HABARLAR

Türkmenistan — Birleşen Milletler Guramasy:

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 31 ýyllyk toýuna ykjam taýýarlyk görýän günlerimizde, has takygy 28-nji iýulda Birleşen Milletler Guramasynyň ştab-kwartirasyndan hoş habar gelip gowuşdy. Ýurdumyzyň başlangyjy esasynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 97-nji plenar mejlisinde «Merkezi Aziýa — parahatçylyk, ynanyşmak we hyzmatdaşlyk zolagy» atly Kararnama biragyzdan kabul edildi. Munuň özi hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň syýasy we ykdysady durnuklylygyň saklanylmagyna, sebit hem-de ählumumy derejede parahatçylyk, ynanyşmak medeniýetiniň berkidilmegine, häzirki döwrüň möhüm meseleleriniň oňyn çözgüdine gönükdirilen işjeň syýasatynyň netijeli häsiýete eýe bolýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. BMG-niň Baş Assambleýasynyň Kararnamasy bilen Merkezi Aziýa sebitiniň parahatçylyk, ynanyşmak we hyzmatdaşlyk zolagy hökmünde ykrar edilmegi sebitimiz üçin parahatçylygy, howpsuzlygy berkitmekde geosyýasy we geoykdysady mümkinçilikleri emele getirýär. Bu taryhy buýsandyryjy waka mynasybetli hormatly Prezidentimiziň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna iberen Gutlagynda: «Garaşsyz döwletimiziň bu daşary syýasy üstünligi Türkmenistanyň halkara giňişlikdäki abraýynyň yzygiderli artýandygyna kepil geçip, eziz Watanymyzy dünýä de

Parahatçylyk ýoly bilen

Hemişelik Bitarap Türkmenistan halkara giňişliginde uly goldaw tapýan ösüş arkaly parahatçylyk taglymaty arkaly özara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga gönükdirilen başlangyçlary öňe sürýär. Şol başlangyçlar BMG-niň Baş Assambleýasynyň belent münberinden yzygiderli beýan edilýär. Bu günler eziz halkymyz ýurdumyzyň halkara abraýyny nobatdaky gezek tassyklaýan ýene-de bir hoş habar bilen galkynýar. Türkmenistanyň başlangyjy bilen, şu ýylyň 28-nji iýulynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 97-nji mejlisiniň barşynda «Merkezi Aziýa — parahatçylyk, ynanyşmak we hyzmatdaşlyk zolagy» atly Kararnamanyň kabul edilmegi guwandyryjy habar bolup, kalbymyzy buýsandyrdy. Bu barada hormatly Prezidentimiziň 29-njy iýulda geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň barşynda habar berildi. Täze Kararnamanyň awtordaşy bolup 19 döwletiň çykyş etmegi bu başlangyjyň möhüm ähmiýetlidigine şaýatlyk edýär. Bu çözgüt halkara gatnaşyklary ulgamyna işjeň goşulyşýan baky Bitarap Watanymyzyň dünýä giňişliginde uly abraýdan peýdalanýandygynyň ýene bir nusgalyk görkezijisidir. BMG-niň Baş Assambleýasynyň bu Kararnamasy bilen, Merkezi Aziýa sebitiniň parahatçylyk, ynanyşmak we hyzmatdaşlyk zolagy hökmünde ykrar edilmegi bu gadymy mekanda täze umumadamzat bähbitli başlan

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Eziz watandaşlar! Siziň ähliňizi ýurdumyzyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan «Merkezi Aziýa — parahatçylyk, ynanyşmak we hyzmatdaşlyk zolagy» atly Kararnamanyň kabul edilmegi mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. Baş Assambleýanyň bu möhüm resminamasy Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Milletler Bileleşigi bi hyzmatdaşlygynyň strategik we netijeli häsiýete eýe bolýandygynyň aýdyň nyşanydyr.

Nusgalyk tagallalar rowaçlanýar

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan köpugurly, çuňňur oýlanyşykly daşary syýasatyny dünýäde parahatçylygy we sazlaşykly ösüşi üpjün etmäge gönükdirýär. Ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesine halkara giňişliginde Merkezi Aziýada we onuň çäklerinden daşarda netijeli döwletara gatnaşyklary ýola goýmagyň, sebitde hakyky dostluga, özara ynanyşmaga we hoşniýetli goňşuçylyga esaslanýan gatnaşyklary ösdürmegiň netijeli guraly hökmünde garalýar. Häzirki wagtda halkara ulag-aragatnaşyk ýollarynyň strategik taýdan ähmiýetli çatrygynda ýerleşen ýurdumyzyň ulag-üstaşyr kuwwatyny has doly durmuşa geçirmek üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň möhüm bölegi bolmak bilen, häzirki döwürde onuň döwrebap ösdürilmeginde esasy orny eýeleýär. Beýik Ýüpek ýolunyň gaýtadan dikeldilmegi sebitiň ýurtlarynyň ykdysadyýetiniň ösüşini täze derejä çykarmaga, halklaryň hal-ýagdaýyny gowulandyrmaga mümkinçilik berýär.

Kä­mil­li­giň aý­dyň ýo­ly

Garaşsyzlygymyz hem-de hemişelik Bitaraplygymyz ata Watanymyzyň dünýä bileleşiginde öz mynasyp ornuna eýe bolmagynyň, dünýä dolmagynyň we ösmeginiň goşa ganatydyr. Ata-babalarymyz müňýyllyklardan bäri parahat durmuşa, asuda ýaşaýşa uly sarpa goýýarlar. Çünki parahatçylygyň bar ýerine gülläp ösmek, rowaçlyk ýardyr. Biziň şu günki asudalyga, hoşniýetli gatnaşyklara bolan söýgimiz öz gözbaşyny pederlerimiziň çuňňur paýhasyndan alyp gaýdýar. Bu gün bolsa halkymyzyň parahatçylyga goýýan sarpasy, ynsanperwerlik ýörelgesi, hoşniýetlilik, açyk göwünlilik, ynanyşmak häsiýeti Bitaraplygyň filosofiýasy bolup giň jahana ýaýylýar. Diýmek, hemişelik Bitaraplyk türkmen halkynyň parahatçylyga, dostluk-doganlyga, ýagşy niýetlilige, adalatlylyga ýugrulan hamyrmaýasydyr, ösüşiň, kämilligiň aýdyň ýoluny şöhlelendirýän taglymatydyr. Ähmiýeti, zerurlygy babatda iňňän uly baýlyk bolan Bitaraplygymyza eýe bolan günümiz taryhyň sahypalaryna altyn harplar bilen ýazyldy. Halkymyz şeýle gymmatlyklary mukaddeslik derejesine ýetirýär we däp bolşy ýaly, her ýylyň 12-nji dekabrynda ýurdumyzda Halkara Bitaraplyk güni uludan bellenilip geçilýär. Şu mynasybetli geçen Bitaraplyk ýyllary içinde gazanylan we indi gazanyljak ösüşlerimize, bolup geçýän dürli öwüşginli wakalara ak

Hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ugry bilen

Hemişelik Bitarap Watanymyz halkara durmuşyna işjeň gatnaşmak arkaly ählumumy parahatçylygy saklamak üçin zerur şertleri döretmäge, ykdysady hyzmatdaşlygyň netijeli ugurlarynyň ösüşine ýardam bermäge, sebitde we dünýäde wajyp meseleleriň oňyn çözgüdine ygrarly bolmaga gönükdirilen başlangyçlary öňe sürýär. Şu ýylyň 21-nji iýulynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Gyrgyz Respublikasynyň Çolpon-Ata şäherinde geçirilen Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň dördünji konsultatiw duşuşygynda çykyş edip, sebitde parahatçylygy we ynanyşmagy üpjün etmek baradaky öňe süren başlangyçlary hem bu hakykaty ýene bir gezek tassyklady. Hormatly Prezidentimiz öz çykyşynda Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň ýurtda parahatçylygy saklamaga, raýatlaryň ömrüni we howpsuzlygyny goramaga, döwlet, jemgyýetçilik institutlarynyň durnuklylygyny üpjün etmäge gönükdirilen hereketleriniň Türkmenistan tarapyndan berk goldanylýandygyny tassyklamak bilen, bilelikde Merkezi Aziýanyň parahatçylyk, ösüş üçin howplardan azat, durnuklylyk we ynanyşmak zolagy bolmagynda galmagy üçin ähli tagallalary etmäge çagyrdy. Hormatly Prezidentimiz bu babatda garaýyşlaryny beýan edip, täze başlangyçlary öňe sürdi.

Zenanlaryň dialogy — hukuklaryň kepili

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda her bir günümiz döwletli tutumlara, hoş habarlara beslenýär. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 8-nji iýulda geçirilen giňişleýin mejlisinde şu ýylyň 13-nji maýynda paýtagtymyzda bolup geçen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň dialogynyň jemleri boýunça kabul edilen Jarnamanyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň resminamasy hökmünde ykrar edilendigi baradaky hoş habar aýdyldy. Bu şatlykly waka Türkmenistanyň alyp barýan daşary syýasat işiniň we bu ugurda öňe sürýän başlangyçlarynyň BMG tarapyndan ykrar edilýändiginiň, Watanymyzyň halkara giňişlikdäki abraýynyň belende göterilýändiginiň beýanydyr. Bu hoş habar tutuş halkymyzy, aýratyn-da, ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda zähmet çekýän zenanlary diýseň begendirdi. Mälim bolşy ýaly, hyzmatdaşlygyň täze görnüşi bolan zenanlaryň dialogy doganlyk döwletleriň arasyndaky özara gatnaşyklary giňeltmekde, gender syýasatynyň durmuşa geçirilmeginde uly ähmiýete eýedir.

Hoşniýetli gatnaşyklar rowaçlanýar

Täze taryhy eýýamda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň halkara derejesindäki abraý-mertebesi yzygiderli ýokarlanýar. Watanymyzyň «Açyk gapylar» syýasaty dünýäniň islendik ýurdy bilen hoşniýetli gatnaşyklary ýola goýmakda giň mümkinçilikleri özünde jemleýär. Hemişelik Bitarap döwletimiziň daşary syýasat strategiýasynyň esasy maksady dünýä bileleşigi bilen ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gatnaşyklaryň ösdürilmeginden ybaratdyr. Dünýäniň dürli döwletleri, hususan-da, sebitiň ýurtlary we goňşy ýurtlar bilen syýasy, söwda-ykdysady we medeni ynsanperwer hyzmatdaşlygyň giňeldilmegi ileri tutulýan ugurlaryň biridir. Ýurdumyzyň Bitaraplygy diňe bir halkymyzyň däl, eýsem, umumadamzat gymmatlygydyr. Türkmenistan soňky ýyllarda abraýly halkara forumlaryň münberinde parahatçylyk, howpsuzlyk hem-de hyzmatdaşlyk meselelerine degişli ählumumy sebit ähmiýetli köpsanly başlangyçlar bilen çykyş etdi. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropa Bileleşigi, Şanhaý hyzmatdaşlyk Guramasy, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy, Goşulyşmazlyk Hereketi, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy ýaly abraýly halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy yzygiderli ösdürýär. Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň BMG hem-de onuň ýöriteleşdirilen düzümler

Parahatçylygyň, howpsuzlygyň we durnukly ösüşiň orny

«Açyk gapylar» syýasatyny alyp barýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan BMG-niň we beýleki onlarça halkara, sebit guramalarynyň agzasy hökmünde parahatçylygy, howpsuzlygy we durnuklylygy pugtalandyrmaga gönükdirilen başlangyçlary durmuşa geçirýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine girişmegi mynasybetli guralan dabarada eden çykyşynda şeýle belleýär: «Türkmenistan hoşniýetli goňşuçylyga, özara hormatlamaga we deňhukuklylyga, dünýäniň ähli ýurtlary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga esaslanan Bitaraplyk syýasatyny dowam eder». Hormatly Prezidentimiziň ol sözleri bu günki gün ýurdumyzyň daşary syýasatynda aýdyň şöhlelenýär.

Umumadamzat bähbitli tagallalar

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan täze taryhy eýýamda dünýä halklarynyň ykbalyna täsir edýän derwaýys meseleleri netijeli çözmäge giň mümkinçilikleri döredýän ylalaşdyryjy merkezleriň biri bolup durýar. Ýurdumyz parahatçylyk söýüjilik, oňyn Bitaraplyk hem-de özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasat ugruny işjeň durmuşa geçirmek bilen, BMG-niň dünýäde 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Durnukly ösüş boýunça ählumumy Gün tertibiniň möhüm meseleleriniň oňyn çözgütlerini işläp taýýarlamak ugrundaky tagallalara uly goşant goşýar. Bu gün Türkmenistan adamzada howp salýan global wehimleriň we howplaryň arasynda daşky gurşaw bilen baglanyşykly meseleleriň öňüni almaga aýratyn ähmiýet berýär. Häzirki döwürde ekologiýa meselelerine çözgüt tapmak maksady bilen daşary syýasatda ekologiýa diplomatiýasy ugry kemala geldi. Ýurdumyz BMG-niň bu ugurdaky möhüm konwensiýalaryna hem-de resminamalaryna goşulmak bilen, ählumumy parahatçylyk, howpsuzlyk we durnukly ösüş tagallalaryna mynasyp goşant goşýar. Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň we beýleki ýokary derejeli maslahatlaryň çäklerinde adamzadyň ýagty geljegini üpjün etmäge gönükdirilen anyk başlangyçlaryň birnäçesini öňe sürdi. Şolaryň hatarynda Aşgabatda Merkezi Aziýa