Bildirişler

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Lot № 19 — Lebap welaýat Köpugurly hassahanasy üçin saglygy goraýyş maksatly hem-de lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak. Lot № 20 — Lebap welaýat Ýokanç keseller hassahanasy üçin saglygy goraýyş maksatly hem-de lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Türkmenistanyň Döwlet ösüş banky açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Döwlet ösüş banky bankyň maliýe hasabatlylygyna we hasaba alnyşyna maliýe hasabatlarynyň halkara standartlaryna laýyklykda MHHS (IFRS) 9 «Maliýe gurallary» standartyny girizmek boýunça açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär Bäsleşige gatnaşmaga degişli ygtyýarnamasy bolan, dünýäniň ösen ýurtlarynda hasaba alnan öňdebaryjy we tejribeli auditor — konsalting kompaniýalary çagyrylýar.

Daşoguz welaýat häkimligi welaýatyň çägindäki çagalar baglarynyň we orta mekdepleriň binalarynda 2021-nji ýylda ýerine ýetirilmeli düýpli abatlaýyş işleri üçin potratçylary saýlap-seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak üçin Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnan ýerli edara-kärhanalar çagyrylýar. Bäsleşige gatnaşmak isleýänlerden edilýän talaplar:

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

1. LOT № 21. Serhet birikmesiniň gurluşyk işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Hormatly ildeşler!

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi özüniň resmi internet saýtyndaky «Türkmenistanyň ilatynyň iş bilen üpjünçiligi» atly sahypanyň hyzmatyndan peýdalanmaklyga çagyrýar Bu sahypanyň üsti bilen kärhanalar, edaralar we guramalar, şeýle hem aýry-aýry fiziki şahslar — hususy telekeçiler özlerinde bar bolan boş iş orunlary, olar üçin zerur hünärmenler, işçiler barada maglumatlaryny ýerleşdirip, gyzyklanma bildirýän we iş gözleýänleriň dykgatyna ýetirip hem-de olaryň arasynda özlerine laýyk gelýänlerini saýlap-seçip alyp bilerler. Iş gözleýän raýatlar hünärine laýyklykda, bar iş orunlary baradaky maglumatlar bilen tanyşmak mümkinçiligine eýe bolarlar.

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli dizaýnerleriň arasynda binagärlik bäsleşigini yglan edýär

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň taslama işleri Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Baş binagärlik we şähergurluşygy müdirligine tabşyrylýar ýa-da elektron poçta arkaly bashbinagar01@online.tm salgysyna iberilýär. Taslama işleri şu bildirişiň gazetde çap edilen gününden başlap, 2021-nji ýylyň 12-nji maýyna çenli kabul edilýär. Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 44-46-94; 44-46-92; 44-46-44.

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10096899 — Şahsy goranyş serişdelerini üpjün etmek boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 24-nji apreline, sagat 17:00-a çenli. Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: moez.sdouga@eni.tm we aleksey.butenko@eni.tm) ibermelidir.

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10093824 — guýularyň tamamlaýyş desgalarynyň üpjünçiligi we guýularyň tamamlaýyş inženerleriniň hyzmatlary boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 19-njy apreline, sagat 17:00-a çenli. Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: viktoriya.nurberdiyeva@eni.tm we karamat.reimbayeva@eni.tm we andrea baldi@eni.com) ibermelidir.

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi üpjün edijileri saýlamak boýunça halkara bäsleşigiň uzaldylýandygyny yglan edýär

Lot 1 — Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň ýanyndaky Döwlet weterinariýa gullugy üçin halkara ülňülere laýyk gelýän ýörite awtoulaglary getirmek; Lot 2 — Halkara ülňülere laýyk gelýän weterinar derman serişdelerini getirmek;

Daşoguz welaýat häkimligi bäsleşik yglan edýär

Daşoguz welaýat häkimligi S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň çäginde çagalara niýetlenen döwrebap dynç alyş seýilgähini gurmak üçin potratçylary saýlap-seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär Bäsleşige gatnaşmak üçin Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnan ýerli edara-kärhanalar çagyrylýar.