HABARLAR

Türkmenistanly internet-ulanyjylar üçin ykjam programmalaryň sanawy

Aşakdaky sanawda getirilen ykjam programmalar Türkmenistanda internet ulanyjylar üçin ýörite işlenip düzülendir we köpdürli dükanlaryň, marketleriň, döwlet edaralarynyň hyzmatlaryndan baş çykarmaga, onlaýn bilim almaga hem-de peýdaly maglumat toplamaga ýardam etjek has zerur we meşhur bolan ykjam programmany saýlap almaga  kömek eder. E-bilim – Türkmenistanda onlaýn bilim almak üçin ilkinji gurşaw. Dürli sapaklar we ugurlar boýunça bilim almaga, şol bir wagtda öz bilimleriňi we okatmak boýunça usulyýetleriňi paýlaşmaga mümkinçilik berýär. Işläp düzüji – E-bilim. Ykjam programma «Google Play-de» elýeterlidir, reýtingi – 4,1, ýüklenen sany – 10 müňden gowrak.

Dur­muş go­rag­ly­ly­gy­nyň san­ly­laş­dy­ryl­ma­gy

Gah­ry­man Arkadagymyzyň be­ýik baş­lan­gyç­la­ry­ny my­na­syp do­wam et­dir­ýän Arkadag­ly Ser­da­ry­my­zyň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da adam hak­da ala­da ýur­du­myz­da al­nyp ba­ryl­ýan dur­muş ugur­ly döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň baş ug­ru­dyr. Mu­nuň özi äh­li ul­gam­lar­da, il­kin­ji no­bat­da, hal­kyň bäh­bi­di­ne gö­nük­di­ri­lip ama­la aşy­ryl­ýan be­ýik iş­ler­de, döw­let­li tu­tum­lar­da, jem­gy­ýe­ti­mi­ziň ag­zy­bir­li­gi­ni has-da pug­ta­lan­dyr­ýan yn­san­per­wer ýö­rel­ge­ler­de aý­dyň ýü­ze çyk­ýar. Türkmenistan döwletimizde adamlar hakdaky alada örän wajyp wezipeleriň biri bolup, ýylyň-ýylyna Döwlet býujetinde zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary, talyp we diňleýji haklary ýokarlandyrmak barada möhüm işler alnyp barylýar. Ilatyň durmuş taýdan goraglylygy, iş orunlary, ýaşaýyş jaýlary bilen üpjünçiligi we beýleki meseleler babatda durmuşa geçirilýän möhüm wezipeler halkyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň barha gowulandyrylmagyna getirýär. Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ulgamynyň kämilleşdirilmegi esasy wezipeleriň biri hökmünde kesgitlenilip, bilim we ylym ulgamyny ösdürmek, saglygy goraýşyň we beýleki ulgamlaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny döw

Приложение Google Translate теперь поддерживает туркменский язык в офлайн-режиме

Компания Google продолжает совершенствовать свое фирменное приложение Google Translate для устройств с операционными системами iOS и Android на борту. В этот раз пользователей решили порадовать поддержкой офлайн-перевода туркменского и еще 32 новых языков. Приложение Google Translate для iOS и Android уже давно позволяет скачивать языковые пакеты, чтобы переводить тексты даже без подключения к интернету. В повседневной жизни это, может, и не очень полезно, зато выручает в поездках, если вы решили не покупать местную SIM-карту и полагаетесь на Wi‑Fi.

Tikinçiniň kömekçisi

Dünýäde senagat pudagynyň, şol sanda dokma ulgamynyň ösmegi netijesinde dürli tikinleri edip bilýän ýokary hilli enjamlara bolan isleg ýokarlandy. Egin-eşikleriň göwnejaý tikilmegi üçin, tikin maşyny bilen birlikde, «overlock» maşyna bolan isleg hem ýokarlanýar. Çünki «overlock» maşyny oýlanyp tapylmazyndan ozal, zenanlar matanyň gyrasy büzülmez ýaly depjeýän ekenler. Deri materiallaryny elde ýerine ýetirmek, köp wagt bilen birlikde, el güýjüni talap edýär. Şonuň üçin dürli döwletleriň alymlary, hususan-da, telekeçiler matanyň gyrasyny bürjeýän enjamy oýlap tapmaga höwesek bolýarlar. Amerikaly telekeçi bu işde öňdeligi eýelemegi başarýar. Tikinçi zenanlar üçin tikin maşyny, iňňe, sapak bilen birlikde, «overlock» maşyny hem örän zerur enjamlaryň biri hasaplanýar. «Overlock» iňlis sözüdir, ol «over» — «soňy», «lock» — «beklemek, gulplamak» manylaryny berýär. Adyndan hem belli bolşy ýaly, bu enjam matanyň ýa-da islendik dokma önümleriniň gyrasynyň büzülmeginiň öňüni almak maksady bilen ulanylýar. Häzirki wagtda biziň durmuşymyza ornan bu enjam haçan we kim tarapyndan oýlanyp tapyldyka? Bu barada bilmek gyzykly bolsa gerek.

Wektrandan öndürilen dünýäde ilkinji çehol görkezildi

«Newcloth» kompaniýasy «ZPX-001 Martian Sunset» atly «iPhone» akylly öýjükli el telefonlary üçin dünýäde ilkinji wektrandan (suwuk kristal süýüm) ýasalan çehol (daş goraýjy) çykardy. Bu barada «ixbt.ru» habar berýär. Habar berilmegine görä, wektran süýümi aramid (kewlar) süýümlerine garanyňda 20 — 50% aralygynda berkdir. Şeýle material NASA-nyň 1997-nji ýyldaky «Mars Pathfinder» maksatnamasynyň çäginde kosmos apparatyny gonuş wagtynda goramak üçin ulanyldy. Şeýle hem kosmos eşiklerinde we halkara kosmos stansiýasynda ulanylýar.

Bilim — bagtyň çyragy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe eziz Watanymyz ösüşli ýollarda ynamly öňe barýar. Döwletimizde gazanylýan üstünlikler bagtyýar ýaşlarymyz bilen berk baglanyşyklydyr. Garaşsyz, Bitarap ýurdumyzda ýaş nesliň dünýä derejesine laýyk bilim almagy üçin ähli şertler döredilýär. Bilim babatda kabul edilen kanunlar giň gözýetimli, döwrüň ruhuna laýyk derejede pikirlenýän, döwrebap tehnologiýalardan baş çykarýan, saýlan hünärine yhlasly bolan türkmen ýaşlaryny terbiýelemäge, bilim işgärleriniň has netijeli işlemekleri üçin uly mümkinçilikleri açdy.

Innowasiýalar — kämilligiň binýady

Islendik döwletiň ylym-bilim ulgamynyň kämilleşdirilmegi onuň durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy şertidir. Ilatyň aň-paýhas mümkinçilikleriniň artdyrylmagy ýurduň ähli babatda ösmegine oňyn täsirini ýetirýär. Ylmyň jemgyýetçilik we döwlet durmuşynda möhüm orny eýeleýändigi üçin ýurdumyzda ýokary hünärli ylmy işgärleriň, ýaş alymlaryň taýýarlanylmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. Hormatly Prezidentimiz dünýäniň sanly tehnologiýalar babatda gazananlarynyň esasynda ýurdumyzyň bilim ulgamynyň döwrebaplaşdyrylmagynyň zerurdygyny belleýär. Eziz Watanymyzda sanly bilimiň häzirki zaman tehniki serişdeleriniň we maglumat gorlarynyň ulanylyşynda ýaş hünärmenleriň taýýarlygyny kämilleşdirmek boýunça düýpli özgertmeler amala aşyrylýar.

Halkara gatnawlar boýunça petekleriň onlaýn satuwy başlady

«Türkmenistan» awiakompaniýasy 2023-nji ýylyň mart aýy üçin Aşgabatdan halkara ugurlara howa peteklerini onlaýn satyp başlady. «Türkmenistan» awiakompaniýasy Aşgabatdan Dubaýa (BAE), Maýn boýundaky Frankfurta (Germaniýa), Stambula (Türkiýe), Kazana (Tatarstan, RF) we Moskwa (RF) yzygiderli gatnawlary amala aşyrýar. Bu ugurlara petekler satuwa çykarylýar. Bu ugurlara «Boeing» uçarlary hyzmat edýär.

Tehnologiýalar äleminde

Täsin çemedan Meşhur fransuz «Kabuto» kompaniýasy özüniň täze önümi bolan «Kabuto Trunk» atly täsin çemedanyny hödürleýär. Işläp düzüjileriň aýtmaklaryna görä, «Kabuto Trunk» dünýädäki ilkinji biometrik gulply tigirçekli çemedandyr. Onuň eýesine çemedany açmak üçin açar, kod ýa-da programma gerek däldir. Çemedanyň gulpuny açmak üçin barmagyňy gurnalan skaýnere basmak ýeterlikdir. Skaýner on barmaga çenli ýatda saklamaga ukyplydyr.

«Kökçi» hojalyk jemgyýeti akkumulýator öndürýär

Akkumulýator önümçiligi bilen adygan «Kökçi» hojalyk jemgyýetinde öndürilýän önümler içerki bazary doly üpjün etmek bilen, goňşy döwletlere-de eksport edilýär. Kompaniýa akkumulýatorlary ýakyn geljekde Azerbaýjana hem eksport edip başlar. Bu ugurda häzirki wagtda işewürlik geleşikleri baglaşylýar. Türkmenabat şäherindäki «Kökçi» hojalyk jemgyýeti geljekde hem önümçiligiň kuwwatyny iki esse artdyrmagy, täze haryt nyşanly akkumulýatorlary öndürmegi, içerki we daşarky bazarda hyzmatdaşlarynyň sanyny köpeltmegi meýilleşdirýär. Bu babatda kärhanada Hindistandan, Hytaýdan ýokary kuwwatlylykly täze enjamlar getirilip, olary gurnamak, önümçilige ornaşdyrmak işleri alnyp barylýar.