Bildirişler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Siziň Alyhezretiňiz!

Resmi habarlar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli ykdysadyýetimizde kärhanalaryň netijeliligini ýokarlandyrmak we bazar gatnaşyklary üçin amatly şertleri döretmek, şeýle hem ýurdumyzda geçirilýän at çapyşyklarynda guralýan goýumly oýunlaryň hilini häzirki döwrüň ösen derejesine laýyk getirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Maliýe we ykdysadyýet ministrligine, “Türkmen atlary” döwlet birleşigine birleşigiň garamagyndaky “Goýumly oýunlar, hyzmatlar we üpjünçilik” döwlet kärhanasynyň guramaçylyk-hukuk görnüşini üýtgedip, ony “Altyn bedew” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine bellenen tertipde öwürmek tabşyryldy. “Altyn bedew” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini esaslandyryjy hökmünde “Türkmen atlary” döwlet birleşiginiň Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyna — esaslyk maýadaky paýy 60 göterim möçberde paýly gatnaşmaga ygtyýar berildi.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Karary

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowa Türkmenistanyň «Türkmenistanyň ussat halypa seýsi» diýen hormatly adyny dakmak hakynda Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary bilen Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen halkynyň milli buýsanjyna, gözelligiň ajaýyp nusgasyna öwrülen behişdi bedewlerimiziň dünýädäki at-abraýyny belende götermek barada ägirt uly işler amala aşyrylýar. Hormatly Prezidentimiziň halkymyzyň çapyksuwarlyk, seýisçilik sungatyny belende galdyrmakda hem-de ahalteke atlarynyň nesil arassalygyny gowulandyrmakda, syna owadanlygyny kämilleşdirmekde we baş sanyny artdyrmakda, bu babatda halkara hyzmatdaşlygyny giňden ýola goýmakda, ösüp gelýän ýaş nesillerimizde atçylyk sungatyna bolan höwesi döretmekde bitiren aýratyn uly hyzmatlary ýurdumyzyň çäklerinden daşarda hem ykrar edilendir. Şonuň netijesinde biziň bedewlerimiz we çapyksuwarlarymyz daşary ýurtlarda geçirilýän iri gözden geçirilişleriň, abraýly atly sport ýaryşlarynyň hem-de at çapyşyklarynyň ýeňijileri bolýarlar.

Türkmenistanyň Kanuny

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygynyň orunbasary hakynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 80-nji maddasyna we «Türkmenistanyň Milli Geňeşi hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 12-nji maddasyna laýyklykda, Kasymguly Gulmyradowiç Babaýewi Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararlary

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen, Merettagan Gurbandurdyýewiç Taganow, başga işe geçmegi sebäpli, adalat ministriniň orunbasary wezipesinden boşadyldy. ***

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

Ozal habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň birinji mejlisinde milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň Başlyklygyna saýlanyldy. Bu waka türkmenistanlylar tarapyndan ruhubelentlik bilen garşylandy. Döwlet we jemgyýetçilik işgärleri, ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary gutlaglarynda bu wakanyň uly ynamyň hem-de halkymyzyň ýurdumyzy ösüş ýoly bilen ynamly öňe alyp barýan milli Liderimiziň töwereginde berk jebisleşendiginiň aýdyň subutnamasy bolup durýandygyny nygtaýarlar. Hatlary iberenler hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy şanly waka bilen mähirli gutlap, milli Liderimize tüýs ýürekden berk jan saglyk, uzak ömür, eziz Watanymyzyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan döwlet işinde mundan beýläk-de üstünlikleri arzuw edýärler. Milli Liderimize Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary Ç.Amanow, S.Berdimuhamedow, Ş.Abdrahmanow, Ş.Durdylyýew, M.Geldinyýazow, Ç.Gylyjow, R.Meredow, M.Mämmedowa, G.Müşşikow, E.Orazgeldiýew, B.Öwezow tüýs ýürekden çykýan gutlaglaryny ýolladylar.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti doganym Gurbanguly Berdimuhamedowa Mukaddes Oraza aýynyň gelmegi mynasybetli Siziň Alyhezretiňize hem-de Türkmenistanyň doganlyk halkyna tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymy we iň gowy arzuwlarymy ýollamak meniň üçin uly mertebedir.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalaryny bellemek hakynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 78-nji maddasyna laýyklykda, karar edýärin:

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Karary

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty karar edýär:

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlag

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Palestina Döwletiniň halkynyň adyndan we hut öz adymdan mukaddes Oraza aýynyň ýetip gelmegi mynasybetli Siziň Alyhezretiňize, doganlyk türkmen halkyna gutlaglarymyzy ibermek bizi begendirýär.