HABARLAR

Türkmenistan — ÝUNESKO: bilim ulgamyndaky oňyn gatnaşyklar

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda üstünlikli durmuşa geçirilýän ýaşlar baradaky döwlet syýasaty dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giň seslenmä eýe bolýar. Ynha, ýaňy-ýakynda ýurdumyzyň orta mekdepleriniň 6-synyň ÝUNESKO-nyň Assosirlenen mekdepler toruna girizilmegi şanly ýylymyzyň buýsançly wakalarynyň gerimini giňeltdi. Türkmenabat şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 30-njy orta mekdebiň bu abraýly guramanyň agzasy hökmünde ykrar edilmegi we oňa degişli şahadatnamanyň gowşurylmagy ýurdumyzyň bilim ulgamyndaky halkara hyzmatdaşlygynyň üstüni täze mazmun bilen baýlaşdyrmaga ýene-de giň mümkinçilikleri açdy. Ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasy we onuň düzüm birlikleri bilen ýola goýýan giň gerimli, anyk maksatlara gönükdirilen hyzmatdaşlygynyň ýylsaýyn giňeýändigini nygtamak gerek. 1953-nji ýyldan bäri hereket edýän «ÝUNESKO-nyň Assosirlenen mekdepleri» atly taslamasy hem dünýäniň bilim edaralarynyň birnäçesini parahatçylyk döredijilik taglymatynyň we ynsanperwerlik gymmatlyklary ilerletmek, medeniýetleriň arasyndaky netijeli gatnaşyklary ösdürmek maksadynyň töwereginde jemleýär. Şonuň ýaly-da, bu taslamanyň esasy maksady Birleşen Milletler Guramasynyň hem-de ÝUNESKO-nyň alyp barýan işlerini wagyz etmäge,

Halkara ýaşlar dialogy: täze mümkinçilikler

21-nji awgustda Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň ÝUNESKO-nyň Bütindünýä Ýaşlar jemgyýetiniň resmi agzalygyna kabul edilmegi mynasybetli «Türkmenistan — ÝUNESKO: Bütindünýä Ýaşlar jemgyýetiniň strategik hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmekde türkmen ýaşlarynyň orny» atly dabaraly maslahat geçirildi. Maslahat başlamazdan ozal, oňa gatnaşyjylar ýörite guralan sergi bilen tanyşdylar. Maslahatyň dabaraly bölegi Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyplarynyň ýerine ýetirmeginde «Ýaşlar Size alkyş aýdýar, Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Serdarymyz!» diýen joşgunly çeper okaýyş bilen başlandy.

Türkmen-hytaý gatnaşyklary işjeňleşdirilýär

Ýakynda Hytaý Halk Respublikasynyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi komitetiniň agzasy, partiýanyň Sinhaý welaýat komitetiniň sekretary jenap Çen Ganyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenistanda iş saparynda boldy. Saparyň barşynda dostlukly döwletiň wekiliýet agzalarynyň ýurdumyzyň degişli düzümleriniň ýolbaşçylary bilen duşuşyklary geçirildi. Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň wekiliýetiniň Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde ýurdumyzyň syýasy partiýalarynyň ýolbaşçylary bilen bolan duşuşygynda döwletara gatnaşyklaryň, şol sanda syýasy partiýalaryň ugry boýunça hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Özara gepleşikleriň barşynda iki ýurduň we olaryň halklarynyň bähbitlerine gönükdirilen dostlukly gatnaşyklary berkitmekde taraplaryň işjeň tagallalarynyň möhüm orny aýratyn bellenildi. Duşuşykda nygtalyşy ýaly, Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasyndaky özara bähbitli gatnaşyklar soňky ýyllarda iki ýurduň döwlet Baştutanlarynyň tagallalarynyň netijesinde strategik hyzmatdaşlyk derejesine çykaryldy.

Türkmenistan — BMG: parahatçylygyň, howpsuzlygyň we ählumumy ösüşiň strategiýasy

Häzirki döwrüň möhüm meselelerini çözmäge bilelikde we işjeň gatnaşmak, Ýer ýüzünde parahatçylygy, durnuklylygy pugtalandyrmak, sebit hem-de ählumumy derejede netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek maksady bilen, oňyn halkara dialoga hemmetaraplaýyn ýardam bermek Türkmenistanyň daşary syýasy işiniň, şeýle-de diplomatiýasynyň strategik ugry bolup durýar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, Türkmenistan hoşniýetli goňşuçylyga, özara hormat goýmaga, deňhukuklylyga we dünýäniň ähli döwletleri bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyga esaslanýan Bitaraplyk syýasatyny dowam eder. Döwletimiziň Bitaraplyk hukuk ýagdaýyndan gelip çykýan esasy ýörelgeler, ýagny ählumumy parahatçylygyň we howpsuzlygyň pugtalandyrylmagy, hoşmeýilli erk-islege esaslanýan dost-doganlyk gatnaşyklarynyň giňeldilmegi, dünýäde durnukly ösüşiň üpjün edilmegi mundan beýläk-de Garaşsyz türkmen döwletiniň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary bolar. Türkmenistan abraýly halkara, sebit we döwletara hyzmatdaşlyk mehanizmlerine işjeň gatnaşmak bilen, parahatçylyk hem-de ynanyşmak medeniýetiniň pugtalandyrylmagyna uly goşant goşýar, deňeçer we jebisleşdiriji halkara gün tertibiniň yzygiderli durmuşa geçirilmegine ýardam berýär. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Birleş

Türkmenistan ikinji Meýletin milli synyny tanyşdyrdy

Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasynda Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Ýurdumyz 1992-nji ýylyň 2-nji martyndan bäri bu guramanyň doly hukukly agzasy hökmünde ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we durnuklylygy üpjün etmek boýunça tagallalara mynasyp goşant goşýar. Şunda 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmek hem ileri tutulýan ugurlaryň hataryndadyr. Munuň şeýledigini Türkmenistanyň ikinji Meýletin milli synyny hödürlemek maksady bilen, golaýda BMG-niň Ykdysady we Durmuş geňeşiniň howandarlygynda geçirilen ýokary derejeli Syýasy forumyna türkmen wekiliýetiniň gatnaşmagy nobatdaky gezek aýdyň görkezdi.

Demokratik özgertmeler — aýdyň geljegiň kepili

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň her bir güni şanly ösüşlere, şatlykly wakalara beslenýär. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ösüşleriň täze belentliklerine tarap ynamly barýan ýurdumyzda halkymyzyň abadan durmuşyna, röwşen geljegine gönükdirilen taryhy özgertmeler amala aşyrylýar. Arkadagly Serdarymyzyň hem-de Gahryman Arkadagymyzyň parahatçylyk, asudalyk, halklaryň arasynda dostlukly gatnaşyklary has-da berkitmek babatda edýän tagallalary-da uludyr. Ýurdumyzyň syýasy-jemgyýetçilik durmuşynda möhüm wakalaryň biri boljak Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň Watanymyzyň at-abraýynyň dünýäde barha belende galýan, beýik maksatly ägirt uly işleriň durmuşa geçirilýän döwründe, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda geçirilýändigi aýratyn many-mazmuna eýedir we buýsançlydyr. Çünki biziň ösüp gelýän ýaş nesillerimiziň arzuwlary, maksatlary berkarar döwletimiziň we jemgyýetimiziň ösüşleri bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Ýaşlarymyz hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň we Gahryman Arkadagymyzyň halkyň bagtyýarlygyny üpjün etmek, döwletimiziň şan-şöhratyny has-da belende galdyrmak ugrunda durmuşa geçirýän maksatnamalarynyň, özgertmeleriniň üstünlikli amala aşyrylmagyna mynasyp goşant goşmaga çalyşýarlar. Olar

Halkara hyzmatdaşlygynda täze ädimler

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň dünýä döwletleri bilen gatnaşyklary barha berkeýär. Ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn hyzmatdaşlyklaryň netijesinde bilelikdäki ösüş üpjün edilýär. Hormatly Prezidentimiziň ýakynda gol çeken Karary bu gatnaşyklaryň taryhynda täze sahypa öwrüldi. Metbugat sahypalaryndan hem mälim bolşy ýaly, bu Karar «Türkmenistanyň halkara şertnamalary hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 15-nji maddasyna laýyklykda kabul edildi. Karar bilen ýurdumyzyň Hökümetiniň Birleşen Arap Emirlikleri hem-de Täjigistan Respublikasy bilen ozal baglaşan Ylalaşyklarynyň birnäçesi tassyklanyldy.

Türk­men hal­ky­nyň Mil­li Li­de­ri, Türk­me­nis­ta­nyň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy bi­len Öz­be­gis­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti­niň ara­syn­da te­le­fon ar­ka­ly söh­bet­deş­lik

Beýik başlangyçlaryň ykrarnamasy

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan sebit we dünýä derejesinde parahatçylygyň, durnuklylygyň we howpsuzlygyň berkidilmegine öz goşandyny goşup gelýär. Hususan-da, sebitiň döwletleri bilen ysnyşykly we köptaraply gatnaşyklary ösdürmek ýurdumyzyň daşary syýasy strategiýasynyň esasy ýörelgesi bolup durýandygyny bellemek gerek. Şol ýörelgeleriň düýp esasynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk syýasaty durandyr. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy» atly Kararnamanyň iki gezek, ýagny 1995-nji hem-de 2015-nji ýyllarda kabul edilmegi ýurdumyzyň halkara hukuk ýagdaýynyň dünýäde giňden goldanylýandygynyň subutnamasydyr. Türkmenistan sebitde syýasy durnuklylygy saklamak, hoşniýetli goňşuçylygy, dostlukly hyzmatdaşlygy ösdürmek işinde abraýly halkara guramalar, ilkinji nobatda Birleşen Milletler Guramasy bilen işjeň hyzmatdaşlygy alyp barýar. Türkmenistan 1992-nji ýylyň 2-nji martynda Birleşen Milletler Guramasynyň agzalygyna kabul edildi we bu abraýly guramanyň çäklerinde özüniň ählumumy parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmäge gönükdirilen derwaýys başlangyçlary bilen uly abraýa eýe boldy.

Parahatçylyk we dostluk — döwrüň beýik hakykaty

Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň daşary syýasaty, haýsy ugurda amala aşyrylsa-da, hemişe sazlaşykly we oýlanyşykly alnyp barlyp, bir maksada — Türkmenistanyň içerki ösüşi üçin amatly halkara şertleri döretmäge gönükdirilýär. Parahatçylyga, hoşniýetli dostluga esaslanýan daşary syýasatymyz dünýä giňişliginde Bitarap döwletimiziň kanuny bähbitlerini üpjün etmäge ýardam berýär. Biz muňa Milli Liderimiziň başlangyjy boýunça 2020-nji ýylda döredilen Bitaraplygyň dostlarynyň toparynyň mysalynda hem aýdyň göz ýetirýäris. Bu topar gysga wagtyň içinde özüne köp sanly dost gazanmagy, bitaraplyk ýörelgesinden ugur alyp, ähli gyzyklanma bildirýän döwletler bilen netijeli gatnaşyklary ýola goýmagy, iň esasysy bolsa, howpsuzlygyň, parahatçylygyň, durnukly ösüşiň bähbidine sebit we ählumumy derejede pikir alyşmak üçin giň, açyk hem-de oňyn meýdançany döretmegi başardy. Sähel döwürde durnukly syýasy-diplomatik gurallary işläp taýýarlamak, köptaraplaýyn we netijeli dialogy guramak ýeňil-ýelpaý iş däl. Muňa diňe guwanmak gerek.