HABARLAR

Edaralaryň we raýatlaryň resminamalary barada 24/05/2024

Gulmyradow Halmuhammet Mälikberdiýewiçiň adyna Aşhabat şäheriniň 19-njy orta mekdebi tarapyndan 2012 ý. berlen № 1196051 orta bilim hakyndaky şahadatnamasynyň ýitendigini habar berýäris. ***

Aşgabatdaky awtoulag kärhanasy sürüjileri işe kabul edýär

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň ulag ulgamynyň maddy-tehniki binýady yzygiderli pugtalandyrylýar. Munuň özi halkymyza ygtybarly ulag hyzmatlaryny hödürlemekde diýseň möhüm ähmiýete eýedir. Şeýle ähmiýetli başlangyçlary üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Aşgabatdaky awtoulag kärhanasy umumy agramy 20 tonnalyk ýükleri daşamak üçin niýetlenen «Kamaz-6520» ulaglaryny dolandyrmak üçin «C» derejeli sürüjilik şahadatnamasy bolan sürüjileri işe çagyrýar.

Hormatly okyjylar!

2024-nji ýylyň ikinji ýarymy üçin «Adalat» gazetiniň elektron hem-de kagyz görnüşine abuna ýazylyşygyň dowam edýändigini habar berýäris. «Adalat» gazetiniň elektron görnüşine «turkmenmetbugat.gov.tm» internet sahypasynda hem-de «Türkmenmetbugat» mobil goşundysynyň üsti bilen «Merkezi gazet-žurnallar we welaýat gazetleri» bukjasyndan ýazylmalydygyny ýatladýarys. «Adalat» gazetiniň elektron neşirine abuna ýazylmak bilen, şol bukjada jemi 27 sany ýurdumyzda neşir edilýän merkezi gazet-žurnallaryny we welaýat gazetlerini hem okap bilersiňiz.

Bildirişler

Bildirişler

Serdar etrap salgyt bölümi tarapyndan 2018-nji ýylda Ogulsona Atanazarowna Berdiýewanyň adyna berlen 0207221 belgili şahsy tarapyň salgyt hasabyna goýlandygy hakynda şahadatnamanyň ýitirilendigi habar berilýär. ***«Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň 2-nji hünär-tehniki okuw mekdebi tarapyndan 2022-nji ýylda Şamuhammet Şanurowiç Hudaýnazarowyň adyna berlen şahadatnamanyň ýitirilendigi habar berilýär.***«Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň 2-nji hünär-tehniki okuw mekdebi tarapyndan 1998-nji ýylda Berdimämmet Amanmämmedowyň adyna berlen şahadatnamanyň ýitirilendigi habar berilýär.***Gumdag şäheriniň pensiýa gaznasy tarapyndan 2017-nji ýylda Oguldursun Baýramnazarowna Gylyjowanyň adyna berlen 0058131 belgili fiziki şahsyň (telekeçiniň we özbaşdak iş bilen meşgullanýanyň) ätiýaçlandyrýan hökmünde hasaba alnandygy hakynda şahadatnamanyň ýitirilendigi habar berilýär.***Türkmenbaşy şäheriniň Aşgabat köçesiniň 1-nji jaýynyň 30-njy öýüniň ýaşaýjysy Töremyrat Gurbandurdyýewiç Rejepowyň öýüniň kitapçasynyň ýitirilendigi habar berilýär.***Balkanabat şäheriniň ýaşaýjysy Güýçgeldi Hanmyradowiç Rejebowyň TM 1834310 belgili sürüjilik şah

Edaralaryň we raýatlaryň resminamalary barada 23/05/2024

Muhammetnazarow Tirkeş Gyllowowiçiň adynda duran BW 34-31 AH döwlet belgili “Volvo FLE” awtoulag üçin berlen güwänamanyň ýitendigini habar berýäris. ***

Bildirişler

Myratgeldi Hudaýberdiýewiç Ismedowyň WAZ-2180 kysymly, AW 9260 LB döwlet belgili awtoulagynyň TM-4138645 belgili bellige alyş güwänamasynyň ýitirilendigi habar berilýär. ***

Bildirişler

Parahat Gurbangulyýewiç Garryýewe degişli “BC” derejeli TM № 1828592 sürüjilik şahadatnamanyň ýitendigini habar berýäris. ***

Bildirişler

Parahat Gurbangulyýewiç Garryýewe degişli “BC” derejeli TM № 1828592 sürüjilik şahadatnamanyň ýitendigini habar berýäris. ***

Abuna — 2024

Hormatly okyjylar! 2024-nji ýylyň ikinji ýarymy üçin «Daşoguz habarlary» gazetiniň elektron görnüşine abuna ýazylyşygy dowam edýär.