HABARLAR

Sagdyn nesil — sagdyn jemgyýet

Sagdyn adam durmuşa, ýaşaýşa höwesli, ruhubelent bolýar. «Sagdyn bedende — sagdyn ruh» ýörelgesi beden we ruhy sagdynlygyň sazlaşygynyň ündewi bolup ýaňlanýar. Bu şygary baýdak edinip, paýtagtymyzda we ýurdumyzyň sebitlerinde dürli sport we medeni çäreler yzygiderli geçirilýär, saglyk bilen bagly wagyz-nesihat işleri alnyp barylýar. Şeýle bolansoň, sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy hasaplanýan Türkmenistanda adam saglygy hakdaky alada her bir tutumly başlangyjyň özenini emele getirýär. Il-günümiz «Saglyk bolsa, beglik bolar», «Saglygym — baş baýlygym», «Giň bolsaň, kem bolmaz, saglykdan özge dem bolmaz», «Az iýen tebip gözlemez», «Iýeniň — az, saglygyň — saz», «Ähli zadyň sakasy — saglyk» ýaly parasatly pähimlere uýup, nesillere saglygyň gadyryny bilip ýaşamagy, işlemegi, döretmegi ündäpdir.

Çempionlar unudylmaýar

Sport. Sport. Sport.

Ussat türgenler ýetişýär Tagtabazar etrabynyň sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň sport mekdebinde sportuň 7 görnüşi boýunça tälim berilýär. Sport mekdebinde ussat tälimçi Agzamguly Gurbangeldiýew ýaş woleýbolçy türgenleriň 30-a golaýyna tälim berýär. Mekdebiň ýaş woleýbolçy türgenleri etrap, welaýat boýunça guralýan ýaryşlarda baýrakly orunlary eýeläp gelýärler.

Güýçlüler öňe saýlandy

Gökdere jülgesindäki «Bagtyýar nesiller» çagalar dynç alyş-sagaldyş merkezinde sport ýaryşlary geçirildi. «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň welaýat bölüminiň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň welaýat bölüminiň bilelikdäki meýilnamasy esasynda geçirilen ýaryşlara merkezde dynç alyp, saglygyny berkidýän çagalar gatnaşdy. Mekdep okuwçylarynyň dynç alyş günleriniň manyly we netijeli geçmegini, sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermegini gazanmak, sport-sagaldyş hereketlerine bolan höwesini ýokarlandyrmak we sportda tapawutlanýan ýaşlary höweslendirmek maksady bilen geçirilen ýaryşlara gyzyklanma ýokary boldy. Şaşka, futbol, woleýbol, ýeňil atletika ýaly görnüşler boýunça guralan ýaryşlara toparlaryň birnäçesi goşuldy.

Türkmen futbolçylarynyň üstünligi

Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy Dünýä çempionaty — 2022-niň ikinji saýlama tapgyryny ýeňiş bilen tamamlady. Aziýa yklymy boýunça saýlama duşuşyklaryň «H» toparçasynda ýaryşan türkmen futbolçylary düýn — 9-njy iýunda Liwanyň ýygyndysyndan 3:2 hasabynda üstün çykyp, janköýerlerini begendirdi. Ýeri gelende aýtsak, Ýer ýüzüni gurşap alan koronawirus pandemiýasy sebäpli saýlama tapgyryň ahyrky duşuşyklary merkezleşdirilen görnüşde geçirildi. Şeýlelikde, Aziýanyň Futbol konfederasiýasy «H» toparçanyň duşuşyklaryny Koreýa Respublikasynda geçirmek kararyna geldi. Şol karara laýyklykda, türkmen futbolçylary toparçadaky soňky iki duşuşygyny bu döwletde geçirdi. Olaryň ilkinjisinde ýer eýelerinden asgyn gelen ildeşlerimiz ikinji duşuşykda toparçada öňdäki iki ornuň birini eýelän bäsdeşini — Liwanyň ýygyndysyny ýeňmegi başardy. Duşuşykda biziň ýygyndymyzyň pökgülerini 59-njy minutda Zafar Babajanow, 85-nji minutda Güýçmyrat Annagulyýew, goşmaça wagtyň 1-nji minudynda Altymyrat Annadurdyýew geçirdi.

Ruhubelentligiň mekany

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda adam we onuň saglygy hakyndaky alada döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmek, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak babatynda alnyp barylýan ägirt uly işler özüniň oňyn netijelerini berýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda Halkara Olimpiýa komiteti we sport federasiýalary bilen ýygjam gatnaşyk alnyp barylýar, sportuň köp görnüşleri, şol sanda welosiped sporty barha uly ösüşlere eýe bolýar. Paýtagtymyz Aşgabadyň gözelligine gözellik goşýan ajaýyp Olimpiýa şäherçesi diňe bir halkymyzyň sagdyn durmuş ýörelgelerine eýerýänliginiň nyşany däl-de, eýsem, halkymyzyň sporta bolan söýgüsiniň hem nyşanydyr. Bu ýerde 2017-nji ýylyň sentýabrynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary, 2018-nji ýylyň noýabrynda bolsa Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty üstünlikli geçirildi.

Eýranly türkmen russiýada ýylyň futbolçysy boldy

«Zenit» futbol klubunyň hüjümçisi, eýranly türkmen Serdar Azmun 2020 — 2021-nji ýylyň möwsüminde Russiýanyň Premýer ligasynyň iň gowy futbolçysy diýlip yglan edildi. Geçirilen ses berlişikde 76 utuk toplan eýranly türkmen ýigidi birinji orny eýeledi. Ol geçen möwsümde topary bilen 24 duşuşyga gatnaşyp, 19 gezek tapawutlanypdy. Şeýle hem bassyr üçünji gezek Russiýanyň çempiony boldy. Ýylyň iň gowy futbolçysyna berlen seslerde 61 utuk bilen ikinji orna «Zenitden» Artýom Dzýuba, 51 utuk bilen üçünji orna «Soçiden» Kristian Noboa mynasyp boldy. Ses berlişige Tinkoff ― RPL-niň baş tälimçileri, kapitanlary, Russiýanyň milli ýygyndysynyň baş tälimçisi Stanislaw Çerçesow we «Matç Premýer» teleýaýlymynyň sport teswirçileri gatnaşdylar.

Maradona — dünýä futbolynyň ägirdi

«Futbolyň Mikelanjelosy», «Altyn oglanjyk» diýen lakamlar bilen derejelenen, dünýä futbolynda gaýtalanmajak yz goýmagy başaran argentinaly Diýego Maradona, bilşimiz ýaly, geçen ýylyň noýabrynda, 60 ýaşandan soň kän wagt geçmänkä aradan çykdy. XX asyryň iň güýçli üç futbolçysynyň biri diýlip ykrar edilen, «The Times» gazeti tarapyndan bolsa dünýä çempionatlarynyň taryhyndaky iň güýçli futbolçy diýlip saýlanan dünýä futbolynyň ägirdi Maradona hakynda aýdylanlar okyjylarymyzy biparh goýmaz diýip pikir edýäris. Fransisko Korneho,

Ylgaw bäsleşikleri

Balkan sement zawodynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasy tarapyndan bu kärhananyň işgärleriniň arasynda 100 metr aralyga ylgamak boýunça geçirilen ýaryşlar sagdyn durmuş ýörelgesine eýerýänleriň barha köpelýändiginiň, sport çäreleriniň ýurdumyzyň ähli ulgamlaryny gurşap alandygynyň özboluşly subutnamasyna öwrüldi. Gyzykly geçen ýaryşyň netijesi boýunça erkekleriň arasynda Annadurdy Garabaýew birinji, Şatlyk Gurbanow ikinji, Akmyrat Salyhberdiýew üçünji orunlary eýelediler.

Görlüp-eşidilmedik şertnama

Sportda iň köp gazanç edýän türgenler amerikan futbolynyň wekilleri bolup durýarlar. Sportuň bu görnüşiniň ussatlarynyň biri bolan Patrik Mahoumsyň «Kanzas-Siti Çifs» topary bilen baglaşan şertnamasy hem muňa ikirjiňlenmäge ýer goýmady. 503 million dollara barabar bolan bu şertnama dünýä sportunda iň gymmat bahaly şertnama hökmünde taryha girdi. Amerikanyň milli futbol ligasynyň resmi saýtynda habar berlişi ýaly, Patrik Mahoums diňe bir dünýäniň iň ýokary hak alýan türgeni bolmak bilen çäklenmän, eýsem, amerikan futbolyny oýnaýanlaryň arasynda ýarym milliarddan geçýän möçberde şertnama baglaşan ilkinji oýunçydyr.