"Watan" gazeti

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-16, 38-61-17, 38-61-07
Email: watan@sanly.tm

Habarlar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi

Ýanwar aýynyň 26-na Mary welaýatynda iş saparynda bolan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bu ýerde Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Mejlisiň gün tertibine döwlet syýasatynyň möhüm meseleleri hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalary girizildi. Türkmenistanyň Mejlisinde

Suw serişdelerini rejeli peýdalanmagyň wajyp wezipeleri

25-nji ýanwarda türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyz Aşgabat şäheriniň töwerekleri boýunça iş saparyny amala aşyrmagyň barşynda Garagum derýasynyň hem-de beýleki akabalaryň suwuny rejeli peýdalanmak, derýanyň kadaly akymyny üpjün etmek, onuň kenarlaryny berkitmek meselelerine aýratyn üns berdi. Gahryman Arkadagymyz iş saparynyň dowamynda Garagum derýasynyň 798-nji kilometrinde ýerleşýän köpriniň üstünde saklandy. Bu ýerde Milli Liderimizi Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow, Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazow, Arkadag şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýew, Aşgabat şäheriniň häkimi R.Gandymow, şeýle-de «Altkom» we «Interbudmontaž» kompaniýalarynyň ýolbaşçylary A.Tislenko hem-de W.Petruk mübärekledi.

Halkyň durmuş derejesi ýokarlanýar

25-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiziň tabşyrygyna laýyklykda, «Çoganly» ýaşaýyş toplumyndaky Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky kottejler toplumynyň nobatdaky tapgyrynyň açylyş dabarasy geçirildi. Munuň özi häzirki zaman ülňülerine laýyk gelýän täze şäher düzümini döretmek işiniň dowam etdirilýändiginiň nobatdaky beýanyna öwrüldi. Halkymyzy ýokary hil derejesine laýyk gelýän amatly ýaşaýyş jaýlary bilen üpjün etmek hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň birine öwrüldi. Müňlerçe maşgalalar ýokary amatlyklary bolan täze ýaşaýyş jaýlaryna we kottejler toplumyna göçüp geldi. Köp sanly jaý toýlarynyň toýlanylmagy ýokary döredijilik we ynsanperwerlik ýörelgelerini özünde jemleýän häzirki zamanyň aýdyň nyşanlarynyň biri bolup durýar.

Buýsanjymyz çäksizdir

Arkadag Serdarly ýurdumyzda her birimiz buýsançly wakalaryň şaýady bolup ýaşaýarys. Döwlet ähmiýetli, halk bähbitli ol wakalaryň her biri ýurdumyzyň, şonuň ýaly-da, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň taryhyna altyn harplar bilen ýazylýar. «Jan Watanym Türkmenistan!» diýip urýan ýüreklerimizi joşa getirýär. Hut şeýledigi üçin, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda biziň ýüreklerimiz hem joşgunda. Geljegimiz hasaplanýan zehinli ýaşlarymyza halypa bolup, olar bilen bilelikde wagyz-nesihat çärelerine gatnaşyp çykyş edýäris. Ýurdumyzda bolup geçýän wakalary ýaýmakda mynasyp goşandymyzy goşýarys. Elbetde, bu bize öňküdenem joşgunly ýaşamaga, arman-ýadaman işlemäge mümkinçilik berýär. Dogrudan-da, mähriban Watanymyzda uly işleri amala aşyrýan beýik şahsyýetlere çäksiz hormat goýulýar. Biz munuň şeýledigine golaýda bolup geçen taryhy wakanyň üsti bilen ýene bir gezek aýdyň göz ýetirdik. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi bolup geçdi. Onda döwletli çözgütler kabul edildi, halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasy bolan Türkmenistanyň Halk Maslahaty döredilip, onuň Başlyklygyna Gahryman Arkadagymyz saýlandy. Şol döwletli Maslahata gatnaşmak bagtynyň miýesser edendigi üçin hem özümi iň bir bagtyýar adamlaryň biri hasaplaýaryn.

Röwşen ykbally nesiller

Elimizi ýüregimiziň üstünde goýup, buýsanç bilen aýdýan döwlet senamyzda «Nesiller döş gerip, gorar şanyňy» diýen ajaýyp setir bar. Ol halkymyzyň, şol sanda ýaşlaryň Watan öňündäki perzentlik borjunyň lebzidir. Bu ýürek sözi Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiziň hem-de halkymyzyň ygrarly ýaşlara bildiren ynamynyň esasydyr. Ýylyň gelşi äheňinden belli. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly ýurdumyzyň her bir raýatynyň hakydasynda müdimi möhürlenjek taryhy pursatlara baý bolar. Ynam güýçli bolanda, ýetilmejek menzil ýok. Halkymyzyň ýaşlara bildirýän ynamy uludyr. Biri-birinden owadan gelýän günleriň gujagynda, eşretli durmuşda ýaşap, halal zähmet çekmek, ukyp-başarnyklaryny döwletiň ösüşine gönükdirmek bagtyýar ýaşlaryň baş maksady bolmalydyr. Çünki halkyň ynamy — Hakyň ynamy.

Geljegimizi gurýan bagtyýar ýaşlar!

Bagtyýarlyga beslenen ýurdumyzda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly dowam edýär. Bu ýyl hem şan-şöhrata, üstünliklere beslenip, eziz Watanymyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazylýar. Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli beýik özgertmelerini mynasyp dowam etdirýän Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda her günümiz toý-baýramlara, şanly wakalara beslenýär. Muňa «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda halkymyzyň taryhynda we ykbalynda bolup geçen buýsançly wakalar hem şaýatlyk edýär.

Watan goragy mertebedir

Kalbynda Watana wepalylyk duýgusy mäkäm ornan, döwletimiziň parahatçylygyny we halkymyzyň abadan durmuşyny goramagy mukaddes borç saýýan türkmen harby gullukçylary, taryhyň müňýyllyklara uzaýan jümmüşinde öçmejek yz galdyran gaýduwsyz pederlerimiziň edermenlik kyssalaryndan, gahrymançylykly ömür ýollaryndan ruhlanýar. Eziz Arkadagymyzyň «Mertler Watany beýgeldýär» atly ajaýyp eserinde belleýşi ýaly, mähriban topragymyzyň parahatçylygyny we asudalygyny, ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösüşini, halkymyzyň abadan durmuşyny hem-de döredijilikli zähmet çekmegini üpjün etmekde harby gullukçylarymyzyň möhüm orny bardyr. Şonuň üçin öňde goýlan wezipeleri üstünlikli çözmekde ezber harby hünärmenler zerurdyr. Şeýle jogapkärçilikli wezipelerden ugur alyp, häzirki wagtda milli goşunymyzda Watana wepaly, harby kasama ygrarly, harby borjy ak ýürekden ýerine ýetirýän kämil harby hünärmenleri terbiýeläp ýetişdirmäge uly ähmiýet berilýär. Çünki «Watan goragçysy» diýen belent ada mynasyp bolmak her bir türkmen üçin uly mertebedir.

Mukaddeslik

Watan — dünýädäki iň beýik saýylýan mukaddeslikleriň biri. Watan — seniň dünýä inip, göbek ganyň daman ýeri, seni mähriban käbäň ýyly mähri bilen ezizleýän ýeri. Watan — seniň öýüň, ojagyň. Watanyň gadyr-gymmatyny ýat ülkelerde bolanyňda, has-da gowy bilýärsiň. Öz ýurduňdan çykyp, özge ýere gideniňde ýüregiň «Watan!» diýip urýar. Watana dolanyp geleniňde, Watan seni gujagyny açyp garşylanda, diýseň tolgundyryjy pursatlary başdan geçirýärsiň. Şonda dana ata-babalarymyzyň «Watanyň tüssesi ýat iliň odundan ýagşy» diýen jaýdar setirleri ýadyňa düşýär.

Metjitli, azanly ýurdumyz bardyr

Arkadag Serdarly ýurdumyzda biz «Metjitli, azanly ýurdumyz bardyr!» diýen sözleri buýsanç bilen aýdýarys. Çünki hatda kiçiräk obalarymyzdan başlap, uly şäherlerimiziň ählisini döwrebap görnüşde bina edilen metjitler bezeýär. Olarda sadakalar berlip, ýagşy dilegler edilýär. Şeýle metjidiň Ahal welaýatynyň merkezi bolup, tylla Gün ýaly lowurdaýan Arkadag şäherimizde hem peýda boljakdygy buýsanjymyza buýsanç goşdy. Çünki düýbi tutulan islendik gurluşygyň sähel wagtda bina bolýan ýurdy bolan eziz Watanymyzda tutumly işler sungat derejesinde gülleýär. Hajy Arkadagymyzyň maslahatdyr teklipleriniň esasynda bina boljak bu baş metjidiň gurluşygyna sähetli hasaplanýan anna gününde badalga berilmeginiň özünde-de uly many, ynanç bar. Köňül tämizliginiň binasy hasaplanýan bu baş metjidiň ýanynda medrese, namaz okalýan ýer, kitaphana we tehniki desgalar hem bolup, ol iň bir gelim-gidimli ýerleriň biri bolar. Goý, Arkadag şäherinde düýbi tutulan Ahal welaýatynyň baş metjidiniň gurluşygy üstünlikli tamamlanyp, onda azan sesleri belentden ýaňlanyp dursun! Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň sogaply işleri dowamat dowam bolsun! Halkyň aňyna ornap, ýüreginde ýaşaýan mukaddeslikleri bar. Şolaryň biri hem metjitdir medreselerdir. Şol ýerlere gatnap, ybadat edip, bilim alan pederlerimiziň dünýäsini Haka gulluk etmek, halal, ynsanperwer bolmak ýaly ýagşy gylyklar bezäpdir. Şeýledigi üçin

Dabaraly maslahat

Ýakynda TDP-niň Gyzylarbat etrap komitetiniň, etrap häkimliginiň, jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda etrap Medeniýet öýünde «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar: mukaddes ynama wepaly nesil» atly dabaraly maslahat geçirildi. Maslahata il sylagly ýaşulular, mährem eneler, edara-kärhanalarda zähmet çekýän işgärler gatnaşdy. Maslahatda çykyş edenler häzirki wagta çenli gazanylan üstünlikler, şu ýylda meýilleşdirilýän işler dogrusynda giňişleýin durup geçdi. Maslahatyň dowamynda etrap medeniýet bölüminiň çeper höwesjeňleri aýdym-sazly çykyşlary ýerine ýetirdi.

Antibiotikleri özbaşdak ulanmakdan saklanyň!

Möwsümleýin döreýän ýiti respirator kesellerinde antibiotik derman serişdelerini özbaşdak ulanmak nädogrudyr. Antibiotikler kesel dörediji bakteriýalara garşy täsirli derman serişdeleridir. Bakteriýalar bir öýjükli mikroorganizmlere degişli bolup, olar öz öýjüklerinde ýaşamaga, köpelmäge ukyply bolýar. Antibiotik derman serişdeleri öýjük diwarjyklaryny weýran etmek arkaly bakteriýalary öýjükleri bilen bilelikde ýok edip bilýär.

Demokratik özgertmeler rowaçlanýar

Jemgyýetiň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan her bir meseläni il-güne sala salyp, köpçülik bilen maslahatlaşyp çözmek parasatly ata-babalarymyzyň asylly däbidir. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 21-nji ýanwaryn­da paýtagtymyzda­ky Mas­la­hat köş­gün­de Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş­lyk­lyk et­me­gin­de geçirilen Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li Ge­ňe­şi­niň, ýurdu­my­zyň jemgyýet­çi­lik we­kil­le­ri­niň bilelikdä­ki mej­li­si hem ata-babalarymyzyň halk häkimiýetlilik däpleriniň täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylýandygyny tassyklady. Milli Geňeşiň hem-de jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki maslahatynda «Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda», «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunlarynyň kabul edilmegi şöhratly taryhymyzyň nobatdaky altyn sahypalaryny ýazdy. Halkyň bähbidine wekilçilik edýän ýokary wekilçilikli edaranyň – Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň hem-de kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli düzümiň, ýagny Türkmenistanyň Mejlisiniň döredilmegi baradaky çözgütler demokratik özgertmeleriň rowaçlanmagyny şertlendirdi.

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar

 Ýakynda 2023-nji ýylyna «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýip atlandyrylmagy mynasybetli Balkan welaýat kitaphanasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň guramagynda duşuşyk geçirildi. Oňa edara-kärhanalarda zähmet çekýän işgärler gatnaşdy. Duşuşygyň dowamynda çykyş edenler watansöýüjiligi, ynsanperwerligi, dostlugy hem-de hoşniýetliligi hemişelik hemra edinen ýaş nesilleriň döwletimizde amala aşyrylýan ykdysady, syýasy we medeni özgertmelere işjeň gatnaşmaklary üçin döredilýän şertler barada giňişleýin gürrüň berdi.

Döwrümize buýsanç

 Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Köýtendag etrap birleşmesiniň guramagynda etrapdaky 39-njy orta mekdebiň mejlisler jaýynda aýdym-sazly dabara geçirildi. Oňa il sylagly ýaşulular hem-de etrapdaky edara-kärhanalarda zähmet çekýän hünärmenler gatnaşdy. Dabarada ýurdumyzyň ösüşi hem-de dürli pudaklarda gazanylan üstünlikler hakynda täsirli çykyşlar diňlenildi. Şeýle hem medeniýet işgärleriniň ýerine ýetiren aýdym-sazly çykyşlary bu ýere ýygnananlara ruhy lezzet berdi. Bu ýerde ýaňlanan aýdymdyr sazlarda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ösüşi we Arkadagly Serdarymyzyň tagallasy bilen durmuşa geçirilýän il-ýurt bähbitli beýik işler mynasyp wasp edildi. Dabaranyň ahyrynda eziz Diýarymyzy ösüşiň täze belentliklerine sary alyp barýan Arkadagly Serdarymyzyň janynyň sag, belent başynyň aman bolmagy arzuw edildi.

Döwletli maslahat — oňyn çözgütler

Şu gün — 25-nji ýanwarda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde «Türkmen halkynyň Milli Lideri jebisligiň, döwletliligiň daýanjydyr!» atly dabaraly maslahat geçirildi. Ol 21-nji ýanwarda paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde garalan meselelere bagyşlandy. Onda Gahryman Arkadagymyzyň halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasyny — Türkmenistanyň Halk Maslahatyny döretmek baradaky taryhy teklibini halkymyzyň giňden goldandygy, şonuň netijesinde-de, milli parlamentiň bir palataly ulgama öwrülendigi barada gürrüň etdiler. Çykyş edenler manyly ömrüni halka hyzmat etmäge bagyşlan, Garaşsyz ýurdumyzy ösüşlere beslän Gahryman Arkadagymyzy türkmen halkynyň Milli Lideri diýip ykrar edilmegi bilen gutlap, Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesinde uly üstünlikleri arzuw etdiler.

Aýdym-sazly maslahat

Ýakynda  «Türkmennebit» döwlet konserniniň Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň mejlisler jaýynda aýdym-sazly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Türkmenbaşy şäher geňeşiniň «Türkmendeňizderýaýollary» agentligi bilen bilelikde guramagynda geçirilen aýdym-sazly dabara baý mazmuna eýe boldy.

Ýaşlar Watanymyzyň geljegi

Golaýda ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Dänew etrap geňeşi bilen etrap bilim bölüminiň bilelikde guramagynda etrabyň Medeniýet merkeziniň mejlisler jaýynda «Arkadag Serdarly Watan» ady bilen maslahat geçirildi. Oňa bilim ulgamynda zähmet çekýän hünärmenler gatnaşdy. Täsirli geçen maslahatda çykyş edenler 2022-nji ýylda gazanylan üstünlikler dogrusynda belläp geçdiler. Şeýle hem 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy ýaş nesillerimiziň ata Watanymyza bolan söýgüsini, zähmete bolan yhlasyny has-da artdyrandygyny buýsanç bilen bellediler. Mundan başga-da, maslahatda hormatly Prezidentimiziň bilim işgärleriniň öňünde goýan wezipelerini durmuşa ornaşdyrmak hakynda özara pikir alyşmalar boldy. Maslahatyň ahyrynda oňa gatnaşanlar Arkadagly Serdarymyzyň, Gahryman Arkadagymyzyň janlarynyň sag, tutýan tutumly işleriniň elmydama rowaç almagyny arzuw etdiler.

Nurana geljegi gurujylar

Döwlet dolandyryşynda ýaşlaryň gujur-gaýratyna, ukybyna we başarnygyna uly ynam bildirilýändigini aýdyňlygy bilen görkezýän «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýen şygar astynda başlanan 2023-nji ýylymyz döwletli tutumlara beslenýär.  21-nji ýanwarda ak mermerli paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi geçirildi. «Maslahatly biçilen don gysga bolmaz» diýen nakyla eýerýän ýurdumyz ata-baba ýörelgelerimize – asyrlaryň we döwürleriň synagyndan geçen geňeş etmek, sala salmak, halkyň pikirini diňlemek ýaly asylly däplere salgylanýar. Netijede, il-ýurt bähbitli çözgütler kabul edilýär, beýik işleriň düýbi tutulýar.

Dört gaýtarlanda göwnejaý

Gahryman Arkadagymyzyň «Çaý — melhem hem ylham» atly ajaýyp kitaby bahasyna ýetip bolmajak gymmatlyk bolup, çaý bilen baglanyşykly ähli ylmy maglumatlary, täsinlikleri özünde jemleýän çeşmedir. Çaýyň peýdaly täsirine uly baha berýän halkymyz gök çaýa diňe bir teşneligini gandyryjy içgi hökmünde baha bermän, eýsem, oňa sagdynlygyň we uzak ömür sürmegiň serişdesi, myhmansöýerligiň, gelen adama hormat goýmagyň nyşany hökmünde hem garapdyr. «Çaý bir gaýtarylanda laý, iki gaýtarylanda çaý, üç gaýtarlanda maý, dört gaýtarlanda göwnejaý» ýa-da «Çaýyň soňy dostuňa», «Içseň çaý, bolar göwnejaý»... ýaly sözler, megerem, şol sebäpli dörän bolsa gerek?!

Oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy

23-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Döwlet Baştutanymyz degişli ýolbaşçylaryň hasabatlaryny diňläp, dowam edýän oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň talaplaryny berk berjaý etmek arkaly alnyp barylmagynyň zerurdygyny aýtdy hem-de welaýatlaryň gowaça ekiljek meýdanlaryndaky sürüm, tekizleýiş işleriniň depginini artdyrmak babatda häkimlere birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Şeýle-de hormatly Prezidentimiz bugdaýa ideg etmegiň agrotehniki möhletlerde ýerine ýetirilmeginiň hemişe gözegçilikde saklanylmagy babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe görkezmeleri berdi.