy­lyk çä­re­le­ri ge­çi­ril­di. Olar mek­dep ýyl­la­ryn­da äh­li ul­gam­lar­da öz­le­ri­ni kä­mil­leş­dir­mek üçin yg­ty­bar­ly bin­ýa­da öw­rü­len köp­ta­rap­la­ýyn bi­lim al­dy­lar. Uçu­rym­la­ryň kö­pü­si eý­ýäm gel­jek­ki hü­nä­ri­ni saý­la­ma­gy ba­şar­dy­lar. Ýaş­la­ryň öňün­de tä­ze ýol­lar açyl­dy, ola­ra ýur­du­my­zyň ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­rin­de bol­şy ýa­ly, da­şa­ry ýurt­la­ryň bi­lim ojak­la­ryn­da hem bi­lim­le­ri­ni do­wam et­mek üçin giň müm­kin­çi­lik­ler dö­re­dil­di. Bu­la­ryň äh­li­si hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Berdimuhamedowyň esa­sy ýö­rel­ge­si “Döw­let adam üçin­dir!” di­ýen şy­gar­da jem­len­ýän dur­muş ugur­ly sy­ýa­sa­ty­nyň ne­ti­je­si­dir. Şol ýö­rel­gä­niň esa­sy ugur­la­ry Wa­ta

“Ak şäherim Aşgabat” atly XXI köpugurly halkara sergi

Aşgabat, 25-nji maý. Şu gün türkmen paýtagtynda “Ak şäherim Aşgabat” atly XXI köpugurly halkara sergi öz işine başlady. Bu gözden geçiriliş ýurdumyzyň baş şäherini şähergurluşyk ulgamynda mundan beýläk-de ösdürmekde gazanylanlary hem-de geljekki mümkinçilikleri açyp görkezmäge, bu ugurda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemäge ýardam berer. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Aşgabat şäheriniň gününe gabatlanyp geçirilýän bu gözden geçiriliş paýtagtymyzyň gözel keşbinde öz beýanyny tapan Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe amala aşyrylýan özgertmeleriň giň gerimini aýdyň açyp görkezýär. Häzirki wagtda Aşgabat dünýäniň iň owadan hem-de ýaşamak üçin amatly şäherleriniň birine öwrüldi. Sergide görkezilýän taslamalaryň köpüsi şu ýyllaryň dowamynda paýtagtymyza bezeg berýän ajaýyp binalaryň hem-de binagärlik toplumlarynyň mysalynda durmuşa geçirildi. Olar ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeleriň anyk subutnamalary hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi.

Ýurdumyzda teatr festiwaly tamamlandy

Aşgabat, 25-nji maý. Şu gün paýtagtymyzdaky Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatrynda geçirilen dabara bilen “Türkmen teatr sungaty” festiwaly tamamlandy. Ozal habar berlişi ýaly, ol paýtagtymyzyň hem-de welaýatlaryň teatrlarynyň, şeýle-de Döwlet sirkiniň artistlerini bir ýere jemledi. Festiwal ýurdumyzyň jemgyýetçilik-medeni durmuşynda şanly waka öwrülip, milli ruhy gymmatlyklaryň, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetlilik we döredijilik ýörelgeleriniň dowamat-dowam bolýandygynyň aýdyň beýanyna öwrüldi. Bu giň gerimli çäre netijeli halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek hem-de häzirki döwrüň derwaýys meselelerini çözmek babatda medeni diplomatiýanyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginde uly ähmiýete eýedir. Ol Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň parahatçylyk dörediji wezipesini ýene-de bir gezek açyp görkezdi. Dört günüň dowamynda aşgabatlylar we paýtagtymyzyň myhmanlary dostluk, döredijilik baýramyndan ruhy lezzet aldylar. Festiwalyň maksatnamasy ýurdumyzyň esasy teatr toparlarynyň dürli görnüşli sahna oýunlaryny özünde jemledi. Olaryň hemmesi Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň mähriban Watanymyzyň ykbaly we geljegi baradaky çuňňur many-mazmunly eserleriniň esasynda goýuldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ABŞ-nyň işewür toparlarynyň wekillerini kabul etdi

Aşgabat, 24-nji maý. Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow “Türkmenistan — ABŞ” işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuarty hem-de “Niсklaus Сompanies” kompaniýasynyň Baş ýerine ýetiriji direktory we direktorlar geňeşiniň agzasy Jon Rizi kabul etdi. Işewürler döwlet Baştutanymyza wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyklaryny beýan edip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy Prezident saýlawlaryndaky ynamly ýeňşi bilen gutladylar hem-de iň ýokary döwlet wezipesindäki işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdiler. Myhmanlar amerikan işewürleriniň giň möçberli halkara hyzmatdaşlyk syýasatyny alyp barýan Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan bilen soňky ýyllarda ýola goýlan netijeli gatnaşyklaryň hemmetaraplaýyn giňeldilmegine gyzyklanma bildirýändiklerini bellediler.