"Watan" gazeti

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-16, 38-61-17, 38-61-07
Email: watan@sanly.tm

Habarlar

Gatnaşyklar berkidilýär

25-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň gubernatory Igor Babuşkini kabul etdi.

Ýurt zynaty, göwün ganaty

Asudalygy, abadançylygy özüne hemra eýläp gelýän ak günleriň gözelligini bütin äleme buşlap, eziz Watanyň ýaşyl ýaýlalarynda, belent baglarynda bagt lälesini kakýan guşlaryň ýakymly owazy köňül sährasynyň göwher güllerine nur çaýýar. Dogrudan-da, bu Watanyň gözel gujagynda bagt hakynda söhbet etmeýän, megerem, ýok bolsa gerek. «Bagt» diýlen düşünjä her kim dürlüçe düşünýär. Garaşsyz, asuda, berkarar ýurtda manyly ýaşaýarkak, yhlasly okaýarkak, halal zähmet çekýärkäk, «Bagt näme?» diýlen sowala jogap agtaryp ýörmegiň hajaty ýokmuka diýýärin. Sebäbi bu Garaşsyz Diýarda dogulmagyň özi hem bagtyýarlykdan nyşan. Şeýle mähriban Watanda gözel günleriň ylhamyndan ruhlanýan ynsanlaryň her biriniň kalbynda ak arzuwlar ýaşaýar. Aslynda, arzuwlar bu dünýä hasyl bolmak üçin inýärler. «Ýürekden çykan söz ýürege barar» diýlişi ýaly, ýürekden edilen arzuw hem hökman hasyl bolýar. Garaşsyz ýurdumyzyň halypa şahyry bolan Atamyrat Atabaýewiň şu goşgy setirlerinde aýdyşy ýaly, halkyň hak arzuwy elmydama wysala ýardyr: Halk arzuwy hasyl bolýar ahyry,Men bu güne kän asyrlap garaşdym.Men bu gün garaşsyz ýurduň şahyry,Türkmenistan — söwer ýurdum garaşsyz!

Garaşsyzlyk ― ganatymyz, bagtymyz

Ýakynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Türkmenabat şäher komitetiniň guramagynda «Lebap» toý mekanynda «Garaşsyz Diýarym bagta beslenýär!» ady bilen aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy geçirildi. Oňa dürli kärde zähmet çekýän ildeşlerimiz, işjeň partiýa agzalary, il sylagly ýaşulular, medeniýet we sungat işgärleri gatnaşdylar. Dabara gatnaşanlar ýetip gelýän mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllygy bilen hormatly Prezidentimizi, Gahryman Arkadagymyzy we ähli türkmen halkymyzy tüýs ýürekden gyzgyn gutladylar. Medeniýet we sungat işgärleriniň Garaşsyz Diýarymyzy wasp edýän aýdymdyr sazlary dabaranyň şowhunyny artdyrdy. Dabaranyň ahyrynda Arkadagly Serdarymyzyň, Gahryman Arkadagymyzyň adyna aýdylan alkyş sözleri belentden ýaňlandy.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisindäki ÇYKYŞY

(Aşgabat şäheri, 2023-nji ýylyň 24-nji sentýabry) Hormatly maslahata gatnaşyjylar!Eziz watandaşlar!

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisindäki ÇYKYŞY

(Aşgabat şäheri, 2023-nji ýylyň 24-nji sentýabry) Hormatly Halk Maslahatynyň mejlisine gatnaşyjylar!Eziz watandaşlar!Gadyrly myhmanlar!Hanymlar we jenaplar!

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi

24-nji sentýabrda paýtagtymyzda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi. Umumymilli forumyň gün tertibine ýurdumyzy mundan beýläk-de okgunly ösdürmäge, halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilen düýpli özgertmeleri amala aşyrmagyň ileri tutulýan wezipeleri girizildi. Maslahat köşgüne ýurdumyzyň ähli künjeginden wekiller ýygnandylar. Olar Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowy şowhunly el çarpyşmalar bilen garşyladylar.

Ylham ýaýlasy

Arkadagly Serdar bilen baky seždäm, Garaşsyzlyk! Synmaz erkim, daýanjymda sarsmaz arkam, Garaşsyzlyk,Kasamymda, ynanjymda synmaz sarpam, Garaşsyzlyk,Ähtim, wepam, buýsanjymda ýagty ertäm, Garaşsyzlyk,Hem gursakda, hem ganymda, baky seždäm, Garaşsyzlyk,Gadym şöhratly ýollaryň ruhunda sen, Garaşsyzlyk,Arkadagly menzilleriň tugunda sen, Garaşsyzlyk!

Geňeş — döwletlilikden nyşan

24-nji sentýabrda paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi. Onuň dowamynda döwlet durmuşynda ýetilen sepgitlere giňişleýin seljerme berildi. Biz hem Halk Maslahatynyň mejlisine gatnaşanlaryň käbiri bilen söhbetdeş bolup, olaryň ýürek buýsançlaryny okyjylarymyza ýetirmegi makul bildik. Şamämmet TÄÇJANOW, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň umumy bölüminiň müdiri:

Türkmenistan — dünýäniň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Türkmenistan mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyny giňden belleýär. Şonuň üçin hem häzirki günlerde dünýä metbugatynyň millionlarça okyjylarynyň ünsüni Türkmenistanyň Garaşsyzlyk ýyllarynda ýeten belent sepgitlerine, bu mukaddes baýramçylyk mynasybetli geçirilýän dabaralara çekýär. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli düýn paýtagtymyzyň «Arçabil» myhmanhanasynda «Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan halkara habarlar giňişliginde» atly halkara media forum geçirildi. Oňa türkmen wekiliýeti bilen bir hatarda daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Media forumyň başynda «Türkmenistanda Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurtda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ösüşi we olaryň orny» atly wideorolik görkezildi. Şeýle-de media forumyň çäklerinde ýurdumyzyň we Türkmenistanda saparda bolýan dünýäniň ençeme döwletleriniň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylarynyň çykyşlary diňlenildi.

Sylag-serpaýyňyz gutly bolsun!

Düýn Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerinde mynasyp goşandy bolan ildeşlerimizi mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli döwlet sylaglary bilen sylaglamak dabarasy boldy. Baş baýramymyza barýan günlerimiz ildeşlerimiziň köpüsi üçin aýratyn şatlykly wakalaryň ýakymy bilen gurşaldy. Şu şatlykly pursatda sylag-serpaýa mynasyp bolan ildeşlerimiziň käbiriniň hoşallyk sözlerini okyjylarymyza ýetirýäris. Nursoltan ŞAHAÝEWA,Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň «Aşgabatagyzsuw» birleşiginiň Suw galdyryjy beketler gullugynyň maşinisti, Türkmenistanyň «Watana bolan söýgüsi üçin» medalynyň eýesi:

Türkmenistanyň raýatlarynyň sany barha artýar

Şu gün, 25-nji sentýabrda Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň Merkezi edarasynyň Mejlisler zalynda hormatly Prezidentimiziň ynsanperwer Permany esasynda ýurdumyzyň çäginde hemişelik ýaşaýan, raýatlygy bolmadyk adamlara Türkmenistanyň raýatlyk pasportlarynyň hem-de Gahryman Serdarymyzyň gol çeken Kararyna laýyklykda daşary ýurt raýatlaryna Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamalaryň gowşurylmagy mynasybetli dabara geçirildi. Dabara ýurdumyzyň Döwlet migrasiýa gullugynyň, Daşary işler ministrliginiň, Içeri işler ministrliginiň ýolbaşçylary we işgärleri, Halkara guramalarynyň wekilleri we beýlekiler gatnaşdylar. Olaryň çykyşlarynda bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň öňe sürýän asylly ynsanperwer halkara başlangyçlary dünýä jemgyýetçiliginde giň goldawa eýe bolýar.

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

22-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onuň barşynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy, käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Mejlise Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimleri çagyryldy. Rehimdarlyk, ynsanperwerlik ýörelgeleri

Telefon arkaly söhbetdeşlikler

22-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bilen  Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Russiýanyň Baştutany Türkmenistanyň Prezidentini doglan güni bilen gutlap, tüýs ýürekden berk jan saglyk, abadançylyk, jogapkärli döwlet işinde mundan beýläk-de uly üstünlikleri arzuw etdi. Prezident Wladimir Putin Russiýa Federasiýasynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň soňky döwürde hil taýdan täze many-mazmuna eýe bolan oňyn döwletara dialogyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen tagallalaryna ýokary baha berilýändigini aýdyp, türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň netijeli ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna goşan uly goşandyny belledi hem-de Gahryman Arkadagymyza mähirli salamyny we iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.

Halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň tejribesi

22-nji sentýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli «Türkmenistanyň Garaşsyzlygy: halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň tejribesi we geljegi» atly halkara maslahat geçirildi. Maslahata Halkara guramalarynyň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň, ýurdumyzyň Mejlisiniň, Ministrler Kabinetiniň, Halk Maslahatynyň diwanynyň, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň ýolbaşçylary we wekilleri, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary we talyplary gatnaşdylar.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynda eden ÇYKYŞY

(Nýu-Ýork şäheri, 2023-nji ýylyň 19-njy sentýabry) Hormatly wekiliýetleriň Baştutanlary we agzalary!Hanymlar we jenaplar!

Hormatly Prezidentimiz BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasyna gatnaşdy

19-njy sentýabrda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Nýu-Ýork şäherinde iş saparynda bolan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasyna gatnaşdy. Irden hormatly Prezidentimiz BMG-niň ştab-kwartirasyna gelende, BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş we Baş Assambleýanyň 78-nji sessiýasynyň Başlygy Dennis Frensis mähirli garşyladylar.

Dostlukly gatnaşyklar ösdürilýär

18-nji sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasyna gatnaşmak üçin Nýu-Ýorkda iş sapary bilen bolan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş bilen duşuşdy. Nýu-Ýork wagty bilen günüň ikinji ýarymynda döwlet Baştutanymyz Birleşen Milletler Guramasynyň Sekretariatynyň binasyna geldi. Bu ýerde belent mertebeli myhmany BMG-niň Baş sekretary mähirli garşylady. Duşuşyk başlamazdan ozal, hormatly Prezidentimiz BMG-niň Hormatly myhmanlar kitabynda ýadygärlik ýazgy galdyrdy. Soňra döwlet Baştutanymyz we bu iri halkara guramanyň ýolbaşçysy Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň we BMG-niň baýdagynyň öňünde ýadygärlik surata düşdüler.

Ynsanperwer ýörelgeleriň dabaralanmagy

20-nji sentýabrda ýurdumyzyň baş baýramy bolan Garaşsyzlyk gününiň öňüsyrasynda paýtagtymyzyň «Mekan» köşgünde Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIV maslahaty geçirildi. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda geçirilen foruma daşary ýurtlarda kowçum bolup ýaşaýan türkmenleriň wekilleri we Watanymyzyň dürli künjeklerinden gelen ildeşlerimiz gatnaşdylar. Şanly waka mynasybetli bu ýeriň öňündäki meýdançada medeniýet işgärleriniň we sungat ussatlarynyň aýdym-sazly çykyşlary ýaýbaňlandyryldy. Gahryman Arkadagymyz belent ruha beslenen aýdym-sazlary diňläp, olary ýerine ýetirijiler bilen söhbetdeş boldy.

Iş saparlarynda boldular

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramçylygyna taýýarlyk görülýän günlerde hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy esasynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary ýurdumyz boýunça iş saparlaryny amala aşyrdylar. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow Aşgabat şäherine iş saparyny amala aşyrdy hem-de gözegçilik edýän düzümleriniň paýtagtymyzda alyp barýan işleri we Aşgabat şäheriniň arassaçylyk, abadanlaşdyryş derejesi bilen tanyşdy.

Döwrümize buýsanýarys

Düýn Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda täze obalaryň birbada ikisi — Köpetdag geňeşliginiň çäginde «Köpetdagyň ýalkymy» hem-de Owadandepe geňeşliginiň çäginde «Nurly zaman» obalary gurlup, dabaraly ýagdaýda ulanylmaga berildi. Ir ertirden dabaralaryň geçirilýän ýerinde aýdym-sazyň owazy belentden ýaňlanyp başlady. Jaý almak, öýli bolmak bagtyna mynasyp bolan obadaşlarynyň şatlygyna goşulan oba ilaty dabaranyň geçirilýän ýerine ýygnandylar. Şanly Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygynyň öňüsyrasynda ulanylmaga berlen obalar atlary agzalan geňeşlikleriň ilatyna baýramçylyk sowgady boldy. Baş baýramymyzy goşa şatlykda garşylap, şu obalardan öý almak bagty miýesser eden ildeşlerimiziň ýüzlerçesi üç, dört hem-de bäş otagly döwrebap öýleriň eýeleri boldular. Täze obalaryň her biriniň çäginde orta mekdebiň binasy, söwda merkezi, saglyk öýi, oba geňeşliginiň jaýy, sport meýdançasy, medeniýet öýi, kitaphana gurlupdur. Ahal welaýatynyň 2-nji gurluşyk-gurnama müdirliginiň «Aga gurluşyk», «Gujurly binalar», «Emir ogly», «Altyn tug» hususy kärhanalary tarapyndan bina edilen obalarda ýaşamak, okamak, işlemek üçin ähli mümkinçilikler döredilipdir.