HABARLAR

Belent maksatlar rowaçlanýar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri ýurdumyzy ösüş-özgerişlere besledi, belent üstünlikler bilen göwünleri galkyndyrdy. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda eziz Diýarymyzda dabarasy dag aşýan şanly wakalar munuň hakykatdan hem şeýledigine şaýatlyk edýär. Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda ösüşiň täze belentliklerini nazarlaýan beýik işler Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň adyny arşa çykarýar. Hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýy türkmen döwletiniň daşary syýasy strategiýasynyň esasy ýörelgeleriniň biri bolmak bilen, goňşy we beýleki döwletler bilen hoşniýetli gatnaşyklarynyň çäklerini barha giňeldýär. Ýurdumyzyň dünýäde deňhukukly hyzmatdaşlygyň ähli ugurlary üçin açykdygyny, şeýle hem Bitaraplyk ýörelgelerini, ynsanperwerligiň aýdyň maksatlaryny, adalatlylygy, birek-birege hormat goýmagy ykrar etmegiň hatyrasyna mundan beýläk-de uly işleri durmuşa geçirmäge taýýardygyny nygtamak bilen, Gahryman Arkadagymyz häzirki zaman halkara gatnaşyklarynyň möhüm meselelerini çözmekde BMG bilen hyzmatdaşlyga aýratyn ähmiýet berýär.

Parahatçylyk döredijiligiň nusgasy

Ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi pugtalandyrmak işinde Türkmenistan iri, abraýly halkara guramalar, ozaly bilen, Birleşen Milletler Guramasy, onuň düzüm bölekleri bilen hyzmatdaşlyga aýratyn ähmiýet berýär. Gahryman Arkadagymyzyň parasatly başlangyçlary bilen durmuşa geçirilýän ajaýyp özgertmeler, ilkinji nobatda, halkymyzyň jebisligini berkitmek, agzybirligi, ynanyşmagy, ýurt parahatçylygy rowaçlandyrmak bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Hormatly Prezidentimiziň BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlislerinde döwletimiziň Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna daýanyp, umumadamzat meselelerini gozgaýan başlangyçlar bilen eden çykyşlarynyň, sebit we dünýä syýasatynyň möhüm ugurlary barada öňe sürýän teklipleriniň halkara jemgyýetçiliginde uly gyzyklanma döredip, gyzgyn goldawa eýe bolýandygyna dünýä halklary ençeme gezek şaýat boldular.

Parlamentara aragatnaşyklarda Bitaraplygyň ähmiýeti

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda «Döwlet adam üçindir!» diýlen ynsanperwer şygar astynda durmuşa geçirilýän işler ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da kämilleşdirmäge, döwletiň ykdysady taýdan has-da kuwwatlanmagyna, kämil raýat jemgyýetiniň kemala gelmegine döwrebap şertleri döredýär. Milli durmuş ýörelgelerine sarpaly, şu gününe guwanýan we geljegine ynamly halkymyz bu günki günde agzybirlikde çekýän zähmetiniň hözirini görüp ýaşaýar. Ýetilen sepgitlere, geljege nazar salmak bilen amala aşyrylmaly wezipeleriň anyk kesgitlenmegi we olaryň durmuşa geçirilmegi üçin öz wagtynda zerur şertleriň döredilmegi her bir adamyň ruhubelentlik bilen zähmet çekmegine, netijede bolsa maksadalaýyk netijeleri gazanmaga mümkinçilik berýär. 2021-nji ýyl Türkmenistan Watanymyz üçin aýratyn ähmiýetli ýyllaryň biridir. Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli başlangyjy bilen BMG tarapyndan 2021-nji ýyl «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýlip yglan edildi. Mähriban Diýarymyzyň ýüregi bolan gözel paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllygy uly dabaralar bilen bellenip geçildi. Gahryman Arkadagymyzyň daşynda agzybirlikde jebisleşen halkymyz Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyny uly zähmet üstünlikleri bilen garşylaýar.

Türkmenistan parahatçylygyň we hyzmatdaşlygyň ösüş ýolunda

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän oňyn we döredijilikli syýasaty ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyndan gözbaş almak bilen, dünýä döwletleri we abraýly halkara guramalary tarapyndan doly goldanylýar. Garaşsyz döwletimizde 2021-nji ýyly «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilmegi ýurdumyzyň daşary syýasatynyň dünýä derejesindäki abraýyny has-da pugtalandyrmakda aýratyn ähmiýete eýe bolup durýar. Ýurdumyzda sebitiň we dünýä halklarynyň bähbitlerine gönükdirilen parahatçylyk söýüjilikli, ynsanperwer syýasaty bu gün yklymlary birleşdiriji güýje öwrüldi. Milli Liderimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyz hemişelik Bitaraplyk ýörelgelerine pugta eýermek bilen, halkara hyzmatdaşlygynyň has-da ösdürilmegine uly ähmiýet berýär. Munuň şeýledigine dünýä döwletleri bilen şu günki ysnyşykly söwda-ykdysady gatnaşyklarymyz hem doly şaýatlyk edýär. Gahryman Arkadagymyzyň sebit, yklym we dünýä derejesinde halkara parahatçylygyny, abadançylygy we ynanyşmagy has-da ilerletmäge gönükdiren başlangyçlary Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji mejlisinde gurama agza döwletler tarapyndan «2021-nji ýyl — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» atly Kararnamasyn

Ynanyşmak - parahatçylygyň binýady

Hoşniýetlilik, birek-biregi goldamak, parahatçylyk söýüjilik ýaly ynsanperwer ýörelgeler türkmen halkynda nesilden-nesle geçip dowam edip gelýär. Her bir adamyň we tutuş jemgyýetiň bähbitlerini özünde jemleýän hoşniýetli ýörelgeler halkymyzyň milli aýratynlyklaryny häsiýetlendirýär. Garaşsyzlygymyzyň ilkinji ýyllarynda BMG tarapyndan ykrar edilen hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýymyz ata Watanymyz üçin baky bagtyň buşlukçysy boldy. Özi hem ol belli bir wagt bilen çäklendirilmedik, hemişelik bagt. Baky Bitaraplygy halkymyzyň milli ýörelgelerinde bar bolan parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetlilik, ynsanperwerlik häsiýetleriniň esasynda dörän gudrat hasaplamak bolar. Parahatçylygy dörediji diýlip ykrar edilmek, onda-da dünýä derejesinde ykrar edilmek — bu örän uly dereje. Gahryman Arkadagymyz bütin dünýäde ilkinji gezek Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ykrar edilmek hormatyna mynasyp bolan baky Bitaraplygymyzyň döwletleri we halklary doganlaşdyrýan gudratdygyny belleýär.

Parahatçylygyň we ynanyşmagyň dury akabasy

Dünýäde ähli söhbetleriň başy «salam» sözünden başlanýar. Salam sözüniň manysy hem «Men size abadançylyk arzuw edýärin» diýmekden ybarat. Türkmen halkynyň «Edebiň başy salam» diýen aýtgysyndan-da, onuň näderejede abadançylyga, parahatçylyga hormat goýýandygyny aňmak bolýar. Hatda hoşlaşan wagtynda hem türkmeniň «Sag-salamat boluň!» diýmesinde-de, gör, abadançylyga bolan nähili uly sarpa bar. Türkmen milleti heňňamlarboýy özüniň parahatçylyk söýüji ynsanperwerligi bilen dünýä halklarynyň kalbyndan-kalbyna ýol salyp, menzil aşyp gelýär. Magtymguly Pyragynyň «Ozal akan ýerden akarmyş aryk» diýşi ýaly, bu günki gün hem milli Liderimiziň ynsanperwerlik ýörelgeleri dünýä nusgalykdyr. BAÝLYGYŇ SAKASY — SAGLYK

Beýik işleriň beýany

Hemmämize mälim bolşy ýaly, hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk toýunyň bellenilýän günlerinde hormatly Prezidentimiz «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» atly kitabyny ýazyp tamamlap, halkymyza peşgeş berdi. Ýatdan çykmajak baýramçylyk sowgadyna öwrülen bu ajaýyp kitapda türkmen Bitaraplygynyň nusgalyk aýratynlyklary, parahatçylyk söýüjilik ýoluna eýerýän ata Watanymyzyň mizemez binýady çäksiz buýsanç bilen bellenilýär. Kitapda hemişelik Bitaraplyk ýörelgelerimiziň diňe bir taryhy ýagdaý bolmak bilen çäklenmän, eýsem, geljegi nazarlamakda-da belent derejedigi eseriň düýp mazmunyny düzýär. Kitaby okanymyzda, taryhyň jümmüşinden gözbaş alyp gaýdýan şanly ýeňişlerimize, parahatsöýüjilikli ýol-ýörelgeleri tug edinen ata-babalarymyza bolan buýsanjymyz has-da artýar. Her bir halkyň taryhynda ykbal kesgitleýji belent maksatlar bolýar. Şol maksatlary hem halkymyzyň agzybirliginde, parahatçylygy, dost-doganlygy ýaran edinmek ýaly ýagşy gylyk-häsiýetlerinde görmek bolýar. Taryha ser aýlanymyzda, halkymyz her müňýyllykda täze-täze ýeňişlere eýe bolupdyr. Kitapda ýurdumyzyň taryhyň jümmüşinden alyp gaýdýan özara düşünişmek, dostana gatnaşyklary berk ýola goýandyklary hakynda gyzykly maglumatlar berilýär. Eserde hemişelik Bitaraplygyň taryhy ähmiýeti, h

Pa­ra­hat­çy­ly­gyň we hoş­ni­ýet­li­li­giň nusgasy

Hä­zir­ki bag­ty­ýar­lyk döw­rü­miz­de Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da uly ösüş­le­re eýe bol­ýa­rys. Ýur­du­my­zyň dür­li pu­dak­la­ryn­da, eziz Di­ýa­ry­my­zyň dür­li kün­jek­le­rin­de ga­za­nyl­ýan ösüş­ler, be­lent üs­tün­lik­ler hal­ky­my­zyň bag­ty­ýar­ly­gy­nyň aý­dyň be­ýa­ny­dyr. Şo­nuň üçin hem hal­ky­myz bu asu­da we pa­ra­hat dur­mu­şa, bag­ty­ýar­lyk döw­rü­mi­ze çuň­ňur ýü­rek­den buý­san­ýar­lar. Şeý­le bag­ty­ýar­ly­gy­myz, pa­ra­hat­çy­lyk sö­ýü­ji­lik ýo­lu­myz bi­len aý­ryl­maz bag­la­ny­şyk­ly­dyr. Bu gün Türk­me­nis­tan pa­ra­hat­çy­lyk dö­re­di­ji ýurt hök­mün­de dün­ýä­de giň­den ta­nal­ýar. Mu­nuň özi «Açyk ga­py­lar» sy­ýa­sa­ty­ny ýö­red­ýän ýur­du­my­zyň dün­ýä döw­let­le­ri bi­len hoş­ni­ýet­li gat­na­şyk­la­ry ös­dür­mä­ge giň müm­kin­çi­lik­le­ri dö­red­ýär. «Türk­me­nis­tan — pa­ra­hat­çy­ly­gyň we yna­nyş­ma­gyň Wa­ta­ny» at­ly şy­gar as­tyn­da geç­ýän 2021-nji ýyl­da mu­kad­des Ga­raş­syz­ly­gy­my­zyň şan­ly 30 ýyl­lyk baý­ram­çy­ly­gy hem uly ösüş­le­re bes­len­ýär. Ber­ka­rar döw­le­

Belent üstünlikleriň beýany

Ýe­ne-de san­ly­ja gün­ler­den bag­ty­ýar türk­men hal­ky eziz Wa­ta­ny­my­zyň baş baý­ra­my — mu­kad­des Ga­raş­syz­ly­gy­my­zyň şan­ly 30 ýyl­lyk to­ýu­ny da­ba­ra­ly bel­läp ge­çer. Be­ýik Ga­raş­syz­lyk ýyl­la­ryn­da Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň taý­syz ta­gal­la­la­ry bi­len ýaş ne­sil­le­ri­mi­ziň päk ter­bi­ýe, çuň­ňur bi­lim al­ma­gy, ylym öw­ren­me­gi, hü­när edin­me­gi, mil­li ru­hu­my­za, kä­mil ýol-ýö­rel­ge­le­ri­mi­ze la­ýyk edep­li, wa­tan­per­wer yn­san­lar bo­lup ýe­tiş­mek­le­ri üçin äh­li ze­rur şert­ler dö­re­dil­di. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da iş­le­nip dü­zül­ýän we dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän döw­let mak­sat­na­ma­sy be­ýik ösüş­le­ri, hal­ky­my­zyň aba­dan dur­mu­şyny üp­jün ed­ýär. Türk­me­nis­ta­nyň ok­gun­ly ösü­şi ýur­duň be­lent sep­git­le­re bar­ýan ug­ru­nyň jem­gy­ýe­tiň ru­hy taý­dan baý­laş­ma­gy­nyň üs­ti bi­len ama­la aşy­ryl­ýan­dy­gy­ny aň­lad­ýar. Tä­ze ta­ry­hy eý­ýam ýur­duň dur­muş-yk­dy­sa­dy ösü­şi­ne da­ýan­mak bi­len, ra­ýat­la­ryň mad­dy we me­de­ni is­leg­le­ri­ni do­ly ka­na­gat­lan­dyr­ma­ga, ola­

Bagtyýarlygyň röwşen ýoly

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan durnukly ösüşiň aýdyň ýolunda belent üstünliklere eýe bolýar. Şeýle beýik ösüşleriň gözbaşynda Gahryman Arkadagymyzyň durmuşa geçirýän beýik işleri, parahatçylyk söýüjilik ýörelgelerimiz binýat bolup durýar. 1-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli ýurdumyzyň taryhy, ýaş nesliň mukaddes borçlary hem-de wezipeleri barada umumy okuw sapagyny geçirdi. Umumy okuw sapagynda hormatly Prezidentimiz agzybirligiň, dostlukly gatnaşyklaryň halkymyzyň hoşniýetli häsiýetleridigini paýhasly belledi. Adamzat gatnaşyklarynyň binýady bolan hoşniýetlilik, ynsanperwerlik türkmen halkynda nesilden nesle geçip, gadymdan gelýän milli ýörelgelerimizdir. Her bir ynsanyň hem-de tutuş jemgyýetiň bähbitlerini özünde jemleýän hoşniýetli, ynsanperwer ýörelgeler türkmen halkynyň milli aýratynlyklaryny hem-de gymmatlyklaryny şöhlelendirýär. Ýeri gelende eziz Diýarymyzyň parahatçylygy we ynanyşmagy öňe sürýän baky Bitaraplyk syýasaty tarapyndan şeýle ynsanperwer kadalaryň ýaýbaňlandyrylmagy dünýäniň jemgyýetçilik gatnaşyklaryna bahasyna ýetip bolmajak oňyn täsirleri ýetirýändigini buýsanç bilen belläp geçmegimiz gerek.