HABARLAR

Sanly ulgam – ösüşiň möhüm şerti

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli ýolbaşçylygynda ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge hem-de döwrebaplaşdyrmaga we sanly ulgama geçirmäge gönükdirilen giň gerimli özgertmeler amala aşyrylýar. Sanlylaşdyrmak işi ykdysadyýetiň ähli ulgamlaryna günsaýyn ornaşdyrylyp, olaryň arasyndaky çäkleri aýyrýar. «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» wezipeleriniň yzygiderli durmuşa geçirilmegi ýurdumyzyň mundan beýläk-de ösmegine, işewürlik we maýa goýum işjeňliginiň artmagyna, dolandyryşyň öňdebaryjy usullarynyň ornaşdyrylmagyna ýardam edýär. Sanly ulgamyň özi ykdysady we durmuş çäreleriniň ählumumy ulgamy bolmak bilen, bütindünýä torunyň oňaýly we ösen mümkinçiliklerine daýanýan ykdysady nusgany emele getirýär. Şunda esasan, zähmet öndürijiliginiň artmagy, önümçilik harajatlarynyň peselmegi we bäsdeşlige ukyplylygyň ýokarlanmagy ýaly mümkinçilikler göz öňünde tutulýar. Sanly ykdysadyýetiň ösýän şertlerinde sarp edijileriň islegleri has çalt we ýokary hil derejesinde kanagatlandyrylýar. Sanly gurşawda harytlaryň we hyzmatlaryň ählumumy bazarlara dessin çykmak we dünýäniň islendik ýerindäki sarp edijilere elýeterli bolmak mümkinçiligi artýar. Harytlaryň we hyzmatlaryň göni

Innowasion ösüş ýoly bilen

Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmäge möhüm ähmiýet berilýär. Gahryman Arkadagymyzyň Karary bilen tassyklanan «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» laýyklykda, ýurdumyzda sanly ulgam ministrlikler, pudaklaýyn, ýerli dolandyryş edaralary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri, kärhanalar, edaralar we guramalar, şeýle hem telekeçiler tarapyndan tapgyrlaýyn esasda durmuşa üstünlikli ornaşdyrylýar. Döwlet sanly ykdysadyýeti, esasan iki ugurda ösdürýär. Birinjisi, häzirki ýagdaýlara uýgunlaşan kanunçylyk binýady kämilleşdirilýär, önümçilik serişdeleriniň tygşytlylygy gazanylýar. Maglumat alyş-çalşygy, hasabatlylygyň ygtybarlylygy, döwlet we hojalyk emläkleriniň hukuk goraglylygy üpjün edilýär. Ikinjisi bolsa, önümçilige sanly tehnologiýalar ornaşdyrylýar we dünýä tejribesinden ugur alnyp, içeri we daşary bazarlarda isleg bildirilýän harytlar öndürilýär.

Bütewi elektron ulgam

Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli ugurlary bilen birlikde, medeniýet ulgamynyň sanlylaşdyrylmagyna-da uly ähmiýet berilýär. Munuň özi türkmen medeniýetiniň täze üstünliklere, rowaçlyklara beslenmeginde möhüm ähmiýete eýedir. Medeniýet ulgamynda sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak ýurdumyzyň teatrlaryny, kitaphanalaryny, muzeýlerini döwrebaplaşdyrmakda we olaryň halkara hyzmatdaşlygyny alyp barmaklaryna şert döretmekde oňat netije berýär. Has takygy, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligine degişli kitaphanalaryň sanlylaşdyrylmagy, elektron kitaphana işiniň ýola goýulmagy möhüm ähmiýete eýedir. Şunda bütewi elektron ulgam arkaly dünýäniň meşhur kitaphanalary bilen hyzmatdaşlyga giň ýol açyldy. Bütewi elektron kitaphana ulgamynyň dünýäniň ösen kitaphana ulgamy bilen utgaşdyrylmagy okyjylara maglumatlary elýeterli edýär.

Tehnologiýalaryň täzeçil nusgasy

Milli elektron senagatymyzyň kemala gelmegi, ýurdumyzda elektron we elektrotehniki önümleriň çykarylmagy, olaryň ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegi örän buýsandyryjydyr. Bu ugurda gazanylanlar ylym bilen tehnologiýanyň sazlaşykly ösüşini, halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlanýandygyny görkezýär. Ähli pudaklaryň sanlylaşdyrylýan döwründe bu pudakda amala aşyrylýan işler has-da rowaçlanýar. Ministrler Kabinetiniň 2-nji oktýabrda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen nobatdaky mejlisinde ýurdumyzyň elektron senagatyny ösdürmek hem-de daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi. Mejlisde ilkinji gezek «Aýdyň gijeler» hojalyk jemgyýetinde öndürilen ölçegi 65 dýuýmly täze smart telewizorlar, iki simkartly öýjükli telefonlar, smartfonlar, döwrebap monobloklaryň dürli görnüşleri we kondisionerler, internet ulgamyny paýlaýjylar — routerler, şeýle hem agyz suwuny sowatmak we gyzdyrmak üçin niýetlenen kulerler görkezildi. Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzda dürli görnüşli LED lampalaryň, okuwçylar üçin öwrediji kompýuterleriň we netbuklaryň, ölçegleri 32, 42 we 55 dýuýmly täze smart telewizorlaryň önümçiligi hem ýola goýlupdy.

Döwrüň talabyna eýerip

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli pähim-paýhasy bilen häzirki döwürde ýurdumyzy senagat taýdan ösdürmäge, ykdysadyýetimize sanly ulgamy ornaşdyrmaga, elektron senagaty we gymmatly kagyzlaryň bazarlaryny döretmäge girişildi. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, bu işleri talabalaýyk amala aşyrmak bolsa eýýäm häzirden şu ugurlardan gowy baş çykarýan hünärmenleri talap edýär. Mähriban Arkadagymyz şunuň bilen baglylykda, şu günki günde örän zerur bolan ugurlar, ýagny maliýe, oba hojalygy, senagat we elektron senagaty boýunça täze okuw maksatnamalaryny taýýarlamaga üns bermelidigini aýdýar. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, bu maksatnamalar häzirki döwrüň nazary we amaly okuwlarynyň hem-de önümçilik tejribeleriniň usulyýetiniň onlaýn ulgamynda okatmagy guramagyň zerurlygyny öňe çykarýar. Mälim bolşy ýaly, dünýäde orun alan sanly ulgam we onuň mümkinçilikleri günsaýyn artýar. Sanly ykdysadyýet bolsa wagty tygşytlamakda, girdejiligi artdyrmakda, iş usullarynyň döwrebaplaşdyrylmagynda özüniň oňyn netijelerini berýär. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy» işlenip taýýarlanyp, häzirki wagtda üstünlikli durmuşa ornaşdyrylýar. Milli Liderimiz bu gün ýurdumyzyň senagat

Sanly ykdysadyýetde ylmyň we innowasiýanyň orny

Häzirki döwürde adamzat jemgyýeti özüniň ösüşiniň täze döwrüne — sanly ykdysadyýete geçmek basgançagyna aýak basdy. Sanly ykdysadyýete geçilýän döwürde ykdysady ulgamda maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryň kömegi bilen maglumatlary ýygnamak, seljermek, ulanmak hem-de ýaýratmak has-da möhüm ähmiýete eýe bolýar. Maglumatlary awtomatik usulda ýygnamak, bir ýerden başga bir ýere geçirmek, seljermek hem-de saklamak ýokary tehnologiýalara esaslanan önümçiligiň ösmegine mümkinçilik berýär. Maglumatlar tehnologiýasynyň täsiri netijesinde täze ykdysady gyzyklanmalar döreýär, ylym-bilim we saglygy saklaýyş ulgamy günsaýyn kämilleşýär.

Binýat berkden tutulanda

Bagtyýar zamanamyzda Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynyň pudaklaryny ösdürmek, öndürilýän oba hojalyk önümleriniň görnüşlerini we möçberlerini artdyrmak arkaly daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň gerimini giňeltmek hem-de ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek, oba zähmetkeşleriniň durmuş we zähmet şertlerini yzygiderli gowulandyrmak boýunça uly işler durmuşa geçirilýär. Amala aşyrylýan özgertmeleriň netijesinde ýurdumyzyň oba hojalyk ulgamy innowasion çözgütlere daýanýan hem-de bazarlary döretmäge mümkinçilik berýän ýokary tehnologiýaly topluma öwrülýär. Şonuň bilen birlikde ýurdumyzyň oba hojalygynyň kanunçylyk binýadynyň pugtalandyrylmagy, önümçilik-ykdysady gatnaşyklarynyň has-da kämilleşdirilmegi netijesinde daýhanlarymyza yhlasly zähmet çekmäge we bereketli toprakdan bol hasyl öndürip, abadan hem-de bagtyýar durmuşda ýaşamaga zerur bolan hemme mümkinçilikler döredilýär.

Tehnologiýalar dünýäsinde

Windows operasion ulgamynda CON, PRN, AUX, NUL atly bukjalary döredip bolmaýar. Häzirki wagtdaky kompýuterler adamyň ilkinji gezek Aýa uçmagy üçin ulanylan tehnologiýalardan on esse güýçlüdir.

Tehnologiýa dünýäsi

Iň gowy smartfon anyklandy «Consumer Reports» neşiri häzirki wagtda satuwda bolan iň gowy smartfonlaryň sanawyny mälim etdi. Neşiriň hünärmenleriniň pikirine görä, «Samsung Galaxy Note20 Ultra» iň gowy smartfon hasaplanýar. Hünärmenler «Galaxy Note20» mobil enjamlarynyň tanyşdyrylan senesi bolan 5-nji awgustdan soňra satuwa çykarylan smartfonlara baha berdiler. «Galaxy Note20 Ultra» ekran, güýç we ulanyş amatlylygy babatda iň ýokary bahany alypdyr. Ýokary tizlik, bir gezekki zarýady bilen 36,5 sagada ýetýän batareýa hem-de kamerasynyň aýratynlyklary babatda hem öňe saýlanypdyr. Telefonyň yz tarapynda 108 megapiksel durulygynda surata alýan kamera sensory, şeýle hem 12 megapiksel durulygynda iki sany kamera sensory bar.

Elektron senagatyň aýdyň geljegi

Hormatly Prezidentimiziň öňe sürýän oýlanyşykly ykdysady syýasaty, badalga berýän düýpli özgertmeleri Türkmenistan döwletimiziň dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna goşulmagyna şert döredýär. Telekeçiligiň ösdürilmegi bilen, ýurdumyzda harytlaryň, önümleriň bolçulygynyň döredilmegine, täze iş orunlarynyň emele gelmegine giň ýol açyldy. Mähriban Arkadagymyzyň tabşyryklaryndan ugur alyp, telekeçilerimiz bäsdeşlige ukyply önümleri we harytlary öndürmekde oňat netijeleri gazanýarlar. Daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutýan önümlerdir harytlaryň öndürilmeginde hususyýetçileriň gazanýan üstünlikleri guwandyryjydyr. Elektron senagatyny ösdürmek hem-de import harytlarynyň ornuny tutýan önümleri öndürmek maksady bilen, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginde guwandyryjy işler alnyp barylýar. Döwlet Baştutanymyzyň beren tabşyrygyna laýyklykda, bu ministrlik ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bilen bilelikde dürli döwrebap enjamlaryň önümçiligini ýola goýmak boýunça anyk çäreleri görýär. Mähriban Arkadagymyza ýurdumyzda çykarmaga taýýarlanylýan elektron önümleriniň nusgalarynyň görkezilmegi munuň aýdyň beýany boldy. Bu ýerde 65 dýuýmly täze smart telewizorlar, iki simkartly öýjükli telefonlar,