HABARLAR

Domodedowo howa menzili «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Aşgabat şäherine uçuşlarynyň tertibini mälim etdi

Domodedowo halkara howa menzili resmi web sahypasynda «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Aşgabat şäherine uçuşlarynyň tertibini çap etdi. Uçuşlar 2023-nji ýylyň 1-nji fewralynda başlar. Moskwa (DME) — Aşgabat (ASB) ugry boýunça «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň uçarlary 1-nji terminaldan çarşenbe we anna günleri uçar.

Генеральный агент «Туркменских авиалиний» в РФ начал онлайн-продажу билетов за рубли на все рейсы авиакомпании

Генеральный агент авиакомпании «Туркменистан» в России начал продажу авиабилетов за российские рубли на все рейсы авиакомпании. Соответствующее объявление размещено в официальной группе российского представительства «Туркменских авиалиний» в соцсети VK. «Туркменские авиалинии» осуществляют регулярные полёты из Ашхабада в Дубай (ОАЭ), Франкфурт-на-Майне (Германия), Стамбул (Турция), Казань (Татарстан, РФ) и Москву (РФ).

«FlyDubai» Dubaýdan Aşgabat şäherine yzygiderli gatnawlaryny dikeldýär

2023-nji ýylyň 24-nji ýanwaryndan «FlyDubai» Dubaýdan Aşgabat şäherine yzygiderli gatnawlaryny gaýtadan dikeltdi. Uçuşlar COVID-19 pandemiýasy sebäpli çäklendirmeler girizilende soň, 2020-nji ýylyň ýazynda togtadylypdy. Berlen rugsatlara laýyklykda, awiakompaniýa duşenbe we penşenbe günleri Dubaýdan (DXB) Aşgabada (ASB) göni yzygiderli gatnawlary amala aşyrar we Aşgabatdan Dubaýa uçuşlar sişenbe we anna günleri bolar.

KÖŞGÜŇ SÜTÜNI SÖÝGÜDEN

Täçmahal köşgüne syýahatyň täsirinden dörän setirler Hindistan hakdaky gepleşikde Täçmahaly görkezdiler weli, ýüregim gobsunyp gitdi. Hezreti Magtymgulynyň:

«Gezsem, jahany görsem...”

13-nji ýanwarda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde şu ýylyň 20-nji martynda «Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri» atly halkara maslahaty geçirmegiň meýilleşdirilýändigi barada aýdyldy. Milli taryhy-medeni mirasymyzyň ýadygärliklerini aýap saklamagyň, goramagyň, öwrenmegiň hem-de olara syýahatçylary çekmegiň 2022 — 2028-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmek, baý taryhy-medeni mirasymyzy giňden wagyz etmek maksady bilen geçiriljek bu halkara maslahat ýurdumyzyň ägirt uly syýahatçylyk mümkinçiliklerini açyp görkezmekde möhüm ähmiýetli waka bolar. Diýarymyzyň hususy syýahatçylyk kärhanalary maslahatyň taýýarlyk işlerine ilkinjileriň hatarynda girişdiler. Bu barada gyzyklanyp, habarçymyz syýahatçylyk hyzmatlaryny ýola goýup, baý tejribe toplan, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy «Halkara dostluk» hususy kärhanasynyň işgärler bölüminiň başlygy Gözel MEREDOWA bilen söhbetdeş boldy.

Ýer ýüzündäki iň gizlin kenar

Ýer ýüzündäki iň gizlin kenar Meksikanyň milli seýilgähi we Puerto Walýarta şäheriniň 35 kilometr günbatarynda, Banderas aýlagynda ýerleşýän Marieta adalarynyň birindäki deňiz kenary hasaplanýar. Ol 2008-nji ýylda ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi. Adalar suwasty dünýäsiniň köpdürlüligi, gowaklaryň seýrek gözelligi we çuň deňiz tonelleri sebäpli bu derejäni aldy. Marieta adalarynyň golaýynda ajaýyp merjen görnüşlerini görüp, bu ýerde delfinlere duş gelip bolýar. Her ýyl bu gözelligi görmäge ýüzlerçe müň syýahatçy gelýär, emma bu ýerleriň esasy merjeni Marieta adalaryndaky gizlenen kenardyr. Adanyň adyndan belli bolşy ýaly, ähli tarapdan tokaý we gaýalar bilen ygtybarly gizlenen bu kenary hatda guşuçar belentliginden hem görmek aňsat däl. Marieta adasyndaky gizlin kenar ýokarsynda yşy bolan gowakda ýerleşýär. Deňziň çägeli bölegi bu oý şekilli yşyň aşagynda ýerleşýär, gowagyň tegelek açyk gümmezi bar. Ekwatoryň ýakynlygyny we Meksikanyň yssylygyny göz öňünde tutsak, bu ýer iň yssy we güneşli ýerleriň biridir. Tomusda bu ýerdäki temperatura +40 0С derejä çenli ýokarlanyp bilýär, emma bu ýeriň suwy kän bir ýylamaýar.

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Aşgabatdaky kassasynda elektron petekleri yzyna tabşyrmak üçin penjire açyldy

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Aşgabatdaky esasy howa gatnawlarynyň baş gullugynda elektron uçar peteklerini yzyna gaýtarmak üçin aýratyn penjire açyldy. Käwagt «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň ýolagçylary internet arkaly satyn alan petegini yzyna gaýtarmaly bolýarlar. Internetden petegi seýrek satyn alýan adamlar şeýle petegi yzyna gaýtaryp bolmajakdygyna ynanýarlar. Şeýle-de bolsa, bu nädogry pikirdir. Petegi yzyna tabşyrmak gaty köp wagt talap etmeýär. Onlaýn satyn alnan petegi yzyna gaýtarmak üçin, onuň kagyz nusgasynyň bolmagy hökman däldir. Petegi yzyna tabşyrmak üçin awiakompaniýanyň kassasynda ýörite blankany doldurmaly we aşakdaky maglumatlary görkezmeli:

Syýahatçynyň nukdaýnazaryndan

7-nji gün. Bäşinji düşelge. Magtymguly şäheri. Daýna obasynyň arçynlygynyň ýanyndan 6:30-da ugraýan awtobusa ýetişmek üçin 05:05-de turdum. Zirk şerbetinden ýanymda getiren suwly çüýşäme guýup berdiler. Eý-how, juda şirin tagamy bar-la! Içip julk bolup gitdim. Mesge, ýumurtga, ary bal, gyzgyn çörek hem-de gara çaý (Balkan we Daşoguz tarapy gara, süýtli gara çaý içegen bolýar) salypdyrlar. Hoşlaşyp ýola düşdüm. Ýadymdan çykmanka belläp galaýyn: bu ýeriniň sygyrlary juda özbaşdak. Ir bilen özleri otlamaga gidýärler, tirkeşipjigem öz belli sagadynda dolanyp, ýataklaryna gelýärler. Hiç kimiň idemegine zerurlyk ýok, tagmalaryndan kimiňkidigi bilnip dur, aslynda özlerem ýataklaryny saýgarýarlar.

“S7”: Moskwa-Türkmenbaşy ugry boýunça awiapeteklerde arzanladyş

Russiýanyň “S7” awiakompaniýasy Moskwa-Türkmenbaşy ugry boýunça awiagatnawlaryň biletleriniň bahasyny 50 göterim arzanlatdy. Täze bahalar 2023-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlary boýunça hereket eder. “Orient.tm” neşiriniň habaryna görä, rus awiakompaniýasy “Ekonom baz”, “Ekonom standart” we “Ekonom plýus” tarifleri boýunça awiabiletleri satýar.

«FlyDubai» awiakompaniýasynyň BAE — Türkmenistan we yzyna gaýdyş uçuş tertibi belli boldy

«FlyDubai» awiakompaniýasy tarapyndan Aşgabat şäherine yzygiderli howa gatnawlaryň tertibi Dubaý howa menziliniň meýilnamasyna girizildi. Uçuşlar 2023-nji ýylyň 23-nji ýanwarynda başlar we hepdede iki gezek bolar. «FZ731» reýsleri duşenbe we penşenbe günleri Dubaýdan Aşgabat şäherine, Aşgabatdan Dubaýa «FZ732» uçuşlary sişenbe we anna günleri amala aşyrylar. Uçarlar Dubaýdan (DXB) ýerli wagt bilen 23:55-de uçup, ertesi gün 03:25-de Aşgabat howa menziline (ASB) gonar. Yzyna gaýdyp gelýän uçuş sagat 04:35-de bolup, Dubaýda (DXB) wagt tapawudyna görä 06:30-da gonar.