HABARLAR

Dünýäniň gözel seýilgähleri

Halkymyzyň guwanjy Gözel paýtagtymyzyň görküne has görk goşýan seýilgähleriň biri hem «Laçyn» seýilgähidir. Ol 2021-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda A.Nyýazow şaýolunyň ugrunda, Halkara howa menziliniň golaýynda guruldy. Onuň uzynlygy 320 metre we ini 310 metre deň bolup, umumy tutýan meýdany 10 gektara golaýdyr. Seýilgähde taryhyň dürli döwürlerinde ýaşap geçen akyldarlarymyzyň, ýazyjydyr şahyrlarymyzyň heýkelleriniň ýerleşdirilmegi halkymyzyň ruhy baýlyga goýýan belent sarpasyndan nyşandyr. Seýilgähiň merkezinde uly suw çüwdürimi bolup, onuň ýanynda trapersiýa görnüşinde 8 sany suw çüwdürimleri bar. Şeýle hem, seýilgähde birnäçe saýaly we pürli baglar, güller bar. Baglary suwarmaklyk damjalaýyn görnüşinde alnyp barylýar. Seýilgähiň 4 gektar meýdançasy gezelenç ýerleri bolup, ýanýodalardyr ýollar türkmen milli nagyşlary bilen bezelen granit daşy bilen örtülendir. Gahryman Arkadagymyzyň şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk toýuna sowgat beren bu seýilgähi, «Ussat-inžener» hususy kärhanasy we Jemagat hojalygy müdirliginiň «UPTK» kärhanasy tarapyndan guruldy.

Dünýäniň döwrebap myhmanhanalary

«Ýyldyz» «Ýyldyz» paýtagtymyz Aşgabatda ýerleşýän iň döwrebap, kaşaň we rahat myhmanhanalaryň biridir. Bu myhmanhana 2013-nji ýylda «Bouygues» fransuz kompaniýasy tarapyndan guruldy. Bina 24 gatdan ybarat bolup, beýikligi 107 metrdir. Gurluşygynda 7 müň tonna polat we 14 müň kwadrat metr aýna ulanylan bu desga jemi 155 otagdan ybarat. Binanyň 1-nji gatynda 100 orunlyk uly toý mekany, 14-nji gatynda VIP otaglar, 18-nji gatynda bolsa 600 orunlyk uly restoran ýerleşýär. Daşyndan seredeniňde, myhmanhana almaz daşyny ýatladýar.

Dünýäniň täsin ýadygärlikleri

Halkymyzyň buýsanjy Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe barha gözelleşýän Aşgabadyň günbatar böleginde hormatly Prezidentimiziň Kararyna laýyklykda, belent ýaşaýyş jaýlaryny, durmuş maksatly binalary özünde jemleýän gözel künjek peýda boldy. Bu ýerde zerur ýol-ulag düzümi döredildi. Aýlawly awtomobil çatrygynyň merkezini bolsa täsin «Türkmen alabaýy» heýkeli bezeýär. Magtymguly şaýolunyň esasy çatryklarynyň biriniň baş bezegine öwrülen heýkelde alabaýyň özboluşly aýratynlygy öz beýanyny tapypdyr. Heýkeliň şekiliniň beýikligi 6 metre barabardyr. Ol beýikligi 9 metre barabar bolan desgada ornaşdyrylandyr. Şeýlelikde, diametri 36 metre barabar bolan meýdançada ýerleşen 15 metrlik heýkel ähli tarapdan we alyslardan oňat görünýär.

Jahanyň meşhur muzeýleri

Şöhratly taryhymyzyň beýany 2013-nji ýylyň 25-nji aprelinde hormatly Prezidentimiziň Karary bilen Türkmenistanyň Milli medeniýet merkeziniň ady üýtgedilip, Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkezi diýlip, şeýle-de Türkmenistanyň Baş milli muzeýiniň ady üýtgedilip, täze döredilen merkeziň düzümine girizildi we ol «Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi» diýlip atlandyryldy. Muzeýiň umumy meýdany 165323,21 inedördül metrdir. Muzeýiň merkezi binasynyň birinji gatynda Garaşsyzlyk bölümi, türkmen halysyna bagyşlanan we wagtlaýyn sergi bölümleri, ikinji gatynda Gadymy döwür taryhy, Marguş, Parfiýa we iki sany Orta asyrlaryň taryhyna degişli bölümler ýerleşdirilendir. Şeýle hem, muzeýde paleolit, mezolit, neolit, eneolit döwürlerine degişli birnäçe gymmatly arheologik tapyndylar bar.

Gök­de­re­de gö­wün­ler şat

Dynç alyş möw­sü­mi­niň şat­lyk­ly pur­sat­la­ry do­wam ed­ýär. Ýa­kyn­da Gök­de­re­de ýer­leş­ýän «Çy­nar», «Al­tyn süm­mül», «Ne­bit­çi», «Be­ýik Ser­da­ryň ru­hu­be­lent ne­sil­le­ri» at­ly ça­ga­lar dynç alyş we sa­gal­dyş mer­kez­le­rin­de dür­li dabaraly çä­re­ler gu­ral­dy. Olar ýaş­la­ryň ze­hin, ukyp-ba­şar­nyk­la­ry­ny ös­dür­mek mak­sa­dy bi­len ge­çi­ri­lip, ýur­du­myz­da kör­pe ne­sil­le­riň be­den hem ru­hy taý­dan sag­dyn­ly­gy­ny, edep-ter­bi­ýe­li­li­gi­ni ga­zan­mak üçin dö­re­dil­ýän giň şert­le­riň oňyn ne­ti­je­le­ri­ni açyp gör­kez­di. Şeý­le hem ta­ny­mal dö­re­di­ji­lik iş­gär­le­ri bi­len du­şu­şyk­lar, ki­tap­ha­na­la­ryň, mu­zeý­le­riň göç­me ser­gi­le­ri, teatr­lar ta­ra­pyn­dan gu­ral­ýan sah­na çy­kyş­la­ry, ki­çi ýaş­ly mek­dep okuw­çy­la­ryň ara­syn­da halk er­te­ki­le­ri­ni bil­mek bo­ýun­ça gu­ra­lan bäs­le­şik­ler, su­rat çek­mek we çe­per oka­ýyş bo­ýun­ça bäs­le­şik­ler dynç alyş möw­sü­mi­niň ma­ny-maz­mu­ny­ny has-da baý­laş­dyr­dy. Ça­ga­la­ryň adat­dan da­şa­ry ýag­daý­lar­dan baş alyp çyk­mak uky­by­ny kä­mil­leş­dir­mek, ýol he­re­ke­ti­niň d

Dynç alşyň ýakymy

— Mähriban çagalar, täze okuw ýyly golaýlap gelýär. Tomusky dynç alşyňyzy gyzykly geçirdiňizmi? Siziň deň-duşuňyz Atajan-a bu ýyl tomusky dynç alşyny obada geçiripdir. Ol geljek ýylky dynç alyşlaryny hem obada geçirmek isleýär. Onuň aýdýan gyzykly gürrüňlerini diňläsiňiz gelýärmi?! — Dostlar, oba durmuşy örän gyzykly. Obada atamlaryň bag-bakjaly mellegi bar. Mellekdäki ir-iýmişli baglaryň hasylyny göterip bilmän duran şahalaryny bir görseňiz, mellekden çykasyňyz gelmez. Dürli ir-iýmişlerini güjeňläp, şahalaryny egip duran baglaryň saýasynda oturyp, datly miwelerinden iýip görüň, tagamy başgadyr. Baglaryň şeýle bol hasyl bermeginiň sebäbini atamdan soradym. Ol:

«Hyatt Hotels» kompaniýasy «Apple Leisure Group»-y ABŞ-nyň 2,7 milliard dollaryna satyn alýar

«Hyatt Hotels» kompaniýasy «Apple Leisure Group» şypahana kompaniýasyny hem-de «KSL Capital Partners» kompaniýasyny satyn almak boýunça 2,7 milliard dollarlyk şertnama baglaşdy. Geleşik tamamlanandan soň kompaniýa dünýäniň şypahana-dynç alyş biznesinde paýyny iki esse artdyrar. Häzirki wagt­da Çikagoda (ABŞ) ýerleşen «Hyatt Hotels» dünýäniň 45 döwletinde «Hyatt», «Hyatt Regency», «Grand Hyatt», «Park Hyatt», «Hyatt Place» we «Hyatt Summerfield Suites» brendi bilen işleýän 673 otelleri we myhmanhanalary dolandyrýar.

Gezsem, dünýäni görsem

«Oguz han we ogullary» suw çüwdürimler toplumy «Oguz han we ogullary» atly suw çüwdürimler toplumy 2008-nji ýylyň 29-njy iýunynda paýtagtymyz Aşgabadyň Halkara howa menziline barýan köp gatnawly ýoluň çatrygynda açylyp, ol Ginnesiň Bütindünýä rekordlar kitabyna girizildi. Gözel paýtagtymyza syýahata gelýän jahankeşdeleriň ünsüni özüne çekýän toplum 27 sany suw çüwdürimden ybarat bolup, ol şanly Garaşsyzlygymyzyň gazanylan senesini aňladýar. Toplumyň depesinden seredeniňde, onuň ýapraklary 12 sany ýaýraýan güle meňzeýär. Bu bolsa hemişelik Bitaraplygymyzyň gazanylan senesini alamatlandyrýar. Yşyklandyryş ulgamy Gün energiýasy bilen işleýän toplumyň umumy meýdany 14,82 gektara deňdir.

Çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümi gyzgalaňly dowam edýär

Isleg-arzuwlaryň amala aşýan ýurdy hökmünde halkara giňişliginde ykrar edilen Türkmenistanda körpe nesil çäksiz üns-alada bilen gurşalandyr. Ajaýyp döwrümiziň bagtyýar çagalary dünýä ölçeglerine laýyk gelýän bakja-baglarda terbiýelenilýär, döwrebap mekdeplerde bilim alýar, ülkämiziň iň gözel künjekleri hasaplanylýan dag etegindäki Gökdere jülgesinde we gojaman Hazaryň kenarynda sagaldyş we dynç alyş merkezlerinde keýpiçaglykda, şadyýanlykda, ruhubelentlikde wagtyny netijeli geçirýär. Tomusky dynç alyş möwsümi çagalar üçin iň bir gyzykly we başdan geçirmeleriň döwrüdir. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň häzirki ajaýyp günlerinde beýleki ulgamlarda bolşy ýaly, nebitgaz toplumyna degişli dynç alyş merkezlerinde hem ýaş nesillerimiziň müňlerçesi talabalaýyk dynç alýar. Ir ertirleri nurana, agşamlary sapaly gözel Gökderede hereket edýän «Çeşme», «Nebitçi», «Nesil», «Şöhle» merkezleri bagtyýar ýaş ösdürimleriň ygtyýarynda. Bu ýerde çagalaryň gowy dynç almagynyň üpjün edilmegi bilen birlikde, olaryň wagtynyň netijeli geçirilmegine aýratyn üns berilýär. Merkezlerde kompýuter, aýdym-saz, tans, şekillendiriş, çeper okaýyş, dil öwrediş, tikinçilik we beýleki gurnaklar işleýär. Ondan başga-da, kitaphanalar, sport

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň binagärlik täsinlikleri

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallasy bilen «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň awgust aýynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň gatnaşmagynda möhüm ähmiýetli halkara çäreler geçiriler. Biz hem Merkezi Aziýa ýurtlarynyň binagärlik täsinlikleri bilen okyjylarymyzy tanyşdyrmagy makul bildik. «Han çadyry» söwda merkezi