Adalat

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-62-50, 38-62-75, 38-62-38
Email: adalat-gazeti@online.tm

Habarlar

Halk hojalygy: milli ykdysadyýetde nobatdaky ösüşler

Eziz diýarymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk toýunyň toýlanyljak ýylynda durmuşa geçirilýän toplumlaýyn maksatnamalar barha giň gerime eýe bolýar. Olaryň durmuşa geçirilişinde ýurdumyzyň gazananlarynyň hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna, parahatçylyk söýüjilik, oňyn bitaraplyk ýörelgelerine esaslanan netijeli halkara hyzmatdaşlygyň öz beýanyny tapmagy aýratyn bellenmäge mynasypdyr. Milli Liderimiziň amala aşyrýan beýik işleriniň, umumadamzat bähbitli tagallalarynyň döwlet we jemgyýetçilik durmuşyndaky möhüm ornuna hepdäniň wakalary aýdyň şaýatlyk edýär. Şu ýylyň 18-nji oktýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde ýerleşýän Sport ulag merkezine geldi. Bu ýerde milli Liderimiz awtomobil sporty boýunça ýaryşlary guramak, degişli türgenleşik işlerini geçirmek üçin ähli zerur şertleriň üpjün edilişi bilen tanyşdy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz degişli döwlet düzümleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Arkadagymyzyň döwletlilik ýörelgeleri

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bagtyýar durmuşda ýaşaýan halkymyz hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda uly ruhubelentlik bilen «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda şanly Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk toýuny dabaraly belledi. BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan iki gezek ykrar edilen hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllyk toýuna batly gadamlar bilen barýarys. 2020-nji ýylda hem ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça geçen ýylda başy başlanan giň gerimli özgertmeler güýçli depginler bilen dowam etdirilýär. Şolaryň biri hem milli kanunçylygymyzy kämilleşdirmek bilen baglanyşykly konstitusion özgertmelerdir. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda halk häkimiýetiniň ýörelgeleriniň berkidilmegine, raýatlaryň konstitusion hukuklarynyň üpjün edilmegine gönükdirilen tutumly işler amala aşyrylýar. Ýurduň durnukly ösüşini üpjün etmekde Halk Maslahatyna aýratyn orun degişlidir.

Ynsanperwer ýörelgeleriň hukuk binýady

Ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk syýasaty dünýä bileleşiginiň giň goldawyna mynasyp bolmak bilen, halkara gatnaşyklarynda ähli ýurtlaryň we halklaryň arasynda özara düşünişmek, dostluk, hyzmatdaşlyk, durnukly ösüş arkaly parahatçylygy ýola goýmak ýaly ynsanperwer ýörelgeleri durmuşa geçirmekde uly ähmiýete eýe bolup durýar. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 5-nji maddasynda: «Türkmenistan her bir adamyň durmuş taýdan goraglylygyny kepillendirýän döwletdir» diýlip bellenilmegi adamyň, onuň hukuklarynyň we erkinliginiň iň ýokary gymmatlyk bolup durýandygyny görkezýär. Esasy Kanunymyzdan gelip çykýan kadalar we talaplar pudaklaýyn kanunçylyk namalary bilen herekete getirilýär.

Döwre buýsanç - zähmete hyjuw

— Alym Arkadagymyzyň on iki bölümden ybarat bolan «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze kitaby özüniň many-mazmuny, pelsepesi, pähimleri bilen aýratyn tapawutlanýar. Bu ajaýyp eserde merdana halkymyzyň döwletlilik, watansöýüjilik, dost-doganlyk, agzybirlik, parahatçylyk, ynsanperwerlik, ruhubelentlik, halallyk ýaly garaýyşlary seljerilýär we ussatlyk bilen beýan edilýär. Milli Liderimiz täze kitabynda türkmençilikde ýedi sany zady ýüze sylmagyň parz hasap edilýändigini belleýär. Ýüze sylynýan şol durmuş pursatlarynyň arasynda halal gazanylan gazanç aýratyn orny eýeleýär.

Parahatçylygyň möhüm ugry

Hemişelik Bitaraplyk — parahatçylyk dörediji mümkinçiliklere eýe bolan halkara-hukuk ýagdaýy we syýasaty. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy halkara gatnaşyklarynyň we diplomatiýanyň taryhynda ilkinji gezek Birleşen Milletler Guramasy derejesinde ykrar edilendir. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy halkara-hukuk we daşary-syýasy taýdan kuwwatly, mizemez binýada daýanmak bilen bir hatarda, häzirki zamanyň derwaýys meselelerini çözmekde ygtybarly we işjeň gural bolup hyzmat edýär. Onuň subutnamasy hökmünde ýurdumyzyň köptaraplaýyn diplomatiýasynyň çäklerinde amala aşyrylan işler mysal bolup biler. Bu babatda Türkmenistan özüniň daşary syýasatdaky baş ugrunyň esasy ýörelgeleriniň biri hökmünde Birleşen Milletler Guramasy bilen oňyn we hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem dowam etjekdigini yglan edýär. Türkmenistan BMG-niň işiniň kämilleşdirilmegine, bilelikdäki tagallalaryň netijeli bolmagyna, şol sanda parahatçylygyň we howpsuzlygyň, dünýäde durnukly ösüşiň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmakda we çözgütleri kabul etmekde öz mynasyp goşandyny goşýar. Hemişelik Bitarap Türkmenistanyň strategik maksatlarynyň dünýäde parahatçylygyň we howpsuzlygyň, adam hukuklaryna hormat goýmagyň we ählumumy ösüşiň wezipelerine we bildirilýän talaplaryna doly laýyk gelýändigini halkara durmuş tejribeleri subut etdi.

Hemişelik Bitaraplyk - bagtyýar geljek

Hormatly Prezidentimiz tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýän hemişelik Bitaraplyk syýasaty dünýä giňişligindäki gatnaşyklary döwrebaplaşdyrmagyň oňyn gurallaryny we serişdelerini işläp taýýarlamagyň esasyny düzýär. Ol syýasat çuňňur taryhy köklere, milli durmuş aýratynlyklaryna hem-de häzirki zaman dünýägaraýyş ölçegleriniň düýpli ýörelgeleri esasynda kemala gelendir. Türkmenistanyň çärýek asyryň dowamynda netijeli alyp barýan hemişelik Bitaraplyk syýasat ugry diňe bir milli bähbitlere laýyk gelmek bilen çäklenmän, dünýä bileleşiginiň uzakmöhletleýin maksatlarynyň, halkara durnuklylygyň we howpsuzlygyň üpjün edilmeginiň oňyn esasy bolup durýan BMG-niň Tertipnamasynyň kadalarynyň berjaý edilmeginiň netijeli ýoludygyny äşgär görkezdi. Ýurdumyzyň Bitarap döwlet hökmündäki syýasy, ykdysady we ynsanperwer esaslary, hukuklary we borçlary «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy hakynda» Konstitusion kanunda berkidilýär. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy jemgyýetde durnuklylygy we ylalaşygy pugtalandyrmaga, sebitiň we dünýäniň ähli döwletleri bilen oňyn dostlukly we özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmäge gönükdirilen içeri we daşary syýasatynyň esasy bolup durýar. Hormatly Prezidentimiz «Häzirki wagtda Türkmenistan özüniň halkara syýasatynda Bitaraplygyň ykdysady ugurlaryna aýratyn üns berýär, dürli döwletleriň gatnaşmagynda iri halkara taslamalary hödürleýär we amala aşyrýar

Milli kanunçylyk — biziň demokratiýamyz

Kanun islendik ýurtda jemgyýetçilik gatnaşyklaryny, raýatlaryň, edara-kärhanalaryň hukuk we borçlaryny, jemgyýetiň hem-de döwletiň özara gatnaşyklaryny kesgitleýän kadalaşdyryjy namalar bolup hyzmat edýär. Ähli kanunlar we kada-namalar Konstitusiýa laýyk getirilmelidir we şonuň çäginde kabul edilmelidir. Şonuň üçin hem Konstitusiýa ähli jemgyýetçilik gatnaşyklaryny, döwletiň we raýatyň arasyndaky gatnaşyklary kadalaşdyrýan esasy nama bolandygy üçin ol gysgadan düşnükli beýan edilýär. Biziň ýurdumyzda hem Esasy Kanun — döwletiň Konstitusiýasy hasap edilýär. Konstitusiýa şol ýurtdaky häkimiýet ulgamyny, döwletiň maksatlaryny, wezipelerini hem ygtyýarlyklaryny, onuň içki düzüm gurluşyny, döwlet edaralarynyň ulgamyny, öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň gurluşyny kesgitleýär. Döwrüň, jemgyýetiň ösmegi mynasybetli kanunlaryň talaplary hem üýtgeýär, olary kämilleşdirmek zerurlygy ýüze çykýar. Şol esasda hem «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasy taýýarlanyldy.

Bedenterbiýe we sport — ynsan saglygynyň girewi

Sagdyn durmuş kadalaryny giňden ornaşdyrmaga, sporty goldamaga we ýaşlarymyzyň ylymly-bilimli, sagdyn, hemmetaraplaýyn kämil şahsyýetler bolup ýetişmegine gönükdirilen wezipeler milli kanunçylygymyzda öz beýanyny tapýar. 2020-nji ýylyň 22-nji awgustynda kabul edilen, 3-nji sentýabrynda metbugatda neşir edilip güýje giren «Bedenterbiýe we sport hakynda» Türkmenistanyň Kanuny ýurdumyzyň bu ugurdaky kanunçylyk binýadyny has-da berkitdi we Türkmenistanyň raýatlarynyň sagdyn durmuş ýörelgesini kemala getirmekde täze bir ädim boldy. Türkmenistanda bedenterbiýe we sport babatda esasy ýörelgeleri kesgitleýän, jemgyýetçilik gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän hem-de işiň hukuk, gurmaçylyk, ykdysady we durmuş esaslaryny belleýän täze kanun bilen öňki kanuny deňeşdireniňde, onuň maddalarynda halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalarynda berkidilen demokratik ýörelgelerden gelip çykýan ençeme täze düşünjeleriň berkidilendigini görmek bolýar.

Sagdyn durmuşyň gözbaşy

Gadymy döwürlerden bäri sagdyn bedenli hem-de päk ruhly nesilleri terbiýeläp ýetişdirmäge aýratyn ähmiýet berýän türkmen halky saglygy durmuşyň iň gymmatly baýlyklarynyň biri we manyly ömrüň özeni hasaplaýar. Döwletimiziň adam hakyndaky edýän aladalarynyň hatarynda raýatlaryň bähbitleriniň üpjün edilmeginiň döwlet kepilligi, durmuş üpjünçiligi, doly manydaky ýaşaýyş we ösüş üçin gerekli şertleriň döredilmegi bolup durýar. Bu ýerdäki iň möhüm orun bolsa, Türkmenistanyň raýatlarynyň konstitusion hukugy bolan saglyk hukugynyň durmuşa geçirilmegine degişlidir. Çünki saglyk, her bir ynsanyň durmuşdaky arzuwlaryna ýetmeginiň möhüm şerti bolup durýar. Onuň goralyp saklanylmagy diňe biziň öz elimizdedir.

Şuglasy egsilmeýän altyn çemenzarlyk

Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly ylmy-ensiklopedik kitaplary türkmen halkynyň geçmiş taryhy barada türkmen topragyna dürli döwürlerde syýahat edip, gadymy taryhy-medeni ojaklarymyz barada gymmatly maglumatlary miras goýan daşary ýurtly jahankeşdeler babatda hem möhüm ähmiýetli maglumatlary öz içine alýar. Orta asyrlarda türkmen topragyna syýahat edip, taryhy nukdaýnazardan, möhüm ähmiýetli ýazgylary miras goýan daşary ýurtly jahankeşdeleriň biri hem Abul Hasan al-Masudy hasaplanýar. Alym Arkadagymyz «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly ylmy-ensiklopedik işiniň 2-nji kitabynyň «Şahsyýetler we Beýik Ýüpek ýolunyň taryhy wakalarynyň senenamasy» atly bölüminde: «947 — 950 ý. — Arap taryhçysy we geografiýaçysy Abul Hasan al-Masudy «Altyn çemenlikler we gymmat bahaly daşlaryň dürleri» atly taryhy-geografik ensiklopediýasyny ýazýar» diýip, gymmatly maglumata ünsi çekýär. 896 — 956-njy ýyllar aralygynda ýaşap geçen Al-Masudynyň «Muruj az-zahab wa maadin al-jawahir» («Altyn çemenlikler we gymmat bahaly daşlaryň dürleri») atly kitaby meşhur arapşynas alym I.M.Filiştinskiniň şägirdi, Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Gündogary öwreniş institutynyň gündogarşynas-arapşynas alymy, taryh ylymlarynyň doktory D.W.Mikulskiý tarapyndan arap dilinden rus diline terjime edilip, onuň bellikleri we düşündirişleri esasynda 2002-nji ýylda Moskwada 12

Bu topragyň Watan diýen ady bar

Türkmen halkynyň owal-ahyr ýüreginiň, kalbynyň aýdymy, şamçyragy, geçmişiniň, şu gününiň we geljeginiň aýnasy Watandadyr. Çünki hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň görkezýän serkerdelik göreldesine eýerýän nesiller Watan üçin mert durup, janyny orta goýmagy başarýandyr. Mähriban halkymyzyň gadymdan gözbaş alyp gaýdýan edebi akabalarynyň, sungat däpleriniň özeni bolan eziz Watanyny, erkinligi, parahatçylygy, agzybirligi, mertligi we bitewüligi wasp etmedik döwri bolan däldir. Aslynda, watanperwerlik, kasama, anta, lebze ygrarlylyk türkmen halkynyň asyrlardan-asyrlara aşyp gelýän nesil dowamatynyň bütin dowamynda ganyna guýlandyr. Bu häsiýetler türkmen halky üçin hakyky guýmagursaklykdyr. Taryhda Watan üçin, onuň garaşsyzlygy üçin ýüz müňlerçe adam janlaryny gurban edipdirler. Elbetde, Watana bolan beýik buýsanjy we söýgini bolsa hiç bir güýç basyp bilmez. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň taýsyz tagallalary bilen bu gün Türkmenistan ýöne bir türkmen ýurdy, türkmen Watany bolman, eýsem, tutuş raýatlarymyzyň, halkymyzyň, aramyzda ýaşap ýören doganlyk halklaryň beýik maksatlarynyň, arzuw-islegleriniň durmuşa geçýän topragydyr. Toprak mukaddesdir, ol goralmaga mynasypdyr. Hawa, owal-ahyr pent bolup gelşi ýaly, dogduk mekanyňa Watan diýilýär. Watanyň sensiz oňup biler, emma sen Watansyz oňup bilmersiň.

Asudalyk — durmuşyň şirin mukamy

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugy ýurdumyzdaky ähli ýaşaýyşdyr edara jaýlarynda gaz bilen işleýän enjamlaryň gurnalyş, ulanyş we ýangyn howpsuzlyk düzgünleriniň tertibini kesgitleýän gaýragoýulmasyz çäreler dogrusynda maslahatlary bilen ildeşlerimize ýüzlenýär. Dürli hadysalaryň bolmazlygy üçin gaz bilen işleýän enjamlar ulanylmazdan ozal: gurnalyş, ulanyş, şeýle-de ýangyn howpsuzlyk düzgünlerini berk berjaý etmeli. Gaz bilen işleýän peçlerdir gyzdyryjy enjamlary köp öýli ýaşaýyş, edara jaýlarynda gurnamak gadagan edilýär. Gaz enjamlaryny ýerzemin otaglarynda ornaşdyrmak howpludyr. Kähalatlarda gaz enjamynyň oturdylan ýerlerinde ýanyjy enjamlardan gurnalan diwarlaryň gazyň ýanýan ojagynyň gyzgyn howruna ýanmazlygynyň öňüni almak maksady bilen, hökmany ýagdaýda, demir listi, üç millimetr galyňlykdaky azbest kartony bilen ýapmaly ýa-da şol diwary palçyk bilen suwap, howpsuzlygy üpjün etmeli.

Senagatyň bedew batly ösüşi

Häzirki döwürde «bedew bady» düşünjesi örän giňden we işjeň ulanylýar. Şu nukdaýnazar bilen seretseň, hakykatdan hem ýurdumyzyň senagaty bedew batly ösüşlere beslendi. Halkymyzyň taryhy mertebesi, ukyp-başarnygy baradaky maglumatlar, deňizleriň, ummanlaryň düýbündäki dür kysmydyr. Ýyl geçdikçe, gymmaty we hümmeti artmak bilendir. Dünýä syýahatçylarynyň Merwiň, Sarahsyň, Gürgenjiň, Nusaýyň bazarlarynyň bäri çetinden girilse, aňry çetine ýetmegiň kyndygyny ýazýan maglumatlary bize bir hakykatdan gürrüň berýär. Diňe önüm öndürýän ýurduň bazarlary şeýle baý bolup biler. Ýakynda halkymyz özüniň mukaddes Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk toýuny buýsanç bilen toýlady. Çünki şol ýyllaryň dowamynda taryh türkmen halkyna öz ukyp-başarnygyna daýanmaga giň ýol açdy. Türkmenistan ady bilen dünýä kartasynda peýda bolan döwletiň goýnunda senagat ösüşleri ilerläp ugrady. Zawodlardyr fabrikleriň sany artyp başlady.

Maslahatlaşmak — türkmeniň milli ýörelgesi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň içeri we daşary syýasatynyň giň mümkinçiliklerini dabaralandyrmak, döwletimiziň dünýädäki ornuny mundan beýläk-de berkitmek, dünýäde syýasy durnuklylygy saklamak we hemmetaraplaýyn goldamak, ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy pugtalandyrmak, hoşniýetli goňşuçylyk, dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmek baradaky alada hormatly Prezidentimiziň amala aşyrýan döwlet derejesindäki tagallalarynyň biridir. Garaşsyz we hemişelik Bitarap Watanymyzyň Konstitusiýasy hormatly Prezidentimiz tarapyndan öňe sürülýän özgertmeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň syýasy we hukuk esasy bolup hyzmat edýär. Milli Liderimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgäniň çuňňur many-mazmuny diňe bir Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we hereket edýän kanunçylyk namalarynyň kadalarynda we ýörelgelerinde berkidilmek bilen çäklenmän, eýsem, ýurdumyzda alnyp barylýan ähli ugurlardaky iş tejribesinde hem giňden öz beýanyny tapýar.

Ählitaraplaýyn üstünlikleriň binýady

Adamzadyň ýaşaýyş-durmuş düzgüni hojalyk diýlen düşünje bilen aýrylmaz baglydyr. Bu islendik döwürde, islendik jemgyýetde şeýle bolupdyr. Uzakly gün ekin-dikiniň ugrunda gezen daýhan öz hojalygynyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmegiň hormatyna zähmet çekipdir. Bu hakykat dürli hünär eýeleri babatynda-da hut şeýledir. Awçymy, pälwanmy, senetkärmi, aýdyjy-bagşylardyr sazandamy, garaz, islegiňe we başarnygyňa görä bu sanawy uzaldybermeli. Soň-soňlar jemgyýetçilik bähbitleri kemala geleninde-de hojalyk hakyndaky hakykat mizemändir. Bu hakykat Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe-de has möhüm we wajyp ähmiýete eýe boldy. Bu babatdaky buýsanjymyzy biz Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň üçünji mejlisinde hormatly Prezidentimiziň taryhy ähmiýetli çykyşyndaky: «Ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň çäklerinde daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmegiň, eksport harytlarynyň möçberlerini artdyrmagyň, elektron senagaty döretmegiň döwlet maksatnamalary hem üstünlikli amala aşyrylýar. Biz ýaňy-ýakynda hem oba hojalyk ýurdy bolan Türkmenistanyň häzirki döwürde elektron tehnikalary, şol sanda kompýuterleri öndürýändigini buýsanç bilen aýdyp bileris» diýen sözlerine esaslanyp, has-da dabaralandyryp bileris.

Kanunçylyk binýady berkidilýär

Milli Liderimiziň 2020-nji ýylyň 11-nji fewralynda Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň deputatlary bilen geçiren duşuşygynda eden çuň manyly, maksatnamalaýyn çykyşynda milli kanunçylygymyzy kämilleşdirmek barada deputatlaryň öňünde goýan wezipelerini durmuşa geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary tarapyndan giň gerimli işler amala aşyrylýar. Şu ýylyň 22-nji awgustynda wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Türkmenistanyň Mejlisiniň VI çagyrylyşynyň onunjy maslahatynda kabul edilen döwlet we halk ähmiýetli kanunlar munuň aýdyň subutnamasydyr. Bu maslahatda hormatly Prezidentimiziň deputatlaryň öňünde kesgitläp beren anyk wezipelerinden hem-de maslahatlaryndan ugur alnyp, «Hukuk bozulmalarynyň öňüni almak hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi.

Döwre buýsanç - zähmete hyjuw

Bilşimiz ýaly, golaýda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda halk hojalyk toplumynyň pudaklarynda şu ýylyň dokuz aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri jemlenilip, Prezident maksatnamasynyň hem-de ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň beýleki maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişi ara alnyp maslahatlaşyldy we geljek döwür üçin ileri tutulýan wezipeler kesgitlenildi. Şeýle hem mejlisiň dowamynda Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň içeri syýasatynyň «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgä laýyklykda alnyp barylýandygyny belledi hem-de Türkmenistanda 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberlerini ýokarlandyrmak hakyndaky Permana gol çekdi. Bu bolsa göwnümizi galkyndyryp, halkymyzyň ýagty ertirlere bolan ynamyny artdyrdy. Harby gullukçylaryň ata Watanymyzyň asudalygyny, halkymyzyň parahatçylygyny üpjün etmekde alyp barýan işlerine mynasyp baha berlip, olaryň arasyndan Watanymyzyň howpsuzlygyny pugtalandyrmakda çekýän arassa, halal zähmeti hem-de taýsyz yhlasy bilen tapawutlananlar döwlet sylaglary, harby atlaryň dakylmagy bilen yzygiderli höweslendirilýär.

Durmuş goraglylygy pugtalanýar

Milli Liderimiz ýurdumyzyň ösüşlerine, halkymyzyň bähbitlerine gönükdirilen parasatly syýasaty amala aşyrmak bilen ynsanperwer başlangyçlary öňe sürýär. Şeýlelikde, halkyň çuňňur ruhy we döredijilik güýji netijeli işlere gönükdirilýär. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda geçen anna güni geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň halk hojalyk toplumynyň pudaklarynyň şu ýylyň dokuz aýynda ýerine ýetirlen işleriniň jemlerine bagyşlanan giňişleýin mejlisinde ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişi ara alnyp maslahatlaşyldy we geljek döwür üçin ileri tutulýan wezipeler kesgitlenildi.

Ekologiýa arassalygy — halkyň saglygy

Gahryman Arkadagymyzyň gün-günden dabaralanýan «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgesinde ekologiýa howpsuzlygy, daşky gurşawyň abadançylygy, arassalygy, tebigy serişdeleriň aýawly we rejeli peýdalanylmagy, geljekki nesiller üçin onuň gözelligini we baýlygyny gorap saklamak ileri tutulýan ugurlaryň biridir. Hormatly Prezidentimiziň ekologiýa syýasatynyň özeninde dünýäniň iň iri we abraýly guramasy bolan Birleşen Milletler Guramasynyň agza döwletleri tarapyndan kabul edilen Durnukly ösüşiň maksatlaryny ýurdumyzda netijeli durmuşa ornaşdyrmak, onuň üçin amatly guramaçylyk-ykdysady we kanunçylyk esaslaryny emele getirmek, jemgyýetiň ösüşini we halkyň abadançylygyny tebigy gurşaw bilen sazlaşdyrmak, ýaşaýşyň arassa ekologiýa gurşawyny döretmek baradaky tagallalar durýar.

Diýarymyz beslenip ak güllere, barha ösüp barýar ýyldan-ýyllara

Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli gurlup, halkymyzyň hyzmatyna berlen Halkara ýanyk şikeslerini bejeriş merkeziniň we Estetiki merkeziniň halkara güwänamalaryna we sylaglaryna mynasyp bolmagy aýratyn guwandyryjydyr. Halkara ýanyk şikeslerini bejeriş merkezine onuň açylyş dabarasyna gatnaşan myhmanlar tarapyndan Germaniýanyň ýanyk şikesler assosiasiýasynyň kreatiw tehnologiýalaryny ulanýan sebitdäki iň gowy merkez hökmünde güwänamasy hem-de degişli nyşany, Şweýsariýanyň federal tehnologiýa institutynyň ýokary tehnologiýalar we innowasiýalar üçin güwänamasy we degişli nyşany dabaraly ýagdaýda gowşuryldy. Täze ulanylmaga berlen Estetiki merkezi adamyň saglygyny we gözelligini emele getirýän hyzmatlaryň ähli görnüşleri bilen birlikde, ilata ýokary hilli kosmetologiýa hem-de bejeriş-arassalaýyş kömegini bermäge gönükdirilendir. Estetiki merkeziniň degişli halkara güwänamalara we «Hil taýdan ýokary we aýratyn tapawutlanan», «Taslamanyň gurluşynyň ajaýyplygy» hem-de «Innowasion taýdan tapawutlanan estetiki merkez» diýen sylaglara mynasyp bolmagy onuň dünýä lukmançylygynyň ösen talaplaryna we ölçeglerine doly laýyk gelýändigine şaýatlyk edýär.