HABARLAR

“Syýasat we jemgyýet” žurnalynyň nobatdaky sany

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň Arhiw gaznasy tarapyndan neşir edilýän «Syýasat we jemgyýet» atly ylmy-nazaryýet žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy. Onuň sahypalarynda ýerleşdirilen habarlar, maglumat beriş, seljerme we statistiki häsiýetli makalalar köptaraplaýyn döwlet syýasatynyň möhüm ugurlaryny beýan edýär. Žurnal Garaşsyzlygyň 30 ýylynda dürli pudaklarda Türkmenistanyň gazanan üstünliklerine bagyşlanan makala bilen açylýar. Onda “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” atly şygar astynda geçen 2021-nji ýylyň ýurdumyzyň senenamasyna möhüm wakalary ýazandygy nygtalýar. Şol wakalar ykdysadyýeti döwrebaplaşdyrmak we sanlylaşdyrmak, döwlet dolandyryşyny kämilleşdirmek, ylym-bilimi, medeniýeti, saglygy goraýşy we sporty ösdürmek arkaly adam mümkinçiligini artdyrmak ýoly boýunça ýurdumyzyň has-da öňe ilerlemegini üpjün etdi. Şu döwürde türkmen halkynyň jemgyýetçilik-syýasy, medeni durmuşynda uly özgertmeleriň bolup geçendigi, täze jemgyýetçilik gatnaşyklarynyň döredilendigi bellenildi.

“Türkmen arhiwi” žurnalynyň nobatdaky sany

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirligi tarapyndan neşir edilýän «Türkmen arhiwi» atly taryhy-resminama, ylmy-taglymat we usulyýet žurnalynyň nobatdaky sany 2020-2021-nji ýyllarda ýurdumyzda kabul edilen resminamalaryň toplumy bilen açylýar. Olaryň hatarynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanlary hem-de Kararlary, ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň resminamalary bar. Şeýle-de žurnalda geçen iki ýylyň has ähmiýetli jemgyýetçilik-syýasy çärelerine — iri forumlara, halkara maslahatlara, konsultatiw duşuşyklara, dürli senagat we durmuş maksatly desgalaryň açylyş dabaralaryna yzygiderlilikde gysgaça syn berilýär. Makalalarda bellenilişi ýaly, häzirki döwürde amala aşyrylýan özgertmeleriň baş maksady halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekden, uzak möhletleýin geljegi nazara almak bilen, Watanymyzyň gülläp ösüşi üçin ygtybarly binýady döretmekden ybaratdyr. Mowzuklaýyn makalalaryň birnäçesi döwlet arhiw gullugynyň esasy wezipeleriniň biriniň ýerine ýetirilmegine — ministrlikleriň, edaralaryň, kärhanalaryň, guramalaryň iş dolandyryş we arhiw düzümlerine resminama dolanyşygyny guramakda usulyýet kömeginiň berilmegine bagyşlanypdyr.

Ýaşulularyň göreldesi — nesilleriň ýörelgesi

Her ýylyň 1-nji oktýabrynda ýurdumyzda giňden bellenilip geçilýän Ýaşulularyň halkara güni pähim-paýhasly ata-babalarymyza, ene-mamalarymyza bolan belent hormaty dabaralandyrýar. Uludan toýlanýan baýramçylyk türkmen gojalarynyň döwletimiziň özygtyýarlylygyny berkitmek, halkymyzyň agzybirligini pugtalandyrmak, milli däp-dessurlary ösdürmek, kemally perzentleri ösdürip ýetişdirmek babatda Watan öňünde bitirýän işlerine goýulýan sylag-sarpanyň çäksizdigini alamatlandyrýar. Geçmişi, şu güni we geljegi baglanyşdyrýan, şahsyýeti adamkärçilige, päk ahlaklylyga ugrukdyrýan, maşgala agzybirligini pugtalandyrýan ýaşuly nesliň mertebesi Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe has-da belende göterilýär. Munuň şeýledigine döwlet Baştutanymyzyň asylly däbe eýerip, hormatly ýaşulularymyz hem-de kümüş saçly enelerimiz bilen Mekge we Medine şäherlerinde umra hajyny bilelikde berjaý edendigi-de şaýatlyk edýär. Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygynyň öňüsyrasynda geçirilen Döwlet Maslahatynda Arkadagly Serdarymyzyň dabaraly ýagdaýda «Hormatly il ýaşulusy» diýen ada mynasyp bolan ýaşuly nesliň wekillerine degişli döşe dakylýan nyşany we şahadatnamany, «Zenan kalby» ordenine mynasyp bolan hormatly enelerimize sylaglary gowşurandygy hem munuň mysalydyr. Merdana pederlerimi

Biraýlyk jemlendi

Bilşimiz ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy boýunça 2013-nji ýylda badalga berlen «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk Arkadagly Serdarymyz tarapyndan «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda hem mynasyp dowam etdirilip, 1 — 30-njy sentýabr aralygynda ýokary guramaçylyk derejesinde geçirildi. Bu biraýlyk raýatlarymyzyň rahat hem-de abadan durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilip, ýol hereketiniň howpsuzlygyny, ýollarda howpsuz şertleri döretmekde we ýol hereketini sazlaşykly guramakda möhüm ähmiýete eýedir. Hormatly Prezidentimiz ýol-ulag hadysalarynyň öňüni almak, sürüjileriň hem-de pyýadalaryň ýol hereketiniň düzgünlerini berjaý etmegine berk gözegçiligi amala aşyrmak, ulagy dolandyrmagyň, ýollarda özüňi alyp barmagyň medeniýetini ýokarlandyrmak, ýol hereketini kadalaşdyrýan ulgamy has-da kämilleşdirmek, ýollaryň ýagdaýyny degişli derejede saklamak ýaly ugurlara yzygiderli üns berýär. Ýurdumyzda iki taraply, köp zolakly ýollaryň, aýlawly, köp şahaly estakadaly köprüleriň, saga sowma ýollaryň, häzirki zaman ýol belgileriniň, ýol çyzgytlarynyň, san belgili ýolyşyklaryň, pyýada ýolagçylar üçin ýerasty we ýerüsti geçelgeleriň gurlup ulanmaga berilmegi nurana ýollarymyzda raýatlarymyzyň barmaly ýerlerine sag-aman we tiz w

Biziň ýaşulularymyz

Sala salsaň, sypap seniň başyňy,Hoş söz aýdar biziň ýaşulularymyz.Asmana uçuryp göwün guşuňy,Hoş söz aýdar biziň ýaşulularymyz. Aýdylşy deý, göwünleri ýüpekden,Daýym-daýym ýeňil gopar ýelekden,«Salam!» diýseň, «Salam!» diýip, ýürekden,Hoş söz aýdar biziň ýaşulularymyz.

Biraýlyk üstünlikli jemlendi

30-njy sentýabrda Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi müdirliginiň Çagalar awtoşäherçesinde «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlygyň jemlerine bagyşlanyp dabaraly çäre geçirildi. Oňa jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri hem-de paýtagtymyzda ýerleşýän orta mekdepleriň mugallymlary we okuwçylary, bilim işgärleri gatnaşdylar. Çagalar awtoşäherçesiniň hem-de Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap häkimliginiň, Aşgabat şäheriniň Baş bilim müdirliginiň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap geňeşiniň bilelikde guramagynda geçirilen çäre uly ruhubelentlige beslendi. Mekdep okuwçylary we mugallymlar Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň taryhy muzeýi we bu muzeýdäki eksponatlar, şeýle hem Çagalar awtoşäherçesiniň döwrebap enjamlaşdyrylan okuw otaglary bilen tanyşdyryldy, awtoşäherçäniň ýörite meýdançasyna gezelençler guraldy. Soňra mekdep okuwçylaryna Çagalar awtoşäherçesiniň kinozalynda ýol hereketiniň howpsuzlygyna bagyşlanan wideofilmler görkezildi. Dabaranyň dowamynda ýaş aýdymçylaryň we tansçylar toparlarynyň şowhunly çykyşlaryna orun berildi.

Ajap eýýamymyzyň ak ýollary

Ýurdumyzda her ýylyň altyn güýzüniň ilkinji aýynda geçirilýän «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlygyň mazmuny ynsan saglygyny goramakdan, il-günüň abadan durmuşda ýaşamagyndan gözbaş alýar. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen geçirilmegi däbe öwrülen biraýlyk Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hem baý many-mazmunly çärelere beslendi. Biraýlygyň çäklerinde ýol hereketiniň howpsuzlygyna bagyşlanan birnäçe wagyz-nesihat duşuşyklary, bäsleşikler, dabaralar geçirildi. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň wekilleriniň gatnaşmagynda Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň we onuň garamagyndaky edaralaryň işgärleriniň arasynda geçirilen duşuşyk hem ähmiýetliligi bilen tapawutlandy. Duşuşygyň dowamynda çykyş edenler ýol hereketiniň düzgünleriniň kadalaryny doly we dogry berjaý etmegiň her bir ynsanyň ömür dowamlylygyna täsir edýändigi barada bellediler. Şular bilen bir hatarda, döräp biläýjek ýol-ulag hadysalarynyň öňüni almakda ähli raýatlaryň jogapkärli çemeleşmekleriniň möhüm talap bolup durýandygyny nygtadylar.

Uly sylagy hümmetli

Ýurdumyzyň ähli sebitinde ýaşuly nesli sylamak ýazylmadyk kanun hasaplanýar. Bu babatda «Uly sylagy hümmetli, kiçi sylagy gymmatly» diýen halkymyz müň keren mamla. Bu sylaşyk, görüm-görelde mundan müňlerçe ýyllar öňem ilimizde ýörgünli bolupdyr. Ilimiziň ýaşuly nesilleri halkyň dil baýlygyny, milli däp-dessurlaryny, edim-gylymlaryny geçmişden geljege ýetirýän altyn köpri mysalydyr. Türkmeniň milli senetçiligi, el işleri, bedew atlarydyr alabaý itleri bilen dünýä tanalmagynda ýaşulularyň yhlasly zähmeti bardyr. Ata-babalarymyzyň seýisçilik, zergärçilik ýaly köp zähmeti talap edýän hünärleriniň, ene-mamalarymyzdan ýaş gelin-gyzlara geçen halyçylygyň, keşdeçiligiň milli kesp-kär hökmünde örňäp gitmeginde olaryň uly tagallalary bardyr. Sebäbi dünýä ýüzünde şeýle adygan hünärler diňe bir zähmeti, yhlasy däl-de, eýsem, pähim-parasady, soňsuz gözlegleri, geljek baradaky ýagty arzuwlary amala aşyrmagy hem talap edýär. Şägirtleridir perzentlerine öz bähbidinden, arkaýynçylygyň hözirinden geçip, iş öwredýän ýaşululardyr halypalar tutuş milletiň adyny şöhrata besleýärler. Däp-dessurlarymyzyň öz şireliligi, asyl durky, aňladýan many-mazmuny bilen biziň günlerimize gelmeginde hem hormatly gojalarymyzyň, mährem enelerimiziň zähmeti siňendir. Olar toý

Ýaşulular – durmuş mekdebi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň şanly dabaralara beslenýän günlerinde ýurdumyzda Ýaşulularyň halkara güni giňden bellenilýär. Toý-baýramlarymyzyň zynaty hasaplanýan ýaşulularymyzyň sarpasy täze taryhy eýýamda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda has-da belent tutulýar. Dili senaly ýaşulularymyzyň ýurdumyzda bellenilýän baýramçylygy mynasybetli dabaralar welaýatymyzyň ähli künjeginde giňden ýaýbaňlandyrylýar. Daşoguz şäher häkimliginiň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýat, şäher geňeşleriniň, şäher medeniýet merkeziniň bilelikde «Ýaşlar» merkezinde geçiren baýramçylyk çäresi ýatda galyjy pursatlara beslendi. «Ýaşuly nesliň durmuş ýoly – ýaşlar üçin görelde mekdebidir» ady bilen geçirilen baýramçylyk dabarasynda TMÝG-niň welaýat geňeşiniň başlygy Magsat Otuzow, Türkmenistanyň hormatly il ýaşululary Henip Zahyrow, Bally Narçyýew, mährem ene Ogulboldy Amanýazowa, TMÝG-niň Daşoguz şäher geňeşiniň başlygy Sabyrgeldi Begow, Akdepe etrabynyň 13-nji orta mekdebiniň mugallymy Aýbölek Begenjowa dagy çykyş edip, durmuş ýoly ýaşlara nusgalyk bolan il sylagly ýaşulularymyzyň, mährem enelerimiziň jemgyýetimizdäki orny, olar barada döwlet tarapyndan edilýän bimöçber aladalar dogrusynda buýsan

Zenanlar guramalarynda

IŞJEŇ ÝAGDAÝDA GEÇDI Golaýda Görogly etrabynyň Medeniýet öýünde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň TZB-niň ýanyndaky Işewür zenanlar merkeziniň welaýat bölümi bilen bilelikde guramagynda «Telekeçi zenanlara döredilen mümkinçilikler we täze sepgitler» ady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Oňa etrabyň telekeçi we işewür zenanlary gatnaşdylar.