"Watan" gazeti

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-16, 38-61-17, 38-61-07
Email: watan-gazeti@online.tm

Habarlar

Sport — gujur-gaýratyň, ruhubelentligiň gözbaşy

Zähmet rugsadynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 4-nji awgustda ogly Kerimguly bilen ir säherde Hazaryň kenaryna çykdy. Ol ýerde birsellem gezelenç edip, welosipedli ýörişi amala aşyrdy, şeýle-de sport maşklaryny ýerine ýetirdi. Säheriň sergin howasynda

Kenary toýly Hazar

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow zähmet rugsadynda bolýan döwründe — 1-nji awgustda Hazar deňziniň kenarynda täze döwrebap «Rowaç» kottejler toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Irden dabara gatnaşanlar hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy uly ruhubelentlik bilen garşyladylar. Tolgundyryjy pursat gelip ýetende ýygnananlaryň şowhunly el çarpyşmalary astynda hormatly Prezidentimiz toý bagyny kesip, «Rowaç» kottejler toplumyny açdy.

Hoşallyk maslahaty

Golaýda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda halkara sport ýaryşlarynda — Russiýa Federasiýasynda «Ýüpek ýoly — 2022» ralli-reýdinde hem-de geçen aýda Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda agyr atletika boýunça Aziýa çempionatynda çykyş edip, üstünlik gazanan türgenlerimizi hormatly Prezidentimiziň adyndan sylaglamak dabarasy boldy. Şu mynasybetli 4-nji awgustda bu ýerde hoşallyk maslahaty geçirildi. Oňa ýurdumyzyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri we türgenler gatnaşdylar. Maslahatyň barşynda çykyş edenler ýurdumyzda köpçülikleýin bedenterbiýäniň we sportuň ösdürilmegi bilen baglanyşykly meseleleri döwletimiziň hemişelik üns merkezinde saklanýandygyny buýsanç bilen belläp geçdiler. Şonuň ýaly-da ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkidilmegi, ýokary netijeli sportuň ösdürilmegi bilen baglanyşykly meseleleriň döwlet syýasatynda möhüm orun eýeleýändigini bellediler.

Halkara derejeli duşuşyk

1-nji awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýangyç-energetika toplumyna, şeýle hem söwda toplumyna gözegçilik edýän orunbasarlary, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory bilen Aýlagdaky Arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşiniň Baş sekretary Naýef Falah Mubarak Al-Hajrafiniň duşuşygy boldy. Duşuşygyň dowamynda Türkmenistan bilen Aýlagdaky Arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşiniň arasynda gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Ulag-logistika ulgamynda hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmeginiň, şeýle hem energetika pudagynda hyzmatdaşlygyň giňeldilmeginiň, harytlaryň we hyzmatlaryň görnüşleriniň, özara haryt dolanyşygynyň möçberleriniň mundan beýläk-de artdyrylmagynyň möhümdigi bellenildi.

Türkmen türgenleriniň şanly ýeňşi

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça iri halkara ýaryşlarda — Russiýa Federasiýasynda geçirilen «Ýüpek ýoly — 2022» ralli-reýdinde hem-de geçen aýda Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda agyr atletika boýunça geçirilen Aziýa çempionatynda baýrakly orunlary eýelän türgenleri sylaglamak dabarasy boldy. Taryhy üstünlikleriň beýany

Çagalaryň şatlygy egsilmez

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şu ýylyň 29-njy iýulynda sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde, beýleki möhüm çäreler bilen bir hatarda, awgust aýynyň 5-ne Esenguly şäherinde «Arkadagyň nesilleri» atly döwrebap dynç alyş merkeziniň dabaraly ýagdaýda ulanylmaga beriljekdigini aýdanda, buýsanjymyzyň çägi bolmady. Bu hoş habar kalbymyzy ýakymly ýatlamalardan doldurdy. Esengulynyň etrap merkeziniň çägindäki tarp ýerde dörän bu täsin şäherçäni emele getirýän haly fabrigidir medeniýet merkezi, çagalar bagydyr mekdep, sport toplumydyr bäbekhanasy hem bolan hassahana, etrap häkimliginiň edara jaýydyr etrap elektroaragatnaşyk kärhanasy, ýaşaýyş jaýlarydyr söwda merkezi... Esengulynyň her bir ýaşaýjysynyň buýsanjydyr.

Gur­lu­şyk we se­na­gat top­lu­my­nyň iş­gär­le­ri­niň gü­nüne

Gurýan döwlet — gurply döwlet Gujurly gollaryň gudraty bilen,Uzaklary nazarlap iş görülýär.Rahatlygy üçin raýatlarmyzyň,Ýaşaýyş jaýlary gözel gurulýar.Aşgabadyň gündizleri owadan,Nurly gijeleri gündiz mysaly.Depesi gök direýän ymaratlar,Örňäp barýar ýaz kömelegi ýaly.Welaýatlar ösýär bedew bat bilen,Lideri alkyşlap işleýär her kim.Ertirlerne asuda dogýar Kuýaş,Tok nur saçýar öýüň artdyryp görkün.Gurluşyklar gurşap alyp çar ýany,Ulalýar obalar, kentler, şäherler.Rowaçlygna kepil bagtyýar iliň — Parahat gündizler, saba-säherler.Lezzeti kän bu bagtyýar durmuşyň,Ykbal dost eýlänsoň sagu-sollarmyz.Dünýä nusga bolup arassalykda,Öwşün atýar şäherlermiz, ýollarmyz.Waspy dilde dessan ap-ak binalar, Lowurdap çar ýana saçyp dur ýalkym.Egsik däldir asla bagt pyýalasy,Tarypy giň dünýä dolan bu halkyň.

Günden goranyň!

Pasyllaryň içinde sapaly, şypaly hasaplanylýan tomusda her birimiziň Gün urma hadysasyndan goranmagymyz gerek. Gün astynda aşa köp gezelenç edileninde, onuň ultramelewşe şöhleleriniň adam bedenine düýpli zyýan ýetirmegi mümkindir. Şonda bedeniň Güne ýanmagy bilen birlikde gözleriň hem şikes almak mümkinçiligi ýokary bolýar. Islendik adam, açyk howada gezelenç edende, Gün urmadan goranmak üçin açyk reňkli egin-eşik, kellä başgap, ýaglyk atynmak, saýawan götermek hökmanydyr.

Abuna — 2022

«Watan» gazetiniň hormatly okyjylary! 2022-nji ýylyň ikinji ýarymy üçin ýurdumyzyň gazet-žurnallarynyň, şol sanda «Watan» gazetiniň elektron görnüşine abuna ýazylyşygy dowam edýär. Häzirki wagtda «Şu gün» we «2022-nji ýylyň 2-nji ýarymy 5 aýlyk bukja» atly bukjalara abuna ýazylyp bolýar.

Sport we ýaşlar

Ýakynda Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyndaky 1-nji sport mekdebiniň ýaş türgenleriniň arasynda «Ýaşlar sporty saýlaýar» ady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Duşuşykda hormatly Prezidentimiziň ýaş nesiller baradaky edýän aladalary, şeýle hem jemgyýetçilik ýerlerinde we ýaşlaryň arasynda tertip-düzgüni berjaý etmek barada aýdyldy. Ýurdumyzda ýokanç keselleriň öňüni almakda we olaryň garşysyna göreşmekde alnyp barylýan işler barada täsirli çykyşlar diňlenildi. Wagyz-nesihat duşuşygyna gatnaşanlar berkarar döwletimizi bagtyýarlygyň, abadançylygyň we sagdynlygyň mekanyna öwren hormatly Prezidentimiziň halkymyzyň saglygy, abadançylygy ugrundaky alyp barýan asylly işleriniň mundan beýläk hem rowaç almagyny, janynyň sag, belent başynyň aman bolmagyny arzuw etdiler.

Türkmen türgenlerini sylaglamak dabarasy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň  giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň beren tabşyrygyna laýyklykda şu gün—3-nji awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň «Awaza» sport toplumynyň sportuň oýun görnüşleri binasynda dabara geçirildi. Dabaranyň öňüsyrasynda bu ýerde bolýan ýurdumyzyň ýolbaşçylar düzüminiň agzalary eziz Watanymyzyň sport ulgamynda ýetilen sepgitleridir gazanan üstünliklerini   açyp görkezýän sergini synladylar. Dabara hormatly Prezidentimiziň Halkara ýaryşlarda ýeňiji bolan Türkmenistanyň ýygyndy toparlarynyň  türgenlerine iberen Gutlagy bilen açyldy. Dabaranyň dowamynda  Russiýa Federasiýasynda awtomobil sportunyň ralli-reýd görnüşi boýunça geçirilen «Ýüpek ýoly — 2022» atly halkara ýaryşynda birinji orny eýelän türkmen ekipažçylary Merdan Toýlyýew bilen   Şöhrat Toýlyýewe, Özbegistanyň Daşkent şäherinde ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda agyr atletika boýunça  geçirilen Aziýa çempionatynda altyn medala mynasyp bolan türgenlerimiz Medine Amanowa bilen Saparly Muhyýewe hormatly Prezidentimiziň adyndan,  Gahryman Arkadagymyzyň adyny göterýän Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň gymmat bahaly sowgatlary gowşuryldy.

Ýurdumyzyň asudalygy ugrunda

30-njy iýulda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň ýedi aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemlerine garalyp, ýakyn geljek üçin ilkinji nobatdaky wezipeler kesgitlenildi. Mejlisde ilki bilen, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri B.Gündogdyýewe söz berildi. Ol şu ýylyň ýedi aýynyň dowamynda ýolbaşçylyk edýän düzümlerinde geçirilen işler, ýurdumyzyň goranyş ukybyny pugtalandyrmak boýunça amala aşyrylýan çäreler barada hasabat berdi.

Täze durmuş rowaç alýar Watanda

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 29-njy iýulda sanly ulgam arkaly Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň başy hoş habarlardan başlandy. Şeýle hem mejlisde birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm wezipeleri hem-de döwlet durmuşynyň beýleki käbir meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Gallaçylaryň zähmet üstünligi

Sapaly hem şypaly mekan

Arkadagly Serdarymyzyň tagallalarynyň netijesinde Hazar deňziniň ekologik taýdan arassa kenarynda ýerleşýän «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyny mundan beýläk-de ösdürmek hem-de bu gözel künjekde halkymyzyň gowy dynç almagy üçin ähli amatlyklary döretmek babatda giň gerimli işler amala aşyrylýar. 1-nji awgustda — ýurdumyzyň ýolbaşçy düzümleriniň zähmet rugsadynyň ilkinji gününde hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda dabaraly ýagdaýda açylan «Rowaç» kottejler toplumy hem Gojaman Hazaryň türkmen kenaryndaky dynç alyş-sagaldyş düzümleriniň üstüni ýetirdi.

Hoş habaryň ýakymy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň başda durmagynda Diýarymyzyň ählitaraplaýyn ösüşleri mynasyp dowam etdirilip, halkara abraýy has-da artýar. Muňa ýakynda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyza gelip gowşan hoş habaryň mysalynda hem göz ýetirmek bolýar. Şonda ýurdumyzyň başlangyjy bilen öňe sürlen «Merkezi Aziýa parahatçylyk, ynanyşmak we hyzmatdaşlyk zolagy» atly Kararnamanyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 97-nji plenar mejlisinde biragyzdan kabul edilendigi hakynda ýakymly habar aýdyldy. Dünýäniň 19 döwleti ony döredijileri bolup çykyş edýärler. Bu milli Liderimiziň syýasy we ykdysady durnuklylygyň saklanylmagyna, sebit hem-de ählumumy derejede parahatçylygyň we ynanyşmagyň pugtalandyrylmagyna, häzirki döwrüň derwaýys meseleleriniň netijeli çözgüdine gönükdirilen işjeň syýasatynyň uly ähmiýete eýe bolýandygyny nobatdaky gezek aýdyň görkezdi. BMG-niň Baş Assambleýasynyň Kararnamasy bilen Merkezi Aziýanyň parahatçylyk, ynanyşmak we hyzmatdaşlyk zolagy hökmünde ykrar edilmegi sebitimiz üçin möhüm ähmiýetli wakadyr. Şeýle-de BMG-niň Baş Assambleýasynyň Türkmenistanyň başlangyjy bilen «Merkezi Aziýa parahatçylyk, ynanyşmak we hyzmatdaşlyk zolagy» atly Kararnamany kabul etmegi ýurdumyz bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasyndaky gatnaşyklaryň strategik we netijeli häsiýetde a

Gurýan döwlet gurpludyr

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk toýunyň barha ýakynlaşýan günlerinde Watanymyzyň özbaşdak ösüş ýoluna düşen döwründe ähli ulgamlar bilen birlikde, gurluşyk toplumynda gazanylan üstünliklere, ýetilen sepgitlere nazar aýlanyňda kalbyň buýsanja beslenýär. Ýurdumyzda durmuşa geçirilýän maksatnamalaýyn işleriň çäklerinde senagat desgalary, döwrebap ýaşaýyş jaý toplumlary guruldy, ösen ulag ulgamlary we durmuş düzümleri döredildi, gurluşyk serişdeleriniň önümçiliginiň kuwwaty artdy. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli ykdysadyýetimizde möhüm orny eýeleýän topluma okgunly ösüş mahsusdyr. Merjen paýtagt — külli türkmen buýsanjy

Halkara hyzmatdaşlyk pugtalandyrylýar

Ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllary öz içine alýan döwürde durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Döwlet maksatnamasynda, Oba milli maksatnamasynda hem-de Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň Konsepsiýasynda döwletimiziň geljekki ýedi ýyl üçin ykdysady strategiýasynyň esasy ugurlary kesgitlenilýär. Bu resminamalarda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda halkymyzyň abadançylygynyň we rowaçlygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen il-ýurt bähbitli başlangyçlar, giň gerimli taslamalar aýdyň beýanyny tapýar. Şoňa görä-de, ýurdumyzyň daşary ykdysady gatnaşyklarynyň ösmegine, eksport mümkinçilikleriniň giňemegine hem-de milli ykdysadyýetimize daşary ýurt maýa goýumlarynyň çekilmegine giň şertler döreýär. Arkadagly Serdarymyz halkymyzyň rowaçlygyny, ata Watanymyzyň abadançylygyny döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry hökmünde kesgitläp, ykdysadyýetimiziň mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrylmagyny hem-de diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilmegini, oňa öňdebaryjy tehnologiýalaryň, innowasiýalaryň we iň gowy dünýä tejribesiniň giňden ornaşdyrylmagyny esasy wezipeleriň hatarynda kesgitleýär. Türkmenistanyň haryt öndürijileriniň halkara söwdasyna gatnaşmagy üçin amatly şertleri döretmek hem-de ýurdumyzyň kärhanalarynyň netijeli täjirçilik işini üpjün etmek maksady bilen, söwda we maglumat üpjünçiligi hyzmatlary yzygiderli ýokarlandyrylýar.

Ýürek sözi

Zyýaratyňyz kabul bolsun! Ýakynda Gurban baýramynda Mekgede we Medinede haj parzyny berjaý eden ildeşlerimiz ýurdumyza dolanyp geldi. Aşgabat şäherinden we ýurdumyzyň welaýatlaryndan bolan zyýaratçylaryň 275-si mukaddes Käbä sežde edip, musulmanlaryň baş parzlarynyň birini berjaý etmäge döredip beren mümkinçiligi üçin Arkadagly Serdarymyza alkyş sözlerini aýdýar. Olaryň käbirleriniň ýürek buýsanjyny ýazga geçirip, okyjylarymyza ýetirýäris.

Daýhandan hereket — ýerden bereket

«Ýeňiş» daýhan birleşiginiň agzybir daýhanlary diňe bir Hojambaz etrabynda bolman, eýsem, Lebap welaýatynda hem öňe saýlanýar. Daýhan birleşigiň gallaçylary galla oragy möwsüminde ýetişdirilen hasyly çalt we ýitgisiz ýygnap ýurdumyzyň edermen gallaçylarynyň gazanan ýeňşine — 1 million 500 müň tonna golaý ýetilen belent sepgide mynasyp goşant goşdylar. Häzirki wagtda bolsa hojalygyň daýhanlary pagtanyň bol hasylyny kemala getirmek ugrunda zähmet çekýärler. Bu işde Gaýgysyz Pirimkulow ýolbaşçylyk edýän 4-nji kärendeçiler toparynyň agzybir kärendeçileri yhlas edýärler. Munuň şeýledigine aňyrsy-bärsi görünmeýän atyzlary, gününi sanap, hasyl toplaýan gowaçalary synlanyňda hem göz ýeterýärsiň. Şu günler gowaça ekilen meýdanlarda suwarmak, dökün bermek, hatarara bejeriş işleri agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda güýçli depginde alnyp barylýar. Göni hatarlary emele getirip, birenaýy ülpüldeşýän gowaçalaryň hatar aralarynda haşal otlara gözüň düşmeýändigini aýratyn bellemek gerek. Gowaçalarda gozalaryň sanynyň köpdügi bolsa, bu ýyl hasylyň bereketli boljakdygyndan nyşandyr.

Melhem bolar janyňa...

Berzeňňi şypahanasy Berzeňňi şypahanasy Aşgabat şäheriniň günortasynda şäher merkezinden 7,5 kilometr uzaklykda, Köpetdagyň eteginde ýerleşýär. Şypahananyň esasy aýratynlygy ýer astyndan çykýan, düzüminde kükürtli wodorod saklaýan mineral suwa baý bolmagydyr. Suwuň ýylylygy 36 gradus derejededir.