Watan

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-16, 38-61-17, 38-61-07
Email: watan-gazeti@online.tm

Habarlar

Beýik işler dünýä dolýar

14-nji aprelde paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Halk Maslahatynyň Diwanynyň täze binasynyň açylyş dabarasy boldy hem-de Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň täze palatasynyň birinji çagyrylyşynyň birinji mejlisi geçirildi. Hormatly Prezidentimiz Halk Maslahatynyň Diwanynyň binasynyň toý bagyny kesip, binany gözden geçirenden soň, onuň kiçi mejlisler zalyna bardy. Bu ýerde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň birinji mejlisi geçirildi. Onuň gün tertibine birnäçe guramaçylyk meseleleri girizildi.

Milli ykdysadyýetimiziň möhüm ugry

Ýurdumyzyň bank ulgamyny ösdürmek hormatly Prezidentimiziň ykdysady strategiýasynyň esasy ugurlarynyň biridir. Häzirki wagtda bazar gatnaşyklarynyň berkeýän döwründe hem-de giň gerimli özgertmeleriň şertlerinde ýurdumyzyň banklarynyň ygtybarlylygyny we durnuklylygyny üpjün etmäge aýratyn ähmiýet berilýär hem-de olaryň işi yzygiderli kämilleşdirilýär. 12-nji aprelde hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda paýtagtymyzda «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankynyň hem-de «Senagat» paýdarlar täjirçilik bankynyň dolandyryş edaralarynyň täze binalarynyň açylyş dabaralary Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp, ýurdumyzyň sazlaşykly ykdysady ösüşiniň, halkymyzyň durmuş derejesiniň barha ýokarlanýandygynyň aýdyň görkezijisine öwrüldi. Aşgabadyň günorta böleginde, Çandybil şaýolunyň ugrunda ýerleşýän täze bank binalarynyň açylyş dabaralaryna gatnaşan hormatly Prezidentimiz, ilki bilen, «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankynyň binasyna baryp, maliýe edarasynyň täze desgasynyň binagärlik aýratynlyklary bilen tanyşdy. Binanyň umumy meýdany 17 müň inedördül metrden gowrak bolup, onuň birinji we ikinji gatlarynda amallar zallary, depozitariýa, pulhanalar, mejlisler zaly we naharhana, dürli maksatly beýleki otaglar ýerleşýär. Bu ýerdäki köp sanly gulluklar we hünärmenleriň iş otaglary ähli zerur enjamlar bilen üpjün edildi. Täze binada gymmatlyklary ygtybarly s

Türkmenistanyň Prezidenti ilçini kabul etdi

12-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Ukrainanyň täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi W.Maýkony kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy. Diplomat wagt tapyp kabul edendigi üçin hormatly Prezidentimize hoşallyk bildirip, Ukrainanyň Prezidenti Wladimir Zelenskiniň mähirli salamyny ýetirdi. Ol türkmen kärdeşine berk jan saglyk, abadançylyk hem-de Türkmenistany mundan beýläk-de ösdürmäge, halkyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen giň gerimli özgertmeleri amala aşyrmakda üstünlikleri arzuw etdi.

Durnukly ösüş ýoly

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyz Garaşsyzlyk ýyllary içinde halkara derejesinde möhüm syýasy, ykdysady we ekologiýa başlangyçlaryny öňe sürýär. Parahatçylygy döredýän ýurt hökmünde dünýäde uly abraýa eýe bolýar. Uzak möhlete niýetlenen ösüş maksatlary bolan kuwwatly we sazlaşykly ösýän döwlete öwrüldi. Taryh üçin örän gysga döwrüň içinde ýurdumyzda demokratik, hukuk we dünýewi döwletiň berk esaslary döredildi. Halkymyzyň aň-düşünjesinde, medeni we ruhy durmuşynda uly özgertmeler bolup geçdi. Bütinleý täze jemgyýetçilik gatnaşyklary emele geldi. Şu döwürde mukaddes Garaşsyzlygyna daýanýan döwletimizde halkymyzyň gözbaşyny asyrlardan alyp gaýdýan maddy we ruhy gymmatlyklary, nesilden-nesle geçip gelýän belent ynsanperwer däpleri dikeldildi.

Hünär kämilligi ugrunda

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy tarapyndan öz işine ussat döwlet gullukçylaryny taýýarlamakda möhüm işler durmuşa geçirilýär. Mähriban Arkadagymyzyň pähim-paýhasa ýugrulan, oýlanyşykly içeri we daşary syýasatyndan ugur alnyp, akademiýanyň professor-mugallymlary irginsiz zähmet çekýärler. 2021-nji ýylyň aprel-maý aýlary aralygynda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynda Ýewropa Komissiýasynyň «Türkmenistanda döwlet dolandyryşynda adam maýasyny pugtalandyrmaga ýardam» atly taslamasynyň çäklerinde «Döwlet dolandyryşy» ugry boýunça taýýarlanylan magistr okuw maksatnamasy esasynda 72 sagatlyk gysga möhletli synag okuwlary geçirilýär. Okuwlar 2021-nji ýylyň 5-nji aprelinden 15-nji maýyna çenli her hepdäniň duşenbe, anna, şenbe günleri akademiýada, sişenbe, çarşenbe, penşenbe, günleri bolsa ministrlikleriňdir pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň binasynda onlaýn görnüşinde halkara we ýerli bilermenleriň gatnaşmagynda geçirilýär.

Milli demokratiýamyz dabaralanýar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe her bir günümiz ýatdan çykmajak şatlykly wakalara, toýdur baýramlara beslenýär. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda hem döwlet Baştutanymyzyň alyp barýan il-ýurt bähbitli beýik işleriniň netijesinde ýurdumyz uly ösüşlere eýe bolýar. Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasyna» laýyklykda, Diýarymyzda alnyp barylýan işler giň gerime eýe bolýar. Bu Maksatnamany amala aşyrmagyň baş maksady ýurdumyzda alnyp barylýan durmuş-ykdysady syýasatyň çäklerinde döwletimiziň ykdysadyýetiniň pudaklarynyň köpugurlulygyny gazanmak we olary innowasiýa häsiýetli ösüşe gönükdirmek, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da ýokary derejelere ýetirmek üçin zerur bolan ykdysady, hukuk, guramaçylyk hem tehniki çözgütleri jemleýän ýörelgeleri, şeýle-de, täze döwrebap önümçilikleri döretmekden ybaratdyr.

Sanly ulgam — ýokary hilli hyzmat

Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň döwlet syýasatyna laýyklykda, ýurdumyzda dünýä tejribesini nazara alyp, ähli ulgamlarda innowasion tehnologiýalar ornaşdyrylyp, işler sanly ulgam arkaly alnyp barylýar. Ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda bolşy ýaly, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda hem işler sanly ulgam arkaly ýerine ýetirilýär. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň hünär derejelerini ýokarlandyrmak barada edýän taýsyz tagallalarynyň netijesinde Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň hem maddy-enjamlaýyn binýady yzygiderli kämilleşdirilip, döwrebap tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylýar. Döwrebap enjamlardan netijeli peýdalanmagy başarýan harby gullukçylar hormatly Prezidentimiziň dünýä ähmiýetli parasatly syýasatyndan ugur alyp, parahatçylygy we hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen bitaraplyk syýasatynyň ynsanperwerlik ýörelgelerine laýyklykda, Türkmenistanyň migrasiýa babatdaky döwlet syýasatyny durmuşa geçirmek, eziz Watanymyzyň howpsuzlygyny we bähbitlerini goramak, Türkmenistanyň migrasiýa babatdaky halkara ylalaşyklaryndan gelip çykýan borçlarynyň berjaý edilmegini üpjün etmek ýaly wezipeleri ýerine ýetirmekde öz işlerini ýokary derejede alyp barýar. Gullukda harby gullukçylarynyň bilim we hünär derejelerini yzygiderli kämilleşdirmegi üçin elektron kitaphana ulgamynyň her bir harby gullukça elýeterli bolmagy, olaryň dürli

Ýaşlar biziň geljegimizdir

Hormatly Prezidentimiz türkmen halkynyň milli gymmatlyklaryna, asyrlaryň synagyndan geçip kämilleşen medeniýetine aýratyn hormat goýýar. Olara aýawly çemeleşmek, giňişleýin öwrenmek we geljekki nesillere ähli özboluşly öwüşgini bilen ýetirmek üçin yzygiderli alada edýär. Döwlet Baştutanymyz her bir eserinde ýaşlara türkmen halkynyň taryhyna, edim-gylymlaryna, däp-dessurlaryna hormat goýmagy, içgin öwrenmegi we dünýä ýaýmakda tagallalaryny gaýgyrmazlygy, Watany söýmegi wesýet edýär. Gahryman Arkadagymyzyň halkymyza peşgeş beren «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynda hem ylymly-bilimli ýaşlaryň borçlary dogrusynda giňişleýin düşündiriş berilýär. Onda, ilkinji nobatda, ýaşlaryň bu düşünjeleriň mazmunyna we ähmiýetine göz ýetirmekleri ündelýär. Bu babatda hormatly Prezidentimiz kitabyň «Durmuşyň kadasy — paýhas pendi» atly bölüminde şeýle diýýär: «Ýiti akyly bolan, pähimli, oýlanmagy başarýan nesiller döwrüň zerurlygyna aýdyň düşünip bilýärler.

Ak şuglasy — ak bagtym

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzyň paýtagty Aşgabadyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy hem-de mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy mynasybetli uludan tutuljak toýa ýokary derejede taýýarlyk görülýär. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda bu baýramlara görülýän taýýarlyk, şeýle hem, ýurdumyzda gazanylýan ösüş-özgerişler şanly Garaşsyzlygymyzyň many-mazmunyny aýdyň görkezýär. Garaşsyz, baky Bitarap döwletimiz, hormatly Prezidentimiziň durmuşa ornaşdyrýan beýik işleriniň netijesinde bedew bady bilen öňe barýar. Türkmenistan döwletimiz häzirki ajaýyp döwrümizde dünýäde we sebitde alyp barýan diplomatik ýörelgelerini, esasan, üç ugur, ýagny ekologiýa, energetika we ulag-üstaşyr diplomatiýalary boýunça kesgitledi. Hormatly Prezidentimiziň daşary hem içeri syýasatdaky bu parasatly ýörelgeleri halkymyza ýurdumyzyň gülläp ösüşiniň miwelerini eçildi, mukaddes Garaşsyzlygy tug edinen türkmen döwletiniň dünýä ýüzündäki şan-şöhratyny belende göterdi.

Jemgyýetçilik guramalarynda

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap häkimliginiň, TDP-niň Bagtyýarlyk etrap komitetiniň, TMÝG-niň Bagtyýarlyk etrap Geňeşiniň bilelikde guramagynda etrabyň çägindäki orta mekdeplerde okaýan gyzlaryň arasynda «Seniň eliň — meniň dilim hünäri, Nusga bolup galsyn ilden-illere» atly bäsleşik geçirildi. Bäsleşige el işlerine höwesek, eli çeper okuwçy gyzlar gatnaşyp, halkymyzyň gadymdan gelýän el işleriniň asyl nusgasyny ýitirmän dowam etdirilmegini gazanmaga, ene-mamalarymyzdan gelýän milli mirasymyzy häzirki döwrüň ruhunda ösdürmäge uly höwes bildirýändiklerini görkezdiler. Gaýma gaýamakda, keşde çekmekde, köjemede, kanwada nagyş salmakda, haly dokamakda, jorap örmekde öňe saýlanan gyzlar bäsleşigiň ýeňijileri diýlip yglan edildi. Olara ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy.

Sagdynlygyň we bagtyýarlygyň gözbaşy

Halkymyz ähli döwürlerde saglygy dünýe malyndan ileri tutup, berk bedenli we sagdyn ruhly nesli kemala getirmäge uly ähmiýet beripdir. Bu barada hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly eserinde: «Türkmençilikde käteler gepiň äheňinden many alybam «Saglykmy?» diýilýär. Şeýle diýilmegi saglygyň ilkinji hem-de esasy gymmatlykdygynyň jemgyýetçilik ykrar edilmesini aňladýar» diýen setirler beýan edilipdir. Alym Arkadagymyz «Sport dostluga, saglyga we gözellige tarap ýoldur» atly eserinde bolsa: «Ylym ruhy baýlyk, saglyk bedeniň ýaraşygydyr. Çünki her bir baýlygyň bahasy janyň saglygynda duýulýar, yhlasyň rehneti görülýär. Bedeniň kadaly hereketi saglyk üçin örän wajypdyr» diýmek bilen, ynsan üçin saglygyň baş baýlykdygyny belläp geçýär. Bagtyýar zamanamyzda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda sporty ösdürmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugruna öwrülip, beden hem-de ruhy taýdan sagdyn nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek babatda uly işler amala aşyrylýar. Örän gysga döwürde ýurdumyzda köpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty ösdürmek ugrunda uzak geljegi nazarlaýan maksatnamalaýyn işler, iri taslamalar amala aşyryldy. Diýarymyzda dünýä ölçeglerine laýyk gelýän iri sport desgalary, atçylyk-sport toplumlary, stadionlar, sport mekdepleri, şeýle hem, sebitde deňi-taýy bolmadyk Olimpiýa şäherçesi gurlup, ulanylmaga berildi. Şonuň bilen birlikde, paý

Uz basyşly, gyz gylykly

Gözelligi, syraty, ýyndamlygy, häsiýeti bilen görenleri haýran galdyrýan bedewlerimiz halkymyzyň tutanýerli zähmeti, bilimi, söýgüsi, yhlasy netijesinde häzirki günlerimize gelip ýeten bahasyz gymmatlykdyr. Ahalteke bedewiniň dünýädäki şan-şöhratyny artdyrmak, olary gorap saklamak ugrunda Gahryman Arkadagymyz beýik işleri durmuşa ornaşdyrýar. Häzirki wagtda bedew ýurdumyzyň gazanýan ägirt uly üstünlikleriniň şöhlelenmesi bolup kalplara dolýar. Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, asyrlaryň dowamynda türkmen topragynda kemala gelen behişdi bedewlerimiziň şan-şöhratyny has-da belende galdyrmak boýunça häzirki wagtda ýurdumyzda giň gerimli maksatnamalaýyn işler durmuşa geçirilýär. Atçylyk pudagyny ösdürmek, halkara derejesinde ýaryşlary we bäsleşikleri geçirmek üçin dünýä ölçeglerine laýyk gelýän atçylyk sport toplumlary gurlup, ulanylmaga berildi.

Mermer şäher — Aşgabat

Aşgabadyň goýnunda geçirýän ajaýyp günlerimiň her biri öz talyplyk ýyllarymyň ýakymly ýatlamalary bilen kalbymda aýratyn orun alýar. Okuwa girenim ýaňy ýalydy, eýýäm okuwymyň üçünji ýylyny tamamlap barýan. Wagt edil ula goýberilen bedew ýaly töweregine seretmän, uly tizlik bilen çapyp barýar. Şeýle pursatlarda kalbyňda dörän ylhamy eliňe galam alyp, joşgunly beýan etseň, ajaýyp eser öz-özünden döreýän eken. Hawa, häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli künjeginde ak şäherimiz Aşgabadyň 140 ýyllygyna bagyşlanan taýýarlyk çärelerini görmek buýsandyrýar. Aşgabadyň geçen taryhy ýoly barada dörän gyzyklanma, onuň taryhda eýelän uly ornuny düýpli öwrenmegime sebäp boldy. Şeýlelik bilen, bu barada maglumat ýygnamak üçin Arçabil şaýolunyň ugrunda ýerleşýän Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasyndaky taryhy kitaplara salgylanmaly boldum. Şeýdip, döwlet kitaphanamyza gatnap ugradym.

Saglyk başlara täç bolsun!

Bezeg daşlarynyň adam bedenine ýetirýän täsiri Ametist daşy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

9-njy aprelde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň birinji çärýeginde ýerine ýetirilen işleriň jemlerine garaldy we degişli hasabatlar diňlenip, amala aşyrylan işlere baha berildi hem-de ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň wajyp wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Mejlise birnäçe ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň, welaýatlaryň häkimleri çagyryldy.

Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerini peýdalanmakda sanly ulgamyň ähmiýeti

Häzirki wagtda dünýä ýüzünde gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerine bolan islegleriň artmagy, daşky gurşawy goramak we ekologiýa taýdan «Ýaşyl» tehnologiýalary ýurdumyzda ornaşdyrmak maksady bilen, elektrik energiýany ýel elektrik stansiýalaryň hasabyna öndürmäge uly üns berilýär. Türkmenistanda Günüň hem-de ýeliň energiýasyny ulanmak babatynda ýurduň oňyn şertleri bar. Soňky ýyllarda Türkmenistan bu ulgamda halkara guramalary bilen tejribe alyşmak we dünýäniň öňdebaryjy tejribesini ornaşdyrmak ulgamynda üstünlikli hyzmatdaşlyk edýär. Ýel elektrik stansiýalarynyň ygtybarly we netijeli işlemegini üpjün etmek üçin taslamany işläp düzmekde bildirilýän gurnama iş kadalaryny berjaý etmek zerurdyr. Sarp edijileri elektrik energiýa bilen üpjün etmekde gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerinden, ýagny ýeliň energiýasyny elektrik energiýasyna öwürmekde ýel elektrik stansiýalaryndan peýdalanmagyň we ony gurnap, işe goýbermegiň derejesi çylşyrymly alamatlara baglylykda saýlanylyp alynýar. Wajyp hasaplanylýan alamatlaryň biri-de, ýel gorlarynyň energiýa potensialy we onuň wagta görä üýtgemesi, gurnaljak ýerdäki kuwwata, energiýa bolan zerurlyk, elektrik üpjünçilik ulgamynyň ygtybarlylygyna bildirilýän talaplar, elektrik üpjünçilik ulgamynyň tehniki-ykdysady görkezijileri degişlidir.

Howpsuz iş şertleri

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ähli ugurlarynda düýpli özgertmeleriň giňden ýaýbaňlandyrylmagy bilen ata Watanymyzyň dünýä ýüzündäki abraý-mertebesi has-da belentliklere galdy. Mähriban Prezidentimiz: «Öz hataryna bir milliondan hem gowrak agzany jemleýän Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygy jemgyýetimizde agzybirligi, jebisligi berkitmekde, raýatlarymyzyň döredijilik işjeňligini ösdürmekde, agzalaryň zähmet hukuklarynyň hemişe goragynda bolmakda asylly işleri alyp barýar» diýmek bilen ýurdumyzda gazanylýan beýik ösüşleri giňden wagyz etmekde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň hem öňünde uly wezipeleriň durýandygyny nygtaýar.

Ösüşleriň binýady berkeýär

Gahryman Arkadagymyzyň ak pata bermegi bilen, 12-nji aprelde ýurdumyzyň iri banklarynyň — Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankynyň hem-de Türkmenistanyň «Senagat» paýdarlar täjirçilik bankynyň täze edara binalarynyň açylyş dabaralary boldy. Bu binalaryň açylyp ulanylmaga berilmegi raýatlarymyza täze, döwrebap bank hyzmatlaryny hödürlemäge, hyzmatlaryň hilini has-da ýokarlandyrmaga ýardam eder. Bizem şeýle şatlykly pursatlarda bank ulgamynyň hünärmenleriniň käbiri bilen söhbetdeş bolup, olaryň ýürek buýsançlaryny ýazga geçirdik. Göwher ORAZOWA, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň jemgyýetçilik aragatnaşygy we ýazgy bölüminiň baş hünärmeni:

Aýlaryň soltany — remezan

Garaşsyz, baky Bitarap döwletimizde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ata-babalarymyzyň asyrlardan-asyrlara, nesillerden-nesillere geçirip gelen asylly ýörelgeleri rowaçlyklara beslenýär. Ynsanperwerligi, hoşniýetliligi, dost-doganlygy, dogruçyllygy we päkligi ebedi ýol-ýörelge edinen halkymyzyň beden we ruhy taýdan päklenmegiň keremli aýy hökmünde aýratyn sarpa goýýan Remezan aýynyň ýetip gelmegi kalbymyza şatlyk, ylham-joşgun paýlap, ata Watanymyzda täze, belent sepgitleri gazanmaga ruhlandyrýar. Oraza aýy gadymy döwürlerden bäri türkmen halkynyň durmuşynda aýratyn möhüm orun eýeläpdir. Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň:

Bagtymyzyň gözbaşy

Gahryman Arkadagymyz özüniň jöwher paýhasyndan dörän «Bitarap Türkmenistan» atly kitabynda: «Türkmenistanyň Garaşsyzlygy halkymyzyň durmuşynda möhüm çelgidir. XX asyryň ahyrynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny gazanmagy bilen türkmeniň azatlyk, bagtyýar durmuş hakyndaky asyrlarboýy eden arzuwlary hasyl boldy» diýip, çuňňur parasatlylyk bilen belleýär. Bu günki gün akyldar şahyr Magtymguly Pyragynyň: «Gurdugym aslynda bilgil, bu zeminiň myhydyr, Erer ol erkan mydam, budur ki türkmen binasy» diýip arzuwlan Garaşsyz hem baky Bitarap türkmen döwletiniň abraý-mertebesi barha belende galyp, ynsanperwerlik nuruny dünýä çaýýar. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ata Watanymyz mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýuna bedew batly ösüşlere eýe bolup, uly üstünlikler bilen dabaralara beslenip barýar. Milli Liderimiziň başlangyjy bilen «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylan bu ýyl hem eziz Diýarymyzy şan-şöhrata besleýän ýyllaryň birine öwrülýär. Munuň şeýledigini Gahryman Arkadagymyz tarapyndan yzygiderli öňe sürülýän başlangyçlaryň bütin dünýäde giňden goldawa eýe bolýandygy hem aýdyň görkezýär. BMG-niň Baş Assambleýasynyň 73-nji mejlisinde biragyzdan kabul edilen «2021-nji ýyl — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» atly Kararnama hem hormatly Prezidentimiziň alyp barýan içeri we daşary syýasatynyň umumadamzat ähmiýetlidigin