HABARLAR

Ömrümiziň rahatlygynyň kepili

Milli Liderimiziň başlangyjy bilen yglan edilen «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk mynasybetli Gökdepe etrabynda birnäçe netijeli işler alnyp barylýar. Ýörite meýilnama esasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň, etrap bilim bölüminiň we etrap Polisiýa bölüminiň polisiýanyň ýol gözegçilik bölümçesiniň bilelikde geçirýän düşündiriş işleri, wagyz-nesihat duşuşyklary has-da täsirli bolýar. Ýol hereketine gatnaşyjylaryň aglabasy pyýadalardyr. Ýol-ulag hadysalarynyň döremegine köplenç pyýada ýolagçylar sebäp bolýar. Şonuň bilen baglanyşykly şu günler pyýadalaryň, aýratyn-da, ýaşlaryň arasynda düşündiriş işleriniň geçirilişine uly üns gönükdirilýär. Mekdeplerde we çagalar baglarynda ýaş nesliň wekilleri bilen geçirýän wagyz-nesihat, düşündiriş häsiýetli işlerimizde pyýadalaryň borçlaryna olaryň ünsüni çekýäris.

Bagtyýar geljegiň binýady

Jemgyýetçilik durmuşynyň ähli çygyrlaryny özara sazlaşdyrýan, ynsanara gatnaşyklaryň medeniýetini emele getirýän ýol-ýörelgeler bolýar. Şolaryň biri hem biziň ýol ýöremek medeniýetimizdir. Häzirki zaman ösen dünýäsinde adamlaryň özara gatnaşyklary, döwlet we telekeçilik çygyrlarynda işjeňligiň artmagy köçelerde we ýollarda ulag hem-de pyýada ýolagçy akymlarynyň barha artmagyny şertlendirýär. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda ulag-ýol infrastrukturasyny yzygiderli ösdürýär. Köçelerdir ýollaryň şäherara, ýokary tizlikli ýaly görnüşleriniň yzygiderli gurulmagy bilen birlikde, şäherlerde, ilatly ýerlerde pyýada ýolagçylaryň we awtoulag sürüjileriň özara gatnaşyklarynyň medeniýetini ösdürmek babatda netijeli çäreler yzygiderli guralýar. Şolaryň biri hem her ýylyň sentýabr aýynda geçirilmegi kada öwrülen «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlykdyr. Bu biraýlygyň çäklerinde ýurdumyzyň şäherdir obalarynda, beýleki ilatly ýerlerinde gurlan köçelerdir ýollaryň ýol belgileri, ýolyşyklar, geçelgeler, pyýadalaryň we sürüjileriň borçlary hakynda giňişleýin düşünje berýän çäreler toplumy guralýar.

Jümle-jahan habarlary

Syýahatçylar Ýere dolanyp geldiler «Crew Dragon» diýlip atlandyrylan kosmos gämisi ABŞ-nyň Florida ştatynyň golaýynda Atlantika ummanyna emaý bilen gondy. Onda älem giňişligine uçuşy ilkinji gezek ýönekeý syýahatçylar amala aşyrdylar. Üç gije-gündize çeken uçuş döwründe gämi 575 kilometr belentlikde Ýeriň daşyndan 45 gezek öwrüm etdi. Bu bolsa dürli hünärli astronawtlara Älem giňişligini synlamaga, birnäçe ylmy barlaglary geçirmäge hem mümkinçilik berdi. Ýerden dolandyrylýan kosmos gämilerinde şeýle uçuşlary geljekde yzygiderli häsiýetde ýola goýmak göz öňünde tutulýar. Amerikanyň hususy kosmonawtikasynyň öňdebaryjysy bolan CpeceX kompaniýasy tarapyndan ilkinji gezek şeýle belentlikde geçirilen uçuşyň ynsanperwerlik häsiýetlidigi hem bellärliklidir.

Bagtyýarlygyň, jebisligiň aýdyň nusgasy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen ata Watanymyz taryhy wakalara, toýdur-baýramlara beslenýär. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylymyzda ýurdumyz uly ruhubelentlikde döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk toýuny baýram etdi. Döwletliligiň, jebisligiň, agzybirligiň aýdyň nusgasy bolan Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi ýurdumyzyň baş baýramyny has-da dabaralandyrdy. Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde çuňňur many-mazmunly çykyş edip, ýurdumyzyň Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanan beýik ösüşlerini buýsançly beýan etdi.

Bagtyýar raýatlara baýramçylyk sowgady

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda uludan toýlanan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýy bagtyýar halkymyzyň durmuşynda ýatda galyjy pursatlara beslendi. Türkmenistan döwletimiz özüniň hemişelik Bitaraplyk derejesine ygrarly bolmak bilen, Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlyk esasynda raýatlygy bolmadyk adamlara ýurdumyzyň raýatlygyny bermek boýunça birnäçe işleri durmuşa geçirýär. «2024-nji ýyla çenli raýatsyzlygy ýok etmek boýunça hereketleriň Milli meýilnamasyny» üstünlikli durmuşa geçirmekde bu halkara gurama bilen bilelikde üstünlikli işler geçirilýär. Şanly toýumyzyň dabaralanýan günlerinde hormatly Prezidentimiziň  Permany bilen, 2657 adam Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi. Bu bagtyýar raýatlar üçin şanly toýumyza barylýan günlerde ajaýyp sowgat boldy. Raýatlyga kabul edilen adamlara Türkmenistanyň raýatlyk pasportunyň gowşurylyş dabarasy welaýatymyzda-da uly ruhubelentlige beslenip, baýramçylyk ruhunda geçirildi. Baýramçylyk dabarasyna Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň işgärleri, il sylagly ýaşulular, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri we raýatlyga kabul edilen adamlar gatnaşdylar. Daşoguz şäher häkimliginiň mejlisler zalynda geçirilen dabarada Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň

Ýol hereketiniň howpsuzlygy

«7/24.tm», № 39 (70),  27.09.2021.   Milli Liderimiziň baştutanlygynda her ýylyň sentýabr  aýynda ýurdumyzda «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlygyň geçirilmegi asylly däbe öwrüldi. Bu biraýlygy guramaçylykly geçirmek maksady bilen, Ýöriteleşdirilen Olimpiýa ätiýaçlyk sport mekdebinde zähmet çekýän işgärleriň arasynda  ýol hereketiniň howpsuzlyk kadalaryny hemişe we hemme ýerde berk berjaý etmek barada wagyz-nesihat işleri geçirildi.

«Ferrarisini» satan keşişden durmuş sapaklary

Robin Şarma (Başlangyjy gazetimiziň geçen sanlarynda)

Baý bolmagy her kim başarar

Said­mu­rod Daw­la­tow Dur­nuk­ly gir­de­jä ta­rap 12 ädim

Türkmenistanyň täze raýatlaryna pasportlar gowşuryldy

Aşgabat, 24-nji sentýabr (TDH). Şu gün döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Döwlet migrasiýa gullugynda Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara pasportlary gowşurmak dabarasy boldy. Bu waka Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň türkmen halkyna mahsus bolan hem-de täze taryhy döwürde mynasyp beýanyny tapýan ynsanperwerlik däplerine, ýörelgelerine hem-de hoşniýetli erk-islegine üýtgewsiz ygrarlydygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. Ynsanperwerlik ugry ýurdumyzyň içeri we daşary syýasatynyň möhüm bölegidir. Onda adam jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy diýlip kesgitlenildi. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda milli kanunçylygyň hem-de umumy kabul edilen halkara kadalaryň esasynda ýurdumyzda ýaşaýan ähli adamlaryň hukuklaryny, azatlyklaryny we bähbitlerini goramak, kepillendirmek boýunça işler yzygiderli durmuşa geçirilýär.

Adam hakyndaky aladanyň nyşany

Düýn Döwlet migrasiýa gullugynyň mejlisler zalynda, şeýle hem ýurdumyzyň welaýatlarynda Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara pasport we daşary ýurt raýatlaryna Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamalary gowşurmak dabarasy geçirildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Permanydyr Kararyna laýyklykda, Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň uludan bellenilýän günlerinde 2657 adama raýatlyk pasporty we 406 adama Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnama berildi. Gazetimiziň habarçylary Türkmenistanyň raýaty diýen belent mertebä eýe bolanlaryň we Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnama alanlaryň käbiriniň ýürek sözlerini ýazga geçirdiler.