"Türkmenistan" gazeti

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-60-88, 39-95-06, 39-95-67
Email: turkmenistan-gazeti@online.tm

Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW: — Ýaşlar mähriban halkymyzyň, eziz Watanymyzyň beýik geljegini gurujylardyr

Aşgabatda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýy geçirildi Aşgabat, 28-nji ýanwar (TDH). Şu gün paýtagtymyzyň “Mekan” köşgünde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýy geçirildi. Oňa Ýaşlar guramasynyň Aşgabatdan hem-de ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan wekilleri gatnaşdylar.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna mähirli gutlaglar

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedowyň adyna Watan goragçylarynyň gününi baýram etmegiň öňüsyrasynda goşun generaly harby adynyň dakylmagy mynasybetli gutlag hatlary we telegrammalar gelip gowuşýar. Olarda häzirki günde döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda giň gerimli harby özgertmeleriň mynasyp dowam etdirilýändigi, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadynyň pugtalandyrylýandygy, Milli goşunyň kuwwatynyň artdyrylýandygy, harby gullukçylaryň, olaryň maşgala agzalarynyň ýaşaýyş-durmuş, gulluk şertleriniň gowulandyrylýandygy nygtalýar. Hatlary iberenler hormatly Prezidentimizi mähirli gutlap, tüýs ýürekden berk jan saglyk, uzak ömür, Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň röwşen geljeginiň bähbidine alyp barýan giň gerimli işlerinde uly üstünlikleri arzuw edýärler.

Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýyna gatnaşyjylaryň ÝÜZLENMESI

Çuňňur hormatlanylýan Prezidentimiz! Biz — bagtyýar we ruhubelent ýaşlar ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi, ýurdumyzda ýaş nesilleriň ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly, ösen tehnologiýalardan baş çykarýan şahsyýetler hökmünde kemala gelmegi babatda döredip berýän şertleriňiz, goldaw-hemaýatlaryňyz üçin Size tüýs ýürekden hoşallygymyzy bildirýäris.

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Ser­dar BERDIMUHAMEDOW:

Geljek ýylda Türkmenistanda hem-de onuň çäklerinden has alyslarda beýik türkmen şahyry, akyldary we filosofy Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy giňden belleniler. ***

Aşgabatda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy geçirildi

28-nji ýanwarda paýtagtymyzyň «Mekan» köşgünde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýy geçirildi. Oňa Ýaşlar guramasynyň Aşgabatdan hem-de ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan wekilleri gatnaşdylar. Nobatdaky gurultaýyň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda geçirilmegi möhüm ähmiýete eýedir. Ýaşlaryň döwrebap bilimli, aň-düşünjeli bolup, ruhy-ahlak we beden taýdan sagdyn ýetişmekleri baradaky meseleler döwlet Baştutanymyzyň hemişe üns merkezinde durýar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň beýik özgertmeler ýoly bilen öňe gitmegini hut ýaşlar bilen baglanyşdyrýar. Öňde goýlan beýik maksatlara ýetmekde ýaş türkmenistanlylara uly orun degişlidir. 

Ýur­du­my­zy ös­dür­me­giň mö­hüm ugur­la­ry

26-njy ýan­war­da Ma­ry we­la­ýa­tyn­da iş sa­pa­ryn­da bo­lan hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Ber­di­mu­ha­me­dow bu ýer­de Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň göç­me mej­li­si­ni ge­çir­di. Mej­li­siň gün ter­ti­bi­ne döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň mö­hüm me­se­le­le­ri hem-de bir­nä­çe res­mi­na­ma­la­ryň tas­la­ma­la­ry gi­ri­zil­di. Il­ki bi­len, Mej­li­siň Baş­ly­gy G.Mäm­me­do­wa söz be­ril­di. Ol mil­li ka­nun­çy­ly­gy kä­mil­leş­dir­mek bo­ýun­ça par­la­men­tiň alyp bar­ýan iş­le­ri­niň ne­ti­je­le­ri ba­ra­da mag­lu­mat ber­di. Mej­li­siň iş to­par­la­ryn­da ýa­kyn­da ka­bul edi­len Kons­ti­tu­sion ka­nun­lar­dan ge­lip çyk­ýan, he­re­ket ed­ýän ka­nun­çy­lyk na­ma­la­ry­na de­giş­li üýt­get­me­le­ri we goş­ma­ça­la­ry gi­riz­mek, «Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si ha­kyn­da» Türk­me­nis­ta­nyň Ka­nu­ny­ny taý­ýar­la­mak bo­ýun­ça iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar.

Te­le­fon ar­ka­ly söh­bet­deş­lik

27-nji ýan­war­da Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Ser­dar Ber­di­mu­ha­me­do­wyň Tä­ji­gis­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Emo­ma­li Rah­mon bi­len te­le­fon ar­ka­ly söh­bet­deş­li­gi ge­çi­ril­di. Iki dost­luk­ly döw­le­tiň Baş­tu­tan­la­ry mä­hir­li sa­lam­la­şyp, öza­ra bäh­bit­li hyz­mat­daş­ly­gy mun­dan beý­läk-de ös­dür­me­giň gel­je­gi­ni ara alyp mas­la­hat­laş­ma­ga, şeý­le hem hal­ka­ra we se­bit sy­ýa­sa­ty­nyň öza­ra gy­zyk­lan­ma bil­di­ril­ýän wa­jyp me­se­le­le­ri bo­ýun­ça pi­kir alyş­ma­ga dö­rän müm­kin­çi­li­ge ka­na­gat­lan­ma bil­dir­di­ler.

Suw se­riş­de­le­ri­ni re­je­li peý­da­lan­mak­da ile­ri tu­tul­ýan we­zi­pe­ler

25-nji ýan­war­da Türk­me­nis­ta­nyň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy, türk­men hal­ky­nyň Mil­li Li­de­ri, Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz Gur­ban­gu­ly Ber­di­mu­ha­me­dow Aş­ga­bat şä­he­ri­niň tö­we­rek­le­ri bo­ýun­ça iş sa­pa­ry­ny ama­la aşyr­ma­gyň bar­şyn­da Ga­ra­gum der­ýa­sy­nyň hem-de beý­le­ki aka­ba­la­ryň su­wu­ny re­je­li peý­da­lan­mak, der­ýa­nyň ka­da­ly aky­my­ny üp­jün et­mek, onuň ke­nar­la­ry­ny ber­kit­mek me­se­le­le­ri­ne aý­ra­tyn üns ber­di. Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz iş sa­pa­ry­nyň do­wa­myn­da Ga­ra­gum der­ýa­sy­nyň 798-nji ki­lo­met­rin­de ýer­leş­ýän köp­ri­niň üs­tün­de sak­lan­dy. Bu ýer­de Mil­li Li­de­ri­mi­zi Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry, da­şa­ry iş­ler mi­nist­ri R.Me­re­dow, Ahal we­la­ýa­ty­nyň mer­ke­zi­niň gur­lu­şy­gy bo­ýun­ça döw­let ko­mi­te­ti­niň baş­ly­gy D.Ora­zow, Ar­ka­dag şä­he­ri­niň hä­ki­mi Ş.Dur­dy­ly­ýew, Aş­ga­bat şä­he­ri­niň hä­ki­mi R.Gan­dy­mow, şeý­le-de «Alt­kom» we «In­ter­bud­mon­taž» kom­pa­ni­ýa­la­ry­nyň ýol­baş­çy­la­ry A.Tis­len­ko hem-de W.Pet­ruk mü­bä­rek­le­di­ler.

Döw­re­bap şä­heriň belent nusgasy

Türk­me­nis­ta­nyň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy, türk­men hal­ky­nyň Mil­li Li­de­ri Gur­ban­gu­ly Ber­di­mu­ha­me­do­wyň baş­lan­gy­jy, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Ber­di­mu­ha­me­do­wyň bi­möç­ber ta­gal­la­la­ry ne­ti­je­sin­de Ar­ka­dag şä­he­ri iň döw­re­bap şä­her hök­mün­de her bi­ri­mi­ziň buý­san­jy­my­zy be­len­de gö­ter­ýär. Ýo­ka­ry hil de­re­je­si­ne eýe bol­ýan Ar­ka­dag şä­he­ri mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň kuw­wat­ly­ly­gy­nyň, dep­ginli ösüş­le­ri­niň aý­dyň be­ýa­ny­dyr. Mälim bolşy ýaly, 20-nji ýanwarda Ahal we­la­ýa­ty­nyň mer­ke­zin­de gu­rul­jak baş met­ji­diň düý­bü­ni tut­mak da­ba­ra­sy ge­çi­ril­di. Bu çä­rä ýur­du­my­za iş sa­pa­ry bi­len ge­len Rus­si­ýa Fe­derasi­ýa­sy­nyň Ta­ta­rys­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Rus­tam Min­ni­ha­now hem gat­naş­dy. Bu met­jit okuw med­re­se­si bi­len bi­le­lik­de Ar­ka­dag şä­he­ri­niň iň bir gö­zel bi­na­la­ry­nyň bi­ri bo­lar.

Asylly ýörelgeler rowaçlanýar

Ata Wa­ta­ny­my­zyň ösüş­le­ri, hal­ky­my­zyň bag­ty­ýar dur­mu­şy bi­ziň her bi­ri­mi­ziň ýü­rek­le­ri­miz­de buý­sanç duý­gu­la­ry­ny dö­red­ýär. Bu gün­ki gün­de eziz ili­miz ag­zy­bir, ýur­du­myz pa­ra­hat, döw­le­ti­miz ber­ka­rar­dyr. Şeý­le aja­ýyp gün­ler­de ta­ry­hy wa­ka­la­ryň şa­ýa­dy bol­mak bag­ty bi­ze mi­ýes­ser ed­ýär. Ýa­kyn­da paý­tag­ty­myz­da­ky Mas­la­hat köş­gün­de Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy Gur­ban­gu­ly Ber­di­mu­ha­me­do­wyň baş­lyk­lyk et­me­gin­de döw­le­ti­mi­ziň ösü­şi­niň no­bat­da­ky tap­gy­ryn­da ka­nun çy­ka­ry­jy­lyk işi­ni döw­rüň ta­la­by­na la­ýyk de­re­je­de kä­mil­leş­dir­mek bi­len bag­ly mej­lis ge­çi­ril­di. On­da türk­men hal­ky­nyň Mil­li Li­de­ri, Türk­me­nis­ta­nyň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy Gur­ban­gu­ly Ber­di­mu­ha­me­do­wyň ta­ry­hy çy­ky­şy aý­ra­tyn ma­ny-maz­mu­na eýe bol­dy.

Mil­li de­mok­ra­ti­ýa: halk hä­ki­mi­ýe­ti bi­len hal­kyň bäh­bit­le­ri­ne

Ar­ka­dag Ser­dar­ly bag­ty­ýar ýaş­lar ýy­lyn­da eziz Di­ýa­ry­myz tä­ze hem şöh­rat­ly ta­ry­hy wa­ka­la­ra bes­len­ýär. Go­laý­da ge­çi­ri­len Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li Ge­ňe­şi­niň, ýur­du­my­zyň jem­gy­ýet­çi­lik we­kil­le­ri­niň bi­le­lik­dä­ki mej­li­sin­de ýur­du­my­zyň aba­dan­çy­ly­gy­nyň bäh­bit­le­ri­ne hyz­mat et­jek çöz­güt­ler ka­bul edil­di. Şo­la­ryň ha­ta­ryn­da halk hä­ki­mi­ýe­ti­niň ýo­ka­ry we­kil­çi­lik­li eda­ra­sy­nyň — Türk­me­nis­ta­nyň Halk Mas­la­ha­ty­nyň dö­re­dil­me­gi­ni, Türk­me­nis­ta­nyň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy we­zi­pe­si­ne Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň bel­lenil­me­gi­ni, Türk­me­nis­ta­nyň Gah­ry­ma­ny, Hor­mat­ly il ýa­şu­lu­sy, Türk­me­nis­ta­nyň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy Gur­ban­gu­ly Ber­di­mu­ha­me­do­wyň ka­nun esa­syn­da türk­men hal­ky­nyň Mil­li Li­de­ri diý­lip yk­rar edil­me­gi­ni gör­kez­mek bo­lar. Şeý­le hem şol ta­ry­hy gün­de «Türk­men hal­ky­nyň Mil­li Li­de­ri ha­kyn­da» Türk­me­nis­ta­nyň Kons­ti­tu­sion Ka­nu­ny­nyň ka­bul edil­me­gi ag­zy­bir hal­ky­my­zyň be­gen­ji­ni, buý­san­jy­ny go­şa­lan­dyr­dy. Ata Wa­ta­ny­myz hal­ky­my­zyň baş mu­kad­des­li­gi­dir. Mil­li Li­de­ri­miz bu mu­kad­des­li­gi be­ýik iş­ler bi­len şöh­rat­lan­dyr­ýar. Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz eziz Wa­ta­ny­my­zy ösüş­le­re bes­läp, hal­ky­my­za aba­dan dur­mu­şy peş­geş be­rip, ýur­du­my­zy hal­ka­ra de­re­je­sin­de be­lent ab­ra­ýa

Ta­ry­hy öz­gert­me­ler

Türk­men­ler­de döw­rüň mö­hüm me­se­le­le­ri­ni halk bi­len mas­la­hat­laş­mak dä­bi öz baş­lan­gy­jy­ny ga­dy­my­ýet­den alyp gaýd­ýar. Türk­men hal­ky­nyň geç­mi­şin­de ila­tyň bäh­bit­le­ri­ne de­giş­li me­se­le­le­ri çöz­mek üçin onuň we­kil­le­ri­niň mas­la­ha­ta üý­şüp, çöz­güt ka­bul eden­dik­le­ri ta­ry­hy çeş­me­ler­den bel­li­dir. Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň be­ýik baş­lan­gyç­la­ry­ny my­na­syp do­wam et­dir­ýän hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Ber­di­mu­ha­me­dow: «Wa­tan di­ňe hal­ky bi­len Wa­tan­dyr!» diý­mek bi­len, Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de türk­men hal­ky­nyň asyl­ly däp­le­ri­ni do­wam ed­ýär we kä­mil­leş­dir­ýär. Bu ugur­da döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň öň­de go­ýan mak­sat­na­ma­la­ýyn we­zi­pe­le­ri Wa­ta­ny­my­zyň we hal­ky­my­zyň aba­dan­çy­ly­gy­ny üp­jün et­mä­ge gö­nük­di­ri­len­dir. Ýur­du­myz­da hä­zir­ki wagt­da «Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy: Türk­me­nis­ta­ny 2022 — 2052-nji ýyl­lar­da dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň Mil­li mak­sat­na­ma­sy» we «Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň ýur­du­my­zy 2022 — 2028-nji ýyl­lar­da dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň Mak­sat­na­ma­sy» esa­syn­da top­lum­la­ýyn öz­gert­me­ler üs­tün­lik­li ama­la aşy­ryl­ýar. Üs­tü­miz­dä­ki 2023-nji ýyl hem ýur­du­myz­da al­nyp ba­ryl­ýan dün­ýä nus­ga­lyk iş­le­riň no­bat­da­ky be­ý

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýyna gatnaşyjylara we ýurdumyzyň ähli ýaşlaryna

Hormatly gurultaýa gatnaşyjylar!Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary! Sizi döwletimiziň işjeň hem-de öňdebaryjy jemgyýetçilik guramasy bolan Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýynyň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Watana bolan beýik söýgä ygrarly, ynsanperwerligi, hoşniýetliligi, dostlugy özüne ýörelge edinen ýaşlarymyzyň ykbalynda uly orun aljak bu gurultaýyň örän netijeli hem-de üstünlikli geçmegini arzuw edýärin. 

Ýaşlar forumyna bagyşlanan konsert

Şu gün — 28-nji ýanwarda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Nowruz ýaýlasyndaky «Türkmeniň ak öýi» binasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýynyň üstünlikli geçirilmegi mynasybetli ýaş sungat ussatlarynyň dabaraly konserti guraldy. Oňa ýurdumyzyň ýolbaşçy düzümi, daşary ýurtlaryň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanalarynyň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, gurultaýa gatnaşan ýaşlar, köp sanly myhmanlar gatnaşdylar.

Ýaşlar forumy: bagtyýar şu günüň we nurana geljegiň bähbidine

Şu gün — 28-nji ýanwarda paýtagtymyzdaky «Mekan» köşgünde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy geçirildi. Nobatdaky foruma Ýaşlar guramasynyň ýurdumyzyň ähli künjegindäki wekilleri, öňdebaryjy ýaşlar, talyplar, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Täjigistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Aşgabat, 27-nji ýanwar (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi.  Iki dostlukly döwletiň Baştutanlary mähirli salamlaşyp, özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşmaga, şeýle hem halkara we sebit syýasatynyň özara gyzyklanma bildirilýän wajyp meseleleri boýunça pikir alyşmaga dörän mümkinçilige kanagatlanma bildirdiler. 

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýyna gatnaşyjylara we ýurdumyzyň ähli ýaşlaryna

Hormatly gurultaýa gatnaşyjylar! Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary! Sizi döwletimiziň işjeň hem-de öňdebaryjy jemgyýetçilik guramasy bolan Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýynyň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Watana bolan beýik söýgä ygrarly, ynsanperwerligi, hoşniýetliligi, dostlugy özüne ýörelge edinen ýaşlarymyzyň ykbalynda uly orun aljak bu gurultaýyň örän netijeli hem-de üstünlikli geçmegini arzuw edýärin.

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Täjigistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

27-nji ýanwrada Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi. Iki dostlukly döwletiň Baştutanlary mähirli salamlaşyp, özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşmaga, şeýle hem halkara we sebit syýasatynyň özara gyzyklanma bildirilýän wajyp meseleleri boýunça pikir alyşmaga dörän mümkinçilige kanagatlanma bildirdiler.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýyna gatnaşyjylara we ýurdumyzyň ähli ýaşlaryna

Hormatly gurultaýa gatnaşyjylar!Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary! Sizi döwletimiziň işjeň hem-de öňdebaryjy jemgyýetçilik guramasy bolan Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýynyň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Watana bolan beýik söýgä ygrarly, ynsanperwerligi, hoşniýetliligi, dostlugy özüne ýörelge edinen ýaşlarymyzyň ykbalynda uly orun aljak bu gurultaýyň örän netijeli hem-de üstünlikli geçmegini arzuw edýärin.

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Täjigistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Aşgabat, 27-nji ýanwar (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi. Iki dostlukly döwletiň Baştutanlary mähirli salamlaşyp, özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşmaga, şeýle hem halkara we sebit syýasatynyň özara gyzyklanma bildirilýän wajyp meseleleri boýunça pikir alyşmaga dörän mümkinçilige kanagatlanma bildirdiler.