HABARLAR

Poeziýa

MÖWSÜM Kirşi dartylan günler

Demirýol kyssaçylary

«7/24. tm», № 32 (115), 08.08. 2022 Oguz Ataý, türk ýazyjysy.

Arzyly kenaryň aýdymy

Ak ýollardan gadam urup gelýärsiň,Açyp Awazanyň hoştap säherin.Bir dem aýak çek-de,synla, Arkadag!Bu — Seniň heňňama çaýan äheňiň!Bu — Seniň sünnäläp guran Şäheriň! Bu — Seniň söýgüden guran Şäheriň! Yşkdan bina bolan genji mekanyň!Başlanýar bu ýerden nur saçyp dünýä,Dünýä nusga şalyk terjimehalyň!Iň röwşen taryhy Türkmenistanyň!

Şygryýet gämisinde awaza seýli

Perisypat gyzlaryň «Aý diýseň agzy bar, Gün diýseň gözi bar» diýlip taryp edilişi ýaly, güneşli Watanymyzyň hem dag ýerinde dagy, deňiz ýerinde deňzi bar. Şahyr Ata Atajanow: «Gül meňizli, gök deňizli, bagy-bossanym meniň» diýip wasp eden kenarynyň şu günki özgeren keşbini görenliginde, şirinden-şirin setirleriň gör, näçesini dörederdi! Sebäbi mawy deňiz bizi jana şypa howasy, tolkunly goýny bilen özüne çekýän bolsa, şahyrlar ondan ylham susup alýarlar. Gözel Awaza şygryýet gämisinde syýahat etmegiň lezzeti bir başga. Türkmenistanyň Gahrymany Gözel Şagulyýewanyň:

Şahyr köňülleriň nagşy

— Biz doganlyk medeniýetiniň ümmülmez baýlygynyň eýeleridiris. Biziň edebiýatymyzyň genji-hazynasyna doganlyk türkmen halkynyň beýik ogly Magtymguly Pyragy ägirt uly goşant goşdy. Pýotr BROWKA, belarus ýazyjysy.

Paýhasyň ebedi mekdebi

Her bir halkyň beýikligi onuň dünýä beren beýik ogullary bilen ölçenýär. Türkmeniň şeýle beýik ogullarynyň biri-de nusgawy şahyrymyz Magtymguly Pyragydyr. Bu günki gün diňe bir türkmen edebiýatyny däl, eýsem, dünýäniň nusgawy şygryýetini Magtymgulysyz göz öňüne getirmek mümkin däl. Şahyryň şygyrlary altynyň lowurdysy ýaly, adamzat kalbyna nur saçýar. Ol şygyrlar ynsan kalbyna ebedi ruhy-ahlak juwanlygy, terligi, tämizligi bagyşlaýar. Şahyryň nakyl bolup, aýdym bolup, dilden-dile geçip, dünýämizde hemişelik ýaşaýan dana setirleri bize özgeleriň gamy, iliň-günüň derdi, aladasy bilen ýaşamagy öwredýär. Onuň çeken hasraty döwrüniň, il-gününiň agysy:

Il-gün däne sözüm derman eýlese...

Halypa hakda dürli ýyllarda aýdylan sözleri okap çykanyňda bir zada göz ýetirýärsiň: Aradan on-ýigrimi ýyl, kyrk-elli ýyl geçendigine garamazdan, ol sözler dek şu gün, poeziýa bossanlygynyň şa gülüne öwrülen ussat şahyr hakda aýdylan ýaly. Diýmek, «Dünýäň depesine çykdygym hasap // Il-gün däne sözüm derman eýlese» diýýän Gözel halypa şygryýet dagyndaky häzirki mesgen eýlän belentligine baryp mundan ýarym asyrdanam öň ýeten ekeni... * * *

Saklanyp galan puratlar

1987-nji ýylyň tomus günleriniň birinde halypa halyçy, Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Jöwza Şahberdiýewa 50 ýyllyk ýubileýini belläpdir. Olaryň maşgalasy Türkmenistanyň halk ýazyjysy Hydyr Derýaýew bilen uzak ýyllar ýakyn gatnaşykda bolupdyr. Şol ýatda galyjy günde ussat ýazyjy hem çeper halyçy ýadygärlik üçin surata düşüpdirler. Ýörite habarçymyz.

Gupba

Aýterekler oýnaşan,Çagalygy boýlaşan,Soňra läle saýlaşan,Göwhergaş kümüş gupba. Şelpeleriň sazyna,Sümsüläň owazyna,Bat goşular ýazyna,Göwhergaş kümüş gupba.

Gündelikdäki ýazgylar

Islendik güýjüň akymyna täsir etjek güýç bar, ýöne wagtyň akymyna täsir etjek güýç ýok. * * *