HABARLAR

Ösüşleriň nusgalyk ýörelgesi

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzda dowamat dowam bolýan asudalyk, abadanlyk, bagtyýarlyk durmuş hakykatynda şöhlelenýär. Garaşsyz Türkmenistanyň şanly 30 ýyly içinde ösüş ýolundaky ýetilen sepgitlere göz aýlap, ähli ugurlarda uly ýeňişleriň gazanylandygyna buýsanýarsyň. Halkymyz öz milli mirasyna, ata-babalarymyzyň ýol-ýörelgesine sarpa goýmak bilen, eziz Watanymyzy agzybirlikde çekilen zähmet bilen özgertmegi, gül-gülzarlyga beslemegi başarýar. Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzy has-da kuwwatlandyrmaga, mundan beýläk hem il-günümiziň bagtyýar durmuşyny kepillendirmek, raýat jemgyýetini kämilleşdirmek boýunça anyk maksatlary kesgitlemegi jemgyýete hereketiň, öňe gidişligiň, döredijilikli zähmetiň täze joşgunyny getirýär. Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanda halkyň maddy hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen durmuş-ykdysady maksatnamalaryň üstünlikli amala aşyrylmagy mähriban Watanymyzda raýatlaryň ýokary ýaşaýyş derejesini üpjün etmek bilen, hormatly Prezidentimiziň ykdysady strategiýasynyň anyk netijeleriniň halkara derejede ykrar edilýändigini alamatlandyrýar. Döwletimizi hemmetaraplaýyn ösdürmek boýunça görülýän çäreler, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň esasynda döredilen häzirki zaman kanunçylyk binýady, syýasy we makroykdysady

«App­le» kom­pa­ni­ýa­sy iOS 15 tä­ze­len­me­si­ni çy­kar­dy

Geçen hepde «Apple» kompaniýasy her ýylky uly iOS 15 täzelenme programma üpjünçiligini işe goýberdi. Oňa windows, android ulanyjylaryna FaceTime arkaly jaň etmek mümkinçiligi, suratlardaky zatlary has gowy kesgitläp bilýän «emeli akyl» hem-de «fox» tehnologiýalary ýaly, birnäçe täze aýratynlyklar girizilipdir. Täzelenmäni amala aşyrmak üçin, ulanyjylar iPhone, iPad we Apple Watch enjamlarynyň gurnamak bölümine girip, degişli bölümçäni saýlamaly. Maglumat üçin, häzirki wagta çenli hereket edýän iOS 14 täzelenmesi 2020-nji ýylyň 16-njy sentýabrynda işe goýberilipdi.

«SpaceX» il­kin­ji ge­zek sy­ýa­hat­çy­la­ry Äle­me çy­kar­dy

Amerikaly işewür Ilon Maskyň «SpaceX» kompaniýasy taryhda ilkinji gezek diňe syýahatçylardan ybarat ekipažy «Crew Dragon» Älem gämisi arkaly Äleme çykardy. «Falcon 9» raketa-göterijisi Älem gämisi bilen Kanaweral burnunda ýerleşen kosmodromdan uçuryldy we 575 kilometr beýiklige çykaryldy. Gäminiň ekipažy dört adamdan — ýolbaşçysy we hemaýatkäri, milliarder Jared Isaakmandan, barlag geçiriji Sian Proktordan, lukman Heýli Arsenoksdan, şeýle-de uçarman Kristofer Sembroskiden ybarat. Uçuş wagtynda uçarmanlar agyrlyk güýjüniň ýok ýerlerinde ylmy-barlag işlerini geçirdiler.

«Hon­da Mo­tor» 2030-njy ýy­la çen­li 500 müň elekt­ro­kar sat­ma­gy me­ýil­leş­dir­ýär

«Honda Motor» korporasiýasy 2024-nji ýylda bazara çykarylmaly «Prologue» elektrokarynyň 70 müňüsini satmagy meýilleşdirýär. «Honda Motor» korporasiýasynyň degişli hünärmenleri mundan öňki çykyşlarynda «General Motors» kompaniýasynyň zawodlarynda ýygnalýan elektromobilleriniň her ýylda 40 — 150 müň aralygynda satmagy meýilleşdirýändigini aýdypdy. «Honda Motor» korporasiýasy 2030-njy ýyla çenli ABŞ-da elektrokarlarynyň satuwyny 500 müňe ýetirmekçi bolýar. Bu görkezijä 2024-nji ýylda bazara çykarylmaly «General Motors» kompaniýasynyň zawodlarynda öndüriljek ýokary mümkinçilikli «Acura SUV» modeli hem degişlidir.

«Alp­ha­bet» Man­het­ten şä­he­rin­de ofis sa­tyn al­ýar

«Alphabet» kompaniýasy Nýu-Ýork ştatynyň Manhetten şäherinden bahasy ABŞ-nyň 2,1 milliard dollaryna barabar ofis binasyny satyn almak üçin meýilnama düzendikleri barada mälim etdi. «Alphabet» kompaniýasy Manhetten şäherinde ýerleşýän «St.Jon Terminal» ofis binasynda abatlaýyş işlerini geçirip, 2023-nji ýylyň ortalaryna täzeden açmagy meýilleşdirýär. «Google» korporasiýasynyň hem-de «Alphabet» kompaniýasynyň maliýe direktory Rut Poratyň sözlerine görä, kompaniýa binanyň satyn almak hakyndaky şertnamasyny 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde tamamlar.

«Micro­soft» go­şa ek­ran­ly ep­len­ýän smart­fo­ny gör­kez­di

Programma üpjünçiligini öndürýän «Microsoft» kompaniýasy goşa ekranly «Surface Duo 2» smartfonyny görkezilişe çykardy. «90 Gs» ýygylykly iki displeýiň diagonaly 8,3 dýuýma barabardyr. Täze smartfon 5G goldawly «Snapdragon 888» prosessory, eplenen görnüşde duýduryş paneli, üç kamera we ekranlaryň arasyndaky boşlugy azaldýan täze birleşdiriji bilen enjamlaşdyrylandyr. «Microsoft» kompaniýasynyň täze önümi 5-nji oktýabrda satlyga çykarylar hem-de başlangyç bahasy ABŞ-nyň 1499 dollaryna barabar bolar. 

Sanly ykdysadyýet oba hojalyk pudagynda

Hormatly Prezidentimiz: «Oba hojalyk pudagyny ýokary girdejili ulgama öwürmek möhüm bolup durýar. Bu maksatlar üçin obasenagat toplumynyň köpugurly mümkinçiliklerini herekete getirmekde täze, netijeli usullary peýdalanmak, ylmyň we tehnikanyň öňdebaryjy gazananlaryny, iň gowy dünýä tejribesini giňden ornaşdyrmak zerurdyr» diýip belleýär. Soňky ýyllarda döwlet Baştutanymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň oba hojalyk pudagyny döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirmek boýunça düýpli işler alnyp barylýar. Dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalarynyň öndürýän kämil oba hojalyk tehnikalary yzygiderli satyn alynýar. Sanly telematik ulgam boýunça işleýän oba hojalyk tehnikalaryna uly ähmiýet berilýär. Golaýda hem dünýä belli «John Deere» kompaniýasynyň kämil tehnikalary, tirkeg gurallary ýurdumyzyň oba hojalyk toplumyna, bu ugurdaky önümçilikler bilen meşgullanýan telekeçilere gelip gowuşdy. Bu pudaga kämil tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy ekiş döwründe «akylly» (smart) traktorlaryň GPS ulgamynyň üsti bilen bu işleri gije-gündiz diýmän ýerine ýetirmek mümkinçiligini döredýär. Ekiş döwründen soň, suw tutmak döwri başlanýar. Topragyň aşagynda ýerleşdirilýän «akylly» sensorlar gerek bolan suwy kesgitleýär we bu işi awtomatik görnüşde ý

Ýurdumyzyň rowaç gadamlary

Dünýäde maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň kämilleşmegi we Internet torunyň mümkinçilikleriniň ýokarlanmagy netijesinde durmuşyň ähli gurşawlaryna sanly ulgamy ornaşdyrmak, sanly ykdysadyýeti ösdürmek möhüm wezipä öwrüldi. Sanly ykdysadyýetiň häzirki zaman dünýäsinde durnukly ösüşiň baş şertine öwrülendigini soňky ýyllarda Ýer ýüzünde saglyk bilen baglanyşykly ýüze çykan çylşyrymly ýagdaýlar hem doly tassyklady. Pandemiýanyň dünýä derejesinde halk hojalyk gatnaşyklaryna oňaýsyz täsir etmegi bilen, innowasiýalara esaslanýan sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden peýdalanmagy ykdysady ösüşi gazanmagyň hereketlendiriji güýjüne öwürdi. Dünýäniň ösüşleri bilen deň gadam urýan Garaşsyz Türkmenistanda hem sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden peýdalanmak boýunça işler giň gerim bilen ýaýbaňlandyryldy. Sanly tehnologiýalary durmuşa ornaşdyrmak we onuň mümkinçiliklerinden peýdalanmak üçin, ilkinji nobatda, olardan baş çykarýan hünärmenler zerur. Hut şonuň üçin-de, Türkmenistanda sanlylaşdyrma ilki bilen bilim ulgamynda başlandy. Hormatly Prezidentimiziň 2017-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda gol çeken Karary bilen «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy», şeýle hem ony durmuşa geçirmegiň meýilnamasy tassyklanyldy. Netijede, orta we ýok

«Xiaomi» akylly äýnegini tanyşdyrdy

Hytaýyň elektronika öndürýän «Xiaomi» kompaniýasy häzirki zaman smartfonlarynyň käbir aýratynlyklary bilen enjamlaşdyrylan akylly äýnegini görkezdi. Çagyryşlar, habarnamalar, nawigasiýa, kamera — bularyň ählisi bir äýnekde jemlenendir. Ondan başga-da, täze tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan äýnek terjime etmek aýratynlygy hem bardyr. Şeýle-de äýnegiň göwrümi boýunça tüwi dänejiginden hem kiçi bolan «MicroLED» displeýi bilen enjamlaşdyrylandyr. Onuň diagonaly bary-ýogy 0,13 dýuýma (takmynan, 3,3 mm.) barabardyr. Şol birwagtyň özünde ornaşdyrylan ýokary tehnologiýaly linzalaryň kömegi bilen, göz üçin has giň mümkinçilik açylýar. 

Bitkoin ABŞ-nyň 500 müň dollaryna barabar bolar

«Ark Invest» maýa goýum kompaniýasynyň baş direktory Katy Wuduň sözlerine görä, bitkoin bäş ýylyň dowamynda on esse gymmatlap, ABŞ-nyň 500 müň dollaryna barabar bolar. Şeýle-de Katy Wud ýakyn geljekde kompaniýalar kriptowalýuta has köp maýa goýup başlarlar we iri maýadarlar serişdeleriniň 5%-ini bitkoina sarp ederler diýip aýtdy. Şol nukdaýnazardan alanyňda, kriptowalýutanyň beýleki görnüşi — ethereum geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde, 350% gymmatlady. Ýeri gelende aýtsak, şu ýylyň 7-nji sentýabrynda Salwador döwleti bitkoini özüniň milli walýutasy diýip yglan etdi.