"Zenan kalby" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-62-10, 38-61-74, 38-62-05
Email: zenankalby-zurnaly@online.tm

Habarlar

Ösüşlere beslenen täze döwrüň buýsançly zenanlary

24-nji ýanwarda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Daýanç» sagaldyş merkeziniň medeniýet öýüniň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň Balkan welaýat häkimligi bilen bilelikde gurnamagynda «Ösüşlere beslenen täze döwrüň buýsançly zenanlary» atly okuw maslahaty öz işine başlady. Ýurdumyzyň dürli ulgamlarynda zähmet çekýän işjeň zenanlar çykyş edip, welaýat hem şäher zenanlar guramalarynda alnyp barylýan işler barada hasabat berdiler. Maslahatyň dowamynda çykyş edenler öz tejribelerini paýlaşdylar, geljekki mümkinçilikler dogrusynda pikir alyşdylar, ýurdumyzyň işjeň zenanlary Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiziň tagallalary netijesinde gazanylýan üstünliklere, ýetilýän belent sepgitlere ýürek buýsançlaryny beýan etdiler.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň türkmen halkyna täze ýyl gutlagy

Eziz watandaşlar! «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilen 2022-nji ýyl tamamlanyp barýar. Ýene sähel salymdan biz bu ýyl bilen hoşlaşyp, täze, 2023-nji ýyly uly şatlyk bilen garşylarys.

DOWAM BOLSUN!

Ýyllaryň hatar kerweni —Goja dünýäň hakydasy.Durmuş bir kitap ýalydyr,Her ýyl — täze sahypasy. Ýyldyrym deý ýüwrük atyňBadynda gördüm ýyllary!Ak bagtyň ak ýollarynaBadalga gördüm ýyllary!

Arkadag şäheri — şöhratly taryhyň dowamy

2022-nji — «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly ýurdumyzda bolup geçen ýatdan çykmajak wakalary bilen taryha girdi. Şol buýsançly wakalaryň biri-de Ahal welaýatynyň täze, edara ediş merkezine Arkadag şäheri diýen adyň dakylmagy boldy. Gahryman Arkadagymyzyň yhlasy, hormatly Prezidentimiziň ýadawsyz tagallasy bilen gurulýan bu döwrebap şäher geçmişde ata-babalarymyzyň Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda, türkmen topragynyň gözel künjeklerinde guran meşhur şäherleriniň, galalarynyň şöhratly taryhynyň dowamyny aňladýan ajaýyp «akylly» şäher bolup, ol berkarar döwletiň güýç-kuwwatyny we ägirt uly ösüş mümkinçiliklerini bütin dünýä äşgär edýär. Köpetdagyň eteginde gurlan, uly ýoldan hem seleňläp görünýän bu täze şäher watandaşlarymyzyň gözüniň alnynda, 3-4 ýylyň içinde ajaýyp görnüşde dikeldi. Bu ýerden uly ýoly külterläp geçýän awtoulaglardaky adamlaryň çalt depginde gurulýan şäheri höwes hem buýsanç bilen synlaýandyklaryny görmek ençeme gezek miýesser edipdi. Adamlar Arkadag şäheriniň bina bolmagyna şaýat bolup, bitirilýän bu beýik işi ruhlary we kalplary bilen goldadylar.

Geljegi uly hyzmatdaşlyk

Natalýa GERMAN, BMG-niň Baş sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça Ýörite wekili, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysy. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynda 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda, şeýle hem 2015-nji ýylyň 12-nji dekabrynda (ikinji gezek) Türkmenistana hemişelik Bitaraplyk derejesini bermek baradaky Kararnamalaryň kabul edilmegi Türkmenistanyň daşary syýasatda saýlap alan ýolunyň netijeli guraly boldy. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy döwletleriň arasynda hyzmatdaşlygyň we ynanyşmagyň berkemegine, dialoglaryň, parahatçylyk söýüjilik ýörelgeleriniň ösmegine, şeýle-de ýüze çykaýjak meseleleriň parahatçylyk ýoly bilen çözülmegine gönükdirilen maksatlardan ybaratdyr. BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan her ýylyň 12-nji dekabrynyň «Halkara Bitaraplyk güni» diýlip atlandyrylmagy türkmen Bitaraplygynyň ählumumy ykrarnamasydyr.

Türkmen-hytaý gatnaşyklarynyň täze sahypasy

Türkmenistan dünýä döwletleri bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýup, dürli ugurlarda hyzmatdaşlygyň gerimini has-da giňeldýär. Uzak Gündogaryň ýurtlary bilen hyzmatdaşlygyň iňňän köp ugurlarynda alnyp barylýan işler: ýokary derejeli duşuşyklar, onuň çäklerinde ylalaşyklaryň uly toplumy, dostana garaýyşlar döwletler arasyndaky jebisligi has-da berkidýär. Hytaý Halk Respublikasy. Bu döwlet bilen 1992-nji ýylyň 6-njy ýanwarynda diplomatik gatnaşyklar ýola goýuldy. 2022-nji ýyl iki döwlet üçin hem gatnaşyklaryň taryhynda ýubileý ýyl boldy. 30 ýyllyk baý iş tejribe iki dostlukly döwletiň mizemez hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynda öz beýanyny tapdy. Elbetde, gatnaşyklaryň taryhy kökleri müňýyllyklary nazarlaýar. Beýik Ýüpek ýoly ady bilen taryhyň sahypasynda orun alan bu köpugurly ýoluň geçmişde iki döwletiň gatnaşyklarynda möhüm orny eýeländigi bellenilýär. Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynda: «Beýik Ýüpek ýoly gadymyýetde we orta asyrlarda Hytaý bilen Alynky Aziýany, Ortaýer deňzini birleşdiren halkara ýolunyň hem-de içki kerwen ýollarynyň rowaýata öwrülen şertli adydyr. Baryp orta asyrlarda wenesiýaly täjir, geograf, jahankeşde Marko Polo bu ýola «ýüpek ýoly» diýen ady berýär» diýip bellenýär. «Beýik Ýüpek ýoly» ady bilen taryhyň altyn sahypasyna giren bu ýol häzirki wagtda mümkinçilikleriň, köptaraplaýyn hem sebitleýin hyzm

Dialog — halkara hyzmatdaşlygyň mizemez binýady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň amala aşyrýan syýasy-hukuk özgertmeleri, durmuşa geçirýän ösüş strategiýasy dünýewi, demokratik döwlet hökmünde Türkmenistana ynamy we gyzyklanmany halkara derejede ýokarlandyrdy. Ýurdumyzyň halkara derejede amala aşyrýan giň gerimli taslamalary, maksatnamalary, durmuşa ornaşdyrýan beýik işleri BMG-niň maksatlary bilen bir bitewüligi emele getirýär. Hormatly Prezidentimiziň daşary syýasy taglymaty diňe bir Türkmenistanyň milli bähbitlerini däl, eýsem, dünýäniň öňdebaryjy pikirlerini, meýillerini hem öz içine almak bilen, ählumumy ösüşe hyzmat edýär. Häzirki zamanyň derwaýys meselelerini çözmäge, ählumumy parahatçylygy we howpsuzlygy pugtalandyrmaga gönükdirilen halkara gatnaşyklaryň mundan beýläk-de çuňlaşdyrylmagyna hemmetaraplaýyn ýardam etmek, olar babatda sebit we global derejedäki hyzmatdaşlyga işjeň we netijeli gatnaşmak Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň garamagyna yzygiderli hödürleýän täze teklipleriniň we başlangyçlarynyň esasyny emele getirýär. Şeýle ýörelgelere esaslanan daşary syýasy maksatlar döwletimiziň milli bähbitlerini goramaga, parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmäge, içerki milli-ykdysady ösüşi, abadançylygy üpjün etmek we ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak üçin amatly şertleri emele getirmäge uly mümkinçilikleri döredýär. Milletimiziň ähli edim-gylymyna, aň-paýhasyn

Üns beriň, bäsleşik!

Bäsleşigiň düzgünnamasy Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda parahatçylyk we ynanyşmak ýoly bilen barha öňe barýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyz bedew batly ösüşlere beslenýär. Uly ruhubelentlik hem-de päk arzuw-niýetler bilen gadam basan täze ýylymyz «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylyp, şanly ýyl nurana geljegimiz baradaky çäksiz aladalardan gözbaş alýar.

Başymyzyň täji, gözümiziň guwanjy

Watan ynsan üçin iň gymmatly baýlyk. Halkymyz ene topragyň bir gysym gumuny başynyň täjine deňeýär. Ata-babalarymyz özge ýurtlara sapar-syýahata gidenlerinde, bir gysym topragy ýany bilen alyp gidipdirler. Ony meşikleriniň düýbüne guýup, her baran ýerleriniň suwuny şondan süzüp içipdirler. Şeýtmek bilen, olar dogduk Diýardan uzaklarda bolsalar-da, öz ene topragynyň ýylysyny duýupdyrlar. Şunuň özem halkymyzyň ata Watana, ene topraga bolan çäksiz söýgüsini subut edýär. Arap ýazyjylarynyň eserlerinde: «Türkmenler beýleki milletleriň arasynda Watan söýgüsini iň ýokary derejä göteren milletdir. Çünki olaryň häsiýetinde we damarynda gan däl-de, öz Watanyna, topragyna, suwuna bolan duýgular akýandyr» diýen ajaýyp pikirlere gabat gelmek bolýar. Watansöýüjiligiň bilen özüňi dünýä tanatmak şeýle uly mertebe!

Mähirden dörän hüwdüler

Dünýäde şeýle bir aýdym bar. Ol ýaňlananda, älem-jahan bir pursat ümsümlige gaplanyp, uçup barýan guş-gumrularam pessaýlapdyr diýýärler. Ene hüwdüsi. Dünýäde bu aýdymy eşitmedik ynsan ýok bolsa gerek. Haýsy dilde, nähili aýdylandygyna seretmezden, ol ýaňlananda, sallançakda ýatan çagajygyň kalby, özi bilmezden, guwanja gaplanarmyş. Enäniň kalbyndaky mähir-muhabbet bulagy möwjäp, joşup, çäksiz derýa aýlanarmyş. Belki-de, adam häsiýetiniň kemala gelmeginde, onuň ruhy dünýäsiniň sazlaşmagynda ene-mamalarymyzyň hüwdüsiniň ähmiýeti bolandyr?! Hüwdi... Ol haýsydyr bir öýde ýuwaşja ýaňlananda, kimdir biriniň ýüregine çog salyp, şahyr edip goýberendir. Hüwdini bu dünýäde ilki aýdan kimkä?! Bogun sany kem bolsa-da, hüwdüler jedelsiz rubagy. Rubagyny Omar Haýýam döreden däldir. Ol Omar Haýýamdan öňem bar ekeni. Ondan öň ýaşap geçen Abulkasym Rudaky-da, Baba Tahyr-da rubagy ýazypdyrlar. Ajaýyp şahyrymyz Kerim Gurbannepesowyň «Rubagy» atly poemasy ýadyma düşýär. Şahyr:

Aýdymlaryň aýdymy

Ömrüň geçen ýollaryny serinde aýlap, hanha, ene gidip barýar. Ol heniz juwan wagty gara galpaklyja ogly uly dünýä sowgat berende, muňa uly il bilen bile özem begenipdi. Heýem bir ogul dünýä beren ömründen razy bolmazmy?! Ol ilki onuň ýörjen-ýörjen bolanyna, soňam «eje» diýip dil açanyna guwanypdy. Ondan bäri kän-kän ýyllar geçdi. Enäniň birmahalky şamar ýaly gara saçlaryna ýetmişinji onlugyň gary sepeledi. Indi ol ykbalyň emri bilen özünden uzakda ýaşaýan perzendiniň neneňsi adam bolandygyny bilmek üçin gidip barýardy. Birwagt kükreginde ösdüren çagasyna il-günüň garaýşynyň nähilidigini bilmek üçin barýardy. Onuň ogly bolsa, il-günüň aýdyşyna görä, bir galanyň hanymyşyn. Enäniň bolsa oglunyň ile-güne ýaramly adam bolup ýetişenini gözi bilen göresi gelýärdi.

Baky ýaşaýar ady

Arkadag şäherini gözel görke besleýän, dünýä ülňülerine gabat gelýän kaşaň-kaşaň ýaşaýyş jaýlaryny, döwrebap edara binalaryny, medeni, sport desgalaryny synlanyňda, göz öňüňde çagalyk ýyllarynyň gyzykly ertekileri, ýetginjeklik döwrüniň arzuw-hyýallary biygtyýar ör-boýuna galýar. Kalbyňy telwaslandyrýan bu pursatlar adaty ýagdaý. Sebäbi bu Tükmenistanyň hormatly Prezidenti Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halkynyň ýaşaýyş-durmuşynyň ýokary derejesiniň hakyky keşbi. Bu ýerde gurlan bilim, saglygy goraýyş, medeniýet edaralaryna we sungat binasyna türkmen halkynyň görnükli şahsyýetleriniň atlaryny dakmak hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Karary bilen tanşanyňda bolsa: «Bä-ä, şüý-ä tüýs ýerine düşdi» diýeniňi duýman galýarsyň. Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy, Döwletmämmet Azady adyndaky Ahal welaýat kitaphanasy, Sahy Jepbarow adyndaky Ahal welaýat ýörite sungat mekdebi, Şükür bagşy adyndaky Ahal welaýat çagalar sungat mekdebi, Berdimuhamet Annaýew adyndaky Ahal welaýat mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi, Saçly Dursunowa adyndaky Ahal welaýat lukmançylyk orta hünär okuw mekdebi... Bu şahsyýetler türkmen halkynyň guwanjy. Olaryň atlaryny ebedileşdirip, tirsegine galdyrmak sogap işleriň biri. Ö züniň gysga ömründe bitiren janaýamazakly işleri bilen halkyň ýüreginde ýe

«Akja telpek başynda»...

Her gezek bazarlara aýlananyňda, tekjelere aýratyn bezeg berýän, «başlary akja telpekli» gelin kömeleklerinde nazaryň eglenýär. Çünki olaryň ýanyndan biparh geçip bolmaýar. Bu täsin iýmit owadan harytlyk görnüşi hem-de hoşboý ysy bilen özüne çekýär. Onuň tagamyny diýsene! Kömelekden taýýarlanylýan işleklidir gutabyň, dürli işdäaçarlaryň tagamy bir başga. Hut şonuň üçin-de, ol mydama islegli, müşderisi-de ýeterlik. Türkmen telekeçileriniň yhlasly zähmeti bilen bazarlardan, söwda dükanlaryndan akja kömelekleri ýylyň ähli paslynda satyn almak bolýar. Olar dünýäniň iň kämil enjamlary ornaşdyrylan döwrebap ýyladyşhanalarda ösdürilip ýetişdirilýär. Telekeçi Babasadyk Çüriýewiň Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Owadandepe geňeşliginiň çägindäki, «Altyn nur zamany» hususy kärhanasynyň Balkanabat şäherindäki, «Ter kömelek» hojalyk jemgyýetiniň Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabyndaky, «Tiz hyzmat» hususy kärhanasynyň Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki ýyladyşhanalarynda we başga-da hususy işewürleriň onlarçasy tarapyndan ösdürilip ýetişdirilýän kömelekler halkymyzyň bereketli saçaklaryny bezeýär.

Yşkyň ýüzügi

Täze döwür, täze zamana, ähli ugurlar bilen bir hatarda, özüniň gaýtalanmajak döredijiligi bilen ynsan ruhuny ganatlandyryp gelýän dünýä akyldary Magtymguly Pyragynyň edebi mirasyny hemmetaraplaýyn öwrenmäge täze ýollary açýar. Munuň özi hormatly Prezidentimiz tarapyndan ruhy medeniýetimize goýulýan belent sarpanyň nyşanydyr. Magtymguly Pyragynyň döredijiliginde, dürli ugurlar bilen bir hatarda, yşky-liriki temasy aýratyn orny eýeleýär. Söz ussady ynsan kalbyna muhabbet, ýaşaýşa ruhlandyryjy güýç berýän yşkyň lezzetini inçe lirizme ýugrulan setirlerinde beýan edipdir. Şeýle setirlerde aşyk magşugyna kalbynda dörän söýgüsini beýan etmegiň pikirini agtarýar. Yşk-heserini beýan etmek, bu meselede gyz kalbyna çirk ýetirmezlik, söýgiňe mynasyp jogap tapmak... aşygy müň dürli sowallaryň jümmüşine atarýar.

Geljegi nazarlaýan özgertmeler

Maýa goýum syýasaty ýurdumyzyň mundan beýläk hem ýokary depginli ösüşini üpjün etmäge, täze iş orunlaryny döretmäge we ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmaga giň mümkinçilikleri döredýär. Şol sebäpden, maýa goýum işjeňliginiň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hem ýurdumyzyň milli ykdysadyýetine daşary ýurt maýa goýum serişdelerini giňden çekmekdir. Bu işleriň durmuşa geçirilmegini nazara almak bilen, köptaraply işewür gatnaşyklarynyň çägini yzygiderli giňeltmek üçin zerur şertler we giň mümkinçilikler döredilýär. Gazanylýan üstünlikler ýurdumyzyň milli ykdysadyýetine maýa goýmagyň ähmiýetini dabaralandyrýar hem-de maýa goýujylaryň ynamyny artdyrýar. Ýurdumyzyň milli ykdysadyýetinde maýa goýumlaryny artdyrmagyň ýollarynyň kämilleşmegi jemi içerki önümiň ösüşine uly täsirini ýetirýär. Bu görkeziji netijeli häsiýete eýe bolup, ýurdumyzyň hojalyk subýektlerine goýlan maýa goýumlaryň netijesinde şol subýektleriň önümçiliginiň ýokarlanmagyna getirýär.

KÖŞGÜŇ SÜTÜNI SÖÝGÜDEN

Täçmahal köşgüne syýahatyň täsirinden dörän setirler Hindistan hakdaky gepleşikde Täçmahaly görkezdiler weli, ýüregim gobsunyp gitdi. Hezreti Magtymgulynyň:

Hytaý gözelligi

Sipao ilki manjur zenanlary tarapyndan geýlen adaty milli hytaý lybasydyr. 1920-nji ýylda sipao Şanhaýdaky modalar öýi tarapyndan has döwrebap görnüşe getirilýär. Bu lybas şu günki günlerimizde-de kämilleşmegini dowam etdirýär. Sipaonyň milli aýratynlygy onuň ýüpek matadan tikilip, ýakasynyň gysby hem galyň matadan edilen ilikler bilen bezelmegindedir. Bu milli lybas uzak taryhy ýolunda juda köp üýtgeşmelere sezewar bolupdyr. Haýsy döwürde, nähili döredilendigi barada belli bir maglumat saklanyp galmadyk hem bolsa, häzirki döwürde onuň döreýşi barada birnäçe pikirler aýdylýar.

Aýdymly dünýäniň ýyldyzy

Täze ýyl baýramynyň öňüsyrasynda Aşgabatdaky Gyşky oýunlar sport toplumynyň sahnasynda daşary ýurtly aýdym-saz ýyldyzlarynyň şowhunly konsertleri geçirildi. Türkmen sahnasynda Russiýa Federasiýasyndan Dima Bilan, Nýuşa Şuroçkina, Jony ady bilen tanalýan Jahid Afrail ogly Guseýnli, Türkiýe Respublikasyndan Irem Deriji we Mustafa Sandal çykyş etdiler. Ýokary derejede guralan konsertlerde türkmen tomaşaçylary daşary ýurtly aýdymçylary mähirli garşy aldylar. Žurnalyň şu sanynda meşhur türk ýyldyzy Irem Deriji barada käbir maglumatlary okyjylara ýetirmegi makul bildik. Türk estradasynyň ýyldyzy Irem Deriji 1987-nji ýylyň mart aýynda Hulusi Derijiniň maşgalasynda dünýä inýär.

Sünnäli gollaryň sungaty

Näziklige eýlenen zenan kalby barada ýazmadyk ýazyjy, ony şirin şygyrlarda taryplamadyk şahyr ýokdur. Zenanlaryň bu täsinligiň tebigatyna garaýşy başgaça bolýar. «Näziklik» sözüniň başga-başga, ozal açylmadyk gyraňlary açylyp, seni kemsiz pikirlendirýär. Şeýdibem, näzikligiň inçelik, sünnälik, döwtalaplylyk, käýarym bolsa hut ynjyklyk ýaly taraplary açylyberýär. Bu hakykat bilen her bir zenanyň täze köýnek tikinmekçi bolanda ýüzbe-ýüz bolýandygyny anyk bilýärin. Men bu zatlar dogrusynda «Iňňe bilen guýy gazan ýaly» diýdirýän tikinçilik kesbini birkemsiz ele alan asylly maşgala bilen söhbet etmegi ýüregime düwüp, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Aýgül Saparmyradowanyň döwletli ojagyna geldim. Bu abraýly maşgalanyň döwletli bosagasyndan ätlän ilkinji pursadymdanam, bu öýde eliň hemişe işli bolmaly diýen kadanyň pugta berjaý edilýänligine gözüm ýetdi, muňa diýseň guwandym. Tikinçilik bilen bagly beren sowallaryma-da ol howlukman jogap berdi. — Şükür, dokuzymyz düzüw. Iş bilen gelýänleriň göwni hoş bolup, ýylgyryp gitse, dünýeler düzlük, ykbalyňdan gaty razy bolýarsyň. Ejem bize hemişe öz işiňe şeýle garamagy öwrederdi. Menem mähriban käbämden, inçe el hünäri bilen bilelikde, şu paýhasly pendi hem sapak edindim. Ýalňyşmadymam. Bu sapak kesbime kemal, ömrüme abraý getirdi. Bu ýola ygrar etdigimçe-de, ol maňa hossar çykdy, her ädimde goltgy berdi, ömrüme pent boldy.

Durmuş şeýle diýýärler... (oýlanma)

«Ýok, ýok» diýdim. «Sen öte ýuwaş gelýäň. Durmuş gurjak ýigidiň birneme dogumly, gepe çeper bolsa ýagşy. Ol seni we maşgalaňy gorap bilmeli, ýogsam, durmuş diýeniň çarkandakly ýol diýmeýärlermi näme?! Durmuş hakda kimi gürletseň şeýle diýýär... Durmuş durşy bilen çarkandakly bolsa, özem gaty agyr bolsa... Seniň bu bolşuň bilen, biz ony alyp çykyp bilmeris. «Käbir gyzlar ýaly, men birneme dogumly bolsadym... Belki, ýöne men olam däl» diýdim. «Seniň bu sadalygyň, ýuwaşlygyň bilen ol diýilýän durmuş bize eýgertmez» diýip, ýene gaýtaladym. Bu sözleri biriniň ýüzüne basyp, gönümel aýdyp bilmäge-de güýç gerek ahyryn. Ýöne men welin, şol pursat seniň ýanyňda özümi gaty dogumly alyp barypdym. Pert-pert gürläpdim. Görüp otursam, şol wagtam seniň maňa bolan söýgiňden güýç alyp, şol sözleri dile getiren ekenim. Sen bolsa gürläp başladygym, asyl ýeke agyz gürlemän, doňup galardyň. Men aýdasymyň gelýän zatlaryny birin-birin aýdypdym, birden göwnüňe degýän bolaýmaýyn diýip, pikir hem etmändirin. Indi käteler şol sözlerim üçinem ötünç soraýasym gelip gidýär. Emma şol wagt, uly iş bitiren mysaly, hoşlaşyp, ol ýerden uzaklaşypdym. Sen welin, şondan soňam esli wagt yzymdan garap galypdyň... * * *