HABARLAR

BELENT MAKSATLY ÝAŞLAR

Bilşimiz ýaly, hormatly Prezidentimiz 12-nji iýulda geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň barşynda ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek boýunça-da degişli resminamalara gol çekdi. Şondan ugur alnyp, ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa girmek isleýän ýaşlardan resminamalaryny kabul etmek işine Ahal welaýatynda-da guramaçylykly girişildi. Welaýat häkimligi we welaýat Baş bilim müdirligi tarapyndan bilim ulgamyndaky möhüm çäräniň geçiriljek ýerleri öňünden talabalaýyk taýýarlanyldy, degişli serişdeler, enjamlar bilen üpjün edildi. Bu bolsa degişli ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň iş toparlarynyň göwnejaý işlemegine oňyn täsirini ýetirýär.

Talyplar okuw tejribeligini geçýärler

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň 3-nji ýyl talyplary şu günler tomusky okuw tejribeligini geçýärler. Talyplaryň tejribeligi welaýatymyzyň «Bagtyýarlyk» çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde, şonuň ýaly-da çagalar bakja-baglarynda guralýar. Olar tejribeli bilim işgärleriniň halypalyk etmeginde öňdebaryjy iş usullaryny öwrenýärler. Şeýle tejribelikler talyplaryň geljekki kesp-kärlerinde kämilleşmeklerinde, ukyp-başarnyklaryny artdyrmaklarynda uly ähmiýete eýedir.

ABA ANNAÝEW ADYNDAKY HALKARA ATÇYLYK AKADEMIÝASY 2024/2025-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:

I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda): 1. Weterinariýa we zootehniýa (hünärler: atçylyk; weterinar lukmançylygy).

Täze okuw ýylyna taýýarlyk

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda şu ýylyň birinji ýarymynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde täze okuw ýylyna gowy taýýarlyk görmek hem-de orta we ýokary okuw mekdeplerinde abatlaýyş işlerini geçirmek bilen bagly berlen tabşyryklardan ugur alyp, häzirki wagta welaýatymyzyň bilim-terbiýeçilik edaralarynda ýeňil abatlaýyş işleri dowam edýär. Welaýatymyzda bar bolan 529 sany orta mekdebiň ählisiniň synp otaglarynda, dälizlerinde hem-de daş-töwereginde ýeňil abatlaýyş işleri geçirilýär. Bilşimiz ýaly, ýurdumyzda ýaş nesle berilýän bilimiň hilini gowulandyrmak maksady bilen, orta mekdepleriň synp otaglary döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyryldy. Interaktiw tagtalar, multimedia tehnologiýalary, lingafon otaglary sanly bilim ulgamyny ösdürmäge, daşary ýurt dillerini çuňňur öwretmäge ýardam berýär. Okuw otaglarynyň döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyrylmagy, olaryň abatlygynyň yzygiderli gözegçilikde saklanylmagy ýaşlara bilim berlişiniň hilini ýokarlandyrmakda örän ähmiýetlidir.

Ylymlar dünýäsiniň bosagasynda

Talyplyga dalaşgärleriň sabyrsyzlyk bilen garaşan döwri ýetip geldi. Şu hepdäniň duşende gününden ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde dalaşgärlerden resminamalary kabul edişlik başlandy. Geçen hepdäniň anna güni geçirilen Hökümetiň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz üstümizdäki ýylda ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine ýaşlary okuwa kabul etmegiň tertibi baradaky resminama gol çekdi. Häzirki günlerde ýurdumyzyň çar künjeginde bolşy ýaly, welaýatymyzdaky ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde-de dalaşgärlerden resminamalary kabul etmeklik dowam edýär. Etrap-şäherlerimizdäki ýörite bellenilen hassahanalarda we saglyk öýlerinde dalaşgärler lukmançylyk barlagyndan geçirilýär. Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda hem bu möhüm işe guramaçylykly girişildi. Bu ýerde ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan hem-de Aşgabat, Arkadag şäherlerinden şu ýokary okuw mekdebine okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlaryň resminamalaryny çalt we bökdençsiz tabşyrmaga mümkinçilik döredilýär. Häzire çenli institutda hünärleriň 18-si boýunça talyplara bilim berilýärdi. Täze okuw ýylyndan başlap, defektologiýa hünäri boýunça hem talyplar okadylyp başlar.

Guwandyryjy işler

Ýurdumyzda ylmyň we tehnologiýanyň ösüşine, halkymyzyň aň-bilim derejesiniň has-da ýokarlandyrylmagyna, önümçiligiň bitewüliginiň üpjün edilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Şonuň esasynda Türkmenistanda ylmyň we tehnologiýanyň ileri tutulýan ugurlaryna laýyklykda, ýurdumyzyň ýaşlarynyň ylymly-bilimli, ata Watana, halka wepaly, giň gözýetimli, maksada okgunly, zähmetsöýer, öňdebaryjy nesiller bolup ýetişmeklerini, ýaş alymlaryň täze ylmy we inženerçilik pikirlerini, senagat-innowasiýa we maglumat-tehnologik işläp taýýarlamalarynyň milli ykdysadyýetimize giňden ornaşdyrylmagyny üpjün etmek, ylymda halypa-şägirtlik ýörelgelerini rowaçlandyrmak, innowasiýa tehnologiýalaryndan oňat baş çykarýan, başarjaň hünärmenleri taýýarlamakda ýokary netijeleri gazanmak maksady bilen, ýaşlaryň arasynda yglan edilen ylmy işler boýunça bäsleşige TGM-niň Harby-deňiz institutynyň harby talyby Mekan Nurmämmedow hem gatnaşyp, zehin başarnygyny görkezdi. Ýaş alym Mekan Nurmämmedowyň ylmy işine Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň mugallymy, hukuk ylymlarynyň kandidaty Dünýägözel Amanmuhammedowa ýolbaşçylyk edip, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyk gelýän kanuny düzgünleri açyp görkezip, Türkmenistanyň gümrük kanunçylygyna teklipleri bermäge uly ýardam etdi. Dö

Röwşen geljegiň güwäsi

Bilim ulgamyndaky jogapkärli işler

Täze okuw ýylyna taýýarlyk işlerine Tejen etrabynda aýratyn jogapkärli çemeleşilýär. Şu günler etrapdaky orta mekdeplerde ýeňil we düýpli abatlaýyş işlerine uly üns gönükdirilýär. Çünki bilim ojaklaryny abatlamak, okuw otaglaryny talabalaýyk görke getirmek we döwrebap görkezme serişdeleri bilen üpjün etmek täze, 2024-2025-nji okuw ýylyna taýýarlyk işlerinde ähmiýetli bolup durýar. Mekdep mugallymlary bilim işgärleriniň awgust maslahatyna hem häzirden taýýarlyk görýärler. Öňde duran maslahatda geçen okuw ýylynyň netijeleri seljerilip, wajyp meseleler ara alnyp maslahatlaşylar. Galyberse-de, Bilimler we talyp ýaşlar gününde ilkinji gezek ak mekdepleriň bosagasyndan ätlejek 6 ýaşly çagalary hasaba almak işlerine hem uly ähmiýetiň berilýändigini bellemelidiris.

Dalaşgär — 2024: geljegiň binýady şu günden tutulýar

Bilşimiz ýaly, 12-nji iýulda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde il-ýurt bähbitli möhüm meselelere seredildi we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gol çeken degişli resminamalaryna laýyklykda, şu ýyl ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek möwsümi 15-nji iýuldan 26-njy awgusta çenli dowam eder. Häzirki wagtda ýurdumyzyň welaýatlarynda we Aşgabat, Arkadag şäherlerinde okuwa girmäge isleg bildirýän dalaşgärlerden resminamalary kabul etmek işleri alnyp barylýar. Döwlet Baştutanymyz agzalan Hökümet mejlisinde ýokary okuw mekdeplerine zehinli, mynasyp ýaşlary kabul etmegi, giriş synaglaryny guramaçylykly we adalatly geçirip, jemgyýetçilik gözegçiligini ýola goýmagy öňde durýan esasy wezipeleriň hatarynda kesgitledi. Şunuň bilen baglylykda, jogapkärli möwsümi ýokary guramaçylykly geçirmek babatda görlen taýýarlyk, bu ugurda alnyp barylýan işler hem-de täze okuw ýylynda boljak üýtgeşmeler bilen gyzyklanyp, gazetimiziň habarçysy Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň ýokary we orta hünär bilim bölüminiň başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji Berdinazar HAŞYROW bilen söhbetdeş boldy. — Ilki bilen, 2024-2025-nji okuw ýylynda ýurdumyzyň ýokary we

Ýakymly täsirleri döretdi

Gökdere jülgesindäki «Bagtyýar nesiller» çagalar dynç alyş-sagaldyş merkezinde welaýat kitaphanasynyň meýilnamasy esasynda täsirli çäreler yzygiderli guralýar. «Bilimli nesil — ýurduň ýagty geljegi» ady bilen geçirilen söhbetdeşlik hem şeýle çäreleriň biri boldy. Merkezde dynç alyp, saglygyny berkidýän çagalaryň gatnaşmagynda bolan söhbetdeşlikde kitaphana işgärleriniň çykyşlaryna giň gerim berildi. Çykyş edenler ýurdumyzda ýaş nesliň bilim almagy, hünär öwrenmegi, kadaly dynç almagy, berk bedenli, sagdyn ruhly, giň gözýetimli bolup ýetişmegi ugrunda edilýän tagallalar dogrusynda giňişleýin gürrüň berdiler. Onuň barşynda çagalara sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermek, sport bilen meşgullanmak hakynda gymmatly öwüt-ündewler aýdyldy.