HABARLAR

Sungat — bakylyk aýdymy

Ak arzuwda gezen iller şu Watany bina bildi,Parasata barýan iller Pyragydan sena bildi,Maksady belent ykballar her aýdymy sena bildi,Bossanda açylan güller täze döwri pena bildi,Arşda-kürsde ruhy hümmet, sejde-kerem, keramatym,Arkadagly milli sungat — ak geljege dowamatym. Didaryn kaýda görmüşem, ýa gaýypdan sedamydyr,«Hüw-Hak» diýen bir derwüşe müň kysmat, müň jepamydyr,Ylhama erkim bermişem, jismim jana gedamydyr,Asmana golum sermişem, Ýa Ýaradan Hudamydyr,Arşda-kürsde ruhy hümmet, müň mertebe ybadatym,Ata-baba milli sungat — bakylyga dowamatym.

Köňül kelamy

Dabarasy dünýä dolan,Dana şahyr Magtymguly! Arzuwlary hasyl bolan,Dana şahyr Magtymguly! Baky beýik ýol gözlediň,Hakykat sözüň sözlediň,Bir beýik paýhas yzladyň,Dana şahyr Magtymguly!

Akyldar şahyra buýsanç

Paýhas ummanyny döredip duran,Geljegi nazarlap seredip duran.Sarpasy ýürekleň törüne dolan,Ýüreklerde baky ýer eden şahyr. Ýüregi Watana söýgüden doly,Ýagşy işe besläp niýeti-päli.Agzybirlik bilen uzaldyp ýoly,Kalplaryň töründe ýer eden şahyr.

Şygyr äleminiň ussady

Gündogaryň beýik akyldary Magtymguly Pyragynyň şygyrlary dünýä edebiýatynyň altyn hazynasyna öwrüldi. «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda akyldaryň doglan gününiň 300 ýyllygynyň halkara derejede bellenilýändigi onuň döredijiliginiň beýikligi bilen baglanyşyklydyr. Söz ussadynyň many-mazmuna baý şygyrlary bütin adamzady watansöýüjilige, agzybirlige, edep-ekramlylyga, ahlak arassalygyna, dost-doganlyga, halallyga çagyrýar. Nusgawy şahyrymyzyň «Berkarar döwlet istärin» diýip arzuwlan zamanasy Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň tagallasy bilen wysal boldy. Magtymguly Pyragynyň ajaýyp şygyrlarynyň dürli dillere terjime edilmegi beýik akyldaryň kämil döredijiliginiň halkara derejede ykrar edilýändiginiň beýanydyr. Beýik akyldaryň ömrüne we çeper döredijiligine aýratyn gadyr goýýan Gahryman Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan, ýiti zehininden dörän «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly goşgusynda akyldaryň çeper keşbi suratlandyrylýar. Bu ajaýyp şygyrda beýik akyldarymyza goýulýan sarpanyň çäksizdigi, çuňlugy duýulýar.

Nikola Tesladan paýhasly pikirler

«7/24. tm» №26 (213), 24.06.2024

Mag­tym­gu­la ma­ýyl alym

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüni Gündogaryň beýik akyldary we söz ussady Magtymguly Pyragyny öwreniş ylmynyň bat alan döwri hasaplamak bolar. Bu döwürde hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen beýik akyldaryň mirasy ählitaraplaýyn ylmy esasda öwrenilip, bu ugurda iş alyp baran alymlaryň bitiren hyzmatlaryna ýokary baha berilýär. Magtymgulynyň eserlerini öwrenmekde we dünýä ýaýmakda uly işleri bitiren alymlaryň hatarynda Gündogar edebiýatyny öwreniji Ýewgeniý Eduardowiç Bertelsi hormat bilen ýatlamak bolar. Ý.E.Bertels dünýä ylmynyň taryhynda pars, täjik, türki halklarynyň edebiýatyny öwrenen görnükli alym hökmünde bellidir. Ol ýaşlygyndan ylymlar dünýäsine aralaşyp, öz döwrüniň meşhur alymlary W.W.Bartoldyň, A.Samoýlowiçiň edebi mekdebinde terbiýelenipdir. Bu alymlaryň Gündogaryň müň öwüşginli edebi äleminden berýän sapaklary Ý.E.Bertelsiň bu ugra gönükmegine hem-de türkmen milli nusgawy edebiýaty bilen ýakyndan tanyşmagyna ýol açypdyr.

Ýedi yklymyň dilinde Magtymguly Pyragy

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty döwrebap ýokary okuw mekdepleriniň biridir. Institutyň mugallymlary we talyplary hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda we türkmen halkynyň Milli Lideriniň pedagogik taglymaty esasynda ýurdumyzyň bilim we ylym ulgamlarynda geçirilýän özgertmeleri durmuşa ornaşdyrmak ugrunda uly ruhubelentlik bilen zähmet çekýärler. Hormatly Prezidentimiziň dil, edebiýat, bilim, ylym, jemgyýet we dünýä tejribesini öwrenmek baradaky taglymatlary ýokary bilimli, päk ahlakly, belent ruhly hünärmenleri taýýarlamaga uly ýardam edýär. Institutyň esasy wezipesi ýurdumyzyň halk hojalygy üçin döwlet we daşary ýurt dillerini bilýän ýokary hünärli dilçileri we edebiýatçylary, daşary ýurt dili mugallymlaryny we terjimeçileri taýýarlamakdan ybaratdyr. «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda institutyň professor-mugallymlary hem-de talyplary akyldar şahyrymyzyň dürdäne paýhaslaryny dünýä dillerinde ýaňlandyrmakda özleriniň ukyp-başarnyklaryny görkezýärler. Magtymguly Pyragynyň häzirki wagta çenli daşary ýurt dillerine terjime edilen goşgularyny özleriniň okuw we kämilleşiş sapaklarynda dowamly peýdalanýarlar. Munuň ýene bir mysaly hökmünde Gahryman Arkadagymyzyň hem-de hormatly Prezidentimiziň döredip beren mümkinçi

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna

( Ýedi yklymyň dilinde Magtymguly Pyragy ) I’m worshipping to Magtymguly

Min­net­dar, ha­nym (He­ka­ýa)

Lengston HÝUZ,amerikan ýazyjysy Köçeden uzyn boýly, daýanykly aýal agyr ýantorbasyny egninden üstaşyry göterip barýardy. Daşyndan synlasaň ýarylaýjak bolup duran ýantorbada çekiç bilen çüýden başga ähli zat bara meňzeýärdi. Bezemen geýnüwli aýal gije sagat on bir töwerekleri bolanlygyna garamazdan, ýeke özi köçäniň boýuny syryp, maýdalyna barýardy. Birdenkä alagaraňkylykdan okdurylyp çykan oglanjyk aýalyň ýantorbasyny garbap almaga synanyşdy. Oglanjygyň batly zarbasyna ýantorbanyň kemeri üzülip allowarra gitdi, özi bolsa ýantorbanyň hemem öz agramyna tap getiribilmän, ýanýodadan aňyrlygyna tüwdürilip gitdi.

Lengston Hýuzyň goşgulary

Asudalyk Gitdim mazarlyga, Bir topar pida. Ýeňenmi, ýeňlenmi? Çykanok seda. Ebedi tümlükde Kim çykdy üstün? Aňşyrmak çetin.