HABARLAR

Ýaýdan nyşana ok atmak: medallar has uly ýeňişlere höwes döredýär

Temeniň gözünden ok geçirip bilen mergen pederlerimiziň mynasyp nesilleri bu gün halkara ýaryşlarda hem ukyp-başarnyklaryny ykrar etdirýärler. Ýakynda ýaýdan nyşana ok atmak boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň agzalary Gruziýanyň Batumi şäherinde geçirilen Ýewraziýanyň açyk Gran-pri ýaryşyndan medallaryň 8-si bilen gaýdyp geldiler. Abraýly ýaryşa 8 döwletden 70-den gowrak mergen gatnaşdy. Şolaryň 8-si türkmenistanly ýaşlardyr. Olar ýaryşda altyn medallaryň ikisini, kümüş medallaryň dördüsini we iki sany bürünç medal gazandylar.

Kuraş: pälwan gyzlaryň üstünligi

Hindistanyň Puna şäherinde kuraş boýunça geçirilen 13-nji dünýä çempionatynda türkmenistanly zenan türgenleriň üçüsi baýrakly orunlara eýe boldy. Olaryň biri dünýäniň wise-çempiony bolan bolsa, iki türgenimiz hormat münberiniň üçünji basgançagyna çykdy. Milli ýygyndymyzyň kümüş medalyny Çärjew etrabyndaky 2-nji sport mekdebiniň tälimçi-mugallymy Aýşirin Haýdarowa eýeledi. Ol 48 kilograma çenli agram derejesinde çykyş edip, güýçli garşydaşlarynyň birnäçesinden rüstem çykmagy başardy. Final tutluşygyna çenli üstünlikli çykyş eden, diňe finaldaky garşydaşyndan ýeňlen türgenimiz kümüş medala we «Dünýäniň wise-çempiony» diýen belent ada mynasyp boldy.

Taýboks: 9 türgenden 5 medal

Türkmenistanly türgenler taýboks boýunça Türkiýede geçirilen «Antalýanyň kubogy — 2022» halkara ýaryşynda medallaryň bäşisine mynasyp boldular. Ýaryş Taýboks boýunça halkara federasiýanyň (IFMA) guramagynda 23 — 27-nji noýabr aralygynda geçirildi. Türkmen taýboksçulary iri ýaryşda bir altyn we bir bürünç medala hem-de kümüş medallaryň üçüsini eýelediler. Dünýäniň 32 döwletinden 756 türgeni özünde jemlän halkara ýaryşa milli ýygyndy toparymyz 9 türgen bilen gatnaşdy.

Futbol täzelikleri

Ýurdumyzyň Kubogyny eýelemek ugrundaky ýaryşyň ýarym finalynyň jogap oýunlary geçirildi. Birinji duşuşykda paýtagtymyzyň «Aşgabadyny» uly hasapda ýeňen Türkmenbaşy şäheriniň «Şagadamy» jogap oýnunda hem özüni kanagatlandyrýan netijäni gazanmagy başardy. Ýogsam 46-njy minutda 11 metrlik jerime urgusyndan Merdan Muhadowyň, 64-nji minutda Pirmyrat Sultanowyň geçiren gollaryndan soň aşgabatly futbolçylar iki oýnuň jemi boýunça hasaby deňlemäge örän ýakynlaşdylar. Emma 68-nji minutda Roman Galkin, 79-njy minutda Kerim Hojaberdiýew jogap pökgülerini geçirip, «Şagadamyň» finalda oýnamagyny üpjün etdiler. Aşgabadyň «Altyn Asyry» bilen Ahal welaýatynyň Änew şäheriniň «Ahalynyň» arasynda çekeleşikli ýagdaýda geçen birinji duşuşykda, bilşimiz ýaly, ahally futbolçylar üstün çykypdylar. Jogap oýnunda bolsa deňlik hasaba alyndy.

Ugur final tapgyryna tarap

20-nji noýabrda badalga berlen futbol boýunça dünýä çempionaty garaşylan we garaşylmadyk duşuşyklar, täsin netijeler, rekordlar, antirekordlar we beýleki aýratynlyklary bilen dowam edýär. Taryhynda ilkinji gezek güýz bilen gyşyň sepgidinde geçirilýän dünýä çempionatynyň toparçalaýyn tapgyry bolsa ertir — 2-nji dekabrda tamamlanar. 30-njy noýabr gününiň säherine çenli ýaryşdaky sekiz toparçanyň ikisinde duşuşyklar doly tamamlandy. Üç duşuşykda 7 utuk toplap bilen Niderlandlaryň hem-de diňe öňdebaryjydan ýeňlen Senegalyň (6 utuk) ýygyndylary «A» toparçada ýaryşyň 1/8 finalyna çykan wekiller boldy. Ekwadordyr Katar üçin bolsa dünýä çempionynyň duşuşyklary tamamlandy.

Ussat türgenler

Ýakynda şeýle at bilen Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde borçnama boýunça harby gullugy geçýän bölümçe serkerdeleriniň we wzwod serkerdeleriniň orunbasarlarynyň arasynda şahsy düzümiň söweşjeň taýýarlygyny kämilleşdirmek, olaryň ukyp-başarnyklaryny ösdürmek, tejribeli türgenleri ýüze çykarmak maksady bilen bäsleşik geçirildi. Bu bäsleşige harby bölümlerden ezber türgenler gatnaşdylar. Dartgynly geçen bäsleşikde türgenler päsgelçilik meýdançasyndan geçmek, 100 metr, 400 metr gysga aralyga, bir, üç, bäş, on kilometr boýunça uzak aralyklara ylgamak, agramlyk daşlary götermek, kartada berlen ýumuşlary ýerine ýetirmek, ýaragy tiz söküp-düzmek we turnikde göwräňi çekmek, nyşana ok atmak we pyçak zyňmak ýaly kyn hem-de çylşyrymly tärleri ezberlik bilen ýerine ýetirip, özleriniň ukyp-başarnyklaryny, gujur-gaýratlaryny görkezdiler. Ökdeler öňe saýlanyp, podpolkownik Batyr Şamyradowyň serkerdelik edýän harby bölüminden kapitan Atajan Husainowyň we maýor Atamyrat Çaryýewiň taýýarlan topary bäsleşigiň ähli şerti boýunça has-da göreldeli çykyş edip, ynamly ýeňiş gazanmagy başardy. Bäsleşikde baýrakly orun alan toparlara we ezberlik görkezen türgenlere Hormat hatlary we sowgatlar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy. Dartgynly geçen bäsleşik merdana harby gullukçy

Sport. Sport. Sport.

ÝAŞ DZÝUDOÇYLAR ÝETIŞDIRILÝÄR Giň mümkinçiliklere ýol açylan gözel Diýarymyzda ýaşlar sporty özüne hemra edinip, ýeňiş-üstünlik, abraý gazanýarlar. Şeýle türgenler Ýolöten etrap sport mekdebinde hem bar. Bu ýerde türgenlere sportuň 13 görnüşi boýunça tälim berilýär. Tilsimleriň köp hem kyn görnüşlerini türgenlere irginsiz öwredýän ussat tälimçileriň biri-de Söhbet Agageldiýewdir. Häzirki wagtda ussat tälimçi çagalaryň we ýetginjekleriň 24-sine dzýudonyň inçe tilsimlerini öwredýär. Tälimçiniň yhlasy bilen türgenler urgulara ussatlyk bilen erk edip, tälimçi bilen deň derejede türgenleşik işlerini geçýärler.

Ezberler öňe saýlandy

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Babadaýhan etrabynyň Sport mekdebinde etrap bilim bölüminiň, Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Babadaýhan etrap geňeşiniň beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XII Spartakiadanyň çägindäki sportuň kiçi futbol, woleýbol, küşt, türkmen milli göreşi boýunça bäsleşik geçirildi. Ýaşlary sporta çekmek, olaryň berk bedenli, sagdyn, ruhubelent adamlar bolup ýetişmegini gazanmak, sporta bolan höwesini artdyrmak hem-de güýçlüleri ýüze çykarmak maksady bilen guralan ýaryş örän çekeleşikli boldy. Bäsleşigiň emin-agzalarynyň gelen netijeleri boýunça ýeňiş gazananlara etrap bilim bölüminiň, Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşiniň Hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Basketbol ýaryşynda

Bäherden etrabyndaky 30-njy orta mekdebiň sport zalynda «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XII spartakiadanyň çäginde sportuň basketbol görnüşi boýunça ýaryşyň etrap tapgyry geçirildi. Oňa etrapdaky orta mekdepleriň okuwçy gyzlaryndan düzülen toparlar gatnaşdy. «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň welaýat bölüminiň, etrabyň jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de bilim bölüminiň bilelikde guramagynda geçirilen ýaryş çekeleşikli we gyzykly duşuşyklara baý boldy. Şol duşuşyklaryň netijesinde 27-nji orta mekdebiň topary garşydaş toparlaryndan üstün çykyp, birinji orny eýeledi. Onda ikinji orna 23-nji, üçünji orna bolsa, 1-nji orta mekdebiň toparlary mynasyp boldy. Ýeňiji toparlar hormat hatlary bilen sylaglandy.

Lala Şöhradowa ― Türkmenistanyň çempiony

Dänewli 16 ýaşly küştçi Lala Şöhradowa täze ýylyň bosagasynda rapid we blis boýunça geçiriljek dünýä çempionatyna gatnaşar. Ol bu hukuga ýakynda Aşgabatdaky Ýöriteleşdirilen küşt-şaşka mekdebinde geçirilen Türkmenistanyň çempionatyndaky üstünliginden soň mynasyp boldy. Rapid we blis küştüň çalt oýnalýan görnüşleridir. Bu görnüşler boýunça milli çempionat resmi ýagdaýda ilkinji gezek geçirildi we ol özüne ýurdumyzyň iň güýçli küştçüleriniň 77-sini ýygnady. Şolaryň 22-si zenan küştçülerdir.