Türkmenistanyň Prezidentiniň Metbugat çapary

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-09, 38-61-11, 38-61-12
Email: metbugatchapary-gazeti@online.tm

Habarlar

Arkadagymyz Akýol bedewi bilen toýlara uzaýan ak ýollara rowana boldy

Hormatly Prezidentimiz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe amala aşyrýan beýik işlerini, bagtyýar ýaşaýşa gönükdirilen ägirt uly tutumlaryny, il-ýurt bähbitli mukaddes aladalaryny mähriban milletine bagyş edýär, özüniň asylly tagallalary bilen halkymyzy Gün kibi çoýýar, mährini asly nurdan bolan mähriban milletine paýlaýar. Arkadag Prezidentimiz Köpetdagyň eteginde welosipedli gezelenç etdi hem-de Ahalteke atçylyk toplumynda behişdi bedewleri bilen didarlaşdy. Döwlet Baştutanymyz welosipedli ýörişiň dowamynda bu künjegiň özboluşly tebigy aýratynlygyny, dag etekleriniň ajaýyplyklaryny we sazlaşykly ösüş ýoluna düşen ak mermerli Aşgabadyň göze gelüwli binalaryny synlady.

Resmi habarlar

Syýasy durmuşyň senenamasy 2-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip Türkmenistana gelen Ýaponiýanyň ykdysadyýet, söwda we senagat döwlet ministri Kiýoşi Ejimany kabul etdi.

Bugdaý ekişi— Pagta ýygymy ýokary depginde dowam edýär

Şu günler güýzlük bugdaý ekişiniň depgini barha güýçlendirilýär. Hormatly Prezidentimiziň ak pata bermegi bilen, möhüm oba hojalyk möwsümi ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda birbada badalga aldy. Halkymyzyň asylly däbine görä, hormatly ýaşulular Beýik Biribardan ak bugdaýyň bol hasylyny dileg edip, oňat taýýarlanan topraga «Her bir dänäň müň bolsun!» diýen sözler bilen bugdaýyň ilkinji tohumlaryny sepip, nobaty mehanizatorlara berdiler. Ýurdumyzda 690 müň gektara bugdaý ekiler. Babadaýhanlar şonça meýdandan 2022-nji ýylda 1 million 400 müň tonna bugdaý, şol sanda Ahal welaýatynda 400 müň, Mary welaýatynda 345 müň, Lebap welaýatynda 310 müň, Daşoguz welaýatynda 265 müň we Balkan welaýatynda 80 müň tonna däne ýygnamagy maksat edinýärler. Bugdaýyň ýokary hasylly «Bereketli», «Goşant», «Rowaç», «Hasylly», «Sähraýy», «Ýolöten-3», «Watan», «Juwan», «Ýokumly», «Ýolöten-1», «Miras» görnüşleri ekilýär. Şu möwsümde dünýäniň öňdebaryjy «John Deere», «CLAAS», «Case» kompaniýalaryndan satyn alnan ýer sürüji traktorlaryň 1972-si, ekijileriň we bejergi traktorlarynyň 1545-si hem-de daýhanlaryň zähmet öndürijiligini artdyrmak üçin beýleki serişdeler ulanylýar. Oba hojalygyny depginli ösdürmek milli Liderimiziň alyp barýan syýasatynyň ähmiýetli ugurlarynyň biridir. Güýzlük bugdaý ekişiniň başlanmagy mynasybetli, Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň «Üzümli toprak» daýhan hojalygynda, Balkan welaýa

Bedew batly beýik işler

2021-nji ýylyň sekiz aýynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň jemleri

«Garaşsyzlygyň merjen däneleri»

Türkmenistanyň Prezidentiniň baýragyny almak ugrunda guralýan «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň çäklerinde her ýyl geçirilýän zehinli çagalaryň festiwaly ösüp gelýän nesliň döredijilik başarnyklaryny ýüze çykarmaga hem-de goldamaga, çeper höwesjeňligi hem-de sungat ussatlygyny onuň ähli köpdürlüliginde ösdürmäge milli saz medeniýetiniň ýörelgeleriniň dowamatlylygyny berkitmäge ýardam berýär. Nowruz ýaýlasyndaky «Türkmeniň ak öýi» binasynda Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanan zehinli çagalaryň arasynda «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» aýdym-saz bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. Oňa geljekde milli medeniýetimiziň we sungatymyzyň şöhratyny belende göterjek aýdymçylar, tans, aýdym-saz we halk döredijilik toparlary – geljekki «ýyldyzjyklar» gatnaşdy. Hormatly Prezidentimiziň ýaş artistlere iberen Gutlagy zehinli çagalaryň bäsleşiginiň açylyş dabarasyna aýratyn watançylyk ruhuny çaýdy. Gutlagy Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S. Berdimuhamedow okady. Ýaşajyk aýdymçylar bedew bady bilen ösüşiň belentliklerine tarap öňe barýan eziz Watanymyzy, zähmetsöýer halkymyzy, türkmen topragynyň ajaýyp gözelligini wasp etdiler. Körpeleriň ýerine ýetiren aýdym-sazlary wideo – şekiller bilen sazlaşdy hem-de sahnada ýaşajyk türkmenistanlylara bagtly çagalygy peşgeş beren beýik döwletiň keşbini janlandyrdy.

Garaşsyzlyk döwletimiziň synmaz binýadydyr

«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary bilen geçýän ýylda giň gerimli hem-de şatlykly Garaşsyzlyk baýramy hemmämiz üçin aýratyn many-mazmuna eýe bolup, hakykatdan-da, taryhy ähmiýetli wakalary özünde jemledi. Garaşsyzlyk döretmäge we gurmaga güýç-kuwwat berýän hem-de milletimizi beýik maksatlara birleşdirýän mukaddes düşünjedir. Belent mertebeli Prezidentimiziň pähim-parasatly döredijilikli ýörelgesi Türkmenistanyň sazlaşykly ösüşiniň, adamlaryň abadançylygynyň gowulandyrylmagyna, döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen, ylmy taýdan esaslandyrylan öňdengörüjilikli syýsatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň nyşany bolan giň möçberli gurluşyk işlerinde, iň döwrebap ulag-üstaşyr logistiki düzümini hem-de aragatnaşyk ulgamyny çalt kemala getirmek babatda Beýik Ýüpek ýoluny gaýtadan dikeltmek boýunça ädýän ädimlerinde, saglygy goraýyş we sport ulgamynda adama gulluk etmäge, onuň durmuş şertlerini ýokarlandyrmaga hem-de isleglerini üpjün etmäge gönükdirilen ägirt uly döwlet tagallalarynda öz beýanyny tapýar. Bu babatdaky oňyn özgertmeler Gahryman Arkadagymyzyň täzeçillik syýasatynyň möhüm ugrudyr. Mukaddes Garaşsyzlygymyz halkymyzyň durmuşynyň many-mazmunyny düýpgöter özgerdip, ruhy gymmatlyklarymyzy, abraý-mertebämizi beýgeltmek, milli aň-düşünjämizi ösdürmek, erkin, abadan durmuşy üpjün etmek we gülläp ösýän jemgyýeti ke

Arkadagymyzyň saýasynda Garaşsyzlygymyzyň miweleri

Mähriban Arkadagymyzyň alyp barýan syýasaty ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmaga, halkymyzyň abadançylygyny yzygiderli ýokarlandyrmaga gönükdirilendir. Daşary döwletler bilen dürli ugurlar boýunça özara bähbitli hyzmatdaşlyga uly ähmiýet berilýär. Döwletimiziň möhüm işewür hyzmatdaşlarynyň biri-de Ýaponiýadyr. Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda kuwwaty 432 megawat gazturbinaly elektrik stansiýasynyň açylyş dabarasy ýurdumyzy senagatlaşdyrmak, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek we eksport kuwwatyny giňeltmek boýunça hormatly Prezidentimiz tarapyndan tassyklanylan maksatnamalary durmuşa geçirmegiň ýolunda nobatdaky möhüm ädim boldy. Bu taslama Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasy tarapyndan daşary ýurtly hyzmatdaşlar – Ýaponiýanyň «Sumitomo Corporation» we «Mitsubishi Power Ltd», Türkiýäniň «Rönesans Holding» kompaniýalary bilen bilelikde amala aşyryldy.

VI Hazar mediaforumy

Türkmenistanyň wekiliýeti VI Hazar mediaforumyna gatnaşdy. Forum Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň edara ediş merkezinde Azerbaýjan Respublikasyndan, Eýran Yslam Respublikasyndan, Gazagystan Respublikasyndan, Russiýadan, Özbegistan Respublikasyndan wekilleri jemledi. Mediaforumyň gün tertibiniň esasy meselesi syýahatçylyk we etnomedeni kommunikasiýa bilen baglanyşykly boldy. Oňa gatnaşyjylaryň ara alyp maslahatlaşmagyna sanly eýýamda syýahat žurnalistikasy, medeni media-giňişlikde сheсk-in, täze maglumat kommunikasiýalary ulgamynda aň-bilim media-taslamalar ýaly meseleler hem hödürlenildi. Soňky ýyllarda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda halkara giňişliginde, şol sanda media giňişliginde eýeleýän ornuny berkidýän, umumy maglumat giňişligine işjeň goşulyşýan Türkmenistanyň bu foruma döwletleriň arasyndaky syýasy, ykdysady we ynsanperwer hyzmatdaşlyk babatda hünär gatnaşyklaryny pugtalandyrmakda möhüm ähmiýetli ädim hökmünde garaýandygyny nygtamak gerek. Şunuň bilen baglylykda, bu mediaforumyň çäklerindäki gepleşikleriň usuly şu sebitde ähli ulgamlarda, şol sanda häzirki zaman şertlerinde köpçülikleýin media serişdelerini ösdürmek ýaly ähmiýetli ugurda netijeli gatnaşyklary ýola goýmaga bitewi çemeleşmeleri işläp taýýarlamak babatda täsirli gural bolup hyzmat edýär. Çykyşlarda medaforumyň geçirilmeginiň sebitde we ählumumy derejede žurnalistikany ösdürmekde tejr

Garaşsyzlygyň edebi-ylmy gadamlary

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy toýlanylýar. Bu taryh üçin uzak döwür däl. Şu ýyllarda ýurdumyzyň syýasy, ykdysady we medeni ösüşinde gazanylan üstünlikleriň asyrlara barabardygyny aýtmak buýsandyryjydyr. Ähli ulgamlar bilen bir hattarda, çeper edebiýatda, jemgyýetçilik ylmynda ýetilen sepgitler hakynda gürrüň etmek has-da ýakymlydyr. Garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynda ýazyjy-şahyrlarymyz, halkyň ruhy dünýäsini çynlakaý suratlandyrýan, taryhymyzy, medeniýetimizi, ahlak ýörelgelerimizi öz milli keşbinde beýan edýän mowzuklary çeper aň dolanyşygyna girizip başladylar. Çeper pikirlenmekdäki bu özgerişi ylmy nukdaýnazardan baha bermekde türkmen edebiýatyny öwreniş ylmynyň öňünde täze talaplary goýdy. Bu ýagdaý kanunalaýyklykdyr. Sebäbi çeper edebiýatyň mazmunyndaky täzelikleri, özgerişleri duýmak, dogruçyl baha bermek edebiýaty öwreniş ylmynyň üstüne düşýän jogapkärli wezipedir. Çeper edebiýat özüniň asyl häsiýetine mynasyp döredijilik ýoluna düşen ýagdaýynda, onuň kämillige tarap batyrgaý gadam goýmagynda ylym mynasyp orny eýelemelidir. Bu Garaşsyz türkmen ylmynyň baş maksadyna we täze häsiýetine öwrüldi. Täze ýazyjysy, täze okyjysy bolan Garaşsyzlyk döwrüniň edebiýatynyň öwrenilişiniň döwrebap usullary çeper durmuşa baha bermekde hakyky çelgä öwrüldi.

«Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşigi

Her ýyl Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň çäklerinde guralýan «Ýaňlan, Diýarym!» döredijilik bäsleşigi türkmen ýaşlarynyň aýdyň hem-de köp öwüşgünli zehinleriniň gözden geçirilişi üstünlige beslendi. Bu dabara milli Liderimiziň halkymyzyň egsilmez ruhy hazynasy bolan medeniýetimizi we sungatymyzy ösdürmäge, ýaş aýdymçylary höweslendirmek babatdaky goldaw-hemaýatynyň hem-de atalyk aladasynyň aýdyň subutnamasydyr. «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary bilen geçýän hem-de Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy bellenilýän şu ýylda medeniýet ulgamynyň wekilleriniň jogapkärçiligi aýratyn uludyr. Hormatly Prezidentimiziň aýratyn aladasy netijesinde, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli medeniýetimiziň we sungatymyzyň okgunly ösmegi ýaş zehinleriň döredijilik taýdan kemala gelmegi üçin has uly mümkinçilikleri açdy. Ýaş zehinler halkymyzyň özboluşly aýdym-saz sungatyna uly hormat goýmak bilen, beýik ruhy ýörelgelere esaslanýan köpasyrlyk milli aýdym-saz däplerimizi dowam edip, şolary estrada sungatynyň häzirki zaman mümkinçilikleri bilen sazlaşykly utgaşdyrýarlar. Paýtagtymyzyň «Aşgabat» aýdym-saz merkeziniň amfiteatrynda eziz Diýarymyzy, täze taryhy eýýamyň ägirt uly üstünliklerini, mähriban topragymyzyň gözelligini wasp edýän halk we estrada aýdymlary uly joşgun hem-de ruhubelentlik bilen ýaňlandy. A

Täzelikler. Wakalar. Maglumatlar.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S. Berdimuhamedowyň Ýaponiýanyň ykdysadyýet, söwda we senagat döwlet ministri Kiýoşi Ejima bilen duşuşygy boldy. Türkmen-ýapon hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlary barada özara gyzyklanma bildirilip, pikir alşyldy. Şunuň bilen baglylykda, ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek üçin uly kuwwatyň bardygy bellenildi. Şeýle hem gatnaşyklary diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, täze bilelikdäki taslamalary amala aşyrmak üçin bar bolan mümkinçiliklerden netijeli peýdalanmaga ýardam edýän işewür hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýete eýedigi, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-ýapon we Ýapon-türkmen komitetleriniň işiniň wajypdygy nygtaldy. Energetika we senagat ulgamlarynda hyzmatdaşlygyň geljegini ara alyp maslahatlaşmak bilen baglylykda, täze düzümleýin desganyň – Lebap welaýatyndaky gazturbinaly elektrik stansiýasynyň işe girizilmeginiň ähmiýeti bellenildi. Şunuň bilen birlikde, gaýtadan dikeldilýän energetika ulgamynda, şol sanda Günüň we ýeliň energiýasyndan peýdalanmagyň tehnologiýalaryny ulanmak babatda gatnaşyklaryň wajypdygy bellenildi. Duşuşygyň ahyrynda taraplaryň özara gyzyklanma döredýän ähli ulgamlarda netijeli türkmen-ýapon gatnaşyklaryny dowam etdirmäge çalyşýandygy tassyklanyldy. * * *

Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri

ADATY DUB

Arkadagymyzyň saýasynda Garaşsyzlygymyzyň miweleri

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe kemala gelen dokma pudagy ileri tutulýan milli bähbitleri hem-de dünýä ykdysady giňişligindäki umumy integrirlenmek meýillerini göz öňünde tutmak bilen, milli ykdysadyýetimiziň depginli ösüşiniň aýdyň mysalydyr. Diňe soňky birnäçe ýylda pudagyň düzümine dünýä bazarlarynda bu pudakdaky önümçiligiň öňdebaryjylarynyň hataryna çykmak bilen, tebigy çig maldan bäsdeşlige ukyply önümleri öndürýän täze kärhanalaryň onlarçasy goşuldy. Mundan başga-da, ýüpegi gaýtadan işleýän hem-de aýakgap fabrikleri, gön işläp bejerýän kärhanalar bar. Bu pudagyň kuwwatly gaýtadan işleýän binýadynyň döredilmegi netijesinde, Türkmenistan dünýäniň dokma önümlerini öndürýän döwletleriniň arasynda mynasyp orny eýeledi. Öndürilýän önümleriň ýokary hilli bolmagy bolsa, Diýarymyzyň şöhratyny we abraýyny artdyrdy. Mähriban Arkadagymyz Ahal welaýatynyň Kaka dokma toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Hormatly Prezidentimiz ýygnananlara ýüzlenip, şu gün biz ykdysadyýetimiziň möhüm pudaklarynyň biri bolan dokma senagaty pudagynda ýene-de bir täze desganyň – Kaka etrabynda ýyllyk önümçilik kuwwaty 5 000 tonna inçe süýümli pagtany gaýtadan işleýän dokma toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin bu ýere ýygnandyk diýdi. Bu gün täze işe girizilýän Kaka dokma toplumy hem iri önümçilik kärhanasy bolup, onuň umumy bahasy 147 850 000 amerikan dollaryna barabardyr. Bu toplumyň

Resmi habarlar

Syýasy durmuşyň senenamasy 20-nji awgustda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: – Mähriban ýaşlar, ýurdumyzyň gelejegi siz bilendir!

Paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde hormatly Prezidentimiz Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli umumy okuw sapagyny geçdi. Döwlet Baştutanymyz bu ýere ýygnananlar bilen salamlaşyp, talyplary we okuwçylary ýurdumyzda bellenilýän uly baýramçylyk – Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň ýetip gelýän şanly 30 ýyllygy bilen gutlady. Siz bilen duşuşmak, pikir alyşmak, duýgulary paýlaşmak, Garaşsyzlyk ýyllarynyň içinde gazanylan üstünlikleri beýan etmek hemmämiz üçin uly taryhdyr. Şol nukdaýnazardan, men hem döwlet Baştutany, Belent Serkerdebaşy, mugallym, professor, akademik bolmak bilen, ähli ugurlardan ugur alyp, şu gün siz bilen duşuşyp, beýan bilen çykyş etmek barada karara geldim diýip, milli Liderimiz ýygnananlara ýüzlendi.

Türkmenistan – Ýewropa Bileleşigi: özara bähbitli hyzmatdaşlygyň netijeli ugurlary

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Ýewropa Bileleşiginiň Başlygy Şarl Mişeliň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşler mähirli salamlaşyp, Türkmenistanyň hem-de ÝB-niň ýurtlarynyň hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçiligiň dörändigine kanagatlanma bildirdiler. Bu söhbetdeşlik ikitaraplaýyn we halkara gün tertibiniň meseleleri boýunça pikir alyşmaga oňat mümkinçilik döredýär. Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Ýewropa Bileleşigi bilen hyzmatdaşlygy has-da giňeltmegi ugur edinýändigini tassyklap, bu gün öňümizde hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny giňeltmek wezipesiniň durýandygyny belledi. Şol meseleleriň hatarynda Merkezi Aziýa sebitinde hem-de onuň bilen çäkleşýän zolaklarda parahatçylygy we howpsuzlygy saklamak, Durnukly Ösüş Maksatlaryny ýerine ýetirmek, energetika howpsuzlygy, ulag, ekologiýa, suw serişdelerini peýdalanmak meseleleri bar. Söhbetdeşligiň dowamynda Ýewropa bilen ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň hereket edýän hyzmatdaşlyk gurallarynyň çäklerinde, hususan-da, «Ýewropa Bileleşigi – Türkmenistan» Bilelikdäki komitetiň, Parlamentara dialogynyň, Adam hukuklary boýunça dialogyň, daşary syýasat edaralarynyň arasyndaky konsultatiw duşuşyklaryň çäklerinde hem-de hyzmatdaşlygyň aýry-aýry meseleleri boýunça netijeli ösdürilýändigi aýratyn bellenildi. ÝB-niň Baştutany Türkmenistanyň we Ýewropa Bileleşiginiň arasynda

Türkmenistanyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisinde ileri tutýan garaýyşlary

Daşaty işler ministrligi Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň şu ýylyň 14-nji sentýabrynda Nýu-Ýorkda öz işine başlajak nobatdaky 76-njy mejlisinde ileri tutýan garaýyşlaryny beýan etdi. Mejlise taýýarlyk görmek maksady bilen, DIM-de degişli işler amala aşyrylýar. Bu möhüm resminama hormatly Prezidentimiziň baş pikirleriniň we teklipleriniň esasynda taýýarlanyldy hem-de birnäçe esasy ugurlary özünde jemleýär. Şolaryň biri ählumumy howpa – täze görnüşli howply ýokanç keseline garşy göreşmekde hem-de şonuň ýaýramagy bilen ýüze çykan durmuş-ykdysady täsirleri azaltmakda halkara jemgyýetçiligiň tagallalaryny berkitmekden ybaratdyr. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiziň ozal öňe süren başlangyçlaryny we anyk tekliplerini durmuşa geçirmek boýunça işler ýerine ýetiriler. Şolaryň arasynda ylmy diplomatiýa ugry boýunça halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek, BSGG-niň öýken sowuklama keseline garşy göreşmek boýunça köptaraplaýyn guralyny ýola goýmak, BSGG-niň koronawirus ýokanjynyň genomyny öwrenmek üçin ýörite maksatnamany düzmek, BSGG-niň Ýiti ýokanç keselleri bejeriş we olaryň öňüni alyş usulyýet merkezini döretmek hem-de Merkezi Aziýada Epidemiologiýa, wirusologiýa we bakteriologiýa merkezini döretmek teklipleri bar.

Täzelikler. Wakalar. Maglumatlar.

Daşary işler ministrliginde adam hukuklary we halkara ynsanperwer hukugy ulgamynda Türkmenistanyň halkara borçnamalaryny ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça Pudagara toparyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Onuň gün tertibine abraýly guramalar, ilkinji nobatda bolsa, BMG we onuň esasy düzümleri bilen ynsanperwer hyzmatdaşlygy giňeltmek meseleleri girizildi. Milli meýilnamalary we maksatnamalary, şol sanda bilelikdäki iş meýilnamalary durmuşa geçirmegiň usullary we gurallary ara alnyp maslahatlaşyldy. Mejlisde döwlet Baştutanymyz tarapyndan şu ýylyň 17-nji iýulynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde abraýly institutlar bilen köptaraplaýyn we ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek boýunça öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmek babatda amala aşyrylmaly işleriň esasy ugurlaryna garaldy. Onuň barşynda öňde durýan wezipeleri, şol sanda Pudagara toparyň hem-de BMG-niň Türkmenistandaky Wekilhanasy we onuň düzümleýin bölümleri bilen hereketleriň bilelikdäki meýilnamasyny ýerine ýetirmek bilen bagly meseleleri üstünlikli çözmek boýunça anyk çäreler kesgitlenildi. Şeýle hem mejlisde beýleki meselelere garaldy, olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. * * *

Olimpiýa oýunlaryndaky üstünlik

halkymyzyň buýsanjyny hem-de Watanymyzyň abraýyny artdyrdy Olimpiýa şäherçesinde Tokio şäherinde geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda Türkmenistanyň dünýädäki sport abraýyny artdyrmaga uly goşant goşan türkmen sportunyň wekillerini hormatlamak dabarasy geçirildi. Ýygnananlar hormatly Prezidentimiziň Ýaponiýanyň Tokio şäherinde geçirilen XXXII tomuskyOlimpiýa oýunlarynda üstünlikli çykyş edip, baýrakly orna mynasyp bolan Türkmenistanyň milli ýygyndy toparyna iberen gutlagyny uly üns bilen diňlediler. Ony Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi S. Berdimuhamedow okady.

Döwlet syýasatynyň esasy ugry

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda zähmet rugsadynda bolýan mähriban Arkadagymyz ir bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, «Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi» S. Berdimuhamedow bilen «Awaza» köpugurly sport toplumynda bolup, bedenterbiýe maşklaryny ýerine ýetirdi. Sagdyn durmuş ýörelgesiniň tarapdary döwlet Baştutanymyz asylly başlangyçlary bilen ähli watandaşlarymyza, ozaly bilen ýaşlara şahsy görelde görkezýär. Ine, bu gün hem milli Liderimiz sport toplumynda oturdylan enjamlaryň birnäçesinde bedenterbiýe maşklaryny ýerine ýetirip, sportuň dürli görnüşleri bilen yzygiderli meşgullanmagyň netijesinde beden taýdan ajaýyp taýýarlygyny görkezdi. Sport enjamlarynyň her biriniň özboluşly aýratynlygy bolup, bedeniň taplanmagynda, adam saglygynyň berkidilmeginde aýratyn ähmiýetlidir. Sport enjamlarynda berjaý edilýän maşklaryň kada boýunça dürs ýerine ýetirilmeginiň ynsan saglygy üçin peýdasy ýokary bolýar. Aýratyn-da, bu enjamlaryň ýaşlaryň sazlaşykly ösüşinde, olaryň beden taýdan taplanmagynda möhüm orun eýeleýändigini bellemek gerek. Sport toplumynda sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmaga giň mümkinçilikler bar – ýöriteleşdirilen döwrebap enjamlar we sport gurallary bilen üpjün edildi. Bu ýerdäki köp ugurly türgenleşik enjamlary tejribeli hem-de höwesjeň türgenleriň, dürli ýaşly adamlaryň netijeli türgenleşmegini üpjün etmek üçin niýetlenendir.