HABARLAR

Arkadagyň taglymaty — baş ýörelgämiz

Şu ýylyň 19-njy fewralynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen yzygiderli durmuşa geçirilýän hem-de türkmen sportunyň halkara abraýyny ýokarlandyrmaga, olimpiýa hereketini ösdürmäge gönükdirilen çäreler, «Türkmenistanda 2021—2025-nji ýyllarda welosiped sportuny ösdürmegiň Maksatnamasy hem-de ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasynyň taslamasy dogrusynda aýdylmagy ýurdumyzda sporta berilýän ähmiýetiň uludygynyň ýene-de bir subutnamasy boldy. Milli Liderimiziň tagallalary netijesinde ýurdumyzda welosiped sporty hem uly ösüşlere eýe bolýar. Üstümizdäki ýylda ýurdumyzda Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň geçiriljekdigi hem bu ugurdaky işleriň rowaçlanýandygyny, ata Watanymyzyň kuwwatly sport döwletine öwrülýändigini tassyklaýar. Häzirki wagtda bu iri ýaryşa ýokary derejede taýýarlyk görülýär.

Sagdyn maşgala — sagdyn nesil

Şeýle at bilen Änew şäherindäki sport mekdebinde köp çagaly maşgalalaryň arasynda maşgala sport bäsleşigi geçirildi. Welaýat häkimliginiň, welaýatyň jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de welaýat Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň bilelikde guramagynda geçirilen bäsleşige welaýatymyzyň şäherdir etraplaryndan köp çagaly maşgalalar gatnaşdy. Bäsleşigiň açylyş dabarasynda hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda sport-sagaldyş hereketini, köpçülikleýin bedenterbiýäni ösdürmek, türkmen maşgalasynyň beden taýdan sagdynlygyny we bitewüligini gazanmak, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini berkarar etmek ugrundaky tagallalary barada söz açylyp, ýaryşa gatnaşýan bagtyýar maşgalalara üstünlik arzuw edildi.

Sport — saglygyň gözbaşy

Ak mermere beslenen, Aziýanyň merjen şäheri bolan gözel Aşgabadymyzda, welaýatlarymyzyň ähli ýerlerinde mähriban Arkadagymyzyň baştutanlygynda dünýä ülňülerine laýyk gelýän, ösen tehniki sport enjamlary bilen enjamlaşdyrylan sport desgalary, suw toplumlary gurlup ulanylmaga berlip, olar ýaşlaryň, sport söýüjileriň gelim-gidimli ýerlerine öwrüldi. Munuň şeýledigini «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ajaýyp günlerinde geçiriljek bäsleşikleriň, dabaralaryň mysalynda hem görmek bolýar. Häzirki wagtda peýdaly we ekologiýa taýdan arassa bolan welosiped sporty köpçülikleýin häsiýete eýe boldy. Ýurdumyzda welosiped sporty boýunça köpçülikleýin ýörişleriň guralmagynyň ähmiýeti uludyr. Şeýle ýörişler welosiped sporty bilen meşgullanýanlaryň sanynyň barha artmagyna ýol açýar.

Hepdede näçe gün maşk etmeli? (Ýaşlar we sport)

Sportda üstünlik gazanmak üçin yzygiderlilik zerurdyr. Gündelik durmuşyňyzyň aýrylmaz bölegine öwrülen ýagdaýynda fiziki hereket adama şähdaçyklyk berýär. Sporty durmuş ýörelgesine öwren adam uzak ýaşaýar, sagdyn bolýar. Eýsem, hepdäniň dowamynda näçeräk wagt sport bilen meşgullanmaly? Ine, bilermenleriň bu sowala berýän jogaplary! Sporta täze başlan adamlar bir aý çemesi wagt bedenini öwrenişdirmeli. Bu döwürde gan damarlary, dem alyş ýollary maşk hereketlerine uýgunlaşýar. Şol sebäpli ilkibaşda hepdede üç gün sport bilen meşgullanmak talabalaýyk hasaplanýar. Üç hepdeden soňra hepdede dört gün sport bilen meşgullanmak dogry hasap edilýär. Wagtyň geçmegi bilen bedeniň kabul edişine görä, her gün yzygiderli sport bilen meşgullanmak bolýar. Bular, esasan, türgenlere degişli. Sagdyn durmuş ýörelgesine eýerýänler bolsa her gün ýeňil maşklary ýerine ýetirip bilerler. Bulara ýöremek, özüňe agram salman ylgamak we ýüzmek ýaly hereketler degişli. Her gün 15 — 20 minut ýöremek kadaly gan aýlanyş üçin möhüm hasaplanýar. Şol sebäpli hepdede 5-6 gün ýöremek maslahat berilýär.

Sport syýasatynyň gadamlary

Ýaşlara bildirilýän ynam Hormatly Prezidentimiziň goldamagynda 2021-nji ýylyň “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilmegi biz — ýaşlarda uly joşgun döretdi. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen ýurdumyzda döredilýän giň mümkinçiliklerden ýerlikli peýdalanyp, eziz Watanymyzyň sport abraýynyň dünýä ýaýylmagyna saldamly goşant goşýan türgenleriň sany şäherimiziň sport mekdebinde hem ýylsaýyn artýar.

Welosiped sporty — sagdyn durmuşyň girewi

Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň resmi nyşanlarynyň, şeýle-de oňa gatnaşjak guramaçylyk toparydyr türgenleriň lybaslarynyň, olaryň welosipedleriniň bezeg işleri tassyklandy. Häzirki wagtda halkymyzyň ýaşaýyş medeniýetiniň aýrylmaz düzüm bölegine öwrülen sport we bedenterbiýe her bir raýatymyzyň saglygyny, akyl-paýhas ukyplaryny berkitmekde, sagdyn durmuş ýörelgesiniň talaplaryny berk berjaý etmekde, jemgyýetde sazlaşykly gatnaşyklary kemala getirmekde durmuş gymmatlyklarynyň özeni bolup durýar. Soňky ýyllarda ýurdumyzda ulagyň ýokary ekologiýa görnüşi hasaplanýan welosiped boýunça ýörişleri geçirmäge we welosiped sportuny ösdürmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Welosporty ösdürmek babatynda hormatly Prezidentimiziň hut öz başlangyjy bilen beýik işler amala aşyrylýar. 19-njy fewralda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde ýurdumyzda welosiped duralgalaryny gurmak, ýöriteleşdirilen dükanlary, ussahanalary, söwda merkezleriniň ýanynda olaryň goýulýan ýerlerini açmak ýaly işleriň göz öňünde tutulmagynyň maksadalaýyk boljakdygy hakynda bellenilmegi bolsa sportuň bu görnüşiniň has-da giň gerim almagyna itergi berer.

Meşhur pälwany ýatlap

Aýdanlaryňy aňyňda aýlap, diýeniňe erk edip bilmek edermenlik. Aýdanlaryňy amala aşyrmak — geljege ynamly gezelenç. Sözüňi iş bilen berçinlemek — ajaýyplygyň ajaby. Pälwan endige öwrülen edebinden ýeňiş serpaýyny ýapyndy. Toýlarda bolýan göreşlerde bil tutuşdy, bekeşdi. Obalarda etraplarda, welaýatlarda türkmen milli göreşi boýunça geçirilen ýaryşlarda ýeňişleri ýaran edindi. Öz agramy boýunça ýurtdaş pälwanlardan saýlandy. Şol döwürde atlandyrylyşyna görä Orta Aziýa boýunça (häzirki Merkezi Aziýa) Daşkent şäherinde geçirilen halkara ýaryşa gatnaşmaga hukuk gazandy. Häzirki bil tutluşygyň bismillasyny türkmen pälwany bilen özbekleriň Pürs pälwany başlamaly boldy. Göreş meýdanyna çykan pälwan ýigit bekewüliň görkezen ýerinde daýandy. Asyr aşan ojara çalymdaş ýogyn baldyrlar topragyň çuňlugyna çümdürilen ýaly sarsanokdy. Ýognas göwre göze gelüwlidi. Boýun beden bilen bile biten ýalydy. Ortadan beýigräk boýnuň iki egni tekizlenip, eginler ýasy, döş meýdanlydy. Gazan gapagy goýlan ýaly güberçekleýärdi. Dartylan damarly gollar has-da gujurly görünýärdi. Tirsekden egin aralygyndaky çiginler çogum-çogum. Gysby gysylan barmakly ýumruk demirçi ussanyň ýekedabanyny ýatladýardy. Pälwan ýigit başyny galdyryp, salyhatlylyk bilen töweregine nazaryny

Sport parahatçylygyň bähbidine

Gahryman Arkadagymyzyň sagdyn durmuş ýörelgesiniň işjeň tarapdary bolup, sportuň birnäçe görnüşi bilen meşgullanmakda görkezýän ýokary ussatlygy we başarjaňlygy hemmämize nusgalyk görelde bolup durýar. Şu nukdaýnazardan, ýurdumyzda yzygiderli geçirilýän köpçülikleýin welosipedli ýörişleriň guralmagynyň gözbaşynda hormatly Prezidentimiziň halkymyzyň beden hem ruhy taýdan sagdyn bolmagyna, ömür dowamlylygynyň artdyrylmagyna gönükdirilen tagallalarynyň durandygyna has aýdyň göz ýetirmek bolýar. 2021-nji ýylyň 22-nji ýanwarynda milli Liderimiziň Karary bilen «Türkmenistanda 2021 — 2025-nji ýyllarda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ösdürmegiň Maksatnamasy», şeýle hem ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasy tassyklanyldy.

Ýaşlar — geljegiň eýeleri

Ýurdumyzyň geljegi bolan bagtyýar ýaşlaryň saglygy we sazlaşykly ösüşi bagtly geljegiň girewidir. Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, ylym-bilimiň, sportuň, sagdynlygyň we ruhubelentligiň sazlaşýan ýerinde ynsan özüni bagtyýar duýýar. Bularyň ählisi utgaşyp, adamy ösüşlere we belent sepgitlere ruhlandyrýar. Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda ýaşlar syýasatyna, bilim ulgamyny, sporty ösdürmäge, bu möhüm ulgamlary dünýä derejesine çykarmaga uly üns berilýär. Bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmak üçin ýurdumyzda köpugurly düzüm döredildi. Munuň özi halkara ölçeglere kybap gelýän milli sport ulgamynyň döredilendigini görkezýär. Ýeri gelende aýtsak, Türkmenistanda bilim ulgamynyň hilini yzygiderli ýokarlandyrmak, türgenleriň hünär derejelerini kämilleşdirmek boýunça netijeli işler alnyp barylýar. Bu ulgamyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmaga köp mukdarda maýa goýumlar gönükdirilýär, onuň düzümine ylmyň öňdebaryjy gazananlary, şol sanda sanly tehnologiýalar ornaşdyrylýar.

Türkmen sportunyň şöhraty

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda ak mermerli Aşgabatda Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň we Dewisiň Kubogy ugrundaky halkara ýaryşyň tapgyrynyň geçirilmeginiň meýilleşdirilmegi ata Watanymyzyň halkara derejesindäki sport abraýyndan nyşandyr. Munuň özi ýurdumyzda sport ýaryşlaryny ýokary derejede guramak üçin ähli mümkinçilikleriň döredilendiginden habar berýär. Häzirki wagtda ýurdumyzda Welotrek boýunça dünýä çempionatyna ähli taraplaýyn taýýarlyk görülýär. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň güýzünde ak mermerli paýtagtymyzda geçiriljek Welotrek boýunça dünýä çempionatyna taýýarlyk işleriniň çäginde bu abraýly ýaryşyň nyşanynyň, sport lybaslarydyr welosipediň bezeginiň taýýarlanylmagy aýratyn bellenilmäge mynasypdyr.