"Türkmenistanyň Prezidentiniň Metbugat çapary" gazeti

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-09, 38-61-11, 38-61-12
Email: metbugatchapary-gazeti@online.tm

Habarlar

Sazlaşykly ösüşiň ýoly bilen

Diýarymyzyň sebitlerini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek bilen baglanyşykly meseleler döwlet Baştutanymyzyň hemişe üns merkezinde saklanýar. Netijeli zähmet çekmek üçin döredilýän şertler, welaýatlarda ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini gowulandyrmaga gönükdirilen özgertmeleriň toplumlaýyn häsiýete eýe bolmagy özüniň oňyn netijelerini berýär. 19-njy ýanwarda hem hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň Mary welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, tebigy gazyň ägirt uly goruna eýe bolan «Galkynyş» gaz känine baryp gördi. Döwlet Baştutanymyz bu ýerde alnyp barylýan işler, gaýtadan işleýän senagatyň düzümlerine döwrebap innowasion usullaryň ornaşdyrylyşy bilen gyzyklandy.

Arkadag şäheri: millilik we döwrebaplyk

Ahal ýaýlasynda sebitde deňi-taýy bolmadyk «akylly» şäher — Ahal welaýatynyň Arkadag şäheri kemala gelýär. Bu döwrebap şäheriň çäginde gurulýan binalardyr desgalar döwletimiziň kuwwatyny, adam üçin edilýän aladalaryň nusgalyk derejededigini dolulygyna açyp görkezýär. Bu ýerde ruhy tämizligiň binasyna öwrüljek welaýatyň baş metjidiniň gurulmagy bolsa ynsanperwer ýörelgeleriň, sogaply işleriň dowamat-dowam bolýandygynyň aýdyň nyşanydyr. Şoňa görä-de, Gahryman Arkadagymyz döwrebap şähere amala aşyrýan iş saparlarynyň barşynda bu meseläni aýratyn üns merkezinde saklaýar. Şu ýylyň 15-nji ýanwarynda hem Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazowyň we Arkadag şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewiň haýyşy boýunça Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, alnyp barylýan işleriň depgini we Ahal welaýatynyň merkezinde guruljak baş metjidiň taslamalary bilen tanyşdy.

Özara gatnaşyklary ilerletmegiň meseleleri maslahatlaşyldy

19-njy ýanwarda Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyza iş sapary bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bilen geçiren duşuşygynyň dowamynda türkmen-tatar gatnaşyklarynyň dürli ugurlar boýunça ösüşiniň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Duşuşykda myhman doganlyk Türkmenistana ýene-de gelip görmek mümkinçiligine örän şatdygyny nygtady. Söhbetdeşligiň dowamynda birnäçe giň gerimli taslamalary amala aşyrmagyň çäklerindäki bilelikdäki işiň toplanan baý tejribesi bilen berkidilen hem-de uly geljegi bolan netijeli hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we mümkinçilikleri barada pikir alşyldy. Şunuň bilen baglylykda, Halk Maslahatynyň Başlygy türkmen bazarynda iri meşhur kompaniýalaryň üstünlikli hereket edýändigini, şolaryň hatarynda Tatarystanyň «KamAZ», «Tatneft», «KER-Holding», «Kazanskiý wertolýotnyý zawod» we beýlekileriň möhüm orun eýeleýändigini belledi. Köp ýyllaryň dowamynda olar biziň ýurdumyzda ýokary hilli tehniki hyzmatlary amala aşyrýarlar.

Resmi habarlar

Syýasy durmuşyň senenamasy 13-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.

Türkmenistan — Russiýa: köpugurly hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagyň ýolunda

Türkmenistan Garaşsyzlygyny alan ilkinji günlerinden bäri Russiýa Federasiýasy bilen özara gatnaşyklaryny hemmetaraplaýyn pugtalandyrmaga aýratyn ähmiýet berýär. Bu gün köpasyrlyk taryha, dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine daýanýan türkmen-rus gatnaşyklary ösüşiň täze tapgyryna — çuňlaşdyrylan strategik hyzmatdaşlyk derejesine çykaryldy. Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy Mihail Mişustiniň 19-20-nji ýanwarda Türkmenistana amala aşyran ilkinji resmi sapary bolsa dürli ugurly we köptaraply hyzmatdaşlygyň ösüşine depginli häsiýet bermekde nobatdaky möhüm ädime öwrüldi. Russiýanyň Hökümet Başlygy bilen ikiçäk gepleşikler

Metjit gurmak — sahawatlylykdan nyşan

Ahal welaýatynyň baş metjidi köňül tämizliginiň binasy bolar Türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak pata bermegi bilen şu ýylyň 20-nji ýanwarynda — sähetli anna gününde Arkadag şäherinde guruljak Ahal welaýatynyň baş metjidiniň düýbüni tutmak çäresi boldy. Bu mukaddes çäräniň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň we ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki maslahatynyň öňüsyrasynda geçirilmegi halkymyzyň jebisliginiň, milli ýörelgeleriň dowamatlylygynyň özboluşly beýanyna öwrüldi.

Halka daýanyp, halkyň hatyrasyna

Türkmenistanyň Halk Maslahaty halkyň bähbidine hyzmat eder Garaşsyz ösüş ýolunda döwleti hem-de jemgyýeti dolandyrmagyň syýasy, hukuk, jemgyýetçilik we demokratik ulgamlaryny döretmek, berkitmek, kämilleşdirmek ugrunda düýpli özgertmeler amala aşyryldy. Ýurdumyzy tapgyrlaýyn ösdürmegiň barşynda maksatnamalaýyn ösüşleriň syýasy-hukuk esaslaryny üpjün etmek, kanunçylygy berkitmek babatda uly işler alnyp baryldy. Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda we möhüm başlangyçlary esasynda amala aşyrylan konstitusion özgertmeler Türkmenistanyň döwlet, syýasy-jemgyýetçilik gurluşynyň esaslaryny pugtalandyrmaga, raýat jemgyýetini işjeň ösdürmäge ýardam etdi. Konstitusion özgertmeleriň her bir tapgyry ýurtda syýasy-jemgyýetçilik işjeňligini has artdyrýan möhüm waka öwrülýär we uly ähmiýetli taryhy ädim hökmünde durmuş-ykdysady ösüşlere-de itergi berýär. Bu hakykat 21-nji ýanwarda paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde hem öz beýanyny tapdy.

Täzelikler. Wakalar. Maglumatlar

Ýakynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Ol Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň bäşinji çagyrylyşynyň agzalarynyň, Geňeşleriň dokuzynjy çagyrylyşynyň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görmek baradaky meselelere bagyşlandy. Mejlisde merkezi saýlaw topary 2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçiriljek saýlawlara taýýarlyk görmek we olary geçirmek boýunça çäreleriň gündelik meýilnamasyny tassyklady. Merkezi saýlaw toparynyň karary bilen Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlary boýunça saýlaw okruglarynyň 125-si döredildi. Okruglaryň we Geňeşlikleriň bäş ýyllyk ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy bilen baglylykda, Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine laýyklykda, Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlary boýunça okrug saýlaw toparlary, şeýle hem Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça etraplardaky şäherleriň, şäherçeleriň we geňeşlikleriň saýlaw toparlary döredildi. Şu mejlisiň çäklerinde oňa gatnaşyjylar öňde boljak möwsümiň birnäçe guramaçylyk meselelerini hem ara alyp maslahatlaşdylar. Mejlise gatnaşyjylar saýlawlaryň aýdyňlygyny we giň bäsdeşligini üpjün etmek boýunça möhüm wezipeleri kesgitlediler. Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynyň demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmagyň ýolundaky möhüm ädimdigini we oňyn

Giň mümkinçilikler, anyk teklipler

19-njy ýanwarda paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynyň mejlisler zalynda Türkmen-rus işewürlik maslahaty geçirildi. Bu çäre Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýolunda nobatdaky möhüm ädim boldy. Işewürler duşuşygyna gatnaşmak üçin Russiýanyň Hökümetiniň Başlygy Mihail Mişustiniň ýolbaşçylygyndaky wekilçilikli topar türkmen paýtagtyna geldi. Türkmen tarapyndan birnäçe wise-premýerler, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, döwlet konsernleriniň, birleşikleriniň, komitetleriň, banklaryň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň, ýokary okuw mekdepleriniň ýolbaşçylary işewürlik maslahatyna gatnaşdylar. Türkmenistana resmi sapar bilen gelen Russiýanyň Hökümetiniň Başlygy Mihail Mişustiniň ýakyn we uzak geljek üçin döwletara hyzmatdaşlygynyň möhüm ugurlary anyklaşdyrylan işewürlik maslahatynyň umumy mejlisinde eden maksatnamalaýyn çykyşy forumyň ähmiýetini has-da artdyrdy. Foruma gatnaşyjylaryň çykyşlarynda ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan ykdysadyýetiň diwersifikasiýalaşdyrylmagyna, sebitleriň ösdürilmegine, daşyndan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan we eksport ugurly önümçilikleriň, şol sanda bar bolan uglewodorod we mineral serişdeleriniň netijeli peýdalanylmagynyň hasabyna giňeldilmegine, ýokary tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna gönükdirilen toplumlaýyn maksatnamalary hasaba almak bilen, türkmen-rus hyzma

Mukaddes borç – belent mertebe

Ata-babalarymyzyň mertlige we gahrymançylyga beslenen şöhratly ýoluny mynasyp dowam etdirýän Watan goragçylary ýurdumyzyň asudalygynyň, abadançylygynyň, halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň binýadyny berkidýär. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň ilkinji şanly senesi hökmünde Watan goragçylarynyň gününiň bellenilmegi ähli harby gullukçylaryň göwnüni galkyndyrýar. Geçen ýylyň 24-nji oktýabrynda hormatly Prezidentimiz, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň çäginde ýerleşýän deňizdäki okuw-türgenleşik merkezinde geçirilen ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň we beýleki goşunlaryň bilelikdäki harby okuw-meýdan türgenleşiginiň geçirilişini synlady. Hormatly Prezidentimiz bilelikdäki harby okuw-meýdan türgenleşiginiň guralyşynyň ýokary derejesini belläp, geljekde hem Milli goşunymyzyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň pugtalandyrylmagyna, harby gullukçylaryň hünär ussatlygynyň ýokarlandyrylmagyna, Watanymyzyň ygtybarly goragynyň we eldegrilmesizliginiň üpjün edilmegine aýratyn üns berjekdigini aýtdy. Munuň özi goranyş häsiýetli Harby doktrinamyzda kesgitlenen wezipeleri üstünlikli berjaý etmekde ýurdumyzyň beýleki goşun görnüşleri bilen bir hatarda deňizçi harby gullukçylara-da uly ynamyň bildirilýändigini tassyklaýar.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň türkmen halkyna Täze ýyl Gutlagy

Eziz watandaşlar! «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilen 2022-nji ýyl tamamlanyp barýar. Ýene sähel salymdan biz bu ýyl bilen hoşlaşyp, täze, 2023-nji ýyly uly şatlyk bilen garşylarys.

Arkadag şäheri — beýik döwrüň kämil binagärlik eseri

Köpetdagyň eteginde bina bolýan Arkadag şäheri döwrümiziň beýikliginiň, halk üçin bitirilýän işleriň giň gerimliliginiň aýdyň nusgasydyr. Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň «Arkadag şäheri» diýlip atlandyrylmagy, şäherde gurlan bilim, saglygy goraýyş, medeniýet edaralaryna, sungat binasyna türkmen halkynyň görnükli şahsyýetleriniň atlarynyň dakylmagy döwrümiziň şanly wakalarynyň üstüni ýetirdi. Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynyň tamamlanyp barýan günlerinde hem Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine baryp, bu ýerde işleriň gidişi bilen tanyşdy, şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyryna badalga berdi, Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli «Dowam bolsun!» atly täze goşgusyny okap berdi. Ýeri gelende bellesek, Gahryman Arkadagymyz 2019-njy ýylyň 4-nji martynda Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezini gurmak hakynda taryhy Karara gol çekipdi. Şondan bir aý soňra bolsa Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda bu şäheriň düýbi tutuldy. Hormatly Arkadagymyz, Arkadagly Serdarymyz onuň gurluşyklarynyň ýokary derejede alnyp barylmagy babatda yzygiderli alada edip gelýär. Şeýlelikde, bu ýerde döwrüň beýik şäheri — Arkadag şäheri peýda boldy. Arkadag şäheri — Türkmenistandaky ilkinji «akylly» şäher. Bu konsepsiýanyň esasy ugry bolsa bina edilýän desgalaryň gurluşygynda ekologik taýdan a

Resmi habarlar

Syýasy durmuşyň senenamasy 23-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.

Kanun çykaryjylyk işini kämilleşdirmekde täze tapgyr

Häzirki ösüp-özgerip barýan döwür ýurdumyzyň kanun çykaryjy häkimiýet edarasynyň gurluşyny yzygiderli kämilleşdirip durmagy talap edýär. Şoňa laýyklykda, jemgyýetiň esas goýujy hukuk binýady hemişe kämilleşdirilip durulýar. Şeýlelikde, onuň milli aýratynlyklara, döwletiň ösüş derejesine, halkyň islegine laýyk gelýän kämil görnüşi emele gelýär. 11-nji ýanwarda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň paýtagtymyzdaky Maslahatlar merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bilelikdäki maslahatyny geçirmegi hem döwletimiziň ösüşiniň nobatdaky tapgyrynda kanun çykaryjylyk işini döwrüň talabyna laýyk derejede kämilleşdirmek bilen baglanyşykly wajyp wezipeleri kesgitlemekde möhüm waka öwrüldi. Hormatly Arkadagymyz maslahatyň gün tertibini yglan edip, häzirki döwrüň ösüşiň zamanasydygyny, durmuşyň bir ýerde durmaýandygyny, yzygiderli ösüp-özgerip barýandygyny belläp, onuň täze kadalardyr ýörelgeler bilen baýlaşýandygyna we öňki garaýyşlaryň üýtgäp, başga many-mazmuna eýe bolýandygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, halkymyzyň köpasyrlyk taryhynda döwlet gurluşy babatda toplan tejribesini göz öňünde tutup, ata-babalarymyzyň ygtyýarly jemgyýetçilik wekilleri bilen ählihalk maslahatlaryny geçirmek arkaly iň wajyp syýasy, ykdysady, harby meseleleri çözmek baradaky asylly däplerinden ugur alyp, Milli Geňeşiň Halk

Aşgabatdan Pekine uzan dostluk ýoly

türkmen-hytaý gatnaşyklarynda täze sahypany açdy Hytaý Halk Respublikasy Garaşsyz Türkmenistan bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýan ilkinji ýurtlaryň biridir. Ilkibaşdan deňhukuklylyk, özara ynanyşmak, birek-birege hormat goýmak ýörelgeleri esasynda guralýan döwletara gatnaşyklar iki dostlukly halkyň bähbidine işjeň ösdürildi we häzirki döwürde-de okgunly ilerledilýär. Türkmenistan bilen Hytaý 2013-nji ýylyň sentýabrynda strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmak hakynda bilelikdäki Jarnama gol çekip, däp bolan köpýyllyk hyzmatdaşlygy hil taýdan täze derejä çykardylar. Türkmen-hytaý gatnaşyklarynyň on ýyldan soňra ösüşiň täze tapgyryna — hemmetaraplaýyn strategik hyzmatdaşlyk derejesine çykarylmagy bolsa hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň şu ýylyň 5-6-njy ýanwarynda Hytaý Halk Respublikasyna amala aşyran ilkinji döwlet saparynyň esasy aýratynlygy boldy.

Strategik hyzmatdaşlygyň ygtybarly binýady

Ozaly bilen, Hytaý Halk Respublikasyna döwlet saparymyň öň ýanynda öz sahypalarynda çykyş etmäge teklibi üçin «Ženmin Žibao» gazetiniň ýolbaşçylaryna minnetdarlyk bildirmek isleýärin. Şeýle abraýly hem-de hormatly neşiriň millionlarça okyjylaryna ýüzlenmek mümkinçiligi örän möhüm ähmiýete eýe bolup, munuň özi iki ýurduň arasyndaky özara düşünişmegiň, türkmen-hytaý dost-doganlyk, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň has-da pugtalandyrylmagyna ýardam berer. Türkmenistan bilen Hytaýyň arasyndaky gatnaşyklar köpýyllyk taryha uzaýar. Şol döwrüň dowamynda biziň halklarymyzyň arasynda birek-birege goldaw bermek, medeniýetlerimiziň, däp-dessurlarymyzyň, dünýägaraýyşlarymyzyň özara ýakynlaşmagy bolup geçdi. Biziň ýurtlarymyzy birleşdirýän Beýik Ýüpek ýoly özara bähbitli söwda dolanyşygy bolmak bilen çäklenmän, eýsem, ösüş gatnaşyklarynyň özboluşly köprüsine öwrüldi. Şunda biziň gatnaşyklarymyzyň taryhyna häzirki döwrüň nukdaýnazaryndan garamak bilen, ol iki ýurduň halklarynyň ykbalynda ägirt uly oňyn tejribe boldy diýip hasaplaýaryn. Şol ýörelgeleriň mirasdüşerleri hem-de olary mynasyp dowam etdirijiler hökmünde biz gatnaşyklarymyzyň dowamatlylygyny, ösüşini, özara baýlaşdyrylmagyny üpjün edýäris.

Köpugurly tagallalary utgaşdyryp

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 4-nji ýanwarda sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň 2023-nji ýyldaky ilkinji mejlisinde döwlet durmuşyna degişli möhüm meselelere we käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Täze kanunlaryň taslamalaryny işläp taýýarlamak, hereket edýän kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek, ýylyň şygarynyň syýasy we durmuş babatdaky ähmiýetini wagyz etmek boýunça alnyp barylýan işler, ýurdumyzyň ykdysadyýet, maliýe we bank ulgamlarynyň 2023-nji ýyl üçin iş meýilnamalarynyň taslamalarynyň taýýarlanylyşy, nebitgaz toplumynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, ekerançylyk meýdanlarynyň suw üpjünçiligini gowulandyrmak we bar bolan suw howdanlarynyň göwrümini giňeltmek arkaly goşmaça suw gorlaryny döretmek, milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklaryny, alnyp barylýan giň gerimli gurluşyk işlerini ýokary hilli gurluşyk serişdeleri bilen üpjün etmek, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndürilýän möçberini artdyrmak, bäsdeşlige ukyply harytlaryň görnüşini giňeltmek bilen bagly öňde durýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi mejlisde garalan meseleleriň hatarynda boldy.

Durmuş ugurly syýasatyň dabaralanmasy

paýtagtymyzda açylan ýaşaýyş ýaş toplumynda aýdyň şöhlelenýär Soňky ýyllarda Türkmenistanda ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşyklary giň gerime eýe boldy. Munuň özi ilatyň amatly we özlerine kybap ýaşaýyş jaýyny saýlamak mümkinçiligini has-da giňeldýär. Şunda ýaşaýyş jaýlarynyň döwrüň talaplaryna, raýatlaryň isleglerine laýyk gelmegine döwlet derejesinde uly ähmiýet berilýär. Munuň şeýledigine hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda paýtagtymyzyň günbatar künjeginde dabaraly ýagdaýda açylan täze, döwrebap ýaşaýyş jaý toplumynyň, umumybilim berýän mekdebiň, çagalar bagynyň, söwda-dynç alyş merkeziniň we beýleki desgalaryň mysalynda-da aýdyň göz ýetirmek bolýar.

Täzelikler. Wakalar. Maglumatlar

Söwda-senagat edarasynda Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli dabara geçirildi. Onuň dowamynda Döwletliler köşgünde terbiýelenýän çagalara hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň hem-de Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan sowgatlar gowşuryldy. Döwletliler köşgünde terbiýelenýän çagalary Täze ýyl baýramçylygy bilen gutlamak üçin bu ýere Aýazbaba we Garpamyk hem-de ýetip gelen ýylyň nyşany towşanjyk, şeýle-de birnäçe ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri geldiler. Ýaş zehinli çagalar dabarada çykyş edip, öz döredijilik başarnyklaryny görkezdiler. Bezelen arçanyň ýanynda çagalar joşgun hem ylham bilen goşgy okadylar, tans etdiler, eziz Watanymyzy, döwlet Baştutanymyzyň beýik işlerini wasp edýän, şeýle-de Täze ýyl baýramçylygyna bagyşlanan aýdymlary ýerine ýetirdiler. Döwletliler köşgünde terbiýelenýänler döwlet Baştutanymyza hem-de Gahryman Arkadagymyza bagtyýar çagalyk, edilýän yzygiderli alada üçin tüýs ýürekden hoşallyklaryny beýan etdiler hem-de Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli iň gowy arzuwlaryny aýtdylar. * * *

2022: taryha altyn harplar bilen ýazylan möhüm wakalar

Watandaşlarymyzyň arzuw-islegleri esasynda «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylan täze, 2023-nji ýyla gadam basan günlerimizde biz özygtyýarly döwletimiziň taryhy ýyl ýazgysyna «Halkyň Arkadagly zamanasy» ady bilen giren 2022-nji ýylyň möhüm wakalaryny ýatlaýarys, olaryň ähmiýetine baha berýäris we geljek üçin meýilnamalary kesgitleýäris. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüne badalga berlen bu ýylda ýurdumyzda amala aşyrylan giň gerimli özgertmeleriň, bitirilen işleriň ählisi hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalarynyň halkymyzyň tutanýerli we döredijilikli zähmeti bilen utgaşmagynda myrat tapdy. Eýýäm taryhyň gatlaryna ýazylan bir ýyllyk döwürde Diýarymyzyň çar künjünde durmuşa geçirilen beýik işler döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowyň türkmen halkyna täze ýyl Gutlagynda hem öz beýanyny tapdy. Gazetimiziň şu sanynda Gutlagda agzalýan möhüm wakalara wagt yzygiderliliginde gysgaça ser salmagy makul bildik. 27-nji ýanwarda paýtagtymyzda Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji ýöriteleşdirilen harby mekdebiniň binalar toplumynyň täze binasynyň düýbüni tutmak dabarasy geçirildi. Oňa Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.