HABARLAR

"Türkmeniň ýüpek ýoly" gazetiniň internet saýty ( tyy-news.gov.tm )

Ber­ka­rar döw­le­ti­­mi­ziň ulag we kommunikasiýa toplumynda bolup geçýän özgertmeler, ýur­du­my­zyň sy­ýa­sy, me­de­ni, yk­dy­sa­dy tä­ze­lik­le­ri ­bilen “Türkmeniň ýüpek ýoly” gazetiniň internet saýtyndan tanşyp bilersiňiz !!! https://tyy-news.gov.tm/

Abuna — 2022

«Watan» gazetiniň hormatly okyjylary! 2022-nji ýylyň ikinji ýarymy üçin ýurdumyzyň gazet-žurnallarynyň, şol sanda «Watan» gazetiniň elektron görnüşine abuna ýazylyşygy dowam edýär. Häzirki wagtda «Şu gün» we «2022-nji ýylyň 2-nji ýarymy 5 aýlyk bukja» atly bukjalara abuna ýazylyp bolýar.

Hormatly talyplar we ene-atalar!

Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky ýurdumyzda ýaşlary goldamak, olaryň döredijilik başlangyçlaryny höweslendirmek, hünärlerini kämilleşdirmek babatda amatly mümkinçilikleri döretmek maksady bilen, «Talyp karzy» atly bank karzyny hödürleýär. «Talyp karzy» Türkmenistanyň raýaty bolan ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde bilim alýan talyplara degişli okuwyň bahasyny tölemek üçin gaýtadan dikeldilýän karz ugry boýunça berilýär.

Hormatly raýatlar!

Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky melleginde (bölünip berlen ýer böleginde) şahsy hojalygyny ýöredýän raýatlara kiçi göwrümli karzlary hödürleýär. Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky tarapyndan raýatlara melleginde (kömekçi hojalygynda, bölünip berlen ýer böleginde) ekerançylygy we maldarçylygy ösdürmek, oba hojalyk önümlerini öndürmek, esasy we dolanyşyk serişdelerini edinmek hem-de iri önümçilikler üçin zerur bolan ýerli çig mallary öndürmek maksady bilen aşakda görkezilen tertipde kiçi göwrümli karzlar hödürlenilýär.

Abuna — 2022

«Watan» gazetiniň hormatly okyjylary! 2022-nji ýylyň ikinji ýarymy üçin ýurdumyzyň gazet-žurnallarynyň, şol sanda «Watan» gazetiniň elektron görnüşine abuna ýazylyşygy dowam edýär. Häzirki wagtda «Şu gün» we «2022-nji ýylyň 2-nji ýarymy 5 aýlyk bukja» atly bukjalara abuna ýazylyp bolýar.

Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky «Rowaç goýumy» hödürleýär

Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky ýurdumyzyň raýatlaryny «Rowaç goýumy» atly täze bank hyzmatyndan peýdalanmaga çagyrýar. Özüňiziň nagt süýşürintgileriňizi «Rowaç goýumyna» 2 ýyl möhlet bilen ýerleşdirip, ýylda 11% girdejini, her aýda nagt görnüşinde ýa-da bank kartyna geçirmek arkaly alyp bilersiňiz. «Rowaç goýumy» her bir raýat üçin amatlydyr we ygtybarlydyr!

Hormatly raýatlar!

Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik banky nagt görnüşinde milli puly aňsatlyk bilen howpsuz usulda ugratmaga mümkünçilik berýän «Meleguş» atly täze pul geçirim ulgamynyň hyzmatlaryny hödürleýär. Pul geçirmek üçin müşderi öz şahsyýetnamasy, puly we alyjynyň maglumatlary bilen bankymyzyň merkezi edarasyna ýa-da islendik şahamçasyna ýüz tutmaly.

Abuna — 2022

«Watan» gazetiniň hormatly okyjylary! 2022-nji ýylyň ikinji ýarymy üçin ýurdumyzyň gazet-žurnallarynyň, şol sanda «Watan» gazetiniň elektron görnüşine abuna ýazylyşygy dowam edýär. Häzirki wagtda «Şu gün» we «2022-nji ýylyň 2-nji ýarymy 5 aýlyk bukja» atly bukjalara abuna ýazylyp bolýar.

Abuna — 2022

«Watan» gazetiniň hormatly okyjylary! 2022-nji ýylyň ikinji ýarymy üçin ýurdumyzyň gazet-žurnallarynyň, şol sanda «Watan» gazetiniň elektron görnüşine abuna ýazylyşygy dowam edýär.

Abu­na — 2022

«Wa­tan» ga­ze­ti­niň hor­mat­ly oky­jy­la­ry! 2022nji ýy­lyň ikin­ji ýa­ry­my üçin ýur­du­my­zyň ga­zetžur­nal­la­ry­nyň, şol san­da «Wa­tan» ga­ze­ti­niň elek­tron gör­nü­şi­ne abu­na ýa­zy­ly­şy­gy do­wam ed­ýär.