KANUNLAR

Türkmenistanyň Kanuny

Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler girizmek hakynda I. Türkmenistanyň şu kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri girizmeli:

Türkmenistanyň Kanuny

«Gymmatly kagyzlar bazary hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda I. 2014-nji ýylyň 8-nji noýabrynda kabul edilen «Gymmatly kagyzlar bazary hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., № 4, 140-njy madda; 2018 ý., № 2, 43-nji madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 2-3, 49-njy madda) şu üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmeli:

Türkmenistanyň Kanuny

Türkmenistanyň Maşgala kodeksine üýtgetmeler girizmek hakynda I. 2012-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Kanuny bilen tassyklanylan Türkmenistanyň Maşgala kodeksine (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № 1, 9-njy madda, № 4, 118-nji madda; 2014 ý., № 1, 50-nji madda; 2015 ý., № 4, 129-njy madda; 2016 ý., № 4, 166-njy madda; 2017 ý., № 4, 143-nji madda; 2018 ý., № 2, 46-njy madda, № 4, 109-njy madda; 2021 ý., № 1, 19-njy madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2022 ý., № 1-2, 30-njy madda, № 3, 74-nji madda) şu üýtgetmeleri girizmeli:

Türkmenistanyň Kanuny

Türkmenistanyň Suw kodeksine goşmaçalar we üýtgetme girizmek hakynda I. 2016-njy ýylyň 15-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Kanuny bilen tassyklanylan Türkmenistanyň Suw kodeksine (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý., № 4, 139-njy madda; 2018 ý., № 1, 3-nji madda, № 4, 100-nji madda; 2019 ý., № 4, 77-nji madda) şu goşmaçalary we üýtgetmäni girizmeli:

Türkmenistanyň Kanuny

«Bilim hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda I. 2013-nji ýylyň 4-nji maýyndaky «Bilim hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna (2021-nji ýylyň 5-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň görnüşinde) (Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 2-3, 43-nji madda; Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2023 ý., № 1, 5-nji madda) şu üýtgetmeleri girizmeli:

Türkmenistanyň Kanuny

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda I. 2013-nji ýylyň 4-nji maýynda Türkmenistanyň Kanuny bilen tassyklanylan Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № 2, 25-nji madda; 2014 ý., № 3, 116-njy madda; 2016 ý., № 4, 145-nji madda; 2017 ý., № 1, 6-njy madda, № 4, 180-nji madda; 2018 ý., № 2, 43-nji madda, № 4, 112-nji madda; 2020 ý., № 4, 88-nji madda; 2021 ý., № 1, 25-nji madda; 2023 ý., № 1, 5-nji madda) şu üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmeli:

Türkmenistanyň Kanuny

«Türkmenistanyň dolandyryş-çäk gurluşynyň meselelerini çözmegiň tertibi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda I. 2009-njy ýylyň 18-nji aprelindäki «Türkmenistanyň dolandyryş-çäk gurluşynyň meselelerini çözmegiň tertibi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2009 ý., № 2, 34-nji madda; 2015 ý., № 2, 61-nji madda; 2016 ý., № 1, 17-nji madda; 2019 ý., № 4, 98-nji madda; 2021 ý., № 1, 25-nji madda; 2023 ý., № 1, 5-nji madda) şu üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmeli:

Türkmenistanyň Kanuny

«Paýdarlar jemgyýetleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetme girizmek hakynda I. 1999-njy ýylyň 23-nji noýabryndaky «Paýdarlar jemgyýetleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 1999 ý., № 4, 55-nji madda; 2009 ý., № 2, 33-nji madda; 2012 ý., № 1, 48-nji madda; 2015 ý., № 1, 30-njy madda, № 2, 66-njy madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 4, 136-njy madda) 23-nji maddasynyň birinji böleginiň ikinji tesiminde «6 aýdan ýokary geçmeli däldir» diýen sözleri «1 ýyla deň bolup, emitent bu möhleti bir gezek şol döwre uzaltmaga haklydyr» diýen sözlere çalşyrmaly.

Türkmenistanyň Kanuny

Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda I. Türkmenistanyň şu kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmeli:

Türkmenistanyň Kanuny

«Raýat ýagdaýynyň namalary hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda I. 2019-njy ýylyň 30-njy noýabryndaky «Raýat ýagdaýynyň namalary hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 4, 85-nji madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2022 ý., № 3, 74-nji madda) şu üýtgetmeleri girizmeli: