HABARLAR

«Ömrümiň manysy» rus dilinde

17-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň mejlisler zalynda Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Ömrümiň manysy» atly kitabynyň rus dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Ol Gahryman Arkadagymyza goýulýan uly hormatyň hem-de köpugurly döwlet, syýasy, ylmy we medeni işlerde bitiren hyzmatlarynyň ykrar edilmeginiň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. Dabara Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy we işgärleri, ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň, halkara guramalaryň ýolbaşçylary, ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary, talyplar hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Ýüzugra edilen bellikler (Pikir ýöretme)

GARLAWAJYŇ GUÝRUGY Aýagaldygyna, güýjümde baryny edip ylgaýan. Şonda-da durmuşyň talabyna eýermek ýeňil däl. Ýa men gereginden artyk alňasaýarmykam?! Belki, maýdalyňa hereket edibermelidir?! Juda uly tizlik bilen asmanda uçup barýan garlawaçlary synladym düýn. Göräýmäge, olar hem nirädir bir ýere howlugyp barýan ýaly, emma ünsli synlasaň, ulurak aýlaw edip, ýene şol öňki ýerine-de gelip-geçýändikleri duýulýar. Olar peýwagtyna şeýdip uçup ýören bolsa gerek. Şeýdip uzak garaşdyran ýaz paslynyň keýpini görýän bolsa gerek olar. Men näme üçin gyssanmaly onda?! Diňe şu güni göz öňünde tutan bolaýmaýyn?! Dogry, öňkülere garanyňda, gijräk oýandym. Biraz alňasamaly boldy. Ýöne, Hudaýa şükür, ine, şu pursat howlukman, depderime nämedir bir zatlar ýazyp otyryn. Sözler ýeke-ýekeden artyp gidip otyr. Netijede bir bitewülige öwrülmeli. Durmuşam edil şu ýazgylaryň sözleri ýaly aýry-aýry sözlerden ybarat bolýar ahyry. Günlerde bir gün hemmesi birigip, bir ömür peýda bolar. Bu gün hem onuň aýrylmaz bir bölegine döner. Eger men nämedir bir zadyň aladasyny etmeli bolsam, diňe şu günüň şol ömürdäki — ömür köşgündäki boş kerpije öwrülmezliginiň aladasyny etmelidirin. Men häzir şol ähmiýetli kerpijiň palçygyny eýläp otyryn. Ony şol bir boluşly galy

Söýgini düşündirip bolýarmy?! (Oýlanma)

Diýsegem, diýdik. Ýogsa, söze erk edip bilýänler gijeler ýatman, ol hakynda birgiden eserleri döretjekmi?! Yşk derdine uçrap, şahyr däller şahyr bolupdyr. Söýgiň güýji-dä! Oňa weli sözüň güýji ýetmändir. Söz bilen düşündirip bolýan bolsa, söz bilen iş salşanlar-u-salyşýanlar düşündirerdi bireýýäm. Gomerden Ezizowa çenli düşünmändirler. Sözleri üçin heýkel dikilýän, «söz ussady» diýilýän danalaryň danasy Magtymguly hem öz-özüne sorag berip: «Näme sen?» diýipdir. Söýgä düşünip bilmän, ah çekipdir, «Buluda gardy meni» goşgusyny döredipdir. Onuň başlanyşy hem joşgunly. Söýgi-dä, şahyry saklatjakmy diýsene. Ine, ol: «Yşk ýüregimde gaýnap, ýandyrdy derdi meni» ýa-da: «Ne jeset içre jan bar, ne kuwwat galdy tende» diýip, jan-u-teni bilen ahwalyny düşündirýär. Başga bir setirinde: «Hem sergeşte, hem haýran, bu işe galdym bende» diýmek bilen, yşk derdine haýrandygyny aýdýar.

Paýhaslar sandygyndan

■ Her kimi öz haly bilen kabul etmek kämiliň işidir. ■ Içiňdäki duýgulary syntgylamazdan, hiç gürleme.

Hormatly okyjylar!

2022-nji ýylyň ikinji ýarymy üçin «Nesil» gazetiniň çap edilýän görnüşine abuna ýazylyşygyň dowam edýändigini habar berýäris. Gazetimiziň kagyz görnüşine abuna ýazylmak üçin «Türkmenpoçta» döwlet aragatnaşyk kompaniýasynyň bölümlerine ýüz tutup bilersiňiz.

«Ömrümiň manysy» rus dilinde

Golaýda Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Ömrümiň manysy» atly kitaby rus dilinde neşir edildi. Ol hormatly Arkadagymyza goýulýan uly hormatyň hem-de köpugurly döwlet, syýasy, ylmy we medeni işlerde bitiren hyzmatlarynyň ykrar edilmeginiň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysy» atly kitabynyň mazmuny bilen tanşanymyzda, il-güne ýagşylyk etmek, aň-düşünjeli nesil ýetişdirmek, milli mirasa sarpa goýmak, maddy we ruhy gymmatlyklara aýawly çemeleşmek, ata-enäni hormatlamak, her bir işde olara sala salmak ýaly peder ýollarynyň mynasyp dowam etdirilýändiginiň şaýady bolýarys. Gahryman Arkadagymyz iň möhüm çözgütleri kabul edeninde, kyblasy Mälikguly aga bilen hemişe maslahatlaşandygyny ýazýar. Ine, şeýle pursatlardan bir mysal: «... kakama sala saldym, ondan maslahat soradym. Onuň şol gün aýdan sözleri häzirlerem gulagymdan gidenok. Kakam şeýle diýdi: «Oglum, dalaşgär hökmünde saýlawlara gatnaşyp bilersiň. Ýöne bu entek seniň saýlanjakdygyňy aňladanok. Diňe halkymyz ynam eden ýagdaýynda saýlanarsyň. Eger, saýlansaň, gije-gündiz halkyňa hyzmat et! Gerek bolsa, halkyň üçin janyňy ber! Halkyň ynamy belent hem mukaddes zatdyr. Ol namartlamaga ýer goýýan däldir! Diňe alkyş bilen abraý almaga çalyş!» Ine, kakamyň aýdan şu sözl

Abuna — 2022

«Watan» gazetiniň hormatly okyjylary! 2022-nji ýylyň ikinji ýarymy üçin ýurdumyzyň gazet-žurnallarynyň, şol sanda «Watan» gazetiniň kagyzda çap edilýän hem-de elektron görnüşine abuna ýazylyşygy dowam edýär.

Dabaraly maslahat

Tejen etrap merkezi kitaphanasynda Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysy» atly täze kitabynyň terbiýeçilik ähmiýetine bagyşlanan dabaraly maslahat geçirildi. Oňa kitaphana işgärleri bilen birlikde, okyjy ýaşlar hem gatnaşdy. Etrap merkezi kitaphanasynyň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň etrap Geňeşiniň bilelikde guramagynda bolan dabaraly maslahatda Gahryman Arkadagymyzyň täze eserinde halkymyzyň şan-şöhrata beslenen taryhynyň, paýhasly pederlerimiziň dünýä nusgalyk milli ýörelgeleriniň we umumadamzat gymmatlyklarynyň öz beýanyny tapýandygyny buýsanç bilen nygtadylar. «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygyry astynda geçýän ýylyň taryhy günlerinde elimize gowşan täze edebi-filosofik eseriň halkymyzy täze zähmet ýeňişlerine, uly üstünliklere ruhlandyrmak bilen bir hatarda, ösüp gelýän ýaş nesilleri watansöýüjilik ruhunda terbiýelemekde we ýaşlarda milli ýörelgelere bolan söýgini berkitmekde aýratyn ähmiýetlidigi dogrusynda aýdylanlar has-da täsirli boldy.

Egsilmez hoşallygyň joşgunly beýany

Änew şäheriniň Medeniýet öýünde “Dialog — parahatçylygyň kepili” atly saz-söhbetli dabara geçirildi. Bu çäre ak mermerli paýtagtymyzda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň “Jemgyýetçilik-syýasy we durmuş-ykdysady ösüşde zenanlaryň orny” atly dialogynyň üstünlikli geçirilmeginiň şanyna guraldy. Welaýat Medeniýet müdirliginiň hem-de welaýat kitaphanasynyň bilelikde guramagynda bolan saz-söhbetli dabarada täsirli çyşyşlar diňlendi. Çykyş edenler merjen paýtagtymyzdaky taryhy forumyň ýokary guramaçylyk derejesinde, üstünlikli geçendigini hem-de dünýäde uly seslenme deredendigini buýsanç bilen bellediler. Nygtalyşy ýaly, Merkezi Aziýa sebitinde parahatçylygy, howpsuzlygy we ösüşi üpjün etmek işinde zenanlaryň mümkinçilikleriniň has doly açylmagynda zenanlaryň dialogynyň ähmiýeti örän uly boldy.

Gyz edebi — gyzyl gül

Ak bugdaý etrabynyň Ýaşyldepe geňeşligindäki 14-nji orta mekdebiň mejlisler jaýynda “Gyz edebi — gyzyl gül” ady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Duşuşyk etrabyň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan ýörite meýilnama esasynda guraldy. Ýokary synp okuwçy gyzlaryň gatnaşmagynda bolan duşuşykda ýurdumyzda döwrebap bilim almaga, hünär öwrenmäge döredilen giň şertlerden netijeli peýdalanmak, milli däp-dessurlarymyza, urp-adatlarymyza sarpa goýmak dogrusynda gürrüň edildi. Asylly ýol-ýörelgelerimize, edep-terbiýe kadalaryna eýermek, päk ahlaklylyk, geýinmegiň medeniýeti bilen bagly aýdylan öwüt-ündewler duşuşyga gatnaşyjylarda uly täsirlri döretdi.