Adalat

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-62-50, 38-62-75, 38-62-38
Email: adalat-gazeti@online.tm

Habarlar

Garaşsyzlygyň datly miweleri

Garaşsyzlygymyzyň berkarar bolmagynda, onuň ösen senagat ýurduna öwrülmeginde obasenagat toplumynyň pudaklarynyň ähmiýetli orny bar. Ýurdumyzda obasenagat toplumynyň ösüşiniň halkara derejede ykrar edilmeginde milli Liderimiziň beýik tagallalary bilen bu pudagyň berk kanuny binýadynyň goýulmagynyň we onuň döwrüň talaplaryna laýyklykda yzygiderli kämilleşdirilmeginiň tutýan ornuny buýsanç bilen nygtamaly.

Bagtyýarlygy beýan edýän beýik sözler

Ýurdumyzyň gündelik durmuşynyň beýanatyny öz wagtynda derwaýyslygy bilen halka ýetirmegiň hötdesinden gelýän «Türkmenistan» gazetiniň maglumatlaryny gyzgyny bilen gözden geçirmek meniň gündelik durmuşymyň endigine öwrülipdir. Gazetiň ikinji sahypasynda hormatly Prezidentimiziň: «Mukaddes Garaşsyzlyk biziň ähli ösüşlerimiziň, şöhratly üstünliklerimiziň binýadydyr» diýlen jümlelerinden badalga alnyp ýazylan «Türkmenistanyň ykdysady strategiýasy: durnukly ösüşiň milli nusgasy» atly makalada gözüm eglendi.

Ynsanperwerligiň şamçyragy

Türkmen Bitaraplygy dünýä jemgyýetçiliginde ynsanperwerligiň şamçyragydyr. Türkmenistan hemişelik Bitaraplyk derejesine esaslanan daşary syýasy ugruny yzygiderli durmuşa geçirmek bilen, ikitaraplaýyn, şeýle hem köptaraplaýyn görnüşde netijeli gatnaşyklary üstünlikli ösdürýär. Garaşsyzlyk ýyllarynda biziň ýurdumyz häzirki döwrüň möhüm meseleleriniň çözgütlerini işläp taýýarlamakda işjeň orny eýelemek bilen, ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we durnuklylygy üpjün etmek, umumy abadançylygyň bähbidine kybap gelýän netijeli, köpugurly hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça tagallalaryň birleşdirilmegine mynasyp goşandyny goşýar. Hormatly Prezidentimiz hormatly myhman hökmünde Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň sammitine gatnaşmak üçin Täjigistan Respublikasynda iş saparynda boldy.

Asudalygyň Watany

Çuňňur hormatlanylýan Belent Serkerdebaşymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzyň hukuk ulgamyny kämilleşdirmek, kazyýet edaralarynyň we adyl kazyýetlik işiniň esaslaryny pugtalandyrmak, adamyň we raýatyň hukuklarynyň goraglylygyny ýokary derejede üpjün edýän beýik işler durmuşa geçirilýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe harby we hukuk goraýjy edaralaryň harby gullukçylarynyň we işgärleriniň, şol hatarda kazyýet işgärleriniň ýaşaýyş-durmuş, gulluk we iş şertleri yzygiderli gowulandyrylýar. Kazyýet ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek, kazylaryň we kazyýet işgärleriniň hünär ussatlyklaryny, bilim derejelerini kämilleşdirmek, adyl kazyýetlik ulgamyna sanly ulgamyň mümkinçiliklerini ornaşdyrmak hem-de olary kazyýet mejlisleriniň açyklygyny, aýanlygyny we elýeterliligini doly derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işler durmuşa geçirilýär.

Ösüşleriň binýady

Bilşimiz ýaly, milli Liderimiz mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň giňden belleniljek aýynyň ilkinji gününde talyplar we okuwçylar bilen ýurdumyzyň taryhy, ýaş nesliň mukaddes borçlary hem-de wezipeleri barada okuw sapagyny geçirdi. Duşuşykda döwlet Baştutanymyz: «Mukaddes Garaşsyzlyk biziň ähli ösüşlerimiziň, şöhratly üstünliklerimiziň binýadydyr. Üçünji müňýyllygyň öň ýanynda — 1991-nji ýylda Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygy dünýä bileleşigi tarapyndan ykrar edildi. Netijede, ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda düýpli özgertmelere badalga berildi. Elbetde, 30 ýyl taryh üçin uzak möhlet däl. Muňa garamazdan, şu döwrüň içinde ýurdumyzyň demokratik, hukuk we dünýewi döwlet gurluşynyň binýatlaryny yzygiderli berkitdik» diýip bellemek bilen, Garaşsyzlyk ýyllary içinde ýurdumyzyň ösüşiniň her bir tapgyrynda gazanylan üstünlikler, şol sanda barha kämilleşýän kanunçylyk ulgamy dogrusynda durup geçdi.  Garaşsyzlygyň gazanylmagy bilen, Türkmenistanyň milli kanunçylygy özbaşdak ösüş ýoluna düşdi. «Türkmenistanyň Garaşsyzlygy we döwlet gurluşynyň esaslary hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanuny kabul edildi. Kanunda: «Türkmenistanyň Garaşsyzlygy belent maksatlaryň hatyrasyna — türkmen halkynyň öz hakyky milli döwletini edinmeginiň hatyrasyna, milletine, jynsyna, sosial gelip çykyşyna we uýýan dinine garamazdan, her bir adam üçin Türkmenistanyň K

Döwre buýsanç — zähmete hyjuw

Myrat HEMRAÝEW, Daşoguz welaýat Polisiýa müdirliginiň Gubadag etrap polisiýa bölüminiň polisiýanyň ýol gözegçiligi bölümçesiniň müdiri, polisiýanyň kapitany: — Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk menzilinde halkymyzyň bäş müň ýyllyk taryhyna mahsus bolan millilik öwüşginlerini döwrebaplaşdyrmak Gahryman Arkadagymyzyň esasy durmuş ýörelgeleriniň birine öwrüldi. Türkmeniň ak öýi babatynda-da biz bir hakykaty arkaýyn aýdyp bileris. Pederlerimiziň gazananlary döwrüň derejesinde ösdürildi we kämilleşdirildi. Ähli mümkinçilikleri, hat-da sanly ulgamyň ýokary tizlikde işlemek şertleri üpjün edilen, her biriniň azyndan üç müň adamy özünde jemlemäge mümkinçiligi bolan ak öýler Arkadagly eýýamyň ak öýleridir. Garaşsyzlygyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda gurlup, ulanylmaga berlen, serenjamlaşdyrylan ak öýler  hormatly Prezidentimiz tarapyndan halkymyza baýramçylyk sowgadydyr.

Garaşsyzlyk ýyllarynda hukuk ulgamy

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda agzybir halkymyz Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyny täze eýýamyň ruhunda toýlaýar. Bu baýram Magtymguly Pyragynyň dürdäne şygyr setirleri bilen halkyň aňyna siňdiren milli döwletlilik garaýyşlaryny, türkmen jemgyýetiniň özygtyýarlyk, erkinlik baradaky umyt-arzuwlaryny dabaralandyrýar. Taryhy sene merdana ata-babalarymyzyň parahatçylyk ugrundaky beýik ýeňişlerini, halkymyzyň ata Watanymyza, ene topragymyza bolan belent söýgüsini, mizemez döwletimiziň parahatçylyk döredijiligini şöhratlandyrýar. Ählihalk baýramy her bir türkmenistanlyny maksadaokgunly ýaşamaga, döwletli-döwranyň hatyrasyna joşgunly döretmäge, yhlasly işlemäge galkyndyrýar. Döwletimiziň Garaşsyzlyk bilen gazanan belent rowaçlyklaryny, alyp barýan ynsanperwer içeri we daşary syýasatyny, zamanamyzyň bagtyýarlygyny dünýä ýaýýar. Milli döwletini gurmagy ýüreginde beslän türkmen halkynyň 1991-nji ýylyň altyn güýzünde Garaşsyzlygyň tarapdary bolup ses bermegi netijesinde kabul edilen «Türkmenistanyň garaşsyzlygy we döwlet gurluşynyň esaslary hakynda» Konstitusion kanun Türkmenistany Garaşsyz demokratik döwlet diýip ykrar etdi. Kanunda Türkmenistanyň çäginiň eldegrilmesizligi, ondaky ýerüsti we ýerasty baýlyklaryň, howa giňişliginiň, suwuň we deňiz ykdysady zolagynyň halkyň milli b

Ykdysady üstünliklerimiziň guwandyryjy netijesi

Türkmenistanyň durmuş-ykdysady strategiýasy öz mazmuny boýunça her bir adamyň bähbitlerine gönükdirilip, Gahryman Arkadagymyzyň öňdengörüjilikli durmuş-ykdysady, içeri we daşary syýasatynyň strategiýasy, Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan yglan edilen Durnukly ösüş maksatlaryna laýyklykda alnyp barylýandygynyň subutnamasy bolup durýar. Türkmenistanyň daşary bazarlara uglewodorod serişdelerini ugradýan dünýäde iri ugradyjylaryň biri hökmünde ykrar edilmegi bilen, ýurdumyzyň ýangyç-energetika, senagat, ulag-aragatnaşyk pudaklarynyň ösüşine aýratyn üns berilýär. Şeýle işleriň hukuk binýadynyň kämilleşdirilmegine, amatly şertleriň döredilmegine aýratyn möhüm orun berilýär.

Arkadagly eýýamyň ak öýleri

Arkadagly eýýamyň ak öýleri. Bu söz jümlesiniň jebisligini halkymyz asyrlardan-asyrlara, nesillerden-nesillere aşyrar. Aşyrmaz ýalymy?! Ol ak öýleri synlasaň, gözüň dokunýar, söýgüleseň göwnüň. Çünki ak öý Oguz türkmenleriniň dünýäsi ahyryn. Akpamygyň kökesini tigirläp yzyna düşüşi ýaly, bu babatdaky pikirlerimiň ýumagyny çözläp, yzyna düşüberdim. Hyýalym meni nirelere äkidendir öýdýärsiňiz?! Dogry, düýp pederimiz Oguz hanyň eýýamyna tarap. Alty ogluna adamzadyň, Asmanyň we Zeminiň zerurlyklarynyň adyny dakan Oguz hanyň paýhasyna aperin. Bir gün, dünýäň bahar çagy, türkmen sährasynyň gül-gülälekli giňişliginde seleňläp duran pursadynda gözleriniň görýän gözelligi kalbyna ylham beripdir. Aýbogdaşyny gurup oturan Oguz han Asman bilen Zemini ýene bir gezek birleşdiripdir. Gül-gülälekli sähra bilen mawy Asman. Ynha, görer gözleriň görýän dünýäsi-dä şu. Oguz han pederimiz öz nesliniň, öz halkynyň her bir hojalygynyň şeýle dünýäsiniň — maşgala dünýäsiniň bolmagyny isläpdir. Şonuň üçin hem her bir türkmen maşgalasynyň öz öýi — Ak öýi bolupdyr. Halkymyz ogluna gelin alyp bereninde-de, ony «gelinlendirdim» diýmändir, «öýlendirdim» diýipdir. Täze maşgalanyň toýuny tutan ýigide ýaý atdyrylyp, okunyň düşen ýerinden oňa ak öý dikip beripdirler. Täze maşgalanyň dünýäsindäki ýaşaýyş şol öýden başlanypdyr. Gelin bolup geljek gyzyň hossarlary bolsa, gyzlaryny dünýä çalymdaş şol öýüň içindäki ýa

Üç asyryň arzuwy

Taryhyň dowamynda beýik ösüşleri bilen dünýä ýaň salan gadymy toprakda bu gün şowhun-dabara, uly baýram — türkmen halkynyň döwletlilik toýy. Arkadag paýhasy bilen pür-pudak ýaýradan döwlet daragtynyň arzuw-umytlara ýugrulan köki taryhyň çuňluklaryna uzaýar. Bu döwletli zaman ýüzýyllyklaryň dowamynda köňülde gämikläp, gursaklary joşguna gaplan, dünýäniň dumly-duşundan ata Watana telwas eden arzuwlaryň wysal bolan eýýamydyr. Döwrümiziň keşbinde Oguz howalasynyň, Gorkut paýhasynyň, Görogly gaýratynyň, Azady parasadynyň aýdyň şöhlelenmegi öten eždatlarymyzyň gurmak islän, görmek islän kämil döwletiniň berkarar bolandygynyň subutnamasydyr. Költeginiň daşlara sünnälenen sözlerinden başlap, Al-Farabynyň «Ajaýyp şäheriň ýaşaýjylary», Ýusup Has-Hajybyň «Gut etgü bilig», Döwletmämmet Azadynyň «Wagzy-Azat» ýaly eserlerini, şeýle-de köp sanly türkmen alymlarynyň, soltan-hökümdarlarynyň döwlet, halk, jemgyýet, maşgala, şahsyýet, dolandyryş babatdaky garaýyşlaryny döwrümize mahsus aýratynlyklar bilen deňeşdirip göreniňde, täsin meňzeşligiň üstünden barýarsyň. Şol eserlerde öňe sürülýän iň naýbaşy düşünjeleriň, gaýmak pikirleriň milli Liderimiziň taglymatlarynda şöhlelenýändigini, asylly we beýik ýörelgelere amal edilýändigini görüp bolýar. Bu babatda hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly uly göwrümli hem-de saldamy eseri taryhyň tejribesini, işleriň netijesini,

Toýlaryň mekany

Garaşsyz, Bitarap eziz Diýarym, Toýlara beslenýär her günüm-aýym,Arkadagmyz açdy dünýä ak ýolun,Toýlaryň mekany — Türkmenistanym! Arkadag paýhasy gülledýär ýurdy,Şu günümiz şanly, geljegimiz nurly,Türkmen öz ýurdunda jenneti gurdy,Parahatlyk mekany  — Türkmenistanym!

Arkadagyň ýoly bilen

Barýar halkym bagta sary,Arkadagyň ýoly bilen.Beýik maksat tutup bary,Arkadagyň ýoly bilen. Aglap dünýä gelen çaga,Barýar gülüp bakja baga,Girýär ylymly ojaga, Arkadagyň ýoly bilen.

Türkmenistanym

Damarmyzda gaýnaýan gan, Garaşsyz Türkmenistanym!Bu başymyz saňa gurban,Garaşsyz Türkmenistanym! Mukaddes ýere suw gerek,Beýik türkmene sen gerek,Sen bilen kuwwatly ýürek,Garaşsyz Türkmenistanym!

Saglygyň girewi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň baştutanlygynda saglyk ulgamynda giň gerimli işler durmuşa ornaşdyrylýar. «Saglyk» Döwlet maksatnamasynyň çäklerinde ynsan saglygyny goramakda hem-de ony dikeltmekde uly tagallalar edilýär. Häzirki wagtda Ýer ýüzünde dowam edýän ýokanç keselleriň garşysyna öňüni alyş çäreleri ýurdumyzda, şol sanda welaýatlarymyzda hem giň gerime eýe bolýar. Munuň üçin lukmanlar wagyz-nesihat işleriniň gerimini giňeldip, raýatlaryň arasynda düşündiriş çärelerini geçirýärler. Möwsümleýin ýiti sowuklama ýokanjy, esasan, howa-damja (adam üsgürende, asgyranda, gürlände), howa-tozan we galtaşyk ýoly (elleşende, ýakyn aragatnaşyk) bilen adamdan-adama örän çalt geçýär. Kesellere garşy göreşmek ukyby peselen, süýjüli diabetli, inçekeselli we gartaşan adamlarda ýokuşma howpy has uly bolýar.

Lukmançylyk ulgamynyň ösüşleri

Arkadag Prezidentimiziň belleýşi ýaly, Garaşsyzlyk baýramy biziň merdana halkymyza özüni erkin duýmaga, bagtly ýaşamaga ruhy güýç berýän mukaddes baýramdyr. 1991-nji ýylyň güýzünde ata Watanymyz Türkmenistan ýurt Garaşsyzlygyna eýe boldy. Şu taryhy gysga döwrüň içinde döwletimiz bedew bady bilen ösüp öňe barýar. Garaşsyzlyk ýyllary içinde ýurdumyzyň durmuşy gönüden-göni Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen giň möçberli işlere, uly üstünliklere beslenýär.

Garaşsyzlyk ýoly bilen kuwwatly ösüşlere

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda agzybirligiň, asudalygyň we bagtyýarlygyň goýnunda erkana ýaşaýan halkymyzyň toýlary toýlara, baýramlary baýramlara, ýeňişleri ýeňişlere ulaşýar. Täze ösüşlere beslenýän ýurdumyzda bellenilip geçilýän her bir baýramy agzybirlikde, mynasyp zähmet ýeňişleri bilen garşylamagy asylly däbe öwren halkymyz «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk toýuna uly ruhubelentlik bilen barýar. Hormatly Prezidentimiziň: «Garaşsyzlyk ata-babalarymyzyň beýik taryhy mirasynyň, medeniýetiniň, däpleriniň, dünýägaraýşynyň hem-de durmuş ýörelgeleriniň, millilige, ynsanperwerlige we ýagşylyga ýugrulan milli baýramlarymyzyň gözbaşynyň tereňligidir, müdimiligidir» diýip belleýşi ýaly, Garaşsyzlyk baýramy — baýramlaryň seresi, toýlaryň naýbaşysy hasaplanýar. Bu baýram — türkmen halkynyň ruhuny, jebisligini, erkinligini, täze ösüşleri gazanmakda ýetilen sepgitlerini özünde jemleýän, şeýle hem bagtly geljege şugla saçýan döwletimiziň baş baýramy. Ol biziň merdana ata-babalarymyzyň umyt-arzuwlarynyň we islegleriniň hasyl bolmagydyr.

Parlamentara aragatnaşyklarda Bitaraplygyň ähmiýeti

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda «Döwlet adam üçindir!» diýlen ynsanperwer şygar astynda durmuşa geçirilýän işler ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da kämilleşdirmäge, döwletiň ykdysady taýdan has-da kuwwatlanmagyna, kämil raýat jemgyýetiniň kemala gelmegine döwrebap şertleri döredýär. Milli durmuş ýörelgelerine sarpaly, şu gününe guwanýan we geljegine ynamly halkymyz bu günki günde agzybirlikde çekýän zähmetiniň hözirini görüp ýaşaýar. Ýetilen sepgitlere, geljege nazar salmak bilen amala aşyrylmaly wezipeleriň anyk kesgitlenmegi we olaryň durmuşa geçirilmegi üçin öz wagtynda zerur şertleriň döredilmegi her bir adamyň ruhubelentlik bilen zähmet çekmegine, netijede bolsa maksadalaýyk netijeleri gazanmaga mümkinçilik berýär. 2021-nji ýyl Türkmenistan Watanymyz üçin aýratyn ähmiýetli ýyllaryň biridir. Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli başlangyjy bilen BMG tarapyndan 2021-nji ýyl «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýlip yglan edildi. Mähriban Diýarymyzyň ýüregi bolan gözel paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllygy uly dabaralar bilen bellenip geçildi. Gahryman Arkadagymyzyň daşynda agzybirlikde jebisleşen halkymyz Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyny uly zähmet üstünlikleri bilen garşylaýar.

Paýhasa ýugrulan sapak

Hormatly Prezidentimiziň Garaşsyzlyk, hemişelik Bitaraplyk ýörelgelerinden gözbaş alýan döwlet syýasatynyň esasynda amala aşyrylýan düýpli özgertmelere laýyklykda, ýurdumyzda geljegimiz bolan ýaş nesliň döwrebap bilim almagy, bedenterbiýe hem-de sport, döredijilik bilen meşgullanmagy, watansöýüjiligiň we ynsanperwerligiň, zähmetsöýerligiň belent ruhunda terbiýelenmegi, Diýarymyzyň jemgyýetçilik durmuşyna işjeň gatnaşmagy hem-de ýaşlarymyzyň alan hünär bilimleridir tejribeleriniň milli ykdysadyýetimiziň ösüşine gönükdirilmegi ugrunda giň mümkinçilikler döredilýär. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk toýunyň ýokary derejede bellenilýän günlerinde hormatly Prezidentimiziň Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň geçen taryhy ýoly, mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş ösüşi, häzirki ýaşlarymyzyň döwletiň, jemgyýetiň, ene-atanyň we maşgalanyň öňündäki wezipe borçlary hakynda talyp ýaşlar we mekdep okuwçylary bilen umumy okuw sapagyny geçirmegi jemgyýetimiziň her bir agzasy üçin ýatdan çykmajak taryhy waka boldy. Garaşsyz Watanymyzyň belent sepgitlere beslenen ösüş ýoly, merdana halkymyzyň şöhratly taryhynyň nusgalyk sahypalary, hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň durmuş tejribesiniň dürdäneleri, meşhur atalar sözleri we nakyllar, nusgawy şahyrlarymyzyň goşgy setirleri... bularyň ählisi hormatly Prezidentimiziň şol u

Milli kanunçylygyň kämil binýady

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli syýasatynyň netijesinde eziz Watanymyz durmuş-ykdysady ugurlar boýunça gülläp ösüşiň ýoly bilen ynamly gadam urýar. Ýurdumyz raýatlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň amala aşyrylmagynyň kanunçylyk kepillikleriniň, ykdysady durnuklylygyň we abadançylygyň üpjün edilýän döwleti hökmünde halkara derejesinde ykrar edilýär.  Ýurdumyzyň hukuk döredijilik işi kanunylyk, halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalarynyň ileri tutulmagy, adamyň we raýatyň hukuklaryny, azatlyklaryny we kanuny bähbitlerini goramak, durmuş adalatlylygy, aýanlyk hem-de jemgyýetçilik pikirini hasaba almak ýörelgelerinde amala aşyrylýar. Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzyň kanun çykaryjy edarasy tarapyndan onlarça kodeks we ýüzlerçe kanun täzeden kabul edildi, olara döwletiň we jemgyýetiň ösüşi bilen bagly üýtgetmeler we goşmaçalar hem yzygiderli girizildi. Bu işler häzirki wagtda hem netijeli dowam etdirilýär. Hukuk esaslarynyň kämilleşdirilmeginde ýurdumyzyň goşulyşan halkara konwensiýalarynyň we şertnamalarynyň kadalaryny milli kanunçylyga ornaşdyrmak ýörelgesiniň yzygiderli berjaý edilýändigi hem bellenilmäge degişlidir.

Göwünleri galkyndyran hoş habar

Ýurt Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýunyň uly ruhubelentlikde bellenilýän ýylynda Birleşen Milletler Guramasynyň Nýu-Ýorkda ýerleşýän ştab-kwartirasyndan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň 96-njy plenar mejlisinde hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen öňe sürlen «Koronawirus keseliniň (COVID-19) pandemiýasy we ondan soňky döwürde durnukly ösüş üçin üznüksiz we ygtybarly halkara ýük daşamalary üpjün etmek maksady bilen, ulagyň ähli görnüşleriniň arabaglanyşygyny berkitmek» atly Kararnamanyň milletler bileleşigine agza döwletleriň biragyzdan goldamagynda kabul edilendigi barada hoş habaryň gelip gowuşmagy «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyny aýratyn many-mazmun bilen baýlaşdyrýar. Dünýä ykdysadyýetinde, hususan-da, ulag ulgamynda häzirki döwürde ýüze çykan töwekgelçilikleri peseltmek boýunça halkara jemgyýetçiliginiň tagallalaryny güýçlendirmek hem-de bu babatda degişli hukuk binýadyny kemala getirmek Kararnamanyň esasy wezipesidir.