HABARLAR

Sport dünýäsi

«7/24.tm», № 39 (70),  27.09.2021. «KAÝRAT» Berdiýewiň tälimçiliginde ilkinji ýeňşini gazandy

Üstünlige uzan ýollar

«7/24.tm», № 39 (70),  27.09.2021. Gahryman Arkadagymyzyň öňdengörüjilikli syýasaty hem-de sport pudagynda amala aşyrylan düýpli özgerişlikleriň netijesinde Türk-menistanda durmuşa geçirilýän maksatnamalaryň çäginde  ýurdumyzda olimpiýa ätiýaçlygyny ösdürmek maksady bilen, 2012-nji ýylyň 6-njy aprelinde hormatly Prezidentimiziň hut özüniň gatnaşmagynda Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebi dabaraly ýagdaýda açylyp ulanylmaga berildi.

Goşa üstünlik

«7/24.tm», № 39 (70),  27.09.2021. Türkmenistanly türgenler beýik Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk toýunyň bellenilýän ýylynda dünýä çempi-onatynyň altyn medalyny, Olimpiýa oýunlarynyň kümüş medalyny gazandylar

Diňe futbol hakynda

«7/24.tm», № 39 (70),  27.09.2021. Futbol ýyldyzlarynyň interwýularyndan, metbugat hem-de internet sahypalaryndan alnan bu jümleleri toplamagymyň ýeke-täk sebäbi — futboly SÖÝÝÄN. Şonuň üçin käbirleriniň sadarak, käsiniň gönümeldigini hasaba almazlygyňyzy isleýärin!

Aşgabatdaky sport baýramyndan söhbet açýan 7 maglumat

«7/24.tm», № 39 (70),  27.09.2021. Türkmenistan 2017-nji ýylda Merkezi Aziýada ilkinji gezek Aziýa oýunlaryny kabul etmek hukugyna eýe boldy.

Üstünliklere uzaýan ýol

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan sebit we dünýä derejesindäki halkara sport ýaryşlarynyň yzygiderli geçirilýän merkezine öwrüldi. Ýurdumyzyň ähli ýerlerinde halkara ülňülerine laýyk gelýän, ýokary tilsimatlar we sanly tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan döwrebap sport toplumlarynyň, häzirki zaman stadionlaryň, atçylyk-sport toplumlarynyň we beýleki desgalaryň bina edilmegi netijesinde türgenlerimiz iri halkara ýaryşlarynda üstünlikli çykyş edip, döwlet Baýdagymyzy belentde parlatmagy başardylar. «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly toýunyň bellenilýän ýylynyň başynda «Türkmenistanda 2021 – 2025-nji ýyllarda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ösdürmegiň Maksatnamasynyň» we ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasynyň kabul edilmegi hem Arkadag Prezidentimiziň ýurdumyzda sporty dünýä derejesinde ösdürmek ugrundaky tagallalarynyň nobatdaky subutnamasydyr. Gahryman Arkadagymyzyň öňdengörüjilikli syýasatynyň hem-de sport ulgamynda alyp barýan düýpli özgertmeleriniň netijesinde amala aşyrylýan maksatnamalaryň çäklerinde ýurdumyzda olimpiýa ätiýaçlygyny ösdürmek maksady bilen, 2012-nji ýylyň 6-njy aprelinde hormatly Prezidentimizi

Olimpiýa üstünligine ýetiren menziller

Arkadag Prezidentimiziň dünýäde dabaralanýan sport syýasaty hakynda söhbet Elbetde, sportuň halkara hyzmatdaşlygynda diýseň möhüm ornunyň bardygy taryhyň subut eden hakykatydyr. Onuň ynsanlary sagdyn durmuş ýörelgesine çekmekdäki, şol ýoly wagyz etmekdäki ähmiýeti bolsa sportuň ýurt derejesinde ösdürilmeginiň many-mazmunyny Aý dogan ýaly aýan edýär. Bu baradaky söhbetimizi Gahryman Arkadagymyzyň sporty ösdürmek işini ýurt başyna geçen ilkinji günlerinden döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde kesgitländiginden başlamak ýerlikli bolar. Çünki hormatly Prezidentimiziň bu ugurdaky nusgalyk göreldesi ildeşlerimiziň ählisi üçin ýol-ýörelge bolup, raýatlarymyzyň saglygyny, fiziki işjeňligini, ruhy taýdan sagdynlygyny gazanmakda möhüm ädime öwrüldi. Milli Liderimiziň halkymyza sowgat eden stadionlarydyr sport toplumlary, türgenleşik zallary bu ugurda ajaýyp mümkinçilikleri döretdi. Elbetde, ynsanyň islendik ýaşda hem hereketde bolmalydygyny tekrarlaýan Arkadag Prezidentimiziň tagallasy netijesinde bina edilen şeýle ajaýyp binalardyr toplumlar bu gün halkymyzyň iň gelim-gidimli ýerine öwrüldi. Şol ädimler ýurdumyzda professional sporty ösdürmekde hem uly ähmiýete eýe boldy. Çünki döredilýän mümkinçilikler ildeşlerimizde, ýaşlarymyzda spor

Welaýatlardan habarlar

Häzirki wagtda Tejen etrap häkimliginiň meýilnamasy esasynda etrabyň daýhan birleşikleriniň çäginde ýerleşýän edara-kärhanalarda, orta we sport mekdeplerinde zähmet çekýän işgärleriň hem-de mugallymlaryň, şeýle hem mekdep okuwçylarynyň arasynda arassaçylyk kadalaryny berjaý etmegiň ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni almakda arassaçylyk-sanitariýa düzgünlerini berjaý etmegiň uly täsiriniň bardygy barada wagyz-nesihat işleri alnyp barylýar. Etrabyň jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň bilelikde guramagynda geçirilen duşuşyklarda sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermegi sport bilen utgaşykly alyp barmagyň peýdasy barada gürrüň edilýär. Şirinjemal ÇARYÝEWA, Ahal welaýatynyň Tejen etraby.

Türkmen futboly Garaşsyzlyk ýyllarynda

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy netijesinde eziz Watanymyz sport ýurdy hökmünde dünýäde ykrarnamasyny tapdy. Onuň şeýle bolmagyna ýurdumyzda geçirilen we geçirilýän iri halkara ýaryşlary hem doly güwä geçýär. Türgenlerimiziň halkara arenasynda gazanýan netijeleri bolsa sport babatynda netijeli ädimleriň ädilýändiginiň nobatdaky subutnamasy boldy. Garaşsyzlygymyzy alan günümizden ýurdumyzda futbola hem uly üns berlip başlandy. Onuň netijesinde futbol çempionatymyzdyr Kubok ugrundaky bäsleşikler yzygiderli geçirilip ugraldy. Şeýle-de, eziz Watanymyzda uly futbol bilen birlikde çagalar futboly, zenanlar futboly, şeýle-de, futzal üns-alada bilen gurşalyp alyndy. Onuň şeýle bolmagynda dürli ugurdaky ýygyndy toparlarymyzyň halkara arenasynda gazanýan ýeňişleri hem doly şaýatlyk edýär. Milli ýygyndy toparymyz

TFF-niň täzelikleri

Dürli ugurlar boýunça futboly ösdürmek üçin FIFA agza bolan assosiasiýalaryň hemmesinde hem ýerine ýetiriji tehniki direktory bolan, saldamly iş alyp barýan Tehniki bölümi bolýar. TFF-niň Tehniki bölüminiň ýolbaşçysynyň wezipesini ýerine ýetirýän «Köpetdagyň» hem-de Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň öňki futbolçysy Berdimyrat Nurmyradow geçen ýyl badalga berlen FIFA-nyň Tehniki direktorlarynyň halypaçylyk maksatnamasynyň netijesinde gymmatly tejribe toplaýar.