Türkmenistanyň Prezidentiniň Metbugat çapary

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-09, 38-61-11, 38-61-12
Email: metbugatchapary-gazeti@online.tm

Habarlar

Elektron senagaty ösüş ýolunda

Öňdebaryjy dünýä tejribesiniň öwrenilmegi hem-de ösüşlere beslenen tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy gurluşyk pudagyny innowasion taýdan ösdürmegiň baş ugry hökmünde kesgitlenildi. Hormatly Prezidentimiziň beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek üçin ýokary tehnologiýaly önümçilikleri döretmek we Diýarymyzyň bäsdeşlige ukyply täze önümleriniň dünýä bazarlaryna çykarylyşyny özleşdirmek boýunça taslamalary durmuşa geçirmek babatda maksadalaýyk işler alnyp barylýar. Döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyrygyna laýyklykda, Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bilen bilelikde dürli döwrebap enjamlarynyň önümçiligini ýola goýmak boýunça anyk çäreleri görýär. Bu barada senagat we gurluşyk önümçiligi ministri Serdar Berdimuhamedow milli Liderimize elektron senagatyny ösdürmek hem-de daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Bu ýerde ölçegi 65 dýuýmly täze smart telewizorlar, iki simkartly öýjükli telefonlar, smartfonlar (smart telefonlar), döwrebap monobloklaryň dürli görnüşleri hem-de kondisionerler, internet ulgamyny paýlaýjylar – routerler, agyz suwuny sowatmak we gyzdyrmak üçin niýetlenen kulerler görkezildi. Şolaryň önümçiligini giňden ýola goýmak boýunça işleri bilelikdäki «Aýdyň gijeler» hojalyk jemgyýeti alyp barýar. Bu jemgyýet Türkmenistanyň S

Resmi habarlar

Syýasy durmuşyň senenamasy 2-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Arkadagymyzyň saýasynda Bitaraplygymyzyň miweleri

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly hem-de öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde, Garaşsyz, hemişelik Bitarap ata Watanymyzda saglygy goraýyş ulgamyny hemmetaraplaýyn döwrebaplaşdyrmaga, türkmenistanlylary ýokary halkara ölçegleriniň derejesinde lukmançylyk hyzmatlary bilen üpjün etmäge gönükdirilen «Saglyk» döwlet maksatnamasy üstünlikli amala aşyrylýar. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününde eziz Diýarymyzda köpugurly saglyk düzüminiň üstüni ýetiren lukmançylyk ulgamynyň täze iri desgalarynyň ulanylmaga berilmegi mynasybetli guralan dabaralaryň hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan baýramçylyk çärelerine badalga berendigini bellemek ýakymlydyr. Şanly senä gabat gelen dabaralara mähriban Arkadagymyz gatnaşdy. Ak mermerli merjen paýtagtymyzyň Bekrewe köçesiniň ugrunda gurluşygyna 2018-nji ýylyň mart aýynda badalga berlen Halkara ýanyk şikeslerini bejeriş merkeziniň binasynyň öňündäki meýdança toý lybasyna beslendi. Döwlet Baştutanymyz bu ýere ýygnananlara ýüzlenip, täze senenamamyz boýunça ilkinji gezek Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň baýramynyň giňden bellenip geçilýändigini aýtdy hem-de bu ulgamyň ähli hünärmenlerini we işgärlerini ajaýyp baýram bilen tüýs ýürekden gutlady. Garaşsyz döwletimiziň Konstitusiýasynda jemgyýetimiziň we döwletimiziň iň ýokary gymmatlygy adam diýlip kesgitle

Pagta biziň baýlygymyzdyr

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan Watanymyz ähli ugurlarda ösüşler bilen öňe barýar. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy ösdürmegiň maksatnamasyny durmuşa geçirmekde ulgamlaryň sazlaşykly ösüşini gazanmagyň möhüm meseledigini her bir çykyşynda belleýär. Ekerançylygyň gadymy mekany bolan türkmen topragynda dürli görnüşli medeni, ak, gök, bakja ekinleri, ir-iýmişler ösdürilip ýetişdirilýär. Türkmen halky irki döwürlerden bäri ekerançylyk, maldarçylyk, awçylyk bilen meşgullanyp gelipdir. Taryhy tapyndylar, ylmy maglumatlar Türkmenistanyň ilkinji ekerançylyk medeniýetiniň dörän ýurdudygyny tassyklaýar. Pagtaçylyk pudagyny düşewüntli pudaga öwürmekde ýurdumyzda giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzyň oba hojalygyny döwrebap derejede ösdürmegiň barşynda pagtaçylyk ykdysady taýdan peýdaly, düşewüntli pudaga öwrülýär. Oba hojalygyň bu pudagyna döwlet tarapyndan maýa goýumyň möçberleri artýar, döwrebap tehnologiýalar we ylmyň gazanan öňdebaryjy tejribeleri ornaşdyrylýar. Daýhanlaryň ýetişdiren orta we inçe süýümli pagtasynyň döwlet satyn alyş nyrhlary yzygiderli ýokarlandyrylýar.

Bedew batly beýik işler

2020-nji ýylyň dokuz aýynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň jemleri

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen duşuşyklar

Täzelikler. Wakalar. Maglumatlar.

Daşary işler ministrliginde geçirilen ýörite maslahat Halk Maslahatynyň 25nji sentýabrda hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde geçirilen mejlisinde kabul edilen taryhy çözgütlere bagyşlandy. Duşuşyga daşary syýasat edarasynyň, dürli ministrlikleriň hemde pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň ýolbaşçylary, ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň hemde halkara guramalaryň wekilleri, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, ýerli we daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň köpsanly wekilleri gatnaşdylar. Duşuşyga gatnaşyjylar Konstitusiýany täzelemegiň wajypdygyna ünsi çekdiler. Ýygnananlar Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň, özygtyýarlylygynyň, döwletliliginiň pugtalandyrylmagynyň, milli kanunçylygyň kämilleşdirilmeginiň hemişe milli Liderimiziň durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolandygyny we şeýle bolmagynda galýandygyny bellediler. Maslahata gatnaşyjylar Milli parlamentiň hil taýdan täze iki palataly düzüminiň döredilmeginiň Garaşsyz Türkmenistanyň syýasy ösüşiniň hukuk esasyny pugtalandyrmak, döwlet häkimiýetiniň edaralarynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak hemde raýat jemgyýetini mundan beýläkde berkitmek üçin amatly şertleri döretjekdigine ynam bildirdiler. * * *

Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri

IKI FORMALY AKSELME

Garaşsyzlyk döwletimiziň synmaz binýadydyr, halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň mizemez esasydyr

«Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» şygary bilen geçýän ýylda giň gerimli hem-de şatlykly Garaşsyzlyk baýramy hemmämiz üçin aýratyn many-mazmuna eýe bolup, hakykatdan-da, taryhy ähmiýetli wakalary özünde jemledi. Garaşsyzlyk döretmäge we gurmaga güýç-kuwwat berýän hem-de milletimizi beýik maksatlara birleşdirýän mukaddes düşünjedir. Şu ýyl Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň kararnamasy esasynda berkidilen hemişelik Bitaraplyk derejesini almagynyň 25 ýyllygy bilen has-da şöhratlanýandygy guwançlydyr. Wagt ýurdumyzyň täze döwrüniň başyny başlan taryhy senäniň ähmiýetini barha we barha aýdyň görkezýär. Döwlet Baştutanymyz 25-nji sentýabrda Aşgabatda geçirilen Halk Maslahatynyň mejlisinde eden çykyşynda «Biz Garaşsyzlyk gününe baýramçylyklarymyzyň we dabaralarymyzyň esasysy hökmünde aýratyn gadyr goýýarys» diýip belledi. Garaşsyz Türkmenistan öz täze taryhyny döredýär. Biz joşgunly hem-de döredijilikli zähmetimiz bilen Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň syýasy we ykdysady garaşsyzlygyny pugtalandyrmalydyrys. Mähriban halkymyzy parahatçylyk, dostluk hem-de abadançylyk ýoly arkaly bedew bady bilen ynamly öňe, nurana geljege sary alyp barýan Gahryman Arkadagymyzyň ähli başlangyçlary Watanymyza çäksiz söýgä, onuň ajaýyp geljegine bolan ynama ýugrulandyr. Şu ýylda demokratik, hukuk we dünýewi döwletiň nusgalyk ýoluny saýlap alan ata Watanymyzyň Milli baýram

Resmi habarlar

Syýasy durmuşyň senenamasy 17-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we ýurdumyza iş sapary bilen gelen Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministri Askar Maminiň arasynda duşuşyk geçirildi.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi

Ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda göni wideoaragatnaşyk arkaly Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi. Pederlerimiziň asylly dessurlaryna, milli jemgyýetimiziň demokratik ýörelgelerine we gadymy halk häkimiýetlilik däplerine esaslanýan umumymilli maslahatyň gün tertibine döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleler girizildi. Türkmenistanyň Prezidenti, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň mejlisini açyk diýip yglan edýär. Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlanýar. Mähriban Arkadagymyz jemgyýetimiziň hem-de döwletimiziň durmuşynda şanly waka bolan Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň açylmagy hem-de eziz Watanymyzyň beýik Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramy bilen gutlap, hemmelere iň gowy arzuwlaryny aýtdy. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda geçirilýän Halk Maslahaty kuwwatly Watanymyzyň ýylýazgysyna altyn harplar bilen ýazylar. Maslahatda hormatly Prezidentimiz maksatnamalaýyn çykyş etdi. Biz Garaşsyzlyk gününe baýramçylyklarymyzyň we dabaralarymyzyň esasy hökmünde aýratyn gadyr goýýarys. Garaşsyzlyk ýyllarynda ýokary depgin bilen durnukly ösýän ykdysadyýetli häzirki zaman döwletini gurmak, adalatly raýat jemgyýetini berkarar etmek, ýaşamak üçin amatly şertleri döretmek ugrunda ýurdumyzda ägirt uly işler amala aş

Arkadagymyzyň saýasynda Garaşsyzlygymyzyň miweleri

Söwda-senagat edarasy tarapyndan guralan Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlyk gününiň 29 ýyllyk şanly baýramyna bagyşlanan sergi we «Sanly ykdysadyýet -- ykdysady ösüşiň möhüm ugry» atly ylmy-amaly maslahat, asylly däbe görä, ykdysady ösüşiň we türkmen halkynyň durmuş hem-de ruhy ulgamdaky giň gerimli özgertmeleriniň özboluşly ýylýazgysyna öwrüldi. Bu mähriban halkymyzyň özboluşly medeni mirasynyň baýdygyny tassyklady. Eziz Diýarymyzyň nurana geljegini üpjün eden beýik Garaşsyzlygymyz döwletimiziň özygtyýarlylygynyň, halkymyzyň agzybirliginiň hem-de bitewüliginiň, ykdysady we durmuş üstünliklerimiziň mizemez binýadydyr. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe parahatçylyga, döredijilige, ösüşe gönükdirilen içeri hem-de daşary syýasatymyz, döwlet, halk, umumadamzat bähbitli beýik işlerimiz we düýpli özgertmelerimiz baş maksada -- Garaşsyz döwletimizi hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösdürmäge hem-de mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da gowulandyrmaga gönükdirilendir. Bu sergä şereketleriň we kompaniýalaryň, hususy telekeçiligiň wekilleri 70-den gowrak bölümleriň üsti bilen öndürýän önümleriniň ýokary hil derejesini we dürli görnüşli hyzmatlaryny hödürledi. Milli ykdysadyýetimiziň ýangyç-energetika toplumyna degişli «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň b

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen duşuşyklar

Ykdysadyýetimizi sanlylaşdyrmak ösüşiň baş şertidir

«2020-nji ýyl Garaşsyz döwletimiz üçin aýratyn ähmiýetli ýyldyr. Depginli ösüşler we giň gerimli özgertmeler ýoly bilen täze tehnologik eýýama gadam basýan ýurdumyzda agzybirlikde we jebislikde biz ösüşleriň ýeňişli ýollaryny geçýäris. Ýokary durmuş ölçeglerini üpjün edýän ägirt uly maksatnamalary üstünlikli amala aşyrýarys» diýip, döwlet Baştutanymyz ýakynda göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde belledi. Bütin dünýäde parahatçylygy, dost-doganlygy we durnukly ösüşi gazanmakda halkara bileleşiginiň tagallalaryny hemmetaraplaýyn goldaýan, öňden görüji we maksada gönükdirilen daşary syýasaty alyp barýan döwlet hökmünde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň abraýyny belende galdyrýarys. Watançylyk, ynsanperwerlik, zähmetsöýerlik ýörelgelerine eýerýän içeri we daşary syýasatymyzy mähriban halkymyzyň goldamagy, berkarar döwletimiziň güýç-kuwwatyna berk ynamy, maksada okgunly işlere ak ýürekden gatnaşmagy bize täze maksatnamalary durmuşa geçirmäge badalga berýär diýip milli Liderimiz belledi. Ykdysadyýetimiziň ösüşini has-da çaltlandyrmak üçin ähli çäreleri göreris. Geljekde hem biziň uzak möhletli we möhüm ähmiýetli esasy wezipelerimiz, içeri we daşary syýasat ugrumyz öňküliginde galar diýip, hormatly Prezidentimiz belledi.

Sport. At – myrat. Ekologiýa abadançylygy – sagdyn we bagtyýar durmuşyň esaslary

Sagdyn durmuş ýörelgelerini we halkymyzyň saglygyny döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry hökmünde kesgitlän mähriban Arkadagymyz bedenterbiýe maşklaryny ýerine ýetirip hem-de sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanyp, watandaşlarymyza şahsy görelde görkezýär. Hormatly Prezidentimiz adaty endigine eýerip, geçen dynç güni säher bilen dag eteklerinde welosipedli gezelenç etdi we ahalteke bedewleri bilen didarlaşdy. Güýz paslynyň ilkinji günleriniň säherinde jana tenekar dag howasy bu künjegiň tebigy gözellikleri, tokaý zolaklary bilen utgaşyp, ynsanyň ruhuny göterýär. Welosiped sporty bedeni kämilleşdirmäge, kesellere garşylygy berkitmäge ýardam berýär. Döwlet Baştutanymyz «Ýanardag» binasynyň deňinden geçip barýan pursatlarynda, onuň özboluşlylygyny synlady. Mähriban Arkadagymyz welosipedli ýörişiň dowamynda bu künjegiň özboluşly tebigy aýratynlygyny, dag etekleriniň ajaýyplygy we sazlaşykly ösüş ýoluna düşen ak mermerli Aşgabadyň göze gelüwli binalaryny synlady. Bir bitewi sazlaşygy döredýän bu görnüşler Diýarymyzda hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda başy başlanan oňyn özgertmeleriň uly üstünliklere beslenýändigine şaýatlyk edýär.

Resmi habarlar

Syýasy durmuşyň senenamasy 3-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Italiýa Respublikasynyň Prezidenti Serjio Mattarellanyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Senagatlaşdyrmagyň baş ugry durmuşa geçirilýär

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda täze energiýa desgalarynyň düýbüni tutmak dabarasy ýurdumyzyň energetika strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmegiň ýolunda nobatdaky möhüm ädimi alamatlandyrdy, energetika pudagynyň kärhanalaryny tehnika we tehnologiýa taýdan täzeden enjamlaşdyrmak, giň görnüşli nebithimiýa önümlerini öndürýän döwrebap düzümi, ylma esaslanýan önümçilikleri döretmek onuň esasy ugurlary bolup durýar. Bu desgalar «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny 2030-njy ýyla çenli ösdürmegiň maksatnamasyna» laýyklykda bina edilýän täze desgalary elektrik energiýasy bilen ygtybarly üpjün etmäge, sebitleri senagatlaşdyrmagyň, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmagyň depginini güýçlendirmäge mümkinçilik berer. Döwlet Baştutanymyz «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda berkarar Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramynyň öňýanynda geçirilýän bu möhüm ähmiýetli waka – Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda täze desgalaryň düýbüniň tutulmagy bilen tüýs ýürekden gutlady.

Ykdysady kuwwaty artdyrmagyň özeni

Mähriban Arkadagymyzyň oba hojalygyny düýpli özgertmek strategiýasy bilen baglylykda, Türkmenistanda obasenagat toplumyny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek we önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak, pudagyň ähli ulgamlaryna iň döwrebap tehnikalary giňden ornaşdyrmak, gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň ählisi bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek boýunça yzygiderli çäreler görülýär. Obasenagat toplumyny tehniki we tehnologiýa taýdan döwrebaplaşdyrmak pudagyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga, azyk howpsuzlygyny berkitmäge, ýokary hilli önümleri çykarmaga gönükdirilen gaýtadan işleýän ulgamy höweslendirmäge we umuman, ýurdumyzyň önümçilik mümkinçiliklerini artdyrmaga gönükdirilen giň möçberli özgertmeleriň esasy ugurlarynyň biridir. «John Deere» kompaniýasy türkmen daýhanlarynyň uzak möhletli we ygtybarly hyzmatdaşlarynyň biridir. Bütin dünýäde meşhur bolan amerikan tehnikasy indi 25 ýyldan gowrak wagtdan bäri içerki bazarda uly islegden peýdalanýar. Hyzmatdaşlygyň dowamynda ýurdumyza bu kysymly dürli oba hojalyk tehnikalarynyň we enjamlarynyň 8 müňe golaýy getirildi. Türkmenistana getirilýän oba hojalyk tehnikalarynyň ählisi ýerli toprak-howa şertlerine laýyk gelmegi bilen bagly deslapky synaglardan geçirilýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň degişli Kararyna laýyklykda, satyn alnan täze tehnikalaryň 600-si iki tapgyrda ýurdumyza gelip gowuşdy. Geçe

Aşgabat barha özgerýär

Aşgabady hemmetaraplaýyn ösdürmek bilen baglanyşykly meseleler döwlet Baştutanymyzyň hemişe üns merkezinde durýar. Arkadag Prezidentimiz paýtagtymyzda alnyp barylýan gurluşyk işleri, ýollaryň, gök zolaklaryň abadanlaşdyrylyş derejesi, köçeleriň yşyklandyryş ulgamy bilen tanyşdy. Hormatly Prezidentimiziň garamagyna A.Nyýazow we H. Ýasawy köçeleriniň çatrygynda gurulmagy meýilleşdirilýän ýerasty geçelgäniň ýerleşiş çyzgysy we içki görnüşi, seýilgähiň şekil taslamasy, söwda we dynç alyş merkeziniň, döredijilik merkeziniň, edara ediş we söwda maksatly binalaryň taslamalary, Aşgabat şäheriniň şu böleginde gurulmagy meýilleşdirilýän 10 müň orunlyk köpugurly döredijilik we sungat merkeziniň taslamasy we onuň ýerleşjek ýerleriniň çyzgysy hödürlenildi. Hormatly Prezidentimiz taslamalar, olaryň binagärlik we bezeg çözgütleri bilen tanşyp, olara birnäçe bellikleri aýtdy we degişli düzedişleri girizdi. Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, Aşgabatda bina edilýän desgalaryň öz wagtynda gurlup gutarmagy, olarda ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegi gurluşyklara bildirilýän esasy talap bolup durýar. Döwlet Baştutanymyz täze medeniýet ojagynyň enjamlaşdyrylmagy baradaky meselä degip geçip, bu ýerde dürli köpçülikleýin çäreleri, şol sanda halkara derejesindäki konsertleri, aýdym-sazly çykyşlary guramak üçin ähli zerur şertleriň üpjün edilmelidigine ünsi çekdi. Milli Liderimiz gurluşyk meýdançalarynd

Milletiň ruhy dünýäsi – Watanymyzyň bakylyk binýady

Mähriban Arkadagymyzyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze kitaby ata Watanymyzyň baş baýramy– Türkmenistanyň beýik Garaşsyzlyk toýy mynasybetli halkymyza beren ajaýyp sowgady boldy. Türkmenleriň täze taryhy eýýamda ruhy taýdan has-da belende göterilmegi üçin ygtybarly binýat bolan beýik medeni mirasymyzy düýpli öwrenmegiň, gorap saklamagyň hem-de giňden wagyz etmegiň zerurdygy baradaky oý-pikirler kitabyň içinden eriş-argaç bolup geçýär. Milli Liderimiziň ajaýyp edebi eseriniň neşir edilmegi umumydünýä medeni hazynanyň ösmegine uly goşant goşan türkmen halkynyň ruhy mirasynyň giňden wagyz edilmegine hyzmat eder. Halkymyzyň köp asyrlaryň dowamynda kemala gelen parasatly pähimleriniň dürdänesini özünde jemleýän nobatdaky eseriň «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» şygary astynda geçýän ýylda Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy, Arkadag Prezidentimiziň galamynyň astyndan çykmagy şu günki we geljekki nesilleriň ýörelgeleriniň hem-de ahlak sütünleriniň dowamatlylygyny alamatlandyrýar.