HABARLAR

Bagtyň mesgeni (Oýlanma)

Adam arzuw bilen ýaşaýar, hemişe-de şoňa tarap ymtylýar. Orta mekdepde okaýan wagtymyz mugallymlarymyzdan eşidýän gürrüňlerimizem şu baradady. Olar kalpda kök uran arzuwlaryň ir-u-giç hasyl boljakdygyny ýanjap-ýanjap düşündirerdiler. Şeýdibem, hemmämiziň hyýal deňzine gark bolmagymyza sebäp bolardylar. Şonda özümiň Aşgabadyň giň köçelerinden talyp lybasly ýöräp barýanymy göz öňüme getirerdim. Maňa garaşýan ýatlamalar, täze tanyşlyklar, öwrenmeli-bilmeli zatlarym... bir görseň-ä uzak, bir görseňem ýakynjagymda ýaly görnerdi. Ýüregim şol günlere tarap alňasaýardy. Okuwymy tamamlap, Watan öňündäki gulluk borjumy berjaý etmäge gidenimde-de, şol arzuwlar aňymdan çykmady. Gullukdaş oglanlarymyň arasynda ýokary okuw mekdebini tamamlanlary-da bardy. Olaryň paýtagtymyz baradaky gyzykly söhbetlerini lükgeligim bilen diňlärdim. Bir gün özümiňem şu ahwallary başdan geçirjekdigime, kimdir birine şol pursatlar barada süýjedip gürrüň berjekdigime çynym bilen ynanardym.

Ykbal kesgitleýji öz­gert­me­le­r

Ýa­kyn­da biz mu­kad­des Ga­raş­syz­ly­gy­my­zyň şan­ly 30 ýyl­lyk baý­ra­my­na, mer­jen paý­tag­ty­my­zyň 140 ýyl­ly­gy­nyň hor­ma­ty­na uly toý-da­ba­ra­la­ra bes­len­ýän «Türk­me­nis­tan — pa­ra­hat­çy­ly­gyň we yna­nyş­ma­gyň Wa­ta­ny» ýy­ly­nyň ýe­ne bir ýat­dan çyk­ma­jak ta­ry­hy wa­ka­sy­na şa­ýat bol­duk. Ba­ha­ryň te­bi­ga­ty öz­ger­di­şi, top­ra­gy jan­lan­dy­ry­şy ýa­ly, bu pas­lyň or­ta gür­pün­dä­ki hoş­tap ho­wa­ly gü­nün­de Ga­raş­syz, he­mi­şe­lik Bi­ta­rap Wa­ta­ny­my­zyň ta­ry­hyn­da il­kin­ji ge­zek Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li Ge­ňe­şi­niň Halk Mas­la­ha­ty­nyň bi­rin­ji ça­gy­ry­ly­şy­nyň bi­rin­ji mej­li­si­niň ge­çi­ril­me­gi üs­tü­miz­dä­ki ýu­bi­leý ýy­ly­my­zyň şa­ny­na-şan goş­mak bi­len, il­deş­le­ri­mi­ziň her bi­ri­niň yk­ba­ly­nyň öz­ger­me­gi­ne, kal­byn­da şi­ne­län ar­zuw­la­ry­nyň wy­sa­ly­na go­wuş­ma­gy­na giň ýol aç­dy. Bu mö­hüm sy­ýa­sy-jem­gy­ýet­çi­lik çä­rä­niň Türk­me­nis­ta­nyň ka­nun çy­ka­ry­jy eda­ra­sy­nyň iki pa­la­ta­ly ul­ga­ma ge­çen­den soň, il­kin­ji sa­par ge­çi­ril­ýän­di­gi onuň esa­sy aý­ra­tyn­ly­gy bo­

Döwlet gurluşynyň kämil nusgasy

Bu gün türkmen halkynyň baý taryhy mirasyna, döwlet gurmak tejribesine, onuň syýasy we hukuk medeniýetine esaslanýan döwletliliginiň häzirki zaman nusgasynyň kemala getirilmegi hem-de ösdürilmegi tutuşlygyna hormatly Prezidentimiziň ady hem-de beýik işleri bilen baglanyşyklydyr. Ýurdumyzda konstitusion özgertmeleriň durmuşa geçirilmegi milli Liderimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen ynsanperwer taglymatynda öz beýanyny tapan baş maksada — Watanymyzyň gülläp ösmegine we halkymyzyň abadançylygynyň gazanylmagyna gönükdirilendir. Ýurdumyz özüniň taryhy ösüşinde ilkinji gezek iki palataly kanun çykaryjy ulgama gadam basýar. Iki palatanyň agzybirlikde we jebislikde işlemegini üpjün etmekde milli Liderimiziň döwleti dolandyrmakdaky baý tejribesiniň möhüm ähmiýete eýe boljakdygyna we ösüşleriň täze belentliklerine tarap bedew bady bilen öňe alyp gitjekdigine bütin halkymyz bolup berk ynanýarys.

Halk häkimiýetliligi aýdyň ýollarda

Ýurdumyzda amala aşyrylan konstitusion-hukuk we syýasy özgertmeleriň esasy maksady döwlet häkimiýetiniň kanun çykaryjy edarasynyň işini kämilleşdirmekden hem-de täze taryhy şertlerde kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan täze ulgamy döretmekden ybaratdyr. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň konstitusion we milli kanunçylykda kesgitlenilen ygtyýarlyklaryny ýokary derejede üpjün etmek maksady bilen, onuň düzüminde komitetler döredildi hem-de olaryň başlyklary we orunbasarlary saýlanyldy.

Merjen şäher Aşgabat!

Arşa galýar bütin dünýäde adyň,Aziýanyň merjen şähri Aşgabat!Üstüňden parlaýyp nurly Gün dogýar,Her günde her saba - säher, Aşgabat! Mundanam has zyýat bolsun geljegiň,Açykdyr myhmana mydam gujagyň,Joşa gelip, dutarymdyr, gyjagym,Düşürmerin hergiz goldan, Aşgabat!

Tugramyzyň bezegi

Tarypa mynasyp taryhy döwür

«Garaşsyzlyk we Bitaraplyk — parahat, asuda, bolelin we gülläp ösýän durmuşy peşgeş beren beýik mukaddesliklerimizdir». Gahryman Arkadagymyzyň şu paýhasly jümlesindenem görnüşi ýaly, Garaşsyzlyk hem-de Bitaraplyk — türkmen halkynyň durmuşyndaky ähli oňatlyklaryň gözbaşy. Bagtyýar halkymyz «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen üstümizdäki ýylyň möhüm wakasyna — mukaddes Garaşsyzlygymyzyň taryhy 30 ýyllygyna ýokary ruhubelentlikde taýýarlyk görýär. Elbetde, 30 ýyl taryhy jähetden seredeniňde, uzak möhlet däl. Ýöne ata Watanymyz Türkmenistanyň Garaşsyz döwlet hökmünde geçen menziline ser salanyňda, onuň asyrlara barabar beýik işlere beslenendigine göz ýetirmek bolýar. Garaşsyzlyk ýyllary içinde, esasanam, Arkadag Prezidentimiziň peşgeş beren Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe ýetilen sepgitler, gazanylan üstünlikler türkmen döwletini ykdysady taýdanam, syýasy we beýleki ugurlardanam dünýäniň iň ygtybarly, kuwwatly ýurtlarynyň birine öwürdi.

Buýsanjymyz — bedewler

Ýyndamlykda ýel bilen bäs edýän bedewlerimiziň tarypy ähli döwürlerde-de dilden düşmändir. Olary wasp etmedik şahyr, suratkeş, sazanda, megerem, ýok bolsa gerek. Bedewleriň waspy halk döredijiliginiň, ýazyjy-şahyrlaryň çeper eserleriniň içinden eriş-argaç bolup geçýär. Munuň özi «Atym bar — ganatym bar» diýýän halkymyzyň durmuşynda dal bedewlerimiziň uly orun tutýandygynyň aýdyň nyşanydyr. Ýer ýüzünde taý tapylmaýan behişdi bedewlerimiz baradaky aladalaryň ösüşleriň täze belentliklerini nazarlaýan Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe esasy orunda goýulýandygy, ýurdumyzda seýisçilik sungatynyň kämilleşdirilip, tohum atlary ösdürip ýetişdirmek boýunça ägirt uly işleriň durmuşa geçirilýändigi, olaryň gadyr-gymmatynyň belende göterilip, şan-şöhratynyň dünýä ýaýylýandygy, milli atçylyk sungatymyzyň dowamat-dowam bolmagy üçin ähli mümkinçilikleriň döredilýändigi, ýylyň-ýylyna Türkmen bedewiniň milli baýramynyň giňden bellenilýändigi her birimiziň kalbymyzy buýsanja besleýän hakykatdyr. Ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda gurlup, ulanylmaga berlen döwrebap atçylyk sport toplumlarynda at çapyşyklarynyň yzygiderli geçirilmegi halkymyzyň durmuşynda bedewlerimiziň sarpasynyň uludygyny görkezýär.

Mähriban obam (Oýlanma)

Obam! Mähriban obam! Seredip otursam, seni görmänime tas bir ýyldan gowrak wagt geçen eken. Bir ýylam az möhlet däl. Şonuň üçin işden boş günlerimiň birinde çagalary alyp, saňa sary rowana boldum. Ulagymyz uzak ýoly külterläp gidip barýar, gidip barýar. Birdenem seleňläp mähriban obam göründi. Ýüregim jigläp gitdi. Asudaja obam! Hyýalymda ony bagryma basasym geldi. «Sygsaňdyň sen gujagyma, wah, bassamdym bagryma» diýip, aýdyma hiňlenenimi duýman galdym.

Jemgyýetçilik guramalarynda

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap häkimliginiň, TDP-niň Bagtyýarlyk etrap komitetiniň, TMÝG-niň Bagtyýarlyk etrap Geňeşiniň bilelikde guramagynda etrabyň çägindäki orta mekdeplerde okaýan gyzlaryň arasynda «Seniň eliň — meniň dilim hünäri, Nusga bolup galsyn ilden-illere» atly bäsleşik geçirildi. Bäsleşige el işlerine höwesek, eli çeper okuwçy gyzlar gatnaşyp, halkymyzyň gadymdan gelýän el işleriniň asyl nusgasyny ýitirmän dowam etdirilmegini gazanmaga, ene-mamalarymyzdan gelýän milli mirasymyzy häzirki döwrüň ruhunda ösdürmäge uly höwes bildirýändiklerini görkezdiler. Gaýma gaýamakda, keşde çekmekde, köjemede, kanwada nagyş salmakda, haly dokamakda, jorap örmekde öňe saýlanan gyzlar bäsleşigiň ýeňijileri diýlip yglan edildi. Olara ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy.