"Zenan kalby" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-62-10, 38-61-74, 38-62-05
Email: zenankalby-zurnaly@online.tm

Habarlar

Tejribelere giň ýol

Şu gün Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde «Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty, energetikasy — 2022» halkara sergi we «Türkmenistanyň gurluşyk, senagat, energetika pudaklarynyň ösüşi» atly maslahat öz işine başlady. Hormatly Prezidentimiziň halkara foruma gatnaşyjylara iberen Gutlagy bu ýere gelenleriň baýramçylyk ruhuny has-da artdyrdy.

Ýeňijileri sylaglamak dabarasy

Şu gün, 3-nji awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Awaza» sport toplumynyň sportuň oýun görnüşleri binasynda hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça iri sport ýaryşlarynda — Russiýa Federasiýasynda awtomobil sportunyň ralli-reýd görnüşi boýunça guralan «Ýüpek ýoly — 2022» atly halkara ýaryşda hem-de Özbegistanyň Daşkent şäherinde agyr atletika boýunça geçirilen Aziýa çempionatynda baýrakly orunlary eýelän türkmen türgenlerini sylaglamak dabarasy boldy. Döwlet baýdagymyzy belentde parladyp,  eziz Watanymyza ýeňiş bilen dolanan ýaşlara hormatly Prezidentimiziň adyndan, şeýle-de Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň gymmat bahaly sowgatlary gowşuryldy. Awtoralli ýaryşynyň ýeňijilerine döwlet Baştutanymyzyň adyndan «Nissan Pathfinder»  sport awtoulagynyň açarynyň gowşurylmagy dabaranyň şowhun-şüweleňini has-da artdyrdy.

Bagtyýarlygyň seresi

Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Arkadagly Serdarymyzyň ak pata bermeginde «Rowaç» kottejler toplumy açylyp ulanylmaga berildi. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary tarapyndan gurlan döwrebap dynç alyş toplumy 10 gektar meýdanda ýerleşip, 2 gatly kottejleriň 48-sini özünde jemleýär.

El hünäri il gezer

Şu gün Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň we ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň sekretariatynyň bilelikde guramagynda «El hünäri il gezer» atly  dabaraly duşuşyk geçirildi.  ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna girizilen medeni gymmatlyklarymyzy wagyz etmek maksady bilen guralan duşuşyga ýurdumyzyň medeniýet ulgamynda zähmet çekýän hünärmenler, döredijilik işgärleri, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Bäsleşigiň jemleýji tapgyry

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň „Toý mekany“ medeni-dynç alyş merkezinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde yglan eden „Gülüň owadan!“ atly bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçirildi. Haçanda, gözellik dünýäsiniň uç-gyraksyz ummanyny ýada salýan gözellige gözüň düşende, göwnüň göterilip, kalbyň ganatlanan ýaly bolýar. Ene-mamalarymyzyň paýhas eleginde gaýnap, sünnälenen her bir milli mirasymyz nepisligi, gözelligi bilen göreni özüne bendi edýär. Soňsuz gözellikleriň melul ediji dünýäsine seýrana çykan ýaly bolýarsyň. Bu gezegem şeýle boldy. Ene-mamalarymyzyň sünnäli el işleri, öýlerimiziň törüniň bezegi bolan türkmeniň milli keçesiniň ajaýyp nusgalarynyň taýýarlanyş usullaryny açyp görkezmek, ýaşlarda tebigy gözelligi, türkmen zenanyna mahsus asylly gylyk-häsiýetleri terbiýelemek, nesillerimizde milli gymmatlyklarymyza, ene-mamalarymyzdan nusga bolup galan ajaýyp el işlerine bolan höwesi artdyrmak maksady bilen geçirilen „Gülüň owadan!“ atly bäsleşik diýseň çekeleşikli boldy. Onda welaýat tapgyrlaryndan ýeňiji bolup gelen gelin-gyzlar üç şert boýunça bäsleşdiler. Birinji şerte laýyklykda, zenanlar türkmen milli keçesini taýýarlamak üçin ýüň saýlap almak, saýmak, daramak, boýamak, pişge ýasamak ýaly işleri ýerine ýetirdiler. Şeýle-de, keçäniň görnüşlerini, ony taý

Zenanlaryň durmuş taýdan goraglylygy

Türkmenistanda zenanlar jemgyýetiň doly hukukly, sazlaşykly ösen we durmuş taýdan işjeň agzalary bolup, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli ulgamlarynda syýasy we jemgyýetçilik durmuşa giňden gatnaşýarlar. Durmuşda aýallaryň deňhukuklylygyny üpjün etmek maksady bilen döwletimizde uly işler durmuşa geçirilýär. Enäniň göwreliligi we çaganyň dünýä inen döwründen başlap olar hakda ähli aladalar edilýär. Paýtagtymyzda we welaýat merkezlerinde gurlup ulanmaga berlen «Ene mähri» merkezleri diňe ýaş çaganyň saglygyny goramakda däl, eýsem, eneleriň hem sagdyn bolmagy babatda ähli mümkinçilikleriň bardygyny aýan edýär. Häzirki wagtda döwrebap çagalar baglarynda körpe nesli terbiýelemek, olara mekdeplerde ýokary derejede bilim we terbiýe bermek üçin ähli zerur şertler döredilendir. Ýokary bilim babatynda hem zenanlara erkekler bilen bir hatarda deň hukuklar üpjün edilýär. Şeýle hem aýallara zähmet çekmek, dynç almak babatynda has giň mümkinçilikler döredilendir. Eneleri maddy taýdan goldamakda hem döwletimiz tarapyndan köp işler durmuşa geçirilýär. Mysal üçin, Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksinde aýallaryň pensiýa üpjünçiligi babatynda ýeňillikler göz öňünde tutulandyr, ýagny üç çaga dogran we olary sekiz ýaşa çenli terbiýeläp ýetişdiren, hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna gatnaşygy 20 ýyldan az bolmadyk aýal maşgalalaryň 56 ýaşy dolanda, dört çagany dünýä inderen we

Hazar hyzmatdaşlygy: ösüşlere tarap ýene bir ädim

Ýurtlaryň arasyndaky düşünişmek, ynanyşmak, dostlukly, deňhukukly gatnaşyklary ýola goýmakdaky tagallalar geljege bolan çäksiz ynama täze güýç berýär. Adamlaryň kalbynda giňlik döredýär, geljek baradaky ajaýyp arzuwlary joşdurýar. Häzirki halkara, döwletara gatnaşyklaryň çylşyrymlaşýan döwründe parahatçylyk, hyzmatdaşlyk bilen bagly ýüze çykýan meseleleriň çözgüdini tapmak aňsat düşmeýär. Şeýle şertlerde örän uly giňişlikde Hazarýaka döwletleriň arasynda deňhukukly, dostlukly gatnaşyklaryň pugtalanmagy, özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmekde täze mümkinçilikleriň açylmagy biziň ýurtlarymyzyň ygtybarly geljeginiň kepili bolup orta çykýar. Şu ýylyň 29-njy iýunynda Aşgabatda geçirilen Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň VI sammiti hut şeýle ruhubelentligi döredendigi bilen, ýurtlarymyzyň taryhynda aýratyn orun eýeledi.

Hoşniýetli gatnaşyklarda täze gadamlar

Eýýamlar aýlanyp, döwürler özgerýär. Halkymyzyň durmuş binýadynyň özenini düzýän dostluk, arkalaşyk, goňşuçylyk däp-dessurlaryna ynamly garaýyş, birek-birege sarpa wagtyň mizanynda barha pugtalanýar. Türkmenistan halkara hyzmatdaşlykda hem hut şu ýörelgelerden ugur alýar. Bu hakykat ýurdumyzyň, dünýä döwletleri babatda bolşy ýaly, Russiýa Federasiýasy, Eýran Yslam Respublikasy bilen yzygiderli ösdürilýän gatnaşyklarynda hem aýdyň ýüze çykýar. Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasy, Eýran Yslam Respublikasy bilen gatnaşyklary wagtyň synagyndan kemsiz geçen dostlaryň, hoşniýetli goňşularyň gatnaşyklarydyr. Şoňa görä-de, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň şu ýylyň iýun aýynda bu dostlukly döwletlere amala aşyran resmi saparlaryna gadymdan gelýän dostlukly hyzmatdaşlygyň täze taryhyna, täze tapgyryna badalga hökmünde garalmagy tebigydyr.

Ýaşlar — ýurduň geljegi

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda halkymyzyň abadan durmuşy, ilkinji nobatda bolsa, çagalaryň we ýaş nesliň röwşen geljegi ugrundaky aladalar döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda durýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaşlar döwlet ähmiýetli, jogapkärçilikli wezipeleri ýerine ýetirmek bilen, öz ukyp-başarnyklaryny açyp görkezmäge giň mümkinçilik tapýarlar. Olar ýurduň durnukly we ýokary depginli ösüşini üpjün etmäge, ykdysady kuwwatyny berkitmäge, ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da gowulandyrmaga gönükdirilen «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň milli Maksatnamasynyň» üstünlikli durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşýarlar.

Ýakymly pursatlar

Owadan dünýäme nur saçyp gelen baharyň ilkinji günleriniň birinde sergin howanyň hoştap ysyndan dem almak, tebigatyň ajaýyp gözelligini synlamak maksady bilen, ýazyjy boýdaşym ikimiz gojaman Köpetdagyň etegine dynç almaga gitdik. Gün şöhlesine ýalpyldaýan, entek eremäge ýetişmedik akja gar geriş-geriş gaýalaryň üstünden jyklap, gözüňi gamaşdyrýardy. Ýap-ýaňy görnüp başlan näzijek pyntygyny güjeňleýän ösümlikler türkmen tebigatynyň gaýtalanmajak gözelligini güjeňleýän mysalydy. Ir säheriň çygly damjalary bilen sazlaşyp kükreýän hoşboý ys bolsa duýgularyňy sämedýärdi. Dag eteginde, baýryň üstünde gurluşygy güýçli depginlerde alnyp barylýan Gündogaryň beýik akyldary Magtymguly Pyragynyň heýkeli we seýilgähler toplumy has-da ünsümizi çekdi. Ýürekleri galkyndyrýan bu gurluşygyň döredijilik adamlarynyň ylhamyna ylham goşýandygy aýdyň hakykat. Dagy näme?! Boş wagtyň seýilgähe baryp, tebigat gözelliklerine syn edeniňde, söz ussadynyň bu keşbiniň saňa joşgun berjekdigi, ol joşgunyň kalbyňa ganat bagladyp, ýakymly pursatlaryň gujagyna atarjakdygy ikuçsuz ahyryn! Magtymguly atamyzyň şygyrlarynda beýan edilýän öňdengörüjilik, filosofik dürdäneler çagalygymyzdan beýnimize ornady. Haýsy bir işiň başyna barylsa, ilki bilen, seriňe beýik dananyň pähim-parasatly setirleri gelýär, şolardan hem ugur alynýar. Magtymguly Pyragyny diňe türkmen halky däl, eýsem, dünýä ýüzi tanaýar, oňa hormat goýýar.

Ýüregimiň heňi...

Diňläp başarana ýürek onuň ilkinji maslahatçysy, ýardamçysy, syrdaşy bolýar. Durmuş meselesinde iň ýakyn hossaryňa geňeş etseň-de, ol: «Ilki ýüregiňi diňläp gör!», «Ýüregiň näme diýýär?», «Ýüregiňe geňeş!» diýer. Bu ýöne ýerden aýdylýan jümle däl. Duýguçyl dünýä deňelýän ýürek adamyň ruhy ýagdaýyna we beden saglygyna baha bermekde iň esasy synadyr. Ol ilki seni ünsli diňlär, soňra dogry ýoly salgy berer. Çünki ol seniň her ädimiňden habarlydyr. Herki zadyň gadyr-gymmatyny, peýda-zyýanyny, haýyr-şerini seljerip durandyr. Ol seniň ýalňyşmazlygyňy islär. Durmuşda öz ýoluňy tapyp, bagtly bolmagyňy islär. Ýüregime gulak salýaryn. Gürs, gürs, gürs... Diňle, ol ynsan üçin iň gymmatly, mukaddes zadyň — eziz Watanyň waspyny edip hiňlenýär. Bu bagtyýar döwrümizde, ajaýyp zamanamyzda her bir türkmeniň ýüregi Watan diýip urýar, Watan waspyny edýär. Şahyr Kakamyrat Rejebowyň goşgy setirlerinde:

Ömrüň gaýtalanmajak pursatlary

Ömrüň gaýtalanmajak pursatlary hakda näme aýdyp bolar?! Onda tutuş ömür hakda gürrüň açaýmaly bolýar. Çünki ömrüň hiç bir pursady gaýtalanmaýar. Minutlar, sekuntlar bilen ölçenip, geçip duran ömrüň hiç bir pursady öwrülip gelmeýär. Hiç bir waka ýene bir gezek öňki bolşunda gabat gelmersiňiz. Çünki şol bir meňzeş waka soň gaýtalanaýsa-da, ol eýýäm ikinji, üçünji... gezek gaýtalandygydyr. Dünýäniň gurluşy baradaky bu iň sada durmuş pelsepesi adama öz ömri baradaky hakykaty düşündirmeýärmi näme?! Bu ebedilik hakykat wagtyň suw ýaly akyp duranlygy, hiç bir zadyň baky däldigi, adam ömrüniň hem älem giňişliginiň çäginde gaty bir uzaga çekmeýänligi bilen bagly diýilse, megerem, ýalňyş bolmasa gerek.

Enäniň dünýäsi — bagtyň dünýäsi

Enäniň dünýäsine bagtyň dünýäsi diýse bolar. Megerem, bagt düşünjesi öz gözbaşyny eneleriň kalbyndan alyp gaýdýan bolsa gerek. Eneler öz mähri bilen ýüreklerimizi ýyladýarlar, mähribanlygy, mähremligi bagyş edýärler. Ejem jany kalbyma iň ýakyn ynsan saýýaryn, onuň gursagyndan dömýän mähir çeşmesi, hakykatdanam, keremli güýje eýe. Çykgynsyz ýagdaýa düşüp, alňasan ýa-da aljyran çagym, «kelebiň ujuny ýitiren» wagtym ejeme jaň edýärin ýa-da dessine onuň ýanyna rowana bolýaryn. Ol maňa şeýle bir akyl-paýhasly öwüt-nesihatlaryny berýär welin, ähli zat gülala-güllük bolaýýar. Ozalam bir danadan: «Dünýäde seniň üçin iň eziz zat näme?» diýip sorapdyrlar. Ol dessine: «Ejem» diýip jogap berenmiş. «Doganlaryň, kakaň näme?» diýseler: «Olar meniň başymyň galasy, ejem bolsa ýüregimiň galasy, ýüregiň galaly bolmasa, başyň galasynyň goragy ygtybarly bolmaz» diýipdir. Görýäňizmi, şu tymsalyň özeninde neneňsi aýdyň hakykat, neneňsi uly many basyrylgy ýatyr. Eneleriň muhabbeti — ýürekleriň dogasy, dertleriň melhemi. Şonuň üçinem eneleriň dünýäsinde özüňi bagtyň gujagynda ýaly duýýarsyň.

Eneler hakda

Mähribanlyk bilen ynsana dünýäni söýmek duýgusy ornaýar. Ol duýgy eneden gaýdýar. Ene iň gowy gylyk-häsiýetleriň, şeýle hem söýgä gurşalan duýgularyň, mähribanlygyň ýaradylyşa serpaýydyr. Bular bitewülikdir. «Ene» diýmegiň özi ähli gowy zatlary aňladýandyr. Gurbanguly Berdimuhamedow, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy.

Nepislik äleminiň soltany

Zenanlarymyzyň sülük barmaklarynyň gudratyndan döreýän islendik el işlerini alanymyzda, bu hakykata göz ýetirmek bolýar. Türkmen gelin-gyzlaryna baha berjek bolsaň, olaryň döreden keşdedir nagyşlaryny synlaýmalydyr. Ýürek mähri siňdirilip, yhlas bilen döredilen eserleriň her biri deňsiz-taýsyz gözellige, gaýtalanmajak ajaýyp sungat eserine deň. Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, türkmen zenanlary il-halkymyza şeýle üýtgeşik sungaty serpaý eden mähribanlardyr. Keşdeçilik milli buýsanjymyza öwrülen el hünärleriniň biri. Ol juda irginsiz zähmeti talap edýär. Keşdeçiligiň özboluşly usullaryny, inçe tärlerini eneler gyzlaryna, aýal doganlar uýalaryna, gelinler baldyzlaryna öwredip gelipdirler. Çeper el hünäriniň elden-ele, nesilden-nesle geçmegi, kämilleşdirilip, döwrebap derejede ösdürilmegi babatda döwletimiz tarapyndan ähli amatlyklar döredilýär. Ene-mamalarymyzyň köpasyrlyk, baý tejribesine daýanylyp, gadymy nusgalaryň görnüşleri öwrenilip, olar döwrebap derejede baýlaşdyrylýar. Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan taýýarlanylyp, Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan çap edilen «Türkmen keşdeçilik sungaty» atly kitap hem bu ajaýyp sungatyň inçe syrlaryny, gaýtalanmajak gözelligini, deňsiz-taýsyz tarypyny beýan edýär. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylymyzda türkmen gelin-gyzlarynyň eline gowşan bu kitap diňe bir many-mazmun babatda däl, eýsem, keşd

Rowaýatlar ummanyndan (Halk hazynasyndan)

Batyrlyk daşy Gymmat bahaly tebigy daşlaryň hersiniň özüniň aýratyn syrlary we peýdaly häsiýetleri bolupdyr. Muny örän gadymy döwürlerden bäri adamlar öwrenip, olary durmuşda ulanypdyrlar. Bu ugurdan ýörite hünärmenler bolupdyr. Zergärler daşlar bilen gyz-gelinleriň şaý-seplerini, hökümdarlaryň täji-tagtlaryny, at esbaplaryny bezäpdirler. Gymmat bahaly daşlaryň rysgal-bereket, bagt, döwlet getirýändigine, şeýle hem ynsan sökelligini bejermekde, aýratyn-da, adamlaryň ruhy güýçlerine uly täsir edýändigine göz ýetiripdirler. Adamlara güýç-kuwwat, batyrlyk berýän daş hakynda şeýle rowaýat bar.

Nygmata baý «Täze aý»

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Mary welaýat komitetiniň başlygy Täzegül Jumadurdyýewa telekeçi zenanlary hoş habar bilen begendirmäge howlukdy. Aýal-gyzlaryň müňlerçesini özüne birleşdirýän «Täze aý» önümçilik birleşigine säher bilen baranda, ol ýerde eýýäm işler gyzyşypdy. Önümçilik birleşiginiň ilkinji zenanlar guramasynyň başlygy Enegül Akmyradowa ony, ilki bilen, süýji we konditer önümleri öndürilýän bölüme alyp bardy. Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň azyk bolçulygyny üpjün etmek maksady bilen, telekeçilere goldaw hökmünde 150 million amerikan dollaryny bölüp bermek hakynda taryhy Karara gol çekendigi baradaky hoş habar telekeçilerde çäksiz buýsanç duýgusyny döretdi. «Täze aý» diýlende, göz öňümizde azyk önümleriniň köpugurly görnüşi janlanýar. Azyk önümçiligi bilen meşgullanýan hususy kärhanalaryň birnäçesini özüne birleşdirýän bu önümçilik birleşigi diňe bir içerki bazarda däl, eýsem, daşarky bazarlarda hem giňden tanalýar. Süýjülik tortlaryndan başlap, konditer önümleriniň dürli görnüşlerini, süýt önümlerini, datly doňdurmalary, et we şöhlat önümlerini öndürýän, balykçylyk hem bagçylyk bilen meşgullanýan önümçilik birleşiginde yhlasly hünärmenleriň dört müňden gowragy zähmet çekýär.

Bilýän we bilmeýän zatlarym

Durmuş derýasynyň meni öz akymyna goşup, nirädir bir ýerlere alyp barýandygy maňa aýan, emma onuň meni haýsy kenara, haýsy menzile ýetirjekdigi heniz aýan däl. * * *

Sen nirede?

Men öňler nirä barsam, kitap, özüme gelişjek eşik, dil öwrener ýaly sözlük gözleýärdim. Emma soňky wagtlar maňa bir zad-a bolýar. Men indi diňe seni gözleýärin. Çärelerde, baýramçylyklarda, köpçüligiň üýşen ýerlerinde gözüm töweregimde galýar. Göýä sen bir ýerden çykaýjak ýaly bolup dursuň. Geçen ýekşenbe güni dostumyň toýunda senden bir yşarat boldy diýsemem ýalňyşmaryn. Sebäbi aňyrdan assa basyp gelşiňe, eda bilen ýöreýşiň, töweregiňe salyhatlylyk bilen bakyşyň — bularyň hemmesi edil meniň arzuwymdaky ýalydy. Dogumlyja ýöräp gelýäniňi görüp, ine-gana synlap ugradym. Orta boý, ak ýüz, goňras saçlar seni juda ýaraşykly görkezýärdi. Kamatyňda eger-eger artykmaç zat, kem zat görmedim. Öňüňden çykan joraňy görüp, ýylgyranyňda dagy, göýä Aý bulutdan çykan ýaly boldy. «Beýle mähir, beýle mylaýymlyk bir adamda jemlenip bilermikä?» diýip oýlanypdyryn. Şeýle owadan gözeliň sesem ýakymly bolmalydyr. Indi sesiňi eşidesim gelip, ýüregim üzülip barýar-a. Ýa-da özüm keseden salam beräýsemmikä? Ýok, ýok, bu gelşiksiz bolar. Maşgalany tanaman lak atmak abraýdan düşürer. Näme-de bolsa birden dörän ýagdaý meni pikirlerimden halas etdi. Seniň aňyrdan gelýän gartaşanrak zenana: «Salam, mugallym!» diýmegiň meseläni dessine çözdi. Sesiň diýseň ýakymly ekeni. Onuň ýakymy meni şobada özüne çekdi. Şeýdip, bu şertimden-de sen üstünlikli geçdiň. Edil synaglarda test tabşyranymyzda, anyk jogabynyň deňind

Deňiz suwunyň saglyga peýdasy

Deňiz suwunyň adam bedenine edýän oňaýly täsirleri barada nämeleri aýdyp bolar?! Deňiz suwy adam bedenindäki alyş-çalyş hadysalarynyň güýçlenmegine, ondaky zyýanly maddalaryň çykarylmagyna, deri öýjükleriniň we buýnuz gatlaklarynyň täzelenmegine itergi berýär, ýumşadyjy täsir edýär. Deňiz suwuna düşen adam özüni rahat, ýeňil, sagdyn duýýar, keýpi çaglanýar, şähdaçyk bolýar. Deňiz suwunyň bedeniň aýry-aýry agzalarynda ganaýlanyşyň gowulanmagyna, ýürek ýygrylmalarynyň ýygylygynyň azalmaga itergi berýändigini, bedeni taplaýandygyny hem bellemek gerek. Minerallara we mikroelementlere baý bolan deňiz suwy bogun agyryly (artrozly) näsaglar üçin peýdalydyr. Deňiz suwy we howasy bedeniň kesellere garşy göreşmek ukybyny (immuniteti) pugtalandyrýar, inçekeseli dörediji bakteriýalara garşy durnuklylygyny ýokarlandyrýar. Deňze suwa düşülende, deriniň madda çalşygy işjeňleşýär we öýjükleriň ýagdaýyny gowulandyrýar.