HABARLAR

Talyp bolmak bagty

«7/24. tm», № 32 (115), 08.08. 2022 Häzirki wagtda ýurdumyzyň ýörite orta we ýokary okuw mekdeplerinde dalaşgärleriň synag döwri dowam edýär

Ylym-bilimiň ak ýolunda

Ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek boýunça giriş synaglary Ahal welaýatynda hem guramaçylykly başlandy. Jogapkärli çäräniň degişli talaplara laýyklykda geçirilmegi üçin olaryň geçjek ýerinde welaýat häkimligi, Baş bilim we Medeniýet müdirlikleri tarapyndan ähli zerur şertler döredildi. «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary astynda geçýän ýylda okuwlaryny ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde dowam etdirmek isleýän ýaşlar üçin ähli mümkinçilikler bar. Şunlukda, welaýatyň bagtyýar ýaşlarynyň ýüzlerçesi resminamalaryny iş toparyna tabşyryp, höwes edýän ugurlary, hünärleri boýunça giriş synaglaryna gatnaşmak mümkinçiligine eýe boldy. Şolaryň arasynda 2021-2022-nji okuw ýylynyň mekdep uçurymlary-da, ozalky ýyllarda orta mekdebi tamamlan, Watan öňündäki harby gulluk borjuny ýerine ýetirip gelen ýaşlar-da bar.

Ösüşleriň açary — bilimde

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 8-nji iýulda geçirilen giňişleýin mejlisinde bilim ulgamynyň düzümleriniň öňünde durýan anyk wezipeleri kesgitledi. Bellenilişi ýaly, bilim edaralarynda okuw maksatnamalaryny we meýilnamalaryny, kitaplaryny hem-de gollanmalaryny öňdebaryjy dünýä tejribesine laýyklykda, yzygiderli kämilleşdirmek zerur bolup durýar. Ýokary okuw mekdeplerinde berilýän bilimiň hilini mundan beýläk-de ýokarlandyrmak maksady bilen, olary bilim görkezijileri babatda dünýä belli okuw mekdepleriniň sanawyna girizmek boýunça degişli işler geçirilmelidir. Okatmagyň öňdebaryjy usullaryny peýdalanmak, bilimiň hilini ýokarlandyrmak boýunça işler dowam etdirilýär. Ösüşiň esasy guraly hökmünde ylym-bilim ulgamynyň okgunly ilerlemegine möhüm ähmiýet berilýär. Mälim bolşy ýaly, ykdysadyýete sanly ulgamy ornaşdyrmak wezipesi köp sanly hünärmenleri talap edýär. Şoňa görä-de, bu babatda edilmeli işler esasy wezipeleriň hatarynda görkezildi.

Giriş synaglary dowam edýär

Adamzat nesliniň gazanan iň ajaýyp üstünlikleriniň biri-de ylymdyr. Bir ýurduň sazlaşykly ösüşi, ilkinji nobatda, şol ýurduň ýaş nesliniň bilim derejesine bagly bolup durýar. Şu jähetden ýurdumyzda ylym-bilim ulgamynda alnyp barylýan giň gerimli özgertmeler ýurduň geljegi bolan ýaşlaryň ylymly, bilimli, giň gözýetimli, sagdyn pikirlenmegi başarýan we özleriniň saýlap alan hünärleriniň hakyky eýeleri bolmagyna gönükdirilendir. Häzirki wagtda ylym-bilimiň ojagy hasaplanýan ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul edilmek, giriş synaglaryny tabşyrmak döwri dowam edýär. 2022 — 2023-nji okuw ýylynda talyplary okuwa kabul etmek boýunça döwlet synaglarynyň netijeleri esasynda ylymly-bilimli ýaşlar ýurdumyzyň birnäçe bilim ojaklaryna kabul ediler. Ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde giriş synaglar Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilip, degişli dil boýunça geçirilýän derslerden başga ähli okuw dersleri boýunça geçirilýän synaglar döwlet dilinde alnyp barylýar.

Kitaby dost tutunyp...

Kitap seniň iň gadyrdan dostuňdyr.Berdi KERBABAÝEW, Türkmenistanyň halk ýazyjysy. Kitap adamzada mahsus bolan maglumatlaryň tükenmez çeşmesi we medeniýetiň mermer daşydyr. Ol biziň görüp bilmeýän zatlarymyzy görkezýän, eşidip bilmeýän zatlarymyzy eşitdirýän, asyrlary biri-birine baglaýan köprüdir. Geçmişi, geljegi ýakynlaşdyrýan, ynsany ynsana dost edýän hem kitapdyr. Şu hakykatlara körpeliginden göz ýetirip, kitaby özlerine dost tutunan mekdep okuwçylary baradaky ýörite sahypamyzy dykgatyňyza ýetirýäris.

Okuwçylarymyzyň dünýä derejesindäki üstünlikleri

Şu ýylyň iýul aýynyň 10-18-i aralygynda Hytaý Halk Respublikasynda 54-nji Halkara himiýa olimpiadasy onlaýn görnüşinde geçirildi. Dünýäniň 83 döwletiniň 326 sany zehinli okuwçylarynyň arasynda biziň hem mekdep okuwçylarymyz birnäçe baýrakly orunlara mynasyp boldular.  Bu olimpiada ýurdumyzyň mekdep okuwçylarynyň arasynda saýlama tapgyrdan ýer alan okuwçylardan düzülen topar gatnaşyp, topara Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internatynyň himiýa mugallymy Nazar Mämmedow ýolbaşçylyk etdi. Nazar mugallym şeýle gürrüň berdi:

Alkyşly sözleriň eýesi

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň žurnalistika kafedrasynyň uly mugallymy, teležurnalist Gülsün Çaryýewa barada ýakymly söhbetler Gahryman Arkadagymyzyň «Älem içre at gezer» atly romanyndaky: «Mugallym bütin ömrüne okap, öwrenip ýörmeli, şondan soň özgelere öwretmeli eken. Ähtimal, mugallym diýilýän käri ele alan adam başgalaryň bagtyna begenip, guwanyp bilýän adamlar bolsa gerek» diýen filosofik jümleler häzirki döwürde mugallymçylyk kärine goýulýan hormat-sarpanyň sözdäki teswiri bolup aýdylýar. Elbetde, ykballary bagta, ynsanlary ýagty ýollara ak patasy bilen atarýan mugallymçylyk käriniň hak eýelerine aýdylmaly alkyşlar, bir söze sygdyryp aýdylanda, mukaddeslik kelamyna barabardyr. Şol kelam hem ussat mugallymlaryň zehinli talyp ýaşlara, şägirtlerine siňdiren yhlasynyň, ynamynyň güýji bilen ebedilige öwrülýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň öňe sürýän ýaşlar syýasatynyň şu günümize we sanly ulgama ýol açjak ertirlerimize ygtybarly söýeg bolup, köki çuňluklara uzaýan daragt mysaly saýa salmagynda hem ýurdumyzyň bilim edaralarynda zähmet çekýän tejribeli mugallymlaryň hyzmaty ummasyzdyr. Hut şu nukdaýnazardan hem, bilim işgärlerine döwletimiz tarapyndan saýlap alan şeýle jogapkärçilikli kärlerinde uly ynam bildir

Ak mekdepler täze okuw ýylyna taýýar

Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde bolşy ýaly, biziň welaýatymyzda hem 2022-2023-nji okuw ýylyny ýokary guramaçylykly garşylamak boýunça taýýarlyk işleri giňden ýaýbaňlandyryldy. Täze okuw ýylyna hemmetaraplaýyn doly taýýar edilen ak mekdeplerde ýaşlaryň kämil bilim almagy üçin zerur çäreler geçirildi. Şolar dogrusynda giňişleýin gürrüň bermek üçin, welaýat Baş bilim müdirliginiň başlygynyň orunbasary Güýçgeldi Gaýypow bilen söhbetdeş bolduk. — Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň ylym, bilim ulgamyny döwrebaplaşdyrmak we kämilleşdirmek babatynda gazanylan oňyn tejribelerden, şeýle hem «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» kesgitlenen wezipelerden ugur alan welaýatymyzyň bilim işgärleri «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda täze okuw ýylyna doly taýýarlyk işlerini geçirdiler. Häzirki wagtda welaýatymyzyň çäginde hereket edýän 525 sany orta mekdebiň, 2 sany ýöriteleşdirilen mekdep-internatyň, 1 sany welaýat saglygy dikeldiş okuw-terbiýeçilik toplumynyň hem-de 111 sany çagalar bagynyň ählisi, täze, 2022-2023-nji okuw ýylyna doly taýýar edildi.

Hü­när us­sat­ly­gy — kä­mil­li­giň ke­pi­li

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Berdimuhamedowyň şu ýy­lyň 19-njy mar­tyn­da we­zi­pä gi­riş­mek da­ba­ra­syn­da eden çy­ky­şyn­da «Mil­li bi­lim ul­ga­my­ny kä­mil­leş­dir­mek, ýo­ka­ry yl­my müm­kin­çi­li­gi bo­lan giň göz­ýe­tim­li, mak­sa­da ok­gun­ly, in­no­wa­si­on teh­no­lo­gi­ýa­la­ry do­lan­dyr­ma­ga ukyp­ly, ýo­ka­ry hü­när­li, taý­ýar­lyk­ly ýaş­la­ry ter­bi­ýe­läp ýe­tiş­dir­mek bo­ýun­ça äh­li ta­gal­la­lar edi­ler. Bi­lim ber­mek­de san­ly teh­no­lo­gi­ýa­lar giň­den ula­ny­lyp, uzak ara­lyk­dan okat­mak we mag­lu­mat­la­ry alyş­mak iş­le­ri ama­la aşy­ry­lar» di­ýip bel­leý­şi ýa­ly, ýur­du­my­zyň ýo­ka­ry we ýö­ri­te or­ta hü­när okuw mek­dep­le­ri­niň, ylym-bi­lim eda­ra­la­ry­nyň komp­ýu­ter­ler, dün­ýä de­re­je­si­ne la­ýyk gel­ýän tä­ze teh­no­lo­gi­ýa­lar bi­len üp­jün edil­me­gi ne­ti­je­sin­de bu ugur­da uly ösüş­ler ga­za­nyl­ýar. Hä­zir­ki wagt­da ýur­du­my­zyň ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri halk ho­ja­ly­gy­nyň äh­li ul­gam­la­ry üçin ýo­ka­ry bi­lim­li hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­mak ýa­ly wa­jyp we­zi­pä­ni üs­tün­lik­li ber­jaý ed­ýär­ler. Çün­ki ylym­ly-b

Mekdep bazarlary işläp başlady

Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde ýetip gelýän täze okuw ýylyna taýýarlyk işleri barha ýaýbaňlanýar. Ynha, täze okuw ýylynyň öň ýanynda paýtagtymyzyň dürli ýerlerinde Aşgabat şäher häkimligi tarapyndan döredilen mekdep bazarlary işläp başlady. Bu babatda gyzyklanyp, «Gülüstan» döwlet söwda merkeziniň meýdançasynda guralan mekdep bazarynda bolanymyzda, bu ýerde talyp ýaşlardan başlap, ilkinji gezek ak mekdepleriň bosagalaryndan ätlejek körpeleriň ene-atalary bilen täze okuw ýylyna gerekli esbaplary alýan pursatlaryna gabat geldik.