Türkmenistanyň Prezidentiniň Metbugat çapary

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-09, 38-61-11, 38-61-12
Email: metbugatchapary-gazeti@online.tm

Habarlar

Arkadagymyzyň saýasynda Garaşsyzlygymyzyň miweleri

Bank ul­ga­my­ny ös­dür­mek Ar­ka­dag Pre­zi­den­ti­mi­ziň yk­dy­sa­dy stra­te­gi­ýa­ny dur­mu­şa ge­çir­me­gi­niň stra­te­gik ugur­la­ry­nyň bi­ri­dir. Yk­dy­sa­dy sy­ýa­sat­da ma­li­ýe-bank ul­ga­my­nyň eda­ra­la­ry­nyň eýe­le­ýän mö­hüm or­ny ola­ra be­ril­ýän wa­jyp we­zi­pe bi­len bag­ly­dyr. Türk­me­nis­tan­da Ga­raş­syz­lyk ýyl­la­ryn­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň alyp bar­ýan saz­la­şykl­y döw­let sy­ýa­sa­ty ne­ti­je­sin­de, mil­li bank ul­ga­my ke­ma­la ge­ti­ril­di. «Türk­men­ba­şy» döw­let tä­jir­çi­lik ban­ky hem-de «Se­na­gat» paý­dar­lar tä­jir­çi­lik ban­ky hyz­mat­la­ryň möç­be­ri bo­ýun­ça ýur­du­my­zyň esa­sy bank­la­ry­dyr. Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň 2018-nji ýy­lyň 15-nji few­ra­lyn­da gol çe­ken Ka­ra­ry­na la­ýyk­lyk­da, gur­lu­şy­gy ama­la aşy­ry­lan bank ul­ga­my­nyň des­ga­la­ry­nyň – «Türk­men­ba­şy» döw­let tä­jir­çi­lik ban­ky­nyň hem-de «Se­na­gat» paý­dar­lar tä­jir­çi­lik ban­ky­nyň bi­na­la­ry­nyň açyl­ma­gy şan­ly se­nä – Wa­ta­ny­my­zyň mu­kad­des Ga­raş­syz­ly­gy­nyň 30 ýyl­ly­gy­na ba­gyş­la­nan­dyr hem-de eziz Di­ýa­ry­my­zyň yzy­gi­der­li yk­dy­sa­dy ösü­şi­niň, mäh­ri­ban hal­ky­my­zyň dur­muş de­re­je­si­niň ýo­kar­lan­ýan­dy­gy­nyň su­but­na­ma­sy­dyr. «Bouy­gues Ba­ti­ment In­ter­na­tio­nal» meş­hur fran­suz kom­pa­ni­ýa­sy ta­ra­pyn­dan gur­lan bank­la­ryň tä­ze bi­na­la­ry Aş­ga­ba­dyň gü­nor­ta bö­le­gin­de, soň­ky ýy

Resmi habarlar

Syýasy durmuşyň senenamasy 2-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň, möwsümleýin oba hojalyk işlerini geçirmegiň hem-de şanly senelere taýýarlyk görmegiň wajyp meselelerine garaldy.

Demokratiýany pugtalandyrmakda möhüm ädim

Halk Maslahaty Türkmenistanda taryhy taýdan ýola goýlan halk wekilçiliginiň görnüşi, hemişe ösdürilýän raýat jemgyýetiniň möhüm we aýrylmaz düzüm bölegi bolup durýar. Çünki halkymyz parasatly ata-babalarymyzyň gadymy ruhy-ahlak gymmatlyklaryna hem-de asylly däplerine eýerip, geçmiş asyrlardan bäri ýaşululara uly hormat-sarpa bilen garap, olaryň maslahatlaryna we pikirlerine hemişe ähmiýet berip geldi. Mähriban Arkadagymyz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň birinji mejlisine gatnaşdy. Onuň gün tertibine guramaçylyk meseleleri girizildi. Hil taýdan täze, iki palataly ulgama geçilmegi döwlet häkimiýet edaralarynyň işiniň netijeliligini artdyrmaga, kanunlaryň hem-de milli maksatnamalaryň ýerine ýetirilmegine gözegçiligi güýçlendirmäge gös-göni ýardam eder. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary Türkmen döwletiniň demokratik sütünlerini pugtalandyrmak işinde aýratyn möhüm, ähmiýetli ädim boldy. Bu barada Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygy G. Myradow hasabat berdi.

Pederlerimiziň ýörelgesi rowaçlanýar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Bütindünýä saglyk güni ýurdumyzda täze mana eýe bolup, sagdyn hem-de işjeň durmuş ýörelgesiniň töwereginde müňlerçe adamlary birleşdirdi. Milli senenamamyzda orun alan bu halkara çäresi mynasybetli guralan köpçülikleýin welosipedli ýörişe hormatly Prezidentimiz gatnaşdy. Hormatly Prezidentimiz «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda bellenýän ajaýyp halkara baýramy – Bütindünýä saglyk güni bilen tüýs yürekden gutlady. Bu ajaýyp baýram dostlugyň, parahatçylygyň hem-de sportuň belent däplerini dabaralandyrýar, jemgyýetimiziň agzybirligini we jebisligini has-da berkidýän möhüm waka hökmünde milli senenamamyzda aýratyn orun tutýar. Garaşsyz döwletimiziň sport senenamasyna ajaýyp wakalaryň ençemesi ýazyldy. Türkmenistan dünýä we sebit derejesindäki iri halkara ýaryşlarynyň geçirilýän merkezine öwrüldi.

Milletiň saglygy – ýurduň baýlygy

Hormatly Prezidentimiz ilata gaýragoýulmasyz tiz kömek bermäge niýetlenilip ýurdumyza getirilen lukmançylyk maksatly «ANSAT» kysymly täze dikuçar bilen tanyşdy. «Türkmenhowaýollary» agentliginiň buýurmasy boýunça Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyndaky Kazan dikuçar zawody tarapyndan öndürilen täze tiz kömek dikuçary paýtagtymyzyň günortasynda ýerleşen saglygy goraýyş edaralarynyň dikuçar meýdançasynda görkezildi. Täze dikuçar paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllygynyň we ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygynyň öňýanynda lukmanlara we paýtagtymyzyň ýaşaýjylary üçin ajaýyp sowgat boldy. Ýokary tizlikli dikuçar reanimasiýany, ýokary derejeli bejerişi özünde jemlemek bilen şikes alan raýatlara gönüden-göni ýerlerde ilkinji gyssagly lukmançylyk kömegini bermäge mümkinçilik berýän iň döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr. Dikuçaryň iň ýokary tizligi sagatda 275 kilometre, iň uzak uçuş aralygy 510 kilometre barabardyr. Onuň ýere gonýan böleginiň goşmaça enjam bilen üpjün edilmegi bolsa, dikuçaryň dag eteklerine, gum we çöllük hem-de barmasy kyn ýerlere gonmaga mümkinçilik döredýär. Bularyň ählisi bu dikuçaryň ýurdumyzda häzire çenli bar bolan şunuň ýaly dikuçarlardan tapawutly aýratynlygydyr.

Dünýäde parahatçylygyň berkarar bolmagynyň bähbidine

Düýn paýtagtymyzda dabaraly ýagdaýda ulanmaga berlen Türkmenistanyň Maslahatlar merkezinde mertebesi belent Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda «Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň parahatçylygyň we ynanyşmagyň hatyrasyna halkara hyzmatdaşlygy» atly halkara maslahatyň dabaraly mejlisi geçirildi. Halkara forum dabaraly ýagdaýda açyk diýip yglan edilýär. Milli Liderimiz maslahata gatnaşyjylara ýüzlenip hem-de hemmeleri täze Maslahatlar merkeziniň binasynda gutlap, bu ajaýyp binanyň halkara durmuşynyň möhüm meselelerini dürli görnüşdäki duşuşyklarda ara alyp maslahatlaşmak, şol meseleler boýunça hoşniýetli erk-isleg, jogapkärçilik hem-de döredijilikli hyzmatdaşlyk esasynda bilelikdäki oňyn çemeleşmeleri işläp taýýarlamak üçin myhmansöýer künjek hem-de amatly meýdança boljakdygyny belledi. Mähriban Arkadagymyz syýasy-hukuk guraly hökmünde Bitaraplyk syýasatynyň häzirki wagtda Durnukly Ösüş Maksatlaryna ýetmekde, ählumumy wehimlere – halkara terrorçylygyna, guramaçylykly jenaýatçylyga, neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna netijeli garşy durmakda tagallalary birleşdirmek üçin uly ähmiýete eýedigine ynam bildirdi. (Arkadag Prezidentimiziň çykyşy gazetimiziň şu sanynda dolulygyna çap edilýär). Biz forumyň netijelerine, edilen çykyşlaryň derejesine, maslahata gatnaşyjylaryň taýýarlygyna ýokary baha berýäris we gatnaşyklary, bilelikdäki işi dowam etdirmäge taýýa

Bedew batly beýik işler

2021-nji ýylyň birinji çärýeginde ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň jemleri

Türkmenistan – Russiýa Federasiýasy: özara bähbitli strategik hyzmatdaşlyk giňeldilýär

Türkmenistany we Russiýa Federasiýasyny gadymdan gelýän dostluk gatnaşyklary, taryhy taýdan ýola goýlan hyzmatdaşlygy baglanyşdyrýar. Bu gün strategik hyzmatdaşlyk esasynda ýola goýulýan gatnaşyklar sazlaşykly ösdürilýär. Biziň ýurtlarymyz sebit hem-de ählumumy parahatçylygyň, howpsuzlygyň, abadançylygyň üpjün edilmegi bilen baglanyşykly wajyp meseleler boýunça garaýyşlaryň ýakyndygyny ýa-da gabat gelýändigini beýan edýärler. Türkmen-rus hyzmatdaşlygy giň ugurlary öz içine alýar. Medeni-ynsanperwer ulgamy boýunça gatnaşyklaryň berkidilmegine ähmiýet berilýär. Russiýanyň iri sebitler bilen ýola goýlan ykdysady, işewür we medeni gatnaşyklaryň okgunly häsiýetini bellemek gerek. Ýurdumyzyň wekiliýeti Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-rus Hökümetara toparynyň ýolbaşçylarynyň duşuşyklaryny, iki ýurduň daşary işler ministrleriniň arasynda syýasy geňeşmeleri geçirmek maksady bilen, Moskwa şäherinde iş saparynda boldy. Iki ýurduň arasynda netijeli gatnaşyklary giňeltmäge bolan gyzyklanmalar Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-rus Hökümetara toparynyň duşuşygynda tassyklanyldy. Bu topara türkmen tarapyndan başlyklyk ediji, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R. Meredow hem-de wise-premýer, Ýokary gözegçilik edarasyny

Söz ussadynyň sarpasy

Halkara ylmy-edebi jemgyýetçiligi türkmen halkynyň akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny bellemäge taýýarlyk görýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň «Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny bellemek hakyndaky» karary esasynda, 2024-nji ýylda akyldar şahyryň 300 ýyllygy uly dabara bilen belleniler. Hormatly Prezidentimiziň şu kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasyna Magtymgulynyň ömrüne we döredijiligine degişli «Magtmguly portalyny» döretmek, şahyra degişli ahli maglumatlary özünde jemleýän sanly we neşir görnüşinde «Magtymguly Pyragy ensiklopediýasyny», sanly we neşir görnüşinde «Magtymguly Pyragy diwanyny», söz ussadynyň şygyrlarynyň daşary ýurt dillerine terjimesini sanly we neşir görnüşinde taýýarlamak tabşyryldy. Bu ylmy edaranyň öňünde Magtymgulynyň ömrüne we döredijiligine degişli ylmy işleri taýýarlamak we çap etmek, akyldar şahyryň edebi-ruhy mirasyny toplamak maksady bilen, Diýarymyzyň welaýatlaryna we daşary ýurtlara ylmy saparlary guramak, Magtymguly Pyragynyň edebi mirasyny dünýä derejesinde öwrenmek we wagyz etmek işlerini degişli halkara guramalary bilen hyzmatdaşlykda ýola goýmak meselesi goýuldy.

Täzelikler. Wakalar. Maglumatlar.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ösüp gelýän ýaş nesilleri durmuş taýdan goldamak, howandarlyga mätäç çagalaryň saglygynyň dikeldilmegine ýardam bermek, olaryň bagtyýar durmuşda ýaşamagy üçin amatly şertleri döretmek maksady bilen döredilen Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyna türkmen halkynyň gadymdan gelýän asylly däplerine laýyklykda, milli Liderimiz özüniň aýlyk zähmet hakynyň ýarysyny geçirdi. * * *

Hakyky demokratik ýörelgeler esasynda

Bu gün ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda milli kanunçylygy kämilleşdirmäge hem-de öňdebaryjy halkara tejribesini öwrenmäge we ornaşdyrmaga möhüm ähmiýet berilýär. Saýlawlary guramaçylykly geçirmekde döwrebap täzeçil tehnologiýalar we sanly ulgam netijeli ulanyldy. Munuň özi saýlawlaryň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmeginde aýratyn ähmiýetli boldy. Saýlawlaryň açyklyk, aýdyňlyk, demokratik ýörelgeler esasynda geçirilmegi, oňa jemgyýetçilik guramalarynyň, tutuş ilatymyzyň, aýratyn-da saýlawçylaryň işjeň gatnaşmagy ýurdumyzda asyrlar aşyp gelýän milli demokratik esaslaryň berkarar bolýandygynyň misilsiz tassyknamasydyr. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň döredilmegi döwletimiziň geljegi üçin ykbal çözüji waka öwrüler. Bu edara türkmen halkynyň bagtly durmuşynyň, ata Watanymyzyň nurana geljeginiň bähbidine Hökümetiň işläp taýýarlaýan we ýurdumyzyň halky bilen amala aşyrýan uly möçberli maksatnamalarynyň yzygiderli durmuşa geçirilmegini üpjün eder.

Resmi habarlar

Syýasy durmuşyň senenamasy 18-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralaryna degişli kömekçi hojalyklarda alnyp barylýan işler we köpçülikleýin bag ekmek dabarasynyň ýazky möwsümine görülýän taýýarlygyň barşy bilen tanyşdy.

Türkmen topragynyň gudraty

Arkadag Prezidentimiz ata Watanymyzda dabaralara beslenen Milli bahar baýramynyň bellenilýän gününde Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna gelip, behişdi bedewler bilen didarlaşdy hem-de döredijilik bilen meşgullandy. Bu ýerde döwlet Baştutanymyza ady rowaýata öwrülen Akhan atly bedewiň ilkinji at taýynyň dünýä inendigi barada buşluk habary ýetirildi. Milli Liderimiz öz seýisläp ýetişdiren Akhan atly bedewiniň ilkinji at taýynyň doglandygy baradaky buşluga ruhlandy we bu habary uly şatlyk bilen kabul etdi. Baharyň nurana günleriniň birinde at taýyň dogulmagy Diýarymyzyň durmuşynda möhüm şanly seneleriň ajaýyp pursatlar bilen utgaşýandygynyň subutnamasydyr. Mähriban Arkadagymyz kalbyňy joşdurýan habara begenip, täze doglan taýçanagyň boýnuna käbesi Ogulabat ejäniň taýýarlan alajasyny daňdy. Munuň özi asyrlar aşyp gelýän dünýä nusgalyk milli ýörelgeleriň döwrebap derejede dowam etdirilýändiginiň nyşanydyr. Hormatly Prezidentimiz täze doglan nurana taýyň eziz Diýarymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygynyň we Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygynyň giňden toýlanylýan ýylynda dünýä inmeginiň buýsançly wakadygyny belledi. Taýçanagyň dünýä inmegi türkmen atşynaslarynyň şatlygyny hem-de behişdi bedewlere bolan buýsanjyny artdyrdy. Bu ynsan bilen bedewiň özara baglanyşygynyň aýdyň nyşanyna öwrüldi.

Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň maslahaty

Türkmenistan oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik hem-de netijeli halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasat ugruny yzygiderli durmuşa geçirmek bilen, dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk hem-de ikitaraplaýyn, şonuň ýaly-da, köpugurly görnüşde özara bähbitli hyzmatdaşlygy üstünlikli ösdürýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidenti – Ýelbasy, Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň hormatly başlygy Nursultan Nazarbaýewiň çakylygy boýunça Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň sanly ulgam arkaly geçirilen resmi däl maslahatyna hormatly myhman hökmünde gatnaşdy. 2009-njy ýylda döredilen bu halkara guramasynyň düzümine Azerbaýjan Respublikasy, Gazagystan Respublikasy, Gyrgyz Respublikasy, Özbegistan Respublikasy we Türkiýe Respublikasy girýär. Türki dilli ýurtlaryň halklary bilen türkmen halkyny müňýyllyklaryň jümmüşine uzap gidýän taryhy kökleriň, medeni hem-de ruhy däpleriň umumylygy baglanyşdyrýar. Häzir bu hoşniýetli däpler täze dowamata hem-de mazmuna eýe bolup, köpugurly hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de işjeňleşdirmek üçin oňyn şertleri döredýär. Onuň binýadynda bolsa hoşniýetli erk, egsilmez mümkinçilikler hem-de öňegidişlige we gülläp ösüşe umumy maksatlar durýar.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

Berkarar Watanymyzda amala aşyrýan özgertmelerimiz netijesinde uly ösüşler gazanylýar. Şol ösüşler bolsa Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň dünýädäki at-abraýyny has-da belende galdyrýar. Netijede, ata-babalarymyzyň berk binýatly döwlet gurmak hakyndaky arzuwlarynyň durmuşa geçirilýändigi dünýä ýüzüne aýan bolýar. Garaşsyz Watanymyzda halkymyzyň yrylmaz döwletliligi, rysgalynyň bollugy, niýetiniň-päliniň bolsa, diňe ýagşylyga ýugrulandygy üçin ynsan kalplary şatlyga we buýsanja beslenýär. Ata-babalarymyz şu gymmatlyklary, ýagny, döwletliligi, rysgal-bereketliligi, ýagşy niýetliligi, pes pälliligi, ynsanperwerligi ömrüniň manysy hasap edipdirler. Şu ýörelgelere eýerip, biz ýaşlarymyzda adamzadyň bagtly ýaşaýşy üçin iň gerekli bolan asyllylyk, medeniýetlilik, edep-ekramlylyk, ynsanperwerlik, birek-birege goldaw etmek ýaly häsiýetleri terbiýeleýäris. Biziň haýyr işleri amala aşyrýandygymyzyň häzirki zamanyň ösüşe we parahatçylyga gönükdirilen şygary bilen umumy kökleri bardyr. Şunuň özi ata-babalarymyzyň döwletlilik ýörelgeleriniň tutuş adamzat üçin ählumumy häsiýetleriniň bardygyny aýan edýär. Sebäbi, olar adamlary ýagşy işleriň başyny tutmaga, iň gowy adamkärçilik däplerine eýermäge çagyrýar. Ejizi goldamak, mätäje hemaýat etmek hem pederlerimiziň iň naýbaşy adamkärçilik pentleriniň we däpleriniň biridir.

Tebigat bilen sazlaşykda

Merjen paýtagtymyz binagärlik keşbi sazlaşyklylygy we ajaýyplygy bilen haýran galdyrýar. Aşgabat dünýäniň owadan we ýaşaýyş üçin amatly şertleri özünde jemleýän şäherleriniň hatarynda eýeleýän ornuny barha pugtalandyrýar. Ýurdumyzyň baş şäheriniň birnäçe desgalary binagärlik çözgütlere eýe bolan özboluşly desgalary bilen birnäçe gezek Ginnesiň bütindünýä rekordlar kitabyna girizildi. Munuň özi paýtagtymyzda alnyp barylýan işleriň dünýä nusgalykdygynyň aýdyň nyşanydyr. Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, işewürlik we durmuş maksatly desgalaryň kemala gelýän günorta künjeginde alnyp barylýan işler bilen tanyşdy. Döwlet Baştutanymyz bu sapar ak mermerli Aşgabadyň günorta künjeginde sil suwuny sowujy akabalaryň we suw toplaýjy desgalaryň gurluşygynyň alnyp barylýan ýerine geldi. Häzir Köpetdagyň etegindäki ajaýyp ýerde birnäçe binagärlik toplumlary guruldy. Bu ýerdäki binalar ýol-ulag düzümine degişli desgalar, seýilgäh zolaklary bir bitewi sazlaşygy emele getirip, şäheriň bu künjeginiň gözelligine gözellik goşýar.

Eziz Diýar – bagy-bossan

Milli bagy-bossanlyga öwürmek maksatnamasynyň çäklerinde soňky ýyllarda ýurdumyzyň şäherlerinde we ilatly ýerleriniň töwereginde millionlarça bag nahallary oturdyldy. Bu bolsa howanyň üýtgemegine, ýaşaýyş we umumy ekologiýa ýagdaýy üçin şertleriň gowulanmagyna amatly täsirini ýetirdi. Bu gün Türkmenistan el bilen döredilen ýaş tokaýlyklary, gök öwüsýän baglyklary, ýurdumyzyň ähli künjeklerinde, hatda iň alys ýerlerde hem onlarça müň gektar meýdana ýaýylyp gidýän hoşboý ysly seýilgähleri we bagy-bossanlyklary bilen myhmanlary haýran edýär. Şeýle hem derýalaryň we kanallaryň boýlary-da, Hazaryň ekologiýa taýdan arassa kenarlary-da bagy-bossanlyga bürelýär. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen başlanan gerimi boýunça örän ägirt bolan bagy-bossanlyga büremek maksatnamasynyň howanyň üýtgemeginiň ýaramaz netijelerine garşy umumydünýä göreşine ýurdumyzyň saldamly goşandy bolup durýandygyny tassyklamak bolar. Şäherleriň we obalaryň gülleýän baglyklara öwrülmegi, howadaky zyýanly gazlaryň peselmegine getirýär, howanyň kislorod bilen baýlaşmagyna ýardam edýän miweli we bezeg baglarynyň bahasyna ýetip bolmajak häsiýetleri ilatyň saglygyny goramak işinde ägirt uly ähmiýete eýedir. Elbetde, ýaprakly, saýaly we miweli agaçlardan ýurdumyzyň dürli sebitleriniň toprak-howa şertleriniň aýratynlyklaryna has durnukly tohumlary saýlanyp alynýar. Çünki şol nahallar ýakyn on ýyllyklarda öz gelje

Arkadagymyzyň saýasynda Garaşsyzlygymyzyň miweleri

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Arkadag Prezidentimiziň paýhasly başlangyjy bilen we ýolbaşçylygynda düýpli özgertmeleriň durmuşa geçirilmegi netijesinde, milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklary, şol sanda oba hojalygy hem ösüşinde kuwwatly itergä eýe boldy. Bu pudakda häzir hususy ulgam özüni has işjeň görkezýär. Hormatly Prezidentimiz Kaka etrabynyň G. Atabaýew adyndaky daýhan birleşiginiň çäginde Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy – «Oguz ýoly» hojalyk jemgyýeti tarapyndan gurlan hem-de ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň önümçilik düzüminiň üstüni ýetiren döwrebap ýyladyşhana toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşyp, sanly ulgam arkaly ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda gurlan täze ýyladyşhanalaryň açylyşyna ak pata berdi. Döwlet Baştutanymyz dabaraly ýagdaýda toý bagyny kesýär hem-de toplumyň çägine girýär.

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen onlaýn duşuşyklar

Tohumyňyz müňlesin, edermen pagtaçylar!

Türkmenistanda möhüm oba hojalyk möwsümi bolan gowaça ekişi başlandy. Asylly däbe görä, gowaça ekişine hormatly ýaşulular ak pata berdiler. Beýik Biribardan abadançylyk, ata Watanymyzyň gülläp ösmegi, mähriban Arkadagymyzyň döwletli tutumlarynyň rowaç almagy dileg edilip, taýýarlanylan meýdanlara gowaça tohumlary taşlandy. Soňra mehanizatorlar işe girişdiler. Pagtaçylyk daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan öndürilýän önümleriň mukdaryny artdyrmak, eksport kuwwatyny pugtalandyrmak boýunça döwlet maksatnamalarynyň amala aşyrylmagyny üpjün edýän Diýarymyzyň obasenagat toplumynyň esasy pudaklarynyň biridir. Türkmen pagtaçylarynyň gazanýan üstünlikleri milli Liderimiziň obasenagat toplumynyň hemmetaraplaýyn ösüşine, oba hojalyk önümlerini öndürijilere yzygiderli goldaw berilmegine gönükdirilen öňdengörüjilikli syýasatynyň ajaýyp miwesidir.