Watan

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-48, 39-96-27, 39-95-93
Email: watan-gazeti@online.tm

Habarlar

Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň mejlisi

29-njy oktýabrda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli birnäçe möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Hormatly Prezidentimiz degişli ýolbaşçylaryň hasabatlaryny diňledi. Döwlet Baştutanymyz milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda durnukly ösüşiň üpjün edilýändigini kanagatlanma bilen belledi. Hormatly Prezidentimiz «Aşgabat şäheriniň häkimliginiň köp gatly awtoduralgalaryny hem-de Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň guşçulyk toplumyny hususylaşdyrmak hakynda» Karara gol çekip, ony degişli ýolbaşça elektron resminama dolanyşygy ulgamy arkaly iberdi we Kararyň öz wagtynda ýerine ýetirilmegini hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Paýtagtymyzyň gözelligi has-da artýar

28-nji oktýabrda paýtagtymyzda S.Türkmenbaşy we A.Nyýazow şaýollarynyň çatrygynda ýerasty awtomobil we pyýada geçelgeli «Mahabat» binasy ýerleşdirilen toplumyň hem-de «Diwan» myhmanhanasynyň açylyş dabaralary boldy. Döwletimiziň hemişelik Bitaraplyk ýagdaýyna eýe bolmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan dabaralara hormatly Prezidentimiz gatnaşdy.

Hoşniýetli hyzmatdaşlyk: sebit gatnaşyklary

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda, mähriban Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary, bimöçber aladalary, oýlanyşykly başlangyçlary bilen, ýurdumyzyň halkara abraýy has-da belende galýar. Türkmenistan daşary syýasatyň esasy ugurlary bolan ulag-aragatnaşykda, medeni-ynsanperwer ulgamda, saglygy goraýyş pudagynda, ekologiýany goramakda uly üstünlikleri gazanýar. Gahryman Arkadagymyzyň dünýäniň abraýly guramalarynyň derejesinde öňe sürýän başlangyçlary dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giň goldawa eýe bolýar. Häzirki wagtda Türkmenistan sebitde ylalaşdyryjy merkez bolmak bilen, dünýäde howpsuzlygy we parahatçylygy üpjün etmek meselesine aýratyn üns berip, bar bolan howplara we wehimlere garşy netijeli göreşmegiň ýollaryny işläp düzmäge, goňşy döwletleriň hem-de halkara bileleşiginiň giňden gatnaşmagy ugrunda yzygiderli çykyş edýär. Ýurdumyz parahatçylygy we howpsuzlygy goldamagyň, täze wehimlere hem-de howplara garşy göreşmegiň wezipelerini durmuşa geçirmekde öňüni alyş diplomatiýasyna uly ähmiýet berýär. 2007-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Aşgabat şäherinde BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkezi açyldy. Türkmenistan sebit meseleleriniň dürli jähetlerine bu düzümiň has işjeň çekilmegine ýardam edýär, şeýle hem halkara terrorçylygy, adam söwdasy, neşe serişdeleriniň we ýaraglaryň bikanun dolanyşygy ýaly derwaýys meseleleriň çözgüdini tapmaga gönükd

Täze binalar açyldy

30-njy oktýabrda paýtagtymyzyň demirgazyk böleginde Awtoulag kärhanalar birleşiginiň açylyş dabarasy boldy. Oňa hormatly Prezidentimiz gatnaşdy. Ir säher bilen hormatly Prezidentimiz açylyş dabarasynyň bolýan ýerine geldi. Bu ýere ýygnanan ýurdumyzyň Mejlisiniň we Hökümetiniň ýolbaşçylary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary döwlet Baştutanymyzy mähirli garşyladylar. Aýdym-saz toparlary ajaýyp döwrümizi wasp edýän aýdymy ýerine ýetirdiler. Hormatly Prezidentimiz bu ýerde taýýar edilen münbere geçip, dünýäde Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan Bitaraplyk hukuk derejesi iki mertebe ykrar edilen ýeke-täk döwlet bolan Garaşsyz Türkmenistan döwletimiziň şu günki ösüşleri, ýurdumyzyň ösýän ulag-üstaşyr infrastrukturasy, döwletimiziň çäginiň sebitde iri ulag-logistika merkezine ynamly öwrülmegi babatda durup geçdi.

Kämil kanunçylyk binýady

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda, ýurdumyz batly gadamlar bilen barha öňe barýar. Ýurdumyzda amala aşyrylýan taryhy özgertmeleriň netijesinde, ildeşlerimiziň ýaşaýyş-durmuş şertleri sazlaşykly ýokarlanýar. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň taryhy mejlisi, onda ara alnyp maslahatlaşylan meseleler we kabul edilen çözgütler eziz Diýarymyzy mundan beýläk-de ösdürmegiň, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini belent derejelere çykarmagyň ýolunda möhüm ähmiýetli waka boldy. Onda döwlet Baştutanymyzyň eden çuň manyly çykyşy ýurdumyzyň, halkymyzyň nurana geljeginiň hatyrasyna beýik işleri durmuşa geçirýän Gahryman Arkadagymyza uly hoşallyk duýgularyny döretdi. Hormatly Prezidentimiz: «Türkmenistan — gurýan ýurtdur, kuwwatly döwletdir. Ýurdumyzda amala aşyrylýan gurluşyklar Garaşsyz Watanymyzyň dünýäde kuwwatly hem-de ähli ugurlar boýunça ösýän döwletdigini aýdyň görkezýär» diýip belledi.

Sagdyn durmuş ýörelgesi

Jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek, ýaşlaryň arasynda sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmagy işjeňleşdirmek boýunça oňyn işler alnyp barylýar. Hormatly Prezidentimiziň hemmetaraplaýyn goldaw bermegi netijesinde, ýurdumyzda sportuň meşhur görnüşleri, şol sanda dünýäde giňden ýaýran we Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyna girizilen welosiped sportuny ösdürmek boýunça anyk işler ýerine ýetirilýär. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy esasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Kararnamasyna laýyklykda, her ýylyň 3-nji iýuny «Bütindünýä welosiped güni» diýlip yglan edildi. Munuň özi mähriban Arkadagymyzyň sebit hem-de ählumumy derejede sportuň ekologiýa taýdan arassa görnüşi hökmünde ykrar edilen welosiped sportuny ösdürmek, sagdyn durmuş ýörelgelerini berkitmek we bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmek boýunça alyp barýan giňmöçberli işleriniň halkara derejede ykrar edilýändiginiň aýdyň beýanydyr. Häzirki döwürde dürli derejedäki sport ýaryşlarynyň geçirilýän merkezine öwrülen Türkmenistanda 2021-nji ýylda Welotrek boýunça dünýä çempionatyny guramaçylykly geçirmek ugrunda zerur taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiziň Kararyna laýyklykda, ýurdumyzda guramaçylyk komitetiniň düzümi döredildi we tassyklanyldy.

Bagtyýarlygyň binýady

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda, täze taryhy döwrümiz yzygiderli ösüşlere hem-de giň möçberli özgertmelere, şanly senelere beslenýär. Gysga döwrüň içinde halkara gatnaşyklarynyň we hyzmatdaşlygyň ösüş merkezine öwrülen Türkmenistan dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni özüne çekip, döwletli başlangyçlarynda giň goldawa mynasyp bolýar. Dünýäde parahatçylygy goramak we halklaryň, döwletleriň arasynda dost-doganlyk gatnaşyklaryny, hoşmeýilli, özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmek döwletimiziň alyp barýan syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarydyr. Hormatly Prezidentimiz bu ugurlarda Garaşsyz döwletimiziň halkara ulgamynda tutýan ornuny ýokarlandyrmak we at-abraýyny artdyrmak üçin uly işleri alyp barýar. Türkmenistan parahatçylyksöýüjilige, oňyn Bitaraplyga we netijeli hyzmatdaşlyga mahsus bolan ýörelgelere esaslanýan daşary syýasy ugry yzygiderli ýöretmek arkaly, häzirki döwürdäki meseleleri oýlanyşykly işläp taýýarlamak boýunça işjeň garaýyşlara eýerýär we umumadamzat ösüşiniň hatyrasyna tagallalary birleşdirmäge gönükdirýär. Munuň şeýledigini döwlet Baştutanymyzyň umumadamzat ähmiýetli başlangyçlarynyň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan goldanylýandygy hem aýdyňlygy bilen tassyklaýar.

Borja wepalylyk

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy boýunça «Borja wepalylyk — gullukda üstünlik» diýen at bilen hepdelik geçirildi. Onda Gullugyň şahsy düzümini belent watançylyk ruhunda terbiýelemek maksady bilen dürli çäreler geçirildi. Hepdäniň dowamynda harby gullukçylaryň arasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisinde hormatly Prezidentimiziň wideoşekilli aragatnaşyk arkaly eden taryhy çykyşy boýunça wagyz-nesihatlar edildi. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisinde garalan meseleler boýunça çykyşlar diňlenildi.

Ýeňijilere sowgat gowşuryldy

Der dökülip ýetişdirilen pagtany iň soňky hasylyna çenli ýygnap almak üçin ýurdumyzyň «ak altynly» atyzlarynda zähmet gaýnap joşýar. Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň ýüwrük elli kärendeçileri hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygyny uly zähmet üstünliklerine beslemek üçin pagta ýygymyny barha güýçli depginde alyp barýarlar. Pagta ýygymyna gatnaşýanlaryň armasyny ýetirip durýan Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesi ýakynda olaryň arasynda guralan ongünlük bäsleşigiň ikinji gezek jemini jemledi. Bäsleşikde etrabyň «Ýazly meýdan» daýhan hojalygynyň ýygymçysy Sähra Geldiýewa, «Hakykat» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Gülälek Ýusubowa öňdeligi eýelediler. Bäsleşigiň ýeňijilerine Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň ýörite sowgatlary gowşuryldy.

Telefon arkaly söhbetdeşlik

27-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Malaýziýanyň Premýer-ministri Muhiddin Ýassiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Hormatly Prezidentimiz Malaýziýanyň Premýer-ministri Muhiddin Ýassine däp bolan dostlukly döwletara gatnaşyklary pugtalandyrmaga berýän ünsi üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirip, Malaýziýanyň Aziýa-Ýuwaş umman sebitinde Türkmenistanyň ileri tutýan hyzmatdaşlarynyň biridigini belledi.

Ykdysady ösüşler

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda, döwletimiziň ähli ugurlarynyň uly ösüşleri, özgerişlikleri başdan geçirýändigi mese-mälim görünýär. Şol sanda ýurdumyzyň ykdysadyýetinde uly öňegidişlikler gazanylýar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiz tarapyndan tassyklanan «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy» hem-de «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy» üstünlikli durmuşa geçirilýär. Sanly ykdysadyýete geçmekde we maglumat jemgyýetini kemala getirmekde işgärler kuwwatyny has-da pugtalandyrmaga aýratyn üns berilýär. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ykdysadyýetini sanlylaşdyrmak boýunça ýerine ýetirmeli anyk wezipeleri orta goýýar. Hormatly Prezidentimiziň Kararyna laýyklykda, milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda sanly ulgamlary giňden ornaşdyrmak arkaly ýokary tehnologiýaly we bäsdeşlige ukyply sanly ykdysadyýeti ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça Pudagara topar döredildi, toparyň düzümi hem-de topar hakynda Düzgünnama tassyklanyldy. Hormatly Prezidentimiz ykdysadyýeti sanlylaşdyrmak, bu pudagyň işgärler kuwwatyny pugtalandyrmak, döwlet dolandyryşynyň netijeliligini, halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak üçin elektron we ylmy ulgamy özleşdirmek, ýokary tehnologiýalaryň hem-de kiçi we orta

Türkmenistan we AHHG: sebitde we dünýäde ekologiki howpsuzlyk ugrunda

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan sebit we dünýä derejesindäki derwaýys meseleleriň çözülmegine jogapkärli çemeleşýär. Bu ekologiýa we daşky gurşawy goramak meseleleri babatda hem şeýledir. Ýurdumyz dünýä bileleşiginiň bu wajyp ugurdaky tagallalaryna öz saldamly goşandyny goşup, möhüm başlangyçlary öňe sürýär. Şunda döwlet Baştutanymyzyň ekologiýa diplomatiýasy dünýä döwletleri we halkara guramalary tarapyndan gyzgyn goldawa mynasyp bolýar. Hormatly Prezidentimiz Durnukly ösüş boýunça «Rio+20» halkara maslahatynda, «Tebigy betbagtçylyklaryň töwekgelçiligini azaltmak» atly III Bütindünýä maslahatynda, VII Bütindünýä suw forumynda, şeýle hem BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlislerinde ekologiýa we daşky gurşawy goramak boýunça bütindünýä ähmiýetli tekliplerdir başlangyçlary öňe sürdi. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan ýer-suw baýlyklaryny aýawly saklamak hem-de rejeli peýdalanmak, çölleşmäge garşy göreşmek, ýerleriň zaýalanmagynyň öňüni almak, Aral deňziniň ekologiki meselelerini çözmek, biodürlüligi gorap saklamak, Hazar deňziniň deňiz gurşawyny goramak ugrunda halkara hyzmatdaşlygyny alyp barýar.

Täze binalar açyldy

28-nji oktýabrda paýtagtymyzda S.Türkmenbaşy şaýolunyň ugrunda ýerleşýän täze «Diwan» myhmanhanasynyň, şeýle hem S.Türkmenbaşy şaýoly bilen A.Nyýazow şaýolunyň çatrygynda gurlan «Mahabat» binasynyň açylyş dabaralary boldy. Açylyş dabaralaryna Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy. Mälim bolşy ýaly, Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýy iki ýola ykrar edilen Garaşsyz Türkmenistan döwletimiz, ähli halkymyz 12-nji dekabrda belleniljek Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllyk toýuna ýokary depginde taýýarlykly barýar. Bu taýýarlyk işleriniň aýrylmaz bölegi bolan paýtagtymyzda we ýurdumyzyň ähli künjeklerinde täze, zamanabap binalaryňdyr desgalaryň gurlup ulanymaga berilmegi ýudumyzyň barha ösýän ykdysady kuwwatynyň ajaýyp görkezijisidir. Ýerasty awtomobil we pyýada ötelgeli ajaýyp «Mahabat» binasy, mähriban Arkadagymyzyň täze binalaryň açylyş dabarasynda sözlän çuňňur manyly sözünde belläp geçişi ýaly, şäherimiziň görküne görk goşup, paýtagtymyzyň köçelerinde awtomobil ulaglarynyň we pyýada ýolagçylaryň hereketini sazlamaga hyzmat edýär. Binanyň mazmunyndaky sekizburçluk şekil biziň gadymdan gelýän milli ýol-ýörelgelerimizi, edim-gylymlarymyzy häzirki Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe neneňsi sarpalaýandygymyzy aýdyň görkezýär.

Bank hyzmatlary: kämillige tarap

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, milli ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek boýunça alnyp barylýan döwlet syýasatynyň netijesinde, ýurdumyzda ilatyň abadançylygyny üpjün edýän düýpli özgertmeler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzyň durnukly ösdürilmegine öz saldamly goşandyny goşýan milli bank ulgamy durmuş ähmiýetli taslamalary amala aşyrmaga işjeň gatnaşýar. Bank işjeňliginiň häzirki döwrüň üýtgeýän talaplaryna laýyklykda guralmagy milli ykdysadyýetimizi mundan beýläk ösdürmäge gönükdirilen wezipeleri ýerine ýetirmäge ähli şertleri döredýär. 1993-nji ýylyň 1-nji noýabrynda milli manadymyz dolanyşyga girizildi. Türkmen manadynyň dolanyşyga girizilmegi ykdysadyýetde täze ösüşli tapgyry alamtlandyrdy. Milli pul birligimiziň hümmetiniň ýokarlanmagy döwletimiziň ösüşiniň ykdysady görkezijileri bilen berk baglanyşyklydyr. Döwletimiziň syýasy durnuklylygy we özara bähbitli gatnaşyklara esaslanýan açyk gapylar syýasaty hem-de maýadarlar üçin goýum taslamalaryny amala aşyrmaga döredilýan örän amatly mümkinçilikler dünýä döwletleriniň hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz bilen işjeň hyzmatdaşlyk etmäge isleglerini artdyrýar.

Beýik işleriň beýany

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýurdumyzda Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ykrar edilen hemişelik Bitaraplyk halkara hukuk ýagdaýymyzyň 25 ýyllyk baýramçylygy uludan tutulýar. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda, döredijilikli ynsanperwer «Açyk gapylar» syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň netijesinde, hemişelik Bitarap Türkmenistan häzirki wagtda tutuş dünýäde parahatçylyk söýüji, ähli meseleleri diplomatik ýollar arkaly çözmäge işjeň gatnaşýan, ylalaşdyryjy merkezleriň biri hökmünde giňden tanalýar. Soňky sanlyja ýyllaryň içinde Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda, Türkmenistan döwletimiz dünýäniň ençeme döwletleri bilen medeni-gumanitar ugurdaky gatnaşyklary has-da ösdürip, hil taýdan täze derejelere çykarýar. Birleşen Milletler Guramasy bilen köpugurly hyzmatdaşlyk ýurdumyzyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň esasyny düzýär. BMG bilen hyzmatdaşlyk babatda hormatly Prezidentimiz: «BMG biziň üçin diňe bir iri wekilçilikli halkara düzümi däldir. Biz oňa ählumumy gatnaşyklaryň häzirki zaman ulgamynyň esasy daýanjy, dünýä giňişliginde parahatçylygy we bähbitleriň deňagramlylygyny saklamagyň, howpsuzlygyň häzirki gurluşynyň durnuklylygynyň kepili hökmünde garaýarys» diýip belleýär. Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, «Bitaraplyk — bu biziň dünýäde parahatçylygy ündeýän, halklary bagtyýarlyga çagyrýan hem-de ynsanperw

Milli manadymyza 27 ýyl

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, mähriban Arkadagymyzyň tagallalary netijesinde, ýurdumyzyň ykdysady ösüşinde ýetilen sepgitler sanardan kändir. Bank ulgamyndaky täzelikler, döwrelaýyk ýeňillikler, sanly ulgama geçmek babatda alnyp barylýan işleriň ählisi halkymyzyň ählitaraplaýyn bähbidine gönükdirilendir. 1993-nji ýylyň 1-nji noýabryndan türkmeniň milli puly — manat dolanyşyga girizildi. Garaşsyzlyk ýyllary içinde bu dolanyşyk has-da ösdi we kämilleşdi. Ýakynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň guramagynda, Türkmeniň milli manadynyň dolanyşyga girizilmeginiň 27 ýyllygy mynasybetli, «Milli manadymyz ykdysadyýetimiziň berk binýadydyr» diýen at bilen dabara geçirildi. Bu ýerde bank ulgamyna degişli sergiler, aýdym-sazly çykyşlar guraldy. Soňra bank ulgamynyň kärdeşler arkalaşygynyň işjeň agzalaryna Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň adyndan Hormat hatlary we sowgatlar gowşuryldy. Dabara halkymyzy asuda we parahat ýurtda ýaşadýan, mähriban Arkadagymyzyň adyna hoşallyk sözleri bilen jemlendi.

Orta asyr türkmen döwletlerinde pul dolanyşygy

Giriş Döwletleriň taryhyny öwrenmekde teňňeleriň aýratyn orny bar. Yslamyň ornaşan ýerlerinde teňňeleriň ýüzündäki adam şekili, beýleki suratlar ýazgylar bilen çalşyrylypdyr. Bu döwürde teňňeler metaldan ýasalan resminama öwrülip, onuň ýüzünde teňňeleriň çykarylan ýeri, senesi, gymmaty, şeýle hem hökümdaryň ady, onuň lakamy, musulman dininiň nyşany bolan keleme ýerleşdirilipdir.

Watan mukaddesligi

Watan ynsan üçin iň bir ileri bolan ezizlikleriň biri. Watan — seniň öýüň, ojagyň. Watanyň ykbalyny öz ykbaly bilen bitewülikde duýýan, Watan üçin her pursatda öz hany-manyny bermäge taýýar, hakyky ynsanlary kemala getirmekde, olaryň nesil terbiýesinde hormatly Prezidentimiziň eserleriniň örän uly ähmiýeti bardyr. Bu ajaýyp kitaplar halkymyz üçin bahasyna ýetip bolmajak hazynadyr. Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen neşir edilen «Paýhas çeşmesi» atly kitapda halkymyzyň asyrlaryň dowamynda toplan ahlak gymmatlyklary, atalar sözi we nakyllar öz beýanyny tapýar. Ajaýyp kitapdaky: «Towşana dogduk depe», «Her kimiň öz jaýy özüne Müsür» ýaly nakyllaryň üsti bilen ýaş nesle her kim üçin öz dogan öýünden, ojagyndan, Watanyndan başga gowy ýeriň ýokdugyny, Watanyň mukaddesdigini düşündirmekde uly ähmiýete eýe bolup, ýaşlarda watançylyk duýgularynyň ösmegine ýardam edýär.

Ajaýyp özgertmeler

Hormatly Prezidentimiz oba hojalyk toplumyny hemmetaraplaýyn ösdürmegiň, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürýän kuwwatlyklary artdyrmagyň hasabyna ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek boýunça wezipelere uly ähmiýet berýär. Şondan ugur alyp, ýurdumyzda azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak maksady bilen, 2021-nji ýylda ýeralma, gök-bakja we beýleki azyklyk oba hojalyk ekinleriniň meýdanyny, şu ýyl bilen deňeşdirilende, ep-esli giňeltmek hem-de öndürilýän hasylyň mukdaryny artdyrmak meýilleşdirilýär. Bulardan başga-da, döwlet Baştutanymyzyň degişli Kararyna laýyklykda, ýurdumyzda miweli baglary we üzüm nahallaryny ekmek hem-de olaryň ekilýän meýdanlaryny artdyrmak boýunça degişli işler alnyp barylýar. Mähriban Arkadagymyz obasenagat toplumyny dolandyrmak ulgamyny yzygiderli kämilleşdirmek, onuň netijeliligini ýokarlandyrmak meselelerini üns merkezinde saklaýar. Şol esasda pudagy sanly ulgama geçirmekde, ekerançylaryň we maldarlaryň zähmetini höweslendirmekde netijeli gurallar işlenip düzülýär. Öňde goýlan wezipeleri çözmekde ylmy taýdan çemeleşmäge, önümçilikde öňdebaryjy tehnologiýalary hem-de ýurdumyzyň iň gowy tejribesini ulanmaga möhüm ähmiýet berilýär.

Guýular

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzda milli medeni mirasymyzy öwrenmek, olar esasynda ösüp gelýän ýaş nesillerimize milli terbiýe, görüm-görelde bermek babatda ägirt uly işler alnyp barylýar. Bu ugurda mähriban Arkadagymyzyň okyjylarymyza sowgat berýän ajaýyp eserleri örän ähmiýetli usuly goldaw bolýar. Guýular halkymyzyň ata-baba ýaşaýyş-durmuş medeniýetiniň aýrylmaz bölegi bolan gadymy suwaryş hem-de agyz suwy bilen üpjünçilik desgalarynyň bir görnüşi hökmünde bellidir.