HABARLAR

Ýokary hil, ygtybarlylyk, döwrebaplyk

Hususy pudagyň çalt depginler bilen ösýän häzirki döwründe türkmen telekeçileriniň işlemekleri, döretmekleri, dürli harytlary öndürip, olary içerki hem daşarky bazarlara çykarmaklary ugrunda ähli zerur şertler döredilýär. Ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligi sazlaşykly ösdürmek, hususy başlangyçlary goldamak üçin amatly hukuk, ykdysady, maliýe we durmuş ýagdaýlary göz öňünde tutulandyr. Bu günki gün türkmen işewürleri iri gurluşyklara-da batyrgaý gatnaşýarlar. Dürli görnüşli, ilhalar harytlary öndürip, bazar bolçulygyna goşant goşýarlar. Bu asylly işlerde «Muhammet-Balkan» hojalyk jemgyýetiniň hem saldamly goşandy bar. «Muhammet-Balkan» hojalyk jemgyýeti 2009-njy ýyldan bäri hereket edýär. Şu döwrüň içinde kärhana dürli binalardyr desgalary gurup, şäher gurluşygy boýunça baý tejribe toplady. Şunda bu hojalyk jemgyýeti tarapyndan bina edilip, halkyň hyzmatyna berlen desgalaryň käbirini mysal getirsek, maksadalaýyk bolar. Mälim bolşy ýaly, geçen ýylyň sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly ulag düzüminiň desgalarynyň — Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynda täze ýolagçy awtomenzilleriniň binalarynyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy. Şol awtomenzilleriň gurluşygy bolsa «Muhammet-Balkan» hojalyk jemgyýetine

Baldan datly täze önümler

Ýo­ka­ry hil­li önü­mi ön­dür­mek­de il­kin­ji bas­gan­çak, şo­ko­lad­ly, süý­jü­lik önüm­le­riň gyz­gyn­lyk hem-de so­wat­ma tem­pe­ra­tu­ra­sy­nyň saz­la­nyl­ma­gy­dyr. «Ak na­bat» ha­ryt ny­şan­ly kon­di­ter önüm­le­ri ön­dür­ýän hu­su­sy kär­ha­na bu ugur­da jo­gap­kär­li iş alyp bar­ýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň hususyýetçilere berýän giň goldawynyň netijesinde, importyň ornuny tutýan ýokary hilli konditer önümlerini öndürýän hususy taraplaryň sany barha artýar. Telekeçilerimiz tarapyndan öndürilýän önümlerimizi ýurduň içerki we daşarky bazarlaryna çykarmaga bolan ägirt uly mümkinçilikleriň döredilmegi bolsa döwletimiziň söwda dolanyşygyny ösdürmäge hem-de giňeltmäge ymykly täsir edýär. Şeýle ýokary hilli önümleri halkymyza ýetirýän kärhanalaryň biri-de Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň çäginde ýerleşýän «Ak nabat» haryt nyşanly önümleri öndürýän hususy kärhanasydyr. Telekeçi Aknabat Nurmämmedowanyň ýolbaşçylygynda bu ýerde dürli görnüşli konditer önümlerini öndürmek boýunça onlarça iş alnyp barylýar.

«Akja telpek başynda»...

Her gezek bazarlara aýlananyňda, tekjelere aýratyn bezeg berýän, «başlary akja telpekli» gelin kömeleklerinde nazaryň eglenýär. Çünki olaryň ýanyndan biparh geçip bolmaýar. Bu täsin iýmit owadan harytlyk görnüşi hem-de hoşboý ysy bilen özüne çekýär. Onuň tagamyny diýsene! Kömelekden taýýarlanylýan işleklidir gutabyň, dürli işdäaçarlaryň tagamy bir başga. Hut şonuň üçin-de, ol mydama islegli, müşderisi-de ýeterlik. Türkmen telekeçileriniň yhlasly zähmeti bilen bazarlardan, söwda dükanlaryndan akja kömelekleri ýylyň ähli paslynda satyn almak bolýar. Olar dünýäniň iň kämil enjamlary ornaşdyrylan döwrebap ýyladyşhanalarda ösdürilip ýetişdirilýär. Telekeçi Babasadyk Çüriýewiň Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Owadandepe geňeşliginiň çägindäki, «Altyn nur zamany» hususy kärhanasynyň Balkanabat şäherindäki, «Ter kömelek» hojalyk jemgyýetiniň Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabyndaky, «Tiz hyzmat» hususy kärhanasynyň Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki ýyladyşhanalarynda we başga-da hususy işewürleriň onlarçasy tarapyndan ösdürilip ýetişdirilýän kömelekler halkymyzyň bereketli saçaklaryny bezeýär.

Öňdebaryjy kärhanada

Çärjew etrabynyň çäginde ýerleşýän «Altyn bürgüt» kiçi kärhanasynyň ýyladyşhana toplumynda alnyp barylýan işler bilen ýakyndan tanşanyňda, işleriň göwnejaý guralandygynyň şaýady bolýarsyň. Baýram Jumaýewiň ýolbaşçylyk edýän bu toplumy 6 sany ýyladyşhanadan ybarat bolup, olaryň her biri 1,3 gektar meýdany eýeleýär. Bu ýerde pomidoryň «Marmelans» görnüşiniň jemi 200 müň şitili oturdylyp, olardan 2 müň tonna pomidor hasyly alynýar. Öndürilen önümler Alyjylar jemgyýetiniň we telekeçiler birleşmesiniň üsti bilen söwda merkezlerine, ak bazarlara çykarylýar. Artykmaç önümler ýörite sowadyjyly döwrebap awtoulaglar bilen Russiýa Federasiýasyna, Gazagystana ugradylýar.

«Cvdent» — sadap dişleriň goragynda

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň hususy telekeçiligi goldamak boýunça tagallalaryndan ruhlanýan türkmen telekeçileri daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan hem-de eksporta niýetlenen önümleri öndürmekde uly üstünlikleri gazanýarlar. Munuň üçin hususyýetçiler tarapyndan täze, ýokary tehnologiýaly önümçilikler özleşdirilip, ýokary hilli önümleriň öndürilişi ýola goýulýar. Şeýle hususy düzümleriň biri-de, telekeçi Nazar Ýazgylyjowyň esaslandyran «Täze saba» hojalyk jemgyýetidir. Hojalyk jemgyýetiniň Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Ýaňgala geňeşliginiň çäginde ýerleşýän kärhanasynda gündelik durmuşda ulanylýan möhüm arassaçylyk serişdesi bolan diş arassalaýjy çotgalaryň önümçiligi alnyp barylýar. Şeýle önümçilik üçin telekeçilere çylşyrymly tehnikalary özleşdirip, ençeme täzelikleri işe girizmek, dürli tehnologik düzümleriň sazlaşygyny üpjün etmek gerek bolýar.

Gülleýän Diýaryň görkli binalary

Hormatly Prezidentimiz 2022-nji ýylyň sentýabrynda geçirilen Döwlet Maslahatyndaky çykyşynda: «Biz geljekde ýurdumyzyň ilatynyň köpelýändigi, şäherleşme derejesiniň ösýändigi, senagat kärhanalaryny we zolaklaryny ösdürmegi maksat edinýändigimiz üçin hökmany ýagdaýda şähergurluşyk işini ösdürmegiň maksatnamasyny kabul etmelidiris... Şähergurluşyk taslamalaryny üstünlikli amala aşyryp, durmuş taýdan ýokary ösüşi üpjün ederis» diýip nygtady. Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, geljek ýedi ýylda 278,9 milliard manatdan gowrak maýa goýumlaryny özleşdirip, ýurdumyzyň önümçilik kuwwatyny has-da pugtalandyrmak göz öňünde tutulýar. Bu döwürde zähmet haklarynyň möçberini 1,8 esse artdyrmak, ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda 30 müňe golaý goşmaça iş orunlaryny döretmek, adam başyna düşýän ýaşaýyş jaýlarynyň umumy meýdanyny 102,2 göterim artdyrmak, mekdebe çenli ýaşly çagalar baglarynyň 40-syny, orta mekdepleriň 54-sini, täze 4 sany ýokary hünär bilim edarasyny, 10 sany döwrebap hassahanany, 7 sany medeniýet öýüni, 500-den gowrak täze önümçilik we durmuş maksatly binalardyr desgalary gurmak meýilleşdirilýär.

Bereketli saçaklaryň bezegi

Toýlar toýa ulaşsyn!

Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly ýakymly ýatlamalara, göwün galkyndyryjy wakalara baý boldy. Geçen ýylda bolup geçen ösüşler, üstünlikler, başlangyçlar barada näçe aýtsaň aýdybermeli. Her bir ýyl adamyň ömründe ýatda galyjy möhrüni goýýar. Şeýle ajaýyp duýgular hakda gürrüň etmek maksady bilen, «Altyn» toý mekany hojalyk jemgyýetiniň esaslandyryjysy Şadurdy Sähedowa ýüzlendik. — Şadurdy aga, jemgyýetçilik hyzmatlarynda işe başlaýşyňyz, «Altyn» toý mekany hojalyk jemgyýetiniň esaslandyrylyşy barada gürrüň beräýseňiz.

Saçaklarda — lezzetli balyklar

Türkmeniň her bir baýramçylykda saçak bezeýşi üýtgeşik. Täze ýyl baýramçylygynda hem dürli tagamlardyr naz-nygmatlar bilen birlikde balyk we balykdan taýýarlanylan tagamlar saçaklarymyzy bezeýär. «Lebapbalyk» hojalyk jemgyýetiniň balykçylary şu günler ilatyň balyga bolan islegini kanagatlandyrmak üçin tagalla baryny edýärler. Balykçy toparlaryň 167-si Lebap welaýatynyň çägindäki «Düýeboýun», «Soltandag» köllerinde we «Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy» suw howdanynda balyk tutmak işlerini alyp barýarlar. Welaýatyň etraplarynda we Türkmenabat şäherindäki balyk dükanlarynda söwda gyzgalaňly dowam edýär. Her günde balyk dükanlaryndaky dürli görnüşli balyklaryň üsti ýene-de täzeleri bilen ýetirilip durulýar. Ilatyň köp isleg bildirýän balyklaryndan lakga, tüňňümaňlaý, ak amur, çapak ýaly balyklar Kerki etrabynyň çägindäki «Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy» suw howdanynda ösdürilip ýetişdirilýär. Bu howdanda balyk ösdürip ýetişdirmek we balyk tutmak işlerini «Myradym» hususy kärhanasy amala aşyrýar. Dürli torlar we motorly gaýyklar bilen üpjün edilen balykçylar toparlarynyň her günki tutýan balyklary ýörite enjamlaşdyrylan awtoulaglaryň kömegi bilen dessine degişli ýerlere ugradylýar.

Şirin-şeker nygmatlar

Paýtagtymyzyň şaýollarydyr köçelerinde we seýilgählerinde üýtgeşik bezelen Täze ýyl arçalary hemmämiziň sabyrsyzlyk bilen garaşýan baýramçylygymyzyň has-da golaýlaýandygyny buşlaýar. Kalbymyzy şatlyga besleýän Täze ýyl baýramçylygyny ähli ildeşlerimiz bilen birlikde, telekeçiler hem ajaýyp toý sowgatlary bilen garşylaýar. Zähmet üstünlikleri bilen ýurdumyzyň bedew batly ösüşlerine mynasyp goşant goşýan telekeçilerimiziň öndürýän önümleri mähriban halkymyzyň şatlygyny goşalandyrýar. Hormatly Prezidentimiziň kiçi we orta telekeçiligi goldamak boýunça edýän bimöçber tagallalarynyň netijesinde ýurdumyzda konditer önümlerini öndürýän hususy kärhanalaryň sany barmak büküp sanardan kän. «Altyn Ýunus» hususy kärhanasy ýurdumyzyň kärhanalarynyň arasynda öňdebaryjylaryň biridir. Häzirki döwürde şokolad önümleriniň dürli görnüşlerini öndürýän kärhana Belgiýanyň meşhurlyk gazanan kompaniýalarynyň usullaryndan we tehnologiýalaryndan işjeň peýdalanýar. Söhbetdeşimiz «Altyn Ýunus» hususy kärhanasynyň direktory Maksat Öwezowyň aýtmagyna görä, kärhana Täze ýylyň öňüsyrasynda baýramçylyga bagyşlap, sowgatlyk gapda süýjülikleriň tutuş tapgyryny çykardy. Olaryň arasynda öýjükli süýtli şokoladlar, «Sowgat» we «Çempion» atly süýjülikler