HABARLAR

Ökdeleri saýlan bäsleşik

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda beýleki ugurlar bilen bir hatarda milli bilim ulgamy hem uly ösüşlere eýe bolýar. Döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrülen milli bilim ulgamyny ösdürmek babatda möhüm ähmiýetli maksatnamalar, taslamalar durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzy ösüşleriň aýdyň ýoly bilen nurana geljege alyp gitjek ylymly-bilimli, ukyp-başarnykly ýaşlary ýüze çykarmakda her ýyl mekdep okuwçylarynyň arasynda däbe öwrülip geçirilýän «Altyn asyryň altyn zehinleri» atly ders bäsleşikleri uly ähmiýete eýe. Ýakynda habar berşimiz ýaly, bu bäsleşigiň döwlet tapgyry Türkmen oba hojalyk institutynda sanly ulgam arkaly onlaýn usulda üstünlikli geçirildi. Adatça bolşy ýaly, bu bäsleşikde-de ökdeler öňe saýlandylar, bilimli-sowatly, geljegine umyt bildirilýän mekdep okuwçylarynyň onlarçasy ýüze çykaryldy. Olar bäsleşigiň guramaçylarynyň adalatly belleýişleri ýaly, bäsleşigiň şertlerini dürs we takyk ýerine ýetirmek bilen, özleriniň bilimlerini, zehinlerini, ukyp-başarnyklaryny açyp görkezdiler. Umumybilim berýän orta mekdepleriň okuw maksatnamalaryna girizilen dersleriň onusy boýunça geçirilen bäsleşikde welaýatymyzyň zehinli mekdep okuwçylarynyň 41 sanysyna bäsleşigiň döwlet tapgyrynyň ýeňijisi bolmak bagty miýesser e

Ýaşlar — geljegiň eýeleri

2019-njy ýylyň 11-nji sentýabrynda bolan Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI gurultaýynda milli Liderimiz ýurdumyzyň ykdysadyýetini durnukly ösdürmek, dünýäniň ykdysady giňişligine üstünlikli goşulmak boýunça yzygiderli amala aşyrylýan işler barada giňişleýin durup geçdi. Hormatly Prezidentimiz ýaşlaryň jemgyýetimizde eýeleýän orny, olaryň döwlet, häkimiýet we dolandyryş edaralarynda, halk hojalygynyň dürli pudaklarynda, iri kärhanalarda milli maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirmek ugrunda yhlasly zähmet çekýändiklerini belledi. Hormatly Prezidentimiziň aýdanlaryndan ruhlanyp, ýaş nesillerimiz ata-babalarymyzyň watansöýüjilik, ynsanperwerlik ýörelgelerini, asylly milli däplerini mynasyp dowam etdirmäge çalyşýarlar. Ýaşlyk — adamyň iň uly mümkinçiligi. Çünki bu döwürde her bir ynsan ylym-bilim ýoluna düşýär, öz ruhy dünýäsini baýlaşdyrýar, aňyny kämilleşdirýär.

Ösüşleriň gözbaşy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly, watansöýüji, ynsanperwer ýaşlaryň kemala gelmegi ugrunda uly tagallalar edilýär. Hormatly Prezidentimiziň parasatly başlangyjy bilen bilim özgertmelerinde durmuşa geçirilýän işler bilim almaga we ylym öwrenmäge höwesi artdyryp, has-da döredijilikli işlemäge ruhlandyrýar. Häzirki döwürde bilim ulgamyny kämilleşdirmekde oňyn tejribeler toplanyp, nusgalyk işler amala aşyrylýar. Hormatly Prezidentimiz: «Ylym, bilim we terbiýeçilik ulgamlarynyň ösüşinde hem täze tapgyr başlandy. Köp sanly çagalar baglary gurulýar, iň kämil tehnikalar bilen enjamlaşdyrylan täze ýokary okuw mekdepleri, saglygy goraýyş, medeniýet we sport edaralary açylýar. Iň esasy zat bolsa, raýatlarymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi ýokarlanyp, ertirki güne ynamy artýar» diýip nygtaýar.

Terbiýeçilik sagatlaryny täsirli guramak

Mekdepde okadylýan dürli dersler bilen bir hatarda synp sagatlaryny hem göwnejaý gurap, okuwçylara zerur maglumatlary düşündirmek we öwretmek mümkin. Guraýan synp sagatlarymda baýramçylyklar mynasybetli dürli temalary geçýärin. Ýokary synpda terbiýeçilik sagadynda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli «Türkmen bedewleri şan-şöhratymyz» atly temadan görelde sapagyny guradym. Sapakda hormatly

Belent ynam borçly edýär

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Magtymguly etrap geňeşiniň mugallymlaryň we mekdep okuwçylarynyň gatnaşmagynda geçiren wagyz-nesihat duşuşygynda hormatly Prezidentimiziň Karary bilen tassyklanan «Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynyň» hem-de şol maksatnamany amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasynyň ýaşlaryň durmuş goraglylygyny üpjün etmekde, olarda milli gymmatlyklarymyza, medeniýetimize, sungatymyza, edebiýatymyza, halkymyzyň taryhyna söýgi döretmekde, ýaş nesli milli ruhda terbiýelemek bilen bagly wagyz-ündew çärelerini mundan beýläk hem ýokarlandyrmakda möhüm ähmiýete eýedigi barada giňişleýin gürrüň edildi. Geljekde ýaşlaryň has-da yhlasly okap, bilimli, hünärli bolup ýetişmelidikleri nygtaldy. «Gahryman Arkadagymyzyň döredip berýän şert-mümkinçiliklerinden peýdalanyp, halal zähmet çekmek bilen, bedew batly Watanymyzyň ösüşlerine goşant goşmak röwşen geljegimiz bolan ýaşlaryň mukaddes borjudyr» diýlip, çärede aýdyldy hem-de ýaş nesillerimiz barada atalyk aladasyny edýän mähriban Arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak bolup, tutumly işleriniň rowaçlyklara beslenmegi arzuw edildi.

Bilim — bagta rowana

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe döwlet Baştutanymyzyň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzda milli bilim ulgamy täze belentliklere göterildi. Gahryman Arkadagymyzyň bilim babatda badalga beren özgertmeleri durmuşa ornaşdyrylyp, olar ýaş nesliň aň-düşünjeli, sowatly, ökde hünärli adamlar bolup ýetişmekleri ugrundaky alada ýugrulandyr. Bagtyýarlyk döwrümizde güneşli Diýarymyzyň bagtyýar nesillerine dünýä ülňülerine laýyk gelýän bilim ojaklarynda döwrebap bilim-terbiýe berilýär. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen ýurdumyzda häzirki zaman kompýuterleri, okuw-tehniki enjamlary, interaktiw-multimediýa tehnologiýalary bilen üpjün edilen okuw mekdepleri, çagalar baglarydyr sport we dynç alyş merkezleri röwşen geljegimiz bolan ýaş nesilleriň hyzmatynda. Bilimiň mazmunyny baýlaşdyrmak, hiliniň dünýä derejesine laýyk bolmagyny gazanmak maksady bilen, sanly bilime uly ähmiýet berilýär. Ylmyň soňky gazananlary bilim ulgamyna giňden ornaşdyrylýar. Bu bolsa bilimiň hiliniň ýokary bolmagyny üpjün etmek bilen, ýaş nesliň aň-düşünjeli, hünärine ökde, maksadaokgunly, döredijilikli pikirlenýän, täze tehnologiýalardan we daşary ýurt dillerinden baş çykaryp bilýän ökde hünärmenler bolup ýetişmeklerine ýardam berýär. Bu mümkinçi

Altyn asyryň altyn zehinleri

Hormatly Prezidentimiziň ýaş nesliň tebigy zehinini açmak we ösdürmek babatda bilim işgärleriniň öňünde goýýan wezipelerini üstünlikli durmuşa geçirmek, ukyp-başarnyklaryny görkezen mekdep okuwçylaryny höweslendirmek we halkara bäsleşiklerine taýýarlamak maksady bilen guralýan «Altyn asyryň altyn zehinleri» atly ders bäsleşiginiň döwlet tapgyryna bäsleşigiň welaýat tapgyrynda ýeňiji bolan 10-11-nji synplaryň okuwçylary gatnaşdylar. Balkanabat şäherindäki tebigy ugurly dersleri çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 21-nji orta mekdepde sanly ulgam arkaly geçirilen bäsleşikde welaýatymyzyň ýokary synp mekdep okuwçylary iňlis we rus dilleri, türkmen dili we edebiýaty, taryh, himiýa, biologiýa, fizika, geografiýa, matematika, informatika dersleri boýunça alan bilimlerini, zehinlerini görkezdiler. Ýokary guramaçylykly geçirilen bäsleşik ýurdumyzda zehinli ýaşlaryň kemala gelýändigini äşgär etdi. Zehin bäsleşiginde 11-nji synp okuwçylarynyň arasynda Balkanabat şäherindäki iňlis dili, fizika, matematika derslerine ýöriteleşdirilen 22-nji orta mekdebiň okuwçysy Aýgül Meredowa, Türkmenbaşy şäherindäki 12-nji orta mekdebiň okuwçysy Annaberdi Kaşanow rus dili dersi boýunça birinji orunlara mynasyp boldular. Welaýat merkezindäki iňlis dili, fizika, matematika derslerine ýöri

Ýaşlar biziň geljegimizdir

Hormatly Prezidentimiz türkmen halkynyň milli gymmatlyklaryna, asyrlaryň synagyndan geçip kämilleşen medeniýetine aýratyn hormat goýýar. Olara aýawly çemeleşmek, giňişleýin öwrenmek we geljekki nesillere ähli özboluşly öwüşgini bilen ýetirmek üçin yzygiderli alada edýär. Döwlet Baştutanymyz her bir eserinde ýaşlara türkmen halkynyň taryhyna, edim-gylymlaryna, däp-dessurlaryna hormat goýmagy, içgin öwrenmegi we dünýä ýaýmakda tagallalaryny gaýgyrmazlygy, Watany söýmegi wesýet edýär. Gahryman Arkadagymyzyň halkymyza peşgeş beren «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynda hem ylymly-bilimli ýaşlaryň borçlary dogrusynda giňişleýin düşündiriş berilýär. Onda, ilkinji nobatda, ýaşlaryň bu düşünjeleriň mazmunyna we ähmiýetine göz ýetirmekleri ündelýär. Bu babatda hormatly Prezidentimiz kitabyň «Durmuşyň kadasy — paýhas pendi» atly bölüminde şeýle diýýär: «Ýiti akyly bolan, pähimli, oýlanmagy başarýan nesiller döwrüň zerurlygyna aýdyň düşünip bilýärler.

Ýaş suratkeşiň üstünligi

Ýakynda Türkmenabat şäherindäki çagalar çeperçilik mekdebine hoş habar gelip gowuşdy. Bu mekdebiň gutardyş hem-de welaýat merkezindäki ýöriteleşdirilen 30-njy orta mekdebiň bolsa 9-njy synpynda okaýan zehinli suratkeş Yslam Myradow halkara bäsleşiginde baýrakly orny eýeledi. Has takygy, bu halkara surat bäsleşigi Türki dilli halklaryň medeniýeti we mirasy halkara gaznasy tarapyndan geçirildi. Onlaýn görnüşinde geçirilen we netijesi Azerbaýjanyň paýtagty Baku şäherinde jemlenen «Biziň dünýämizi gorap saklalyň: türki dünýäsiniň däp-dessurlary» atly halkara bäsleşige türki dilli döwletlerden ýaş, zehinli suratkeşleriň onlarçasy gatnaşdy. Türkmenabatly mekdep okuwçysy Yslam Myradow şolaryň arasyndan saýlanyp, üçünji orna mynasyp boldy. Ýakynda bolsa onuň adyna ugradylan Hormat haty we ýadygärlik sowgatlary çagalar çeperçilik mekdebine gelip gowuşdy. Yslam bu halkara bäsleşige «Türkmen milli göreşi» atly çeperçilik eseri bilen gatnaşdy. Bäsleşigiň eminleri onuň işine ýokary baha berdiler.

Sanly dünýäniň açary

Sanly ulgam, onuň sanýetmez mümkinçilikleri hakyndaky söhbediň soňuna çykma ýok. Ol gürrüň, edil, sanly dünýäniň özi ýaly giň, şonuň ýaly-da gyzykly. Ýurdumyzda sanly ulgama geçmek babatda giň gerimde alnyp barylýan işler hakynda pikir öwreniňde bolsa, gürrüňiň ýumagy çözlene-çözlene, ýene-de sanly dünýä hakyndaky söhbede tarap geliberýär. Sanly ulgam diýlende, ilki bilen, adam durmuşyny, zähmetini ýeňilleşdirýän, şol bir wagtyň özünde hem işiň-amalyň netijeliligini hem-de hilini artdyrýan ulgam hakydaňda janlanýar. Dogrudan hem, toplumlaýyn sanly ulgama geçilmeginden ilkinji maksat hem şundan ybarat dälmi, eýsem? Sanly dünýäniň açary, asyl, şu dälmi, näme? Durmuşy aňsatlaşdyrmak, ösüşlere bat bermek. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda bimöçber işler durmuşa geçirilýär. Şular bilen baglylykda, başyna barlan her bir işiň aňrybaş derejede ýerine ýetirilmegi üçin bolsa, ilki bilen, iş mümkinçilikleri, iş şertleri zerur. Iş hem ýeňil, hem netijeli ýerine ýetirilmeli. Sanly ulgam — bu babatda iň ýakyn hem-de iň dogry çözgüt. Sanly ulgamyň ösmegi bilen dünýä ylmy, gör, nirelere ýetdi! Dünýä ykdysadyýeti, dünýä bilimi, dünýä senagaty sanly ulgama esaslanyp, asyrlyk ädimleri ätdiler. Di