"Diýar" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-56, 39-95-30, 39-95-23
Email: diyar-zurnaly@online.tm

Habarlar

«Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Halkara habarlar giňişliginde» atly halkara media forumy geçirildi

Düýn, Aşgabat şäheriniň «Arçabil» myhmanhanasynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli halkara media forumy geçirildi. Geçirilen çäräniň esasy maksady Türkmenistanyň daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri bilen bilelikde halkara hyzmatdaşlygyny pugatalandyrmakdan ybaratdyr. Foruma ýöriteleşdirilen düzümleriň, Türkmenistanyň hem-de dünýä döwletleriniň habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşyp, ýurdumyzyň üstünliklerini halk köpçüligine ýetirmek we täze tehnologiýalaryň kömegi bilen habar beriş serişdeleriniň tutýan orny kesgitlendi.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi — halkyň erk-isleginiň aýdyň şöhlelenmesi

24-nji sentýabrda paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygynyň öňüsyrasynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi. Döwletimiziň durmuşynda taryhy ähmiýetli waka öwrülen umumymilli maslahatyň gün tertibine ýurdumyzyň mundan beýläk-de okgunly ösüşini, halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilen düýpli özgertmeleri amala aşyrmagyň ileri tutulýan wezipeleri girizildi. Bu taryhy mejlise Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň düzümine girýän döwlet häkimiýet edaralarynyň ýolbaşçylary, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, welaýatlaryň, etraplaryň we şäherleriň häkimleri, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň agzalary, hormatly ýaşulular, ýurdumyzyň ähli sebitlerine wekilçilik edýän jemgyýetçilik wekilleri, beýleki çagyrylan adamlar gatnaşdylar.

Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygy mynasybetli halkara maslahat geçirildi

Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygy mynasybetli «Türkmenistanyň Garaşsyzlygy: halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň tejribesi we geljegi» atly halkara maslahat geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Aşgabatdaky Merkeziniň, daşary ýurtlaryň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň,  BMG-niň ýurdumyzda hereket edýän edaralarynyň ýolbaşçy düzümleri, şeýle-de döwletimiziň ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary hem-de talyp ýaşlary gatnaşdylar. Geçirilen halkara maslahatyna gatnaşyjylar institutyň baş binasynda ýaýbaňlandyrylan sergini synladylar. Sergide Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli ulgamlarynyň, pudaklarynyň gazanan üstünlikleri şöhlelendirildi.

«Diýarda» diýaryň waspy» atly döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlendi

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde «Diýar» žurnalynyň redaksiýasynyň hem-de Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda uludan toýlanylýan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllygy mynasybetli yglan eden «Diýarda» Diýaryň waspy» atly döredijilik bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi. Bäsleşigiň baş maksady ösüşlere beslenýän täze taryhy döwrümizi, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şöhratly menzillerini, Diýarymyzyň täsin ýerlerini, çar künjünde ýerleşýän gadymy ýadygärliklerimiziň döreýiş aýratynlyklaryny giňden wasp etmekden, döredijilik adamlarynyň ukyp-başarnyklaryny kämilleşdirmekden, olary döredijilik gözleglerine we üstünliklerine ruhlandyrmakdan ybaratdyr. Döredijiligiň dürli ugurlary boýunça geçirilen bäsleşige ýurdumyzyň çar künjünden döredijilik işleriniň ençemesi hödürlendi. Eminler topary tarapyndan bäsleşige hödürlenen işleriň her biri seljerildi hem-de olaryň iň gowulary ýeňiji diýlip ykrar edildi. Şeýlelikde, üç sany baýrakly orun hem-de tapawutlanan işler üçin höweslendiriji baýraklar kesgitlenildi.

Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIV maslahaty geçdi

Şu gün paýtagtymyzda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIV maslahaty geçirildi. Maslahaty açmak bilen Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Prezidenti Gahryman Arkadagymyz Dünýä türkmenleriniň maslahatyny ýurdumyzyň Garaşsyzlyk toýunyň dabaraly bellenýän günlerinde geçirmegiň däbe öwrülendigini aýratyn nygtady hem-de bu maslahatyň ägirt uly özgerişlikleriň amala aşyrylýan döwründe geçýändigine ähmiýet berdi. Türkmenistanyň Prezidenti Arkadagly Serdarymyz Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIV maslahatyna gatnaşyjylara Gutlag hatyny iberdi. Soňra hasabat bilen çykyş etmek üçin Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Prezidentiniň orunbasary Rejep Bazarowa söz berildi. Ol öz çykyşynda birleşigiň bir ýylda alyp baran işleri bilen tanyşdyrdy hem-de dünýä türkmenleriniň ýurduň ykdysadyýetiniň pajarlap ösmegine özleriniň mynasyp goşantlaryny goşýandyklaryny aýtdy. Olar öz işlerinde Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlaryndan hem-de şol başlangyçlary üstünlikli dowam etdirýän Arkadagly Serdarymyzyň tabşyryklaryndan ugur alýandyklaryny belläp geçdi. Ýurtlaryň arasynda dost-doganlygy berkitmek ugrunda dünýä türkmenleriniň alyp barýan netijeli işleriniň mundan beýläk hem dowam etdiriljekdigi nygtaldy.

Sungatda Garaşsyzlygyň waspy

      Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe amala aşyrylýan il bähbitli döwletli tutumlar, şanly wakalara beslenýär. Bu rowaçlyklarda ýurdumyzyň her bir ulgamy bilen bir hatarda milli medeniýetimiz, sungatymyz hem uly ösüşlere eýe bolýar. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylymyzda hem halkymyzyň buýsanjy goşalanyp, arzuwlara ganat, ylhamlara joşgun berýär. Elbetde, biziň taryhymyza bezeg berýän, durmuşymyzyň her bir pursatyny janlandyrýan zat sungat eserlerimizdir. Şekillendiriş sungatynda hem halkymyzyň taryhy, medeni gymmatlyklary, döwrümiziň beýik ösüşleri suratkeşleriň işlerinde öz beýanyny tapýar. Onuň islendik ugry özüniň özboluşlylygy aýratynlygy, täsinligi bilen seni özüne bendi edýär.            Häzirki wagtda ýurdumyzda suratkeşlik döredijiligine bagyşlanan sergiler, bäsleşikler yzygiderli guralýar. Şekillendiriş sungaty hem dünýäni açmaga, adamlara ruhy lezzet bermäge mümkinçilik döredýär. Çuň mazmunly, döwrebap, kämil eseri döredip, her bir edýän işiňden lezzet almagy başarmak bolsa ussatlara mahsusdyr. Döredýän eserleriniň üsti bilen ýaş nesli watançylyk ruhunda terbiýelemek, aslyňa, milliligiňe buýsanç döretmek bagtyýarlygyň, ruhubelentligiň nyşanydyr. Muňa Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 32 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli “Garaşsyz Diýarym – mähriban Wa

«Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi

Türkmenistanyň Mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda ýagny, 2023-nji ýylyň 12-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň çäklerinde dutarçy bagşy-sazandalaryň arasynda geçirilýän «Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. Ýurdumyzyň ähli ýerlerinden bäsleşigiň deslapky tapgyrlarynda ýeňiji bolmagy başaran ýaş dutarçy bagşy-sazandalar gatnaşdylar. Bäsleşigiň jemleýji tapgyrynda ilki bilen, bäsleşige gatnaşyjylar «Çalsana, çalsana, çalsana bagşy!» atly edebi aýdymy bilelikde ýerine ýetirdiler.  

«Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşiginiň jemi jemlendi

Düýn Ahal welaýatynyň Nowruz ýaýlasyndaky «Türkmeniň ak öýi» binasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň çäklerinde yglan edilen zehinli çagalaryň «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. Ýürekleri buýsançdan doly zehinli çagalaryň gatnaşmaklarynda «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşiginiň jemleýji konserti uly şatlyk-şowhuna beslendi. Hormatly Prezidentimiziň «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» atly bäsleşigine gatnaşyjylara iberen gutlagynyň okalmagy çagalaryň göwün guşuny ganatlandyrdy. Jemleýji tapgyra Aşgabat şäherinden we Arkadag şäherinden hem-de welaýat tapgyrlarynda ýeňiji bolan çagalar we çagalar döredijilik toparlary gatnaşdylar.

Güýz paslynda möwsümleýin keselleriň öňüni almak üçin peýdaly maslahatlar:

·        Sagdyn durmuş ýörelgesini berjaý etmeli, arassa agyz suwuny ýeterlikli mukdarda kabul etmeli; ·        Bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaly;

«Ýola çyksaň ýol hereketiniň kadalaryny berjaý et!»

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň jaýynda «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly ýol hereketiniň howpsuzlygy boýunça «Ýola çyksaň ýol hereketiniň kadalaryny berjaý et!» atly maslahat geçirildi. Maslahady Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň guramaçylyk we syýasy işler bölüminiň partiýa guramaçysy Didar Meredow alyp bardy. Maslahatda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty, ylym-bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty komitetiniň agzasy Nepes Rozyýew, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Metbugat merkeziniň bölüm müdiri Toýly Abdyllaýew, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň guramaçylyk we syýasy işler bölüminiň partiýa guramaçysy Hydyr Myradow, Aşgabat şäheriniň 45-nji çagalar bagynyň müdiri, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň işjeň agzasy Maral Pirliýewa, Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň milli merkeziniň saglygy goraýyş işgärleriniň Kärdeşler Arkalaşygy boýunça utgaşdyryjysy Parahat Kakajaýew dagy çykyş edip, ýol hereketiniň kadalary babatda söhbet etdiler.

Bilimler we talyp ýaşlar güni

Şü gün ýurdumyzyň ähli künjeklerinde bilimler we talyp ýaşlar güni bellenildi. Bu gün Watanymyzyň durmuşynda uly orun tutýan ajaýyp baýramlarynyň biridir. Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen eziz Diỳarymyzda bu baýramçylyk mynasybetli bir bada 3 sany täze ýokary okuw mekdepleriniň düybi tutuldy. Ylaýta-da, täze 2023-2024-nji okuw ýylyny dabaraly nyzamlar bilen garşylan bilim edaralarynda geçirilen ilkinji sapaklarda, Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Serdarymyzyň tagallary esasynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ajaýyp üstünlikleri baradaky söhbetdeşler ýaş nesillerimiziň kalbyny buýsanja besledi. 

Arkadag şäherindäki bilim toplumynyň açylyş dabarasy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda ýurdumyzda giňden bellenilýän Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli Arkadag şäherinde täze bilim edaralarynyň birnäçesi açylyp ulanmaga berildi. Şolaryň hatarynda Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy, Saçly Dursunowa adyndaky lukmançylyk orta hünär okuw mekdebi, Berdimuhamet Annaýew adyndaky mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi, Sahy Jepbarow adyndaky ýörite sungat mekdebi, Şükür bagşy adyndaky çagalar sungat mekdebi, şeýle-de okuw-terbiýeçilik toplumy, ýöriteleşdirilen mekdepler we çagalar baglary açyldy. Türkmenistanda ilkinji «akylly» şäher bolan Arkadag şäherinde täze bilim edaralarynyň dabaraly ýagdaýda açylmagy bilim işgärlerine, talyplara, okuwçylara hem-de körpelere ajaýyp baýramçylyk sowgady boldy.

Täze binalar toplumynyň düýbi tutuldy

Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň täze binalar toplumynyň düýbi tutuldy. Dabara ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, daşary ýurtlaryň, halkara guramalaryň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň ýolbaşçylarydyr wekilleri, bilim işgärleri, talyp ýaşlar gatnaşdylar. Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň ugrunda bina ediljek Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty 5 müň orunlyk bolup, «Ajaýyp-gurluşyk» hususy kärhanasy tarapyndan bina ediler. Institutyň binalar toplumyny 2026-njy ýylyň sentýabr aýynda ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak göz öňünde tutulýar.

Hoş habaryň yzysüre

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan ýaşlar baradaky döwlet syýasaty hormatly Prezidentimiz tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýär. Watanymyzyň geljegi bolan ýaşlar ýurdumyzda her bir amal edilýän beýik işlere bu günki gün işjeň gatnaşýarlar. Günsaýyn özgerýän durmuşymyzyň özenine göz ýetirýän, täzeçe pikirleri öňe sürýän ýaşlarymyza eziz Diýarymyzda kalbynda gaýnap joşýan ylhamlaryny ýüze çykarmaga giň ýol açylýar. Täze-täze üstünliklere, ýeňişlere eýe bolan Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylymyzda bolsa ýaşlaryň ykbalyna täsir etjek, olara goldaw bermegiň anyk ugurlaryny kesgitlejek ähmiýetli taryhy pursatlar yzygiderli bolup dur. Ine, şolaryň biri hem Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň ÝUNESKO-nyň Bütindünýä Ýaşlar jemgyýetiniň resmi agzasyna kabul edilmegidir. Şu gün paýtagtymyzyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň ÝUNESKO-nyň Bütindünýä Ýaşlar jemgyýetiniň resmi agzasyna kabul edilmegi mynasybetli «Türkmenistan – ÝUNESKO: Bütindünýä ýaşlar jemgyýetiniň strategik hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmekde türkmen ýaşlarynyň orny» atly dabaraly maslahat geçirildi. Maslahata paýtagtymyzyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinden wekiller, ýolbaşçylar, ýaşlar, köpçülikleýin habar beriş serişdelerinden wekiller gatnaşyp, onda ÝU

Şu gün «Türkmenistan – ÝUNESKO: abadançylygyň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) agzalygyna kabul edilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli dabaraly maslahaty geçirildi. ÝUNESKO Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça ýöriteleşdirilen edarasydyr. ÝUNESKO-nyň esasy maksatlarynyň arasynda bilim, ylym we medeniýet ulgamynda ýurtlaryň we halklaryň arasyndaky hyzmatdaşlygyň giňeldilmegi arkaly parahatçylygyň we howpsuzlygyň ösdürilmegi esasy orun alýandyr.

Hazar deňzi — dostluk deňzi

Şu gün Awaza milli syýahatçylyk zolagynda Hazar deňziniň güni mynasybetli «Hasyl» dynç alyş we sagaldyş merkezinde «Hazar deňzi — parahatçylyk we dostluk deňzi» atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

«Mähir siňen nepislik» atly maslahat geçirildi

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň binasynda «Mähir siňen nepislik» atly maslahat geçirildi. Maslahat türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň maşgalasy, Arkadagly Serdarymyzyň käbesi Ogulgerek Berdimuhamedowa Ogulabat ejäniň elinden çykan we nepisligiň nusgasyna öwrülen alajalary hem-de olary örmek üçin niýetlenen iş guralyny Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýine sowgat bermegi bilen baglanyşykly guraldy. Dabaraly çäre, milli mirasymyza, amaly-haşam sungatynyň dürli görnüşlerine bagyşlanan ajaýyp sergi bilen başlady. Sergä ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan ene-mamalarymyz, çeper elli gyz-gelinlerimiz özleriniň sungat eserleri bilen gatnaşdylar. Aýdym-sazly dabaraly maslahatda çykyş edenler türkmen halkynyň eli çeper zenanlarynyň, şol sanda özboluşly görelde mekdebini döreden Ogulabat ejäniň elinden çykan milli gymmatlyklar häzirki döwürde dünýäde giňden meşhurdygyny bellediler. Aýratyn-da, türkmen zenanynyň döreden alajasynda gudratly, ruhy güýjüň bardygyny halypalar öz çykyşlarynda nygtadylar. Şeýle-de maslahatda Arkadagly Serdarymyzyň käbesi Türkmen halysynyň milli muzeýine baranda haly dokamagyň aýratynlyklary, çitimleriniň inçeligi, uzak ýyllaryň dowamynda dokan halylary, haly gölleriniň her welaýata mahsus aýratynlygy, görkezen ussatlyk sapagy barada çykyş edenler belläp, şeýle nepis sungatyň ý

Türkmen-Täjik gatnaşyklary — hoşniýetli goňşuçylygyň nusgasy

Türkmenistanyň esasy hyzmatdaşlarynyň biri bolan Täjigistan Respublikasy Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda ilkinjileriň hatarynda ýurdumyzyň öňe sürýän ikitaraplaýyn, döredijilikli başlangyçlaryny yzygiderli esasda ösdürýär. Muny biz Garaşsyzlygyň ilkinji günlerinden Türkmenistan bilen Täjigistanyň gadymdan gelýän dostana gatnaşyklaryny, döwrüň talaplaryndan ugur alyp, ösdürýändiklerine aýdyň göz ýetirýäris. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan we Täjigistan 1993-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda iki döwletiň arasynda diplomatik gatnaşyklary ýola goýmak hakynda Teswirnama gol çekdi. Geçen 30 ýyldan gowrak wagtyň içinde ýola goýlan deňhukuklylyk, hoşniýetli goňşuçylyk hem-de birek-birege ynanyşmak ýaly esas goýujy gatnaşyklaryň binýady barha berkeýär. Bu günki günde syýasy, söwda-ykdysady, ylmy-tehniki, medeni-ynsanperwer we beýleki ugurlarda ýola goýlan hyzmatdaşlygyň barha rowaçlanmagy aýdylanlary doly tassyklaýar. Ylaýta-da, sebit we halkara meseleleri babatda iki döwletiň garaýyşlary doly gabat gelýär. Ýurtlar GDA-nyň tertipnamalaýyn we pudaklaýyn edaralarynyň çäklerinde, halkara guramalaryň ençemesinde Merkezi Aziýada howpsuzlygyň üpjün edilmegi boýunça üstünlikli aragatnaşyk saklaýarlar.

Türkmenistan – Özbegistan dost-doganlyk ýolunda

Batly depginler bilen ösýän ýurdumyzyň halkara gatnaşyklaryny üstünlikli dowam etdirmekde hormatly Prezidentimiz möhüm işleri alyp barýar. Türkmenistan döwletimiz goňşuçylyk gatnaşyklarynda dost-doganlyk, birek-birege ynanyşmak hem-de hormat goýmak ýörelgelerine eýermek bilen, ýakynyny dosta, dostlaryny dogana öwürmegi başardy. Muňa wagt synagyndan geçen türkmen-özbek dostana gatnaşyklarynyň mysalynda hem aýdyň göz ýetirmek bolýar. Heňňamyň çuňluklaryna aralaşsaň, türkmen bilen özbek halkynyň bir kökden suw içip, kemala gelen uly bir daragtyň şahalaryna çalymdaşdygyna göz ýetirýärsiň. Türkmenler bilen özbekler elmydama goňşy oturypdyr. Bir obada ýaşap, bir tamdyrda çörek bişirip, bir howadan dem alyp, bir derýadan suw içipdir. Ol biziň häzirki zamanamyzda-da hut şeýle. Siňe syn etseň, däpdir dessurynda, yrymdyr ynançlarynda, görüm-göreldesinde iki halkyň arasyndaky umumylyklar barmak basyp sanardan juda kän.

Mukaddesligiň kökleri bir

 Türkmen, özbek we täjik halklarynyň taryhdan gelýän gündogar halklary hökmünde biri-birlerine meňzeş milli däp-dessurlary sanardan kändir. Birek-birege mahsus hoşniýetli medeni aýratynlyklar kökleriň birligini görkezýär. Medeniýetiň umumylaşan şekilindäki adatlar bolsa gadymylygyna garamazdan, bu güne çenli her millet tarapyndan ygrarly saklanyp gelinýär. Ine, şeýle mukaddeslikleriň biri-de saçak başynyň soltany, hatda owuntygy hem keramatly hasaplanylýan çörekdir. Türkmen halky çöregi ynsanyň ýüzüne deňeýär. Şonuň üçin hem ene-mamalarymyz ony bişirenlerinde owadan bişirmäge çalyşýarlar. Gün nuruna lowurdap, tamdyrdan çykan çörekler ojagyň rysgal-bereketini aňladýar.