HABARLAR

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň geçen hepdedäki söwdalarynda geleşikleriň 30-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Owganystandan, Gazagystandan, Türkiýeden, Russiýa Federasiýasyndan, Azerbaýjandan, Gyrgyzystan Respublikasyndan, BAE-den we Ukrainadan gelen işewürler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen gyzdyrylan nebit koksuny, A-95 kysymly ulag benzinini we reňksiz aýna önümlerini satyn aldylar. Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň kärhanalarynda öndürilen reňksiz aýna önümlerini satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 10 million 380 müň 700 dollaryndan gowrak boldy.

Tagallalary rowaçlyga beslenýär

Işi şowuna, çekýän halal zähmeti tüýs ýerine düşýän adamlaryň ruhlary belent, keýpleri çag bolýar. Olar bitirýän işlerinden çäksiz lezzet, uly kanagatlanma alýarlar. Bu diýýänlerimize «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň edermen baýlyk çykaryjylary hem degişli. Olar tebigy gazyň we gaz kondensatynyň gazylyp alnyşyny artdyrmak bilen, şanly ýylyň arzyly sepgidine tarap ynamly gadam urýarlar. Gündelik gazanylýan netijeler ýyllyk meýilnamanyň möhletinden has öň ýerine ýetiriljekdiginden habar berýär. Bu barada gürrüň bermegini haýyş edip, biz müdirligiň merkezi önümçilik dispetçer gullugynyň başlygy Berdi Berdimetowa ýüz tutduk. Şonda ol: — Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna gazçylarymyz bolup, mynasyp zähmet sowgatly geldik. Şanly ýylyň geçen sekiz aýynda tebigy gaz öndürmek baradaky meýilnama 134 göterim berjaý edildi. Şonda «mawy ýangyjyň» 8,2 milliard kubmetre golaýy öndürilip, sarp edijilere ugradyldy. Harytlyk tebigy gazy satyn alýanlaryň arasynda Hytaý döwletiniň bardygyny, önüm ibermek baradaky şertnamalaýyn borçnamalaryň gyşarnyksyz ýerine ýetirilýändigini aýdasym gelýär. Içerki sarp edijilere hem tebigy gaz bökdençsiz ugradylýar. Biz öz zähmetimiz arkaly ýurdumyzyň bedew batly ösüşlerin

Goturdepe we Burun ýataklarynda gözleg işleri geçiriler

Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň buýurmasy boýunça «Ýug-Neftegaz Private Limited» kompaniýasy (Singapur) Günbatar Türkmenistanyň Balkanýaka zolagynda gözleg-barlag işleriniň toplumyny ýerine ýetirer. Seýsmiki barlaglar Goturdepe ýatagynyň gündogar böleginde, meýdany 250 inedördül kilometr bolan çäkde 3D usul bilen, şeýle hem Burun ýatagynyň günortasynda, 245 inedördül kilometr meýdanda 2D usul bilen ýerine ýetiriler. Munuň üçin maliýe serişdelerini «Türkmennebit» döwlet konserni goýberer.

Hytaýyň döwlet kärhanalarynyň arassa girdejisi sekiz aýda 91% ýokarlandy

Hytaý Halk Respublikasynyň döwlet sektoryndaky kärhanalaryň girdejisi şu ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda 91% ýokarlandy we 1,35 trillion ýuana (ABŞ-nyň 209,6 milliard dollary) barabar boldy. Şeýle-de HHR-niň kärhanalar Konfederasiýasynyň maglumatlaryna laýyklykda, ýurtdaky 500 sany iň iri kärhananyň girdejisi bir ýylda 4,43% ýokarlanyp, 89,83 trillion ýuana (ABŞ-nyň 13,9 trillion dollaryna) deň boldy. Öňdebaryjy kärhanalaryň hatarynda birinjiligi 2 667 trillion ýuany (ABŞ-nyň 412,94 milliard dollary) bilen Döwlet elektrik ulgamy korporasiýasy, ikinji ýeri 1,959 trillion ýuany bilen (ABŞ-nyň 303,3 milliard dollary) Hytaýyň Milli Nebit Korporasiýasy (CNPC), üçünji ýeri bolsa 1 957 trillion ýuany (ABŞ-nyň 303,05 milliard dollary) bilen «Sinopec» nebit-himiýa kompaniýasy eýeledi.

Üstünliklerimiziň sergisi

Şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda geçirilen milli önümlerimiziň sergisi oňa gatnaşanlaryň ählisinde uly täsir galdyrdy we Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda Watanymyzyň batly ösüşlerini ýene bir gezek görkezdi. Ýurdumyzyň altyn gaznasyna deňelýän telekeçilerimiz bu gün özlerine döredip berilýän mümkinçiliklerden peýdalanyp, dünýä bazarlarynyň islegli harytlaryny öndürýärler. Ekologiýa taýdan arassa tebigy önümler «Türkmenistanda öndürildi» diýen ýazgy bilen dünýäniň birnäçe ýurtlaryna eksport edilýär.

Durnukly ösüş — eşretli geljek

Gahryman Arkadagymyz «Türkmenistan Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmegiň ýolunda» atly ajaýyp kitabynda döwletimiziň alyp barýan syýasatynyň halkyň ynsanperwer taglymatlaryna, paýhasly däp-dessurlaryna, baý taryhy tejribesine esaslanýandygyny belleýär. Kitapda ýurdumyzyň depginli ösüşi, durmuş maksatnamalaryny ýerine ýetirmekde iri durmuş-ykdysady taslamalary amala aşyrmak üçin alnyp barylýan işler barada gyzykly maglumatlar ýerleşdirilipdir. Döwlet Baştutanymyz: «Türkmenistanda geljekde ýurduň ykdysadyýetiniň durnukly ösüşini we onuň gurluşynda hil taýdan öňe ilerlemegi, şeýle hem türkmenistanlylaryň ýaşaýyş-durmuşynyň düýpli özgertmegi, ony ölçäp bolmajak has ýokary derejä çykarmagy üpjün etmäge ýardam berjek iri milli taslamalar üstünlikli durmuşa geçirildi» diýip belleýär. Bu gün Garlykdaky kaliý zawodynyň, Mary şäherindäki karbamid zawodynyň, Owadandepedäki «Türkmen aýna önümleri» kärhanasy, Demirgazyk— Günorta ulag ugry boýunça çekilen Gazagystan — Türkmenistan — Eýran transmilli demir ýol magistralynyň, Serhetabat — Turgundy demir ýolunyň, Amyderýanyň üstünden geçýän awtomobil we demir ýol köprüleriniň gurlup ulanylmaga berilmegi Garaşsyz döwletimiziň Durnukly ösüş maksatlaryny ýurdumyzda amala aşyrmak bilen birlikde, onuň sebitde we

Ätiýaçlandyryş — ygtybarly hyzmatdaş

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda belent sepgitlere ýetilýär. Tutuş ýurdumyz ösüşlere beslenýär. Bu ösüşler diňe bir öňde goýlan maksatlara ýetmäge badalga bolman, eýsem halkyň hal-ýagdaýynyň gowulanýandygyny hem-de durmuş derejesiniň ýokarlanýandygyny aňladýar. Ýurdumyzda ykdysadyýetiň ösmegi, bazar gatnaşyklarynyň dünýä derejesine çykmagy ätiýaçlandyryş işlerini mundan beýläk-de kämilleşdirmegi talap edýär. Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy 1992-nji ýylyň 18-nji awgustynda ykdysady subýektleriniň maliýe ýagdaýyny has-da pugtalandyrmak, ilatyň hem-de hojalyk işleri bilen meşgullanýan şahslaryň dünýä derejesinde ýola goýlan ätiýaçlandyrma hyzmatlaryna bolan isleglerini doly kanagatlandyrmak maksady bilen döredildi. Ätiýaçlandyryş hyzmatlary halkara ätiýaçlandyryşyň bazarynda gabat gelýän ülňülere laýyklykda ýerine ýetirilýär. Ýurdumyzyň ykdysady bähbitlerini goramakda halkara ätiýaçlandyryş tejribesi ulanylýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy müşderilere emläk, şahsy we jogapkärçilik bähbitleri bolan hökmany döwlet ätiýaçlandyryşyň 6, meýletin ätiýaçlandyryşyň 46 görnüşini hödürleýär.

Türkmenistanyň ykdysady strategiýasy: durnukly ösüşiň milli nusgasy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:— Mukaddes Garaşsyzlyk biziň ähli ösüşlerimiziň, şöhratly üstünliklerimiziň binýadydyr. Garaşsyz ösüşiň 30 ýylynyň dowamynda Türkmenistan ykdysadyýeti ýokary depginler bilen ösýän, dünýäniň ykdysady giňişligine üstünlikli goşulyşýan ýurtlaryň hatarynda eýeleýän ornuny pugta berkitdi. Garaşsyz Watanymyzy mundan beýläk-de ösdürmek, täzeçil başlangyçlary öňe sürýän telekeçiligi höweslendirmek, öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmak, bilelikdäki kärhanalary we paýdarlar jemgyýetlerini döretmek, ätiýaçlandyryşy, gazna biržasyny hem-de gymmatly kagyzlar bazaryny ösdürmek arkaly ähli pudaklarda düýpli özgertmeleri amala aşyrmak hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ykdysady strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlary hökmünde kesgitlenildi. Ykdysadyýetiň çig mala gönükdirilmegini ýeňip geçmek, bazar özgertmelerini ösdürmek, tebigy baýlyklardan netijeli peýdalanmak, adamyň durmuşy, saglygy, howpsuzlygy üçin amatly şertleri döretmek babatda alnyp barylýan şol özgertmeleriň esasy maksady «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgede öz mynasyp beýanyny tapdy.

Ykdysadyýet: durnukly ösüşleriň ýolunda

Ykdysadyýetiň gülläp ösýän ýerinde ýaşaýyş-durmuş ählitaraplaýyn ösüp ugraýar. Munuň şeýledigine Berkarar döwletimiziň mysalynda hem göz ýetirse bolýar. Türkmenistanyň kuwwatly ykdysadyýeti kemala geldi. Garaşsyz ýurdumyz hormatly Prezidentimiziň işläp düzen ykdysady strategiýasyna laýyklykda öňe ynamly gadam urýar, öz Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygynyň toýuny mynasyp zähmet sowgatlary bilen garşylaýar. Syýasy, durmuş-ykdysady we medeni ösüşleriň ähli ugurlarynda gazanylýan ýokary netijeler döwletimiziň täze taryhynda buýsançly sahypalary ýazýar. Dünýä ykdysadyýetinde ýüze çykýan kynçylyklara seretmezden, durnukly ösüş häsiýetini saklaýar. Ildeşlerimiziň ýaşaýyş-durmuşyny häzirkisinden hem gowulandyrmak üçin milli Liderimiz tarapyndan taýýarlanylýan milli maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzyň gündogar sebiti bolan, Amyderýanyň boýunda ýerleşen gadymy welaýatymyzda hem milli ykdysadyýetimiziň ösüşine goşant goşýan işleriň gerimi giňelýär. Sebitde diňe soňky ýyllarda il-ýurt ähmiýetli ululy-kiçili desgalaryň ýüzlerçesi gurlup, ulanmaga berildi, olaryň birnäçesiniň gurluşygy gyzgalaňly dowam edýär. Ynha, ýakynda hem Çärjew etrabynyň çäginde ýerleşýän «Lebap» döwlet elektrik stansiýasynyň ýanynda 2018-nji ý

Dünýä nusgalyk hyzmatdaşlyk

Türkmenistan Garaşsyzlygyny gazanan ilkinji günlerinden ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça dünýä döwletleri bilen bilelikdäki tagallalaryň zerurdygyny ykrar edip gelýär. Döwletimiziň dürli ugurlarda amala aşyrýan işleriniň mazmunynda hem halkara ykdysady gatnaşyklary ösdürmäge we giňeltmäge gönükdirilen aladalar äşgär duýulýar. Ýurdumyz geçen ýyllarda «Ösüş arkaly parahatçylyk» ýörelgesini daşary ykdysady strategiýasynyň ýol-ýörelgesine öwürmegi başardy. Biziň bilen ýakyn hyzmatdaşlygy ýola goýan döwletleriň ählisi Türkmenistany ygtybarly hyzmatdaş hökmünde görýär. Garaşsyz döwletimiziň öňe sürýän milli bähbitli iri taslamalary dünýä dahylly bähbitler bilen sazlaşykly utgaşýar. Bu sebitleýin hyzmatdaşlygy ösdürmekde hem şeýledir. Türkmenabat — Farap demirýol we awtomobil köprüleriniň ulanylmaga berlen ilkinji gününde bu desgalar arkaly goňşy Özbegistan döwleti bilen ykdysady gatnaşyklary berkidýän ýükleriň geçmegi hem ýurdumyzyň çäginde amala aşyrylýan taslamalaryň dünýä bähbitleri bilen milli bähbitleriň başarnykly utgaşdyrylmagyna hyzmat etmegine uly ähmiýet berilýändigine özboluşly bir subutnama boldy.