Bildirişler

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

1. LOT № 456. Türkmenabat şäheriniň Halkara howa menziline barýan awtoulag ýolunyň ugrunda gurulýan 4 gatly, 32 öýli 40 sany ýaşaýyş jaýynyň eltiji agyz suw hem-de daşky basyşly lagym ulgamlarynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy ökde hünärli dalaşgärleri işe çagyrýar

Gyýanly obasynda işlemek üçin ýangyn toparynyň başlygy. Bildirilýän talaplar:

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

1. LOT № 415. Ministrlige berkidilen ýerlerde ösdürilip ýetişdirilýän saýaly baglara agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ideg etmek üçin «1 sany «Case IH» görnüşli «Farmall JHT 35» kysymly tekerli traktory satyn almak.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen harytlary satyn almak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

Lot № 33 — Lukmançylyk enjamlaryny we esbaplaryny satyn almak. Bäsleşik boýunça teklipler şu bildirişiň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Ahal welaýatynyň häkimligi bäsleşik yglan edýär

Ahal welaýatynyň häkimligi «Ahalwelaýatagyzsuw» birleşiginiň garamagyndaky agyz suw arassalaýjy desgalary zerur bolan alýumin sulfaty (koagulýant) bilen üpjün etmek üçin potratçylary seçip-saýlap almak boýunça bäsleşik yglan edýär Bäsleşige gatnaşmak üçin şol işlere döwlet ygtyýarnamasy berlen ýuridik taraplar hem-de Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnan kärhanalar çagyrylýar.

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň buýurmagynda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde aragatnaşyk merkeziniň edara binasyny gurmak üçin bäsleşik yglan edýär Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary, teklipleri Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi ýurdumyzyň dramaturglarynyň arasynda döredijilik bäsleşigini yglan edýär

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň milli köklere daýanýan medeniýetini we sungatyny täze belentliklere götermek, teatrlarda goýulýan oýunlaryň hilini we täsirliligini ýokarlandyrmak, Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllyk şanly toýuny giňden dabaralandyrmak, Gahryman Arkadagymyzyň eserlerinde beýan edilýän türkmeniň beýik gahrymançylygyny, watansöýüjiligini, halkymyzyň bagtyýar durmuşyny, ajaýyp döwrümizde gazanylýan beýik zähmet üstünliklerini wasp edýän täze sahna eserleriniň döredilmegini gazanmak hem-de dramaturglary höweslendirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi döredijilik bäsleşigini geçirýär. Bäsleşige islendik ýaşdaky we kärdäki dramaturglar gatnaşyp bilerler. Gatnaşyjylar eseriniň ýanyna özi (işleýän ýa-da okaýan ýeri, wezipesi, öý salgysy, telefony) barada maglumatlary goşmaly. Hödürlenen eserleriň iň gowusyny saýlap-seçip almak üçin eminler topary döredilýär. Bäsleşik teatr sungatynyň şu aşakdaky görnüşleri boýunça geçirilýär:

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Lot № 32 — «Gaýragoýulmasyz tiz kömek» merkezi üçin lukmançylyk enjamlaryny hem-de lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak. Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komiteti halkara bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komiteti Arkadag şäherinde lukmançylyk we derman senagatynyň önümçiliginiň gurluşygy üçin maslahat beriji kompaniýany (konsalting kompaniýa) kotirowka görnüşinde saýlamak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri 2023-nji ýylyň 6-njy sentýabryna çenli Arkadag şäheriniň Arkadag şaýolunyň 30-njy jaýynda ýerleşýän şäher häkimliginiň edara binasynda kabul edilýär.

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

1. LOT № 45. «Aşgabatýylylyk» trestiniň ýylylyk ulgamlarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.