HABARLAR

Arkadagly Serdarymyzyň uly ynamy

ýaşlary täze üstünliklere ruhlandyrýar 28-nji ýanwarda paýtagtymyzyň «Mekan» köşgünde geçirilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýy guramanyň Aşgabatdan we ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan wekillerini, öňdebaryjy mekdep okuwçylarynydyr talyp ýaşlary bir ýere jemledi. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda geçirilen bu forum Diýarymyzy özgertmek boýunça öňde goýlan belent maksatlara ýetmekde ýaş türkmenistanlylara uly ornuň degişlidigini nobatdaky gezek subut etdi.

Arkadag şäheri — bagtyň şäheri

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy hem-de şäher gurluşygy we binagärlik sungaty babatdaky ýiti zehini bilen Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde häzirki zaman talaplaryna laýyk enjamlaşdyrylan bilim, saglygy goraýyş, medeniýet edaralary we beýleki binalar gurlup ulanylmaga berilýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň karary bilen, Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine şäher derejesiniň berilmegi uly üstünliklere beslenen «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň şanly taryhyna altyn harplar bilen ýazylan wakalaryň biridir. Täze şäheriň «Ahal welaýatynyň Arkadag şäheri» diýlip atlandyrylmagy, şeýle-de şäherde gurlan bilim, saglygy goraýyş, medeniýet edaralaryna we sungat binasyna türkmen halkynyň görnükli şahsyýetleriniň atlarynyň dakylmagy ýurdumyzyň her bir raýatynda buýsanç we hoşallyk duýgularyny döretdi. Bu habar halkymyzyň Gahryman Arkadagymyza, Arkadag şäherine bolan çyn söýgüsinden çykýan ebedi alkyşly, begençli sözleri bilen müdimi buýsanja ýugrulyp, ýüreklere ornady.

Röw­şen gel­je­gi­mi­ziň şug­la­sy

Paý­tag­ty­myz­da ge­çi­ri­len Türk­me­nis­ta­nyň Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Ýaş­lar gu­ra­ma­sy­nyň VIII gu­rul­ta­ýyn­da eziz Di­ýa­ry­myz­da dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän be­ýik iş­le­re ýaş­la­ryň buý­sanç­la­ry be­ýan edil­di. Ýaş­la­ryň kä­mil­lik ýo­lun­da tap­lan­mak­la­ry, öz­le­rin­de wa­tan­çy­lyk duý­gu­sy bi­len halk bäh­bit­li iş­le­ri dur­mu­şa ge­çir­mä­ge ym­tyl­ma hä­si­ýet­le­ri­ni ter­bi­ýe­le­mek­le­ri ba­ra­da­ky pi­kir­ler şu gün bi­len aýak­daş ne­sil­le­riň gö­rel­de mek­de­bi­niň şy­ga­ry bo­lup ýaň­lan­ýar. Biz hem bag­ty­ýar ýaş­lar bi­len söh­bet­deş bo­lup, ola­ryň ýü­rek buý­sanç­la­ry­ny oky­jy­la­ra ýe­tir­me­gi ma­kul bil­dik. Ma­hym AŞY­RO­WA,Türk­me­nis­ta­nyň Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Ýaş­lar gu­ra­ma­sy­nyň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi­niň esa­sy hü­när­me­ni:

«Ar­ka­dag­ly Ýaş­lar» at­ly elekt­ron žur­na­lyň il­kin­ji sa­ny oky­jy­la­ra go­wuş­dy

«7/24. tm», № 05 (140), 30.01.2023 Türk­me­nis­ta­nyň Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Ýaş­lar gu­ra­ma­sy­nyň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi­niň ýa­nyn­da esas­lan­dy­ry­lan «Ar­ka­dag­ly Ýaş­lar» at­ly aý­da bir ge­zek ne­şir edil­ýän elekt­ron žur­na­lyň il­kin­ji sa­ny oky­jy­la­ra go­wuş­dy. Tä­ze elekt­ron žur­na­lyň Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň, Ar­ka­dag­ly Ser­da­ry­my­zyň ak pa­ta­la­ry bi­len dö­re­di­lip, «Ar­ka­dag Ser­dar­ly bag­ty­ýar ýaş­lar ýy­ly­nyň» il­kin­ji gün­le­rin­de oky­jy­la­ra go­wuş­ma­gyn­da çuň­ňur ma­ny bar.

Päkligiň öýi

«7/24. tm», № 05 (140), 30.01.2023 Özüniň baý medeni, ruhy gymmatlyklary bilen dünýä ýaň salýan halkymyz bu günki gün ýurdumyzda alnyp barylýan döwlet syýasatynyň ähli ugurlary babatdaky ösüşlerini Gahryman Arkadagymyzyň döwletli başlangyçlarynyň Arkadagly Serdarymyz tarapyndan dowam etdirilmegi netijesinde gazanýar. Köklerini taryhyň gadymy jümmüşinden alyp gaýdýan milli däp-dessurlarymyz, ynam-ygtykatlarymyz, urp-adatlarymyz özüniň çuň pähim-paýhasa ýugrulanlygy, asylly ahlak gymmatlyklaryny, kalp tämizliklerini saklaýandygy bilen beýleki halklaryň ünsüni özüne çekýär. Häzirki ösen maglumatlar jemgyýetinde, tehnologiýalar eýýamynda milli gymmatlyklarymyzyň döwrebaplaşdyrylmagy, döwrüň täze gazananlary bilen utgaşdyrylmagy asylly däplerimiziň şu günki we geljekki gündelik durmuşymyzda berk orun almagyny üpjün edýär. Gahryman Arkadagymyzyň sahawatlylygy bilen ýurdumyzdaky Balkan, Mary, Lebap, Daşoguz welaýatlarynyň merkezlerinde baş metjitleriň gurlup ulanylmaga berilmegi ýol salmak, jemgyýetçilik ähmiýetli bina, köpri gurmak ýaly mukaddes işleriň dabaralanýandygyny alamatlandyrýar.

Döwletiň röwşen geljegi

«7/24. tm», № 05 (140), 30.01.2023 «Mekan» köşgünde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýy geçirildi.

Säher turup, watan, seni çaglar men

«7/24. tm», № 05 (140), 30.01.2023 Es­ger ýi­git­le­riň gul­luk alyp bar­ýan ýe­ri­ne — da­gyň çür de­pe­si­ne gyz­la­ryň çy­kyp bil­me­je­gi­ni aý­dyp, ulag­ly git­me­gi tek­lip et­di­ler. Biz kär­deş gyz bi­len py­ýa­da sy­na­nyş­jak­dy­gy­my­zy aýt­dyk. Il­ki­ba­da bil­dir­me­se-de, bi­ze git­di­gi­çe kyn dü­şüp baş­la­dy. Em­ma «Ine, gör­de du­ru­be­riň. Ýar­ty bi­li­ne-de ýet­män, yz­la­ry­na do­la­nar­lar. Bu da­ga çyk­mak og­lan­la­ra-da aň­sat dü­şe­nog-a» diý­şip ga­lan­la­ry ýa­ny­my­za dü­şüp, özü­mi­ze zor sa­lyp, ýo­ly do­wam et­dik. Biz mäh­ri­ban Wa­ta­ny­myz üçin ýi­git­le­riň du­ran ýe­rin­de du­rup bil­jek­di­gi­mi­zi su­but et­mek is­läp­dik. Biz mu­ny ba­şar­dyk.

“Arkadag şäheri” – täze eýýamyň ýalkymy

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda uly buýsanç bilen gadam basan täze zamanamyzyň - Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri uly taryhy wakalar bilen gurşalýar. “Ösüş biziň alyp barýan syýasatymyzyň baş maksadydyr” diýip nygtaýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda täze taryhy eýýamda - gurmak, döretmek we halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak babatda iňňän uly işler alnyp barylýar. Bu aýdylanlara Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezi aýdyň subutnama bolup durýar. Bilşimiz ýaly, Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezi “Arkadag şäheri” diýlip atlandyryldy. Bu waka döwrümiziň ýalkymyna öwrülip, halkymyzyň buýsanjyny artdyrdy. Garaşsyz, baky Bitarap Diýarymyzyň günsaýyn gözelleşýän Arkadag şäheriniň dünýäniň ösen şäherleriniň hatarynda orun eýelejek wagty bolsa indi daşda däl. Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, şäherde ýaşaýan adamlar üçin amatly daşky gurşawy döretmek hem-de olaryň oňaýly ýaşamagy we döredijilikli zähmet çekmegi, göwnejaý dynç almagy hem-de wagtlaryny peýdaly geçirmekleri üçin zerur şertleri döretmek şäheri ösdürmegiň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Şunda halkymyzyň baý taryhyny we medeniýetin

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly

möhüm wezipeleri, aýdyň maksatlary öňde goýýar Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow geçen ýylyň 29-njy dekabrynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisinde 2023-nji ýylyň şygaryny we nyşanyny tassyklady. Şeýlelikde, ýurdumyzyň raýatlarynyň teklipleri esasynda, täze ýylyň şygary «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edildi. Ýylyň nyşanynda ýerleşdirilen şekiller Garaşsyz, baky Bitarap döwletimiziň parahatçylygyny, bagtyýarlygyny, ösüşe we oňyn özgertmelere tarap ymtylyşy, ýaşlaryň watançylyk duýgusyny alamatlandyrýar. Türkmenistanyň röwşen geljegi ýaşlar bilen berk baglanyşyklydyr. Nyşanyň umumy mazmuny Gahryman Arkadagymyzyň ak ýolunda, Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda bütin halkymyzyň jebis bolup, ýaşlar bilen geljekde ata Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda gujurly we gaýratly zähmet çekjekdigini beýan edýär.

Demokratik ýörelgeleriň dabaralanmagy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň geçen ýylyň 23-nji sentýabrynda paýtagtymyzda geçirilen Döwlet Maslahatyndaky çykyşynda Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň 2023-nji ýylda geçiriljek saýlawlaryna taýýarlyk görüp başlamak barada aýdanlaryndan ugur alnyp, saýlaw toparlary tarapyndan deslapky taýýarlyk işleri alnyp baryldy. Saýlawlar we sala salşyklar hakynda kanunçylygy kämilleşdirmek işleriniň çäklerinde, halkara we milli tejribelerden ugur alnyp, Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň kabul edilmegi hem-de yzygiderli kämilleşdirilmegi saýlawlaryň halkara kadalara laýyklykda, guramaçylykly geçirilmegine uly ýardam berýär. Şeýlelikde, demokratik saýlawlary geçirmegiň ählumumy ykrar edilen halkara kadalaryny özünde jemleýän Türkmenistanyň Konstitusiýasy we Saýlaw kodeksi esasynda, raýatlaryň saýlaw hukuklary talabalaýyk üpjün edilýär. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Mejlisiniň 2023-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda çykaran kararyna laýyklykda, Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryny şu ýylyň 26-njy martynda geçirmek bellenildi. Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň 16-njy ýanwarda geçirilen