"Güneş" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-68, 38-61-70, 38-61-59
Email: gunesh-zurnaly@online.tm

Habarlar

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar!

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW:— Bilim bagtyýar geljegimiziň, jemgyýetiň hem-de döwletiň sazlaşykly ösüşiniň mizemez binýatlarynyň biridir. Şoňa görä-de, bu ulgamy döwrebap ýagdaýa getirmäge, ruhy taýdan kämil, beden taýdan sagdyn, giň dünýägaraýyşly nesilleri terbiýeläp ýetişdirmäge uly ähmiýet berýäris. Ine, elimizde täze ýylyň senenamasy bar. Onuň ýokarsynda «2023-nji ýyl» diýen ýazgy dur. Bu täze senenamanyň ýaňy başlanandygyna garamazdan, onuň her bir güni, sagady, minudy... ýüreklerimize şatlyk, ynam-umyt şinejiklerini seçeläp dur. Sebäbimi?! Ol biziň her birimize mälim. Biz Täze ýyly — 2023-nji ýyly iň ýagşy arzuw-umytlar, päk niýetler bilen garşy alyp, ol ýylyň ýeňişli, üstünlikli, şowly bolmagyny arzuw edenimiz ýadymyzdadyr. Şol tämiz arzuw-islegler, hoş hyýallar bilenem biz Täze ýyly garşy aldyk.

Arkadag şäheri: taryhdan şu güne, şu günden ýagty geljege nusga

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW:— Biz beýik işlerimizi Watanymyza bolan söýgimiz bilen amala aşyrýarys. Ertekidir rowaýatlarda kyrk derwezeli şäherleriň tarypy meşhurlyk gazanypdyr. Ol taryplar taryhyň gatlary bilen şu günlere çenli gelip ýetipdir. Adamzadyň ýaşaýşy hemişe hereketde, ösüşde dowam edýär. Şonuň netijesinde islendik bir zadyň täze, döwrebap görnüşi peýda bolýar. Şol kyrk derwezeli ady yklym baglan şäherleriň dowamy bu günki gün eziz Diýarymyzda öz mynasyp şöhlelenmesini tapýar. Elbetde, ol Gahryman Arkadagymyzyň adyny göterýän Arkadag şäheridir.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň Gulbaba adyndaky Çagalar baýragynyň ýeňijileri

Aşgabat şäheri 1. Güljemal Atabaýewa — Aşgabat şäherindäki 121-nji orta mekdebiň 8-nji synp okuwçysy.

Parahatlyk — ýürek baýdagy

Asyrlar aşyp, heňňamlar dolanyp, türkmen döwleti taryhyň täze gatyny açyp, ilki mukaddes Garaşsyzlygyny, soňra bolsa öz Bitaraplygyny gazandy. Bu iki mukaddeslik türkmen döwletiniň berkararlygynyň, eziz Watanymyzyň abadanlygynyň, parahatçylygynyň esaslarydyr. Dünýäniň ähli döwletleri bilen hoşniýetli, dostana gatnaşyklary berkidýän döwletimiziň älem içre abraýy barha artýar. Munuň özi mukaddes Bitaraplygymyzyň miweleri hem-de onuň bize beren egsilmez peşgeşi, ajaýyp eşreti. Türkmenistan özüniň parahatsöýüji we oňyn syýasaty esasynda dünýäniň ençeme döwletleri bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýdy. Bütin dünýäde ilkinji gezek BMG tarapyndan ykrar edilmek hormatyna mynasyp bolan türkmen Bitaraplygy döwletleri we halklary birleşdirýän, doganlaşdyrýan beýik gudratdyr. Türkmenistan hemişelik Bitaraplyk derejesiniň ýörelgelerine elmydama ygrarly bolup gelýär.

Ýaş watançylaryň mekdebi

Paýtagtymyz Aşgabatda ýerleşýän Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji Ýöriteleşdirilen harby mekdebinde harby gulluga ykbalyny baglajak ýaş nesilleriň ençemesi bilim alýar. Çünki harby okuwçylaryň owadan lybasyny, tertipli hereketini görüp, tas ählimiz diýen ýaly kiçikäk serkerde bolmagy arzuw edýäris. Köpimiz bu ugur bilen içgin gyzyklanyp, ony ykbalymyza öwürýäris. Ilki bilen, tertip-düzgün

Gyş günleriniň hezilligi

Ak gary eliňiziň aýasyna alyp gördüňizmi?! Gar aýaňyzda ýuwaşlyk bilen eräp gider. Edil şonuň ýaly, gyş günleriniň şatlygy, ak gary, hezilligi hem biziň ýylyjak kalbymyzda eräp, dünýämize ýakymly ýatlama bolup siňýär. Hawa, ýakymly günler, bagtyýar pursatlar biziň hemişe ýakyn hemramyza öwrülip, ýüreklerimize mähir bolup ornaýar. Häzirki wagtda gyşky dynç alşa çykan bagtyýar körpeler şeýle şatlykly pursatlar bilen ýüzbe-ýüz bolup, gyşyň gyzykly hem täsin wakalaryny başdan geçirýärler. Täze ýylyň şowhuny bilen utgaşan gyşky dynç alyş günleriniň öz gyzygy, lezzeti bar. Bu günlerde körpeler öz göwün islän ýerlerine, dynç alyş meýdançalaryna, seýilgählere gezelenje gidip, wagtlaryny hoş geçirýärler.

Göwün bir açylan gyrmyzy güldür

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşigine Gündogaryň akyldar şahyry, döredijiligi dünýä meşhur Magtymguly Pyragynyň bu goşgy setiri beýleki ençeme setirleri ýaly ynsan kalbynyň töründe ýaşaýar. Çünki şeýle şahyrana setirlerde adamyň içki dünýäsine-duýgusyna laýyk pikirler jemlenýär. Makala sözbaşy edilip alnan bu setirde-de adamyň göwnüniň näzikligi, owadanlygy, ajaýyplygy beýan edilýär. Gül – gowy durmuşyň nyşany, nusgasy.

Goşgular çemeni

Agageldi ALLANAZAROW Sport meýdançasynda

Çaga kalbynyň owazy

Buýsanç Watan – beýik ylham üçin badalga, Seniň gujagyňda bagtly nesil biz.Günleriň gül tagamyndan dadamda,Joşgunly hem saýrak dilli sesiň biz.

Şowsuz Lika we onuň bagt ýyldyzy

Brigitta WENINGER, awstraliýaly ýazyjy. Ilkibaşda pessaýdan gürpüldi eşidildi. Soň bolsa «Waý, ej-eee!» diýen ses geldi. Likanyň ejesi edip duran işini taşlap, ses gelýän tarapa ylgady. Onuň maňlaýy gyzaryp duran kiçijek gyzjagazy kitap tekjesiniň ýanynda aglap otyrdy.

Rüstem Hallyýew — alabaý itleriniň janköýeri

Ýaşlaryň söýgüli aýdymçysy, «Ýylyň parlak ýyldyzy — 2022» bäsleşiginiň ýeňijisi Rüstem Hallyýew bilen guralan söhbetdeşligi ýaşajyk okyjylarymyza ýetirýäris. — Rüstem, baýragyňyzam, baýramyňyzam gutly bolsun! Ýyldyz bolmak nähili duýgy?

Ýaş suratkeşiň arzuwy

«Kitap seni dünýäniň meşhur adamlary, alymlary, ýazyjylary, suratkeşleri, kompozitorlary bilen islän wagtyňda duşuryp, islän çagyňda sözleşdirip biler».Berdi KERBABAÝEW. Okamak dünýä has köp düşünmäge kömek edýär. Öz bilimiňi ösdürmek okamakdan başlanýar. Kitaby özlerine dost tutunan mekdep okuwçylary baradaky ýörite sahypamyzy dykgatyňyza ýetirýäris.

Diýar bilen Bagtyýar

(ýa-da «Jigim bilen men» atly hekaýalar toplumy) Akbaýyň garagollugy

Göwünlere dolýar bu gün Täze ýylyň joşguny...

Göwünlere dolýar bu gün Täze ýylyň joşguny,Hoş gelipsiň Täze ýylym bu bagtyýar illere.Güle beslenen Diýarda artýar ömrüň hoş güni,Ak geljege uzan günler rowan bagtly ýollara. Baş arçamyz — Täze ýylyň bezegi, nyşanydyr,Oň daşyndan aýlanýarys biz — şadyýan çagalar.Aýazbaba hem Garpamyk — köňülleriň hoşudyr,Olar bilen günlerimiz, ýüreklermiz çag bolar.

Syçan we galam

Wladimir SUTEÝEW Bir bar eken, bir ýok eken. Wowanyň stolunda bir Galam bar eken. Günleriň birinde Wowa ýatan wagty Syçan stola çykdy. Görse, stoluň üstünde Galam dur, ony alýar-da hinine süýräp başlaýar.

Aýazbabanyň jadyly sagady

(Erteki) Bir bar eken, bir ýok eken. Gadym zamanlarda Demirgazyk ýurtlaryň birinde Aýazbaba atly bir garryja, mähirli goja ýaşaýar eken. Onuň çagalara şatlyk paýlamak ýaly örän wajyp işi bar eken. Ol Täze ýyl gijesi bütin Ýer şaryny aýlanyp, çagalara arçanyň aşagynda dürli sowgatlary goýup gidermiş. Aýazbabanyň işi gaty kyn eken, sebäbi dünýäde diýseň köp oglanjyklar we gyzjagazlar bar. Olaryň hemmesi bolsa Täze ýyla sabyrsyzlyk bilen garaşýarmyş. Aýazbaba güýç toplamak üçin gyşa çenli ýatyp geçirer eken. Baýramçylyga taýýarlanmaly bolanda, ol jadyly sagadynyň jyňňyrdysyna oýanýarmyş. Şu ýagdaý her ýyl gaýtalanýan eken.

Garynja bilen söhbet

— Heý, garynja, garynja,Işleýäň çalasynja,Ýadaňokmy işläbemArman-dynman gije-de. — Ýok, ýadamok, ýadamok,Zähmet meni taplaýar,Günümdenem nalamok,Zähmet meni ekleýär.

Ussat sazanda

Türkmen saz sungatynda uly hormat bilen ady tutulýan ussat halypa sazanda, mukamçy kompozitor, Türkmenistanyň halk artisti Täçmämmet Suhangulyýew 1865-nji ýylda Gökdepäniň Ýaňgala obasynda dünýä inýär. Onuň saz sungatyndaky ilkinji ädimleri Gulgeldi ussa hem-de Amangeldi Gönübek bilen baglydyr. Rus alymy W.A.Uspenskiý Täçmämmet Suhangulyýew bilen duşup, onuň kömegi bilen «Babajyklar» we «Tapmadym» diýen halk sazlaryny nota ýazgysyna geçiripdir we olary «Türkmen sazy» kitabynyň 2-nji jildinde ýerleşdiripdir. Ussat sazandanyň «Bag içinde», «Hemmämiz», «Watanym» saz eserleri 1937-nji ýylda dünýä inýär. Bu ussat halypa aýratyn saz eserlerini döretmek bilen bilelikde, häzirki çalynýan halk sazlarynyň birnäçesini ýokary kämillik derejelerine ýetiripdir.

Köptaraply ýaş zehin

Gadyrly çagalar, ata-babalarymyz «Boljak oglan başdan belli» diýip ýöne ýere aýtmandyrlar. Olaryň bu paýhasly jümlesi gaty irki döwürlerden bäri ýaşap gelýär. Çünki olaryň durmuş tejribesinde gören, öwrenen zatlary çaganyň edýän hereketlerinden nähili adam bolup ýetişjekdigini bilipdirler. Şonuň netijesinde hem şeýle parasatly jümläni bize miras galdyrypdyrlar. Şol jümläni özi babatda ulanmaga iterýän zehinli çagalar hakynda biz žurnalymyzyň her gezekki sanlarynda yzygiderli makalalary size hödürläp gelýäris. Biz bu gezekki sanymyzda hem Aşgabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 130-njy orta mekdebiň okuwçysy Umytaly Gurbanow baradaky ýazgymyzy siz bilen paýlaşýarys.

Sanawaçlardan peýdalanmagyň ähmiýeti

Sanawaçlar «sanamak» sözünden döräp, ol bentleri ýüzugra sanap çykmagy, aýtmagy aňladýar. Halk döredijiliginiň bu görnüşi çagalaryň arasynda oýnuň alypbaryjysynyň kimdigini bilmek zerur bolan ýagdaýynda ýerine ýetirilýär. Çagalar üýşüp sanawaç sanamaga başlaýarlar. Sanawaç kimiň aýagyna gabat gelende gutarsa, ol aýaga kakylyp goýberilýär. Sanawaçlar iki topara bölünýär: