HABARLAR

Türgenlerimiziň ýeňşi — milli sportumyzyň üstünligi

3-nji awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça iri halkara ýaryşlarda — Russiýa Federasiýasynda geçirilen «Ýüpek ýoly — 2022» ralli-reýdinde hem-de geçen aýda Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda agyr atletika boýunça geçirilen Aziýa çempionatynda baýrakly orunlary eýelän türgenleri sylaglamak dabarasy boldy. «Awaza» sport toplumynyň sportuň oýun görnüşleri binasynda geçirilen dabaraly çärä Hökümet agzalary, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň, Mejlisiň, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Ýygnananlar döwlet Baştutanymyzyň halkara ýaryşlarda üstünlikli çykyş eden Türkmenistanyň ýygyndy toparlarynyň agzalaryna iberen Gutlagyny üns bilen diňlediler.

Ýeňijileriň şanyna guralan dabara

«7/24. tm», № 32 (115), 08.08. 2022  Iri sport ýaryşlarynda ýeňiji bolan türgenler sylaglanyldy

Hazaryň kenaryndaky sport baýramy

«7/24. tm», № 32 (115), 08.08. 2022 «Ýüpek ýoly-2022» atly halkara ýaryşynda hem-de agyr atletika boýunça ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda geçirilen Aziýa çempionatynda üstünlikli çykyş edip, baýrakly orunlara mynasyp bolan türgenlerimiziň gazanan netijesi türkmen sportunyň muşdaklaryny şatlandyrdy. Şol ajaýyp üstünligi gazanan türgenlerimizi Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň gutlamagy türkmen spor­tu­nyň dünýä ýaýylmagy üçin döwlet derejesinde alada edilýändigini görkezýär.

Ýaş nesil üstünlik gazanýar

«7/24. tm», № 32 (115), 08.08. 2022 8-nji awgustda «Aziýanyň çagalary» VII halkara sport oýunlary tamamlanar

Futbol boýunça Türkmenistanyň kubogy

«7/24. tm», № 32 (115), 08.08. 2022 9-njy sentýabrda geçiriljek çärýek finalyň ilkinji duşuşyklary bilen futbol boýunça Türkmenistanyň kubogy ugrundaky ýaryşyň täze möwsümine badalga berler. Çärýek finalyň jogap duşuşyklary 12 gün soňra - 21-nji sentýabrda geçiriler.

Sylaglaryňyz gutly bolsun, ýeňişleriňiz dowamly!

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe köpçülikleýin bedenterbiýäni, olimpiýa hereketini, sporty ösdürmäge aýratyn ähmiýet berýäris. Bu ugurda milli maksatnamalarymyzy, toplumlaýyn özgertmelerimizi üstünlikli durmuşa geçirýäris» diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtaýar. Bu sözleriň döwrümiziň beýik hakykatydygyny dünýä jemgyýetçiligi ykrar edýär. Sport ulgamyny ösdürmäge döwlet tarapyndan berilýän şeýle uly üns-aladanyň netijesinde hem bu günki gün ýurdumyzyň merdana türgenleri halkara we dünýä derejesinde geçirilýän ýaryşlarda gazanýan ýeňişleri bilen mukaddes ýaşyl Tugumyzy al-asmanda parladyp, Watanymyzyň şan-şöhratyny belende göterýärler. Şeýle üstünliklere eýe bolýan türgenlerimize iň ýokary derejede sylag-serpaýlary gowşurmak däbi Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe dowam etdirilýär. Bilşimiz ýaly, Arkadagly Serdarymyz 29-njy iýulda geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde awtomobil sportunyň ralli-reýd görnüşi boýunça geçirilen halkara ýaryşda, şeýle hem agyr atletika boýunça geçirilen Aziýa çempionatynda baýrakly orunlary eýelän türgenlerimize 3-nji awgustda Awazada ýurdumyzyň ýolbaşçylarynyň adyndan gymmat bahaly sowgatlary gowşurmagy guramagy Ministrl

ŞA SERPAÝY ÝÜREKLERI JOŞDURÝAR

3-nji awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Russiýa Federasiýasynda geçirilen «Ýüpek ýoly — 2022» ralli-reýdinde hem-de Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde geçirilen ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasyndaky agyr atletika boýunça Aziýa çempionatynda baýrakly orunlary eýelän türgenleri sylaglamak dabarasy boldy. Halkara derejede geçirilýän ýaryşlarda şowly çykyş eden ildeşlerimize Arkadagly Serdarymyzyň adyndan Şa serpaýynyň gowşurylmagy ähli türgenler üçin-de buýsandyryjy waka boldy. Şa serpaýdan paýly türgenler öz ýürek buýsançlaryny habarçylarymyz bilen paýlaşdylar. Saparly MUHYÝEW,  Aşgabat şäherindäki 20-nji orta mekdebiň okuwçysy, agyr atletika boýunça Aziýa çempionatynyň altyn medalynyň eýesi:

Futbol bäsleşigi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgesini berkarar etmek, ýokary netijeli sporty, şol sanda futboly we köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini ösdürmek hem-de ýaşlar syýasatyny wagyz etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Futbol boýunça GOÝÇÝSM-niň futbol bäsleşigi geçirildi. Tomusky dynç alyş möwsümine bagyşlanan futbol bäsleşigi 2014-2015-nji ýyllarda doglan çagalaryň arasynda geçirilip, «Aşgabat» köpugurly stadionynda ýaýbaňlandyryldy. Bäsleşige şol ýaş derejesinden düzülen 8 topar gatnaşdy.

Ýeňişli menzilleriň gözbaşy

Sportuň birnäçe görnüşlerinden geçirilýän ýurdumyzyň çempionatlary bize hem zähmet çekýän mekdebimiziň – Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň 3-nji sport mekdebiniň okuwçy türgenleriniň kämillik derejesini synamaga uly mümkinçilik berýär. Tälim berýän ýaşlarymyzyň şol ýaryşlary üstünlikli netijeler bilen jemlemekleri bolsa biziň yhlasymyzyň ýerine düşýändiginden nyşandyr. Şeýle netijeleriň, ýaşlaryň ýetýän belent derejeleriniň Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Serdarymyzyň başlangyçlary bilen ulgamlaýyn esasda alnyp barylýan sport syýasatynyň miwesidigine ünsi çekmek gerek. Elbetde, şol oňyn syýasatyň netijeleri bolsa türgenlerimiziň iri halkara ýaryşlarynda gazanýan üstünliklerinde şöhlelenýär. Muňa mysal hökmünde bellesek, dünýäde saglyk bilen bagly ýüze çykan arakesmeden soň, maýyň başyndan bäri gatnaşylýan iri sport baýramçylyklarynda türkmen türgenleriniň gazanan üstünlikleriniň sany barmak büküp sanardan has köpdür. Gazagystanyň Almaty şäherinde geçirilen dzýudo boýunça ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasyndaky Aziýanyň Kubogynda, Rumyniýanyň Buharest şeherinde guralan grek-rim hem-de erkin göreşleri boýunça kadetleriň halkara ýaryşynda, Gyrgyz Respublikasynda bolan alyş göreşinden yklymy

Guwandyryjy netijeler

Eziz Diýarymyzda ýaşlary sporta çekmek babatda giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Şunda sportuň dürli görnüşleri boýunça geçirilýän ýaryşlar hem çagalary sporta imrindirmekde uly ähmiýete eýedir. Şeýle ýaryşlary geçirmek üçin giň mümkinçilikleri özünde jemleýän sport mekdepleriniň hereket etmegi, ýaşlaryň höwesini has-da artdyrýar. 25 – 30-njy iýul aralygynda grek-rim göreşi boýunça Türkmenbaşy şäherinde «Hazar deňziniň duşuşyklary» ady bilen ýaryş geçirildi. Bu bäsleşige Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň 5-nji sport mekdebiniň tälimçi-mugallymlary A.Geldiýew bilen M.Soltanowyň türgenleri-de gatnaşdylar. Ýaşajyk türgenler öz agramlarynda şowly çykyş edip, halypalarynyň ynamyny ödemegi başardylar.