HABARLAR

Ha­lal zäh­met­de hik­met bar

Zähmet — ynsanyň mertebe terezisi. Oňa durkuň-düýrmegiň bilen berilseň, zähmet seni dilgir edenok, etsem-goýsamlaryňa, maksadyňa ýetirýär. Häzirki ajaýyp döwrümizde päk zähmete ykbalyny baglan ynsanlar işewürlik, telekeçilik diýlen mertebe menzillerine sary atarýan düşünjeler bilen ömrüni sazlaşdyryp, bitirýän ajaýyp işleri bilen milli ykdysadyýetimiziň ösmegine mynasyp goşandyny goşýarlar. Zähmetden haýyr tapyp adygan, hili ýokary önümleri bilen müşderileriň arasynda uly abraýdan peýdalanýan telekeçilik hojalyklaryň birem «Altyn hilal» hojalyk jemgyýetidir. Häzirki wagtda Gökdepe etrabynyň çäginde towuk fermasy bolup, onda 1 million 500-den gowrak broýler towuklaryny idedýän bäherdenli ýaş telekeçi Çary Çaryýew öz kakasynyň Garaşsyzlygymyzyň ilkinji ýyllarynda esaslandyran «Atyn hilal» hojalyk jemgyýetiniň döwletli işini mynasyp dowam etdirýär. Bizem golaýda bu ýaş telekeçi bilen duşuşyp, hojalygyň alyp barýan işleri hakynda söhbet etdik. — Çary, ýaşdygyňyza seretmezden, gaty jogapkärli wezipäni gerdeniňize alypsyňyz. Telekeçilik işiniň ugrugyp gitmegine birnäçe ýyllyk tejribe hökmany diýilýär welin, siz bu babatda nähili pikirde?

Işewürleriň işleri ileri...

Hormatly Prezidentimiziň: «Her bir raýat, her bir adam «Döwletiň berkemegi we gülläp ösmegi üçin men näme edip bilerin?» diýen sowaly öz-özüne bermelidir» diýen parasatly jümlesi bütin adamzat nesli üçin asuda we abadan ýaşaýşyň, ösüşleriň aýdyň ýoluny nazarlamagyň çelgisi bolmak bilen, agzybir watandaşlarymyzy öz zähmet çekýän pudaklarynda il-halkyň bähbidini arap, höwesli zähmet çekmeklerine iterýär. Munuň aýdyň mysalyny Gahryman Arkadagymyzyň döredip berýän giň mümkinçiliklerinden ruhlanyp, ýurdumyzda haryt bolçulygyny döredýän telekeçilerimiziň öndürýän önümleriniň ýokary hilli we ilat üçin elýeterliligi bilen delillendirmek mümkindir. Ajaýyp zamanamyzda hormatly Arkadagymyzyň ak patasy bilen açylyp ulanylmaga berlen hojalyk jemgyýetleriniň islendik hünärmeni bilen söhbetdeş bolanyňda-da, olar hojalyk jemgyýetlerindäki işleriň gün-günden ilerleýändigini tekrarlaýar. Bu günki gün işleri ileri işewürleriň öndürýän önümleriniň daşary ýurt bazarlaryna yzygiderli ugradylyp başlanylmagy bolsa aýratyn bellenilmäge mynasypdyr. Çünki işewürleriň gazanýan üstünlikleri güneşli Diýarymyzda hormatly Prezidentimiziň hususyýetçilige döredýän giň mümkinçiliginiň aýdyň subutnamasydyr.

Ýokary hil — esasy ölçeg

Ýurdumyzda ýokary tehnologiýaly innowasion önümçilikleri ösdürmäge, kiçi we orta telekeçiligi düzümleýin üýtgedip gurmaga aýratyn üns berilýär. Häzirki döwürdäki tehniki ösüş, sarp edijileriň islegleriniň has döwrebap kanagatlandyrylmagy, köp babatda, ykdysadyýetiň hususy böleginiň alyp barýan işleriniň netijeliligine baglydyr. Bu gün türkmen telekeçileri dürli pudaklarda giň gerimli işleri alyp barmak bilen, çylşyrymly we iri möçberli taslamalary durmuşa geçirmekde belent sepgitlere ýetýärler. Soňky on bäş ýyla barabar wagtyň dowamynda Balkan welaýaty boýunça açylyp, ulanylmaga berlen, häzirki zaman hil ülňülerine doly laýyk gelýän medeni-durmuş maksatly binalaryň, oba hojalyk önümlerini, senagat harytlaryny öndürýän, gurluşyk serişdelerini taýýarlaýan önümçilik desgalarynyň, ýaşaýyş jaýlarynyň ymaratlaryny ýerli hususy kärhanalaryň gurluşykçylarynyň ýokary ölçeglere laýyk bina edendiklerini hem aýratyn nygtamak gerek.

Öňdebaryjy çörek kärhanasy

Boldumsaz etrap Lomaý bölek-söwda nokadynyň çörek bişirilýän bölüminde öndürilýän çöreklere halkymyzyň arasynda uly isleg bildirilýär. Kärhanada, esasan, çörekleriň birnäçe görnüşi öndürilýär. Bu ýerde öndürilýän çörekler hiliniň gowulygy bilen tapawutlanýarlar. Kärhananyň işçi-hünärmenleri ilatyň gündelik isleg bildirýän azyk önümleri bilen üpjünçiligini ýokary derejede saklamak ugrunda ýadawsyz zähmet çekýärler. Şeýle bolansoň, kärhanada oňyn zähmet netijeleri gazanylýar. Şu ýylyň başyndan bäri hem kärhananyň işçileri özleriniň ýokary önümçilik depginini saklamagy başardylar. Has takyk aýdylanda, geçen aýlarda kärhanada çörek önümleriniň 50 müňden gowrak tonnasy öndürilip, ilata ýetirildi. Bu netije şu döwür üçin meýilnamada göz öňünde tutulandakydan ep-esli ýokary boldy.

Il-halka hyzmat — ömrüň manysy

Her ýyl Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilen güni mynasybetli guralýan forumda türkmen işewürlerine dürli ugurlarda gazanan üstünliklerini açyp görkezmäge, pikir we tejribe alyşmaga, öňde goýlan maksatlary beýan etmäge giň mümkinçilik döreýär. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen döredilip, häzirki wagtda 26 müňe golaý agzany özüne birleşdirýän bu birleşmäniň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda paýtagtymyzyň Söwda-senagat edarasynyň sergi zalynda geçirilen türkmen önümleriniň sergisi hem-de birleşmäniň agzalarynyň maslahaty döwlet Baştutanymyzyň goldamagynda ýurdumyzyň hususy pudagynda ýetilen belent sepgitleriň, gazanylan beýik ýeňişleriň dünýä nusgalykdygyny ýene-de bir gezek subut etdi. Beýik Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň, Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygynyň bellenilýän ýylynda geçirilen bu sergide harytlaryň bolçulygy-da, diwarlyklaryň bezegi-de öňkülerden has üýtgeşik boldy. Onda şanly toýlara zähmet sowgatly barýan türkmen telekeçileriniň täze önümleri bada-bat gözüňe ilýär. Şonuň ýaly-da, nobatdaky gözden geçirilişde täze ýüzleriň, ýagny sergä ilkinji gezek gatnaşýan hususy kärhanalaryň öňkülerden agdyk bolandygyny bellemeli. Munuň özi

Kiçi telekeçilige amatly mümkinçilikler

Asylly işlere mynasyp goşant

Şu ýylyň 19-njy fewralynda Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen nobatdaky mejlisinde hormatly Prezidentimize «Türkmenistanda 2021 — 2025-nji ýyllarda welosiped sportuny ösdürmegiň Maksatnamasynyň» hem-de ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasynyň taslamasy barada hasabat berlipdi. Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, hödürlenen maksatnama boýunça birnäçe öwüt-ündewlerini bermek bilen, ýurdumyzda welosiped sportuny ösdürmegiň maddy-enjamlaýyn binýadynyň döwrebap ulgamyny döretmek boýunça birnäçe işleriň göz öňünde tutulmagynyň maksadalaýyk boljakdygyny belledi. Şolaryň hatarynda welosiped duralgalaryny gurmak, ýöriteleşdirilen dükanlary, ussahanalary, söwda merkezleriniň ýanynda olaryň goýulýan ýerlerini açmak hem-de welosiped ýodalaryny çekmek, welosiped bejerýän ussalary taýýarlamak, seýilgählerde ulular we çagalar üçin welosipedleriň hödürlenýän nokatlaryny açmak hem bellenilipdi. Ýurdumyzyň altyn gaznasyna deňelýän telekeçiler hem hormatly Prezidentimiziň döredip berýän şert-mümkinçiliklerinden ruhlanyp, eziz Watanymyzda ähli ulgamlarda gazanylýan üstünliklere önjeýli goşant goşýar. Garaşsyz Watanymyzda her ýylyň 7-nji aprelinde Bütindünýä saglyk güni giňden bellenip geçilýär. Biz hem ynsan saglygy w

Kärhananyň ümzügi ileri

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy «Abadan haly» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýeten derejesi, gazanan üstünlikleri, «Tüweleme!» diýdirýär. Hormatly Prezidentimiziň iri önümçilik kärhanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşyp, ak pata beren gününden bäri, bu ýerde zähmet çekýän telekeçiler her iş gününi uly üstünliklere besleýärler. Kärhana 2016-njy ýylyň 15-nji fewralynda açylyp, onda täze iş orunlarynyň 200-den gowragy döredildi. Öndürilen önümleriň möçberi bir ýylda 800 müň inedördül metre barabar boldy. Satuwa çykarylanda, owadan hem nepis, berk hem ýumşak halylara müşderiler tarapyndan dessine isleg bildirilip, olar döwletli öýleriň törüniň bezegine öwrüldi. Türkmen topragynda öndürilýän önümler ekologiýa taýdan arassa, hil derejesi ýokary bolup, daşary ýurt bazarlarynda bäsdeşlige ukyply, bahalary-da elýeterli. Milli nagyşly, şeýle-de döwrebap nusgaly halylar göreniň ünsüni özüne çekýär. Tiz wagtdan olara isleg has-da artdy. Müşderiler öz isleglerine görä, dürli reňkli, dürli nagyşly ululy-kiçili halylary buýrup başladylar. Bu ýagdaý önümçiligiň giňeldilmegini, önümiň möçberiniň artdyrylmagyny talap etdi. Netijede, kärhanada täze, öňdebaryjy enjamlar ornaşdyrylyp, işçi sany hem köpeldildi. Aşga

«Ak çeşmäniň» abraýy artýar

Ýurdumyzda öz ýokary hilli azyk önümleri bilen adygan, alyjylaryň isleglerini kanagatlandyrmakda nusga alarlyk zähmet çekýän hususy kärhanalar Mary welaýatynda-da az däl. Şolaryň biri hem Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Baýramaly etrabynyň «Täze durmuş» daýhan birleşiginiň çäginde ýerleşýän «Ak çeşme» haryt nyşanly süýt önümlerini öndürýän hususy kärhanadyr. Indi ençeme ýyllardan bäri bu ýerde bäsleşige ukyply azyk önümleriniň dürli görnüşlerini öndürip gelýän işewürler häzir gatyk, gaýmak, aýran, dorog, mesge ýaly ýokumly önümleriň 22 görnüşini öndürip, halka hödürleýärler. Bu ýerde taýýarlanýan ýokary hilli we tagamly süýt önümleri dürli ölçegdäki gözegelüwli gaplara gaplanyp, alyjylara ugradylýar. Döwlet derejesinde geçirilýän sergilerde-de mynasyp orny eýeleýän şeýle önümler bolsa, alyjylar tarapyndan uly höwes bilen satyn alynýar. Hususy kärhananyň işçileridir hünärmenleri alyjylaryň isleglerini öwrenmäge-de uly üns berýärler. Netijede, süýt önümlerini taýýarlamak üçin gerek bolan süýdi oba ilatyndan, maldarlardan, «Ak hünji» hususy kärhanasynyň maldarçylyk toplumlaryndan alýar.

Önümçiligiň gerimi giňeldilýär

Yk­dy­sa­dy­ýe­tiň ba­zar gat­na­şyk­la­ry şert­le­rin­de ýig­ri­mi ýyl bä­ri yg­ty­bar­ly he­re­ket ed­ýän «Hi­lal» hu­su­sy kär­ha­na­syn­da ýum­şak me­bel­le­ri ön­dür­ýän tä­ze za­wo­dy gur­mak bo­ýun­ça iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar. Umu­my tut­ýan meý­da­ny 2 gek­ta­ra ba­ra­bar bo­lan tä­ze kär­ha­na­da ýa­şa­ýyş jaý­la­ry hem-de eda­ra bi­na­la­ry üçin ni­ýet­le­nen dür­li me­bel­le­riň, bir­nä­çe bö­lek­den yba­rat bo­lan me­bel dü­züm­le­ri­niň ýyl­da 2 müň sa­ny­sy­ny ön­dür­mek göz öňün­de tu­tul­ýar. Da­şa­ry ýurt­dan ge­ti­ril­ýän ha­ryt­la­ryň or­nu­ny tut­ýan ýer­li önüm­le­riň gör­nüş­le­ri­ni hem-de ön­dü­ril­ýän möç­be­ri­ni art­dyr­ma­ga müm­kin­çi­lik ber­jek tä­ze za­wo­dyň işe girizil­me­gi bi­len, dür­li hü­när­li ýaş­la­ryň 200-si iş bi­len üp­jün edi­ler. Hä­zir­ki wagt­da bu hu­su­sy kär­ha­na­nyň öň­den he­re­ket ed­ýän önüm­çi­lik bö­lüm­le­ri­niň dör­dü­sin­de sarp ediş ba­za­ry­nyň ös­ýän ta­lap­la­ry­na la­ýyk gel­ýän önüm­le­riň 20-den gow­rak gör­nü­şi ön­dü­ril­ýär. Şeý­le önüm­le­riň ag­la­ba­sy kär­ha­na­nyň «Je­ren­ler» at­ly