"Türkmenistanyň Prezidentiniň Metbugat çapary" gazeti

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-09, 38-61-11, 38-61-12
Email: metbugatchapary-gazeti@online.tm

Habarlar

Arkadagly ýurduň geljegi ýaşlar

Döwletli döwranlylygyň, bagta hemdem rysgal-bereketliligiň tarypy bolup ýaňlanýan makalamyň başyny biz — ýaşlaryň ýüregimizde gaýnap joşýan beýik maksatlarymyza ýetmekde, ylymly-bilimli, giň gözýetimli, dünýä tehnikalaryndan baş çykarýan kämil adamlar bolup ýetişmegimizde çäksiz uly aladalar edýän Arkadagly Serdarymyza bolan ýürek buýsanjymyz bilen başlamakçy. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe döwlet Baştutanymyzyň başlangyçlary esasynda ýaşlaryň durmuş üpjünçiligini kepillendirýän milli kanunçylyk ulgamy döredildi. «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edilip, ýurdumyzda ýaşlary döwlet tarapyndan goldamak babatynda utgaşykly işler ýola goýuldy. Şunuň bilen baglylykda, häzir ýaşlar döwlet, häkimiýet, dolandyryş edaralarynda, ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda milli hem-de döwlet maksatnamalarymyzyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi ugrunda netijeli zähmet çekýärler. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VII gurultaýynda çykyş edip, örän ähmiýetli we anyk wezipeleriň toplumyny, jemgyýetçilik birleşiginiň ýaşlar barada, milli ösüş strategiýalary babatda ýerine ýetirmeli esasy işiniň ugurlaryny kesgitledi. Şolaryň hatarynda ýaşlaryň hukuk we durmuş taýdan goraglylygyny üpjün etmek, ýaş nesilleriň arasynda milli däp-dessurlary, ruhy-ahlak, medeni gymmatlyklary, sagdyn durmuş ýörelgele

Bilim - bagta tarap aýdyň ýol

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe tarypy dünýä ýaňlanýan, raýatlarynyň sarpasy perişdä deňelýän Ata Watanymyzyň şan-şöhraty dünýä ýaýylyp, halkymyzyň mertebesi has-da belende göterilýär. Sabalarymyzy bagtyýar çagalaryň gülküsi, mährem eneleriň hüwdüsi, ak sakgally gojalaryň pähimi garşy alýar. Arkadagly zamanamyzda ýaşlaryň netijeli okamagy, göwnejaý bilim almaklary üçin ähli şertler döredilendir. Bilim ulgamyndaky gazanylan üstünlikler bolsa ähli ugurlardaky ösüşleriň we özgerişlikleriň hamyrmaýasydyr. Berkararlyk eýýamynyň bagtyýar hem-de abadan günleriniň kerwenini çekip barýan Ata Watanymyz bu günki gün belent ösüşleriň aýdyň ýoluna düşdi. Hormatly Prezidentimiziň peşgeş beren Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň günsaýyn ösýän durmuşy, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň, syýasatynyň oňyn özgertmeleri, saglyga, medeniýete berilýän üns adamlaryň bagtyýar we eşretli durmuşda ýaşaýandygyndan habar berýär. Milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda ählitaraplaýyn ösýän Watanymyz bu gün ylym-bilim ýolunda hem täze şöhle saçýan ösüşleriň, özgerişleriň gujagynda ýaşaýar. Şeýle ajaýyp zamanada ýaşap, ylmyň täze gazananlaryny öwrenmek we olardan doly baş alyp çykmak üçin köp okamaly, şeýle-de dünýäniň dürli dillerini düýpli öwrenmeli.

Bilim — rowaçlyklaryň sakasy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ylym-bilim ulgamy uly ösüşleri başdan geçirýär. Şonuň netijesinde ösüp gelýän ýaş nesli ylym-bilime höweslendirmek, bu ugurda giň möçberli özgertmeleri durmuşa geçirmek döwlet syýasatynyň üns berilýän esasy ugurlarynyň biridir. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýaş nesliň ylmy gözleglere, ylmy işlere heniz mekdep okuwçysy döwründen başlamagy üçin ähli mümkinçilikleriň döredilmegi bizi — ýaşlary örän begendirýär, buýsandyrýar. Kalby hyjuwly ýaş oglan-gyzlar ylmyň adamzadyň durmuşynda möhüm orun eýeleýändigine oňat düşünýärler, onuň ajaýyp zamanamyzda ähli özgerişleriň özeninde durýandygyna aýdyň göz ýetirýärler. Bu bolsa ýaşlary ylma has-da höweslendirýär, oýlap tapyşlara ruhlandyrýar. Biziň mekdebimiziň okuwçylary hem dürli bäsleşiklere, çärelere yzygiderli gatnaşyp, ukyp-başarnyklaryny ýüze çykarýarlar, zehinlerini taplaýarlar.

Ylymly ýaşlar — döwrüň daýanjy

Ylym-bilim zehini daş ýarýan ýaşlar tarapyndan özleşdirilende üýtgeşik röwüşde ýalkym saçýar. Şeýle ynsanlaryň ylmy işleri-de diňe şol bir millete ýa-da halka tanyş bolman, eýsem, ol öňe ymtylmalaryň gerimi bütin äleme ýaýraýar. Ynha, biziň jemgyýetimizde hem öz täze ylmy gözlegleri bilen adygýan ýaşlaryň kemala gelýändigi olaryň geljekde ylym-bilimi belent menzillere ýetirjekdiklerine ynamy artdyrýar. Heniz ýaşdygyna garamazdan, ýurdumyzda dünýä dillerini özleşdirip, bu ugurda ylmy derňewleri, täsirli başlangyçlary bilen özüni tanadan zehinli ýaşlaryň biri-de Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň öwreniji mugallymy Parahat Koldaşowadyr. Mundan bary-ýogy 3 ýyl ozal Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetini tamamlap, institutyň roman-german dilleri we edebiýaty, olary okatmagyň usulyýeti kafedrasynda işe başlan Parahat eýýäm ilkinji iş günlerinden erjelligi bilen bu ylym ojagynyň professor-mugallymlarynyň ünsüni özüne çekdi. Şonda ylym dünýäsine ýaňy giren mugallym gyzy şol kafedranyň dosenti, filologiýa ylymlarynyň doktory Narbibiş Şammaýewa özüne şägirtlige aldy. Sebäbi öňem ýaşlaryň birnäçesini ylymlar dünýäsine ýollan halypa dil bilimini ösdürmek üçin Parahatda ýeterlik ukybyň, zehiniň bardygyny duýan bolmaly.

Ýaş oýlaptapyjylaryň üstünlikleri

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň geljegi bolan ýaşlaryň bilimli, sowatly, giň dünýägaraýyşly bolup ýetişmekleri üçin uly aladalar edýär. Şonuň esasynda ýurdumyzda tehnologiýalardan oňat baş çykarýan hünärmenleriň neslini kemala getirmek üçin düýpli işler amala aşyrylýar. Munuň özi ýurdumyzyň ösüşine goşant goşjak ýaşlaryň kämil hünärmenler bolmalydyklaryny, tehnologiýalara oňat düşünmelidiklerini we döwrebap işleri alyp barmalydyklaryny aýdyň görkezýär. Ýakynda «Dana» bilim merkezi we Aşgabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 87-nji orta mekdebi tarapyndan «Sanly ulgam bilen döredýäris, gurýarys — «Halkyň Arkadagly zamanasynda» diýen şygar astynda ýurdumyzyň mekdeplerinde bilim alýan okuwçylaryň arasynda robot enjamlaryny taýýarlamak boýunça bäsleşik geçirildi. Bu bäsleşikde Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby-deňiz mekdebiniň 10-njy synp harby okuwçysy Dawut Myradow 2-nji, şol synpdan Daýanç Soltanow, Begenç Ketäýew, Muhammet Garataganow, 11-nji synp harby okuwçysy Rüstem Meredow dagy 3-nji orunlara mynasyp bolmagy başardylar. Ýeňijiler Hormat hatlary hem-de ýadygärlik sowgatlary bilen sylaglandylar. Harby okuwçylarymyzy bu ýeňişleri bilen tüýs ýüregimizden gutlap, olara mundan beýläk hem tehnologiýalaryň dünýäsinde uly üstünlikleri arzuw edýäris!

Bilimli nesil — kuwwatly Watan

Okuw-görkezme esbaplarynyň ähmiýeti Okuw maksatnamasyny okuwçylaryň doly we ýatda galyjy derejede özleşdirmegini gazanmakda okuw-görkezme esbaplary möhüm ähmiýete eýedir. Halyçyny dokma daraksyz göz öňüne getirip bolmaýşy ýaly, mugallymy hem okuw-görkezme esbapsyz göz öňüne getirmek mümkin däl. Ol her bir sapagyň baş maksadyna ýetmekde mugallymyň, şol bir wagtyň özünde okuwçynyň hem iň ýakyn kömekçisidir. Galyberse-de, synp otagynyň diwarlarynda ýa-da okuwçylaryň gözýeterinde ýerleşdirilen okuw-görkezme esbaplary hatda arakesme wagtynda-da “işlemegini” dowam etdirýär. Şonuň üçin hem synp otagynda ýerleşdirilýän okuw-görkezme esbaplarynyň her biriniň many-mazmunyna we öwredijilik ähmiýetine aýratyn üns berilmeli. Olara synp otagyny bezemek üçin ulanylýan diwarlyk hökmünde garamak ýalňyş bolar.

Milli oýunlaryň ähmiýeti

Täze taryhy döwrümizde bilim ulgamynyň ähli basgançaklary üçin döwrebap okuw maksatnamalarydyr meýilnamalary düzülip, okuw gollanmalary we kitaplary taýýarlanyldy. Çagalar baglarynyň, orta mekdepleriň multimedia tehnologiýalary bilen yzygiderli üpjün edilmegi esasynda okatmagyň interaktiw usuly işjeň ornaşdyryldy. Garaşsyz döwletimizde körpe nesliň ählitaraplaýyn sazlaşykly ösmegi ugrunda durmuşa geçirilýän işlerden ruhlanan çagalar baglarynyň terbiýeçileri has döredijilikli işleýärler. Şonuň bilen bir hatarda, olar körpeleriň milli oýunlarymyza bolan höwesini ýokarlandyrmakda mynasyp tagalla edýärler.

Hyzmatdaşlygyň möhüm ugry

Türkmenistan döwletimiz bu gün dünýä ýurtlary bilen netijeli hyzmatdaşlyk alyp barýar. Türkmen ýaşlarynyň daşary ýurt dillerini kämil derejede bilmekleri üçin döwlet tarapyndan zerur şertler döredilýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Gahryman Arkadagymyz ýakynda Russiýa Federasiýasyna amala aşyran resmi saparynyň çäklerinde geçirilen duşuşyklarda ýaşlar meselesi, dostlukly türkmen-rus gatnaşyklaryny pugtalandyrmak wezipeleri barada aýratyn belledi. Türkmenistanyň we Russiýanyň ylmy edaralarynyň arasynda ysnyşykly gatnaşyklar ýola goýlup, netijeli ösdürilýär. Häzirki wagtda Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde ýurdumyzdan 30 müňe golaý talyp bilim alýar.

Oba hojalygynda ýaşlar işjeňlik görkezýärler

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen, hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary esasynda türkmen ýaşlarynyň döwrebap bilim almaklary, beden taýdan sagdyn, ruhubelent, giň dünýägaraýyşly adamlar bolup kemala gelmekleri, ukyp-başarnyklaryny açyp görkezmekleri üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Şeýle mümkinçiliklerden ýerlikli peýdalanýan türkmen ýaşlary sportda, saglygy goraýyşda, bilimde, ylymda, oba hojalykda, edebiýatda, sungatda işjeňlik görkezip, öňdebaryjy netijeleri gazanýarlar. Ýurdumyzyň jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ugurlarynda bolşy ýaly, milli ykdysadyýetimiziň möhüm bölegi bolan oba hojalygynda hem ýaşlaryň gazanýan oňyn netijeleri aýratyn bellenmäge mynasypdyr. Oba hojalygy ugrundan ylymly, bilimli, zähmetsöýer, erjel, tutanýerli ýaşlar bu günki gün ýurdumyzyň ekerançylygynda, maldarçylygynda yhlasly zähmet çekip, azyk bolçulygynyň pugtalandyrylmagyna öz mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Olar ata Watanymyzda esasy oba hojalyk ekinleri bolan gallaçylygy we pagtaçylygy ösdürmekde, topragyň hasyllylygyny artdyrmakda yzygiderli işleri alyp barýarlar. Zähmete werziş bolan, işine ezber türkmen ýaşlarynyň 99 ýyl möhlet bilen kärendesine ýer alyp, tarp ýerleri işjeň özleşdirmekde, ondan ýokary hasyl öndürmekde gazanýan netijeleri örän guwandyryjydyr. Atyzlarda Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen satyn alnyp berlen döwrebap kombaýnlara, dünýäniň öňdebaryjy oba hojaly

Be­lent üs­tün­li­giň aça­ry

Mä­lim bol­şy ýa­ly, döw­le­tiň yk­dy­sa­dy kuw­wa­ty­nyň art­ma­gy, oza­ly bi­len, ylym we bi­lim ul­ga­my­nyň ösüş de­re­je­si bi­len kes­git­len­ýär. Yk­dy­sa­dy­ýe­ti hil taý­dan tä­ze de­re­jä çy­kar­mak mak­sa­dy bi­len, jem­gy­ýe­tiň in­tel­lek­tual müm­kin­çi­lik­le­ri do­ly peý­da­la­nyl­ýar, yl­myň öň­de­ba­ry­jy ga­za­nan­la­ry önüm­çili­ge or­naş­dy­ryl­ýar, san­ly ul­gam ös­dü­ril­ýär. Mu­nuň özi ösü­şi üp­jün et­mek bi­len, döw­re­bap müm­kin­çi­lik­le­ri hem dö­red­ýär. Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­mynyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de mil­li bi­lim ul­ga­myn­da giň ge­rim­li öz­gert­me­ler ama­la aşy­ryl­ýar. Bu gün­ki gün­de hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­mak, ola­ryň ylym­ly-bi­lim­li bol­ma­gy­ny üp­jün et­mek ýa­ly mö­hüm iş­ler üs­tün­lik­li ama­la aşy­ryl­ýar. Hut şo­nuň üçin hem, bi­lim iş­gär­le­ri mil­li tej­ri­bä­ni dün­ýä tej­ri­be­si bi­len ut­gaş­dy­ryp, ýaş­la­ra be­ril­ýän bi­li­miň hi­li­ni go­wu­lan­dyr­ma­ga ça­lyş­ýar­lar.

Okuw­çy­lar­a te­bi­ga­t hakynda düşündirmek

Hä­zir­ki wagt­da ýur­du­myz­da ýaş nes­liň bi­lim­li, ter­bi­ýe­li, ýag­şy gy­lyk-hä­si­ýet­le­ri özün­de jem­le­ýän kä­mil şah­sy­ýet­ler bo­lup ýe­tiş­me­gi ug­run­da äh­li müm­kin­çi­lik­ler dö­re­dil­ýär. Şun­da umu­my­bi­lim ber­ýän eda­ra­lar­da okuw­çy­la­ra bi­lim ber­mek bi­len bir ha­tar­da olara mil­li mi­ra­sy­myz, döw­let­li­lik ýö­rel­ge­le­ri­miz, gö­zel te­bi­ga­ty­myz ba­ra­da hem gi­ňiş­le­ýin dü­şün­je­ler be­ril­ýär. Bil­şi­miz ýa­ly, baş­lan­gyç synp­la­ryň ene di­li sa­pa­gy­nyň okuw mak­sat­na­ma­syn­da «Adam we te­bi­gat» di­ýen bö­lüm be­ril­ýär. Şo­ňa la­ýyk­lyk­da, te­bi­gat bi­len bag­ly bir­nä­çe te­ma­lar ge­çil­ýär. Şun­da baş­lan­gyç synp okuw­çy­la­ry­na guş­la­ry, ösüm­lik­le­ri, te­bi­gat gö­zel­lik­le­ri­ni go­rap sak­la­ma­ly­dy­gy­ny, oňa aýaw­ly çe­me­leş­me­li­di­gi­ni dü­şün­dir­ýä­ris. Okuw­çy­lar­da te­bi­ga­ta bo­lan söý­gi­ni di­ňe gür­rüň esa­syn­da dö­re­dip bol­ma­ýar. Bu iş­de bi­lim we ter­bi­ýe ber­me­giň in­no­wa­sion usul­la­ryn­dan, ýag­ny in­te­rak­tiw tag­ta­syn­dan, komp­ýu­ter­ler­den ýer­lik­li peý­da­lan­ýa­rys. Bu bol­sa ge­çi­len te­ma­nyň okuw­çy­la­ryň aňyn­da berk gal­ma­gy­ny üp­jün ed­ýär, şeý­le-de sa­pa­gyň tä­sir­li­li­gi­ni art­dyr­ýar. Sa­pak­da Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň ta­gal­la­sy bi­len çap edi­len «Paý­has çeş­me­si» ki­ta­byn­da­ky te­bi­gat bi­len bag­ly na­kyl­lar­dan hem peý­da­lan­ýa­r

Iň­lis di­li sa­pak­la­ryn­da innowasion usul­lar

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de ýur­du­myz­da bi­lim ul­ga­my­ny mun­dan beý­läk-de ös­dür­mek, ýaş nes­le döw­re­bap bi­lim-ter­bi­ýe ber­mek ug­run­da uly iş­ler ama­la aşy­ryl­ýar. Şun­da ýaş­la­ryň da­şa­ry ýurt dil­le­ri­ni kä­mil öw­ren­mek­le­ri­ne uly äh­mi­ýet ber­lip, bu ba­bat­da yzy­gi­der­li ta­gal­la­lar edil­ýär. Dil ara­gat­na­şy­gyň mö­hüm se­riş­de­si bol­mak bi­len, dün­ýä dil­le­ri­ni öw­ren­mek uly äh­mi­ýe­te eýe bo­lup dur­ýar. Mu­nuň özi dür­li halk­la­ryň dil­le­ri­ni öw­ren­mek bi­len, hal­ka­ra gat­na­şyk­la­ry­ has-da pug­ta­lan­dyr­ma­ga, öza­ra hyz­mat­daş­ly­gy ber­kit­mä­ge müm­kin­çi­lik dö­re­dil­ýän­di­gi­ni aň­lad­ýar.

Bi­lim — ösüş­le­riň şuglasy

Ylym-bi­li­mi ös­dür­mek, ýaş ne­sil­le­ri giň dün­ýä­ga­ra­ýyş­ly, kä­mil hü­när­men­ler edip ýe­tiş­dir­mek mö­hüm ugur­la­ryň bi­ri­dir. Şu ýy­lyň 1-nji sent­ýab­ryn­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Türk­me­nis­ta­nyň Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Ýaş­lar gu­ra­ma­sy­nyň VII gu­rul­ta­ýyn­da çy­kyş et­di we mö­hüm we­zi­pe­le­ri kes­git­le­di. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz şeý­le bel­le­di: «Giň göz­ýe­tim­li, ösen teh­no­lo­gi­ýa­lar­dan oňat baş çy­kar­ýan hü­när­men­le­riň nes­li­ni ke­ma­la ge­tir­mek bi­ziň alyp bar­ýan iş­le­ri­mi­ziň esa­sy mak­sa­dy bol­ma­ly». Ar­ka­dag­ly Ser­da­ry­myz çuň ma­ny­ly çy­ky­şyn­da ýaş­la­ry ter­bi­ýe­le­me­giň, ola­ry wa­tan­sö­ýü­ji ne­sil edip ke­ma­la ge­tir­me­giň aý­dyň ugur­la­ry­ny kes­git­le­di. Ga­raş­syz döw­le­ti­mi­ziň mun­dan beý­läk-de gül­läp ös­me­gi, bag­ty­ýar gel­je­gi üçin hem­me­ta­rap­la­ýyn saz­la­şyk­ly ösü­şi üp­jün et­me­giň ha­ty­ra­sy­na ylym­ly-bi­lim­li, giň dün­ýä­ga­ra­ýyş­ly, hü­när taý­dan so­wat­ly ýaş nes­li ter­bi­ýe­läp ýe­tiş­dir­mek ba­ra­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz hemişe uly ala­da ed­ýär. Ar­ka­dag­ly Ser­da­ry­myz ýur­du­my­zy hem­me­ta­rap­la­ýyn ös­dür­mä­ge, onuň güýç-kuw­wa­ty­ny art­dyr­ma­ga, yk­dy­sa­dy­ýe­ti­ni ýo­ka­ry teh­no­lo­gi­ýa­ly se­na­ga­ta esas­lan­ýan, gaý­ta­dan iş­le­ýän kö­pu­gur­ly in­no­wa­sion ul­ga­ma öwür­mek bo­ýun­ça al­nyp bar­ylýan iş­le­re ýaş­la­ryň uly

“Dil bilen dünýäni gezer”

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe batly gadamlar bilen barha öňe barýan  Garaşsyz, hemişelik Bitarap Diýarymyzda durmuşyň ähli ugurlarynda bolşy ýaly, bilim-ylym ulgamynda hem dünýä nusgalyk işler amala aşyrylýar. Watansöýüji, halal, intellektual derejesi ösen, bäsleşige ukyply, daşary ýurt dillerini kämil bilýän hünärmenler bu günki gün ýurdumyzyň bagtyýar geljeginiň kepili bolup durýar. Ýaşlaryň daşary ýurt dillerini öwrenmegi ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň barha berkeýän, halkara hyzmatdaşlygynyň giň gerime eýe bolýan döwründe has-da uly ähmiýete eýe bolýar. Ol diňe birek-birek bilen düşünişmek, aragatnaşyk serişdesi bolmak hyzmatyny amal etmän, eýsem depginli ösüş gazanmagyň hem möhüm ugruna öwrülýär. Dil öwrenmek adam üçin täze bir dünýäni, täze gapyny açýar. Aragatnaşygyň möhüm serişdesi bolan dil häzirki wagtda diňe aragatnaşyk hyzmatyny ýerine ýetir-män, eýsem, bütin dünýäde bilim ulgamynda hünärmenleriň arasynda ylmy hyzmatdaşlygy ösdürmekde möhüm açara öwrüldi. Daşary ýurt dili dersi ýaşlaryň bilimlerine, umumy dünýägaraýşyna, pikirlenişiň ösüşine we giňelmegine mynasyp goşant goşýar. Daşary ýurt dillerini özleşdirmek döwri talyplara akyl ýetiriş işjeňligini, netije çykarmak we umumylaşdyrmak başarnygyny görkezmäge mümkinçilik berýär. Daşary ýurt dilini öwrenmeklik şahsyýetiň kemala gelmegine, ýaş nesliň watançylyk, dostluk we ulul

Ulag-ara­gat­na­şyk ul­ga­my­nyň gel­jek­ki hü­när­men­le­ri

Hä­zir­ki dö­wür­de «Açyk ga­py­lar» sy­ýa­sa­ty­ny alyp bar­ýan ýur­du­myz dün­ýä gi­ňiş­li­gin­de ýaş­la­ryň bi­lim al­ma­gy üçin uly müm­kin­çi­lik­le­ri dö­red­ýär. Bu ugur­da Türk­me­nis­ta­nyň In­že­ner-teh­ni­ki we ulag kom­mu­ni­ka­si­ýa­la­ry ins­ti­tu­tyn­da hem uly iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar. Bu ýokary okuw mek­de­bin­de türk­men ta­lyp­la­ry bi­len bir ha­tar­da, ow­ga­nys­tan­ly ýaş­la­r ulag we ara­gat­na­şyk ul­ga­my ug­run­dan ýo­ka­ry bi­lim al­ýarlar. Ins­ti­tut­da ow­gan ta­lyp­la­ry türk­men ýaş­la­ry bi­len dost-do­gan­lyk gat­na­şyk­la­ry­na eýe­rip, aw­to­mo­bil we aw­to­mo­bil ho­ja­ly­gy, lo­ko­mo­tiw­ler, de­mir ýol gur­lu­şy­gy, de­mir ýol gat­na­şy­gyn­da gat­naw­la­ry gu­ra­mak we do­lan­dyr­mak ýa­ly ugur­lar­dan bi­lim al­ýar­lar.

San­ly bi­li­miň müm­kin­çi­lik­le­ri

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Ber­di­mu­ha­me­do­wyň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da ýur­du­myz­da ylym­ly-bi­lim­li, giň dün­ýä­ga­ra­ýyş­ly, be­den taý­dan sag­dyn ne­sil­le­ri ter­bi­ýe­läp ýe­tiş­dir­mek bo­ýun­ça giň ge­rim­li iş­ler ama­la aşy­ryl­ýar. Hä­zir­ki dö­wür­de dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän bi­lim öz­gert­me­le­ri­niň ne­ti­je­sin­de okat­ma­gyň döw­re­bap usul­la­ry ula­nyl­ýar, san­ly bi­lim ös­dü­ril­ýär. Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de ýur­du­myz­da dur­mu­şa or­naş­dy­ryl­ýan san­ly ul­ga­myň müm­kin­çi­lik­le­ri her bi­ri­mi­zi buý­san­dyr­ýar. Şun­da, esa­san, döw­re­bap bi­lim alan hü­när­men­ler san­ly ul­ga­ma, tä­ze teh­no­lo­gi­ýa­la­ra oňat dü­şün­mek bi­len bir ha­tar­da iş­le­ri gu­ra­ma­gy, tej­ri­be­li­li­gi hem öw­ren­ýär­ler. Bu ba­bat­da ola­ryň alan bi­lim­le­ri­ni tej­ri­be­de baý­laş­dyr­mak­la­ry­na aý­ra­tyn üns be­ril­ýär. Mu­nuň özi esa­san hem okuw sa­pak­la­ry­nyň gu­ra­ly­şyn­da, tej­ri­be sa­pak­la­ryn­da has-da aý­dyň ýü­ze çyk­ýar. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, ýur­du­my­zy se­na­gat­laş­dyr­mak hem-de san­ly yk­dy­sa­dy­ýe­ti ke­ma­la ge­tir­mek ba­bat­da yl­myň eýe­le­ýän or­nu­ny dü­şün­dir­mek, bu ugur­dan iş­le­ri yl­my esas­da gu­ra­ma­gyň äh­mi­ýe­ti ha­kyn­da dü­şün­dir­ýä­ris. Ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­rin­de yl­myň we önüm­çi­li­giň öza­ra gat­na­şyk­la­ry­nyň has ys­ny­şyk­ly bol­ma­

Ylmy-usu­ly mas­la­hat tä­sir­li bol­dy

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň bi­lim iş­gär­le­ri­niň öňün­de go­ýan we­zi­pe­le­ri­ni üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çir­mek­de, okat­ma­gyň iň kä­mil usul­la­ry­ny ara alyp mas­la­hat­laş­mak­da yl­my-usu­ly mas­la­hat­la­ryň äh­mi­ýe­ti ulu­dyr. Go­laý­da Türk­me­nis­ta­nyň Bi­lim mi­nistr­li­gi­niň we Ahal we­la­ýat hä­kim­li­gi­niň bi­le­lik­de gu­ra­ma­gyn­da Yz­gant şä­her­çe­si­niň Ber­di­mu­ha­met An­na­ýew adyn­da­ky 27-nji or­ta mek­de­bin­de yl­my-usu­ly mas­la­hat ge­çi­ril­di. Bu mas­la­hat «Giň göz­ýe­tim­li, ösen teh­no­lo­gi­ýa­lar bi­len meş­gul bol­ma­gy hö­wes ed­ýän ýaş­la­ry ke­ma­la ge­tir­mek­de mek­dep­den da­şa­ry we umu­my­bi­lim ber­ýän eda­ra­la­ryň öňün­de dur­ýan we­zi­pe­ler» di­ýen şy­gar as­tyn­da guraldy. Umu­my­bi­lim eda­ra­la­ryn­da we mek­dep­den da­şa­ry bi­lim eda­ra­la­ryn­da okuw-ter­bi­ýe­çi­lik iş­le­ri­ni ta­la­ba­la­ýyk gu­ra­mak, okuw mak­sat­na­ma­la­ry­nyň öz­leş­di­ri­li­şi­ni, okuw­çy­la­ra ne­ti­je­li bi­lim-ter­bi­ýe ber­me­giň hi­li­ni ýo­kar­lan­dyr­mak, öň­de­ba­ry­jy iş tej­ri­bä­ni ýü­ze çy­kar­mak, öw­ren­mek yl­my-usu­ly mas­la­ha­tyň esa­sy mak­sa­dy bol­dy.

Sapaklary guramagyň ne­ti­je­li ugur­la­ry

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ta­ra­pyn­dan äh­li pu­dak­lar­da ge­çi­ril­ýän düýp­li öz­gert­me­ler, ösüş­ler hal­ky­my­zy buý­san­dyr­ýar. Ta­ryhy äh­mi­ýet­li ösüş-öz­ge­riş­lik­le­riň ýy­ly bo­lan «Hal­kyň Ar­ka­dag­ly za­ma­na­sy» ýy­ly türk­men jem­gy­ýe­ti­niň dur­mu­şy­na tä­ze­çe ýal­kym çaý­ýar. Be­ýik ösüş­ler bi­len bi­le­lik­de Türk­me­nis­ta­nyň dün­ýä ýü­zün­dä­ki hal­ka­ra ab­ra­ýy hem bar­ha be­len­de gal­ýar. Ýur­du­my­zyň hal­ka­ra gat­na­şyk­la­ry­nyň bar­ha iş­jeň­leş­me­gi dün­ýä dil­le­ri bo­ýun­ça kä­mil hü­när­men­le­riň taý­ýar­la­nyl­ma­gy­na bo­lan ta­la­by has-da güýç­len­dir­ýär. Bu gün­ki gün­de da­şa­ry ýurt dil­le­ri or­ta mek­dep­ler­de, ýö­ri­te we ýo­ka­ry okuw mek­dep­ler­inde oka­dyl­ýar. Döw­rü­mi­ziň ös­me­gi bi­len sa­pak­la­ry okat­ma­gyň hem iň döw­re­bap usul­la­ry dur­mu­şa or­naş­dy­ryl­ýar. San­ly ul­ga­my ös­dür­mek, döw­re­bap teh­no­lo­gi­ýa­lar­dan peý­da­lan­mak sa­pak geç­me­giň esa­sy ug­ru­na öw­rül­di. Hä­zir­ki wagt­da sa­pak­lar­da mul­ti­me­dia tag­ta­lar, komp­ýu­ter­ler iş­jeň ula­nyl­ýar. Iň­lis di­li sa­pa­gy bol­sa lin­ga­fon otag­la­ryn­da ge­çi­ril­ýär we okuw­çy­la­ryň bu dil­de söz­le­mek en­dik­le­ri kä­mil­leş­di­ril­ýär.

Ça­ga­la­ra da­şa­ry ýurt dil­le­ri­ni öw­ret­mek

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de ylym-bi­li­mi ös­dür­mä­ge, ýaş­la­ra döw­re­bap bi­lim öw­ret­mä­ge giň müm­kin­çi­lik­ler dö­re­dil­ýär. Şun­da ene di­li­mi­zi we dün­ýä dil­le­ri­ni yl­my esas­da öw­ren­mek, ýaş ne­sil­le­re öw­ret­mek ba­bat­da hem uly iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar. Dil ara­gat­na­şyk se­riş­de­si bol­mak bi­len adam­la­ryň dur­mu­şyn­da mö­hüm bo­lup dur­ýar. Şo­nuň üçin hem dil öw­ren­mek, bi­lim al­mak ýaş­la­ryň baş mak­sa­dy bo­lup dur­ýar. Dil yn­sa­nyň dö­re­di­ji­lik uky­by­ny kä­mil­leş­dir­ýär, pi­kir­le­ni­şi­ni ös­dür­ýär. Şo­nuň üçin hem ýaş­la­ra dil öw­ret­mek esa­sy ugur­la­ryň bi­ri bo­lup, mu­nuň ne­ti­je­sin­de giň dün­ýä­ga­ra­ýyş­ly ýaş­lar ke­ma­la gel­ýär.

Ýag­şy söz — ter­bi­ýä­niň öze­ni

Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy­nyň çuň­ňur ma­ny­ly söz­le­ri, şy­gyr­la­ry aja­ýyp za­ma­na­myz­da ýaş­lar­da ata-ba­ba­la­ry­my­zyň müň­ýyl­lyk­la­ryň do­wa­myn­da ke­ma­la ge­len ah­lak­ly­lyk, wa­tan­sö­ýü­ji­lik, adam­kär­çi­lik hä­si­ýet­le­ri­ni ter­bi­ýe­le­mek­de uly äh­mi­ýe­te eýe­dir. Türk­men hal­ky per­zen­di­ni aý­ra­tyn mä­hir-mu­hab­bet bi­len gur­şap al­ýar. Süý­ji sö­züň, gö­rel­dä­niň, söý­gi­niň, hor­ma­tyň, mäh­riň güý­ji ça­ga­nyň kal­by­na siň­ýär. Ag­zy­bir, ha­lal zäh­me­tiň hö­zi­ri­ni gö­rüp ýa­şa­ýan maş­ga­la­dan kä­mil şah­sy­ýet ke­ma­la gel­ýär.