"Adalat" gazeti

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-62-50, 38-62-75, 38-62-38
Email: adalat-gazeti@online.tm

Habarlar

Beýik ösüşleriň ajaýyp keşbi

Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary ýurdumyzyň her bir raýatynyň bagtly we sapaly ýaşamagy üçin ählitaraplaýyn mümkinçilikleri üpjün edýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ruhy güýji bilen ähli pudaklaryň sazlaşykly hereketiniň netijeleri bolsa ata Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny has-da artdyrýar.  Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň ýolbaşçylar düzümi awgust aýynda zähmet rugsadynda bolýarlar. Zähmet rugsadynda sapaly dynç alşy bedenterbiýe we döredijilik bilen sazlaşykly utgaşdyrmakda Gahryman Arkadagymyzyň göreldesine eýerýän döredijilik işgärlerine ýurdumyzyň içeri we daşary syýasatynda gazanylýan üstünlikler has täsirli çykyşlary taýýarlamaga ruhy joşgun berýär. Awazanyň arassa kenarynyň şypaly howasy bilen birlikde, ösen mümkinçilikli şypahanalardyr myhmanhanalardaky dynç alyş bolsa ruhy joşgunlaryň has artmagyna mümkinçilik döredýär. 

Daşary syýasy üstünlik

Täze taryhy eýýamda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň halkara derejesindäki abraý-mertebesi has-da ýokarlanýar. Ata Watanymyzyň «Açyk gapylar» syýasaty dünýäniň islendik ýurdy bilen hoşniýetli gatnaşyklary ýola goýmakda giň mümkinçilikleri özünde jemleýär.  Hemişelik Bitarap döwletimiziň daşary syýasat strategiýasynyň esasy maksady dünýä bileleşigi bilen ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gatnaşyklaryň ösdürilmeginden ybaratdyr. Dünýäniň dürli döwletleri, hususan-da, sebitiň ýurtlary we goňşy ýurtlar bilen syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygyň giňeldilmegi ileri tutulýan ugurlaryň biridir. Döwletimiziň özara bähbitli we deňhukukly gatnaşyklary alyp barmagy hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýlaryna baha bermäge hem-de geljekki ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçilik döredýär. Ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygy diňe bir halkymyzyň däl, eýsem, umumadamzat gymmatlygydyr. 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 50-nji mejlisinde Garaşsyz Türkmenistanyň Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň ykrar edilmegi ýurdumyzyň halkara derejesinde at-abraýynyň ýokarydygyna şaýatlyk edýär. 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda Birleşen Milletler Guramasynyň 69-njy mejlisinde bolsa  dünýä bileleşigine agza döwletleriň 193-siniň goldamagynda «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy» hakyndaky Kararnamasyny

Oňyn başlangyçlar utgaşdyrylýar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň arhiw gaznasy tarapyndan taýýarlanylan «Ösüşiň täze belentliklerine tarap» atly kitabyň 14-nji tomy çapdan çykdy. Kitapda 2020-nji ýylyň has möhüm wakalary barada, ýagny ýurdumyzyň syýasy, ykdysady, durmuş, ylym-bilim, medeniýet ulgamlarynda amala aşyrylýan düýpli özgertmeler beýan edilýär. Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan il-ýurt bähbitli işleri bu günki günde hormatly Prezidentimiz tarapyndan döwrebap şertlerde dowam etdirilýär.  Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda Bitarap Türkmenistan döwletimiz  ynsanperwer içeri we daşary syýasaty alyp barýar.

Zähmet soňy — rehnet

Aňly-paýhasly işlemek ynsan tebigatynyň iň tapawutly tarapydyr. Işlemek, zähmet çekmek ynsan bagtyýarlygynyň iň esasy binýadydyr. Ata-babalarymyzyň «Işlemedik — dişlemez», «Zähmet soňy — rehnet» diýýän gyzyldan gymmatly paýhaslary bahasyna ýetip bolmajak hazynadyr. Ýöne işlemek üçin hem badalganyň zerurlygy tebigy kanunalaýyklykdyr. Işlemekden armaýan ynsan, onuň hözirinden lezzet alýan ynsan käte dowamly zähmetden soň dynç almak isleýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň zähmet rugsadynda bolýan döwründe «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda «Rowaç» kottejler toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşmagy halkymyzy diýseň buýsandyrdy. Dabaraly ýagdaýda açylan bu desgalar toplumy bir wagtda 900-e golaý adamyň kabul edilmegine  ukyply hem-de 240 maşgalanyň zähmet argynlygyndan soň, medeniýetli dynç almagyna döwlet derejesinde döredilen köp sanly mümkinçilikleri özünde jemleýär.

Döwre buýsanç — zähmete hyjuw

Döwrüň möhüm çözgüdi Türkmenistanyň başlangyjy esasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň  76-njy sessiýasynyň 97-nji plenar mejlisinde «Merkezi Aziýa — parahatçylyk, ynanyşmak we hyzmatdaşlyk zolagy» atly Kararnama biragyzdan kabul edildi. 19 döwletiň awtordaş bolup çykyş eden bu Kararnamanyň kabul edilmegi hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna ygrarly ýurdumyzyň daşary syýasatynda gazanan özboluşly ýeňşidir. Bu Kararnama döwlet Baştutanymyzyň umumadamzat jemgyýetiniň ykbalynda syýasy we ykdysady durnuklylygyň saklanmagyna, sebit we ählumumy derejede parahatçylyk, ynanyşmak medeniýetiniň berkidilmegine, häzirki döwrüň möhüm meseleleriniň oňyn çözgüdine gönükdirilen  işjeň syýasatynyň netijeli häsiýete eýe bolýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Ak bugdaýyň mekanynda

Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda edermen daýhanlarymyzyň gazanýan zähmet ýeňişleri «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyny mynasyp mazmun bilen baýlaşdyrýar. Hormatly Prezidentimiziň 29-njy iýulda sanly ulgam arkaly geçiren Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagyndaky Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň edermen gallaçylary Watan harmanyna 1 million 500 müň tonna golaý bugdaý tabşyryp, şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirdiler. Ak bugdaýyň gadymy mekanynda ekerançylyk medeniýetiniň häzirki zaman tejribeleri — sanly ulgamyň giň mümkinçilikleri bilen utgaşmagynda gazanylýan şeýle üstünlikler Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň mynasyp keşbidir. Hormatly Prezidentimiziň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mähriban halkyna, zähmetsöýer daýhanlaryna, edermen gallaçylaryna iberen Gutlagynda hem nygtaýşy ýaly, ýurdumyzyň ösüşleriň täze belentliklerine göterilýän häzirki döwründe oba hojalygyny ýokary depginler bilen ösdürmek hem-de özgertmek, ony iň bir girdejili pudaklaryň birine öwürmek boýunça giň möçberli işler durmuşa geçirilýär. Türkmen daýhanyna döwletimiz tarapyndan öndürijilikli işlemäge, toprakdan bol hasyl öndürip, ýokary zähmet netijelerini gazanmaga, abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamaga ähli mümkinçilikler döred

Saçaklaryň berekedi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ilkinji ýylynda hem gallaçy daýhanlarymyz zähmet ýeňşiniň buşlugyna eýlenen hoş habar bilen halkymyzy begendirmegiň hötdesinden geldiler. Döwlet tarapyndan berilýän giň möçberli goldawlaryň, döwlet Baştutanymyz tarapyndan döredilýän mümkinçiliklerdir şertleriň netijesinde ýurdumyzyň gallaçylary Watan harmanyna 1 million 500 müň tonna golaý bugdaý tabşyryp, şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirdiler.

Ýaşaýşyň gönezligi

Döwlet Baştutanymyzyň şu ýylyň 19-njy martynda wezipä girişmek dabarasynda eden çykyşynda: «Howanyň üýtgemeginiň, senagatyň daşky gurşawa we adam saglygyna ýaramaz täsirini peseltmegiň, daşky gurşawa zyňyndylaryň möçberini azaltmagyň üstünde işlemek Türkmenistanyň ekologiýa syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolar» diýip nygtamagy, daşky gurşawy goramaga we howanyň üýtgemeginiň öňüni almaga aýratyn ähmiýet berilýändigini tassyklaýar. Soňky ýyllarda howanyň üýtgemegi we onuň daşky gurşawa, ykdysadyýete we jemgyýete ýetirýän zyýanly täsirleri Durnukly ösüş maksatlarynyň has möhüm ugurlarynyň birine öwrüldi. Bu babatda 2015-nji ýylda Howanyň üýtgemegi baradaky BMG-niň Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy ýurtlaryň 21-nji mejlisinde kabul edilen Pariž ylalaşygy az uglerodly we ekologiýa taýdan durnukly geljegi üpjün etmäge gönükdirilendir. Onda howanyň global temperaturasyny 1,5 gradus derejesinde saklamak baradaky ähtnamalar bar. Türkmenistan bu ylalaşygy 2016-njy ýylyň sentýabrynda BMG-niň 71-nji mejlisiniň çäklerinde tassyklady.

Şan-şöhraty dünýä dolýan Diýarym

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe mähriban Watanymyzyň halkara abraýy barha belende göterilýär. Häzirki döwürde Garaşsyz ýurdumyzyň ählumumy parahatçylygy pugtalandyrmaga, dünýä halklarynyň arasynda dost-doganlyk gatnaşyklaryny ösdürmäge gönükdirilen başlangyçlary dünýä bileleşiginde giň goldawa eýe bolýar. Arkadagly Serdarymyzyň şu ýylyň 25-nji martynda sanly ulgam arkaly geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 61-nji mejlisinde berkarar döwletimiziň başlangyjy esasynda hem-de Birleşen Milletler Guramasyna agza döwletleriň 62-siniň awtordaş bolup çykyş etmeginde «Durnukly ösüşi gazanmak üçin köpçülikleýin welosiped sürmegi jemgyýetçilik ulag ulgamlaryna girizmek» atly Kararnamanyň biragyzdan kabul edilendigini, Türkmenistan döwletimiziň Birleşen Milletler Guramasynyň Halkara söwda hukugy boýunça komissiýasynyň (UNCITRAL) agzalygyna 2022 — 2028-nji ýyllar döwri üçin saýlanylandygyny aýtmagy hem-de halkymyzy tüýs ýürekden gutlamagy bagtyýar watandaşlarymyzyň buýsanjyny artdyran şatlykly wakalar boldy.

Ösüşlere badalga

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ähli ulgamlary ösdürmek üçin döwrebap şertler döredilýär. Hususan-da, täze innowasiýa tehnologiýalaryny, şol sanda sanly tehnologiýalary ornaşdyryp, elektron resminamalar dolanyşygyna hem-de elektron şahsyýetnamalar ulgamyna geçmek, bäsleşige ukyply sanly ykdysadyýeti, sazlaşykly işleýän elektron senagaty döretmek wezipeleri öňe sürülýär. Türkmenistanda innowasiýa mümkinçilikleriniň artdyrylmagy, ilkinji nobatda, ylmyň gazananlaryny önümçilige ornaşdyrmaga itergi bermek bilen, täze senagat kärhanalarynyň döredilmeginiň baş şerti bolup durýar. Innowasiýalara esaslanýan kärhanalaryň döredilmegi bilen içerki bazaryň önümlere bolan islegleri kanagatlandyrylyp, jemi içerki önümiň möçberleri artýar. Ýurdumyzda innowasiýalaryň, ylmyň we tehnikanyň iň täze gazananlarynyň tejribede netijeli ornaşdyrylmagynyň, innowasion önümçiligiň ösüşiniň guramaçylyk-hukuk esaslary barha pugtalanýar. Häzirki wagtda adyl kazyýetligi amala aşyrmakda täze usullary ulanmak, ylmyň we ýokary tehnologiýalaryň iň täze gazananlaryndan peýdalanmak zerur bolup durýar.

Nusgalyk tagallalar

Gahryman Arkadagymyzyň döwletli başlangyçlaryny üstünlikli dowam etdirýän hormatly Prezidentimiziň tagallalarynyň netijesinde halkara ulag ýollarynyň strategik taýdan ähmiýetli çatrygynda ýerleşen ýurdumyzyň üstaşyr ulag kuwwatyny has doly durmuşa geçirmek üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Ýurdumyz parahatçylyk söýüjilik syýasatyndan, dost-doganlyk we hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerinden ugur alyp, ulag-logistika ulgamlaryny ösdürmek boýunça möhüm halkara başlangyçlary öňe sürýän we olary üstünlikli amala aşyrmagyň göreldesini görkezýän ýurt hökmünde dünýäde belent ykrarnama eýedir. Şunuň bilen baglylykda, Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy boýunça 2014-nji, 2015-nji, 2017-nji we 2021-nji ýyllarda durnukly ulag ulgamynyň ösdürilmegi boýunça öňe sürlen degişli Kararnamalaryň BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan biragyzdan kabul edilendigini, şeýle hem 2016-njy ýylda ýurdumyzda Durnukly ulag ulgamy boýunça birinji Ählumumy maslahatyň geçirilendigini, soňky ýyllarda ýurdumyzda halkara ähmiýetli awtoulag we demir ýollarynyň, howa menzilleriniň, deňiz portunyň gurlandygyny bellemek gerek.

Halal zähmet — bagta binýat

Ynsany bezeýän gözel häsiýetleri özünde jemleýän halkymyz halal zähmeti bilen ertirlerine eýe çykjak nesillerine nusgalyk görelde görkezmegi iň dogry ýol hasaplapdyr.  Halallyk, halal zähmet, halal çörek, halal ýaşamak baradaky düşünjeler dogrusynda ata-babalarymyzdan miras galan rowaýatlara, tymsallara, çeper aýtgylara, nakyllardyr atalar sözlerine näçe diýseň gabat gelmek bolýar. Ata-babalarymyz: «Halal zähmet — baky döwlet», «Halal işle, haýyr tap», «Halala hasap bar, harama — azap» diýip, ýöne ýere aýtmandyrlar. Halallyk durmuşymyzy gözelleşdirýän, ýaşaýşymyza nur saçýan şöhledir. Şonuň üçin halkymyz nesil terbiýesini zähmet terbiýesi bilen utgaşykly alyp barýar. Perzendini zähmet çekmäge gönükdirmek arkaly terbiýeleýär.

Pyragynyň watançylyk ündewleri

Gündogaryň beýik akyldary Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy ýaş nesli watançylyk ruhunda terbiýelemekde egsilmez ruhy edep mekdebidir. Bu barada Gahryman Arkadagymyz «Ynsan kalbynyň öçmejek nury» atly kitabynda: «Mähriban türkmen topragymyzyň hakyky watançysy, joşgunly we şirin zybanly Magtymguly Pyragynyň şygyr diwanlary nesillerde watansöýüjiligi, ynsanperwerligi terbiýelemekde gymmatly ruhy çeşmedir» diýip, juda jaýdar belleýär. Biziň parasatly halkymyz asyrlaryň dowamynda beýik şahyrymyzyň terbiýeçilik ündewleriniň esasynda nesilme-nesil terbiýelenip gelýär. Çünki biziň üçin ömrüň manysy Watany söýmekdir, onuň öňünde iýen duzuňy haklap, ak ýürekden hyzmat etmekdir. Şu jähetden, Watan barada söz açanyňda, Magtymgulynyň ajaýyp şygyrlary ýöne bir eser däl, olar Watan mukaddesligi hakyndaky beýik sena bolup kalbyňa dolýar.

Halallygyň hikmeti

Bu gün däne satýan satyjynyň işi ugruna, söwdasy oňuna boldy. Köp adamly, gelim-gidimli bazarda satlyga çykarylan däneleriň köp bölegini ýerlän satyjy dükanynyň gapysyna çykyp, maňlaýyny ýaglyjak bilen ýelpäp durşuna, gaty sesli gygyrdy: — Geliň, geliň, adamlar däneleriň haýsy görnüşinden diýseňiz bardyr, bugdaý, mäş, jöwen, arpa, tüwi size garaşýar. Geliň, alyň, adamlar!..

Tomusda dynç alýanlara maslahat

Suwa düşülende,  rugsat  berilýän çäklerden daş ýerlere barmakdan saklanyň. Aýaklaryňyzyň we elleriňiziň damarlary çekse, suwdan çykmaly ýa-da  dessine kömege çagyrmaly. Nätanyş, çola ýerlerde suwda ýüzmek gadagandyr. Irden sagat 07:00-dan 10:00-a çenli, öýlän bolsa sagat 18:00-dan 21:00-a çenli suwa düşmek maslahat berilýär. Suwa  düşmegiň dowamlylygy 30 minutdan artyk bolmaly däldir. Suwa düşmezden iki sagat öň, ýeňil, ýagsyz naharlary we gök önümlerden taýýarlanan işdäaçarlary iýmek maslahat berilýär. Eger-de suwda gark bolýany görseňiz, daş-töwerekde başga-da adamlar bar bolsa, şolary hem kömege çagyrmaly we gark bolýany halas edýänçäňiz «Tiz kömek» gullugyna jaň etmeli. Gark bolup barýan adamy halas edeniňizde, yzyndan baryp, onuň ýeňsesindäki saçyndan ýa-da goltugyndan tutmaly we ýüzüni ýokary tutup, kenara alyp çykmaly.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Eziz watandaşlar! Siziň ähliňizi ýurdumyzyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan «Merkezi Aziýa — parahatçylyk, ynanyşmak we hyzmatdaşlyk zolagy» atly Kararnamanyň kabul edilmegi mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. Baş Assambleýanyň bu möhüm resminamasy Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Milletler Bileleşigi bilen hyzmatdaşlygynyň strategik we netijeli häsiýete eýe bolýandygynyň aýdyň nyşanydyr.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mähriban halkyna, zähmetsöýer daýhanlaryna, edermen gallaçylaryna

Hormatly hasyl ussatlary!Merdana gallaçy daýhanlar! Sizi sahawatly türkmen topragyndan gallanyň bol hasylyny öndürip, Watan harmanyna 1 million 500 müň tonna golaý galla hasylyny tabşyrmak bilen, şertnamalaýyn borçnamaňyzy üstünlikli berjaý etmegiňiz mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Hyzmatdaşlygyň täze gözýetimleri

Ata Watanymyzyň döwürleri döwürlerden, ösüşleri ösüşlerden zyýada. Ynha, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly hem döwrebap özgertmeleri, uzak geljegi nazarlaýan maksatnamalary, halkara jemgyýetçiliginde gazanylan üstünlikleri bilen ýurdumyzyň abraý-mertebesini has-da belende göterýär. Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiz şu ýylyň 21-nji iýulynda Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň dördünji konsultatiw duşuşygyna gatnaşmak üçin Gyrgyz Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Munuň özi sebit derejesinde strategik hyzmatdaşlygyň täze gözýetimleriniň kesgitlenilmeginde ähmiýetli waka bolup, möhüm bir tapgyryň başlanmagydyr.

Milli gymmatlyklaryň goraglylygy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň milli gymmatlyklary bolan ahalteke bedewiniň, arwana düýesiniň, saryja goýnunyň, türkmen halysynyň, şaý-sepleriniň, dutar ýasamak senediniň we bagşyçylyk sungatynyň, alabaý itiniň şan-şöhraty gaýtadan dünýä doldy. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde türkmen halkynyň milli mirasyna we naýbaşy gymmatlyklaryna goýulýan sarpa günsaýyn artýar. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 27-nji dekabrynda çykaran Permanyna laýyklykda, indi her ýylyň oktýabr aýynyň soňky ýekşenbesi «Türkmen alabaýynyň baýramy» diýlip bellenilýär. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda ilkinji gezek «Türkmen alabaýynyň baýramy» aýratyn baýram hökmünde bellenilip geçiler.

Sanly ulgamyň kanunçylyk binýady

Mälim bolşy ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak we döwlet dolandyryşyny kämilleşdirmek boýunça başyny başlan işleri häzirki döwürde Arkadagly Serdarymyz tarapyndan mynasyp dowam etdirilýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň ýakynda geçirilen nobatdaky maslahatynda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzy sanlylaşdyrmak we döwlet edaralarynyň işini kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işleriň çäklerinde taýýarlanylan «Elektron hökümet hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi. Döwlet edaralarynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmaga, ilata edilýän hyzmatlaryň hilini gowulandyrmaga we görnüşlerini artdyrmaga gönükdirilen elektron hökümet ulgamyny döretmek we ony yzygiderli ösdürmek boýunça döwletimiz tarapyndan ägirt uly işler alnyp barylýar. Şol işleriň çäklerinde ýurdumyzda döwlet hyzmatlarynyň we wezipeleriniň bir bitewi portaly döredilip, ol döwlet edaralarynyň edýän hyzmatlary we wezipeleri bilen baglanyşykly döredilen saýtlar bilen berk baglanyşdyrylandyr. Maglumat gory boýunça nawigasiýa, zerur bolan aragatnaşyk maglumatlary hödürlenilýän elektron hyzmatlary bilen bilelikde, bu bir bitewi döwlet portaly edaralaryň we gulluklaryň ägirt uly sanawyny özünde jemleýär. Häzirki zaman dünýäsinde sanly tehnologiýalaryň çalt depginler bilen ösmegi  hö