HABARLAR

Jebisligiň we ruhubelentligiň mekanynda

Gahryman Arkadagymyzyň daşyna mäkäm jebisleşip, ýurdumyzyň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk toýuna egsilmez gujur we joşgun bilen barýan ildeşlerimiziň sagdyn durmuş ýörelgelerine berk eýerýändigine düýn Diýarymyzyň paýtagtynda we ähli sebitlerinde geçirilen welosipedli ýörişler aýdyňlygy bilen şaýatlyk edýär. Ata Watanymyzyň toý ruhuna beslenen çagynda ýaýbaňlandyrylan ýörişlere dürli kärdäki we hünärdäki raýatlaryň, şol sanda ýaşlardyr ýaş türgenleriň işjeň goşulmagy aýratyn guwandyryjy boldy. AHALDA

Uniwersiada badalga berildi

Öňňin Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty, Bilim ministrlikleriniň bilelikde tassyklan meýilnamasyna laýyklykda Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XII uniwersiadanyň açylyş dabarasy boldy. Her ýyl geçirilmegi däbe öwrülen uniwersiadanyň şu okuw ýylyndaky nobatdaky tapgyrynyň açylyş dabarasyna ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinden sportuň dürli görnüşi bilen meşgullanýan talyp ýaşlardan düzülen toparlar, olaryň tälimçileri gatnaşdylar.

Bedewler ula gidende...

Düýn Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzda asylly däbe öwrülen güýzki at çapyşyk möwsüminiň nobatdaky çapuwy Balkanabat şäherindäki Balkan atçylyk sport toplumynda ýokary guramaçylyk we ruhubelentlik ýagdaýynda geçirildi. Oňa ýurdumyzyň beýleki welaýatlarynda seýislenýän gamyşgulak bedewleriň hem gatnaşmagy balkanly janköýerleriň sportuň bu görnüşine bolan gyzyklanmasyny has-da artdyrdy. Häzirki zamanyň ýokary hil ülňülerine laýyklykda gurlan Balkan atçylyk sport toplumynyň aýlawynda, bedewleriň ýaş aýratynlyklaryna görä, 1 müň 200 metr aralyga jemi bäş gezek geçirilen ýaryşlara atlaryň 35-si gatnaşdyryldy. Oňa tomaşa etmäge gelen janköýerler bu bäsleşikleri uzaklara ýaň salýan şatlyk-şowhun bilen synladylar. Çapyksuwarlaryň erjelligi, atyň jylawyna başarjaň erk edişleri janköýerleriň «berekellalary» bilen mübäreklendi.

Ruhubelentlige beslendi

Düýn Änew şäherinde köpçülikleýin welosipedli ýöriş geçirildi. Welaýat derejesindäki ýörişe sagdyn durmuş ýörelgelerine berk eýerýän ýaşlaryň uly topary goşuldy. Paýtagtymyzyň halkalaýyn aýlaw ýolunyň welaýat merkezinden geçýän ýerinden badalga alan welosipedli ýöriş uly ruhubelentlige beslendi. Oňa gatnaşyjylar şäheriň içinden geçýän ýollaryň ugry bilen ýörişini dowam etmek bilen, ýolugurda welaýat merkeziniň günsaýyn gözelleşýän görküni synlamaga mümkinçilik aldylar. Bir-birinden owadan binalar, bagy-bossanlyk olarda ýakymly duýgulary oýardy.

Öňdebaryjylar arany açýar

Ýurdumyzyň üç şäherinde geçirilen dört duşuşyk bilen Türkmenistanyň futbol çempionatynyň Ýokary ligasynda 19-njy tapgyr tamamlandy. Tapgyrda «Aşgabat» «Nebitçini», «Energetik» «Altyn asyry», «Şagadam» «Merwi», «Köpetdag» bolsa «Ahaly» kabul etdi. Paýtagtyň «Nusaý» stadionynda geçirilen duşuşykda «Aşgabat» futbol topary bassyr alty tapgyrlyk utulyşdan soňra, ýeňiş bilen didarlaşdy. Balkanabat şäheriniň «Nebitçisini» kabul eden «Aşgabat» 4-nji minutda Toýmämmet Sähetmämmedowyň, goşmaça wagtyň 6-njy minudynda Nazar Towakelowyň (11 metrlik jerime urgusyndan) geçiren pökgüleri bilen ýeňiş gazandy. «Nebitçiniň» ýeke-täk pökgüsini bolsa 33-nji minutda Alibek Abdyrahmanow geçirdi.

Ýeňiş hemişe wajyp

Hepdäniň çarşenbe güni Balkanabadyň «Nebitçisi» milli futbol çempionatymyzyň 20-nji tapgyrynyň çäginde Mary şäheriniň «Merw» toparyny kabul etdi. Şol oýunda ýeňiş gazanan halatynda balkanabatlylaryň utugy «Merwiňki» bilen deňleşýärdi we olar bu maksatlaryna ýetmegiň hötdesindenem geldiler. Umuman alanyňda, bu duşuşykda bir topar beýlekiden pes ýa-da gowy oýnady diýip görkezmek nädogry bolardy. Iki toparda hem amatly pursatlar ýeterlik boldy. Ýöne ýer eýeleri biraz tijenibräk oýnadylar hem-de öz hüjümlerini iki sapar netijeli jemlemegi başardylar. Hasap 40-njy minutda açylyp, şonuň öň ýanynda myhmanlardan Döwlet Döwletmyradow derwezäniň alkymynda «Nebitçiniň» hüjümçisi Kerim Hojaberdiýewiň garşysyna oýnuň düzgünini bozýar. Aşgabatly halkara derejeli emin Akmyrat Gurbanowam bada-bat 11 metrlik jerime urgusyny belleýär. Urgyny ýerine ýetirmegi öz üstüne alan tejribeli Azat Garajaýew pökgini batly bolmadyk urgy bilen derwezeçi Merdan Saparowyň çep tarapyna gönükdirýär, derwezeçiniň çaklamasy bolsa düýbünden ters bolup, ol sag tarapa bökýär — 1:0.

Aziýa oýunlarynyň taryhyndan

Aziýa oýunlary öz gözbaşyny kiçi sport ýaryşlaryndan alyp gaýdýar. Uzak Gündogar oýunlary — çempionatlar üç ýurduň: Ýapon imperiýasynyň, Filippinleriň we Hytaý Halk Respublikasynyň bitewiligini we hyzmatdaşlygyny görkezmek üçin döredilipdi. Şeýle oýunlaryň ilkinjileri 1913-nji ýylda Manilada geçirildi. Biraz soňra bu oýunlara beýleki Aziýa döwletleri hem goşuldy. Ikinji jahan urşundan soňra Aziýa ýurtlarynyň birnäçesi Garaşsyzlygyny gazandy. 1948-nji ýylda Londonda bolan XIV Olimpiýa oýunlarynda Hindistanyň Olimpiýa Komiteti Aziýa oýunlaryny geçirmek baradaky meselä garamagy teklip etdi. 1949-njy ýylda Aziýa oýunlarynyň federasiýasy döredildi we ilkinji Aziýa oýunlaryny Nýu-Delide geçirmek barada karara gelindi. Aziýa oýunlary — 1951-nji ýyldan bäri Aziýa döwletleriniň atletleriniň arasynda geçýän sport ýaryşlarydyr. Oýunlar Halkara Olimpiýa Komitetiniň gözegçiligi astynda geçirilýär. Her sport görnüşi boýunça birinji ýere — altyn, ikinji ýere — kümüş, üçünji ýere — bürünç medallary berilýär. 1980-nji ýyllaryň başynda Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi atly täze gurama döredildi. Bu Geňeş 1986-njy ýyldan bäri geçirilýän oýunlara gözegçilik edýär.

Sport — sagdynlyga binýat

Berkarar Watanymyzda sagdyn durmuş ýörelgelerini, bedenterbiýäni, sporty we olimpiýa hereketini işjeňleşdirmek boýunça guwandyryjy işler alnyp barylýar. Ýurdumyzda köpçülikleýin sport, bedenterbiýe-sagaldyş we jemgyýetçilik-medeni çäreleriň, umumymilli spartakiadalaryň, sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlaryň we dürli derejeli çempionatlaryň geçirilmegi hem-de olara türgenlerimiziň aýratyn gujur, höwes bilen gatnaşyp, üstünlikleri gazanmagy hem bu ugurdaky işleriň rowaçlyklara beslenýändiginiň alamatydyr. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe dürli derejeli ýaryşlary geçirmäge ajaýyp mümkinçilikler bar. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda paýtagtymyzyň iň gözel künjeginde bina edilen Olimpiýa şäherçesiniň giň amatlyklary hem bu babatda bellenilmäge mynasypdyr. 2017-nji ýylda ol ýerde geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary bütin dünýäniň ünsüni çekdi. Aziýa yklymynyň bu iri ýaryşy dünýäniň ençeme ýurdundan türgenleriň müňlerçesini Aşgabada ýygnady. Ol waka türkmen sportunyň taryhyna şöhratly sahypalar bolup girdi. Mundan başga-da, geçen ýyllarda Olimpiýa şäherçesinde sportuň görnüşleri boýunça dünýä we yklym derejesindäki ýaryşlaryň birnäçesi geçirildi.

Skandinaw ýörişi — bogunlaryň sazlaşygy

Ýurdumyzda bedenterbiýäni, sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz edýän hormatly Prezidentimiz sportuň sagdyn ýaşaýyşdygyny, gözellikdigini, saglykdygyny yzygiderli nygtaýar we bu babatda ýaşlara görelde görkezýär. Ine, geçen dynç gününde bolsa, milli Liderimiz dünýäde meşhur sport — skandinaw ýörişi bilen meşgullanyp, ýurdumyzda sportuň bu görnüşiniň ornaşdyrylmagynyň möhümdigini, onuň ynsan saglygy üçin ähmiýetli taraplaryny belledi. NÄDIP DÖRÄPDIR?

«Gimnastika — meniň durmuşym » diýip, Lidiýa Kasparowa buýsanç bilen belleýär

Elbetde, haýsy-da bolsa bir sport görnüşiniň ynsan ömrüniň baş manysyna öwrülendigi baradaky mysallara biz durmuşda köp gabat gelýäris. Emma şol durmuş manysynyň haýsy-da bolsa başga, saňa entek tanyş bolmadyk bir döwletde sport görnüşini ýaýbaňlandyrmak, ösdürmek we soňlugy bilen ol döwletiň seniň üçin ata Watan derejesine çenli ýetmegi bilen baglanyşykly ykbal öwrümleri welin, seýrek duş gelýän waka. Ýagny sportuň bir görnüşine bolan belent söýgi, diňe bir öz ussatlygyň däl, eýsem, bu sport görnüşiniň dünýäde ähli halklaryň arasynda ösdürilmegine bolan isleg-arzuw seni öz dogduk mekanyňdan has uzaklara alyp gidýär. Eýsem, Russiýa Federasiýasynyň Perm şäherinde mekdebe, okuwdan soňra bolsa şäheriň Medeniýet öýündäki balet (tans) toparyna gatnaýan gyzjagaz sport gimnastikasynyň geljekde öz durmuşynyň aýrylmaz manysyna öwrüljekdigi we ykbalyň ony güneşli Türkmenistan bilen müdimi baglajakdygy hakynda pikir etdimi-kä? Elbetde, ýok. Ol diňe uly höwes bilen okuwa we özi ýaly gyzjagazlar bilen Medeniýet öýüne gatnaýardy, diňe ökde bolmak maksatly häsiýetine eýerip bolsa, gündelik tabşyryklary irginsiz özleşdirýärdi.