HABARLAR

«Arkadagyň nesilleri» atly çagalar dynç alyş merkezi açyldy

Şu gün Esenguly etrabynda «Arkadagyň nesilleri» atly çagalar dynç alyş merkezi açyldy. Oňa ýurdumyzyň ýolbaşçy düzümleri, jemgyýetçilik guramalarynyň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdy. Hormatly Prezidentimiziň çagalar hakyndaky bimöçber aladalarynyň netijesinde gurlup ulanylmaga berlen bu täze dynç alyş merkezi özüniň döwrebaplygy bilen aýratyn tapawutlanýar. Onda çagalaryň oňat dynç almaklary, wagtlaryny ýerlikli we gyzykly geçirmekleri üçin ähli şertler döredilipdir.

Awaza — dynç alşyň we saglygy berkitmegiň merjen merkezi

Awazanyň täsinligi

— Gelneje, gelneje! Biz deňze gidýäs! Goňşymyzyň bäş ýaşlyja gyzynyň ir bilen getiren bu habaryna özümem çaga ýaly begendim.

Galkynyşly döwrüň rowaç gadamlary

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň sapaly tomus paslynda gojaman Hazar has-da juwan keşbe eýe boldy. Deňziň ekologiýa taýdan arassa türkmen kenarynda ýerleşýän «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy toý görküne, dürli baýramçylyk öwüşginlerine beslendi. Häzirki wagtda zähmet rugsadynda bolýan Arkadagly Serdarymyzyň gatnaşmagynda 1-nji awgustda bu ýerde döwrebap «Rowaç» kottejler toplumynyň açylmagy ildeşlerimiziň, şol sanda Awazada dynç alyp, saglygyny berkidýänleriň şatlygyna şatlyk, buýsanjyna buýsanç goşdy. Bu şatlykly waka şu şanly ýylda uly ruhubelentlik bilen gadam basylan Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň galkynyşly, rowaç gadamlarynyň ajaýyp mysallarynyň biri boldy. Şonuň bilen birlikde, ol dünýä syýahatçylygynyň dür-merjeni — «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda awgust aýynyň dowamynda geçiriljek giň gerimli çäreleriň, dabaralaryň özboluşly badalgasyna öwrüldi. Awazadaky döwrebap dynç alyş düzüminiň üstüni ýetiren, bu ugurda häzirki zaman ösüşiniň ähli aýratynlyklaryny özünde jemleýän täze kottejler toplumynyň hut türkmen telekeçileri tarapyndan gurlandygy aýratyn bellenilmäge mynasypdyr. Toplumdaky döwrebap binalary guranlaryň arasynda ýaş türkmen bin

Hazar — dostlugyň we abadançylygyň deňzi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe dünýä döwletleri bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyklar, Hazarýaka ýurtlaryň arasynda gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan dost-doganlyk gatnaşyklary barha ösdürilýär. Şu ýylyň 29-njy iýunynda paýtagtymyzda geçirilen VI Hazar sammiti Hazarýaka döwletleriniň arasyndaky taryhy gözbaşlara, gadymy hem-de mizemez köklere daýanýan, parahatçylyga we dostluga esaslanýan halkara hyzmatdaşlygyny kämilleşdirmekde taryhy waka boldy. Hazar sammitiniň Beýanatynda Hazar deňziniň tebigy gurşawyny goramak, onuň biologik serişdelerini gorap saklamak, dikeltmek we rejeli peýdalanmak, olary gorap saklamak babatda ylmy-barlaglaryň geçirilmegine ýardam bermek meseleleriniň möhümdigi aýratyn nygtaldy.

«Ro­waç» aja­ýyp sow­gat bol­dy

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Ber­di­mu­ha­me­do­wyň gat­naş­ma­gyn­da Ha­zar deň­zi­niň ke­na­ryn­da tä­ze döw­re­bap «Ro­waç» kot­tej­ler top­lu­my­nyň açy­lyş da­ba­ra­sy bol­dy. Bu top­lum «Awa­za» mil­li sy­ýa­hat­çy­lyk zo­la­gy­nyň dynç alyş-şy­pa­ha­na dü­zü­mi­niň üs­tü­ni ýe­ti­rip, hal­ky­my­za aja­ýyp sow­gat bol­dy. Ha­wa, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­z tä­ze bi­na­lar we des­ga­lar gur­lan­da ola­ryň mak­sa­dy we oý­la­ny­şyk­ly ula­nyl­ma­gy, ze­rur bo­lan ýa­şa­ýyş-dur­muş, in­že­ner­çi­lik-teh­ni­ki we ulag-ara­gat­na­şyk dü­zü­mi­niň dö­re­dil­me­giniň göz öňün­de tu­tul­ma­ly­dy­gy ha­kyn­da bel­le­ýär. Şol esas­da tä­ze açy­lan «Ro­waç» kot­tej­ler top­lu­myn­da hem ag­za­lan ze­rur şert­le­riň äh­li­si hem dö­re­di­lip­dir. Tä­ze gur­lan bu des­ga deň­ziň aja­ýyp ke­na­ryn­da öň­den bar bo­lan ak mer­mer­li ka­şaň myh­man­ha­na­la­ryň, kot­tej şä­her­çe­le­ri­niň, sa­gal­dyş mer­kez­le­ri­niň, sport des­ga­la­ry­nyň, dynç alyş se­ýil­gäh­le­riň üs­tü­ni ýe­tir­di. Bu­la­ryň hem­me­si, şol san­da ulag we in­že­ner­çi­lik-teh­ni­ki dü­züm­le­riň des­ga­la­ry-da öň­d

Syýahatçylygyň göwher gaşy

Awaza diýlende, sebitde deňi-taýy bolmadyk syýahatçylyk merkezi göz öňüne gelýär. Gojaman Hazaryň kenarynda ýerleşýän «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy özüniň gözel ymaratlary, binalary, desgalary bilen görenleri haýrana goýýar. Syýahatçylyk zolagynda gurlup, ulanylmaga berlen myhmanhanalarda, akwaparklarda, dürli görnüşdäki attraksionlarda dynç almak, saglygyňy dikeltmek we göwün açmak üçin ähli amatlyklar döredilen. Awazanyň kenaryny merjen mekana öwüren, dünýä ülňülerine laýyk gelýän bu döwrebap desgalarda, binalarda dynç alyp ýören myhmanlaryň şatlykdan doly ýüzünde bagtyýarlygy, ruhy galkynyşy görmek bolýar. «Berkarar», «Seýrana», «Täjir», «Daýanç», «Hazyna», «Deňiz» ýaly birnäçe myhmanhanalar we ýaht-klublary, dürli yşyklar bilen bezelen suw çüwdürimli seýilgähler — bularyň her biri adamyň ýokary derejede medeniýetli dynç almagy üçin döredilen amatly şertleriň diňe bir ülşüdir. Çagalar üçin oýun we sport meýdançalary, açyk we ýapyk görnüşli basseýnler, türgenleşik zallary, Vip restoranlary arzuw edilýän behiştiň wysaly bolup, bu ýere gelip, jenneti ülkäni öz gözleri bilen gören her bir adamda ýene-de gelmek islegini döredýär. Ekologiýa taýdan arassa howa gurşawy, deňiz suwy, Awazanyň özboluşlylygy aýratyn bir gözelligi dö

Awaza gudraty

Awazam, seň ýerleriňiÝakyndan göresim geler.Sergin ösen ýelleriňeGöwsümi geresim geler. Äleme düşdi ýaňlaryň,Güni dogran ak daňlaryň.Ne gözeldir agşamlaryň,Seýl edip ýöresim geler.

Täze kottejler toplumy

jenneti künjege bagtyýarlyk eçildi Düýn Hazar deňziniň kenaryny jähekläp oturan «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary tarapyndan gurlan «Rowaç» kottejler toplumynyň açylyp ulanmaga berilmegi ýatda galyjy wakalaryň birine öwrüldi. Biz bu ajaýyp wakalaryň şaýady bolan ildeşlerimiziň käbiriniň buýsançly ýürek sözlerini ýazga geçirdik.

Awazada «Rowaç» kottejler toplumy açyldy

Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary tarapyndan gurlan «Rowaç» kottejler toplumynyň açylyş dabarasy boldy. Oňa şu günden dynç alşa çykan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy. Dabaranyň geçirilýän ýerinde döwlet Baştutanymyzy Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy, Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, Balkan welaýatynyň häkimi hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy garşylady. Bu ýerde ýurdumyzyň medeniýet we sungat ussatlary tarapyndan ýörite taýýarlanan joşgunly aýdym-sazly çykyşlar ýerine ýetirildi.