Bildirişler

Türkmenistanyň Prezidenti Belgiýanyň Patyşasyny gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Belgiýanyň Patyşasy Filippe hem-de ýurduň halkyna Türkmenistan bilen Belgiýa Patyşalygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny, iň gowy arzuwlaryny iberdi. “Biziň döwletlerimiziň arasyndaky gatnaşyklar birek-birege hormat goýmak, deňhukuklylyk, özara ynanyşmak ýörelgelerine esaslanýar. Türkmenistan ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň giňeldilmegine gyzyklanma bildirýär. Ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň geljekde-de bilelikdäki tagallalaryň netijesinde halklarymyzyň bähbidine mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynanýaryn” diýip, döwlet Baştutanymyz gutlag hatynda belleýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar Berdimuhamedowa Täze ýyl mynasybetli bagtyýarlyk we abadançylyk baradaky iň gowy arzuwlarymy kabul ediň!

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, türkmen halkynyň Milli Lideri jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç!

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Mähri Hojamgulyýewna Bäşimowa Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi. (TDH)

Türkmenistanyň Prezidenti Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Çehiýa Respublikasynyň Prezidenti Miloş Zemana hem-de ýurduň ähli halkyna Türkmenistan bilen Çehiýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny, iň gowy arzuwlaryny iberdi. “Biziň döwletlerimiziň arasyndaky gatnaşyklar birek-birege hormat goýmaga, deňhukuklylyga, özara ynanyşmaga esaslanýar” diýip, döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň giňeldilmegine gyzyklanma bildirýändigini nygtady we ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň geljekde bilelikdäki tagallalaryň netijesinde mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynam bildirdi.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, türkmen halkynyň Milli Lideri jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç!

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň adyna mähirli gutlaglar

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine bellenilmegi hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip kanuny taýdan ykrar edilmegi mynasybetli köp sanly gutlag hatlarynyň we telegrammalaryň gelip gowuşmagy dowam edýär. Hatlarda Gahryman Arkadagymyzyň öňde goýlan maksatlara ýetmekde alyp barýan işleriniň Türkmenistana Garaşsyz, Bitarap döwleti gurmakda uly üstünlikleri gazanmaga, halkymyzyň abadançylyk derejesini we ýurdumyzyň halkara abraýyny belende galdyrmaga mümkinçilik berendigi nygtalýar. Hatlary iberenler Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygyny tüýs ýürekden gutlap, berk jan saglyk, uzak ömür, bagtyýarlyk, asylly işlerinde mundan beýläk-de üstünlikleri arzuw edýärler.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna mähirli gutlaglar

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedowyň adyna Watan goragçylarynyň gününi baýram etmegiň öňüsyrasynda goşun generaly harby adynyň dakylmagy mynasybetli gutlag hatlary we telegrammalar gelip gowuşýar. Olarda häzirki günde döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda giň gerimli harby özgertmeleriň mynasyp dowam etdirilýändigi, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadynyň pugtalandyrylýandygy, Milli goşunyň kuwwatynyň artdyrylýandygy, harby gullukçylaryň, olaryň maşgala agzalarynyň ýaşaýyş-durmuş, gulluk şertleriniň gowulandyrylýandygy nygtalýar. Hatlary iberenler hormatly Prezidentimizi mähirli gutlap, tüýs ýürekden berk jan saglyk, uzak ömür, Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň röwşen geljeginiň bähbidine alyp barýan giň gerimli işlerinde uly üstünlikleri arzuw edýärler.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýyna gatnaşyjylara we ýurdumyzyň ähli ýaşlaryna

Hormatly gurultaýa gatnaşyjylar! Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary!

Resmi habarlar

Hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlygyny pugtalandyrmaga, goranmak ukybyny berkitmäge, çäk bitewüligini, konstitusion gurluşyny goramaga, howpsuzlygy, jemgyýetçilik, hukuk tertibini, kanunçylygy üpjün etmäge goşan uly şahsy goşantlary, gulluk borçlaryny göreldeli ýerine ýetirendikleri we söweşjeň taýýarlykda ýokary görkezijileri gazanandyklary üçin hem-de berkarar Watanymyza, merdana halkymyza köp ýyllaryň dowamynda birkemsiz gulluk edendiklerini, çeken halal, göreldeli zähmetini, döwletiň we jemgyýetiň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlaryny, önjeýli döwlet we jemgyýetçilik işlerinde gazanan uly üstünliklerini nazara alyp, şeýle hem Watan goragçylarynyň güni mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Permana gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň hem-de işgärleriniň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy. * * *