KANUNLAR

Türkmenistanyň Kanuny

«Türkmenistanyň döwlet sylaglary hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda I. 2009-njy ýylyň 2-nji oktýabrynda kabul edilen «Türkmenistanyň döwlet sylaglary hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna (2016-njy ýylyň 18-nji iýunynda kabul edilen Türkmenistanyň Kanunynyň görnüşinde) (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý., № 2, 93-nji madda; 2017 ý., № 3, 109-njy madda; 2019 ý., № 4, 91-nji madda) şu üýtgetmeleri girizmeli:

Türkmenistanyň Kanuny

Türkmenistanyň «Türkmenistanyň Watan goragçysy» diýen hormatly adynyň Düzgünnamasyna we döşe dakylýan nyşanynyň Ýazgysyna goşmaça we üýtgetmeler girizmek hakynda I. 2021-nji ýylyň 16-njy ýanwarynda «Türkmenistanyň «Türkmenistanyň Watan goragçysy» diýen hormatly adyny döretmek hakynda» Türkmenistanyň Kanuny bilen tassyklanylan Türkmenistanyň «Türkmenistanyň Watan goragçysy» diýen hormatly adynyň Düzgünnamasyna we döşe dakylýan nyşanynyň Ýazgysyna (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 1, 3-nji madda) şu goşmaçany we üýtgetmeleri girizmeli:

Türkmenistanyň Kanuny

«Döwlet zerurlyklary üçin harytlar bilen üpjün etmek, işleri ýerine ýetirmek, hyzmatlary etmek boýunça bäsleşikler hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda I. 2014-nji ýylyň 20-nji dekabrynda kabul edilen «Döwlet zerurlyklary üçin harytlar bilen üpjün etmek, işleri ýerine ýetirmek, hyzmatlary etmek boýunça bäsleşikler hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., № 4, 159-njy madda; 2015 ý., № 2, 70-nji madda; 2016 ý., № 1, 15-nji madda, № 2, 99-njy madda; 2017 ý., № 1, 35-nji madda; 2018 ý., № 2, 43-nji madda) şu üýtgetmeleri girizmeli:

Türkmenistanyň Kanuny

Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda I. Türkmenistanyň şu kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri we goşmaçany girizmeli:

Türkmenistanyň Kanuny

Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler girizmek hakynda I. Türkmenistanyň şu kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri girizmeli:

Türkmenistanyň Kanuny

Bilim hakynda (rejelenen görnüşi) 2013-nji ýylyň 4-nji maýynda kabul edilen «Bilim hakynda» Türkmenistanyň Kanunyny (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., N 2, 21-nji madda; 2014 ý., N 4, 159-njy madda; 2017 ý., N 1, 36-njy madda; 2018 ý., N 2, 55-nji madda; 2020 ý., N 3, 50-nji madda) rejelenen görnüşinde beýan etmeli:

Türkmenistanyň Kanuny

Firma atlary hakynda Şu Kanun Türkmenistanyň telekeçi ýuridik şahslaryna firma atlary berlende bildirilýän talaplary belleýär, olaryň hukuk goragy çygrynda ýüze çykýan gatnaşyklary düzgünleşdirýär.

Türkmenistanyň Kanuny

Konteýnerlere degişli gümrük Konwensiýasyna goşulmak hakynda 1972-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Ženewa şäherinde kabul edilen Konteýnerlere degişli gümrük Konwensiýasyna goşulmaly.

Türkmenistanyň Kanuny

Konteýner goruna geçirilen we halkara daşamalarynda ulanylýan konteýnerler üçin gümrük düzgüni hakyndaky Konwensiýa goşulmak hakynda 1994-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda Ženewa şäherinde kabul edilen Konteýner goruna geçirilen we halkara daşamalarynda ulanylýan konteýnerler üçin gümrük düzgüni hakyndaky Konwensiýa goşulmaly.

Türkmenistanyň Kanuny

Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna goşmaçalar girizmek hakynda I. Türkmenistanyň şu kanunçylyk namalaryna goşmaçalary girizmeli: