"Türkmenistanyň Prezidentiniň Metbugat çapary" gazeti

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-09, 38-61-11, 38-61-12
Email: metbugatchapary-gazeti@online.tm

Habarlar

Sagdynlyk – ruhubelentlik

Sport gujur-gaýratyň, gözelligiň, saglygyň we täze belentliklere tarap okgunlylygyň nyşanydyr. Barha gözelleşýän we täzelenýän halkara derejesindäki «Awaza» milli syýahatçylyk dynç alyş merkezi munuň aýdyň mysalydyr. Gerimi boýunça deňi-taýy bolmadyk, ägirt uly durmuş-ykdysady ähmiýetli bu maýa goýum taslamasy häzir sebitleri toplumlaýyn ösdürmegiň täzeçil nusgasyna öwrüldi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen binýady goýlan sagdyn durmuş ýörelgeleri Arkadagly Serdarymyz tarapyndan işjeň dowam etdirilýär. Tomus paslynyň ir säheriniň özboluşly gözelligi, hoştap howasy hem-de sergin şemaly ynsan kalbyna ýakymly täsir edýär. Hormatly Prezidentimiz ogly Kerimguly bilen ir säherde Hazaryň kenarynda birsellem gezelenç etdi hem-de sport maşklaryny ýerine ýetirdi. Soňra döwlet Baştutanymyz ogly bilen bilelikde Awazanyň çägi boýunça welosipedli gezelenç etdi. Ýokary ekologiýa derejesini saklamak boýunça giň gerimli işleriň geçirilýän ýeri bolan Awazanyň bagy-bossanlygy adamlaryň ruhuny göterýär. Säher çagynda Hazar deňziniň ekologiýa taýdan arassa ajaýyp kenarýaka zolagynda welosipedli gezelenç etmek saglygyňy pugtalandyrmaga kömek edýär.

Resmi habarlar

Syýasy durmuşyň senenamasy 14-nji iýulda hormatly Prezidentimiz iki günlük döwlet sapary bilen Özbegistan Respublikasyna bardy. Şol gün Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde ýerleşýän «Kuksaroý» köşgünde Prezidentler Serdar Berdimuhamedow bilen Şawkat Mirziýoýewiň arasynda ýokary derejedäki ikitaraplaýyn gepleşikler geçirildi.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň telefon arkaly söhbetdeşligi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy. Gahryman Arkadagymyz dostlukly döwletiň Baştutany bilen mähirli salamlaşyp, özbek Liderini 65 ýaşynyň dolmagy bilen tüýs ýürekden gutlady hem-de berk jan saglyk we abadançylyk, doganlyk halkyň bähbidine alyp barýan giň gerimli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi. Prezident Şawkat Mirziýoýewiň parasatly ýolbaşçylygynda Özbegistan Respublikasy ägirt uly özgertmeleri amala aşyryp, ösüşiniň täze tapgyrynda ajaýyp üstünlikleri gazanýar. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy soňky ýyllarda hil taýdan täze many-mazmuna eýe bolan döwletara gatnaşyklarynyň ýetilen derejesine ýokary baha berip, şol gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna Özbegistanyň Baştutanynyň aýratyn üns berýändigini hem-de şahsy goşandyny belledi. Gahryman Arkadagymyz türkmen-özbek hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin bilelikde uly tagallalaryň edilýändigini nygtap, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýakynda Özbegistana bolan döwlet saparyny ýatlady, şonuň barşynda gazanylan üstünlikleriň häzir mynasyp dowam etdirilýändiginiň aýdyň subutnamasy bolandygyny belledi.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň gutlaglary

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewe 65 ýaşynyň dolmagy mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglaryny iberdi. «Gadyrly doganym, Siz bütin ömrüňizi döwlete, ýurda we halka hyzmat etmäge bagyşladyňyz. Siziň parasatly we öňdengörüjilikli ýolbaşçylygyňyzda Özbegistanda ýurdy ösüşiň täze basgançagyna çykaran ägirt uly özgertmeler we durmuş-ykdysady çäreleri amala aşyryldy. Özbegistan köp ugurlarda örän uly üstünlikleri gazandy, dünýä giňişliginde onuň abraýy ýokarlandy, halkyň hal-ýagdaýy gowulandy» diýip, Halk Maslahatynyň Başlygy gutlagynda belledi. «Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasyndaky köp ýyllaryň dowamynda ýokary depginler bilen ösdürilýän dostluk we doganlyk gatnaşyklary soňky ýyllarda täze many-mazmun bilen baýlaşdyryldy. Bu bolsa, Siziň bu gatnaşyklaryň berkidilmegine hemişe aýratyn üns bermegiňiziň we ägirt uly şahsy goşant goşmagyňyzyň netijesinde mümkin boldy. Türkmenistanyň Prezidentiniň ýaňy-ýakynda amala aşyran döwlet saparynyň netijeleri hem muňa şaýatlyk edýär» diýlip, gutlagda nygtalýar. Ýurtlarymyzyň arasyndaky köpugurly gatnaşyklaryň üstüni ýetirýän parlamentara hyzmatdaşlygy yzygiderli ösdürilýär. Şunda kanunçykaryjy edaralaryň özara gatnaşyklaryny giňeltmek üçin zerur tagallalary ederis diýip, Halk Maslahatynyň Başlygy belledi hem-de Prezident Şawkat Mirziýo

Türkmenistan – Özbegistan Respublikasy: strategik hyzmatdaşlygyň çägi giňeldilýär

Hormatly Prezidentimiziň Özbegistan Respublikasyna döwlet sapary ýurdumyzyň ägirt uly ykdysady kuwwatynyň hem-de umumy bähbitlere – parahatçylyga, ösüşe we abadançylyga gönükdirilen daşary syýasatynyň üstünlikli amala aşyrylýandygynyň aýdyň beýany boldy hem-de strategik hyzmatdaşlyk häsiýetine eýe bolan hem-de doganlyk türkmen we özbek halklarynyň gadymdan gelýän dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk hem-de özara goldaw bermek däplerine esaslanýan netijeli ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmegiň ýolunda ädilen ähmiýetli ädim boldy. Bu hormatly Prezidentimiziň Özbegistan Respublikasyna ilkinji saparydyr. Döwlet Baştutanymyz «Ýangi Uzbekiston» seýilgähindäki Garaşsyzlyk binasyna ajaýyp gül dessesini goýýar. Bu ýerde hünärmen hormatly Prezidentimizi bu ajaýyplygyň aýratynlyklary bilen tanyşdyrdy.

Türkmenistanyň täze başlangyçlary

dünýäde parahatçylygyň we ynanyşmagyň üpjün edilmegine saldamly goşantdyr Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan netijeli daşary syýasatyny yzygiderli amala aşyrmak bilen ähli gyzyklanma bildirýän taraplar, ilkinji nobatda bolsa, halklarynyň köpasyrlyk taryhy-medeni gatnaşyklary bolan Merkezi Aziýa ýurtlary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeldýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Gyrgyz Respublikasynyň Çolpon-Ata şäherinde geçirilen Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň dördünji konsultatiw duşuşygynda sebitde parahatçylygy we ynanyşmagy üpjün etmek boýunça öňe süren täze başlangyçlary muny nobatdaky gezek tassyklady.

Milli kanunçylyk kämilleşdirilýär

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň maslahaty Milli Geňeşiň Mejlisiniň sanly ulgam arkaly geçirilen altynjy çagyrylyşynyň on dokuzynjy maslahatynda hormatly Prezidentimiziň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna we ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanylan kanunlaryň taslamalarynyň birnäçesine garaldy. Maslahatyň gün tertibine laýyklykda, deputatlar «Elektron hökümet hakynda» hem-de «Itçilik we kinologiýa işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunlarynyň taslamalaryna garadylar. «Elektron hökümet hakynda» resminama ara alnyp maslahatlaşylanda bu kanunyň taslamasynyň elektron hökümetiniň işiniň tertibini kadalaşdyrýandygy hem-de Türkmenistanda 2019 – 2025-nji ýyllar üçin sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny durmuşa geçirmäge ýardam bermek maksady bilen işlenip taýýarlanylandygy nygtaldy.

Garaşsyzlygymyzyň miweleri

Dünýäniň öňdebaryjy enjamlary bilen üpjün edilen Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň ulanylmaga berilmegi milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek hem-de senagatlaşdyrmak, onuň ähli pudaklarynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny, şol sanda energetika pudagyny toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak, innowasiýa tehnologiýalaryny işjeň ornaşdyrmak boýunça Türkmenistanda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli maksatnamalary durmuşa geçirmegiň ýolunda nobatdaky möhüm ädim boldy. Energetika senagatynyň ösdürilmegi hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe yzygiderli amala aşyrylýan Watanymyzyň ykdysady strategiýasynyň möhüm ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenildi. Şunuň bilen baglylykda, pudagyň kuwwatlyklarynyň mundan beýläk-de giňeldilmegine, onuň eksport mümkinçilikleriniň artdyrylmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. Arkadagly Serdarymyz paýtagtymyzyň Büzmeýin etrabynda gurlan Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Arkadagly Serdarymyz ýygnananlaryň şowhunly el çarpyşmagynda täze desganyň toý bagyny kesýär. Döwlet Baştutanymyz merkeziň dolandyryş binasyna girip, mejlisler zalynda özi üçin ýörite taýýarlanylan ýere geçýär. Bu ýerde dabaraly maslahat geçirildi. Döwlet Baştutanymyz Merkezi Aziýada gaz turbinalaryny abatlamak boýunça ýeke-täk merkeziň açylyş dabarasynda çykyş

Dünýäde sport abraýymyz artýar

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça ýakynda guralan iri halkara ýaryşlarynda – «Ýüpek ýoly – 2022» ralli-reýdinde hem-de ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda agyr atletika boýunça geçirilen Aziýa çempionatynda baýrakly orunlary eýelän türgenleri sylaglamak dabarasy boldy. Bu gün Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaş watandaşlarymyz türkmen sportunyň iň oňat däplerini gaýratly dowam edip, abraýly halkara ýaryşlarynda mähriban Watanymyzyň abraýyny buýsanç bilen goraýarlar. Soňky ýyllarda tutuş ýurdumyzda häzirki zaman sport-sagaldyş toplumlary hem-de köpugurly stadionlar guruldy, şolar ýokary derejeli türgenleşikleri hem-de sportuň dürli görnüşleri boýunça halkara ýaryşlaryny geçirmek üçin zerur şertler bilen üpjün edildi.

Täzelikler. Wakalar. Maglumatlar.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň arhiw gaznasy tarapyndan taýýarlanylan «Ösüşiň täze belentliklerine tarap» atly kitabyň 14-nji jildi ttürkmen, iňlis hem-de rus dillerinde çapdan çykdy. Neşirde Türkmen döwletiniň içerki we daşarky syýasatynyň ähli ugurlaryny şöhlelendirýän 2020-nji ýylyň has möhüm materiallary we makalalary ýygnalyp, şolarda ýurdumyzyň syýasy, ykdysady, durmuş, ylym-bilim, medeniýet ulgamlarynda amala aşyrylýan düýpli özgertmeler öz beýanyny tapdy. «Ösüşiň täze belentliklerine tarap» atly kitapda ýerleşdirilen materiallar nazaryýet we tejribeçilik gymmatlygyna eýe bolup, şolar taryhçylar, syýasatşynaslar, jemgyýeti öwrenijiler üçin Türkmenistanyň häzirki zaman ideologiýasynyň, ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeleriň, ýerine ýetirilýän Milli maksatnamalaryň ähmiýetiniň mazmunyny we manysyny beýan edýän möhüm ylmy-resmi hem-de maglumat çeşmelerine öwrüler. Nobatdaky neşir ylmy-düşündiriş maglumatlary bilen üpjün edilip, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň häzirki döwürde gazananlaryny suratlandyrýan fotohronika bilen jemlenýär. * * *

Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri

EÝRAN SIRENI

Guwandyryjy netijeler – geljekki üstünliklere badalga

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly hem-de öňdengörüjilikli adyl içeri we daşary syýasaty öz miwelerini eçilýär. Berkarar döwletiň bagtyýarlyk eýýamynyň täze Galkynyşy döwründe amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeler ata Watanymyzy dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna goşmaga gönükdirilen durmuş ugurly syýasatynyň üstünlikli amala aşyrylýandygynyň nobatdaky subutnamasydyr. Hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça ýurdumyzy 2022 – 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda, Oba milli Maksatnamasynda hem-de Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy ugrunyň konsepsiýasynda ýudumyzyň geljek ýedi ýyl üçin ykdysady strategiýasynyň esasy ugurlary kesgitlenildi. Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde garalan bu resminamalarda halkymyzyň abadançylygynyň we rowaçlygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen ägirt uly başlangyçlar hem-de giň gerimli taslamalar öz beýanyny tapdy. Arkadagly Serdarymyz mähriban halkymyzyň rowaçlygyny, ata Watanymyzyň abadançylygyny döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry hökmünde kesgitläp, ykdysadyýetimiziň mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrylmagyny hem-de diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilmegini, öňdebaryjy tehnologiýalaryň, innowasiýalaryň we iň gowy dünýä tejribesiniň giňden ornaşdyrylmagyny esasy wezipeleriň hatarynda kesgitledi.

Türkmen halkynyň belent ynsanperwerlik taglymlary dowam etdirilýär

Hajy Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyndan Sindzo Abeniň ýagty ýadygärligine bagyşlap, «Arkadag» myhmanhanasynda gurbanlyk sadakasyny berdi. Bu waka Ýaponiýanyň ozalky Premýer-ministriniň ýagty ýadygärligine çuňňur hormat goýulýandygynyň subutnamasy boldy, ol biziň ýurtlarymyzyň arasynda dostlukly gatnaşyklaryň ösdürilmegine, ikitaraplaýyn ylalaşyklaryň durmuşa geçirilmegine uly goşant goşdy, netijede, Ýaponiýa Türkmenistanyň ygtybarly hyzmatdaşyna öwrüldi. Soňky ýyllarda ýokary derejede geçirilýän gepleşikleriň netijesinde, türkmen-ýapon gatnaşyklarynyň hil taýdan täze derejä çykarylandygyny bellemek gerek. Ýaponiýanyň işewür düzümleri geljegi uly türkmen bazarynda eýeleýän ornuny pugtalandyrmaga, ýurdumyzda amala aşyrylýan maýa goýum taslamalarynyň durmuşa geçirilmegine gatnaşmaga uly gyzyklanma bildirýärler. Bu wezipeleriň çözülmegi ugrunda Ýaponiýanyň ozalky Premýer-ministri Sindzo Abe uly tagallalary etdi. Hajy Arkadagymyz sadaka gatnaşýanlaryň öňünde çykyş edip, Arkadagly Serdarymyzyň adyndan berilýän bu gurbanlyk sadakasyny Ýaponiýanyň ozalky Premýer-ministri Sindzo Abeniň ýagty ýadygärligine bagyşlaýandygyny aýtdy. Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, merhum döwlet işgäri häzirki döwrüň dünýäniň syýasatçylarynyň hem-de döwlet işgärleriniň arasynda aýratyn orun eýeleýärdi hem-de halkara derejesinde

Türkmen-türk parlamentara gatnaşyklary ösdürilýär

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Türkiýe Respublikasynyň Beýik Millet Mejlisiniň Başlygy Mustafa Şentopyň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşligiň barşynda türkmen-türk parlamentara gatnaşyklaryny giňeltmegiň dürli ugurlary boýunça pikir alşyldy. Söhbetdeşler mähirli salamlaşyp hem-de pursatdan peýdalanyp, ähli musulmanlar üçin mukaddes Gurban baýramy mynasybetli birek-biregi hem-de türkmen we türk halklaryny tüýs ýürekden gutlap, bu nurana baýramyň iki ýurduň arasyndaky doganlyk gatnaşyklary ösdürmäge hem-de külli musulman ymmatynda özara düşünişmegiň we ynanyşmagyň pugtalandyrylmagyna mundan beýläk-de ýardam etjekdigine ynam bildirdiler. Parlamentara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek we pugtalandyrmak, iki ýurduň kanunçykaryjy edaralarynyň gatnaşyklaryny işjeňleşdirmek hem-de özara geňeşmeler arkaly tejribe alyşmak üçin uly mümkinçilikleriň bardygy aýratyn nygtaldy. Taraplar iki dostlukly ýurduň kanunçykaryjy edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de giňeldilmeginiň, deputatlaryň özara duşuşyklarynyň geçirilmeginiň hem-de geňeşmeleri guramak arkaly bu ulgamda tejribe alyşmagyň möhümdigini aýratyn bellediler. Parlamentara hyzmatdaşlygynyň iki doganlyk ýurduň arasyndaky gatnaşyklary has-da ösdürmek hem-de çuňlaşdyrmk üçin netijeli gural bolup hyzmat etjekdigine ynam bildirildi. Telefon arkaly söhbe

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Ýaponiýanyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Imperatory Naruhito, Ýaponiýanyň Premýer-ministri Fumio Kisida hem-de Ýaponiýanyň Parlamentiniň wekiller palatasynyň Başlygy Hiroýuki Hosoda Ýaponiýanyň ozalky Premýer-ministri Sindzo Abeniň pajygaly ýagdaýda biwagt aradan çykmagy zerarly çuňňur gynanjyny beýan etdi. Sindzo Abe görnükli syýasatçy we döwlet işgäri bolmak bilen, Ýaponiýanyň ynamly öňe gitmegine, şol bir wagtyň özünde hem dünýä ýurtlary, şol sanda Türkmenistan bilen oňyn hem-de dostlukly gatnaşyklaryň ösdürilmegine uly goşant goşandygyny nygtap, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Sindzo Abeniň ýagty ýadygärliginiň biziň halkymyzyň hakydasynda müdimilik galjakdygyny belledi. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow şol agyr pursatda merhumyň ejesi Ýoko Abe, onuň maşgalasy Akie Abe, dogan-garyndaşlaryna we ýakynlaryna, şeýle hem Ýaponiýanyň ähli dostlukly halkyna ýürekden duýgudaşlyk we medet beriji sözlerini beýan etdi.

Resmi habarlar

SYÝASY DURMUŞYŇ SENENAMASY 1-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedowyň geçiren Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisinde harby we hukuk goraýjy edaralarynyň 2022-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda alyp baran işleriniň jemleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de ýakyn geljek üçin ileri tutulýan wezipeler kesgitlenildi. Mejlisiň gün tertibine Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy we asudalygy üpjün etmek, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak hem-de olaryň işini has-da kämilleşdirmek bilen baglanyşykly we käbir beýleki meseleler hem girizildi. Mejlisde ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralaryny ösdürmegiň 2022 – 2028-nji ýyllar üçin Maksatnamalaryny tassyklady. Bu resminamalar ýurdumyzyň hemişelik bitaraplyk syýasatyny nazara almak bilen, şeýle hem goranyş häsiýetli Harby doktrinamyzyň kadalaryna laýyklykda işlenip taýýarlanyldy. Bu maksatnamalarda döwletimiziň goranyş ukybyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak, howpsuzlygy we çäk taýdan bitewüligi üpjün etmek, kanunçylygy hem-de hukuk düzgüni berkitmek, milli kanunçylyga halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryny ornaşdyrmak, harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işini innowasion tehnologiýalar hem-de sanly ulgam esasda şu günüň talaplaryna laýyklykda guramak boýunça strategik wezi

Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Ýaponiýanyň Imperatory Naruhito we Ýaponiýanyň Premýer-ministri Fumio Kisida Ýaponiýanyň ozalky Premýer-mnistri Sindzo Abeniň pajygaly ýagdaýda biwagt aradan çykmagy zerarly çuňňur gynanjyny beýan etdi. Sindzo Abe görnükli syýasatçy we döwlet işgäri bolup, Ýaponiýanyň hem-de onuň halkynyň abadan we bagtyýar ýaşamagy ugrunda ägirt uly işleri bitirdi hem-de ol türkmen halkynyň hakyky dosty bolmak bilen, türkmen-ýapon gatnaşyklarynyň ösdürilmegine we berkidilmegine uly goşant goşdy diýip döwlet Baştutanymyz, Sindzo Abeniň ýagty ýadygärliginiň häzirki we geljekki nesilleriň kalbynda baky galjakdygyna ynam bildirdi. Türkmenistanyň Prezidenti şu agyr pursatda merhumyň dogan-garyndaşlaryna we ýakynlaryna, şeýle hem Ýaponiýanyň ähli dostlukly halkyna ýürekden duýgudaşlyk we medet beriji sözlerini beýan etdi.

Bedew batly beýik işler

2022-nji ýylyň birinji ýarymynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň jemleri ■ 2022-nji ýylyň alty aýynda Döwlet býujetiniň girdeji bölegi 100,5 göterim, çykdajy bölegi bolsa 98,7 göterim ýerine ýetirildi. Ýerli býujetleriň girdeji bölegi 100,4 göterim, çykdajy bölegi bolsa 98,7 göterim berjaý edildi. 2022-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda balans toparlarynyň jemi 48 mejlisi, şol sanda sebitlerdäki balans toparlarynyň 34 mejlisi geçirildi. Hasabat döwründe maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna milli ykdysadyýetimizi ösdürmäge gönükdirilen maýa goýumlarynyň möçberi jemi içerki önümiň 14 göterimine barabar boldy. Hasabat döwrüniň jemleri boýunça özleşdirilen düýpli maýa goýumlaryň 43,7 göterimi önümçilik desgalaryň gurluşygyna, 56,3 göterim bolsa durmuş we medeni maksatly binalaryň gurluşygyna gönükdirildi. 2022-nji ýylyň 1-nji iýuly ýagdaýyna Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde 3 sany hassahananyň, 125,6 kilometr inženerçilik ulgamlarynyň we desgalarynyň, 246,5 müň inedördül metr ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy tamamlandy. Häzirki wagtda medeni-durmuş, önümçilik we düzümleýin maksatly desgalarda işler dowam etdirilýär. Şu ýylyň birinji ýarymynda geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, tebigy gazyň hem-de nebitiň çykarylyşynyň, elektrik energiýasynyň we köp dürli önümleriň öndürilişiniň ösüşi ýokarlandy. Ulag-kommunikasiýa toplumynda du

Gurban baýramy kalplary nurlandyrýan baýramdyr

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda gözbaşyny müňýyllyklaryň jümmüşinden alyp gaýdýan we ynsan kalbynyň tämizligini hem-de ynsanperwerligiň belent ýörelgelerini dabaralandyrýan Gurban baýramy ruhubelentlik, şatlyk-şowhun bilen bellenildi. Gurban baýramy asyrlaryň dowamynda kämilleşdirilip, nesilden-nesle geçirilip gelnen medeni-ruhy mirasymyzy, ahlak ýörelgelerimizi, däp-dessurlarymyzy, urp-adatlarymyzy özünde jemlemek bilen, Watanymyzyň Gaýratly ogly – Gahryman Arkadagymyzyň beýik başlangyçlary arkaly täze many-mazmun bilen has-da baýlaşdyrylan hem-de ýurdumyzyň jemgyýetçilik durmuşynda aýratyn orun tutýan ajaýyp baýramdyr. Täze taryhy döwürde ynsan kalbynyň tämizligini dabaralandyrýan bu baýram jemgyýetimizi döredijilikli maksatlara, beýik işlere ruhlandyrýar, agzybirligimizi we jebisligimizi has-da pugtalandyrýar. Güneşli Diýarymyzyň at-abraýynyň, şan- şöhratynyň dünýä dolýan «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda hem köpasyrlyk däplerimize eýerip, ýurdumyzyň ähli şäherdir obalarynda bu mukaddes baýramçylyga bagyşlanan baý mazmunly, köpöwüşginli aýdym-sazly dabaralar geçirildi. Abadan we bagtyýar durmuşda ýaşaýan her bir maşgalada bereketli saçaklar giňden ýazylyp, baýramçylyk tagamlary taýýarlanyldy hem-de gurbanlyk sadakalary berildi, parahatçylyk we dostluk ýörelgelerine ygrarly eziz Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň hatyrasyna ýagşy doga-dilegler, birek-b