Bildirişler

Balkan welaýat häkimligi bäsleşik yglan edýär

Balkan welaýat häkimligi welaýat Düýpli gurluşyk dolandyryş edarasynyň buýurmagynda sanawa goşulan, döwletimiziň merkezleşdirilen düýpli maýa goýumlarynyň hasabyna we Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, gurluşygy haýal depginde alnyp barylýan desgalaryň hem-de inženerçilik ulgamlarynyň gurluşygynyň depginini güýçlendirmek maksady bilen, täze potratçylary seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär Bäsleşige gatnaşmaga Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnan edara-kärhanalar çagyrylýar.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Lot № 5 — «Gaýragoýulmasyz tiz kömek» merkezi üçin lukmançylyk enjamlaryny, sarp ediş serişdelerini hem-de barlaghana reaktiwlerini satyn almak. Lot № 6 — Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýeti üçin derman serişdelerini, lukmançylyk enjamlaryny, sarp ediş serişdelerini hem-de saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10109218 — Guýulary (skwažina) dolandyrmak üçin enjamlaryň şaýlaryny satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşigiň möhleti 2023-nji ýylyň 17-nji fewralyna, sagat 17:00-a çenli. Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: natalya.gurdova@eni.com we Karamat.Reimbayeva@eni.com) ibermelidir.

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10109059 — 9 5/8" we 13 3/8" dýum guýy sütünleri satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşigiň möhleti 2023-nji ýylyň 17-nji fewralyna, sagat 17:00-a çenli. Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: natalya.gurdova@eni.com we Karamat.Reimbayeva@eni.com) ibermelidir.

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi halkara bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi 2025-nji ýylda Ýaponiýanyň Osaka şäherinde geçirilmegi meýilleşdirilýän «EKSPO — 2025» atly Bütindünýä sergide Türkmenistanyň milli pawilýonynyň taslamasyny düzmek we gurmak barada gaýtadan halkara bäsleşik yglan edýär Bäsleşige hödürlenilýän teklipler 2023-nji ýylyň 3-nji martyna, sagat 18:00-a çenli kabul edilýär.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Lot № 3 — Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkez üçin lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak. Lot № 4 — Merkezi kazyýet lukmançylyk edarasy üçin lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lebap welaýatynyň häkimligi hususy kärhanalary potratçy hökmünde işe çekýändigini habar berýär

Lebap welaýatynyň häkimligi Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 4-nji martyndaky «Lebap welaýatynyň Çärjew, Saýat, Halaç we Kerki etraplarynda täze, döwrebap şäherçeleri gurmak hakynda» Kararyny hem-de «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasyna» laýyklykda, aşakdaky binalaryň, desgalaryň we inžener ulgamlarynyň gurluşyk-gurnama işlerini ýerine ýetirmäge isleg bildirýän ygtyýarnamaly, işjeňlik ukyplylygy, şeýle-de kuwwatlylygy ýokary hususy kärhanalary potratçy hökmünde işe çekýändigini habar berýär ÇÄRJEW ETRABYNYŇ TÄZE ŞÄHERÇESI BOÝUNÇA

Hormatly adamlar!

Hormatly il ýaşulusy hajy Arkadagymyzyň beýik başlangyçlary hem-de hormatly Prezidentimiz — Arkadagly hajy Serdarymyzyň hemaýat-goldawlary esasynda, halkymyzyň ata-baba gadymdan gelýän däp-dessurlaryny, urp-adatlaryny saklamak we goldamak, ösüp gelýän ýaş nesillerimizi milli ahlak ýörelgelerimize laýyk terbiýelemek, raýatlaryň ynanç-ygtykatlaryny erkin berjaý etmekleri üçin ýurdumyzda oňaýly şertler döredilýär, ynsanperwer ýol-ýörelgeler giňden rowaçlanýar. Türkmenistanyň müftüsiniň müdiriýetiniň buýurmagynda Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde — Arkadag şäherinde guruljak welaýatyň baş metjidiniň taslamasyny düzmek we ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp gurmak boýunça halkara bäsleşik yglan edildi. Halkara bäsleşigiň jemleri boýunça Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy «Altyn» hojalyk jemgyýeti ýeňiji diýlip ykrar edildi.

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

1. LOT № 1. Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň Balkan welaýat gümrükhanasynyň harby gullukçylaryna Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde 4 gatly, 32 öýli gulluk ýaşaýyş jaýyny gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Lot № 2 — Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahana lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak. Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.