HABARLAR

Döwrümize buýsanýarys

Düýn Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda täze obalaryň birbada ikisi — Köpetdag geňeşliginiň çäginde «Köpetdagyň ýalkymy» hem-de Owadandepe geňeşliginiň çäginde «Nurly zaman» obalary gurlup, dabaraly ýagdaýda ulanylmaga berildi. Ir ertirden dabaralaryň geçirilýän ýerinde aýdym-sazyň owazy belentden ýaňlanyp başlady. Jaý almak, öýli bolmak bagtyna mynasyp bolan obadaşlarynyň şatlygyna goşulan oba ilaty dabaranyň geçirilýän ýerine ýygnandylar. Şanly Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygynyň öňüsyrasynda ulanylmaga berlen obalar atlary agzalan geňeşlikleriň ilatyna baýramçylyk sowgady boldy. Baş baýramymyzy goşa şatlykda garşylap, şu obalardan öý almak bagty miýesser eden ildeşlerimiziň ýüzlerçesi üç, dört hem-de bäş otagly döwrebap öýleriň eýeleri boldular. Täze obalaryň her biriniň çäginde orta mekdebiň binasy, söwda merkezi, saglyk öýi, oba geňeşliginiň jaýy, sport meýdançasy, medeniýet öýi, kitaphana gurlupdur. Ahal welaýatynyň 2-nji gurluşyk-gurnama müdirliginiň «Aga gurluşyk», «Gujurly binalar», «Emir ogly», «Altyn tug» hususy kärhanalary tarapyndan bina edilen obalarda ýaşamak, okamak, işlemek üçin ähli mümkinçilikler döredilipdir.

Ýaş ýol gözegçileriniň bäsleşigi

Golaýda Daşoguz şäheriniň «Dostluk» dynç alyş seýilgähinde ýaş ýol gözegçileriň arasynda yglan edilen «Ýol hereketiniň howpsuzlygy— ömrümiziň rahatlygy» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi. Bäsleşigiň maksady bilim-terbiýeçilik edaralarynda köçe-ýol hereketiniň düzgünlerini gyşarnyksyz amal etmegi wagyz etmekden, ýol hereketine gatnaşyjylardan özüňi alyp barmagyň edep-tertibini berjaý etmek bilen baglanyşykly düşündiriş çärelerini geçirmekden ybaratdyr. Bäsleşige Daşoguz şäherindäki 24-nji orta mekdebiň, Şabat etrabyndaky 1-nji, 12-nji, Görogly etrabyndaky 2-nji orta mekdepleriň okuwçylary gatnaşdylar. Onda mekdep okuwçylaryndan düzülen toparlaryň 5-si özara bäsleşdiler. Bäsleşigiň welaýat tapgyrynda ýeňiş gazananlar bu bäsleşigiň paýtagtymyzda geçiriljek döwlet tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandylar.

Wagyz-nesihat çäresi

Öwüt-ündew edildi Gözel Diýarymyzda geljekde ýurdumyzyň abraýyny belende galdyrmak, ýaşlary sagdyn durmuşa çagyrmak, ýaşlaryň arasynda terbiýeçilik işlerini güýçlendirmek, olaryň ahlak arassalygyny we ýaramaz endiklerden daşda durmagyny gazanmak maksady bilen ýaşlaryň arasynda ýygy-ýygydan wagyz-nesihat çäreleri geçirilýär. Şeýle çäreleriň biri golaýda “Ýaşlar, ýaramaz endiklerden daşda duruň!” ady bilen Sakarçäge etrap tehniki hünär okuw mekdebinde TKA-nyň etrap birleşmesiniň, TDP-niň etrap komitetiniň hem-de etrap tehniki hünär okuw mekdebiniň bilelikde guramagynda geçirildi. Bu wagyz-nesihat çäresine TDP-niň etrap komitetiniň, TKA-nyň etrap birleşmesiniň işgärleri, tehniki hünär okuw mekdebiniň mugallymlarydyr talyp ýaşlary gatnaşdylar.

Sport biziň durmuşymyzda

Ýakynda şeýle at bilen şäherdäki 5-nji sport mekdepde TMÝG-niň şäher geňeşiniň guramagynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Oňa şäheriň sport mekdeplerinde tälim alýan türgenler hem-de tälimçiler gatnaşdylar. Onda ýurdumyzda sport ulgamynda alnyp barylýan beýik başlangyçlar dogrusynda täsirli çykyşlara giň orun berildi. Duşuşykda TMÝG-niň şäher geňeşiniň hünärmeni Şaperi Otuzowa hem-de esasy hünärmeni Göwher Kakageldiýewa, şäherdäki 5-nji sport mekdebiniň tälimçisi, ilkinji ýaşlar guramasynyň başlygy Aýşat Öwlýagulyýewa we mekdebiň okuw işleri boýunça orunbasary Şemşat Gurbanowa çykyş etdiler.

“Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy” atly biraýlyk dowam edýär

Biraýlyga bagyşlanyldy Ýakynda TDP-niň welaýat komitetiniň, TKA-nyň welaýat birleşmesiniň, welaýat polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň, Türkmenistanyň döwlet Energetika institutynyň bilelikde guramagynda “Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Institutyň mejlisler zalynda geçirilen wagyz-nesihat çäresine jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleri we işjeň agzalary, institutyň mugallymlarydyr talyp ýaşlary gatnaşdylar.

Harby gullukçylar çagalaryň arasynda

Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy Türkmenabat garnizonynyň harby awtomobil gözegçiliginiň harby gullukçylary Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Türkmenabat şäherindäki çagalar bagynda «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyga bagyşlanan gyzykly çäre geçirdiler.

Ýurdumyzyň halkara abraýy artýar

Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygynyň öň ýanynda bolup geçen wakalar ýurdumyzyň dünýä ýüzünde tutýan ornunyň uludygyny ýene bir gezek subut etdi. Hormatly Prezidentimiziň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynda eden çykyşynda ynanyşmak dialogynyň medeniýetini girizmek barada eden teklibiniň uly seslenme tapandygy bellärliklidir. Onuň durmuşa geçirilmeginiň dünýäde parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmekdäki orny uludyr. Ol dünýä syýasatynda ynamsyzlygy we gapma-garşylygy ýeňip geçmäge giň ýol açar. Arkadagly Serdarymyzyň eden çykyşynda howpsuzlygy üpjün etmäge toplumlaýyn çemeleşmegiň zerurlygy hem bellenilýär. Bu babatda Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar boýunça sebit merkezini döretmek baradaky teklip hem uly ähmiýete eýedir. Onuň işlemegi üçin paýtagtymyzda guramaçylyk we tehniki şertleri döretmäge taýýardygy bolsa Türkmenistanyň global meseleleri çözmek boýunça maksadalaýyk iş alyp barýan işjeň döwletleriň hataryndadygyna güwä geçýär. Hormatly Prezidentimiziň Nýu-Ýorkda bolan iş saparynyň çäginde halkara guramalarynyň ýolbaşçylary, Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşmagy, «С5+1» köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň birinji duşuşygyna gatnaşmagy, olarda döwlet syýasa

Gökdepe etrabynyň çäginde täze, döwrebap obalar açyldy

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda, 22-nji sentýabrda Gökdepe etrabynyň Owadandepe we Köpetdag geňeşlikleriniň çäginde täze, döwrebap obalaryň açylyp, ulanylmaga berilmegi buýsançly waka öwrüldi. “Nurly zaman” we “Köpetdagyň ýalkymy” diýlip atlandyrylan täze obalaryň açylyş dabaralary şatlyk-şowhuna beslendi.

100 ýaşly adamlardan uzak ýaşamagyň syrlary

Bu ýerde dünýäniň dürli künjeginden uzak ýaşly adamlaryň degerli maslahatlary bar. Elbetde, her kimiň uzak ömür babatda öz dünýagaraýşy we pikirleri bar. Ol maslahatlar diňlänilmäge we eýerilmage mynasypdyr. Rut, 92 ýaşynda pilates maşklary bilen meşgullanmaga başlady. Ynha, onuň durmuş ýörelgeleri:

Türkmenistan halkara hyzmatdaşlygynda täze başlangyçlary öňe sürdi

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Nýu-Ýork şäherinde iş saparynyň çäklerinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasyna gatnaşdy.