HABARLAR

«Altyn gaznanyň» altyn sowgatlary

Sazlaşykly ösüşlere badalga Metbugat sahypasynda ýaňy-ýakynda ýaýradylan habarlaryň birinde agzalýan bir maglumat ünsüňi çekýär: «Ýurdumyzda jemi içerki önümde hususyýetçiligiň paýy 70 göterime golaýlaýar. Ýurdumyzyň ykdysadyýetinde iş bilen meşgullanýanlaryň 75 göterime golaýy hususy pudakda zähmet çekýär». Ünsüňi çekmezçe-de däl. Görkezijileriň ikisi-de, elli göterimiň-ä gürrüňini etmeli däl, ýüze golaýlapdyr. Munuň özi hususy pudagyň milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlaryndaky mynasyp ornuny, sanlyja ýylyň içinde ýeten belent derejesini aňlatmaýarmy, eýsem?!

Maýkl Blumberg: Şowsuzlykdan gorkmaň!

Angliýaly Jorj Eliotyň şeýleräk sözi bar: «Kim bolup biljekdigiňize hiç haçan giç däldir». Ýazyjy zenan rast aýdypdyr. Sebäbi öňüňizde goýan maksatlaryňyzy üstünlikli durmuşa geçirmek üçin, haýal etmän herekete geçmegiňiz gerek. Ýene bir zady unutmaň: Üstünlik gazanmak üçin, üstünlik gazanmak islegiňiz, şowsuzlyk gorkyňyzdan has uly bolmalydyr. Gazetimiziň şu sanynda dünýäniň iň baý adamlarynyň biri, «Bloomberg» habarlar agentliginiň esaslandyryjysy, Nýu-Ýork şäheriniň öňki meri Maýkl Blumbergiň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine beren interwýularyndan parçalary siziň dykgatyňyza ýetirmegi müwessa bildik. Blumbergiň üstünlige çenli geçen menzili siziň üçin gyzykly bolsa gerek.

Haryt nyşanlary: alyjy we talap

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda kiçi we orta telekeçilik kärhanalary yzygiderli esaslandyrylýar. Döwrüň ösüşini hususyýetçiligi ösdürmekde görýän ýurt Baştutanymyzyň döwletli tutumlary bilen, bazar ykdysadyýetiniň geçiş döwründe netijeli ösüş gazanmaga giň mümkinçilikler döredilýär. Munuň üçin ýokary derejeli hünärmenler, bazary öwrenijiler (marketologlar) zerurdyr. Olar bazary öwrenip, «Näme öndürmeli?», «Kim üçin öndürmeli?», «Nädip öndürmeli?» diýen sowallara jogap tapýarlar we degişli çözgüt çykarýarlar. Şeýdip, öz kärhanasynyň, degişlilikde, ýurduň ykdysady ösüşine önjeýli goşant goşýarlar. Haryt öndürijiler tarapyndan haryt nyşanlama işleri 2008-nji ýylyň 23-nji oktýabrynda kabul edilen «Haryt nyşanlary, hyzmat ediş nyşanlary we harytlaryň gelip çykan ýeriniň ady hakynda», 2019-njy ýylyň iýun aýynda kabul edilen «Haryt nyşanlary hakynda» we «Harytlaryň gelip çykan ýerleriniň atlary hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryna esaslanyp ýerine ýetirilýär. Kanunçylyk namalaryndan gelip çykýan kadalaryň berk berjaý edilmegi harydyň daşky görnüşi bilen birlikde, adamyň şahsy gigiýenasyna hem öz täsirini ýetirip bilýär.

Hususyýetçilige giň ýol açan döwür

Ätiýaçlandyryş işiniň aýratynlyklary

«7/24.tm», № 37 (68), 13.09.2021. Ýurdumyzyň milli ykdysadyýetinde ätiýaçlandyryş işi, telekeçilik işiniň esasy ugurlarynyň biri hökmünde ätiýaçlandyryş işiniň esaslaryny kesgitleýär we ätiýaçlandyryş bazaryndaky gatnaşyklaryň ulgamyny düzgünleşdirýär.              

Türkmenistanyň eksport mümkinçilikleri: döwrebap şertler, öňdebaryjy usullar

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Garaşsyzlyk eýýamynyň «Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwri» diýlip atlandyrylan täze taryhy döwründe milli ykdysadyýetimiz uly ösüşlere eýe bolýar. Gahryman Arkadagymyzyň importyň ornuny tutýan önümleriň öndürilişini artdyrmak, eksport ugurly harytlaryň önümçiligini giňeltmek babatda berýän tabşyryklary üstünlikli durmuşa geçirilýär. 2020-nji ýylda Bütindünýä söwda guramasynda synçy derejesine eýe bolan Türkmenistan okgunly ösýän, özüniň ýokary hilli, islegli önümlerini daşarky bazarlara yzygiderli eksport edýän, beýleki ugurlar bilen bir hatarda, dünýäniň söwda ulgamynda hem ygtybarly halkara hyzmatdaş hökmünde giňden tanalýan ýurda öwrüldi. Munuň özi Türkmenistanyň beýik Garaşsyzlygynyň beren ajaýyp miweleriniň biridir. Maglumatlara salgylanyp aýtsak, häzirki wagtda Türkmenistan dünýäniň 80-den gowrak döwleti bilen daşary söwda hyzmatdaşlygyny amala aşyrýar. 2021-nji ýylyň birinji ýarymynda ýurdumyzyň daşary söwda dolanyşygynda eksportyň tutýan paýy 60, importyňky bolsa 40 göterime barabar boldy. Eksportyň möçberi 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 12,1 göterim artdy. Diýarymyzda öndürilýän önümleriň eksportyny artdyrmak maksady bilen, esasy hyzmatdaş ýurtla

Bananlar düzüm-düzüm...

Bananyň biziň durmuşymyza aralaşanyna kän wagt geçenok. Has anygy, ol ilkinji gezek ak bazarlarymyzda Garaşsyzlyk ýyllary içinde, dünýä ýurtlary bilen söwda gatnaşyklary ýola goýlandan soň peýda bolup başlady. Meger, onuň süýji tagamyny, ilki bolup, körpe nesil duýan bolsa gerek, çünki banan häzirki wagtda çagalaryň iň söýgüli nygmatyna öwrüldi. Indi şeýle nygmat öz ýurdumyzda ýetişdirilýär. Iki-üç ýyllykda gök bazarlarymyza bolluk bilen ýaýran düzüm-düzüm bananlary görüp, başda olaryň öz topragymyzda ösdürilip ýetişdirilendigine-de ynanyp bilmedik. Bu, yhlas etseň, bereketli türkmen topragynda dür öndürip bolýandygynyň nobatdaky güwäsidir. Garaşsyz ýurdumyzda ilkinjileriň biri bolup banan ösdürip ýetişdirip, del tagamly bu nygmaty halkymyza hödürlän «Ferhar» hojalyk jemgyýeti Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynda ýerleşýär. Telekeçiler etrabyň «Geňeş» daýhan birleşiginiň çäginden bölünip berlen 1,32 gektar meýdanda döwrebap ýyladyşhana gurup, subtropik ösümligiň ýerli toprak-howa şertlerine uýgunlaşan görnüşini ösdürip ýetişdirmegi ýola goýdular. Döwrebap ýyladyşhana Türkiýäniň iri kompaniýalarynyň kämil enjamlary ornaşdyrylyp, bu işde daşary ýurtly hyzmatdaşlar türkmen telekeçilerine ýakyndan ýardam berdiler. Şeýle-de

Ýokary hilli we ygtybarly önümler

«Derýaplastik» hojalyk jemgyýeti şanly baýramy mynasyp sowgatlar bilen garşylaýar Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda hususy telekeçiligi goldamak, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan we eksporta niýetlenen önümleriň öndürilişini ösdürmek ugrunda amala aşyrylýan işler oňyn netijelerini berýär. Bu gün milli öndürijilerimiziň öndürýän önümleri diňe bir içerki bazaryň isleglerini kanagatlandyrmak bilen çäklenmän, eýsem, daşary ýurtlarda hem uly islegden peýdalanýar. Munuň şeýledigine Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan «Derýaplastik» hojalyk jemgyýetiniň gazanýan üstünlikleriniň mysalynda hem göz ýetirip bolýar. 2008-nji ýylda esaslandyrylan hojalyk jemgyýeti döwlet tarapyndan bölünip berlen ýer böleginden we karz serişdelerinden netijeli peýdalanyp, gysga döwrüň içinde Merkezi Aziýada iň iri senagat toplumlarynyň birini döretmegi başardy. Häzirki wagtda «Derýaplastik» hojalyk jemgyýetiniň önümçilik toplumlarynyň 3-sinde işler ýokary depginde alnyp barylýar. Olaryň birinjisi Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda ýerleşýän polipropilenden we polietilenden öý hojalygy üçin zerur önümleri öndürýän önümçilik kärhanasydyr. Ikinjisi hem ýene şol ýerde 2017-nji ýylda ulanyşa b

«Rysgal mebel » — rahatlygyňyzyň gözbaşy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz tarapyndan ýurdumyzda telekeçilige giň ýol açyldy. Eziz Diýarymyzda işewürlige we telekeçilige döredilen giň mümkinçilikleriň netijesinde, häzirki wagtda hususy kärhanalaryň, hojalyk jemgyýetleriniň sany günsaýyn artýar. Indi birnäçe ýyl bäri özüniň müşderilerine göwnejaý hyzmat edip gelän «Rysgal mebel» hojalyk jemgyýeti hem bagtyýar raýatlarymyzy dünýä belli mebel öndürijileriň ýokary hilli mebelleri bilen üpjün edip gelýär. Öz işini 2009-njy ýylda başlan «Rysgal mebel» häzirki güne çenli müňlerçe ildeşlerimiziň öýleriniň rahat we göze gelüwli görnüşde bolmagyna mynasyp goşant goşup, halkymyza ýokary hilli we rahat mebelleri hödürleýär. Bu hojalyk jemgyýetiniň müşderiler üçin hödürleýän ýene bir amatly aýratynlyklarynyň biri-de, önümlerini Türkmenistanyň islendik nokadyna eltip bermek hem-de gurnama hyzmat­laryny ýerine ýetirýänligidir. Şeýle-de bu mebelleriň ähli görnüşlerine bir ýyl kepilnama berilýändigini-de nygtamagymyz zerur. Häzirki wagtda «Rysgal mebel» hojalyk jemgyýetiniň ýurdumyzyň Aşgabat şäherinde we welaýat merkezlerinde, şeýle-de Türkmenbaşy, Magdanly, Kerki, Hazar şäherlerinde öz dükanlary bar. Bu bolsa ýurdumyzyň çägindäki ähli raýatlarymyzyň ýokary hi

Döwrebap aýakgaplar öndürilýär

Bazar ykdysady şertlerinde öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk ýola goýýan we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Mary şäherindäki «Gerçek» haryt nyşanly aýakgap önümlerini öndürýän önümçilik kärhanasynyň önümleri hil taýdan özboluşlylygy bilen tapawutlanýar. Bu hususy kärhananyň agzybir işçileri kämil tehnologiýaly enjamlar arkaly dürli ölçegde öndürýän aýakgap önümlerini alyjylara yzygiderli hödürleýärler. Hususy kärhanada önümçilik bölümleriniň sekizisi bolup, olarda, esasan, ýaş hünärmenler zähmet çekýärler. Bu bölümler tutuşlygyna daşary ýurtlaryň aýakgap öndürýän kämil tehnologiýaly enjamlary bilen üpjün edilip, olar arkaly ýokary hilli aýakgabyň alty ýüzden gowrak görnüşi öndürilýär. Hususyýetçileriň tagallasy bilen bu kärhanada aýakgabyň üstki bölegini dokamak, onuň petegini taýynlamak we boýamak, nagyşlamak, gaş bezegleri bilen timarlamak, aýakgaplaryň aşaky böleklerini guýmak ýaly işler utgaşykly alnyp barylýar. Kärhanada lazer şöhleli enjamyň kömegi bilen aýakgap önümlerini bezemek we nagyşlamak işleri hem sazlaşykly ýola goýulýar. Döwrebap öwüşginli aýakgaplary öndürmekde emeli deri, dürli reňkli ýüpler, polýuretan, poliwinilhlorid serişdeleri çig mal hökmünde ulanylýar. Şeýle