Diýar

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-56, 39-95-30, 39-95-23
Email: diyar-zurnaly@online.tm

Habarlar

Döwletlilik baýramy

Aýdymlar aýdylsyn, çalynsyn sazlar,Giňden guraň bu gün baýram döwresin.Beýik Garaşsyzlyk günüdir bu gün, Türkmenistan atly beýik döwletiň! Giň jahanda gözüm açyp gördügim,Ata ýurdum, gözlerimde göreçsiň!Bu söz aýdym bolup belent ýaňlanýar:«Türkmenistan — eziz mekan Garaşsyz!»

Altyn güýzüň aýratynlygy Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze sport desgasyny açmagy bilen utgaşdy

Ýurtda giňden bellenilýän Bilimler we talyp ýaşlar gününiň esasy wakasy Aşgabat şäherinde ýaýbaňlandy. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurduň paýtagtynda Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň edara binasynyň hem-de Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň sportuň olimpiýa görnüşleri fakultetiniň binalar toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Ýörelgedir şu günüme, geljegime

Watan gymmaty, oňa söýgi, Watany gözüň göreji deý goramak, il-ýurduň bagtyýar günleri üçin ak ýürekden zähmet çekmek — milleti, halky agzybirligiň daşyna mäkäm jebisleşdirýän mukaddes ýörelgedir. Halkymyzyň asyrlar aşyp gelýän ýagşy dessurlarynyň we türkmen halkynyň döreden bu milli ýörelgeleriniň bolsa hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda we şanly Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk toýunyň öň ýanynda halkymyza sowgat eden «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze kitabynyň sahypalaryndan tapmak bolýar. Zehin bilen ylhamyň sazlaşygy esasynda dörän bu ajaýyp ylmy-didaktiki eseri onlarça ylmy kitaplaryň dowamaty hökmünde türkmeniň baý, özboluşly taryhyny, ýol-ýörelgesini beýan edýän gymmatly hazyna hasaplamak bolar. Asyrlaryň jümmüşinden şu günlere gelip ýeten milli mirasymyza sarpa goýmakda, agzybirligi berkitmekde, geljege beýik ynamy artdyrmakda Gahryman Arkadagymyzyň çuň zehininden dörän eserleri ýol görkeziji bolup hyzmat edýär. Dünýäň ýüzünde birnäçe ylmy monografiýalary bilen tanalýan milli Liderimiz «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynda halkymyzyň müňýyllyklara uzaýan durmuş ýoly hakynda: «Häzirki zamanyň köki geçmişde, şahalary geljekde» diýen ýaly özüniň parasatly oý-pikirlerini beýan etmek bilen, milletimiziň däp-dessurlaryna, olaryň Watanyň abadançylygyny üpjün etmekde, häzirki nesilleri terbiýelemekde eýeleýän ornuna möhüm ähmi

Kitapdaky dürdäne setirlerden:

Adam gymmatlygy hakyndaky düşünje şu zamanyň derwaýys ýörelgesidir. Çünki taryh ýaşaýşyň asyl maksadynyň adamlardadygyny, olaryň durmuşa gatnaşygyndadygyny anyk beýan etdi. Häzirki döwür ýaşaýşyň manysynyň, ilkinji nobatda, adama goýulýan gadyr-gymmatdan başlanýandygyny ykrar etdi. Şonuň üçin hem biziň döwrümizde dünýäniň dynuwsyz hereketini hut adamlar barasyndaky maksatda jemleýän taglymatlar rowaçlanýar. ***

Garaşsyzlyk — ganatydyr döwrümiň (Publisistika)

Wagt bizi uly tizlik bilen öňe alyp barýar. Düýn-öňňin bir tötänlik bilen Garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynda kagyza geçiren ýazgylarymyň üstünden bardym. Okadym, oýlandym. Ol setirlerde öz döwrüniň «demi» bardy: Syýasy garaşsyzlyk — bu milli özbaşdaklykdyr!

Döwür bilen deň gopup...

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli, deňhukuklylyk ýörelgelerine eýerýän daşary syýasatynyň netijesinde Türkmenistan dünýäniň beýleki döwletleri bilen bir hatarda, ýakyn goňşy döwletleri bilen dostlukly gatnaşyklary barha giňeldýär. Häzirki wagtda dünýäniň ösen döwletleri Türkmenistan bilen elektrik energetika pudagy babatynda hyzmatdaşlyk etmäge uly gyzyklanma bildirýärler. Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen uly möçberli maýa goýum taslamalarynyň birnäçesi öňe sürlüp, olaryň aglabasy bu pudagy diwersifikasiýalaşdyrmak bilen ykdysady kuwwatymyzy artdyrmaga gönükdirilýär. Şeýle hem elektrik energiýasynyň ulanylyşynyň netijeliliginiň ýokarlanmagy, energiýanyň aýawly saklanmagy, pudaga sanly innowasion tehnologiýalaryň we döwrebap dolandyryş usullarynyň ornaşdyrylmagy, ekologiýanyň gorap saklanmagy hem-de energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleriniň ulanylmagy, energiýa göterijileriň halkara üstaşyr geçirilişini deňhukukly we adalatly esasda amala aşyrylmagy baradaky meselelere aýratyn üns berilýär.

Dilleriň senasy watan

Gahrymançylykly ýollary geçen türkmen milletiniň däpleriniň binýadynda bitewülik, abadançylyk, halallyk, wepalylyk ýörelgeleri ýatandyr. Ata-babalarymyz erkin, garaşsyz, berkarar döwletli bolmak arzuwynda ýaşapdyr. Bu arzuw olaryň aňyna, ruhuna doly ornapdyr. Halkyň milli, ruhy baýlygy bolan aýdym-sazynda, urp-adatynda, däp-dessurynda hem Garaşsyzlyk arzuwy öz beýanyny tapypdyr. Muňa Magtymguly Pyragynyň: Gurdugym aslynda bilgil,Bu zeminiň myhydyr,Erer ol erkin mydam,Budur türkmen binasy,

Ykdysady ösüşe mynasyp goşant

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda amala aşyrylýan durmuş-ykdysady maksatnamalar öz oňyn netijelerini berýär. Türkmenistanyň senagat, gurluşyk, jemagat hojalygy ulgamlary milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň biridir.  Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde toplumyň kärhanalary innowasion esasda ösýär we döwrebaplaşdyrylýar. Önümçilige ýokary tehnologiýalar ornaşdyrylýar. Ýurdumyzyň baý tebigy serişdeleriniň — çig malynyň esasynda köpdürli hem-de bäsleşige ukyply önümleriň çykarylyşynyň möçberi yzygiderli artýar. Köp pudakly milli ykdysadyýetimizi innowasion esasda ösdürmek, sebitleri özgertmek we täze önümçilikleri gurmak boýunça uly möçberli işler alnyp barylýar. Mysal üçin, täze gurlan desgalaryň hatarynda Baýramaly şäherinde bina edilen polietilen haltajyklaryny we polipropilen turbalary öndürýän kärhanany görkezmek bolar. Kärhananyň kuwwatlylygy dürli polietilen örtüginiň 1 müň 800 tonnasyny we ölçegi 20-80 millimetr bolan ýokary hilli polipropilen suw geçiriji turbalarynyň 257 tonnasyny çykarmaga ukyplydyr.

Altyn derim — rysgalym

Oba adamlary täsin bir miwäni ýa-da bakja ekinini görseler: «Bäý-bä, munuň üýtgeşikligini» diýen sözi içinden aýtsalar aýdar welin, daşyndan: «Tüweleme, yhlasy-ha ýerine düşüpdir» diýerler. Munuň özi zandyhalal, öz rysgyna kanagatly, päk niýetli türkmen aga mahsus häsiýetdir. Gubadag etrabyndaky 47-nji orta mekdepde indi, biregne 30 ýyly atan başlangyç synp mugallymy Ýegendurdy Dowulbaýewiň hususy mellek ýerinde ösdürip ýetişdirýän äpet kädileridir täsin bakja önümlerini synlanyňda, şeýle duýgulary başdan geçirýärsiň. Ömrüniň ýarym asyrdan gowrak döwrüni mele toprak bilen baglan, mugallyma goňşy oturan oba ýaşulusy Täçmyrat aga bilen söhbetdeş bolanymda, gürrüňimiz Ýegendurdy mugallymyň ösdürip ýetişdirýän bakja ekinlerine syrygyp gitdi. Şonda ol: — Oba adamlarynyň köpüsi bellibir kärde ýa-da wezipede işleýändigine garamazdan, öz hususy mellek ýerinde gök-bakja ekinlerini ösdürip ýetişdirip, agşamara işden ýadap gelenlerinde oňa guwanmak arkaly ýadawlygyny çykarýandyr. Bu ir säherde-de şeýle. Daň tümlüginiň paýawlap, nurly Günüň tyglary säher dymyşlygyny böwüsmänkä, öz elleri bilen ösdürip ýetişdiren bag-bakjalarynyň içinde gezim eden adam Behişt bagyna seýil eden ýalydyr. Şol adam günüň dowamynda özüni şähdaçyk we ruhubelent ýagdaýda duýar. Çünki Gün dogmanka, meýdanlarda ynsanlara rysgal--bereket paýlaýan perişde-melekler gezim edermiş. Ýeri ýer etmek, ondan bereketli hasyl a

Ekologiýa syýasaty — syýahatçylygyň kuwwaty

Häzirki wagtda syýahatçylyk döwlet syýasatynyň sazlaşykly we ýokary depginde ösýän möhüm pudaklarynyň biridir. Döwlet Baştutanymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda syýahatçylygy ösdürmegiň dürli ugurlary boýunça netijeli işler alnyp barylýar. Milli Liderimiz paýtagtymyzy toplumlaýyn özgertmegiň strategiýasynyň esasy hökmünde baş şäherimizi durmuş ulgamlaryň iri halkara merkezine öwürmek wezipesini öňde goýýar. Paýtagt şäherimiziň gözel ýerlerine, aýratyn-da, Ginnesiň Rekordlar kitabyna girizilen ymaratlaryna hem-de ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň görnükli sanawyna girizilen Nusaý galasyna gezelenç etmek syýahatçylarda uly täsir galdyrýar. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň gözel künjeklerinde köpsanly dynç alyş merkezlerini gurduryp, raýatlaryň sapaly dynç almagy üçin amatly şertleriň döredilmeginiň möhümdigini yzygiderli nygtaýar. 2020-nji ýylyň 15-nji iýunynda hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda paýtagtymyzyň demirgazygynda açylyp ulanmaga berlen «Altyn köl» dynç alyş zolagy hem ýurdumyzda ekologiýa abadançylygynyň üpjün edilmegine hem-de ilatyň ýokary derejede medeniýetli dynç almagyna gönükdirilen nobatdaky şatlykly wakadyr.

Kämilleşýän kanunçylyk raýat jemgyýetiniň daýanjydyr

Häzirki zamanyň häsiýetli aýratynlygy barha kämilleşýän raýat jemgyýetiniň kemala gelmegidir. Hukuga we hususy eýeçilige daýanýan jemgyýetçilik gatnaşyklarynyň ulgamynyň döredilmegi raýat jemgyýetiniň möhüm talaplarynyň biridir. Şoňa görä, häzirki döwürde adamlar ýaşaýyş-durmuş işjeňligine ýykgyn edýärler. Bu bolsa döredijilikli zähmetiň esasynda gazanylýar. Hakykatdan-da, hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly: «Ösen jemgyýet adamyň ukyplaryna, güýç-gaýratyna, döredijiligine daýanýar». Aýdyň maksat her bir ynsanyň güýç çeşmesine öwrülip, ony belent sepgitlere ýetirýär. Raýat jemgyýeti ilkinji nobatda sosial ulgamda jemgyýetiň her bir agzasynyň, döwlete degişli bolmadyk birleşmeleriň bähbitlerini goraýar hem-de jemgyýetçilik ösüşe mäkäm esas döredýär. Diňe durnukly ösüşi üpjün edýän döwlet onuň üçin ygtybarly ýollary açmaga ukyply bolýar. Raýatlaryň, olaryň birleşmeleriniň arasyndaky jemgyýetçilik gatnaşyklaryny berkitmegiň döwrebap usullaryny saýlap almak hem şol ýollaryň biri hökmünde häsiýetlendirilýär. Hormatly Prezidentimiziň başyny başlan dünýä tejribesinde giňden ýaýran iki palataly kanun çykaryjy ulgamy döretmekligiň möhüm ykdysady, syýasy, sosial we ruhy-medeni taraplary bar.

Iýseň miwe, gezseň saýa (Publisistika)

Bag ekmek tebigatyň gujagyndaky ýer depderçesine müdimilik adyňy ýazmakdyr. Bag ekene sogap, miwesini yrýa etmän ýygnana rysk ýagar eken. Bir tanap boz ýeri gür baglyga öwürmek üçin, gör, näçe zähmet çekilýär. Käbir agaçlar miwesi üçin ekilýän bolsa, kölegesi üçin ekilýän daragtlar hem bolýar. Geliň, onda hem salkyn saýaly, hemem datly miweli üzüm agajynyň käbir artykmaçlyklary barasynda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň «Ýaşyl depe» geňeşliginiň ýaşaýjysy, tejribeli bagban Dawut Tüýlekowyň beren gyzyklydan täsin gürrüňlerine gulak goýalyň!

Halal gazanjyň höziri (Zarisowka)

Halallyk. Bu ata-baba gursagymyza guýlan düşünje. Halal zähmetden gazanylan baýlygyň hümmetli, bereketli bolýandygy barada durmuşy mysallara köp duş gelýäris. Adam öz ukyp-başarnygyna görä zähmet çekip, kesbinden kemal tapýar. Aýratynam, elleri gabarçak atyp giden jepakeş daýhanlarymyza gözüň düşeninde pikir sallançagynda üwreliberýäň. Ýaňy bir Ýedigen batypdy. Säher Gün gol galgadyp ýetişmänkä, Gurbanbibi öýlerinden çykyp, mellege tarap ýöneldi. Iki kilometre golaý ýol ýöränsoň, hemişekileri ýaly, Günüň gyzaryp dogşuny gektarda ösüp oturan bugdaýlyklaryň arasyndan synlamaga durdy. Gün möwsüm edehedine görä, onuň garaşyşy ýaly, ýuwaşjadan asmana galyp ugrady. Onuň çog kimin gyzaryp dogşy, bu günem tüňçäni ýere goýsaň gaýnatmasa-da bärräk etjek gyzgynynyň boljagyny äşgär etdi. Gurbanbibi assa-ýuwaş ýöräp gelşine, maýsalap oturan bugdaýlaryň her hatarynda bir säginip, topragyndan gysymyna gysymlap, ellerinde elenere getirip, bir sydyrgyn geçireninde, şemal toprak tozuny öz ugruna oýnadyp ýere düşüriberdi. Hatar aralarynda säginip, büdür-südürräk gören ýerlerini indiki ekişe çenli düzlemeli üçin öz içinden bellikler edýärdi. Uzakdan synlana tutuş atyz göm-gök bolup görünse-de, Gurbanbibi olaryň arasyndan howlukman aýlanyp ýörşüne ýöriteläp kemini gözleýärdi. Bir garyş ýeri gögermän galsa, haýal etmän sebäbini agtarardy. Şeýde-şeýde ol indi 20 ýyldan gowrak wagt bäri özüne y

Keşpleriň keşigini çeken

Mekdebiň aýdym-saz gurnagyna yzygiderli gatnap, deň-duşlaryna, mugallymlar toparyna özüni aldyran Tyllagözel köpüň syn eleginden ötüp, päk arzuwlaryny wysala gowşurmak üçin gijeleri syrtmaklapdy. Onuň ynsan köňlüni aýdymlara humarlandyryp, alyslara aparyşyda ussatlaryňkydan egsik däldi. Ýürek ýylysyny paýlaýan elçarpyşmalardyr sagbolsunlar ýaş zehine zer suwuny çaýýardy. Gol doly çaganyň atasydygyna garamazdan, Baýly aga towar gulpak Tyllagözeliň sungat imrinmelerini syr sarkdyrmazdan goldaýardy. Günler akarynda yhlas-myradyna däbşenekläp, süýşenekläp ilkinji ädimlerini ätläp ugran 16 ýaşly gyzy Babadaýhan etrabynyň medeniýet öýüniň çeper ýolbaşçylygyna işe çagyrýarlar. Şol bir wagtyň özünde-de agşamky işçi ýaşlar mekdebinde okuwyny dowam etdirýär. Ol ýerde-de işleriň göwnejaý guralyşy, tansdyr aýdym-saz toparlarynyň şüweleňli çykyşlary meýlis märekesiniň mübäreklemelerini gazanýar. Dolagy dogumly keşpler diňe bir yhlasy myradyna atarman, durmuş gözüne dikanlamagy-da öwredýärdi. Teatr ussatlaryny tomaşaçy ornunda özüne kökermegi, gyzyň ukyp-başarnygynyň ýitiligi, geljekde bu ugruň kuýaşy bolup ýüreklere ýyly, ýüzlere ýylgyryş paýlajakdygyna uly ynam döredýärdi. Köňli garlawaç ganatly Tyllagözeliň Ata Alowow bilen bilelikde ýerine ýetiren aýdymy ýyllaryň ýan kitabyna ýazylan täsirli setirlere çalymdaşdy. Tutanýerlilik, erjellik ýyllara ýalkymyny salýardy.

Pendi ýaýlasynyň ak pagtasy (Za­ri­sow­ka)

Häzirki güýz günlerinde ýurdumyzda ýetişdirilen bol hasyly ýygnamak işleri güýçli depginde dowam edýär. Ähli ýerde bolşy ýaly, Pendi topragyndaky daýhan birleşikleri hem oba hojalyk önümlerini ýygnap almakda Mary welaýatynda öňdeligi eýeleýär. Pendi topragynyň babadaýhanlary döwletimiz tarapyndan berilýän ýeňilliklerden peýdalanyp, bugdaýdyr pagtanyň öndürilişini artdyrmak ugrunda gaýratlylyk görkezýär. Tagtabazar etrabynyň kärende ýerleriniň 6 müň 800 gektaryna şu ýyl pagta ekilip, şolaryň 5 müň gektary ak pagta, 1 müň 800 gektary bolsa pagta süýüminiň ýüpek sortydyr. Bu bereketli toprakda 4470 kärendeçi göreldeli zähmet çekýär. Öňde durýan wezipeleriň üstünlikli berjaý edilmegi üçin etrabyň tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň hünärmenleri daýhanlaryň arkadaýanjy bolan tehnikadyr gurallaryň saz işledilmegine jogapkärli çemeleşýärler. Tagtabazar etrap Oba hojalyk bölüminiň müdiri Agamyrat Aganyýazow pagta ýerleriniň tehniki idegler bilen üpjünçiliginiň guramaçylykly ýagdaýdadygyny nygtaýar.

«Säher nurunyň» ümzügi ileri

Ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmakda telekeçilik ulgamyna hem uly orun degişli. Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek barada edýän aladalaryndan netijeli peýdalanyp, bu ulgamda zähmet çekýän ildeşlerimiz mähriban Watanymyzyň ösüşlerine özleriniň saldamly goşandyny goşýarlar. Oba we halk hojalygynda alnyp barylýan işler bilen birlikde gurluşyk ulgamynda zähmet çekýän telekeçileriň alyp barýan işleri bimöçberdir. Bu günki gün ýurdumyzda ençeme hususy gurluşyk kärhanalary emele geldi, olar milli hünärmenlerimiziň hut özleriniň gurmagynda şäherdir obalarymyzda dünýä ülňülerine gabat gelýän onlarça ýokary hilli ýaşaýyş jaýlary, ýaşaýyş-durmuş maksatly kaşaň-kaşaň binalardyr desgalary gurup, halkymyza ulanmaga berdiler.

Meniň ülkäm

Meniň ülkäm ülkeleriň gözeli,Tamdyrynda eneleriň mähri bar.Derýasynda guwwas bolup ýüzeli,Ýaýlyp ýatan ýaýlalary mähriban. Depesine götär daglara çyksaň,Jülgeleri gabarasna guşakdyr.Miweli, serçemen baglara baksaň,Gaýdar bolsaň, aýagyňa duşakdyr.

Tabşyryk

Mergen mydama işli. Ertir gider hasanaklap, agşam geler aýagyny süýräp. Garbak-gurbak edensoň, ýene geçer stoluň başyna. Ony muňa göçürer, munam oňa. Aýalyna onuň bilen ap-arkaýyn dyz degrişip, çaý süzmek ýok. Çagajyklaryna kakasynyň gujagynda läliksiräpjik oturmak ýok.

Ýelpewajyň taryhyndan

扇子/shànzi ýelpewaçlar yssydan ýelpenip goralmak üçin Hytaýda üç müň ýyl mundan ozal oýlanylyp tapylan guraldyr. Ol gadymy döwürde amaly sungata girip, kagyzdan, ýüpekden, örülen bambukdan ýa-da uly ýaprakly ösümliklerden hem edilipdir. Şonuň üçin hem dürlüçe görnüşe eýe bolupdyr. Halkyň arasynda olardan häzire çenli saklanyp galanlary bar. Olar muzeýiň esasy bezegine öwrüldiler. Gadymy Hytaýda ýelpewaçlar, esasan, bu ýurduň min, sin neberesiniň höküm süren döwründe has tapawutly ýasalyp, suratkeşler tarapyndan gymmat bahaly ýüpekden, dürli bezeg gaşlaryndan peýdalanyp, taýýarlanyp, diýseň ussatlyk bilen bezelipdir. Häzirki wagtda bolsa suratkeşler, ökde ussalar tarapyndan ýelpewaçlar gaýtalanmajak gözelligiň iň nepis sungat derejesine ýetirilýär. Bu ussatlar ýelpewaçlaryň bir tarapyna guşlaryň, dürli-dürli ösümlikleriň owadan şekillerini ýerleşdirseler, beýleki tarapyna hökman belli şahyrlaryň goşgularyny ýazypdyrlar. Ol goşgulara degişli çekilen suratlar onuň esasy mazmunyny baýlaşdyrýarlar. Goşgular kese setirler bilen däl-de, dikligine ýazylyp, sagdan çepe okalýar. Sebäbi gadymy hytaý edebiýatynda eserler şeýle ýazylypdyr.

Alkyş — ömre dowamat

1990-njy ýylyň baharynda Garabekewülde Soltannyýaz begiň galasynyň ýanynda türkmen nusgawy edebiýatynyň görnükli wekili Seýitnazar Seýdiniň şygryýet güni geçirilipdi. Bu baýramçylyga Lebap welaýatynyň ähli etrap, welaýat merkezlerinden hem-de Aşgabatdan şahyrdyr medeniýet we sungat işgärleri gatnaşypdylar. Şolaryň arasynda bu ýere maňa-da bagşy hökmünde gelmek bagty miýesser edipdi. Şahsy arhiwimde häzirem dabaradan ýadygärlik galan suratlaryň ikisi saklanyp galypdyr. Olaryň biri gyjakçy Kasym Omarowyň sazandalyk etmeginde meniň aýdym aýdyp oturan pursatym bolup, beýlekisi Türkmenistanyň ussat mugallymy, halypa bagşy Isa Rejebowyň hoş owazy bilen diňleýjileri haýran edip oturan pursaty. Meniň sözüm, ine, şol Isa bagşy hakynda. Onuň bilen tanyşlygymyz 1966-njy ýylda bolupdy. Şol döwür men Saýat etrap gazetiniň redaksiýasynyň edebi işgäri bolup işleýärdim. Şol ýylyň özünde medeniýet öýünde geçirilýän ýaş bagşylaryň ýaryşyna gatnaşmaga menem döwtalap bolupdym. Bu niýetimi redaktorymyz Baba Hudaýgulyýewe aýdanymda, birbada geň galypdy. Asyl, ol meniň dutar tutýanymdanam habarsyz ekeni. Şonuň üçinem bu islegime garşy bolup durmady.