HABARLAR

Parahatçylyk kepili — hyzmatdaşlygyň ýoly

Dünýä ýüzünde durnukly ösüşi we parahatçylygy üpjün etmek boýunça tagallalary birleşdirmek halkara hyzmatdaşlygynyň esasy ugry bolmagynda galýar. Häzirki günde Ýer ýüzünde ýüze çykýan ähli meseleleri parahatçylykly, syýasy-diplomatik usullar arkaly çözmekde dialoglar arkaly özara düşünişmek, ynanyşmak netijeli gural hökmünde öňe çykdy. BMG-niň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň 45-nji plenar mejlisinde Türkmenistanyň başlangyjy bilen «2023-nji ýyl — Parahatçylygyň kepili hökmünde dialogyň halkara ýyly» atly Kararnamanyň kabul edilmegi tutuş adamzadyň dabaralandyrmak isleýän hoş meýliniň nyşany boldy. Bu günki günde Bitaraplygyň we parahatçylygyň, özara ynanyşmagyň oňyn netijelerini eziz Watanymyzyň ösüşiniň ähli ugurlarynda görmegiň mümkindigi guwandyryjydyr. Biziň ýurdumyzyň Milletler Bileleşiginiň abraýly edaralarynyň we ykdysady institutlarynyň düzümine köp gezek saýlanmagy, Aşgabatda BMG-niň Merkezi Aziýada öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň açylmagy, BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlislerinde Türkmenistanyň netijeli başlangyçlarynyň, şol sanda dünýä bazarlaryna energiýa serişdeleriniň geçirijileriň ygtybarly we durnukly üstaşyr geçirilmegini üpjün edýän başlangyçlarynyň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan ykrar

Bitaraplyk we ýaşlar: döwrebap talap, kämillige ymtylyş, durnukly ösüş

Özygtyýarly Türkmenistan dünýä bileleşigi tarapyndan ykrar edilen hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň berkidilen gününiň 27 ýyllygyny uludan baýram etdi. Türkmen döwletiniň ýyl ýazgysyna altyn harplar bilen ýazylan bu şöhratly sene, mälim bolşy ýaly, öz gözbaşyny 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryndan alyp gaýdýar. Şol gün Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň şanly 50-nji mejlisinde BMG-niň agza döwletleriniň 185-siniň biragyzdan ses bermeginde «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy» atly Kararnamanyň kabul edilmegi bilen ýurdumyz dünýä tejribesinde ilkinji gezek Bitarap döwlet diýlip yglan edildi. Türkmenistan ýyllarboýy parahatçylyk söýüjilikli, oňyn başlangyçly, hoşniýetli goňşuçylykly bitaraplyk we «Açyk gapylar» syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirip gelýär. Ýurdumyzyň Ýer ýüzünde durnukly ösüşi gazanmak, howpsuzlygy üpjün etmek we parahatçylygy pugtalandyrmak, sebit derejesinde ýakyn-u-alysdaky ýurtlaryň durmuş-ykdysady ösüşine ýardam etmek babatdaky tagallalary ählumumy ykrarnamasyna eýe bolýar. Halkara Bitaraplyk gününi yglan edýän Kararnamanyň, «Halkara parahatçylygy, howpsuzlygy saklamakda we pugtalandyrmakda hem-de durnukly ösüş işinde bitaraplyk syýasatynyň orny» atly Kararnamanyň kabul edilmegi, BMG-niň çäklerinde döredilen Pa

Bitaraplyk — parahatçylykly ösüşiň kepili

Neda BERGER, Awstriýa-türkmen jemgyýetiniň ýolbaşçysy.

Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlandy

Özara ynanyşmaga we hormat goýmaga esaslanýan gatnaşyklar parahatçylygy, howpsuzlygy gazanmagyň, köptaraplaýyn, netijeli hem-de deňhukukly hyzmatdaşlygy ösdürmegiň binýadydyr. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça 11-nji dekabrda paýtagtymyzdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynda Halkara Bitaraplyk güni we Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 27 ýyllygy mynasybetli geçirilen «Dialog — parahatçylygyň kepili» atly halkara maslahat hem bu hakykaty nobatdaky gezek tassyklady. BMG-niň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň şu ýylyň 6-njy dekabrynda geçirilen 45-nji plenar mejlisinde Türkmenistanyň başlangyjy boýunça «2023-nji ýyl — Parahatçylygyň kepili hökmünde dialogyň halkara ýyly» atly Kararnama kabul edildi. Bu çözgüde gurama agza ýurtlaryň 68-si awtordaş bolup çykyş etdi. «Dialog — parahatçylygyň kepili» atly ählumumy başlangyç dünýä halklarynyň parahatçylyk we birek-birege ynanyşmak ýörelgelerine esaslanýan däp-dessurlaryny berkitmekde, milli gymmatlyklary we oňyn garaýyşlary ösdürmekde halkara bileleşigiň tagallalarynyň utgaşdyrylmagyna gönükdirilendir.

Bitaraplyk — bagtly durmuşyň güwäsi

Türkmenistan — bagtyýarlygyň, rahatlygyň, erkinligiň, abadançylygyň, dost-doganlygyň, ösüşiň ýurdy. Türkmenistan — dünýäniň parahatçylyk, ylalaşyk hem ynanyşmak merkezi. Ýurdumyzyň şeýle durmuşa eýe bolmagynda hemişelik Bitaraplyk syýasatyna aýratyn orun degişlidir. Garaşsyzlyk ýurdumyzyň giň mümkinçilikleri, bu mümkinçiliklerden akylly-başly peýdalanmagy başarjakdygymyz baradaky sagdyn pikirleri öňe çykardy. Döwrümiziň özgerişleri, ösüşleri bu pikirleriň örän dogrudygyny yzly-yzyna subut edip gelýär.

Parahatçylyk söýüjilik — baş taglymatymyz

Bitaraplyk bagty

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň, Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen Türkmen Bitaraplygy has-da dabaralanýar, täze öwüşginler we mazmun bilen baýlaşýar. BMG-niň Baş Assambleýasynyň Kararnamasy bilen hemişelik Bitaraplygymyzyň ikinji gezek ykrar edilmegi, şeýle hem bu abraýly halkara guramasy tarapyndan 12-nji dekabryň Halkara Bitaraplyk güni diýlip yglan edilmegi aýratyn taryhy wakalara öwrüldi. Garaşsyz Watanymyz hemişelik Bitaraplygy BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan iki gezek ykrar edilen dünýäde ýeke-täk döwlet bolup durýar. Garaşsyz Watanymyzyň ykdysadyýet, medeniýet, ylym-bilim, ynsanperwerlik ulgamlarynda amala aşyrýan beýik işleri dünýäde parahatçylygyň hem-de durnukly ösüşiň rowaçlanmagynda ähmiýetli orny eýeleýär. Mukaddes Garaşsyzlyk. Hemişelik Bitaraplyk. Parahatçylyk. Bu sözleriň aňyrsynda umman ýaly many bar. Hemişelik Bitaraplyga eýe bolan günümiz halkymyzyň ösüşli menzilleriniň täze belentligini kesgitläp, türkmen halkyny öňe sary batly gadamlar bilen alyp gitmek üçin örän zerur özgertmeleri durmuşa geçirmegiň badalgasy boldy. Häzirki wagtda hemişelik Bitarap ýurdumyz dünýäniň onlarça döwleti bilen diplomatik gatnaşyklary alyp barýar. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Diýarymy

Rahatlyk guşy — göwnümiň hoşy

Ýer togalagynyň üstünden uçup barýan akja kepderiniň suratyny ilkinji gezek dünýä meşhur suratkeş Pablo Pikasso çekipdir. Onuň şol suratynda öňe sürülýän pikir «Parahatçylyk kepderisi» ady bilen bütin dünýä ýaýylýar. Bu düşünje halkymyzyň arasynda meşhur bolan aýdymyň: «Akja kepderi, oýna erkana,Päk asmanymda ýaýna erkana»

He­mi­şe­lik Bi­ta­rap­lyk: döw­rüň ha­ky­ka­ty

Hal­ky­myz asyr­la­ryň do­wa­myn­da pa­ra­hat­çy­ly­gyň we asu­da dur­mu­şyň üp­jün edil­me­gi­niň ta­rap­da­ry hök­mün­de çy­kyş edip­dir. Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň «Türk­me­nis­tan — Bi­ta­rap­ly­gyň me­ka­ny» at­ly ese­rin­de şeý­le se­tir­ler bar: «Pa­ra­hat dur­muş­da ýa­şa­mak, asu­da­ly­gyň hem-de bol­çu­ly­gyň hö­zi­ri­ni gör­mek üçin il ag­zy­bir­li­gi ge­rek. Ag­zy­bir­lik adam­kär­çi­li­giň ka­da-ka­nun­la­ry­na ga­ra­ýyş bi­len bag­la­ny­şyk­ly ke­ma­la gel­ýän jem­gy­ýet­çi­lik ýö­rel­ge­si­dir. Pi­kir­le­riň bir­li­gi mak­sat­la­ryň bir­li­gin­den ke­ma­la gel­ýär. Her ki­şi go­wy adam bol­ma­gy, sag­dyn ne­sil­le­ri ter­bi­ýe­läp, il ha­ta­ry­na goş­ma­gy ar­zuw ed­ýär. Mu­nuň üçin bol­sa ju­da ze­rur zat­lar bar, il­kin­ji no­bat­da, Ze­min­de pa­ra­hat ýa­şaý­şyň bol­ma­gy ze­rur». Diý­mek, äh­li za­dyň sa­ka­sy — pa­ra­hat­çy­lyk. Aý­dy­lan­lar­dan ugur al­sak, on­da he­mi­şe­lik Bi­ta­rap­lyk, sö­züň do­ly ma­ny­syn­da, döw­rü­mi­ziň be­ýik ha­ky­ka­ty­dyr. Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de Türk­me­nis­ta­nyň da­şa­ry sy­ý

Bitaraplyk ýörelgesiniň rowaçlanmasy

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýe bolmagynyň 27 ýyllygy toýlanýan günlerinde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy Türkmenistanyň başlangyjy boýunça «2023-nji ýyl — Parahatçylygyň kepili hökmünde dialogyň halkara ýyly» atly Kararnamany kabul etdi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglandy. Bu şanly wakalar ýurdumyzyň ýyl ýazgysynda şöhratly sahypany açdy. Hormatly Prezidentimiziň Döwlet Maslahatyndaky taryhy çykyşynda: «Ýurdumyzyň daşary syýasat strategiýasynyň möhüm ugry hökmünde Birleşen Milletler Guramasy hem-de onuň ýöriteleşdirilen düzümleri bilen hyzmatdaşlyk işjeň ösdürilip, halkara gatnaşyklaryň we diplomatiýanyň dünýä taryhynda nusgalyk tejribesi toplanyldy» diýip, belleýşi ýaly, geçen ýyllarda Türkmenistan dünýä ýurtlarynyň köp sanlysy bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýdy. BMG-niň Baş Assambleýasynyň Başlygynyň orunbasarlygyna ýedi gezek saýlandy. Halkara we sebit guramalarynyň, döwletara hyzmatdaşlygynyň gurallarynyň ençemesiniň agzasy bolmak bilen, parahatçylyk medeniýetiniň berkidilmegine goşant goşdy. Türkmenistanyň ählumumy howpsuzlyk, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer, ylym-bilim, ulag-energetika, saglygy goraýyş we ekologi