"Zenan kalby" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-62-10, 38-61-74, 38-62-05
Email: zenankalby@sanly.tm

Habarlar

YKBALLARDA BAGTYŇ KEŞBI

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasyndaky günler ata Watanymyzyň çar künjegini toý-dabaralaryň, döwletli maslahatlaryň çawy dünýä dolan ruhubelentligi bilen gurşady. Halkymyzyň bu ýyllar içinde ýeten derejesi, watandaşlarymyzyň bagtyýarlyk gujagynda ýaşaýandygy, her günümiziň uly ösüşlere beslenip, ýurdumyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazylýandygy Garaşsyz döwletimiziň ajaýyp keşbini beýan edýär. Bu beýik işleriň sakasynda halkyň we döwletiň ykbalyny iň mukaddes alada saýýan hormatly Prezidentimiziň eziz halkyna bolan çäksiz söýgüsi, bimöçber yhlasy bar. Hut şonuň üçinem baş baýramymyzyň öňüsyrasynda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary bilen hormatly Prezidentimize Türkmenistanyň Gahrymany diýen belent adyň dakylmagy, «Altyn Aý» altyn nyşany bilen sylaglanmagy ildeşlerimiziň köňül arzuwynyň beýany bolup, göwün guşumyzy göge göterdi, şanly toýumyzyň dabarasyny artdyrdy. Halkymyzyň ykbalynda altyn sahypany açan mukaddes ýurt Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllyk baýramy hem-de hormatly Prezidentimize Türkmenistanyň Gahrymany diýen belent adyň dakylmagy we Türkmenistanyň iň ýokary tapawutlandyryş derejesiniň «Altyn Aý» altyn nyşanynyň gowşurylmagy mynasybetli aýdylýan alkyşnamalar halk bilen berkarar döwletimiziň we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň bir bitewilige öwrülendigine ýene bir gezek şaýatlyk edýä

SYLAGLAR GOWŞURYLDY

Şu gün, 25-nji sentýabrda Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynda şanly Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramçylygynyň öň ýanynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda alnyp barylýan giň gerimli işleriň, agzybir halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň, milli däp-dessurlarynyň, gadymy gymmatlyklaryň, özboluşly medeni mirasymyzyň ähmiýetini çeper şöhlelendirýän eserleri döredip, türkmen medeniýetini, sungatyny, edebiýatyny ösdürmeklige goşan goşantlary üçin döredijilik işgärlerine hormatly atlaryň dakylmagy, şeýle hem edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň we zehinli çagalaryň arasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy boldy. Ýüzlerinde buýsanç duýgulary uçganaklaýan döredijilik işgärleri bilen gürrüňdeş bolýarys. Ilkinji söhbetdeşimiz Alp Arslan adyndaky ýaşlar teatrynyň sahna ussady Döwletmyrat Hanmämmedow:

Döredijilik bäsleşigi geçirildi

Şu günler ýurdumyzda  Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllygyna bagyşlanan dabaralar barha giň  gerim alýar.  Halkymyz hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Watanymyza  sowulmaz ýazy bagyş eden Garaşsyzlygymyzyň  şanly   toýuna barýar. Toý-baýramlara beslenen her bir günler ajaýyp wakalara beslenip, halkymyzyň toý şatlygyna şatlyk goşýar.  Garaşsyzlygyň  beren bagtyndan paýly türkmen zenanlarynyň  hem ýurdumyzyň dürli ulgamlarynda çekýän işjeň zähmeti   şanly Garaşsyzlygymyza  toý sowgatlarydyr.    Muňa golaýda, ýagny – 22- nji sentýabrda Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde jemi jemlenen   Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, «Zenan kalby» žurnalynyň redaksiýasynyň mukaddes Garaşsyzlygymyzyň  32 ýyllygy mynasybetli yglan eden   «Magtymguly, sözlär tili türkmeniň» atly döredijilik bäsleşigi hem şaýatlyk edýär.

Garaşsyzlyk bilen geçmişlidiris, şu günlüdiris, geljeklidiris

Garaşsyzlyk diýmek, aýdylyşy ýaly, öz eliň, öz ýakaň diýmekdir.

Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy

Ähli şygyr äleminiň wepaly hyzmatkäri — Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy.Mizemez binalaryň peýmany-ygtybary — Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy.

Arşa galdyň, şahyr, Arkadag bilen! Gahryman Arkadagymyzyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly şirin şygryna buýsançnama

-

Halkymyzyň mukaddes gymmatlyklary

Ýene-de sanlyja günden güneşli ülkämiziň bereketli topragynda ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk toý dabarasy şatlyk we şowhun bilen belleniler. Elbetde, bagtyýar halkymyz bu beýik we mukaddes senäni, hemişe bolşy ýaly, önümçiligiň ähli ugurlarynda gazanylýan ýeňişler, ýetilýän belent sepgitler hem-de ägirt uly maksatlar bilen buýsançly garşylaýar. Özbaşdaklyk we Bitaraplyk dünýäniň ähli halklary üçin iň eziz hem mukaddes gymmatlyklardyr. Olaryň her biri bu beýik mümkinçiliklere laýyklykda, özleriniň ykbalyny kesgitleýärler we özboluşly ösüş ýollaryny saýlap seçýärler. Garaşsyzlyk beýik ýeňişleriň esasydyr, geljege ýol açýan belent taglymatdyr, milleti ruhubelentlige, ýaşaýşa, gaýduwsyzlyga, watansöýüjilige galkyndyryjy ylhamdyr.

Budur türkmen binasy

Garaşsyzlyk diýlende, halkymyza miýesser eden bu röwşen ýoluň maňzyna batýan, ýurdumyzyň ösüşiniň geljegini aňladýan «Ýoly türkmeniň» ýa-da «Ösüşiň milli nusgasy» diýen aňlatmalaryň syýasatçylaryň, bilermenleriň kalplarynda Watan telwasyny göterip ýören köp-köp ildeşlerimiziň göwün güzerinden galkyp çykandygyny, täze döwrüň başlangyjynda geljegi bütin aýdyňlygy bilen ýagtylandyrandygyny bellemek zerurdyr. Garaşsyzlyk asyrlaryň dowamynda arzuw edilen, garaşylan, ýöne käwagt nähili ýüz berip, miýesser etjegi belli bolmadyk üýtgeşik bir döwür, aň ýetirmek aňsat bolmadyk bir uly ykbal, ajaýyp bir ahwal kimin halkyň aňynda ýaşap gelipdir. Taryhyň bir öwrüminde türkmen halkyny galkyndyryp, nesilleriň ýoluna şugla saçyp gelen Garaşsyzlyk döwlet berkararlygyny dikeltmek, berkitmek, gorap saklamak asyrlaryň sepgidinde bu beýik maksat, jogapkärli wezipe bilen ýüzbe-ýüz bolan nesilleriň aň-düşünjesine, taýýarlygyna, gaýratyna bagly boldy duruberdi. Hakykatda, bu wezipe öňki döwrüň adaty dowam edip gelýän düzgün-tertibiniň, durmuş kadalarynyň, endik bolan garaýyşlarynyň we çemeleşmeleriniň düýpli özgerýändigi bilen baglylykda örän çylşyrymly bolup çykdy. Garaşsyz, erkin döwlet gurup, täze ösüş ýoly bilen öňe gitmekde özbaşdak hereket edip ugran ençeme döwletleriň her haýsy öz saýlap alan ýoly bilen dünýä çykyp başlady. Şunda Garaşsyzlygyň mukaddes hem beýik maksatlaryny amala aşyrmagyň aňs

Bedew badyň mübärek!

Wagtda salym ýok. Uly Döwlet Maslahatyny geçirenimiz ýaňy ýalydy. Bu gün bolsa onuň üstünden bir ýyl geçiberipdir. Aslynda, her ýyl mukaddes Garaşsyzlyk baýramynyň öň ýanynda şeýle döwletli maslahatlary geçirmek biziň jemgyýetimizde asylly däbe öwrüldi. Bir ýylda edilen işleri gözden geçirmek, öňde duran wezipeleri amal etmegiň ýollary hakynda maslahat etmek paýhaslylygyň alamaty. Hawa, ýene-de il-ýurt bähbitli döwletli maslahatyň geçirilmeli wagty ýetip gelýär. Ol hakynda gürrüň etmegiň, ýagny Garaşsyzlyk atly naýbaşy baýrama sowgatly gelinýändigi barasynda joşup-joşup aýtmagyň özi ýakymly. Ilki bilen, aýtmaly zat, syýasatdaky, ykdysadyýetdäki we medeniýetdäki okgunly ösüşleriň jemgyýetimiziň täze keşbini döredýänligidir. Jemgyýetiň täze keşbini döredýän görkezijileriň birinjisi hakda aýtmaly bolsa, ilkinji nobatda, türkmen ykdysadyýetiniň uly netijeleri gazanýandygyny aýtmalydyrys. Jemi içerki ösüşimiz, ozalkylary ýaly, şu ýylda-da 6,2 göterim derejesinde bolar diýip, ykdysatçylar çaklaýarlar. 6,2 dereje ösüş diýmek dünýäde örän duýarlykly netijedir.

ŞANLY GARAŞSYZLYGYŇ GOÝNUNDA ösüp ulalmak, ýaşamak, zähmet çekmek bagtyň çürbaşydyr

Şanly Garaşsyzlygyň nämedigi, onuň gymmaty, hümmeti hakynda dürli-dürli düşündirişler, «maňzyňa» batyp, ýüregiňe jüňk bolýan beýanlar bar. Eger ony özüňçe düşündirmeli bolsa, onda bir söz bilen «toý» diýerdim. Sebäbi çagalykda Garaşsyzlyk bilen bagly ilkinji düşünjämiz toýa gitmek, toýa taýýarlanmak boldy. Onda-da ne taýynlyk?! Mähriban käbäň ýörite keteni köýnek tikip berer, elkeşde tahýajygyňa gupba dakar. Senem eneň-ataň süýji-köke üçin beren sowalgajygyny sowman ýygnansyň. Ýaşaýan jaýyň depesinde bolsa ýaşyl Tugumyz pasyrdap durandyr. Ony daşyndan her gün bir ýola synlap, kiçijik barmajyklaryňy büküp, günleriň hasabyny ýöredersiň. Baýramlaryň naýbaşysy — Garaşsyzlyk baýramy ýetip gelýändir. Maşgala bolup toýa gitjekdensiň. Arzyly günem geler eglenmän. Gözel paýtagtyň ajaýyp keşbi, güler ýüzli geýnüwli adamlar, elleri howa şarly çagalar, ylaýta-da, tutuş şäheri ýaňlandyryp duran Döwlet senasynyň buýsançly owazy, onuň yzysüre joşgunly aýdym-sazlar kalbyňy heýjana salar... Ine, bu Garaşsyzlyk baradaky ilkinji gören-eşidenlerimiziň, düşünje-garaýyşlarymyzyň gysby beýany. Biz onuň başgaça däldigi üçin hem ykbaldan müňde bir razy. Elbetde, Garaşsyzlyk öz döwrüniň nesilleriniň ýüreginde orun aldy. Has dogrusy, durmuşyna siňdi. Mukaddes Garaşsyzlygyň goýnunda ösüp ulalmak, ýaşamak, zähmet çekmek bagtyň çürbaşydyr. Sähralar ýaşyl bolanda, dahanda bal eziler,A

Ýaraşygy bu dünýäň

Gahryman Arkadagymyzyň «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly kitabyndan: «Ene» diýmegiň özi ähli gowy zatlary aňladýandyr. Şonda diňe «söýgi» diýen düşünje bärden gaýdýar. Ene biziň üçin ähli gowy zatlaryň, ynsanlyga mahsus asylly ýörelgeleriň jemini aňladýar. Şonuň üçinem ene iň mähriban we mukaddes ynsandyr. Eneler biziň üçin ähli baýlyklaryň seresidir. Olar ýanymyzdaka, dünýämiz doludyr. Mertler Watany beýgeldýär, Watan hem öz ogullaryny beýgeldýär. Şol beýikligi bolsa, ilki bilen, mähribanlyk döredýär. Mähribanlyk bilen ynsana dünýäni söýmek duýgusy ornaýar. Ol duýgy eneden gaýdýar. Ene iň gowy gylyk-häsiýetleriň, şeýle hem söýgä gurşalan duýgularyň, mähribanlygyň ýaradylyşa serpaýydyr». Dünýä ineniňden mähriban ynsana gözüň düşýär, mana düşünmeseň-de, mährem seredişi, ýüzüňe gülüp bakyp aýdýan şirin sözleri, söýgüläp üwreýşi onuň saňa iň golaý ynsandygyny duýdurýar. Ilkinji sözümiziň eneden başlanýandygy üçinmi, bu söz hemişe diliň senasy bolup, tä ömrüň ahyryna çenli gursagyňda ýaňlanyp durýar.

Ýaşlar — nurana geljegimiz

Täze — 2023-2024-nji okuw ýylynyň ilkinji gününde gojaman Köpetdagy etekläp oturan Arkadag şäheriniň bilim ojaklarynyň täze binalarynyň açylmagy toý şatlygyny goşalandyryp, köňüllere üýtgeşik ýakym çaýdy. Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy, Berdimuhamet Annaýew adyndaky Arkadag şäher mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi, Saçly Dursunowa adyndaky Arkadag şäher lukmançylyk orta hünär okuw mekdebi, Sahy Jepbarow adyndaky Arkadag şäher ýörite sungat mekdebi, Şükür bagşy adyndaky Arkadag şäher çagalar sungat mekdebi, okuw-terbiýeçilik toplumy, iňlis dili dersine ýöriteleşdirilen mekdepleriň we çagalar baglarynyň onlarçasy Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň bagtyýar ýaşlaryna, körpe nesline giňden gujak açdy. Täze binalaryň açylyş dabaralaryna hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagy has-da buýsançlydyr.

Mähribanlygy mertebeläp

Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly täze eseri bilen serpaýlamagy bagtyýar hem agzybir ilimizi uly ruhubelentlige atardy. Her bir döwür jemgyýetiň ösüşinde yz galdyrýan täze gymmatlyklary, şol gymmatlyklary dörediji şahsyýetleri öňe çykarýar. Ol gymmatlyklar diňe bir şu günki jemgyýetiň ösüşi däl, eýsem, geljekki nesliň ýaşaýyş mümkinçilikleriniň kuwwatly bolmagyna hem täsir edýär. Olar uly terbiýeçilik ähmiýete eýedir. Tebigy zehinini, başarnygyny adamzat durmuşyna oňyn täsir ýetirjek haýyrly işlere bagyşlan şahsyýetler öz adyny taryha ýazmak bilen birlikde, milletiň mertebesini belende göterýärler, ýurduň ösüşine, nesilleriň terbiýesine oňyn täsir edýärler. Gahryman Arkadagymyz täze edebi-filosofik eserinde ömrüniň manyly menzilleri, durmuş ýatlamalary, gymmatly pikir-garaýyşlary hakynda söhbet edýär. Mähriban Arkadagymyz täze kitabynda halkymyzyň milli ýörelgeleri, gymmatlyklary, aýratynlyklary, olary ýaş nesli döwrüň ruhuna laýyk terbiýelemekde peýdalanmagyň maksatlary barada hem giňişleýin pikir ýöredýär. «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly kitabyň «Watan — enäniň kalby» atly bölümini okaýarkaň, Watan mukaddesligi, ene-ata mähribanlygy, olara hormat-sarpanyň, gadyr-gymmatyň ähmiýeti ruhuňa ornaýar. Gahryman Arkadagymyzyň mähriban käbesi Ogulabat eje baradaky ýatlamalary ene mukaddesligini ýene bir ýola ör-boýuna galdyrýar.

Garaşsyzlyk baky bagta ýetirdi

Müň dokuz ýüz togsan biriň güýz paslynyň ajaýyp gününde gazanylan milli Garaşsyzlygyň türkmen halkyny baky bagta ýetirendigine şu günki erkana ýaşaýşymyz, bagtyýar durmuşymyz, ösüş-özgerişli ajaýyp döwrümiz şaýat. Her bir raýatyň alnyndan Gün bolup dogan, ykbalyna oňyn täsirini ýetiren beýik Garaşsyzlyk milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlarynda uly ösüşleriň gazanylmagyna, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuşynyň has-da gowulandyrylmagyna getirdi. Garaşsyzlygyň ajaýyp miwesi bolan ýurdumyzyň hususy pudagy özbaşdaklygyň, erkinligiň, «öz eliň, öz ýakaň» bolmagyň gadyr-gymmatynyň başgaçadygyny aňryýany bilen subut edip, ýurdumyzyň altyn gaznasyna öwrüldi. Gahryman Arkadagymyzyň öňdengörüjiligi, pähim-parasady bilen döredilen Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň on bäş ýylyň içinde 28 müňe ýetmegi-de milli ykdysadyýetimizde hususy pudagyň ornunyň düýpli ýokarlanýandygynyň alamatydyr. M illi telekeçilikde zenanlaryň orny barada gürrüň edilende, ilki bilen, ýurdumyzyň hususy pudagynda ilkinji bolup haly we haly önümleriniň önümçiligini ýola goýan Orazgül Eýeberdiýewanyň ady tutulýar. Oňa «Işewür zenanlaryň öňbaşçysy» diýsek-de, hakykatdan daş düşmesek gerek. Çünki guramaçy, ukyp-başarnykly, zähmetsöýer halyçy-telekeçiniň iş tejribesi ýurdumyza ýaýrap, türkmen zenanlarynyň ýüzlerçesi onuň yzyna eýerdi. Bu günki gün milli ykdysadyýetimiziň bedew batly

Döwran döwrüň ganatynda

Şahandaz hem myhmansöýer halk hasaplanýan türkmeniň toý tutup, myhman kabul etmekdäki özboluşly ýol-ýörelgesi barada söz açjakmy ýa toýdaky myhmansöýerlik babatda söhbet etjekmi ýa-da gelen myhmana edep bilen salam berip, olara hyzmat edýän ýaşlaryň özüni alyp barşyny diýjekmi... Garaz, bularyň haýsy biri hakynda sözläniňde-de, ol biziň ata-baba durmuşymyz, terbiýämiz, her günde görýän göreldämiz. Halkymyzyň nesil terbiýelemekde özboluşly nusgalyk ýol goýup bilendigi barada oýlanýarsyň. Pikir-hyýallaryň ruhy dünýäňe garylýar. Asyrlaryň sedasy saňa ýar bolýar. Onsoň, bir-de Jygalybegiň: «Jygalybeg, öwüş-hä-öwüş, Myhman gelse etgin söwüş» diýýän edep dürdäneleri gulagyňa gelse, birde-de Magtymguly Pyragynyň: «Mert çykar myhmana güler ýüz bilen» diýýän nesihatlary kalbyň kuýaşydyr. Şol pursatda ýüregiň hem: «Aýlar gyzym aý ýaly, Aýda dokar bir haly», «Meniň balam öwmeli, Öň ýakasy düwmeli» diýen ömre barabar sözler bilen urýandyr. Seriňde bolsa pederlerimiziň niýetiň, päliň, islegiň, arzuwyň ýagşylygy baradaky pikirleridir. Öwgä mynasyp perzentleri öňe çykarmak juda çetin. Emma ýagşy edebi niýeti ýagşy halk kemala getirýär. Bu günki gün perzentlere ýaşlykdan ýagşy sözleri sözlemegi, goňşa ynanmagy, öz gowy gören zadyny özgä rowa görmegi öwredip bilen pederlerimiziň terbiýe ýoly dünýä nusgalyk. Mähriban Watanymyzda nesillere ýagşy sözlemegi ündäp, ýagşy häsiýetleri berip bilýän ýa

Salam, toýly güýzüm! (Oýlanma)

Özüniň bolluk bilen eçilýän miweleridir bakja önümleri bilen türkmen halkynyň bereketli saçagyny bezeýän tomus öz ornuny ynsan kalbyna ruhy lezzet berýän altyn güýze bermäge gaty bir howlukmaýan ýalydy. Ol özüniň mähirden doly güneşli günlerini paýlap gutarmadyga çalym edýärdi. Mähir-ä adamlar üçin zerur, ýöne altyn kuýaşyň jöwzaýy yssysy wagtal-wagtal gursagyňy daraldyberende: «Güneşiň lowlap duran neşterlerini indi biziň üstümizden sow-da, sergin güýz şemalynyň ýüzümizi sypamagyna ýol beräý-dä, eziz tomsum!» diýip, kalbyňdaky arzuwyňy daşyňa çykaranyňy duýman galýarsyň. Gudratly tebigatyň öz kadasy bar, wagtyň doldugy, yza çekilibermeli. Tomus hem islese-islemese, yssy güneşiniň çoguny peseldip, altyn güýzi töre geçirmeli bolýar-da! Ynha-da, «Men gelendirin» diýip, garry mama sanajyny kakyp, ala-zenzele bolup, daragtlaryň ýapraklaryny ýere seçelendirip, tomsuň jowzasyna jaýryk-jaýryk bolan topragy ýagyş damjalary bilen gandyrýar. Zemine gözüňi aýlasaň, seçelenip, säheriň çygyna çygjaran ýapraklar Gün nuruna lowurdaýan, haly kimin töwerek-daşyňy gaýtalanmajak gözellige besläp, göwnüňi hoşlaýar, asmana baksaň düzüm-düzüm durnalar gykuwlaşyp, ganat ýaýyp uçup baryşlaryna öz dillerinde: «Uzak, yssy ülkelere gidip barýarys, gynanmaň, basym dolanarys. Hoş gal, türkmen topragy, ýene duşuşýançak!» diýýäne çalymdaş duýgulary oýarýar. Asmanda özboluşly ýol ýasap, uçup barýan durnalara

Belent bagta şan getiren

Polina Gurýewany sport janköýerlerine tanyşdyrmak üçin ýazgylarymyzy uzaldyp oturmagyň hajaty hem ýokdur. Ýöne onuň taryha giren üstünligi gazanan günlerinde sport ýolundaky ýeňişli we käbir ahmyrly pursatlaryny ýatlap geçmek ýerlikli bolar. Çünki üstünlik öz-özünden gelmeýär. 1999-njy ýylyň 5-nji oktýabrynda dünýä inen Polina ilki gimnastikaçy bolaryn öýdýärdi. Ýöne agyr atletika boýunça tälimçi bolup işleýän kakasynyň göreldesine eýerip, 2011-nji ýylda, heniz 12 ýaşynda agyr atletika bilen meşgullanyp başlady. Onuň bu sporta gadam goýan günlerinde türkmenistanly agyr atletikaçylar Olimpiýa oýunlarynda heniz ilkinji altylyga girmegi hem başarmandylar. Elbetde, Olimpiýa medaly Polinanyň hem iň esasy arzuwlarynyň biridi.

Dogumyndan dag döredýär

— Işjanly kärendeçi-pagtaçy barada ýazmakçymy?! Onda «Edermen pagtaçy» daýhan hojalygynyň ýolbaşçysy Aýjahan Nuryýewa tüýs mynasyp. Sebäbi ol «Dogumyndan dag döredýär» diýilýänlerden. Dogumlylygy, işjanlylygy bilen özüni tanadyp bildi — diýip, Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Kaka etrap komitetiniň başlygy Tawus Beknazarowa Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Artyk obasynyň golaýynda ýerleşýän «Edermen pagtaçy» daýhan hojalygyna tarap ýola düşenimizde, pagtaçy zenanyň tarypyny ýetirdi. Melhem howaly meýdanlarda ýaýylyp ýatan sähralykdaky göm-gök öwüsýän gowaçalar, ak gara çalymdaş, patrak kimin seçelenýän ak hanalar gözüňi dokundyrýar. Biz ol ýere baranymyzda, Gün mazaly gyzyp, pagtaçylar guşluk çaýyna çykan ekenler.

Bu sungatda näçe diýseň jady bar

Şahyryň: Bu sungatda näçe diýseň jady bar,Asyrlardan miras galan ýadygär.Ýürekdäki keşdeleri döreden Türkmen zenanynyň beýik ady bar.

Bäsleşigiň düzgünnamasy

Milli mirasa, gadymy gymmatlyklara baý türkmen halkynyň müňýyllyklardan gözbaş alyp gaýdýan medeniýetiniň kemala gelmeginde ene-mamalarymyzyň çeper elleri bilen döreden işlerine aýratyn orun degişlidir. Türkmen zenanlarynyň hünär ussatlygy bilen döredilen el işleriniň birnäçesi dünýä derejesindäki ykrarnama eýe boldy. Türkmen keşdeçilik sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi, türkmen halylarynyň ençemesiniň Ginnesiň rekordlar kitabynda hasaba alynmagy munuň aýdyň subutnamasydyr. Häzirki wagtda şol milli gymmatlyklaryň köp sanlysy taryhy muzeýlerde aýawly saklanýar. Şolaryň arasyndan iň ýörgünlileriniň biri hem halkymyzyň arasynda uly meşhurlyga eýe bolan, her bir öýde ulanylýan alajadyr. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi «Zenan kalby» žurnalynyň redaksiýasy bilen bilelikde ene-mamalarymyzyň sungat derejesine ýetirilen milli el işi bolan alajanyň döreýiş taryhyny, onuň ýaşaýyş-durmuşymyzda eýeleýän ornuny, ähmiýetini giňden açyp görkezmek, ýaş nesliň arasynda wagyz-nesihat etmek maksady bilen, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda «Alajam — ak bagta ynamym meniň» atly zehin bäsleşigini yglan edýär.