Bildirişler

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Lot № 46 — Aşgabat şäheriniň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy üçin barlaghana enjamlaryny we serişdelerini satyn almak. Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça yglan edilen bäsleşikleriň möhletini uzaldýar

Lot № 39 — «Lukmançylyk enjamlary» önümçilik birleşigi üçin lukmançylyk enjamlaryny satyn almak. Lot № 40 — «Lukmançylyk enjamlary» önümçilik birleşigine saglygy goraýyş edaralarynyň lukmançylyk enjamlary üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

“PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd” kompaniýasy aşakdaky hünär boýunça dalaşgärleri işe çagyrýar:

Sürüji Ähli dalaşgärler özleri barada doly maglumatlary we aşakdaky bentlere degişli resminamalary bermelidir:

“PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd” kompaniýasy aşakdaky hünär boýunça dalaşgärleri işe çagyrýar:

Türkmenbaşyda — Gyýanlyda işlemek üçin hünärmen (gurluşyk) Ähli dalaşgärler özleri barada doly maglumatlary we aşakdaky bentlere degişli resminamalary bermelidir:

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş

1. LOT №422. Ministrligiň degişli birlikleri üçin niýetlenen ýörite programma üpjünçiligini satyn almak.

Daşoguz welaýat häkimligi Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň «Merkez-3» ýaşaýyş jaý toplumynyň kuwwaty 61,90 Gkal/sag 8 sany ýyladyş gazanhanasynyň durkuny täzelemek üçin potratçylary seçip-saýlap almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak üçin Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnan ýerli edara-kärhanalar çagyrylýar. Daşoguz welaýat häkimligi Daşoguz şäheriniň S.Türkmenbaşy şaýolunyň 10/1-nji jaýynda ýerleşýän welaýat häkimliginiň edara binasynda size teklip edýär:

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Lot № 44 — «Lukmançylyk enjamlary» önümçilik birleşigi üçin lukmançylyk enjamlaryny we sarp ediş serişdelerini satyn almak. Lot № 45 — Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Saglygy goraýyş edaralary üçin lukmançylyk enjamlaryny satyn almak.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Halkara gatnaşyklary institutynyň administratiw-tehniki işgärleri taýýarlamak boýunça okuw merkezini tamamlan hünärmenleriň ministrligiň ulgamynda tälim alşy geçmekleri üçin bäsleşik yglan edýär

Resminamalar 2021-nji ýylyň 1 — 20-nji sentýabry aralygynda, sagat 9:00-dan 18:00-a çenli kabul edilýär. Goşmaça maglumat almak üçin şu salgy boýunça ýüz tutup bilersiňiz:

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

1. LOT № 156. Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky merkezi kitaphanalarda döwlet, welaýat, etrap we şäher merkezi kitaphanalaryny birleşdirýän bitewi elektron kitaphana ulgamynyň (BEKU) işini kämilleşdirmek we onuň bökdençsiz işlemegini ýola goýmak maksady bilen, yzygiderli tehniki hyzmaty ýerine ýetirmek.

Balkan welaýat häkimligi Türkmenistanyň Prezidentiniň «Balkan welaýatynyň Serdar etrabynda täze, döwrebap obany gurmak hakynda» Kararyna laýyklykda gurulmaly binalaryň, desgalaryň hem-de inžener ulgamlarynyň gurluşygyny ýerine ýetirmek üçin potratçyny seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Obanyň daşky we içki agyz suw, lagym, elektrik geçiriji ulgamlarynyň, daşky we içki awtoulag ýollarynyň, agyz suwuny süýjediji desgasynyň, lagym suwlaryny süzüji meýdançanyň we lagym sorujy bekediniň, oba barýan hem-de obanyň içerki gaz geçiriji ulgamynyň, şeýle hem obada 1 sany 260 orunlyk mekdebiň, 160 orunlyk çagalar bagynyň, Saglyk merkeziniň, Geňeşligiň, Polisiýanyň we ýangyna garşy göreş gullugynyň edara binalarynyň, 200 orunlyk medeniýet öýüniň, seýilgähiň, 1 gatly, 4 otagly ýaşaýyş jaýlarynyň 32-siniň gurluşyklaryny ýerine ýetirmek. Salgysy: Balkanabat şäheriniň Gurbansoltan eje şaýolunyň 14-nji kwartalynyň 14-nji jaýy.