HABARLAR

Türkmenistanyň baky Bitaraplygy we Birleşen Milletler Guramasy: parahatçylygyň bähbidine dünýäni özgertmäge çagyryş

Gymmatlyk diýlende, köplenç, her halkyň mentalitetinde, her ýurduň ýol-ýörelgesinde iň naýbaşysy diýip arzylanýan nämedir bir ýagşy zada düşünilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň taryhy Kararnamalary bilen iki gezek tassyklanan Türkmenistanyň baky Bitaraplygy bolsa iň esasy milli gymmatlygymyz bolmak bilen birlikde, parahatçylyk döretmek tejribesiniň hem mümkinçiliginiň gerimini has giňeldip, ählumumy derejede ykrar edilen umumydünýä gymmatlygyna öwrüldi. Bu gün dünýä syýasatynda Bitaraplygyň türkmen nusgasy we Birleşen Milletler Guramasy diýen düşünjeler manydaş fenomen hasaplanyp, adamzadyň röwşen geljeginiň täze arhitekturasyny kemala getirmekde ygtybarly binýat bolup hyzmat edýär. 23-nji oktýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda geçirilen «Birleşen Milletler Guramasy: halkara parahatçylygyň we durnukly ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahatda hem, ine, hut şular dogrusyndaky pikir alyşmalara giň orun berildi. Dünýä bileleşiginde bellenilýän şanly seneleriň ikisine — BMG-niň döredilmeginiň 75 ýyllygyna hem-de Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan maslahatda çykyş edenler bu iki gymmatlygyň ählumumy derejedäki ähmiýetini hertaraplaýyn açyp görkezdiler.

Eserdeň esgerler

Oguz han, Görogly beg, Alp Arslan, Mälik şa, Soltan Sanjar, Jelaleddin Meňburun, Keýmir serdar ýaly beýik şahsyýetler mukaddes türkmen topragynda kemala gelip, kämil çykyp, ýurduň, iliň öňünde bitiren är işleri bilen taryhyň gatynda hemişelik orun aldy. Şeýle beýik şahsyýetleriň nesilleri bolan türkmen ýigitleri watansöýüjiligi, wepadarlygy, gaýduwsyzlygy, paýhaslylygy, ylym-bilimden, harby hünärden ussat baş çykaryp bilýänligi bilen tapawutlanypdyrlar. Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň «Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlarynyň edermen esgerleri kasamyna ygrarly bolup, mähriban halkymyzyň, hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ynamyny ödemegi özleriniň baş maksady saýýarlar.

Azyk üpjünçiligi: önümçiligiň depginli ösüşi

23-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleri çagyryldy. Mejlisde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy hem-de obasenagat toplumyny mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak, oba hojalyk önümleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmak maksady bilen durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Sazlaşykly ösüş üpjün edilýär

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeler netijesinde ýurdumyz bedew batly ösüşlere beslenýär. Munuň şeýledigine ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda guwandyryjy netijeleriň gazanylýandygynyň mysalynda hem göz ýetirmek bolýar. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň geçen anna güni sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen giňişleýin mejlisinde öňde durýan möhüm wezipelere üns çekildi. Mejlise Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleri çagyrylyp, onuň barşynda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine seredildi we ilkinji nobatdaky wezipeler kesgitlendi.

Ykbal özgerdiji çözgütler

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda uly üstünliklere beslenip geçen Türkmenistanyň Halk­ ­­Maslahatynyň nobatdaky mejlisinde döwletimiziň Esasy Kanunynyň täze görnüşi kabul edildi, ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň, hemişelik Bitaraplygynyň gazananlaryny berkitmek üçin bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy, alnyp barylýan içeri we daşary syýasatymyzyň, döwletimizi ösdürmegiň esasy, maksatnamalaýyn ugurlaryny mundan beýläk-de durmuşa geçirmegiň wezipelerine seredildi. Konstitusiýamyzyň täze görnüşiniň kabul edilmegi ýurdumyzyň kanunçylyk namalarynyň döwrebaplaşdyrylmagyna, ösen raýat jemgyýetiniň berkarar edilmegine, raýatlaryň döwlet, häkimiýet edaralary bilen aragatnaşyklarynyň pugtalanmagyna ýardam berer. Ýeri gelende, Halk Maslahatynyň mejlisiniň jemleri boýunça «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň kabul edilmeginiň onuň taryhy ähmiýetini has-da artdyrandygyny we Maslahaty ykbal özgerdiji häsiýete eýe edendigini aýratyn bellemelidiris.

Şanly toýa barýarys!

Ýurdumyzda her ýylyň 12-nji dekabrynda Bitaraplyk güni taryhy waka hökmünde bellenilip geçilýär. BMG-niň Baş Assambleýasynyň 71-nji mejlisinde 12-nji dekabr — «Halkara Bitaraplyk güni» diýlip hem yglan edildi. Dünýä möçberinde Türkmenistanyň Bitaraplyk derejesi bilen bagly bolan taryhy ähmiýetli Rezolýusiýanyň kabul edilmegi bolsa, il-ýurdumyzyň parahatçylyk arkaly gazanýan üstünlikleriniň, gülläp ösüşleriniň, Bitaraplyk ýörelgämiziň bütin adamzadyň durmuşyna oňyn täsirini ýetirýändiginiň özboluşly ykrarnamasy boldy.

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň aýratynlyklary

1995–nji ýylyň 12-nji dekabrynda BMG-niň Baş Assambleýasy 50-nji ýubileý mejlisinde «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy» hakynda Rezolýusiýa kabul etdi. Şeýlelik bilen, Türkmenistan Bitarap döwlet hökmünde öňde durýan borçnamalary gyşarnyksyz ýerine ýetirip özüni dünýä tanatdy.Umumadamzat gymmatlyklaryny, demokratiýany, asudalygy üpjün edip, dünýä ýurtlary bilen deňhukukly gatnaşyklary ýola goýdy. 2015–nji ýylyň 3–nji iýunynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy 69–njy mejlisinde 193 döwletiň biragyzdan goldamagynda «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy» hakyndaky Rezolýusiýany ikinji gezek kabul etdi. Bu taryhy waka hormatly Prezidentimiziň parasatly syýasatynyň netijesi bolup, halkymyzyň buýsanjyna buýsanç goşdy. Esasy Kanunymyzda bolsa özüniň beýanyny tapdy. Türkmenistanyň parahatçylygy goramaga we berkitmäge gönükdirilen Bitaraplyk syýasaty birek-birege hormatyň, ynamyň, deňhukuklylygyň, goňşuçylygyň we dostlugyň üýtgewsiz ýörelgelerine esaslandyrylandyr. Hemişelik Bitaraplyk türkmeniň döwletliliginiň kemala gelmeginiň hem-de kämilleşmeginiň müňýyllyklara uzaýan taryhy tejribesiniň ajaýyp miwesidir. Baky Bitaraplyk milli aýratynlygymyzyň, döwlet gurluşynyň, halkyň dünýägaraýşynyň, ýagşy niýet-päliniň şöhlelenmesidir.

Ýörelgeden ýol edinen halkym bar

Türkmenistan döwletimiziň Garaşsyzlyk baýramynyň öňüsyrasynda Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitaby çapdan çykyp, biziň elimize gowuşdy. Bu kitap adyndan belli bolşy ýaly, türkmen halkynyň gadymy milli ýörelgeleri, asylly däpleri, gymmatlyklary barada giňişleýin düşünje berýär. Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitaby türkmen halkynyň asylly, milli ýol-ýörelgelerini açyp görkezýär. Bu kitap 12 bölümden ybarat bolup, olar «Asmandan arkaly, Zeminde zynatly», «Zeminiň abatlygy – ýaşaýşyň ebediligi», «Ylym-bilim durmuşa ýagty saçýar», «Saglyk – abatlyk», «Zähmetsöýerlik – gaýratlylygyň gözbaşy», «Myhmansöýerlik», «Dostluk – asylly ýörelge», «Ynsaplylyk», «Agzybirlik», «Durmuşyň kadasy – paýhas pendi», «Ýoluňyza rowaçlyk nur saçsyn!», «Manysyny tirmegi okyja goýan rowaýatlarym» ýaly çuň many-mazmuna eýlenen atlar bilen atlandyrylypdyr.

Döwletlilik pelsepesiniň milli kelamy

Täze zat buşlanýar, gutlanýar, eger-de ol kitap bolsa tanyşdyrylýar hem ähmiýeti wagyz edilýär. Hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitaby geçen aýda bellenilip geçilen baş baýramymyz bolan Garaşsyzlyk baýramynyň öň ýanynda okyjylar köpçüligine gowşan iň gymmatly sowgatlaryň biri boldy. Biz Gahryman Arkadagymyzyň her bir kitabyny okap, ruhy baýlyga eýe bolýarys, öňe sürülýän milli duýguly pikirlerden ylham alýarys. Bu gezegem ajaýyp kitaby okap çykyp, pederlerimiziň bize miras goýan ruhy baýlygynyň çuňluklaryna aralaşmaga mümkinçilik aldyk. Ýagşy arzuw-dileglerde on iki süňňüň abatlygy aýratyn nygtalýar. Bu kitapda-da on iki sany bölüm bolup, olaryň her birinde halkymyzyň asyrlar boýy dowam edip gelen ajaýyp ýol-ýörelgeleri hakda düýpli gürrüň edilýär. Bölümleriň her birinde öňe sürülýän pikirler milli duýgular bilen delillendirilip, ýagşy arzuw-dilegler bilen jemlenýär. «Asmandan arkaly, Zeminde zynatly», «Zeminiň abatlygy — ýaşaýşyň ebediligi», «Ylym-bilim durmuşa ýagty saçýar», «Saglyk — abatlyk», «Zähmetsöýerlik — gaýratlylygyň gözbaşy», «Myhmansöýerlik», «Dostluk — asylly ýörelge», «Ynsaplylyk», «Agzybirlik», «Durmuşyň kadasy — paýhas pendi», «Ýoluňyza rowaçlyk nur saçsyn!», «Manysyny tirme

Garaşsyzlygyň şanly gadamlary

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň ajaýyp wakalara beslenýän günlerinde şanly Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllygynyň baýramçylyk dabaralary şatlyk-şowhuna baýlygy bilen tapawutlandy. Baýramçylyk günlerinde hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda göni wideoaragatnaşyk arkaly Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň geçirilmegi taryhy ähmiýetli wakalaryň üstüni ýetirdi. Onda ählihalk tarapyndan maslahatlaşylan «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň kabul edilmegi bagtyýarlyk döwrümiziň taryhyna täze öwüşgin çaýdy. Halkymyzy uly ruhubelentlige beslän baýramçylyk günlerinde ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda göreldeli zähmet çeken ildeşlerimiziň birnäçesine döwlet sylaglarynyň gowşurylmagy we hormatly atlaryň dakylmagy aýratyn many-mazmuna eýe boldy. Sylaglananlaryň arasynda «Zenan kalby» ordenine mynasyp bolan zenanlaryň bolmagy ildeşlerimiziň kalbyny buýsanja besledi. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň yhlasly çekilen zähmete sarpasynyň, mähriban enelerimize hormatynyň belentdediginiň aýdyň nyşanydyr.