KANUNLAR

Türkmenistanyň Kanuny

Türkmenistanyň «Türkmenistanyň halk itşynasy» diýen hormatly adyny döretmek hakynda 1-nji madda. Türkmenistanyň «Türkmenistanyň halk itşynasy» diýen hormatly adyny döretmeli.

Türkmenistanyň Kanuny

Türkmenistanyň «Türkmenistanyň at gazanan itşynasy» diýen hormatly adyny döretmek hakynda 1-nji madda. Türkmenistanyň «Türkmenistanyň at gazanan itşynasy» diýen hormatly adyny döretmeli.

Türkmenistanyň Kanuny

«Medeniýet hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar we üýtgetmeler girizmek hakynda I. 2010-njy ýylyň 12-nji martynda kabul edilen «Medeniýet hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2010 ý., №1, 16-njy madda; 2017 ý., №3, 113-nji madda; 2019 ý., № 4, 74-nji madda) şu goşmaçalary we üýtgetmeleri girizmeli:

Türkmenistanyň Kanuny

Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda I. Türkmenistanyň şu kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri we goşmaçany girizmeli:

Türkmenistanyň Kanuny

Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler girizmek hakynda I. Türkmenistanyň şu kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri girizmeli:

Türkmenistanyň Kanuny

«Diplomatik gulluk hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaça we üýtgetme girizmek hakynda I. 2013-nji ýylyň 29-njy awgustynda kabul edilen «Diplomatik gulluk hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № 3, 56-njy madda; 2016 ý., № 4, 167-nji madda; 2018 ý., № 4, 102-nji madda) 17-nji maddasynyň birinji böleginde:

Türkmenistanyň Kanuny

«Döwlet ýer kadastry hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda I. 2017-nji ýylyň 25-nji noýabrynda kabul edilen «Döwlet ýer kadastry hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 4, 166-njy madda; 2019 ý., № 1, 14-nji madda) şu üýtgetmeleri we goşmaçany girizmeli:

Türkmenistanyň Kanuny

Türkmenistanyň Arbitraž iş ýörediş kodeksiniň rejelenen görnüşini tassyklamak we herekete girizmek hakynda 1-nji madda. Türkmenistanyň Arbitraž iş ýörediş kodeksiniň rejelenen görnüşini tassyklamaly (goşulýar).

Türkmenistanyň Arbitraž iş ýörediş kodeksi (rejelenen görnüşi)

I BAP. UMUMY DÜZGÜNLER 1-nji madda. Arbitraž kazyýet önümçiligi

Türkmenistanyň Kanuny

«Atçylyk we atly sport hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda I. 2015-nji ýylyň 21-nji noýabrynda kabul edilen «Atçylyk we atly sport hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna (Türkmenistanyň Mejlisiniň maglumatlary, 2015 ý., № 4, 142-nji madda; 2016 ý., № 2, 103-nji madda; 2018 ý., № 1, 3-nji madda; 2019 ý., № 1, 14-nji madda, № 2, 42-nji madda) şu üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmeli: