HABARLAR

Üns beriň!

Döredijilik duşuşygy geçirilýär Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe gazanylýan ösüşleri, amala aşyrylýan ägirt uly özgertmeleri, ýurdumyzyň täze taryhy eýýamynda şanly wakalara beslenen «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyny dabaralandyrmak maksady bilen, şeýle hem baky Bitaraplygymyzyň 27 ýyllygy mynasybetli «Daşoguz habarlary» gazetiniň redaksiýasy Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşi bilen bilelikde döredijilik duşuşygyny guraýar. Duşuşyk şu ýylyň 5-nji dekabrynda sagat 10:00-da welaýat kitaphanasynda geçiriler. Döredijilik duşuşygyna isleg bildirýänleriň ählisi gatnaşyp bilerler

Aşgabat şäheriniň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem şäheriň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Aşgabat şäheriniň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi, Köpetdag etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komiteti bilen bilelikde 2022-nji ýylyň 6-njy dekabrynda S.Türkmenbaşy şaýolunyň 81-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň edara-binasynda, sagat 09:00-dan 12:00-a çenli aralykda boş iş orunlarynyň ilata hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär. Kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň özlerindäki boş iş orunlary baradaky maglumatlary bilen bilelikde agzalan çärä wekilleriniň gatnaşmaklaryny üpjün etmeklerini;

Bildiriş

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň «Türkmenistanyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň meseleleri hakynda» 2022-nji ýylyň 9-njy noýabrynda kabul eden 517-VI belgili Karary, Akdepe etrap häkimliginiň 2022-nji ýylyň 23-nji noýabryndaky 247 belgili karary esasynda Orazgeldi Ärsaryýew adyndaky geňeşliginiň ady üýtgedilip, Orazgeldi Ärsaryýew adyndaky şäherçe diýlip atlandyrylýandygy habar berilýär. * * *

Jemgyýetçilik kabul edişlikleri

2022-nji ýylyň 9-njy we 23-nji dekabrynda Ahal welaýat adalat bölüminiň, Ahal welaýat prokuraturasynyň, Ahal welaýat kazyýetiniň, Ahal welaýat häkimliginiň jogapkär işgärleriniň we Ahal welaýat adwokatlar kollegiýasynyň agzasynyň gatnaşmaklarynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişlikleri geçirilýär. Kabul edişlikleriň Ahal welaýatynyň Änew şäheriniň Watan köçesiniň 1-nji jaýynda, Ak bugdaý etrap häkimliginiň binasynda sagat 09:00-dan 13:00-a çenli geçirilýändigini habar berýäris.

Gadyrly okyjylar!

2023-nji ýylyň birinji ýarymy üçin «Bereketli toprak» gazetine elektron görnüşde abuna ýazylyşygynyň dowam edýändigini size habar berýäris. «Bereketli toprak» gazetiniň elektron neşirine 2023-nji ýylyň birinji ýarym ýyllygyna «turkmenmetbugat.gov.tm» internet sahypasynda we onuň «Türkmenmetbugat» mobil goşundysynyň üsti bilen, «Merkezi gazet-žurnallar we welaýat gazetleri» atly bukja arkaly ýazylyp bolýandygyny ýatladýarys. «Bereketli toprak» gazetiniň elektron neşirine abuna ýazylmak arkaly, şol bukjada ýurdumyzyň beýleki merkezi gazet-žurnallaryny we welaýat gazetlerini, has dogrusy, ýene-de birnäçe neşiri okap bolýar. Şeýle-de, şol neşirleriň ählisini «PDF» nusgasynda ýükläp alyp bilersiňiz.

Bildiriş

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň «Türkmenistanyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň meseleleri hakynda» 2022-nji ýylyň 9-njy noýabrynda kabul eden 517-VI belgili Kararyna, Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň 2022-nji ýylyň 21-nji noýabryndaky 113-iş belgili buýrugyna laýyklykda, Gubadag etrabynyň pensiýa gaznasynyň bölüminiň adynyň üýtgedilip, Boldumsaz etrabynyň Gubadag şäheriniň pensiýa gaznasynyň bölümi diýip atlandyrylýandygy habar berilýär. * * *

Bildiriş

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirliginiň garamagyndaky Gubadag etrap bölümi ýatyrylyp, Boldumsaz etrap bölümine, Gurbansoltan eje adyndaky etrap bölümi ýatyrylyp, Akdepe etrap bölümine, Köneürgenç şäher bölümi ýatyrylyp, Köneürgenç etrap bölümine birigýändigi hem-de  S.A.Nyýazow adyndaky etrap bölüminiň adynyň üýtgedilip, Şabat etrap zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi diýlip atlandyrylýandygy habar berilýär.

Bildiriş

Daşoguz welaýat adalat bölümi, Türkmenistanyň Adalat ministriniň 2022-nji ýylyň 15-nji noýabryndaky № 47-iş belgili buýrugyna laýyklykda Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrap döwlet notarial edarasy ýatyrylandygyny habar berýär. * * *

Türkmenabat halkara howa menzili açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

“Türkmenhowaýollary” agentliginiň Türkmenabat halkara howa menzili sanawda görkezilen hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça açyk bäsleşik yglan edýär 1. Türkmenabat Halkara howa menziliniň edara binalarynda ýerleşýän liftlerine we eskalatorlaryna tehniki hyzmatlary ýerine ýetirmek;

Jemgyýetçilik kabul edişligi

2022-nji ýylyň 3-nji we17-nji dekabrynda Türkmenistanyň Adalat  ministrliginiň, Baş prokuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniň işgärleriniň we Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzasynyň gatnaşmaklarynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär. Kabul edişlik Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 150-nji jaýynda, ýagny Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň binasynda sagat 09:30-dan 12:00-a çenli geçirilýär.