HABARLAR

Sport. Sport. Sport.

Talyplaryň ukyp-başarnygy aýan boldy Ýakynda “Türkmenistan” ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň welaýat bölüminiň hem-de Mary şäherindäki 2-nji sport mekdebiniň bilelikde guramagynda şanly Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygy mynasybetli welaýatymyzyň ýokary, orta hünär we başlangyç hünär okuw mekdepleriniň talyp oglan-gyzlarynyň arasynda sportuň stoluň üstünde oýnalýan tennis görnüşi boýunça ýaryş geçirildi. Ýaryş, diýseň, gyzykly hem çekeleşikli boldy.

Sport we ruhubelentlik

Hormatly Prezidentimiziň «Ýurdumyzda adamyň saglygy jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy bolup durýar» diýen ynsanperwer ýörelgesi esasynda adam hakyndaky alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. Ýurdumyzda ilatyň saglygyny we ýaşaýyş durmuşyny gowulandyrmak, bedenterbiýe-sport bilen meşgullanmaklary üçin birnäçe döwlet maksatnamalary kabul edildi. Türkmenistanda ilatyň saglygy barada alada döwlet syýasatynyň möhüm ornuny eýeleýär. Adamlaryň sagdyn bagtyýar ýaşamaklygy baradaky mesele öňki döwürlerde we häzirki döwürde-de esasy meseleleriň biri bolup durýar. Bu babatda dürli akyldarlar, alymlar, lukmanlar öz ylmy filosofik pikirleri bilen nähili iýmitlenmeli, nähili ýaşamaly, näme bilen meşgullanmaly, nähili hereket etmeli, nädip saglygy goramaly we şuňa meňzeş soraglara garap geçipdirler. Bu soraglaryň ahyrky jogaby bolsa adamlaryň ýaşaýyş durmuşyny nähili özgertmelidigini we adamlaryň nädip bagtyýar ýaşamalydygyny görkezýär.

Ýaşlar babatda alada

Ýaş ne­sil­le­riň sag­dyn, ru­hu­be­lent, ylym­ly-bi­lim­li, giň dün­ýä­ga­ra­ýyş­ly, zäh­met­sö­ýer, wa­tan­sö­ýü­ji adam­lar bo­lup ýe­tiş­me­gi ba­bat­da al­nyp ba­ryl­ýan iş­ler Ar­ka­dag­ly Serda­ry­my­zyň pa­ra­sat­ly döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň ile­ri tu­tul­ýan ugur­la­ry­nyň bi­ri bo­lup dur­ýar. Bu pa­ra­sat­ly sy­ýa­sa­ty ýer­ler­de iş ýü­zün­de dur­mu­şa ge­çir­mek­de ýur­du­my­zyň ylym-bi­lim, ka­nun­çy­lyk, be­den­ter­bi­ýe-sport we beý­le­ki eda­ra­la­ry­nyň we­kil­le­ri­niň öňün­de mö­hüm we­zi­pe­ler dur­ýar.    Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de ýaş­la­ryň hu­kuk­la­ry­ny go­ra­mak, ýaş­lar ba­bat­da ka­nun­çy­lyk bin­ýa­dy­ny za­ma­na­bap ül­ňü­le­re la­ýy­kyk­da kä­mil­leş­dir­mek ug­run­da yzy­gi­der­li iş­ler dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. Ýur­du­myz­da 2022-nji ýy­lyň 1-nji sent­ýab­ryn­da ka­bul edi­len «Ýaş­lar ba­ra­da döw­let sy­ýa­sa­ty ha­kyn­da» Türk­me­nis­ta­nyň Ka­nu­ny Türk­me­nis­tan­da ýaş­lar ba­ra­da döw­let sy­ýa­sa­ty­ny dur­mu­şa ge­çir­me­giň hu­kuk esas­la­ry­ny, mak­sat­la­ry­ny, we­zi­pe­le­ri­ni

Bedenterbiýe we saglyk

Häzirki döwürde ýurdumyzyň iň gymmatly baýlygy bolan ynsan saglygyny gorap saklamak, ýaş nesliň geljekde beden we ruhy taýdan sagdyn bolup ýetişmegini gazanmak möhüm wezipeleriň biri bolup durýar. Häzirki ajaýyp döwrümizde bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmak her bir türkmenistanlynyň gündelik durmuşynyň kadasyna öwrülýär. Sebäbi yzygiderli beden maşklaryny ýerine ýetirmek işe bolan ukyplylygy artdyrýar, her bir adamyň bedenini terbiýeläp, ynsany döredijilik işine höweslendirýär. Çünki sport güýç-gaýratyň, gözelligiň, sagdynlygyň hem-de täze belentliklere ruhy taýdan okgunlylygyň aýdyň ýoludyr.

Elektron sport geljegiň sporty

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de, Gahryman Ar­ka­da­gy­my­zyň ba­şy­ny baş­la­ma­gy we hor­mat­ly Prezidentimi­ziň ta­gal­la­la­ry bi­len, ýur­du­my­zyň sport ul­ga­my bar­ha tä­ze ösüş­le­re iler­le­ýär. Ösüp gel­ýän ýaş ne­sil­le­riň spor­tuň gör­nüş­le­ri ba­bat­da örü­le­ri we dü­jün­je­le­ri gün­sa­ýyn gi­ňe­ýär. Bi­ler­men­le­riň aýt­ma­gy­na gö­rä, hä­zir­ki wagt­da dün­ýä­de spor­tuň 200 müň­den gow­rak gör­nü­şi bar­dyr. Şo­la­ryň ara­syn­da ýaş­la­ryň iň uly gy­zyk­lan­ma bil­di­r­ýän gör­nüş­le­ri­niň bi­ri hem ki­bers­port­dur.

Ar­ka­dag şä­he­ri­nde sport we bedenterbiýe

Se­bit­de we Türk­me­nis­tan­da il­kin­ji «akyl­ly» şä­her bo­lan Ar­ka­dag şä­he­rin­de ra­hat we sag­dyn dur­muş üçin äh­li müm­kin­çi­lik­ler dö­re­di­len des­ga­lar hal­ka bir­kem­siz hyz­mat ed­ýär. Ola­ryň ara­syn­da jem­gy­ýet­de sag­dyn dur­muş ýö­rel­ge­le­ri­ni ber­ka­rar et­mek­de go­şant goş­ýan sport des­ga­la­ry hem bar. Mu­nuň özi ýur­du­myz­da hal­ky­my­zyň sag­ly­gy­ny pug­ta­lan­dyr­mak, «Sag­lyk» döw­let mak­sat­na­ma­sy­ny dur­mu­şa ge­çir­mek bo­ýun­ça yzy­gi­der­li al­nyp ba­ryl­ýan iş­ler, köp­çü­lik­le­ýin be­den­ter­bi­ýe-sport he­re­ke­ti­ni hö­wes­len­dir­mek we ös­dür­mek, oňa ila­ty, il­kin­ji no­bat­da bol­sa, ýaş­la­ry giň­den çek­mek bo­ýun­ça gö­rül­ýän çä­re­ler bi­len aý­ryl­maz baglanyşyklydyr. Şä­he­riň gör­kü­ne görk ber­ýän sport des­ga­la­ry­nyň ha­ta­ryn­da Ar­ka­dag şä­he­ri­niň be­den­ter­bi­ýe we sport ba­ra­da­ky Baş mü­dir­li­gi­ni, Kö­pu­gur­ly sport top­lu­my­ny we Sport mer­ke­zi­ni (Suw-sport top­lu­my), 10 müň orun­lyk sta­dio­ny ag­za­mak bo­lar. Ola­ryň äh­li­si hal­ka­ra öl­çeg­le­ri­ne la­ýyk gel­ýän en­jam­lar bi­len üp­jün edi­len­dir. Bu ýer­de spo

Ku­raş bo­ýun­ça dün­ýä çem­pio­na­ty­ny ge­çir­mek ba­ra­da yla­la­şy­ga gol çek­mek dabarasy boldy

Türk­me­nis­ta­nyň Be­den­ter­bi­ýe we sport ba­ra­da­ky döw­let ko­mi­te­ti­niň mej­lis­ler za­lyn­da şu ýyl paý­tag­ty­myz­da Ku­raş bo­ýun­ça dün­ýä çem­pio­na­ty­ny ge­çir­mek ba­ra­da Yla­la­şy­ga gol çek­mek hem-de Hal­ka­ra Ku­raş as­so­sia­si­ýa­sy­nyň baý­da­gy­nyň ýur­du­my­za gow­şu­ry­lyş da­ba­ra­sy ge­çi­ril­di. Oňa gat­na­şy­jy­lar, il­ki bi­len, ko­mi­te­tiň mu­ze­ýin­dä­ki ser­gi bi­len ta­nyş­dy­lar. Da­ba­ra Türk­me­nis­ta­nyň Be­den­ter­bi­ýe we sport ba­ra­da­ky döw­let ko­mi­te­ti­niň, ýur­du­my­zyň Ku­raş gö­reş fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň jo­gap­kär iş­gär­le­ri hem-de Hal­ka­ra Ku­raş as­so­sia­si­ýa­sy­nyň pre­zi­den­ti Haý­der Far­ma­nyň ýol­baş­çy­ly­gyn­da­ky we­ki­li­ýet gat­naş­dy. Ýe­ri ge­len­de bel­le­sek, bu we­ki­li­ýet Hal­ka­ra Ku­raş as­so­sia­si­ýa­sy­nyň hal­ka­ra gat­na­şyk­la­ry we oýun­lar bo­ýun­ça wi­se-pre­zi­den­tin­den, baş kä­ti­bin­den, teh­ni­ki gu­ra­ma­çy­lyk bö­lü­mi­niň di­rek­to­ryn­dan hem-de as­so­sia­si­ýa­nyň ad­mi­nist­ra­si­ýa­sy­nyň ýol­baş­çy­syn­dan yba­rat­dyr.

Ökdeler öňe saýlandylar

Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 32 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşiniň, welaýat Baş bilim müdirliginiň, «Türkmenistan» ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň welaýat bölüminiň, «Döwlet-Nur mekany» hususy kärhanasynyň bilelikde guramagynda Balkanabat şäherindäki orta mekdepleriň okuwçylarynyň arasynda şaşka boýunça ýaryş geçirildi. Gyzykly geçen bäsleşigiň netijesinde gyzlaryň arasynda birinji we ikinji orunlara degişlilikde 1-nji orta mekdebiň okuwçylary Mähriban hem-de Gülzar Durdyýewalar, üçünji orna 21-nji orta mekdebiň okuwçysy Nargül Nepesowa mynasyp boldular.

Türgenler ussatlygyny görkezdiler

Ýurt Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllygy mynasybetli Sarahs etrabyndaky “Döwletabatgazçykaryş” müdirliginiň sport meýdançasynda wolebol ýaryşy geçirildi. Müdirligiň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň we ilkinji ýaşlar guramasynyň guramagynda geçen ýaryşa zähmetkeşlerden düzülen toparlar gatnaşyp, özara güýç synanyşdylar. Ýaryş çekeleşikli häsiýeti bilen tapawutlandy hem-de zähmetkeşlerde sporta höwesiň ýokarydygyny görkezdi. Onda “Gazçylar” topary birinji, “Galkynyş” topary ikinji, “Ruhubelent” topary üçünji orunlara mynasyp boldy. Ýeňijilere ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

Milli göreş

Her bir hal­kyň öz edim-gy­ly­my­na, aý­ra­tyn­ly­gy­na gö­rä mil­li gym­mat­lyk­la­ry bol­ýar. Şol gym­mat­lyk­lar­da hal­kyň aň-dü­şün­je­si, ýol-ýö­rel­ge­si, mil­li däp­le­ri jem­le­nen­dir. Ine, türk­me­niň asyr­lar­bo­ýy sün­nä­läp, ata-ba­ba­la­ryn­dan do­wam edip gel­ýän mil­li gym­mat­lyk­la­ryn­da hal­ky­my­zyň mä­hir-söý­gü­si, yh­la­sy ýa­tan­dyr. Müň­ýyl­lyk­la­ryň için­den baý tej­ri­be top­lap ge­len hal­ky­my­zyň dün­ýä nus­ga­lyk mi­ra­sy, mil­li gym­mat­lyk­la­ry, edim-gy­ly­my we aja­ýyp däp-des­su­ry ös­dü­ri­lip, kä­mil­leş­di­ri­lip, bi­ziň gün­le­ri­mi­ze ýe­ti­ri­lip­dir. Türk­men hal­ky ga­dym dö­wür­den bä­ri spor­ta, be­den­ter­bi­ýä uly üns be­ren halk. Ta­ry­ha ser sa­la­ny­myz­da, ata-ba­ba­la­ry­myz spor­tuň aý­ry-aý­ry gör­nüş­le­ri bi­len meş­gul­la­nyp, toý­lar­da at çap­dy­ryp, gö­reş tu­tu­lyp, ny­şa­na atyp mer­gen­çi­lik edip­dir­ler. Öz göz­ba­şy­ny asyr­la­ryň jüm­mü­şin­den alyp gaýd­ýan türk­me­niň mil­li gö­re­şi hem hal­ky­my­zyň köp ýyl­lar meş­gul­la­nyp, kä­mil­leş­di­ren sport gör­nüş­le­ri­niň bi­ri­dir. Türk­men mil­li gö­re­şi hat­da Oguz han ata­my