HABARLAR

Zenanlaryň kanuny hukuklarynyň goraglylygy

Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen ýurdumyzda zenanlara uly sarpa goýulýar, olaryň jemgyýetde mynasyp ornuny has-da berkitmek babatda döwletli işler durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzda alnyp barylýan gender syýasaty aýallaryň jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ugurlaryna deňhukukly gatnaşmagyny kepillendirýär. Taryhyň gatlarynda hem türkmenlerde zenan sarpasynyň belentden tutulandygy, aýallaryň jemgyýetçilik durmuşyna, hatda döwleti, jemagaty dolandyrmak işlerine hem gatnaşandyklary baradaky maglumatlar gabat gelýär. Bu taryhy tejribe Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen üstünlikli dowam etdirilýär, çünki zenanlaryň kanuny bähbitlerini we hukuklaryny goramak we döwlet tarapyndan üpjün etmek jemgyýeti durnukly ösdürmegiň möhüm şertleriniň biridir.

Deputatlar ilatyň arasynda

Şu günler Türkmenistanyň Mejlisiniň welaýatymyzdan saýlanan deputatlary ýerlerde bolup, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň çözgütlerini wagyz etmek we ilata düşündirmek maksady bilen, ildeşlerimiziň arasynda duşuşyklary geçirýärler. Baý many-mazmunly duşuşyklara jemgyýetiň dürli gatlaklarynyň wekilleri işjeň gatnaşýar. Ak bugdaý etrabynyň Gämi obasynyň Medeniýet öýünde bolan duşuşyk örän täsirli boldy. Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary — Mejlisiň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň başlygynyň orunbasary Annamuhammet Sarjaýewiň, Ak bugdaý etrabyndaky 17-nji orta mekdebiň müdiri Möwlam Öräýewiň gatnaşmagynda geçirilen duşuşykda Halk Maslahatynda Garaşsyz Watanymyzy ösdürmek boýunça kabul edilen çözgütleriň many-mazmuny we olary durmuşa geçirmegiň ähmiýeti barada giňişleýin gürrüň edildi.

Ýaşlar — ýurduň geljegi

Welaýat häkimliginiň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýat Geňeşiniň maslahaty bolup geçdi. Oňa Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat, etrap, şäher Geňeşleriniň ýolbaşçylarydyr jogapkär işgärleri, beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem-de beýleki hormatly myhmanlar gatnaşdy. Maslahaty welaýat häkiminiň orunbasary Jennet Geldymamedowa açyp, ýurdumyzda ýaşlar hakda edilýän alada, olaryň döwrebap derejede ylym-bilim almagy, hünär öwrenmegi, netijeli zähmet çekmegi, döretmegi hem-de ählitaraplaýyn sazlaşykly ösmegi ugrunda döredilýän şertlerdir mümkinçilikler dogrusynda gürrüň etdi hem-de täze taryhy döwrümizde hormatly Prezidentimiziň ýaşlar guramasynyň öňünde goýýan anyk wezipeleriniň üstünde durup geçdi.

Milli ýörelgeler — terbiýe mekdebi

Zähmetim — hormatym

Saglyk — baş baýlyk

Şu günler Tejen etrabynyň daýhan birleşiklerinde, edara-kärhanalarynda, orta mekdeplerde arassaçylyk kadalaryny berjaý etmek, raýatlaryň saglygyny goramak we keselleriň öňüni almak maksady bilen wagyz-nesihat işleri alnyp barylýar. Etrap häkimliginiň, etrabyň jemgyýetçilik guramalarynyň, hukuk goraýjy edaralarynyň bilelikde guramagynda geçirilýän maslahatlaryň netijeliligini gazanmakda degişli tagallalar edilýär. Ýakynda etrapdaky 6-njy orta mekdepde “Arassaçylyk saglygyň girewidir” ady bilen geçirilen maslahat hem täsirliligi bilen tapawutlandy. Ýaş bilim işgärleriniň gatnaşmagynda geçirilen maslahatda ýurdumyzda ynsan saglygyny goramak, sagdyn jemgyýeti berkarar etmek boýunça alnyp barylýan işleriň ähmiýeti hakynda söhbet açyldy.

Täsirli duşuşyk

Kaka etrabyndaky 14-nji orta mekdebiň mejlisler jaýynda geçirilen duşuşyk turuwbaşdan uly täsirlere beslendi. Oňa dürli kärdäki zähmetkeşler, şol sanda bilim işgärleri we ýaşuly nesliň wekilleri gatnaşdy. Duşuşykda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty, Mejlisiň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy Aýşat Göjenowanyň eden çykyşy gyzyklanma bilen diňlendi. Ol Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň taryhy çözgütleri barada aýtmak bilen, “Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda” Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň kadalaryna aýratyn ünsi çekdi. Onuň çykyşynda bellenilişi ýaly, «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynda beýan edilen kadalaryň özeninde halk häkimiýetiniň ýokary wekilçiligi, ösüşi, döwrebaplygy, halal we döredijilikli zähmetiň üpjün edilmegine gönükdirilen ýörelgeler aýdyň şöhlelenýär. Bu ýörelgeleriň durmuşa ornaşdyrylmagy döwletiň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny mundan beýläk-de demokratiýalaşdyrmagyň, halk häkimiýetiniň edaralarynyň bir bitewi ulgamyny döretmegiň, häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda, raýat jemgyýetiniň edaralaryny kämilleşdirmegiň ýolunda möhüm ädim bolup durýar.

Ene, çaga we ene süýdi hakynda

Biz ýurdumyzyň gelinleriniň birnäçesiniň hatlaryny göz öňünde tutup, Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkeziniň direktorynyň ylmy işleri boýunça orunbasarynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji, lukmançylyk ylymlarynyň kandidaty Gülaram JORAÝEWA ýüz tutduk. — Gülaram, geliň, gürrüňi «Çagany näçe ýaşyna çenli ene süýdi bilen iýmitlendirmeli?» diýen sowaldan başlalyň, sebäbi ýaş eneleriň arasyndaky iň ýörgünli sowal.

Hassalygyň hikmeti

Lukman Hekimiň ýaňy adygyp başlan ýyllarynda obalaryň birinde owadanlykda köplerden saýlanýan bir gelniň goşaryndan çyban çykypdyr. Ýara mazaly bişip, ýarylypdyr hem kem-kemden bitip başlapdyr. Ilki dömen gijesini hasaba almasaň, ýara gelne kän bir azar berip durmandyr. Eger-de gelin ýanyna gelen jorasyna adamsynyň argyşdan getiren tylla bilezigini görkezmek üçin, ony ak goşaryna dakmadyk bolsa, ähli zat öz akymyna gitjegem ekeni. Ýöne ýara yzyna gözi düşen jorasy uludan bir içini çekipdir-de: — Hiý-wiý, boýdaş jan, munyň näme? — diýipdir.

Öý bikesi öwrense...

Içi huruşly badam Taýýarlanylyşy: