HABARLAR

Tos­lan­ma­dyk wa­ka­lar

Ýuriý AWERBAH,rus küştçüsi, halkara grossmeýster Tanamaýandygym üçin...

Häzirki zamanyň akwarel suratlary

Göräýmäge akwarelde surat çekmek beýle bir kyn hem däl ýaly. Hatda eli ýaňy çotga tutan çagalar hem köplenç öz güýjüni ilki akwarelde synap görýärlerş. Şekillendiriş sungatyna içgin aralaşyp ugran adamlar wagtyň geçmegi bilen akrile ýa-da ýagly boýaglara geçýärler. Emma beýdilmegi akwarelde çekilen suratlaryň juda ýöntem bolýandygyny aňlatmaýar. Gaýtam tersine, akwarelde goýberilen islendik säwlik boýaglar guraşan badyna mese-mälim bolýar, ony soňra düzetmek synanyşyklary hasam göze dürtülip durýar.

Duýguly dünýä

MEN ÝENE... Men ýene bir derde ýolukdym öýdýän,Daraltdy dünýämi agras noýabr.Sap-sary ýapraklar — sap-sary öýmäň,Kesmeklän ýarany dören dogamy?

Şygryýet bossany

MÜMKIN BOLSA... Mümkin bolsa az salymlyk,Kaka, äkit çagalygma.Oýnawaç ber ellerime,Häzir meň güýjüm ýetenok,Syýadyr kagyz, galama.

Säher setirleri (Dostluk köprüsi)

NARGIZA ASADOWA, (Özbegistan). Wagt şeýle bir zat: ol nähilidir bir iş etseňem, etmeseňem, geçer durar. Onuň seni sarp etmegine ýol berme, sen ony peýdaly ulanmagy öwren.

DOWAM BOLSUN!

Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW Ýyllaryň hatar kerweni — Goja dünýäň hakydasy.Durmuş bir kitap ýalydyr,Her ýyl — täze sahypasy.

Dost sowgady (hekaýa)

(Aksona SAPARMEDOWANYŇ çeken suratlary.) Otaga salam berip giren Arslany atasy Aşyrmyrat aga gadyra gundap garşy aldy.

Dekabr

Ejem ala sygryn saganda gyşda,Oň elleri buza dönerdi üşäp,Şol günleri ýadyma salyp her ýyl,Ynha, dekabyram gelipdir hoşbap. Gerdeninde ak hünjüli possuny,Dahanynda sadap deý ak dişleri,Gel, dekabr, ak garyňy sepeläp,Hemem biraz azaltsana işleri!

Pelsepeler dünýäsinden

Ynam — başlangyç «Diňe özüne ynanýanlara ynanýandyrlar»

Ynanarmyň sen

Ylham ýaýlasynyň sözlerin tirip,Saňa barýan ýollaň ýakasyn syryp,Ter çemen güllerden bägüller bogup,Seni söýýän diýsem, ynanarmyň sen! Derýa kimin joşup kalbyňa aksam,Awara ýel deýin gapyňy kaksam,Bagtyň özi bolup roýuňa baksam,Seni söýýän diýsem, ynanarmyň sen!