Bildirişler

Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara foruma gatnaşyjylara

Hormatly halkara foruma gatnaşyjylar! Gadyrly myhmanlar!

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýanyň Prezidentine we Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine hem-de Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowa Kazan şäheriniň 175-nji mekdebinde bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna getiren, olaryň köpüsiniň neresse çagalar bolmagy bilen bagly pajygaly waka zerarly çuňňur gynanç bildirdi. Türkmenistanyň Prezidenti şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň hem-de Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna we ýakynlaryna ýürekden gynanjyny hem-de medet beriji sözlerini beýan etdi, ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky dileglerini aýtdy.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy mynasybetli köp sanly gutlag hatlarynyň gelmegi dowam edýär. Döwlet we jemgyýetçilik işgärleri, diplomatlar, saglygy goraýyş we bilim edaralarynyň ýolbaşçylary iberen hatlarynda Beýik Ýeňşiň halkymyz üçin mukaddesdigini, ýurdumyzda watançylyk däplerine sarpa goýulýandygyny, söweş meýdanlarynda wepat bolan, gaýduwsyzlygyň, edermenligiň, mähriban topragy söýmegiň ýokary nusgasyny görkezen türkmen batyrlarynyň ýagty ýadygärligini ebedileşdirmäge aýratyn ähmiýet berilýändigini nygtaýarlar. Hatlary iberenler milli Liderimizi tüýs ýürekden gutlap, döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk, uzak ömür, Türkmenistany mundan beýläk-de ösdürmäge hem-de Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň maksatlaryna ýetmäge gönükdirilen ägirt uly işlerinde egsilmez güýç-gaýrat we täze üstünlikleri arzuw edýärler.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy mynasybetli köp sanly gutlag hatlarynyň gelmegi dowam edýär. Hatlarda we telegrammalarda türkmenistanlylaryň beýleki halklar bilen bilelikde, söweş meýdanlarynda edermenligiň, gahrymançylygyň nusgasyny görkezendikleri, tylda gaýratly zähmet çekendikleri nygtalýar. Olaryň Ýer ýüzünde parahatçylygyň bähbidine görkezen gahrymançylyklary baradaky röwşen hakyda nesilleriň ýüreklerinde hemişelik galar.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç!

Resmi habarlar

Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklary has-da ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň hem-de onuň kiçi komitetleriniň türkmen böleginiň ýolbaşçylary bellenildi. * * *

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy mynasybetli köp sanly gutlag hatlarynyň gelmegi dowam edýär. Döwlet hem-de jemgyýetçilik işgärleri, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, diplomatlar, işewürler öz gutlag hatlarynda we telegrammalarynda ata Watanymyzyň garaşsyzlygy, azatlygy ugrunda şirin janyny gurban eden türkmenistanly esgerleriň edermenligi baradaky hakydanyň minnetdar nesilleriň ýüreklerinde baky orun aljakdygyny nygtaýarlar. Gaýduwsyz esgerleriň söweş meýdanlarynda görkezen mertligi, batyrlygy, gahrymançylygy belent nusga hökmünde häzirki we geljekki nesiller üçin görelde mekdebi bolar.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Mähriban halkym! Eziz watandaşlar!

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Eziz halkym! Hormatly uruş weteranlary!

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Oraza baýramyny bellemek hakynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mähriban halkymyzyň bitewüligini, agzybirligini we jebisligini has-da berkitmek, türkmen halkynyň köpasyrlyk däp-dessurlaryna aýawly çemeleşmek, gymmatly ruhy baýlyklarymyzy gorap saklamak maksady bilen, şeýle hem Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 81-nji maddasyna laýyklykda, karar edýärin: