Watan

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-16, 38-61-17, 38-61-07
Email: watan-gazeti@online.tm

Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisindäki ÇYKYŞY

(Aşgabat, 2021-nji ýylyň 25-nji sentýabry) Eziz watandaşlar, mähriban halkym!Hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň we Hökümetiniň agzalary!Hormatly mejlise gatnaşyjylar!

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň karary

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medaly we ýadygärlik nyşany — Altyn şaý milli manadymyz bilen sylaglamak hakynda Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata Watanymyz mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly baýramyny uly dabaralara besläp, guwandyryjy zähmet üstünlikleri bilen garşylaýar. Garaşsyzlyk ýyllarynda halkymyzyň baý taryhy mirasyna, onuň syýasy we hukuk medeniýetine esaslanýan, şol bir wagtda hem döwlet gurluşynyň dünýä tejribesini nazara alýan türkmen döwletliliginiň häzirki zaman nusgasynyň kemala getirilmegi bilen, berkarar Watanymyz öz ösüşinde belent sepgitlere ýetdi. Hemişelik Bitarap döwletimiz dünýäde ýokary depginler bilen ösýän, «Döwlet adam üçindir!» diýen ynsanperwer taglymaty yzygiderli durmuşa geçirip, öz halkynyň abadan, bagtyýar we bolelin durmuşda ýaşamagyny gazanan ýurtlaryň hatarynda mynasyp orny eýeleýär.

Şanly Garaşsyzlygymyzyň şanyna

26-njy sentýabrda hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzda gurlan hem-de sebitde deňi-taýy bolmadyk Söwda we dynç alyş, işewürlik merkezlerinden hem-de döwrebap ýaşaýyş jaýlaryndan ybarat, «Aşgabat» binalar toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. «Aşgabat» binalar toplumy Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylda gol çeken Kararyna laýyklykda, «Beýik bina» hususy kärhanasy tarapyndan guruldy. Toplumyň öňündäki meýdançada döwlet Baştutanymyz ýygnananlaryň şowhunly el çarpyşmalary astynda toý bagyny kesip, söwda-dynç alyş merkezini açdy.

Beýik işler, döwletli tutumlar

25-nji sentýabrda paýtagtymyzyň Ruhyýet köşgünde Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirilip, ol döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynda şanly waka öwrüldi. Ata Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygynyň öň ýanynda geçirilýän maslahatyň gün tertibine özbaşdaklyk ýyllary içinde gazanylan netijeleri jemlemek, durmuş-ykdysady we demokratik özgertmeler ýoly bilen ynamly öňe barýan ýurdumyzy mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ösdürmegiň esasy meselelerini ara alyp maslahatlaşmak girizildi. Milli Liderimiz Halk Maslahatynyň mejlisine gatnaşanlara ýüzlendi.

Dostlukly kabul edişlikler

26-njy sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow meşhur «Bouygues» fransuz kompaniýasynyň baştutany Marten Buigi kabul etdi. Işewür milli Liderimizi hem-de tutuş türkmen halkyny uly baýram — Garaşsyzlygyň 30 ýyllyk şanly senesi, şeýle hem ýakynda geçirilen möhüm waka — Halk Maslahatynyň mejlisi bilen mähirli gutlap, ýolbaşçylyk edýän kompaniýasy üçin Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmegiň we milli Liderimiziň başlangyjy bilen amala aşyrylýan iri möçberli taslamalaryň durmuşa geçirilmegine gatnaşmagyň uly hormatdygyny nygtady.

Siz, Arkadag, döwrüň bagty, ylhamynda Garaşsyzlyk

Watan yşky her köňülde, Watan — bakylyk senasy,Şu topragyň her gülünde Watan — ykballaň penasy,Halkyň jiger-gursagynda yrylmaz türkmen binasy,Siz, Arkadag, döwrüň bagty, ylhamynda Garaşsyzlyk,Ak ýollarňyz dünýä ýagty, her köňülde Garaşsyzlyk! Döwrüň kerem-keramaty halk, Watan, Tug, Siz, Arkadag,Ömrüň aýdyň dowamaty halk, Watan, Tug, Siz, Arkadag,Köňlüň sarsmaz ymaraty halk, Watan, Tug, Siz, Arkadag,Siz, Arkadag, dünýäň bagty, ylhamynda Garaşsyzlyk,Sizde döwrüň synmaz erki, her köňülde Garaşsyzlyk!

Döwlet baştutanlarynyň duşuşygy

26-njy sentýabrda hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bilen duşuşygy geçirildi. Prezident Rustam Minnihanow döwlet Baştutanymyzy şanly sene bilen tüýs ýürekden gutlady hem-de tutuş türkmen halkyna iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.

Ýürekler alkyşdan doly

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, ýurdumyzda raýatlaryň çekýän halal zähmetine uly sarpa goýulýar. Baýramçylyklar we şanly seneler mynasybetli, zähmetde tapawutlanan ildeşlerimize döwlet sylaglary gowşurylyp, Şa serpaýlary ýapylýar. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň golaýda geçirilen mejlisinde hormatly Prezidentimiziň Permany bilen, Garaşsyz döwletimiziň, halkymyzyň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlary, köp ýyllaryň dowamynda çeken halal, yhlasly, göreldeli zähmeti, hünär ussatlygy nazara alnyp, ildeşlerimiziň birnäçesine Türkmenistanyň döwlet sylaglary gowşuryldy, hormatly atlary dakyldy. Hormatly Prezidentimiziň elinden serpaý almak iň uly bagtdyr. Şeýle bagtly ynsanlaryň biri hem BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň (ÝUNESKO-nyň) işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň jogapkär sekretary Çynar Rustemowadyr. Ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň ulgamynda köp ýyllaryň dowamynda yhlasly, halal zähmet çekip, berkarar Watanymyzyň özygtyýarlylygyny, konstitusion gurluşyny we döwlet Garaşsyzlygyny, hemişelik Bitaraplygyny pugtalandyrmaga uly şahsy goşant goşandygy, bitiren aýratyn görnükli hyzmatlary we gazanan üstünlikleri, şeýle hem uzak ýyllaryň dowamynda çeken yhlasly we tutanýerli zähmeti nazara alnyp, Çynar Rustemowa hormatly Prezidentimiz tarapyndan ýurdumyzyň iň ýokary tapawutlandyryş derejesi — «Türkmenistanyň Gahrymany» diý

Göreldeli — zähmetiň rehneti

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda paýtagtymyzda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýunyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiziň Permany bilen Watanymyzyň durmuş-ykdysady ösüşine hem-de halkara abraýynyň belende galmagyna goşan şahsy goşantlary üçin halk hojalygynyň dürli pudaklarynyň tapawutlanan işgärlerine, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, düzümleýin guramalaryň işgärlerine, döredijilik wekillerine ýokary döwlet sylaglaryny gowşurmak hem-de hormatly atlary dakmak dabaralary boldy. Biz hem Şa serpaýyna mynasyp bolan ildeşlerimiziň birnäçesiniň ýürek buýsançlaryny okyjylarymyza ýetirýäris. Ahmet ATAJANOW,Ahal welaýat Medeniýet müdirliginiň medeniýet merkeziniň estrada orkestriniň artisti, «Türkmenistanyň at gazanan artisti» diýen hormatly adyň eýesi:

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisindäki sanly ulgam arkaly ÇYKYŞY

Hormatly jenap Baş sekretar!Hormatly jenap Başlyk! Ilki bilen, jenap Abdulla Şahidi Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisiniň Başlygy wezipesine saýlanylmagy bilen gutlamaga hem-de oňa bu jogapkärli wezipede üstünlikleri arzuw etmäge rugsat ediň! Jenap Şahid, Türkmenistanyň Size hemmetaraplaýyn ýardam we goldaw berjekdigine ynandyrýaryn.

Türkmenistan täze teklipleri öňe sürdi

23-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň Baş Assambleýasynyň Nýu-Ýorkda ýerleşen BMG-niň ştab-kwartirasynda geçen hepdede açylan 76-njy mejlisinde sanly ulgam arkaly çykyş etdi. BMG-niň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisiniň gün tertibinde halkara gatnaşyklaryň ähli ugurlaryny öz içine alýan meseleleriň giň topary bar. Esasy temalaryň hatarynda bolsa dünýäde parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmek, häzirki zamanyň ählumumy wehimlerine we howplaryna garşy hereket etmek, durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek, ekologiýa we beýleki meseleler durýar. Pandemiýa garşy göreşmek hem-de netijeli köptaraplaýyn usullary işläp düzmek arkaly onuň täsirlerini ýeňip geçmek meselesine aýratyn üns berilýär.

Garaşsyzlygymyzyň waspy dünýä metbugatynda

Eziz Diýarymyzyň baş baýramyna görülýän taýýarlyklar, döwlet Garaşsyzlygymyzyň ýyllary içinde gazanylan üstünlikler dünýä döwletleriniň ünsüni özüne çekýär. Ýakynda Türkiýe Respublikasynda «Yerli düşünce» we «Istanbool Today», Awstriýa Respublikasynda «Galkynysh», Hindistanda «Business Central Asia» hem-de Pakistanda «The Diplomatic Insight» žurnallarynyň ýörite sanlarynyň Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp neşir edilmegi muňa aýdyň mysaldyr. Daşary ýurt neşirlerinde Türkmenistanyň Garaşsyzlyk ýyllary içinde ýeten sepgitleri, köpugurly ösüşleri, ähli ulgamlarda gazanan üstünlikleri hakynda giňişleýin gürrüň berýän makalalar ýerleşdirilipdir. Şeýle hem ýurdumyzyň alyp barýan döwlet syýasatyna, guraýan ýokary derejeli çärelerine, dünýä döwletleri bilen ýola goýan hoşniýetli gatnaşyklaryna uly baha berilýär. Neşirlerde hormatly Prezidentimiziň öňe sürýän köpugurly başlangyçlarynyň ähmiýeti aýratyn nygtalýar.

Ynsanperwerlik ýoly bilen

Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýylynyň içinde gazanylan üstünliklere ser salanymyzda Arkadag Prezidentimize, zähmetsöýer halkymyza, mähriban Watanymyza guwanjyň, buýsanjyň artýar. Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygynyň öň ýanynda Aşgabat şäherinde hem-de welaýatlarda täze binalardyr desgalar açylyp, ulanylmaga berilýär. Dürli baýramçylyk çäreleri guralýar. Garaşsyzlyk baýramçylygynyň öň ýanynda hormatly Prezidentimiz birnäçe ynsanperwer Permanlara hem gol çekdi.

Terbiýe mekdebiniň ýörelgeleri

Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýunyň bellenilýän aýynyň ilkinji gününde Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň geçen taryhy ýoly, ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ösüşi, ýaşlaryň döwletiň, jemgyýetiň, ene-atanyň we maşgalanyň öňündäki wezipe borçlary hakynda talyplar we mekdep okuwçylary bilen umumy sapagyny geçirmegi her bir adamyň kalbynda ýatdan çykmajak waka boldy. Bilim we ylym, edep-ekram düşünjeleri ynsanyň iň gowy gylyk-häsiýetlerini, belent adamkärçiligini, ahlak sypatlaryny özünde jemleýär, olar jemgyýetçilik gatnaşyklarynyň ösüşini kesgitleýär. Şu nukdaýnazardan, ýurdumyzda ähli pudaklar bilen bir hatarda, bilim ulgamy düýpli kämilleşdirilýär, okuw-terbiýeçilik işleriniň esaslary, wezipeleri, görnüşleri, usullary yzygiderli döwrebaplaşdyrylýar. Alym Arkadagymyzyň taryhy çykyşynda çuňňur paýhaslylyk bilen belleýşi ýaly, birek-birege hemaýat etmek, hormat goýmak, ejize ganym bolmazlyk halkymyzda müdimilik gelýän kadadyr. Bu öwütler ynsanperwerligiň, ýokary ahlaklylygyň şygarlary bolup ýaňlanýar.

Garaşsyzlyk galkyndyrdy halkymyzy

Mukaddes Garaşsyzlygymyz hakynda oýlananyňda, «Garaşsyzlyk halkymyza näme berdi?» diýen sowal seriňi gaplap alýar. Bu sowala iki söz bilen «Ähli zady» diýip jogap beresiň gelýär. Garaşsyzlygyň gazanylmagy bilen halkymyz ýurdunyň, şu mukaddes topragyň hakyky eýesi boldy. Garaşsyzlyk ýyllary içinde ýurdumyzyň ähli künjeginde halk bähbitli, ýurt ähmiýetli işler amala aşyrylyp, döwletiň binýady berkidildi. Şol beýik işleriň hatarynda durmuşyň dürli ugurlarynda, ykdysadyýetde, syýasatda, medeniýetde gazanylan üstünlikleri, ýetilen belent sepgitleri görkezmek bolar. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň halk hojalygynda gazanylan ähli üstünlikler mukaddes Garaşsyzlygymyzyň ajaýyp miweleridir. Her bir gazanylan üstünlik bolsa, halkymyzyň eşretli durmuşda ýaşamagyny, ýurdumyzyň pajarlap ösmegini üpjün edýär. Milli Liderimiziň: «Men Siziň her biriňiziň ata Watanymyzy gülledip ösdürmek ugrunda gujur-gaýratyňyzy gaýgyrmajakdygyňyza ynanýaryn» diýip bellemegi merdana halkymyzy üstünlikden-üstünlige ruhlandyrýar.

Üstünliklerimiziň sergisi

Şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda geçirilen milli önümlerimiziň sergisi oňa gatnaşanlaryň ählisinde uly täsir galdyrdy we Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda Watanymyzyň batly ösüşlerini ýene bir gezek görkezdi. Ýurdumyzyň altyn gaznasyna deňelýän telekeçilerimiz bu gün özlerine döredip berilýän mümkinçiliklerden peýdalanyp, dünýä bazarlarynyň islegli harytlaryny öndürýärler. Ekologiýa taýdan arassa tebigy önümler «Türkmenistanda öndürildi» diýen ýazgy bilen dünýäniň birnäçe ýurtlaryna eksport edilýär.

Şanly toýa barýan ilim bagtyýar

Döwlet Baştutanymyzyň başlangyçlary bilen ýaýbaňlanýan deňsiz-taýsyz özgerişlikler ýurdumyzy syýasy, ykdysady, medeni taýdan täze belentliklere çykardy. Milli Liderimiziň dünýä ähmiýetli başlangyçlary, alyp barýan içeri we daşary syýasaty bu gün diňe halkymyzy däl, eýsem, dostlukly döwletleriň halklaryny hem guwandyrýar. Milli Liderimiziň baştutanlygynda Türkmenistan döwletimiziň jemgyýetçilik-syýasy, sosial-ykdysady, medeni, ruhy durmuşynda, saglygy goraýyşda, ylym-bilimde we beýleki pudaklarda giňden ýaýbaňlandyrylýan özgertmeleri her bir adamyň kalbynda buýsanç duýgusyny döredýär. Röwşen geljegini ynamly gurýan Türkmenistan bu günki gün ykdysady taýdan kuwwatly, agzybir, asuda, parahatçylyksöýüji, ylalaşdyryjy döwlet hökmünde dünýäde ykrar edildi.

Ýol hereketiniň howpsuzlygy — eşretli durmuşymyzyň binýady

Pyýada ýolagçylar elmydama özleri üçin niýetlenen ýerlerden, ýerüsti geçelgelerden geçmelidir. Ýoluň howpsuzlygy ýolagçylaryň we sürüjileriň edýän ikitaraplaýyn umumy tagallalaryna baglydyr. Ýöne ýol-ulag hadysalarynyň günäkäri kähalatlarda gyzyl yşykda ýa-da geçilmeýän ýerden geçýän pyýada ýolagçylar bolup biler. Käbir sürüji mekdepleriň, çagalar baglarynyň töwereginde özleri üçin niýetlenmedik ýerlerde awtoulaglaryny goýýarlar we çagalary düşürip özbaşyna ugradýarlar. Şonda ulagdan düşen çaganyň ýoldan geçjek bolmagy bilen, dürli hadysalaryň ýüze çykaýmak mümkinçiligi döreýär. Şol sebäpli her bir sürüji awtoulaglaryny özleri üçin niýetlenen ýerlerde goýup, çagalaryny ellerinden tutup, ýoldan geçirmäge borçludyr.

Howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 25-nji sentýabrda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty: Aşgabatda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +21... +23°, gündizine +33... +35° maýyl bolar. Howanyň basyşy 728 mm, çyglylygy 20 — 40%.

Halkymyz bir başa uýýar, Arkadag Gün kibi çoýýar

20-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Giňişleýin mejlise Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň ýolbaşçylary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleri çagyryldy. Mejlisde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Raýatlyk we günä geçmek meseleleri boýunça teklipleri taýýarlamak baradaky toparyň başlygy Ç.Amanow, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýew, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Halk Maslahatynyň mejlisine we Türkmenistanyň beýik Garaşsyzlygynyň şöhratly 30 ýyllyk baýramyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdiler.