Zenan kalby

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-62-10, 38-61-74, 38-62-05
Email: zenankalby-zurnaly@online.tm

Habarlar

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň enelerine, gelin-gyzlaryna

Eziz eneler! Mähriban gelin-gyzlar!

Baýraklaryň gutly bolsuň, Ýulduz!

Dünýäni gül-gülzarlyga besläp gelen bahar pasly ýurdumyzyň zenanlarynyň durmuşyna bagtyň ajaýyp şuglasyny paýlady. Şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygynyň, Aşgabadyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygynyň dabaraly bellenilýän ýylynda ýurdumyz baýramçylyk ruhuna beslendi. Baharyň ilkinji günlerinden başlap, Halkara zenanlar güni ýurdumyzyň ähli künjeklerinde giňden bellenildi. Bu aýda zenanlara bagyşlanan baýramlaryň gerimi, bize ýene bir ýola ýurdumyzda zenanlara, enelere nähili belent sarpanyň goýulýandygyndan nyşan boldy. Şeýle şatlykly günlerde gelip gowşan hoş habar bolsa kalbymyzy şatlyga besledi. Hormatly Prezidentimiziň Olimpiýa şäherçesine baryp, 2018-nji ýylda Aşgabatda geçirilen Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda çempionlygy şu ýylyň ilkinji günlerinde ykrar edilen Ýulduz Jumabaýewany altyn medallary hem-de Türkmenistanyň «Watana bolan söýgüsi üçin» medaly bilen sylaglap, oňa ýeňil awtoulagy sowgat bermegi Gahryman Arkadagymyzyň türkmen sportuna goýýan uly sarpasyndan nyşandyr.

«Ýylyň zenany» atly bäsleşigiň ýeňijileri

1 - «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe alyp barýan ýokary guramaçylyk ukyby üçin» diýen ugur boýunça «Ýylyň işewür zenany» adyna eýe bolan Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň 23-nji «Dostluk» çagalar bakja-bagynyň usulçy-terbiýeçisi Gülaýym Myhmanow.

Özgerişleriň nurly şuglasy

2020-nji ýylyň netijeleri boýunça ýurdumyzyň iň oňat etraby – Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň ykdysady-medeni durmuşyndan edebi söhbet Ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynyň merkezi şäherine gurşaw berip oturan etrapda dürli milletleriň wekilleri bagtyýarlyk döwrümize buýsanyp, agzybirlikde zähmet çekýärler. Etrabyň ýaşaýjylary topraga yhlasly hyzmat etmegiň, ýerden ýokary hasyl almagyň, halal işläp, halal baýamagyň asylly nusgasyny görkezýärler. Etrabyň iň çetki obalarynda hem häzirki zaman şähergurluşygyna kybap gelýän binalaryň, durmuş-önümçilik maksatly desgalaryň, ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlarynyň hatary artýar.

Beýik geljege tarap täze badalgalar

Hormatly Prezidentimiz şu ýylyň 25-nji fewralynda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen geçirilen duşuşykda: «Garaşsyzlyk güni biziň milli baýramymyzdyr. Bu şanly baýram bizi abadan we bagtyýar durmuşyň bähbidine täze, belent sepgitlere ýetmäge ruhlandyrýar. Şoňa görä-de, nesip bolsa, Garaşsyz döwletimiziň döredilen taryhy senesi bolan 27-nji sentýabry täze, şöhratly üstünliklere we ýeňişlere besläp belläris. Ýetilen sepgitler bolsa ýurdumyzyň parahatçylyk, döredijilik we ösüş ýoly bilen ynamly öňe barýandygymyzy aňladýar» diýip, belläp geçdi.

Gender deňliginiň hukuk esaslary

Türkmenistan öz Garaşsyzlygynyň ilkinji ýyllaryndan başlap, aýallaryň jemgyýetçilik-syýasy, durmuş-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarynda alnyp barylýan işlere deň hukukly gatnaşmagyna ýardam berýän işjeň gender syýasatyny alyp barýar. Türkmenistanda aýallaryň hal-ýagdaýy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, onuň halkara borçnamalaryna we Aýallaryň ýagdaýy boýunça IV Bütindünýä maslahatynyň (Pekin, 1995 ý.) tekliplerine laýyklykda, deň hukuklar we azatlyklar ýörelgeleriniň durmuşa geçirilmegini, erkekler we aýallar üçin deň mümkinçilikleriň döredilmegini maksat edinýän aýallar babatyndaky döwlet syýasatynyň umumy strategiýasy we ileri tutulýan ugurlary bilen kesgitlenilýär. Türkmenistanyň Konstitusiýasy döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ugurlarynda gender deňliginiň üpjün edilmegini kepillendirýär. Esasy Kanunymyzyň 29-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanda erkekleriň we aýallaryň deň hukuklary we azatlyklary, şeýle hem olary durmuşa geçirmek üçin deň mümkinçilikleri bardyr. Deňhukuklylygyň jyns alamaty boýunça bozulmagy kanunda bellenilen jogapkärçilige eltýär. Türkmenistanyň Konstitusiýasy, adam hukuklary boýunça halkara konwensiýalarynyň we jarnamalarynyň, şol sanda aýallaryň hukuklary babatda esasy düzgünleri öz içine almak bilen, olaryň hukuklarynyň goldanylmagyna we geljekde hem ösdürilmegine gönükdirilen birnäçe goşmaça hukuklary berkidýär.

Nebitgaz pudagy: ykdysady syýasatyň esasy ugry

Ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda oýlanyşykly alnyp barylýan ykdysady syýasatda ýangyç-energetika pudagy esasy orunlaryň birini eýeleýär. Çünki nebitgaz pudagy milli ykdysadyýetiň daýanjy bolmak bilen birlikde, ýurdumyzyň halkara söwda-ykdysady gatnaşyklarynda-da ileri tutulýan ugurlaryň biri bolmagynda galýar. Aslynda, ählumumy ösüşiň diňe bir ykdysady jähetleri babatda däl-de, eýsem, halkara syýasy gatnaşyklarda-da uglewodorod çig mallaryň dolandyrylyşynyň, esasan hem, eksportynyň kähalatlarda döwletara hyzmatdaşlygynyň meselelerine öwrülmek mümkinçiligi aradan aýrylmaýar. Şoňa görä-de, uglewodorod çig mallary we olardan öndürilýän önümler strategik ähmiýeti bilen aýratyn tapawutlanýar.

Söýgüli paýtagtym, şatlyk çeşmesi

Dynç günleri aýdyň gijeleri gündizden ýagty ak şäherim Aşgabadyň gözel künjeklerine, gür baglyga bürenip oturan, ýaşlaryň söýgüli ýerleri bolan seýilgählere seýran etmek endigime öwrüldi. Töwerek-daşyňy synlap oturyşyňa, gün-günden nurlanýan şäherdäki täsinliklere haýran galýarsyň. Bu gün hem nobatdaky gezelençden soň diňe Aşgabadyň waspy ýetirilen elliden gowrak aýdymlar ýazylan ýazgyny diňledim. Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewanyň, Türkmenistanyň halk artistleri Myrat Sadykowyň, Annagül Annagulyýewanyň, Roza Töräýewanyň, Medeniýet Şahberdiýewanyň we ýene-de birnäçe mahmal sesli ussatlaryň «Aşgabat», «Aşgabadyň agşamy», «Aşgabatly gyz», «Aşgabadyň gyzlary», «Juwan ýaşly Aşgabat», «Aşyklaryň şäheri» ýaly aýdymlary diňläp, «Bä-ä, Aşgabady wasp etmedik ýok bolar-low» diýen joşgun kalbyma ýaýyldy. Söýgüli şäherime bolan buýsanjym hem-de onuň taryhyny bilmek höwesim has hem artdy. * * *

Ene arzuwlary wysala ýetýär

Ene arzuwy, elbetde, parahatçylyk, agzybirlik, birek-birege ynanyşmak hem hormat-sarpa bilen bagly. Çünki eneleriň mukaddeslige deňelip, arzylanýan, çagajyklaryň şadyýan gülküleriniň belentden ýaňlanýan asuda hem parahat ýurdunda arzuwlar wysal tapýandyr. Garaşsyzlygy baýdak edinip, baky Bitaraplyk ýoluny saýlap alan eziz Watanymyzda-da ene arzuwlary wysal tapýar. Mähriban Arkadagymyz hem: «Biziň ähli maksatlarymyz, amala aşyrýan işlerimiz ýurdumyzda abadan, bolelin we parahat durmuşy pugtalandyrmaga gönükdirilendir. Asuda durmuş bolsa ähli eneleriň köňül arzuwydyr, maksat-myradydyr» diýýär. Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyzda mähriban enelerimiz, gelin-gyzlarymyz ýaşaýşyň gözbaşyna, durmuşymyzyň bezegine deňelip, «Gözümiziň guwanjy, halkymyzyň buýsanjy» diýip arzylanýar. Olaryň kemally perzentleri terbiýeläp ýetişdirmekleri, dürli kärlerde ak ýürek bilen zähmet çekmekleri üçin ähli amatlyklar we ýeňillikler döredilýär. Mähriban Arkadagymyzyň halkymyza peşgeş eden Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe her ýylyň bahar pasly eziz enelerimiz, gelin-gyzlarymyz üçin ýatdan çykmajak şatlykly wakalara beslenýär. Beýik Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň, paýtagt şäherimiziň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygynyň bellenilýän, «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylan ýylda baharyň gelşi has-da üýtgeşik boldy. Aslynda-ha, bu taryhy ýyl enelerimiz, zenanl

Aşgabadym toý tutýar (gazal)

Bu gün bütin dünýäň ýüzi, Aşgabada seredýär.

Eli — em, dili — melhem

Mähri — zor, terbiýesi — zer mähriban enelerimiz dünýäň söýgüsine, hormatyna mynasyp beýik ynsanlardyr. Nirede okanym ýa-da kimiň aýdany ýadyma düşenok. Ýöne, «Ýeke-täk zatlaryň ählisi-de mukaddesdir. Şonuň üçin-de, şol mukaddeslikler dünýäň söýgüsine, hormatyna mynasypdyr. Şol mukaddeslikleriň iň naýbaşysy enedir, Watandyr» diýen sözler welin, kalbymyň töründen hemişelik orun alypdyr. Bu, hakykatdan hem, şeýle. Ene Ýer ýüzünde beýik söýgä, hormata, mertebä, mynasyp bolan iň mähriban ynsandyr. Ene — bu mähir-muhabbetiň, gözelligiň hem gönezligiň, söýginiň hem bagtyň ojagy. Eýsem, ene gujagy ýaly ýylylyk, näzik elleri ýaly ýumşaklyk, ezizligi ýaly mähribanlyk dünýäde barmyka?! Akyldarlaryň biriniň aýdyşy ýaly adamzatda bar bolan ähli ajaýyplyklar Günüň altyn nurundan we ene mährinden kemala gelýär. Watanymyzyň ata, göbek ganymyzyň siňen topragymyzyň enä deňelmegi-de şondandyr. «Jennet eneleriň aýagynyň astyndadyr» diýen çuňňur mana ýugrulan söz türkmen jemgyýetinde, gör, haýsy döwürlerden bäri ýol-ýörelgä öwrülip galypdyr. Mähriban enelerimiz barada goşgy ýazmadyk şahyr, aýdym-saz döretmedik kompozitor, sazanda, olaryň keşbini döretmedik suratkeş, megerem, az-az bolsa gerek. Gadymy döwürlerden bäri türkmen halkynyň hem-de tutuş gündogaryň şahyrlary, sazandalary hem-de suratkeşleri zenanyň gaýtalanmajak gözelligini Asmanyň nury bolan Günüň we Aýyň keşbine, göreniňden göwnüňi göt

Garaşsyzlygyň otuzynjy bahary

Bu bahar — meniň hem otuzynjy baharym, Garaşsyzlyk nesilleriniň bagtyýarlyk bahary. Garaşsyzlygyň otuzynjy bahary — baky juwan hem berkarar Watanymyzyň güller açýan çagy. Onuň her bir güli merdana pederlerimiziň erkinlik, agzybirlik, parahatçylyk hakyndaky süýji arzuwlaryndan püre-pür. Onuň her bir pyntygy ösüşlere hyjuwdan, ýagty ertirlere umytdan doly. Bu baharyň ýaşyl dony — Gahryman Arkadagly döwrümizde abadan hem owadan ýaşaýşyň keşbi. Hormatly Prezidentimiziň şa diwanlarynda bu keşp «bahar gözelligi», «baharlaryň täzelenişi», «baharyň dabarasy», «baharyň joş urýan öwüşginleri» ýaly, şeýle şöhlelendirilýär: «Aslynda, ýaşaýşyň özi durky bilen täzelenişdir. Zemin hemişe owadan bolmaly, onda ýaz bägülleri burk urup, garyň astynda alabaharyň ilkinji gülleri ir säherlere gözelligini buşlaýar. Ine, şeýle sansyz gözelliklerde Zeminiň müdimi asudalygynyň tebigy mukamy ýaşaýar. Ajaýyp sungat eserleri hem şol mukama heňini goşanda, ynsan köňlüni ýaşaýşyň gözelliginiň ebediligi nurlandyrýar».

Zeminiň peşgeşi

Adamlary biri-birine ýakynlaşdyrýan Nowruz baýramy örän gadymydyr. Nowruz — köňülleri joşdurýan, göwünleri wysala ýetirýän, päkleýän, gözelleşdirýän, agzybirlige çagyrýan, rysgal-bolçulyk eçilýän güýje eýedir. Ol diriligiň we agzybirligiň simwolydyr. Togsan dolup, ýere ýyly girýär. Gyş pasly tamamlanyp, ýaz möwsümi başlanýar. Gije bilen gündiz deňleşýär. Bu döwür musulman ýyl çalşygyna gabat gelýär. Nowruz baýramynda halkymyz üýtgeşik datly tagamlary, ilki bilen, semenini bişiripdirler. Semeni bişirmek dessurynyň müňlerçe ýyllyk taryhy bolup, ol baýramçylyk saçagynyň bezegidir. Dessura görä, semeni gije bişirilipdir. Ol ýaňy maýsalap ugran bugdaýdan taýýarlanylypdyr. Ýagny fewral aýynyň soňky günleri naýbaşy ak bugdaýy gowy ýuwup, arassalap, soňra tagtanyň üstünde endigan serip, Gün düşýän ýerde goýmaly. Günde 3—4 wagtyna suw sepip, berk gözegçilikde saklanan bugdaý maýsalarynyň gökje başy gyrkylyp alynýar. Soňra gyrkylyp alnan başynyň akja köküni sokuda ýenjip, suwuny alyp, üstüne ak bugdaýdan edilen uny gowrup goşmaly we gaýnadyp başlamaly. Gijesi bilen gaýnadylan, uzak zähmeti talap edýän semeni taýýar bolýar.

Sazyň gudraty

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň her bir güni şatlyk-şagalaňa beslenýär. Şu ýylyň fewral aýynyň 18—28-i aralygynda Italiýanyň Sanremo şäherinde onlaýn aragatnaşygy arkaly aýdym-saz ugrundan halkara bäsleşik geçirildi. Oňa dünýä boýunça 37 döwletiň aýdym-saz söýüjileri — aýdymçylar, sazandalar, hor toparlary wideogörnüşler arkaly özleriniň eserleri bilen gatnaşdylar. Bu bäsleşige gatnaşyp, güýjüni synap görmek höwesi Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň üçünji ýyl talyby Aýlar Annamyradowany hem biparh goýmady. Ol konsertmeýster Jennet Hudaýgulyýewanyň pianinoda sazandarlyk etmeginde wiolonçel saz guralynda meşhur rus kompozitory Dmitriý Şostakowiçiň «Birinji konsertiniň birinji bölümini» wideoşekili bäsleşige hödürledi. Türkmen gyzynyň bu saz guralyna ussatlarça erk edip, saz söýüjileriň ýüregine aralaşyp bilmegi köpleri haýran galdyrdy. Oňa onlaýn arkaly sagbolsun aýdanlaryň sany köp boldy. Pasyllaryň soltany baharyň ilkinji günlerinde Sanremodan gelen hoş habar diňe bir Aýlary däl, eýsem, ähli türkmen halkyny buýsandyrdy. Ildeşimiz şol uly bäsleşikde ikinji orny eýelemegi başardy.

Dünýäniň juwan mukamy

Rowaýata görä, ilkinji ynsan çagasyny sudurdan jana getiren saz bolanmyş. Ene süýdüne togap edip ýaşaýan, dogduk topragyň duzuny haklamagy ömrüniň manysyna öwren islendik adamdan: «Bu barlygyň görki näme?» diýip sorasaňyz, «Sallançagy üwräp, hüwdi aýdyp oturan ene» diýip, jogap bererler. Bu, dogrudanam, şeýle. Ene hüwdüsiniň bize şeýle jadylaýjy täsirini nähili düşündirjek, eýsem? Bu mukam her bir adamyň gulagynda däl, ýüreginde ýaşaýar. Sallançagyň ikiýana çyrpynýan siňňitli yrgysy ynsan balasyny aglap durka köşeşdirýär, onuň kalbyna asudalyk, imisalalyk siňdirýär. Şol yrgynyň ýany bilen pessaýja eşidilýän ene hüwdüsinde çaga bir ömürlik sargyt bar. Ýaňy dünýä gelen bala ony diňläp, süňňüne sorýar. Şeýdibem, biziň ruhy synamyz ynsanlyk keşbine gelýär. Nädip gelmesin, eziz eneň saňa ýüreginden çykýan aýdymyny aýdyp hiňlenende:

Uz barmaklaryň hünäri

asudalygyň aýasynda barha kämilleşýär Dünýe döräli bäri munda gözelligem, nepisligem näçe diýseň bar. Zemine ýaraşyk berýän baglaram, güllerem, baýyrlardyr çeşme-çaýlaram, Asmany görke besleýän ýyldyzlaram ynsanyň sünnälige imrinýän teşneligini gandyrýar. Emma nämüçindir bu gezek men zehin-başarnygy şu täsin ýaradylyşdan gönezlikli zenan dünýäsi, olaryň uz barmaklarynyň eliniň yzy galan her bir işiň sungat derejesine ýetýändigi barada sözläsim gelýär. Bu nepis sungatyň haýsy birine üns bereniňde-de, ondan terbiýeçilik äheňini duýmak bolýar. Onda gözellik bar, ol ýerde inçelik görünýär, çeperlik duýulýar, arzuwlaryň ummany tolkun atýar, munda durmuş möwç urýar. Onsoň, näzik kalplarda pyntyk ýaryp, zehin bulagyndan gözbaş alýan işlerem dünýäniň ýaraşygy bolup, bu barlyga siňip barýar. Munuň täsinligini ýa täsirliligini taryplajakmy ýa-da muňa siňen yhlasyň näderejede agramlydygyny saldarlap görjekmi. Asyl, onuň haýsy tarapyndan baranyňda-da bu ýerde yrýalyga gözüň kaklyşmaz, hiç bir artykmaçlyk duýulmaz. Ana, şolaryň netijesinde kemala gelen sungaty dörediji zenanlar biziň öýlerimiziň ýaraşygy, göwünlerimiziň sazlaşygy, durmuşymyzyň goýazylygydyr. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly toýuna barýan günlerimizde eli çeper gelin-gyzlarymyz bilen söhbedimizem milli nusgasyny saklap, döwrebap keşbe eýe bolan el hünärimiz dogrusynda boldy.

Gülki barada

Ha ynanyň, ha ynanmaň, ýöne gülkini we onuň adam bedenine ýetirýän täsirlerini öwrenýän ylmyň bardygy hakykat. Ol ylym gelotologiýa diýlip atlandyrylýar. * * *

Bahar göwünli käbäm

Goja Zemine ýaz gelende, meýdan gül-pürçüge beslenýär. Bahar paslynyň enelere meňzedilmegi ýöne ýerden däl. Bahara eneleriň mylaýymlygy, gözelligi, mähri siňen. Bary-ýogy bir pasyllyk döwürde dünýäni ala-ýaz edip, gül-güläleklige, gözellige büräp, gözleriňde hemişelik galýan bahar mydama küýsegli. Ol edil ene ýaly, özüni küýsedýär. Ýaşaýşyň ýaraşygy bolan bahar ot-çöplere jan berýän bolsa, ene öz çagasyna janyndan jan berýär. Bahar — özüniň tebigy güýji bilen gök maýsalygy döredýän bolsa, ene perzentleriniň on iki süňňüniň sagat, akylly-başly, ilhalar ynsan bolup ýetişmegi üçin elinde baryny gaýgyrmaýar. Bahar — mymykdan mylaýym ýelleri bilen ösümlikleri, baglary beýiklige sary ugrukdyrýan bolsa, mähriban ene çagalaryna paýhaslylygy ündäp, olary aklyga sary, dogry ýola gönükdirýär. Hawa, daşdan seleňläp görünýän dag gerişleriniň her ýerlerinde gar görünse-de, eýýäm, howa maýlap, älem-jahan ukudan oýandy. Käbäm bilen ýazlaga gidenimizde, gatyja örülen goşa örüm saçlaryma meýdan güllerinden gysdyryp, meni bezärdi. Ýaz paslynyň gelmegi bilen baýyrlar ýaşyl dona bürenip, depe-düzler gyzyl güläleklerden ýaňa elwan haly ýazylan ýaly bolardy. Şeýle bir owadan güller açylýar welin, giň jahan olaryň ysyndan ýaňa burk urup durandyr. Ol ysy, megerem, hiç ýerden tapyp bolmasa gerek. Bu ajap pursady synlap durşuma, göwün guşum ejem janyň ýanyna telwaslady.

Sadaja bagtyň bolsun!

Enemiň nurana keşbi, çuň mana ýugrulan mylaýym sözleri häli-häzirem göz öňümden gidenok. Agtyklaryny söýgüläp aýdan hüwdüleri, gürrüň beren gyzykly rowaýatdyr hekaýatlary ýadyma düşende kalbym aram tapýar. Çagakak eşiden sözlerimiziň manysyna indi-indiler akyl ýetirjek bolýarys. Bir gün enem ýanyna çagyryp, kemputdyr köke berdi-de, başymy sypap: «Altyndan tagtyň bolandan, sadaja bagtyň bolsun-da, balam!» diýip, ýüzüme mähirli garady. Men enemiň sözlerine düşünmän: — Ene! Ol diýdigiň näme bolýar? — diýip soradym. Enem bolsa mährem ellerini başymdan aýyrman, gözlerini uzaklara dikip, gürrüň bermäge başlady.

Üzärlikli sabynlar — tämizlik hem sagdynlyk

Işdeş gyzlarymyzyň biri: «Üzärlikli sabyn bilen bir hepde ýüzümi ýuwdum welin, düwürtiklerim el bilen aýrylan ýaly bolaýdy» diýmedik bolsa, mende bu täsin sabyna gyzyklanma döremezdi, belkem. Bu mahabatdan soň ýöriteläp dükana gitdim. Ýüzümdäki düwürtikleri aýryp bilmän kän kösendim. Her ýerden bir zat okap, eşiden-bilenlerimi ulanyp, em baryny etdim, ýöne düwürtiklerim aýrylybermedi. Üzärlikli sabyn bilen ýüzümi ýuwup başladym welin, üç gün diýende täsirini duýdum. Düwürtiklerim gurap, aýrylyp başlady. Şonda müň bir derdiň dermany bolan üzärligiň jadyly şypasyna ýene-de bir gezek göz ýetirdim. Ulandygymça-da, onuň başga-da täsir edijilik syrlary açylyp barýan ýaly. Üzärlikli sabynyň diňe ýüzdäki düwürtikleri däl, endamdaky islendik ýarany aýyrmaga-da täsiri bolup, derini ýumşadýandygyna, barmaklaryň bogunlarynyň yzasyny azaldýandygyna hem göz ýetirdim. Häzirki wagtda täze tehnologiýalar esasynda iş alyp barýan hususy pudakda üzärlikli sabynlary öndürýän karhanalaryň sany köpelýär. Olaryň hatarynda «Täç hil», «Mähirli dogan», «Argyş» hususy kärhanalary-da bar. Türkmen telekeçileriniň öndürýän üzärlikli sabynlary sabyn önümleriniň nusgawy toparyna degişli bolup, onuň zyýanly bakteriýalara garşylygy ýokarydyr. «Argyş» hususy kärhanasynyň öndürýän «Adelwir» haryt nyşanly üzärlikli sabynlary barada berilýän maglumatlara görä, onuň düzüminde palma we mal ýaglarynyň ýag kislotalaryn