HABARLAR

Ykdysady özgertmeleriň şowly gadamlary

Rysgal-berekediň güwäsi

Baky Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk baýramyna ýokary ruhubelentlikde, ykjam taýýarlyk görülýän şu nurana günleriň her biri, ýurdumyzyň ähli künjeginde bolşy ýaly, Balkan welaýatynda hem il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli täze binalardyr desgalaryň açylyş dabaralaryna beslenýär. Baýramçylyga taýýarlyk görülýän häzirki buýsançly günlerde welaýat merkeziniň gaýrasynda howalanyp oturan Uly Balkan dagynyň etegindäki «Düzmergen» ýaýlasynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň hem-de onuň partiýasynyň agzasy, telekeçi Halmämmet Amanmämmedowa degişli ýyladyşhananyň açylyş dabarasy aýratyn şatlyk-şowhuna beslendi. Häzirki zaman dünýäsiniň ýokary hil ülňülerine doly laýyk gelýän, Türkiýäniň we Gollandiýanyň kämil enjamlary bilen birkemsiz üpjün edilen täze ýyladyşhananyň açylyş dabarasyna Balkan welaýat we Balkanabat şäher häkimlikleriniň ýolbaşçylary, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň günbatar sebitdäki agzalary bolup durýan hususy eýeçilikdäki düzümleriň hünärmenleri, welaýatyň jemgyýetçilik guramalarynyň we ýaşuly nesliň wekilleri ýokary ruhubelentlik bilen gatnaşdylar. «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň baýramçylyk ruhuna mynasyp derejede guralan dabarada buýsanç bilen çykyş

Depgin barha ýokarlanýar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ata Watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň artmagynda we mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň yzygiderli ýokarlanmagynda türkmen telekeçileriniň möhüm orny eýeleýändigini aýratyn nygtaýar. Gahryman Arkadagymyz kiçi we orta telekeçiligi düzümleýin üýtgedip gurmagy hemişe ünsde saklaýar. Häzirki döwürde tehniki ösüş, sarp edijileriň islegleriniň döwrebap kanagatlandyrylmagy köp babatda ykdysadyýetiň hususy böleginiň alyp barýan işleriniň netijeliligine bagly bolup durýar. Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, Diýarymyzyň telekeçileri milli ykdysadyýetimizi ösdürmäge mynasyp goşant goşup, dürli pudaklarda netijeli işleri alyp barýarlar, çylşyrymly we giň möçberli taslamalary durmuşa geçirmekde baý tejribe toplaýarlar. Şonuň bilen birlikde-de, ýurdumyzda hereket edýän kanunlar türkmen ykdysadyýetiniň döwlete degişli bolmadyk ulgamynyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga, senagat önümçiliginiň netijeliligini we düşewüntliligini artdyrmaga, telekeçiligi depginli ösdürmäge doly mümkinçilik berýär.

Görnüşlere baý harytlar

Hojalykda gerekmejek zat ýok. Gündelik durmuşda azyk we azyk däl önümler üçin gaplar, torbalar, otag güllerini ösdürip ýetişdirmek üçin güldanlar, dürli hajatlar üçin sebetdir bedre, legen... hatda zir-zibiller üçin-de gap gerek. Bu babatda häzirki wagtda olaryň dürli görnüşleri öndürilip, öý bikelerine köp ýeňillikleriň dörändigini aýtmak gerek. Indi hojalyga gündelik zerur bolan ol harytlaryň has üýtgeşik, döwrebap görnüşleri öz ýurdumyzda öndürilýär. Özem olar biri-birini gaýtalamaýar. Dükanlarda hojalyk harytlarynyň bu gün düýnküden, ertir bu günküden owadan, başgaça bezegdäki hem göwrümdäki görnüşleri peýda bolýar. Olaryň önümçiliginde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan «Türkmen şöhle» hojalyk jemgyýetiniň hem mynasyp goşandy bar. Hususy eýeçilikde plastmassa we polietilen önümleriniň önümçiligini ýola goýan bu hojalyk jemgyýeti öz işini täze, innowasion tehnologiýalar esasynda alyp barmak bilen, hojalyk üçin gündelik gerek bolan harytlaryň ýüzlerçe görnüşini öndürýär.

Ýokary hilli önümler

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda kiçi we orta telekeçilige döwlet tarapyndan uly goldaw berlip, ýokary hilli, import önümlerine bäs gelýän önümçiligi ýola goýmak üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Biz golaýda ýurdumyzda uly islegden peýdalanylýan, ýuwujy we arassalaýjy serişdeleri öndürýän «Şa tumar» hususy kärhanasynyň hünärmeni Sylapberdi Ylýasow bilen bu ugurda alnyp barylýan işler dogrusynda söhbetdeş bolduk. — Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasynyň netijesinde berkarar Diýarymyzyň altyn gaznasy hasaplanylýan hususy telekeçilere işlemäge, döretmäge giň mümkinçilikler döredildi. Milli Liderimiz dünýä bazarlarynda bäsdeşlige ukyply bolan önümleri öndürmekligi türkmen işewürleriniň öňünde möhüm wezipe edip goýdy. Bu il-ýurt ähmiýetli wezipäni üstünlikli berjaý etmek üçin döwlet tarapyndan ähli şertler döredildi.

Telekeçilige giň ýol

Telekeçileriň işleri ileri

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen berkarar Diýarymyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek maksady bilen obasenagat toplumyny döwrüň talaplaryna laýyk ösdürmekde gysga döwürde amala aşyrylan beýik işler aýratyn buýsandyryjydyr. Ata Watanymyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge, halkyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen milli we döwlet maksatnamalary üstünlikli amala aşyrylýar. Milli ykdysadyýetiň bäsdeşlige ukyply milli nusgasy döredildi. Milli Liderimiziň halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen we durmuş ugurly ykdysady syýasatynda oba hojalyk pudagyny ösdürmäge aýratyn üns berilýär. Ýurdumyzda oba hojalyk önümleriniň dürli görnüşleriniň, möhüm azyk önümleriniň öndürilişiniň möçberlerini artdyrmagyň hasabyna azyk bolçulygyny üpjün etmek pudagyň möhüm wezipesi bolup durýar. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde, Türkmenistanyň dünýä döwletleri bilen söwda gatnaşyklary ýokary depginlerde ösdürilýär. Daşary ýurt bazarlaryny öwrenmek, milli önümleriň görnüşlerini diwersifikasiýalaşdyrmak babatdaky bitirilen beýik işler eksportyň düzümini artdyrmaga, şeýle-de importyň düzümini kämilleşdirmäge mümkinçilik berdi. Munuň özi bolsa, daşary söwdanyň durnukly ösüşini üpjün edýär.

Hyzmatdaşlygyň aýdyň ýolunda

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň her bir güni ýurdumyz üçin möhüm ähmiýetli taryhy wakalara beslenýär. Şu şanly ýylda Diýarymyza Bütindünýä söwda guramasynda synçy derejesiniň berilmegi hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň hoşniýetli daşary syýasatynyň dünýä bileleşiginiň iň abraýly guramalary tarapyndan ykrar edilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Ýurdumyzyň Bütindünýä söwda guramasynda synçy derejesine eýe bolmagy milli ykdysadyýetimiziň sazlaşykly ösüşini, daşary söwda gatnaşyklarynda eýeleýän ornunyň berkidilmegini, köptaraply hyzmatdaşlygyň giňeldilmegini, daşary ýurt maýa goýum serişdeleriniň çekilmegini şertlendirýär. Bu dereje, geljegi uly täjirçilik hem-de söwda strategiýasyny işläp taýýarlamakda, olaryň üstünlikli durmuşa geçirilmeginde ähmiýetli bolup durýar.

Jana şypa süýji bal

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygary astynda geçýän üstümizdäki ýylda welaýatymyzyň bal arylaryny saklaýjylary içerki bazarlarymyzda sarp edijileriň arasynda uly islegden peýdalanýan bal ýygnamak möwsümini üstünlikli geçirdiler. Düzlüklerde, sähralyklarda, bakja ekinleriniň, pagta atyzlarynyň golaýlarynda, mahlasy, tebigatyň owadan, gözel künjeklerinde saklanylýan bal ary maşgalalary saglyga peýdaly şypa beriji hem-de süýji bal hasylynyň uly mukdaryny topladylar. Häzirki wagtda bal arylaryny ösdürmek we saklamak bilen telekeçileriň onlarçasy meşgullanýar. Bu hususy önüm öndürijiler öz ugrundan hünärini kämilleşdirmek bilen, her ýylda saglyga şypa beriji önümiň ýokary hasylyny ýygnaýarlar. Şu günki günde olaryň şahsy hojalygynda bal arylarynyň ýüzlerçe maşgalasy saklanylýar. Olaryň düzgüne laýyk saklanylmagy adam bedenine peýdaly, ekologiýa taýdan arassa şu önümiň mukdaryny artdyrmaga mümkinçilik berýär. Bu görkezijiniň artmagyna mähriban ülkämiziň biologik köpdürlüligi, hasyl toplamaga ýardam berýän ösümlikleriň köplügi oňyn täsir edýär. Aýratyn hem, sarp edijiler balyň bahar möwsüminde-maý aýynda ýygnalan görnüşine ýokary baha berýärler.

Hususyýetçilik — köpugurly ösüşiň gözbaşy