Bildirişler

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10104956 — Işgärler we hasaplaşyk bölümleri üçin programma üpjünçiligini bermek we oňa hyzmat etmek boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşigiň möhleti 2022-nji ýylyň 15-nji awgustyna, sagat 17:00-a çenli. Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: viktoriya.nurberdiyeva@eni.com we karamat.reimbayeva@eni.com) ibermelidir.

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10104053 — Hereketlendirijini motor we çalgy ýaglary bilen üpjün etmek boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşigiň möhleti 2022-nji ýylyň 15-nji awgustyna, sagat 17:00-a çenli. Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: Vepa.Nepesov@eni.com we moez.sdouga@eni.com) ibermelidir.

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

1. LOT № 27. Gökdepe etrabynyň Gökdepe şäheriniň gündogar tarapynda gurulýan 2 gatly, 16 öýli 6 sany ýaşaýyş jaýynyň daşky meýdançalaryny abadanlaşdyrmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Türkmenistanyň «Türkmenistan» Döwlet täjirçilik banky damjalaýyn suwaryş ulgamyny gurnamak üçin aşakdaky lotlar boýunça bäsleşik yglan edýär

Lot № 1 — Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň «Üzümçilik» daýhan birleşiginiň çäginde ýerleşýän meýdanyň 200 gektar ýer böleginde ekilen agaç nahallaryna damjalaýyn suwaryş ulgamyny gurnamak. Lot № 2 — Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň «Altyn asyr» daýhan birleşiginiň çäginde (Aşgabat — Daşoguz awtoulag ýolunyň gündogarynda, 45 kilometrliginde) ýerleşýän meýdanyň 215,50 gektar ýer böleginde ekilen agaç nahallaryna damjalaýyn suwaryş ulgamyny gurnamak.

Aşgabat şäher häkimligi garamagyndaky edara-kärhanalaryň awtoulaglaryna we tehnikalaryna zerur bolan tekerleri satyn almak üçin üpjün edijileri saýlap-seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşyjylaryň ýüztutmalary şu ýylyň 22-nji awgustyna çenli kabul edilýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary şäher häkimliginden alyp bilersiňiz.

Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy garamagyndaky Ak bugdaý etrabynyň «Nowruz ýaýlasynyň» açyk howzundan gurama degişli bolan baglary suwarmak üçin gurnalan suw çeleklerine çenli aralyga suw geçirijini çekmek işini amala aşyrmak boýunça bäsleşik yglan edýär

Ähli gyzyklanma bildirýän edara-kärhanalar bäsleşige gatnaşmaga çagyrylýar. Bäsleşik boýunça teklipler bildiriş çap edilen gününden başlap, 30 iş gününiň dowamynda kabul edilýär. Salgysy: Aşgabat şäheriniň Garaşsyzlyk şaýolunyň 63-nji jaýy.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen işleri geçirmek boýunça bäsleşik yglan edýär

Lot № 54 — Balkan welaýat «Ene mähri» merkeziniň ýyladyş ulgamynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek. Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Aşgabat şäher häkimligi garamagyndaky edara-kärhanalaryň awtoulaglaryna we tehnikalaryna zerur bolan tekerleri satyn almak üçin üpjün edijileri saýlap-seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşyjylaryň ýüztutmalary şu ýylyň 22-nji awgustyna çenli kabul edilýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary Aşgabat şäher häkimliginden alyp bilersiňiz.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Lot № 52 — Onkologiýa ylmy-kliniki merkezi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak. Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Lot № 53 — Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahana üçin lukmançylyk enjamlaryny hem-de sarp ediş serişdelerini satyn almak. Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.