HABARLAR

Ýaşlar — Watanymyzyň buýsanjy

Ýurt Garaşsyzlygynyň häzirki taryhy döwründe berkarar Watanymyzda adam hakyndaky aladanyň syýasy beýany hormatly Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgesinde jemlenýär. Bu çuň manyly ýörelge astynda ýurdumyzyň raýatlaryna mynasyp durmuşy üpjün etmek maksady bilen jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ugurlarynda giň möçberli özgertmeler amala aşyrylýar. Barha kuwwatlanýan, şan-şöhraty dünýä dolýan ýurdumyzyň ösüşleriniň wajyp aýratynlygy hem ýaşlar bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Hormatly Prezidentimiziň 2019-njy ýylyň 11-nji sentýabrynda geçirilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI gurultaýynda «Ata Watanyň her daban ýeriniň mukaddesligine we ezizligine aňryýany bilen düşünýän ruhubelent nesiller döwlet berkararlygymyzyň berk binýadydyr. Şoňa görä-de, ýaşlar ähli güýçlerini, bilimlerini, ukyplaryny we tejribelerini eziz Diýarymyzyň depginli ösmeginiň we bütin dünýädäki abraý-mertebesiniň belende galmagynyň hatyrasyna bagyş etmelidirler» diýip bellemegi, ýurdumyzyň röwşen geljeginiň eýesi bolan ýaşlara uly ynam bildirilýändigini dabaralandyrdy. Munuň özi häzirki innowasiýalar eýýamynda döwrebap ösüşleriň ýaşlar bilen amal edilmelidigini, dünýäniň oňyn gazananlaryny ýurdumyza ornaşdyrmakda ýaşlaryň mynasyp

Kämillik ýoly

Hormatly Prezidentimiz Bilimler we talyp ýaşlar gününde talyplar we okuwçylar bilen geçiren duşuşygynda eden çykyşynda nesil terbiýesiniň bahasyz gymmatlykdygyna ünsi çekip, ata-babalarymyzyň miras galdyran gymmatlyklary barada belläp geçdi. Hormatly Prezidentimiziň «Älem içre at gezer» atly romany ajaýyp terbiýeçilik eseridir. Romanyň ylmy-pedagogik parasatlary, ylym-bilim we mugallymlar barada aýdylan pähim-paýhasa ýugrulan jümleleri biziň işimizde esasy ýol-ýörelgämize öwrüldi. Ýurdumyzyň ykdysady, syýasy, medeni we durmuş-üpjünçilik taýdan ösüşini amala aşyrmagyň binýadynda, ilki bilen, bilim ulgamy durýandyr. Ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly nesli kemala getirmek ýurdumyzyň geljekki ösüşleriniň kepilidir. Şu nukdaýnazardan, hormatly Prezidentimiziň Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň gülläp ösmegi babatda alyp barýan döwlet syýasatyny, il-ýurt, ýaş nesillerimiz baradaky çäksiz aladalaryny, talaplaryny durmuşa ornaşdyrmakda esasy orun bilim ulgamynyň paýyna düşýär. Bu meselede bilim edarasynyň işgärleriniň, esasan-da, mugallymlaryň wezipesi has jogapkärlidir.

Halypa mugallymyň sarpasy

Ýetmişi tegeländigine garamazdan, kärdeşlerine görelde, ýaşlara ýörelge bolup, yhlasly hem tutanýerli, hyjuwly zähmet çekip ýören adamlaryň biri-de Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebimiziň halypa mugallymy Oraz Garaýewdir. Ömür örküni mugallymçylyga baglan ussat halypa mugallym 1951-nji ýylda Mary welaýatynyň Mary etrabynyň «Peşanaly» geňeşliginde daýhan maşgalasynda dogulýar. Ýaşlykdan ene-atasynyň elinde terbiýelenip, 1957-nji ýylda obadaky mekdebiň 1-nji synpyna okuwa baryp, ol mekdebi 1967-nji ýylda tamamlaýar. 1971-nji ýylda Türkmen politehniki institutynyň (häzirki TDBGI) nebitçilik fakultetiniň geologiýa bölümine okuwa girýär. Ol 1976-njy ýylda ýokary okuw mekdebini üstünlikli tamamlap, dag inženeri hünärine eýe boldy.

Owadan otuz nähili döredi?

«7/24.tm», № 39 (70),  27.09.2021.         Işjeň awtorymyz Merdan Baýat žurnalist Rejep Pirjanow bilen ýakyndan gatnaşyk saklandygyny, döredijilik barada pikirini sorap, ýanyna baryp-gelip durandygyny kän gürrüň beripdi. Ine, şeýle günleriň birinde telefonyma «sms» arkaly «Owadan otuz» diýen jümle gelip gowuşdy. Merdan, adatça bolşy ýaly, ünsi çekjek bir sözbaşy ýa pikir tapsa, hökman paýlaşýar. Eger özi ýazmasa, kimiň şol pikiri has oňat açyp biljekdigini aýdýar.

Dil baýlygy — il baýlygy.

«7/24.tm», № 39 (70),  27.09.2021. DIL DÖWLETDIR

Arkadagyň nusgawy watançylyk sapagy

«7/24.tm», № 39 (70),  27.09.2021. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň bellenilýän ýylynyň altyn güýzüniň ilkinji säherinde hormatly  Prezidentimiz ýaş nesliň hakydasynda müdimi orun aljak taryhy duşuşygy geçirip, özüniň gymmatly pikirlerini paýlaşdy, ýaş nesle öwüt-nesihatlaryny berdi. Milli Liderimiziň ýurdumyzyň taryhy, ýaş nesliň mukaddes borçlary hem-de wezipeleri barada geçiren umumy sapagy diňe bir mekdep okuwçylary ýa talyplar üçin däl, eýsem tutuş jemgyýet üçin möhüm ähmiýetli taryhy waka öwrüldi.

Eýnşteýniň otnositellik teoriýasy baradaky ýazgylary Parižiň auksionynda satlyga çykarylar

Eýnşteýniň otnositellik teoriýasy baradaky golýazma hasaplamalary Parižde auksiona çykarylýar. Häzirki wagtda alymyň bellikleri Gonkongdaky «Christie's» auksion öýünde saklanýar. Otnositellik teoriýasy üçin hasaplamalar kagyz ýüzüne ýazylypdyr. Şeýle-de Eýnşteýn ýazgylara teswirleri goşupdyr, şonuň üçin ýazgylar arkaly onuň ähli pikirlerini we çykaran netijelerini yzarlap bolýar. Maglumat berlişine görä, Eýnşteýniň ylmy ýazgylarynyň söwdasy 23-nji noýabrda başlanar. Auksionyň başlangyç bahasynyň 2 million ýewrodan bahalanýanlygy habar berilýär.

Ýollar açyk döretjege, gurjaga

Ykbalyň göterilse, döwlet ýar bolýan ekeni. Türkmen halkyna hut şeýle ykbal miýesser etdi. Ata-babalarymyzyň nijeme asyrlaryň dowamynda Garaşsyzlyk, özbaşdaklyk, erkinlik barada eden arzuwlary, umytlary amala aşdy. Eziz Türkmenistanymyz indi 30 ýyldan bäri Garaşsyz. Agzybir we zähmetsöýer halkymyz hormatly Prezidentimiziň adyl we parasatly baştutanlygynda asyrlara barabar menzilleri geçip, ösüşiň täze belentliklerini eýeledi, öz ýaşaýşynyň täze hil derejesini gazandy. Şol sebäpli halkymyz agzybirikde geljegiň beýik wezipelerini çözýär. Eşretli günleriň hözirini görüp ýaşaýan, bagtyýar we röwşen geljegiň binýadyny gurýan ildeşlerimiziň arasynda ýaşlar hem az däl. Olaryň şu bagtyýar günlerimize guwançlary çäksiz, geljege ynamlary örän pugta. Sebäbi milli Liderimiz Türkmenistany bagtly çagalygyň, olaryň iň süýji arzuwlarynyň amala aşýan ýurduna öwürdi. Geljek bolsa ýaşlaryň elinde. Olaryň bilimli, hünärli, arassa ahlakly, watansöýer adamlar bolup ýetişmekleri üçin taýsyz tagallalar edilýär, döretmek, gurmak üçin ähli şertler döredilýär. Biz şeýle ajaýyp we beýik döwri peşgeş beren Gahryman Arkadagymyza hoşallygymyzy bildirýäris hem-de eziz Watanymyza gerekli, ilimize peýdaly adamlar bolup ýetişmegi ýüreklerimizde besleýäris. Munuň üçin ýurdumyzda gi

Bilim ulgamynda belent sepgitler

Milli Liderimiziň parasatly baştutanlygynda Türkmenistan döwletimizde ykdysady, syýasy, medeni, ylym-bilim ulgamlaryny ösdürmek we ösüşiň täze belentliklerine çykarmak babatda il-ýurt bähbitli işler durmuşa geçirilýär. Bu gün ýurdumyzda döwrüň ösen talaplaryna laýyk bolan milli bilim ulgamy kemala gelýär we bu ugurda giň gerimli özgertmeler amala aşyrylýar. Gahryman Arkadagymyz bu barada söz açyp: «Biz häzir Türkmenistanda milli bilim ulgamynda düýpli özgertmeler geçirmäge girişdik. Şol özgertmeleriň baş maksady türkmen ýaşlaryna dünýäniň iň ösen talaplaryna laýyk gelýän bilim ulgamyny elýeterli etmekden ybaratdyr» diýip nygtaýar. Türkmen halky geçmişde hem ylym-bilime uly ähmiýet berip gelipdir. Bu barada halk arasynda «Akyl — ylmyň hyrydary», «Akyl ýaşda däl, başda», «Alym gül getirer, ary — bal», «Bilim bilen hikmet — altyndan gymmat», «Bilimli — uçar», «Bir — okana, bir — dokana», «Dil bilen dünýäni gezer», «Dil bilýän dana, dil bilmeýän diwana», «Är görki — akyl» ýaly parasatly öwüt-ündewlere ýugrulan nakyllar nesilden-nesle geçip gelipdir.

Kämil bilim ulgamy

Bilim, ylym ähli döwürlerde hem ösüşleriň binýady hasaplanyp, adamlaryň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň ilerlemeginiň gözbaşy hökmünde kämilleşdirilipdir. Bilim ulgamyny ösdürmek Gahryman Arkadagymyzyň turuwbaşdan üns merkezinde boldy. Hormatly Prezidentimiz döwlet Baştutany wezipesine geçen ilkinji günlerinden ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklary bilen birlikde, bilim, ylym ulgamyny ösdürmegi döwlet syýasatynyň möhüm ugry hökmünde öňe çykardy. Hormatly Prezidentimiz: «Ýaş neslimiziň bilim, ylym we hünär taýýarlygynyň dünýä derejesinde ýokary göterilmeginiň esasynda Watanymyzyň halkara jemgyýetçiliginiň iň ösen kuwwatly ýurtlarynyň birine öwrüljekdigine berk ynanýaryn» diýip, ýurdumyzyň öňdebaryjy döwletleriň hataryna goşulmagynda ýaşlaryň kämil bolmalydygyny belleýär. Ata Watanymyzyň geljegi bolan ýaşlaryň sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermegi, döwrebap bilim-terbiýe almagy, ylym, hünär öwrenmegi sport bilen meşgullanmagy, öwrenenlerini tejribede amala aşyrmagy üçin ýurdumyzda ähli şertler döredilen. Hormatly Prezidentimiziň bilim syýasatyny ösdürmek bilen bagly tagallalary netijesinde, ýaşlara berilýän bilimiň hili gowulandyrylyp, mazmuny has-da çuňlaşdyryldy. Ýurdumyzyň bilim-ylym ulgamy döwrebap derejede ösdürildi, okatmagyň ýokary hil derejesi