HABARLAR

Alajabars

Haýwanat dünýäsiniň özboluşly wekilleriniň biri hem alajabarsdyr. Ol pişikler maşgalasyna degişlidir. Ýurdumyzda alajabarsy awlamak gadagandyr. Ol Türkmenistanyň Bathyz, Köpetdag we Sünt-Hasardag döwlet goraghanalarynda goralýar. Sumbar we Çendir derýalarynyň boýlarynda, dag gerişlerinde we depelerinde, ýokarky belentliklerde alajabarsa duş gelmek bolýar. Olar gaýalaryň, depeleriň arasyndaky pesliklerde ýaşaýarlar. Alajabars ýaşaýan ýerini aňsat üýtgetmeýär, diňe ýaş barslar ulalansoň, ýaşamak üçin täze ýerleriň gözlegine çykýarlar. Alajabarsyň bedeniniň uzynlygy 130-180 santimetre, agramy 32-60 kilograma çenlidir. Erkekleri has iridir, tüýleri gysga hem dykyzdyr. Ene alajabars  nesil öndürmek üçin kert gaýalary, barmasy kyn bolan dereleri, gowaklary, toýnaklylaryň köp ýerini saýlaýar. Şol ýerde süreniň bardygy duýulmaýar, onuň ýanynda iýmit galyndylary bolmaýar. Çagalary ulalyşansoň, ene alajabars öz penalanýan ýerini yzygiderli çalşyp durýar.

Atýalman

Haýwanat dünýäsinde süýdemdiriji jandarlaryň gemrijiler topary özlerinde 44 görnüşi jemleýär. Bobrinskiniň atýalmany hem urugda ýeke-täk görnüşdir. Garagum çölüniň endemigi bolan bu jandarlara ýurdumyzda üç ýerde: demirgazyk-günbatarda gadymy Uzboýuň aňyrsynda — Türkmenbaşy etrabynyň Gökdere obasyndan günortada Uzboýuň aşaky akymyna çenli aralykda, Amyderýanyň Sarygamşa akan gadymky ugrunda, Üňüz aňyrsyndaky Garagumuň şorluk hem takyrlyk ýerlerinde gabat gelmek bolýar. Bäş barmakly atýalmanlar maşgalasyna degişli bu gemriji jandarlar ýurdumyzdan gaýry Özbegistanyň çöllüklerinde hem ýaşaýarlar. Bedeniniň uzynlygy 11 santimetrden 13 santimetre çenli bolan atýalmanlar toýunsow, ownuk daşly toýunsow takyrlyklarda, bölekleýin syrap gelen çägeli we selçeň şoraly düzlüklerde ýaşaýarlar. Olaryň yzky aýaklarynyň uzynlygy 6 santimetre çenli, arkasy goňurrak, sarymtyl-gülgün öwüşginli açyk sary, bokurdagy, döşi we garny ak reňkli bolýar. Bu jandarlar hereket edip, gysga aralyga bökenlerinde, yzky aýaklaryny hemişe deň goýýarlar. Olaryň bedeninden 1,5 essä golaý uzyn guýrugynyň ujundaky küle reňkli gotazjyk çala bildirýär.

Durnam, toýnuk...

Durnalar näme üçin toýnuk gurap uçýarka?! Bu barada her hili pikirdir çaklamalar bar. Şolaryň içinde serkerde durna howanyň päsgelçiligini aýryp, beýleki yzdaky durnalara uçmaga ýeňillik döredýär diýlen çaklama-da bar. Durnalaryň toýnuk gurap uçmagy, megerem, Watan bilen bagly bolsa gerek. Haçan-da, howa maýlanda, durnalar ýurdumyza gelip başlaýarlar. Şu ýerde gaty täsin bir ýagdaýy aýdyp geçeliň.

Türkmen tebigatynyň gözelligi

Türkmen tebigaty özüniň özboluşly gözelligi, ajaýyp haýwanat we ösümlik dünýäsi bilen tapawutlanýar. Halkymyzda asyrlarboýy ene topraga, tebigata söýgi bilen çemeleşilip, ony goramak ýörelgeleri nesillerden nesillere geçirilip gelnipdir. Tebigata bolan söýgi halkymyzyň ýaşaýyş-durmuşynyň, medeniýetiniň içinden eriş-argaç bolup geçýär. Daşky gurşawy goramak, tebigatdan we onuň baýlyklaryndan netijeli peýdalanmak, biodürlüligi gorap saklamak, şeýle-de onuň görnüşlerini köpeltmek ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Ýurdumyzda her ýyl ýaz we güýz möwsümlerinde köpçülikleýin bag ekmek dabarasynda dürli agaçlar ekilýär. Ata-babalarymyzdan gelýän bu asylly ýörelge netijesinde ýurdumyz bagy-bossanlyga beslenip, mähriban Diýarymyzyň çägindäki tokaý zolaklary artýar. Bu bolsa haýwanat we ösümlik dünýäsiniň has-da baýamagyna getirýär. Olaryň arasynda Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilen seýrek duş gelýän we ýitip barýan görnüşler hem bardyr.

Köpetdagyň etegindäki täsin künjek

Aşgabat şäherindäki Janly tebigatyň milli muzeýine baranyňda, haýwanat dünýäsi bilen ýakyndan tanşyp, olar barada täsirli maglumatlary öwrenip, özboluşly dünýä düşýärsiň. Şonuň üçin hem, bu künjege yzygider gezelenç etmäge gelýänleriň sany juda köp. Bu täsin muzeý 2010-njy ýylda gojaman Köpetdagyň täsin künjeginde açylyp ulanylmaga berildi. Muzeýiň gündogar böleginde Afrika sawannasy hem-de ýyrtyjylar, onuň günbatar böleginde toýnaklylar we guşlar bar. Mesgeni Gündogar Afrika bolan haýwanlaryň birnäçe görnüşini hem bu ýerde haýran galyjylyk bilen synlamak bolýar. Güneşli Diýarymyzyň daglarynda, sähralarynda, suwlarynda we tokaýlarynda mesgen tutan janly-jandarlaryň birnäçe görnüşleri bu ýere aýratyn görk goşýar.

Suw suguny

Tebigatyň täsin jandarlarynyň biri-de suw suguny bolup, onuň esasy aýratynlygy şahynyň ýoklugydyr. Onuň suwuň köp ýerlerinde ýaşamagy şeýle atlandyrylmagyna sebäp bolupdyr. Bu sugunyň bedeniniň uzynlygy 1 metre çenli, beýikligi 45 — 55 santimetr, agramy 10 — 15 kilogram töweregi bolýar. Onuň erkeginiň ýokarky gyýak dişleri agzyndan daşary çykyp durýar. Reňki, köplenç, gyzylymtyl-goňrumtyldyr. Tomus aýlarynda bedeniniň tüýi gysga, gyş döwründe has ösgün bolýar.

Biler bolsaňyz...

Takgaz, bekre balyklary

Ýurdumyzyň derýalarynda, howdanlarynda we köllerinde balyklaryň 126-a golaý görnüşi ýaşaýar. Ihtiologlaryň maglumatlaryna görä, Hazaryň türkmen böleginde balyklaryň 61 görnüşi duş gelýär. Olaryň aglabasy bekreleriň, kefallaryň, azatmahylaryň, karplaryň, takgazlaryň we beýleki gymmat bahaly balyklaryň maşgalasyna degişlidir. Wolga takgazy gymmatly senagat görnüşi bolup, Hazar deňziniň hemme ýerinde duşýar we türkmen suwlarynda göçýän wagty gabat gelýär. Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilen bu balyk gyşyna deňizde 12-25 metr çuňlukda gezip iýmitlenýär, ýazyna işbil taşlamazdan öňürti toplum--toplum bolup üýşýär. Ýaşaýyş dowamlylygy 6-7 ýyldyr. Derýalarda köpelip, işbillerini  bölekleýin, üç gezek taşlaýar. Liçinkalary az wagtlap derýada ýaşaýar, 4-6 santimetre ýetenlerinden soň deňze geçýär. Wolga takgazy leňňeçşekilliler, mör-möjekleriň liçinkalary we owunjak balyklar bilen iýmitlenýär.

Seýrek duşýan täsin guş

Tebigatyň janly gözellikleriniň biri bolan soltantowuklar ir döwürlerden bäri adamlaryň ünsüni özüne çekip gelýär. Durnaşekilliler toparynyň suw towuklary maşgalasyna degişli bolan bu guşlar sakarbarakdan biraz ulurak bolup, olaryň öý towuklaryna çalym edýän görnüşi hem bar. Aýaklary uzyn, barmaklarynyň arasy ýüzgüç perdesiz bolsa-da, soltantowuk suwda ýüzmegi, çümmegi hem başarýar. Howp abananda çalt uçsa-da, uzaga gidip bilmeýär. Ýerden göterilip, onlarça metr uçanyndan soň gonup ýene-de bukulýar. Soltantowuklar köplenç oturymly, kämahal oturymly-göçýän guş hasap edilýär. Olar hemişe bukuda ýaşaýarlar. Şonuň üçinem olara tebigatda sataşmak aňsat däl. Ýurdumyzda bu guşlara Hazar deňziniň hem-de Garagum çölüniň pesliklerindäki zeý we syzyndy suwdan emele gelen kölleriň kenarýakalaryndaky gamyşlyklarda duş gelmek mümkindir. Şeýle hem Tejen, Murgap, Amyderýa jülgelerine aralaşýarlar hem-de şol ýerlerdäki suw aýtymlarynyň kenarlaryndaky gamyş jeňňelliklerinde ýaşaýarlar. Jübüt bolup, jeňňelliklerdäki gamyş, ýeken üýşmeklerinde höwürtgeleýärler. Höwürtge gurmaga, ýumurtga basmaga horazy hem-de mäkiýany — ikisi-de işjeň gatnaşýar. Olaryň köpeliş döwri aprelden iýun aýyna çenli dowam edýär. Höwürtgelerinde 3-6, käte 9 sany goňur menekli, çypa

Garagurt hem hinçi möýler barada

Dünýäde möýleriň 27 müňden gowrak görnüşi mälimdir. Möýleriň iýmit siňdiriş synalary suwuk iýmiti özleşdirmeklige ukyplydyr. Tutan awynyň bedenine goýberýän zäheri olara iýmit siňdirmäge ýardam edýär. Şol zäheriň kömegi bilen erän jandary möýe diňe ýuwudaýmak galýar. Möýler sowuk howa şertli ýerlerde hem ýaşamaga ukyplydyrlar. Möýleriň içinde iň howplusy garagurtdur. Ol çöllüklerde we ýarym çöllüklerde ýaşaýar. Garagurduň has howplusy urkaçysydyr. Onuň zäheriniň güýji iň güýçli zäherli diýip hasap edilýän ýylandan hem 15 esse ýokarydyr. Ol gara reňkli bolup, diňe arka tarapynda 1-2 sany gyzyl- -mämişi ýa-da sarymtyl çyzyklar ýerleşýär. Erkegi ak tegmiller bilen örtülendir we olaryň merkezinde açyk gyzyl tegmiljikler bardyr. Olar, esasan, ýowşanly çöllüklerde, ýaplaryň we derýalaryň kenarýakalarynda köpelýärler. Ösümlikleriň arasynda kerepden ýasalan höwürtgeleri, gemriji haýwanlaryň hinlerini, çygly ýerleri köpelmek üçin peýdalanýarlar.