"Türkmenistanyň Prezidentiniň Metbugat çapary" gazeti

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-09, 38-61-11, 38-61-12
Email: metbugatchapary-gazeti@online.tm

Habarlar

Bilimli nesil röwşen geljegimizdir

Hormatly Prezidentimiziň ylymly, bilimli, beden taýdan sagdyn, ruhubelent ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmekde berýän maslahatlary, öňe sürýän başlangyçlary ýurdumyzda mynasyp nesilleri kemala getirmekde örän uly ähmiýete eýedir. Üstünlikli amala aşyrylýan toplumlaýyn işler olaryň mazmun baýlygyny has-da artdyrýar. Bu ugurda döwlet Baştutanymyzyň bagtyýar ýaşlarymyzda şöhratly geçmişimize we röwşen geljegimize bolan belent buýsanjy kemala getirmekde edýän taýsyz tagallalary, pähim-parasata ýugrulan watançylyk sargytlary mynasyp orun tutýar. Arkadagly Serdarymyzyň halkymyz, aýratyn-da Watanymyzyň daýanjy bolan ýaşlar hakynda edýän aladalary göwünlerimizi galkyndyrýar. Şeýle aladalar ýaşlaryň diňe bir durnukly bilim-terbiýe almaklaryny, hünär edinmeklerini, dünýä derejesinde ylymly, bilimli adamlar bolup ýetişmeklerini gazanmak bilen çäklenmän, eýsem, ýaş nesillerimizde ruhy-ahlak, medeni gymmatlyklara, sagdyn durmuş ýörelgelerine, halal zähmete söýgi döretmek, ýaşlaryň hukuklaryny üpjün etmek, jemgyýetçilik we şahsy başlangyçlaryny goldamak we höweslendirmek ýaly birnäçe ugurlary hem öz içine alýar. Bu bolsa ösüp gelýän ýaş nesillerimizi oňat okap, Watanymyzyň ösüşlerine goşant goşmakda mynasyp işleri amala aşyrmaga borçlandyrýar.

Berkarar döwletiň bagtyýar ýaşlary

Ösüşleriň ýoly bilen ynamly öňe barýan ata Watanymyzda ýaşlar barada alada döwlet syýasatynda ileri tutulýan ugurlaryň biridir. Şunuň bilen baglylykda, ýaşlaryň sagdyn ösüp-ulalmagy, oňat okamagy, bilimleri, hünärleri ezber ele almagy üçin ähli şert- -mümkinçilikler döredilip, olaryň hukuklarynyň goraglylygy üpjün edilýär. Geçen ýylda kabul edilen «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşi munuň subutnamasydyr. Mälim bolşy ýaly, bu döwrebap Kanun ýaşlar barada döwlet syýasatynyň maksatlaryny, wezipelerini, ýörelgelerini we esasy ugurlaryny kesgitleýär, şeýle hem ýaşlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň üpjün edilmeginde hem-de olaryň kämil şahsyýetler hökmünde kemala gelmeginde döwlet goldawynyň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilendir. Ýurdumyzyň Konstitusiýasynda — Esasy Kanunynda hem döwletiň ýaşlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň amala aşyrylmagy üçin şertleri döredýändigi we olaryň hemmetaraplaýyn ösüşine ýardam edýändigi barada aýdylýar. Şundanam görnüşi ýaly, döwletimizde ýaşlaryň döredijilik mümkinçiliklerini açyp görkezmegi, watançylyk ruhunda terbiýelenmegi üçin döwlet derejesinde uly tagallalar edilýär. Ýaşlar bolsa, öz gezeginde, ata Watanymyzyň şan-şöhratyny dünýä ýaýmaga, ýurdumyzyň ösüşlerine goşant goşmaga, kanunlary berk berjaý etmäge, milli däp-dessurlary, taryhy, medeni we tebigy mirasy goramaga borçludyrlar.  

Bagtyýar ýaşlaryň Diýary

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen ýaşlaryň ylymly-bilimli, ilhalar, watançy adamlar bolup ýetişmekleri ugrunda uly aladalar edilýär, ýurdumyzyň bilim we ylym binýadyny pugtalandyrmaga, ulgamy ösdürmäge, maddy-enjamlaýyn üpjünçiligini berkitmäge gönükdirilen uly işler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly Türkmenistanda ýaşlar syýasatynyň has-da dabaralanmagynyň alamatyna öwrüldi. Bu bolsa döwlet syýasatynyň özboluşly ugry hökmünde ýaş nesilleriň mümkinçiliklerini giňden açmagy, olaryň ylymly-bilimli, sagdyn, giň dünýägaraýyşly, ökde hünärmenler bolup ýetişmeklerini nazarda tutýar.

Döwrebap tehnologiýalar — daýanjymyz

Berkarar Diýarymyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda bilimiň hilini gowulandyrmak, ýaşlara bilim berlişini dünýä derejesine çykarmak üçin dünýä ülňülerine gabat gelýän maksatnamalary amala aşyrmak babatda bitirilen beýik işler häzirki wagtda ähli halkymyzy guwandyrýar. Şu günler ýaşlaryň durmuşynda has jogapkärli döwür başlandy. Ýaşlarymyz umumy orta bilim berýän mekdepleri tamamlady. Olar golaýda bellenilip geçilen «Soňky jaň» dabaralaryna hem uly üstünlik bilen gatnaşdylar. Ýörite we ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýanlar hem okuw ýylyny üstünlikli jemlemäge uludan taýýarlyk görýärler.

Ylmy gözlegleriň ro­waç­ men­zil­le­ri

Arkadagly Serdarymyzyň başda durmagy bilen ýurdumyzda ýaş alymlaryň ylmy açyşlarynyň durmuşa ornaşdyrylmagy ugrunda ähli mümkinçilikler döredilýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ösen tehnologiýalardan oňat baş çykarýan, başarjaň hünärmenler türkmen ylmyny ösdürmäge saldamly goşant goşýarlar. Şolaryň biri hem Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň matematika we ony okatmagyň usulyýeti kafedrasynyň müdiri Şiraly Baýekowdyr.

Ösüşe özen, bag­ta binýat

Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, jemgyýetimiziň ösüşiniň islendik ugry ylym, bilim bilen baglanyşyklydyr. Ylym ulgamyny ösdürmegiň esasy maksatlarynyň we wezipeleriniň ileri tutulýan ugurlarynyň kesgitlenilmegi bilen bir hatarda, ýaşlary giňden ylma çekmek, olarda talyplyk döwründen başlap, täzeçillige, gözleglere, açyşlara höwes döretmek, aň-bilim mümkinçiligini ýüze çykarmak boýunça ähli oňyn şertler döredilýär. Maňa-da birnäçe gezek takyk ugurlar boýunça halkara derejesinde geçirilýän bäsleşiklerde üstünlik gazanmak bagty miýesser etdi. Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherindäki informasion tehnologiýalary, mehanika we optika milli gözleg uniwersitetiniň guramagynda matematikadan talyplaryň arasynda IX Halkara internet olimpiadasyna gatnaşyp, ikinji orna mynasyp boldum. Polşa Respublikasynyň Katowise şäherindäki Sileziýa uniwersitetiniň guramagynda matematikadan geçirilen XXII Halkara internet olimpiadasyna gatnaşyp, kümüş medal bilen sylaglanyldym. Üstümizdäki ýylyň 25-nji aprelinde Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň guramagynda talyplaryň III halkara matematika olimpiadasy geçirildi. Dünýäniň 9 döwletinden talyplaryň gatnaşmaklarynda geçirilen bu olimpiadanyň çäginde geçirilen toparlaýyn bäsleşige biziň ýokary okuw mekdebimizden 4 talyp bolup gatnaşyp, bürünç medal bilen sylaglanyldyk.

Çagalar bakja-baglarynda

Körpe nesliň ertiri bar Murgap etrabynyň Oguzhan şäherçesinde ýerleşýän 11-nji çagalar bakja-bagynyň işgärleri körpelere döwrebap bilim-terbiýe berýärler. Çünki, maşgaladan soň, çagalar bakja-bagy ýaşajyk nesiller üçin bilim we terbiýe berýän, sözleýiş dilini ösdürýän, bir-birleri bilen dostlaşdyrýan mekdepdir. Hut şeýle bolansoň, bagyň müdiri Aknabat Çaryýewanyň ýolbaşçylygynda bu ýerde işler guramaçylykly, işjeň usulda alnyp barylýar. Otaglar arassa hem ýagty. Körpejeleriň saglyklary gündelik barlanylýar we ertirki maşklar geçirilýär.

Ýokary okuw mekdeplerimiz «The Impact Rankings — 2023» sanawynda

Times Higher Education (THE) iňlis gullugy BMG-niň 2015-nji ýylda yglan eden Durnukly ösüş maksatnamasynyň 17 maksadyna ýetmek ugrunda alyp barýan işlerine görä dünýä döwletleriniň ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny kesgitledi. Londonda ýerleşýän Times Higher Education (THE) dünýäde meşhurlyk gazanan ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny düzmek boýunça iň öňdebaryjy gulluklaryň biri diýlip ykrar edilendir. Seljermeler esasynda düzülýän sanawy birnäçe ýyl bäri Times Higher Education (THE) žurnaly öz sahypalarynda çap edip gelýär. Ýakynda Times Higher Education (THE) ýyllyk neşirinde gullugyň garaşsyz halkara hünärmenleriniň düzen sanawy çap edilip, onda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň birbada sekizisiniň ady ýerleşdirilipdir.

Ýaşlara ynam — röwşen geljege çelgi

Arzuw-umytlar, maksatlar hemişe geljek bilen baglanyşyklydyr. Adam arzuw-niýetlerini ýagty ertirlere gönükdirip, onuň ugrunda göreşýär, zähmet çekýär, özüni kämilleşdirýär. Ýurdumyzda durmuşa geçirilýän tutumly işler ägirt uly taslamalaryň hem ýaşlar bilen baglanyşdyrylýandygyny görkezýär. Üstümizdäki ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» şygary bu hakykata ýene bir gezek giň jemgyýetçiligiň ünsüni çekdi. Biziň döwrümiziň ýaşlaryň öňünde täze mümkinçilikleriň açylýan döwrüdigini tassyklady. Garaşsyz Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň, bagtyýar durmuşynyň hem-de beýik geljeginiň, sazlaşykly ösüş-özgertmeleriniň bähbidine ylymly-bilimli, hünär taýdan taýýarlykly nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek babatda döwlet tarapyndan uly aladalar edilýär. Bu gün ýaşlara ýörite orta we ýokary okuw mekdeplerinde saýlan hünärleri boýunça bilim almaklary üçin giň mümkinçilikler döredilen. Şolaryň hatarynda Marynyň Hydyr Derýaýew adyndaky mugallymçylyk mekdebi hem bar.

Bi­lim­li ýaş­lar — Wa­tan buý­san­jy

Ga­raş­syz, he­mi­şe­lik Bi­ta­rap döw­le­ti­mi­ziň be­dew bat­ly ösüş­le­ri­ni mun­dan beý­läk-de do­wam et­dir­mek üçin gel­je­gi­miz bo­lan ýaş­la­ryň hem­me­ta­rap­la­ýyn ösen, ru­hy taý­dan sag­dyn, iş­ba­şar­jaň hem ze­hin­li bo­lup ýe­tiş­mek­le­ri döw­rüň ze­rur me­se­le­le­ri­niň bi­ri­dir. Hä­zir­ki aja­ýyp döw­rü­miz­de hal­ky­my­zyň uzak ta­ry­hyň do­wa­myn­da top­lan, kä­mil­leş­di­ren baý dur­muş tej­ri­be­si­ne, hä­zir­ki za­man yl­my­nyň me­de­ni­ýe­ti­niň ga­za­nan­la­ry­na da­ýa­ny­lyp, türk­men ýaş­la­ry­nyň bi­lim, ylym, me­de­ni we ru­hy-ah­lak taý­dan saz­la­şyk­ly ös­me­gi­ne giň müm­kin­çi­lik­ler dö­re­dil­ýär. Bu ugur­da «Ýaş­lar ba­ra­da döw­let sy­ýa­sa­ty ha­kyn­da» Türk­me­nis­ta­nyň Ka­nu­ny­nyň re­je­le­nen gör­nü­şi­niň ka­bul edil­me­gi möhüm ähmiýete eýe boldy. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ýur­duň yg­ty­bar­ly da­ýan­jy hem gu­wan­jy bo­lan ýaş­la­ryň päk ter­bi­ýe, döw­re­bap bi­lim al­ma­gy­na aý­ra­tyn üns ber­ýär, ösen bi­lim ul­ga­my­ny hal­kyň eş­ret­li dur­muş­da ýa­şa­ma­gy­nyň çeş­me­si ha­sap­la­ýar. Ola­ryň dö­re­di­ji­lik hy­juw­la­ry­ny dur­mu­şa ge­çir­mek üçin äh­li şert­le­ri dö­red­ýär.

San­ly ul­gam — ileri tutulýan ugur

Bi­lim ul­ga­my­ny ös­dür­me­giň in­no­wa­sion ugur­la­ry­nyň üp­jün edil­me­gi­ne, hem­me­ta­rap­la­ýyn ösen nes­liň ke­ma­la gel­me­gi­ne, ça­ga­la­ryň ze­hi­ni­ni ýü­ze çy­kar­mak üçin ze­rur şert­le­riň dö­re­dil­me­gi­ne döw­let ta­ra­pyn­dan uly üns be­ril­ýär. In­no­wa­sion ösüş hem-de yk­dy­sa­dy­ýe­ti se­na­gat­laş­dyr­mak ba­bat­da öň­de go­ý­lan we­zi­pe­ler tä­ze döw­re­bap çe­me­leş­me­le­ri ta­lap ed­ýär. Yl­my taý­dan esas­lan­dy­ry­lan usul­lar we teh­no­lo­gi­ýa­lar bi­lim­de has äh­mi­ýet­li or­ny eýe­le­ýär. Giň ge­rim­li ösüş stra­te­gi­ýa­sy­nyň ne­ti­je­sin­de in­no­wa­sion san­ly yk­dy­sa­dy­ýet ke­ma­la ge­ti­ril­ýär. San­ly­laş­dyr­mak bu ul­ga­myň in­no­wa­sion ösüş usul­la­ry­ny, teh­no­lo­gi­ýa­la­ry­ny, gu­ral­la­ryny kä­mil­leş­dir­mek bi­len gös-gö­ni bag­la­ny­şyk­ly­dyr. Yl­my iş­ler bi­len bag­ly önüm­çi­li­giň üs­tün­lik­le­ri, dur­muş ösü­şi köp ba­bat­da mil­li bi­lim ul­ga­my­nyň hil hä­si­ýet­na­ma­la­ry bi­len kes­git­len­ýär. Ila­tyň bi­lim hem-de so­wat­ly­lyk de­re­je­si­ni ýo­kar­lan­dyr­mak, kä­mil hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­mak, ösen teh­no­lo­gi­ýa­la­ra esas­la­nan önüm­çi­lik­le­riň hu­kuk bin­ýa­dy­ny pug­ta­lan­dyr­mak döw­let ta­ra­pyn­dan ile­ri tu­tul­ýan ugur­lar bo­lup dur­ýar.

Uçurymlar synaga taýýarlykly geldiler

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de ýur­du­myz­da ama­la aşy­ryl­ýan öz­gert­me­le­riň her bi­ri buý­sanç dö­red­ýär. Şeý­le öz­gert­me­ler bi­lim ul­ga­myn­da hem üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. Hä­zir­ki dö­wür­de 2022 — 2023-nji okuw ýy­ly jem­le­nip, ýur­du­my­zyň umu­my­bi­lim ber­ýän or­ta mek­dep­le­rin­de ýo­ka­ry synp­la­ryň gu­tar­dyş sy­nag­la­ry do­wam ed­ýär. Bu mö­hüm iş­ler uly ma­ny-maz­mu­na eýe bo­lup, ýaş­la­ryň bi­li­mi­ne oňat tä­sir ed­ýär, çün­ki sy­nag­la­ryň ne­ti­je­sin­de ýaş­la­ryň ukyp-ba­şar­nyk­la­ry ös­dü­ril­ýär. Ne­sil ter­bi­ýe­si döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň ile­ri tu­tul­ýan ugur­la­ry­nyň bi­ri bo­lup, bagt­ly gel­je­gi­mi­zi üp­jün et­me­gi mak­sat edin­ýär. Umu­ma­dam­zat gym­mat­lyk­la­ry­nyň iň naý­ba­şy­la­ry­ny özün­de jem­le­ýän nes­liň ke­ma­la gel­me­gi üçin dün­ýä de­re­je­sin­de, mil­li ruh­da bi­lim-ter­bi­ýe ber­mek, be­den we ru­hy taý­dan sag­dyn ne­sil­le­ri ös­dü­rip ýe­tiş­dir­mek baş we­zi­pe bo­lup dur­ýar. Ata Wa­ta­ny­my­zyň nur­ly gel­je­gi bo­lan ylym­ly, bi­lim­li, ter­bi­ýe­li, sag­dyn ruh­ly, edep­li, ýo­ka­ry ah­lak­ly şah­sy­ýet­le­ri ke­ma­la ge­tir­mek bol­sa bi­lim ul­ga­my­nyň iş­gär­le­ri­niň, mu­gal­lym­la­ryň, şeý­le hem bi­ziň her bi­ri­mi­ziň mu­kad­des bor­ju­myz­dyr. Häzirki sy­nag­lar­da hem bi­lim­de öw­re­ni­len­le­ri tej­ri­be­de ula­nyp bil­mek ba­şar­ny­gy­

Kä­mil­li­giň men­zil­le­ri­ni ge­çen

Hal­ky­myz örän ir dö­wür­ler­den bä­ri ylym-bi­lim öw­ren­mä­ge, kä­mil şah­sy­ýet bol­ma­ga ze­rur­lyk hök­mün­de ga­rap­dyr. Asyr­la­ryň do­wa­myn­da top­la­nan mil­li tej­ri­be äh­li dö­wür­le­riň ne­sil­le­ri­niň bi­li­me bo­lan ga­raý­şy­ny ös­dü­rip, nus­ga­lyk de­re­jä ýe­tir­di. Şo­nuň üçi­nem haý­sy kär­de­di­gi­ňe ga­ra­maz­dan, il­ki bi­len, ene-ata­ňa, soň­ra mu­gal­ly­my­ňa min­net­dar bol­ma­ly­dyr. Şä­girt­le­ri­niň uly hor­ma­ty­na my­na­syp bo­lan, tu­tuş öm­rü­ni bi­lim ul­ga­my­na ba­gyş­lan mu­gal­lym­la­ryň bi­ri hem Bal­kan we­la­ýat Baş bi­lim mü­dir­li­gi­niň baş hü­när­me­ni Og­sol­tan My­ra­do­wa­dyr. Guý­ma­gur­sak ze­hin­li ze­nan 1953-nji ýyl­da Bal­ka­na­bat şä­he­rin­de ene­den do­gul­ýar. Bal­ka­na­bat şä­he­rin­dä­ki 13-nji or­ta mek­de­bi oňat ba­ha­lar bi­len ta­mam­la­ýar. Mak­sa­da ok­gun­ly, er­jel hem asyl­ly hä­si­ýet­le­ri bi­len deň-duş­la­ry­na gö­rel­de bo­lan gy­zy or­ta mek­de­bi ta­mam­la­nyn­dan mu­gal­lym edip işe ça­gyr­ýar­lar. Bu tek­li­be ga­raş­ma­dyk gyz bir­ba­da ýaý­dan­sa-da, özü­niň işe bo­lan yh­la­sy bi­len mu­gal­lym­çy­lyk hü­nä­ri­ne gi­riş­ýär.

Gutardyş synaglary dowam edýär

Şu günler Bäherden etrabynyň orta mekdeplerinde mekdep uçurymlarynyň gutardyş synaglary guramaçylykly dowam edýär. 2022 — 2023-nji okuw ýylynda ak mekdepleri bilen hoşlaşýan ýaşlar okuw dersleriň bäşisi boýunça gutardyş synaglaryny tabşyrýar. 1-nji iýunda ilkinji gutardyş synaglary bolup, onda bagtyýar ýaşlar türkmen dili we edebiýaty dersi boýunça düzme ýazmakda zehin-başarnygyny görkezdiler. Beýleki okuw dersler boýunça gutardyş synaglary hem degişli meýilnama esasynda geçirilýär. Bu synaglar uçurym ýaşlaryň mekdepde okan döwründe bilimleri kämil derejede özleşdirendigini aýdyň ýüze çykarýar. Gutardyş synaglary 17-nji iýunda tamamlanar. Şondan soňra bagtyýar ýaşlara orta bilim hakdaky şahadatnamalar dabaraly ýagdaýda gowşurylar.

Ökdeler öňe saýlandylar

Şu gün Türkmenabat şäherindäki 64-nji çagalar bakja-bagynda welaýat baş bilim müdirliginiň yglan eden «Bereketli türkmen saçagy» atly bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi. Gahryman Arkadagymyzyň asylly başlangyjy esasynda çap edilen «Bereketli türkmen saçagy» atly kitabyndan ugur alyp, sagdyn iýmitlenmek barada milli ýörelgelerimizi giňden wagyz etmek, çagalar baglarynda zähmet çekýän aşpezleriň hünär ussatlygyny artdyrmak maksady bilen geçirilen bäsleşige deslapky tapgyrlarda ýeňiji bolan mekdebe çenli bilim we terbiýe edaralarynyň aşpezleri gatnaşdylar. Şertlere görä aşpezler çagalar baglarynda 10 günlük tagamnamanyň düzülişi we tagamlaryň taýýarlanylyşynyň dürli-dürlüligi barada giňişleýin gürrüň berdiler. Şeýle-de türkmen saçagynyň bezelişini, milli tagamlarymyzyň taryhyny rowaýatlaryň, goşgularyň üsti bilen beýan etdiler. Netijede Çärjew etrabyndaky 7-nji çagalar bakja-bagynyň aşpezi Kamila Bäşimowa birinji, Türkmenabat şäherindäki 31-nji çagalar bakja-bagynyň aşpezi Jahan Möwlamowa ikinji, Köýtendag etrabyndaky 15-nji çagalar bakja-bagynyň aşpezi Aýgül Seýtiýewa üçünji orunlara mynasyp boldular. Ýeňijilere guramaçylar tarapyndan Hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

Öňdebaryjy tejribeleri nazarlap

Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleri dünýäniň ugurdaş bilim ojaklary bilen işjeň hyzmatdaşlyk saklap, netijeli gatnaşyklaryň gerimini yzygiderli giňeldýärler, öňdebaryjy tejribeler esasynda okuw maksatnamalaryny kämilleşdirýärler. Milli bilim ulgamynyň häzirki günde ýeten ýokary derejesi daşary ýurtly alymdyr professorlarda uly gyzyklanma döredýär. Olaryň ýokary okuw mekdeplerimizde tejribe alyşmaga, ylmy-barlag işlerini geçirmäge gelýänleriniň sany barha artýar. Ýakynda Awstriýanyň Graz tehnologiýalar uniwersitetiniň professory Dawid Pommerenke okuw iş sapary bilen ýurdumyzda boldy. Ol Türkmenistanda amala aşyrylýan milli bilim özgertmeleri hem-de Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda alnyp barylýan ylmy-barlag, taslama işleri bilen tanyşdy.

Bilim ulgamy: sanlylaşdyrmagyň ähmiýeti

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan asylly işleriniň Arkadagly Serdarymyz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilmegi esasynda ýaş nesil baradaky alada, ony milli we umumadamzat gymmatlyklaryna ygrarlylyk ruhunda terbiýelemek meseleleri döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň hatarynda durýar. Amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeleriň çäklerinde milli bilim ulgamyny kämilleşdirip, ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamaga aýratyn ähmiýet berilýär. Ösüp gelýän ýaş nesliň hemmetaraplaýyn bilimli, terbiýeli bolmagy we ýaşlaryň dünýä ylmyna çuňňur aralaşmagy ugrunda döwlet derejesinde alada edilýär. Ýurdumyzda dünýä ülňülerine laýyk gelýän orta bilim we mekdep ýaşyna çenli çagalar edaralary döwrebap multimedia enjamlary, sanly tehnologiýalar bilen üpjün edilýär. Bu bolsa okuwçylaryň sazlaşykly ösmegi, olaryň döredijilik ukyplarynyň we zehinleriniň kämilleşmegi üçin giň mümkinçilikleri açýar. Umumybilim berýän orta mekdepleriň 1-nji synpyna kabul edilýän çagalara kompýuterleriň gowşurylmagy ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesilleriň elektron serişdelerini, sanly ulgamy has irki döwürde özleşdirmegini üpjün etmäge gönükdirilendir.

Ýaşlara hünär ýaraşýar

Beýik döwrümize mynasyp, ile-güne peýdaly şahsyýetleri kemala getirmek işine Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň 15-nji hünär-tehniki okuw mekdebiniň mugallym-hünärmenleri hem ruhubelentlik bilen gatnaşýarlar. — Her ýylda hünärler ojagymyzy ýaşlaryň ýüzlerçesi üstünlikli tamamlap, uly durmuşa ýollanma alýar. Olaryň kämil hünärmenler bolup ýetişmekleri ugrunda ýadawsyz alada edýäris — diýip, mekdebiň direktory Jahanguly Beşimow gürrüň berýär.

«Mahabat — üstünligiň açary» atly festiwal geçirildi

31-nji maýda Tehnologiýalar merkezinde Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Ýaşlar syýasaty bölüminiň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde gurnamagynda Ýaş telekeçileriň we ýaşlar kärhanalarynyň arasynda «Mahabat — üstünligiň açary» atly festiwal geçirildi we onuň çäklerinde şeýle at bilen yglan edilen bäsleşigiň jemleri jemlendi. Festiwal ýaşlary mahabat işiniň çygryna çekmek, olaryň döredijilik ukyplaryny, başarnyklaryny, özboluşly çözgütlerini ýüze çykarmak hem-de iň oňat mahabat önümini we mahabat nusgalaryny döretmek maksady bilen geçirildi. Bu bolsa dörediji türkmen ýaşlarynyň uly gyzyklanmasyna eýe boldy.

«Ýylyň talyby — 2023» döwlet bilim bäsleşigi jemlendi

Geçen hepde «Ýylyň talyby — 2023» döwlet bilim bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan bilelikde guralýan bu bäsleşige ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň hersinden bir talyp gatnaşdy. Düzgünnama laýyklykda, «Ýylyň talyby» döwlet bilim bäsleşigine özüniň ýokary görkezijileri boýunça tapawutlanan talyplar saýlanylyp alynýar. Olar öz ýokary okuw mekdeplerinde soňky okuw ýylyndaky toplan ballary üçin aýratynlykda kesgitlenilýär. Şeýle hem, ylmy-döredijilik we dersara bäsleşiklerinde gazanan üstünlikleri, medeni-köpçülikleýin çärelere gatnaşygy, sport üstünlikleri, köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde eden çykyşlary üçin kesgitlenen bal ulgamy bilen bahalandyrylyp, her ýokary okuw mekdebinden iň ýokary netije gazanan talyp jemleýji tapgyra gatnaşmaga hukuk gazanýar.