HABARLAR

Oka, oýlan!

ÝALŇYŞ HASAP Ata möjek perzendini öz başyny çarap ýaşamaga uýgunlaşdyrmak üçin her gün ir säher bilen aw awlamaga ugradar eken.

Tapmaçalar (Körpelere okap beriň!)

Saýrar yşkynda,Şeýda bilbiller.Burk urýar ysly,Bagdaky ... Howp salsaň sürä,Niçik görünjek?!Çopan itindenGaçyp ýör ...

Bitaraplyk Arkadagyň kalbydyr

Arkadag! Size beýik sarpa bar!Sizde jemlenipdir Ýer-gögüň bagty!Sizde görýär älem baky hoş wagty,Siz bilen geljegmiz nurana — ýagty.

Terbiýe — gymmatly sermaýa

Watana, il-gününe wepaly perzentleri terbiýeläp ýetişdirmekde atalaryň pendi her bir döwrüň durmuş we terbiýeçilik ulgamyna ornaşýar. Hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabyndan.

Halypanyň sapaklary

— Ulularyň durmuşy bilen çagalaryň durmuşynyň arasynda edebi köpri gurmak Hemra Şirowyň döredijiligine mahsus özboluşly aýratynlykdyr. Hemra Şirowyň goşgularyny mekdep ýyllarymdan bäri höwes bilen okap gelýärin. Geçen asyryň ýetmişinji ýyllarynda türkmen edebiýatynda diňe çagalar üçin eserler ýazyp, şonuň bilen edebiýata giren ýazyjy-şahyrlar peýda boldy. Şol şygryýetde saýlananlaryň biri-de Hemra Şirow bolupdy. Hemra Şirowyň hiç kimiňkä meňzemeýän özbaşdak duýuş, pikirleniş, beýan ediş aýratynlyklary bar. Munuň şeýledigini türkmen çagalar edebiýatyny öwreniş ugry turuwbaşdan ykrar edipdi.

Şygryýet

Türkmen pagtasy Güneş kimin dünýä ýeter öwüşginiň,Altyndan gymmat sen, türkmen pagtasy.Bu gün bir supraly beýik maşgalaň,Töründe hümmet sen, türkmen pagtasy.

«Ýagşylykly günler baky ömürdir»

Türkmen şygryýetine özboluşly sesini goşmagy başaran, goşgularynda päklik, adamkärçilik ýaly mukaddes duýgulary wasp eden şahyr Rejepgeldi Mejikow 1958-nji ýylyň 30-njy ýanwarynda Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň Hakykat geňeşliginde eneden bolýar. Şahyr 1981-nji ýylda Sankt-Peterburgdaky döwlet uniwersitetiniň žurnalistika fakultetini tamamlaýar. Ol döredijilik ýoluna mekdep ýyllarynda başlaýar. Onuň «Seni göresim gelýär» atly ilkinji kitaby türkmen okyjylarynyň ünsüni özüne çekmegi başardy. Şahyr rus, özbek, pars dillerinde ýazylan şygyrlaryň birnäçesini türkmen diline terjime etdi. Dürli ýyllarda Balkan welaýatynyň «Zähmet baýdagy» (häzirki «Balkan»), Daşoguz welaýatynyň «Kommunizm ýoly» (häzirki «Daşoguz habarlary») gazetlerinde habarçy bolup işleýär. Ol 1997-nji ýyldan başlap, ömrüniň ahyryna çenli Türkmen telewideniýesiniň Daşoguz welaýaty boýunça habarçysy wezipesinde işleýär.

Ýabany pişik (Erteki)

Bir bar eken, bir ýok eken. Gadym zamanlarda semiz bir ýabany pişik bar eken. Ol semizlikden ýaňa otursa turup, tursa oturyp bilmeýär eken. Onsoň ol köp wagtdan bäri özbaşdak aw etmäge-de ýaramandyr. Şonuň üçinem günuzyn içerden çykman, doganlarynyň getirenlerini iýip-içse-de, olardan aýra ýaşamagyň pikirini edipdir. Onuň her gezek oba baranda, öý pişikleriniň ýaşaýşyna gözi gider eken. Olary her gezek görende-de: «Öý pişikleriniň ullakan bir bitirýän goşlaram ýok, şonda-da dürli-dümen naharlar bilen ine-gana garynlaryny doýrup bilýärler» diýip, içini gepleder eken. Ol öý pişigi bolmak niýeti bilenem bir gün oba barypdyr. Haýyp, semiz ýabany pişigiň bu hyýaly başa barmandyr, peşine düşen oba itleriniň deminden zordan gutulypdyr. Şu ýerde-de oňa öýlerden kowlan, obanyň çetlerinde enteşip ýören iki sany pişik gabat gelip, olaryň ýanynda galyberipdir.

Syrly depe (Hekaýa)

— Ertir saňa gymmatly bir zat görkezjek. Gyzyň pyşyrdap diýen ýaly aýdan bu sözleri Günhanyň böwrüne sanjy boldy. Onuň howy basyldy. Agyr ädimläp gyzyň ýanyndan gaýtdy.

Towşanyň çagasymy ýa-da...

Baryp oglan döwrümizde-de Pomma Nurberdiýewiň döredijiliginden habardardyk. Hasam onuň satiriki goşgularyny, dürli temadaky felýetonlaryny höwes bilen okaýardyk. Birneme soňrak Pomma aganyň «Gatakar» romany elime düşdi. Şony üç-dört günüň içinde okap çykanym ýadymda. Eser juda gowy täsir galdyrypdy. Ol köpleriň göwnünden turan borly. Muňa bir waka-da şaýatlyk edýär. Şol ýyllar kitap dükanlarynyň birinde aýlanyp ýördüm. Orta ýaşly bir adamyň satyja ýüzlenip: «Pomma Nurberdiň «Gatakar» romanynyň ikinji kitaby ýokmy? Haçan çykjagyny bileňzokmy?» diýip sorany ýadymda. Elbetde, satyjy muňa dürs jogap berip bilmedi. Rast «Gatakaryň» ikinji kitaby yzarlanylýan bolsa, diýmek, eser bihal däldir. 1966-njy ýylda şol wagtky Aşgabat etrabynyň «Zähmet» gazetinde korrektor bolup işleýärdim. Bir gün gazetiň suratçysy Aman Hümmedow bilen teke bazaryndaky çaýhana sowuldyk. Barsak, şol ýerde Pomma aga-da bar eken. Onuň sadalygyna, ýönekeýligine haýran galdym. Ýöne özüni alyp barşy, gep urşy, dilewarlygy onuň köp çarşenbäni başyndan geçiren adamdygyndan habar berýärdi.