"Türkmen dünýäsi" gazeti

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-60-45, 38-60-40, 38-60-44
Email: turkmendunyasi-gazeti@online.tm

Habarlar

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Hormatly adamlar! Eziz watandaşlar!

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisindäki ÇYKYŞY

(Aşgabat şäheri, 2023-nji ýylyň 24-nji sentýabry) Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisindäki ÇYKYŞY

(Aşgabat şäheri, 2023-nji ýylyň 24-nji sentýabry) Hormatly Halk Maslahatynyň mejlisine gatnaşyjylar!

Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIV maslahatyna gatnaşyjylaryň ÝÜZLENMESI

Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti!

Ata Watan Türkmenistan ýaşasyn!

Mohammadi Nazarmohammad Adineh GORBAN,eýranly türkmen: — Külli türkmenleriň ata mekanynda, baş baýramyň toýlanylýan günlerinde geçirilýän Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň ХХIV maslahatyna gatnaşyp, Ýer ýüzüniň çar künjünde ýaşaýan türkmen doganlarymyz bilen didarlaşmak hem-de şol maslahatda «Ynsanperwerligiň sarpasy» nyşany bilen sylaglanmak bagtyna eýe boldum. Şol pursatda aryf pederimiz Magtymguly Pyragynyň: «Hudaý berse, sagadatly bir perzent, // Garrygan çagyňda ýaş eder seni» diýen goşgy setirleri ýadyma düşdi. Dana şahyryň näderejede mamladygyna bu gün bütin adamzat hormatly Arkadagymyzyň we Arkadagly Serdarymyzyň külli türkmen üçin, ynsanyýet üçin amala aşyrýan beýik işleriniň mysalynda göz ýetirýän bolsa gerek.

Şan-şöhratym, Garaşsyzlyk!

Garaşsyzlygmyz ganatdyr, Watany arşa göteren,Tizligimiz bedew batdyr, belent sepgide ýetiren,Ýurt asuda, il abatdyr, günler rysgal bol getiren,Ykbala süýjülik gatan tagam-dadym, Garaşsyzlyk, Zemin içre mizemejek şan-şöhratym, Garaşsyzlyk!Watandyr hanymanymyz, wepamyzyň köki tereň,Asudadyr asmanymyz, parahatdyr ene ýerem,Arşa göterip şanymyz, ile soňsuz bagty beren,

Garaşsyzlyk — halkyň göterilen ykbaly

(Başlangyjy gazetiň geçen sanlarynda) Milli Garaşsyzlygymyzyň bize beren miweleriniň hatarynda Ýer ýüzüniň dürli döwletlerinde ýaşaýan türkmen doganlarymyzy özleriniň taryhy ata Watany Türkmenistanda bir supranyň başyna jemländigi buýsançlydyr. Bu taryhy waka 1991-nji ýylyň 18-nji maýynda Dünýä türkmenleriniň paýtagtymyz Aşgabat şäherinde bolup geçen ilkinji maslahaty we şol forumda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň döredilendigi bilen baglanyşyklydyr. Şol günden bäri Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli geçirilýän ählihalk baýramçylygynyň şanyna guralýan dabaralara dünýäniň dürli döwletlerinde kowçum bolup ýaşaýan türkmenleriň wekilleri, Birleşigiň daşary ýurtlarda we ýurdumyzda ýaşaýan agzalary, gatnaşyp gelýärler. Şunda daşary ýurtly ildeşlerimiz ata watanly doganlary bilen Garaşsyzlyk toýuny bile toýlamaga, özygtyýarlylygyň, erkinligiň, Garaşsyzlygyň eçilen miwelerini synlamaga, olara buýsanmaga giň mümkinçilik alýarlar. Munuň özi, türkmeniň milli duýgusynyň çuňlugyny we garaýşynyň bitewüligini berkidip, mähirli ene toprak, gadyrly gatnaşyk, parahat ýaşaýyş-durmuş baradaky düşünjeleriniň üýtgewsizdigini saklap, doganlyk gatnaşyklary döwrebap röwüşde dowam etdirmäge ygrarlydygyny alamatlandyrýar.

Baýramçylyk duşuşygy

15-nji sentýabrda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllyk toýuna barýan günlerimizde Erkin döredijilik mekany binasynyň mejlisler zalynda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşigi bilen «Türkmen dünýäsi» gazetiniň redaksiýasynyň bilelikde guramagynda «Arkadagly Serdar bilen ýaşlarymyz bagtyýar» atly döredijilik duşuşygy geçirildi. Baýramçylyk ruhuna beslenen bu duşuşyga Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň işgärleri, halypa ýazyjy-şahyrlar, žurnalistler we talyp-ýaşlar gatnaşdylar.

Eziz ildeşler!

Häzirki wagtda güýz paslynyň gelmegi bilen, günüň dowamynda howanyň derejesiniň üýtgeýändigini nazara alyp, güýz paslynda döräp biläýjek möwsümleýin ýiti respirator ýokanç keselleriniň öňüni almak üçin pasla görä geýinmegi, Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly ylmy ensiklopedik kitaplarynda beýan edilýän dermanlyk ösümliklerden taýýarlanan melhem çaýlary maşgala lukmany bilen maslahatlaşyp içmegi, şahsy we jemgyýetçilik arassaçylyk tertip-düzgünlerini berjaý etmekligi, burnuň nemli bardasyna «Oksolin» melhemini çalmaklygy, witaminlere baý gök önümleri we milli tagamlary iýmegi, şeýle hem maşgala lukmanlary bilen maslahatlaşyp, keselleriň öňüni alyş sanjymlaryny almagyňyzy maslahat berýäris. Bu düzgünleri berk berjaý etseňiz ýylyň islendik paslynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Arkadag şäheriniň Ruhyýet köşgünde geçen umumy sapagyndaky ÇYKYŞY

(2023-nji ýylyň 1-nji sentýabry) Gadyrly ýaşlar!Mähriban talyplar!Eziz okuwçylar!

Beýik ösüşler ylymly-bilimli nesliň güýji bilen gazanylýar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow tarapyndan üstünlikli alnyp barylýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolan bilim ulgamy uly üstünliklere beslenýär. Ýurdumyzda ýaşlaryň döwrebap bilim almaklary, geljekki hünärini saýlamaklary, öz ukyp-başarnyklaryndan doly peýdalanmaklary, durmuş meýilnamalaryny amala aşyrmaklary üçin ähli şertler döredilýär. Munuň şeýledigine 1-nji sentýabrda ýurdumyzda giňden bellenilen Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de täze 2023 — 2024-nji okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli açylan we düýbi tutulan bilim maksatly binalaryň mysalynda hem göz ýetirmek bolýar. Hormatly Prezidentimiziň şol günki guralan dabaralaryň birnäçesine gatnaşmagy hem bu ulgama aýratyn üns berýändigini görkezýär. Galyberse-de, döwlet Baştutanymyzyň ýurdumyzyň mekdep okuwçylaryna, talyp ýaşlaryna, mugallymlaryna we bilim işgärlerine iberen Gutlagynda: «Belent sepgitler, beýik ösüşler, ilkinji nobatda, ylymly-bilimli nesliň güýji, zehin baýlygy hem-de döredijilik başarnygy bilen berk baglanyşyklydyr» diýip nygtaýşy ýaly, ýurdumyzyň geljegi ylym-bilimli ýaşlaryň elinde. Şol gün döwlet Baştutanymyz paýtagtymyzdaky Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň 5 müň talybyň bilim almagy üçin ähli şertler döredilen täze binalar toplumynyň düýbüni tutup berdi. Mundan başga-da şol şanly gün iki ýokary okuw mek

Garaşsyzlyk — halkyň göterilen ykbaly

(Başlangyjy gazetiň geçen sanynda) Döwlet Garaşsyzlygynyň ilkinji günlerinden merdana halkymyz ýurduň mizemez binýadyny pugtalandyrmakda, Watan ykbalyny täze menzillere ýetirmekde gujur-gaýratlylygyň, zähmetsöýerligiň we edermenligiň belent nusgasyny görkezip gelýär. Gahryman Arkadagymyzyň «Döwlet adam üçindir!» diýip yglan eden baş ýörelgesi esasynda, hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda özygtyýarly ýurdumyz Zeminde adamyň abadan we erkin ýaşaýan, zähmetiň gaýnap joşýan mekany hökmünde tanalýar. Oňyn Bitaraplyk syýasatyny dabaralandyrýan Türkmenistan sebitiň ylalaşdyryjy merkezi, dost-doganlygyň gülleýän ülkesi, sagdynlygyň we ynsanlaryň umyt-maksadynyň hasyl bolýan Diýary saýylýar. Ýurdumyzyň ekologiýa diplomatiýasy bütin adamzady gyzyklandyrýan daşky gurşawyň abadançylygynyň, tebigy baýlyklary rejeli peýdalanmagyň we özleşdirmegiň hatyrasyna dünýä döwletleriniň tagallalaryny birleşdirmäge we işjeňleşdirmäge gönükdirilýär.

Çalsana, bagşy!

Düýn Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň çäklerinde dutarçy bagşy-sazandalaryň arasynda yglan edilen «Çalsana, bagşy!» atly bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçirildi. Paýtagtymyzdan we welaýatlarymyzdan bäsleşige gatnaşan bagşylar onda ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilen dutar ýasamak senetçiligini, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatyny dünýä wagyz etmekde, milli aýdym-sazlarymyzy halkara giňişligine ýaýmakda zehin-başarnyklaryny görkezdiler. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk toýunyň şatlyk-şagalaňyny goşalandyryp, watandaşlarymyzyň baýramçylyk ruhuny has-da belende göteren çäräniň soňunda ýeňijilere Şa serpaýlary gowşuryldy.

Halk Maslahaty — döwletli işleriň gözbaşy

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramçylygynyň öňüsyrasynda, ýagny 24-nji sentýabrda paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi geçiriler. Şu günler ýurdumyzda Maslahata taýýarlyk işleri guramaçylykly alnyp barylýar. Halk Maslahatynyň baý taryhy kökleri bar. Geçmişde pederlerimiziň belli bir ýere ýygnanyşyp, maslahat etmekleri özboluşly däbe öwrülip gidipdir. Oguz han atamyz öz guran döwletiniň kuwwatly hem ygtybarly bolmagy üçin halkyny, ogullaryny ýygnap, uly maslahatlar geçiripdir. Ol ýurduň wajyp meselelerini çözmekde halk köpçüligi bilen maslahatlaşmagy berk ýola goýupdyr. Halkyň, il-günüň içinde hormatlanýan aksakgallaryny, dana-danyşmentlerini bir ýere jemläp, olar bilen geňeş etmegiň, ýurdy halk bilen geňeşli dolandyrmagyň uly ähmiýete eýedigini sargyt edipdir. Oguz hanyň şol garaýyşlary, ýol-ýörelgesi, görüm-göreldesi Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe mynasyp dowam etdirilýär.

Gökböri

Arada bir tanşymyň Köýtendag etrabynyň Hojaýpil obasynda bolan toýda ilkinji gezek «Owlak gapdy» (ýerli ilat bu oýny «Köpkäri» diýip atlandyrýan eken) oýnuna tomaşa edendigini gürrüň bermegi maňa owgan topragynda geçen çagalyk, ýetginjeklik döwürlerimi ýatlatdy. Sebäbi bu oýun owganystanly türkmenleriň toýlarynda göreş bilen deň derejede görlerdi. Sähel gurby çatan hojalyk ulurak toý etse, hökman «Owlak gapdy» oýnuny gurnardy. Owganystanly türkmenleriň arasynda «Owlak gapdy», käte «Owlak oýny», «Gökböri» atlary bilen meşhurlyga ýeten bu oýun aşa şüweleňliligi bilen-de, ýigitlerde batyrlyk, mertlik, çydamlylyk, tutanýerlilik, edermenlik, eserdeňlik ýaly gowy häsiýetleri terbiýeleýändigi bilen-de köpleriň ünsüni özüne çekýär. Bu oýun baradaky gürrüň maňa ýene-de bir wakany ýatlatdy. Ol 2007-nji ýylyň 10-15-nji marty aralygynda, Gahryman Arkadagymyzyň ählihalk saýlawlary esasynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine girişenine ýaňy bir aý geçende bolupdy. Şonda, turuwbaşdan, belent ynsanperwer işleri amala aşyryp ugran Gahryman Arkadagymyz goňşy owgan topragynda kowçum bolup ýaşaýan türkmenleri hem-de beýleki halklary ruhy we maddy taýdan goldamak maksady bilen düzüminde ýazyjy-şahyrlardyr alymlar, sungat ussatlarydyr jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri bolan uly medeni topary Owganystanyň demirgazyk sebitindäki Jöwizjan, Balh, Gunduz welaýatlaryna iberipdi. Şol gezek ata Watany

Soňky sütün

Kaka etrabyndaky Garadepe obasynyň çäginde ýerleşýän Çitli çaýy Günorta Türkmenistandaky gadymy ekerançylyk medeniýetinden habar berýän möhüm ähmiýetli ýerleriň biridir. Bu gadymy mekanda b.e.öňki IV müňýyllykda ata-babalarymyzyň tarp ýerleri özleşdirip, ekerançylyk edendigine uly, aşly, kellekeli, möre, teşe, çaga kätmenleriň, ot, bugdaý, bag, möýmürçe, üzüm, tut, çaga oraklaryň, pesgaw, sepleme, ýamaksyz, kepje, ýekegulak, ikigulak, çaga pilleriň tapyndylary doly şaýatlyk edýär. * * *

Döwletara gatnaşyklar ösdürilýär

Mälim bolşy ýaly, 20-nji awgustda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Budapeştde geçirilýän Ýeňil atletika boýunça dünýä çempionaty, şeýle hem ýurduň Milli baýramy — Keramatly Stefanyň güni mynasybetli guralýan dabaralara gatnaşmak üçin Wengriýa iş saparyny amala aşyrdy. Bu waka netijeli döwletara gatnaşyklary ösdürmegiň ýolunda nobatdaky möhüm ädimdir. Türkmenistan bilen Wengriýanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylda ýola goýuldy. Şol döwürden bäri dostluga esaslanýan türkmen-wenger hyzmatdaşlygy yzygiderli berkidilýär. Wengriýanyň Prezidentiniň 2011-nji ýylda Türkmenistana amala aşyran resmi sapary we Türkmenistanyň Prezidentiniň 2014-nji ýylda bolan resmi sapary möhüm wakalar hökmünde döwletara gatnaşyklaryň taryhyna ýazyldy. Hormatly Prezidentimiziň we Aşgabada resmi sapar bilen gelen Premýer-ministr Wiktor Orbanyň arasynda şu ýylyň 9-njy iýunynda geçirilen gepleşikler we onuň netijeleri boýunça gazanylan ylalaşyklar, gol çekilen resminamalar bolsa geljekde hyzmatdaşlygyň ähli ugurlary boýunça gatnaşyklary işjeňleşdirmäge gönükdirilen möhüm ädimler hökmünde ähmiýetlidir. Hormatly Prezidentimiziň Budapeşte şu gezekki sapary iki ýurduň hyzmatdaşlygyň kuwwatyndan has netijeli peýdalanmaga çalyşýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW

Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy Ähli şygyr äleminiň wepaly hyzmatkäri — Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy.Mizemez binalaryň peýmany-ygtybary — Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy.

Geňeşli ýerde kemlik ýok

Mälim bolşy ýaly, 24-nji sentýabrda Maslahat köşgünde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi geçirilýär. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylymyzy şöhratlandyrjak ählihalk maslahaty Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň ösüşiniň täze tapgyryna badalga berjek şanly gün hökmünde taryhy ähmiýete eýedir. Türkmenistanyň Halk Maslahaty döwletimiziň syýasy ulgamynyň esasy aýratynlyklarynyň biri hökmünde öňe çykýar. Çünki türkmen halkynyň ozaldan gelýän däpleriniň iň naýbaşysy halk bilen, ýaşulular bilen maslahatlaşyp, möhüm meseleleri çözmekdir. Bu däp Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe döwrebap dowam etdirilýär. Her ýyl geçirilýän ählihalk maslahaty döwleti edara etmäge halky çekmekligiň möhüm usullarynyň biridir.

Hoş habar

Golaýda ÝUNESKO-nyň Sekretariatynyň Sosial we ynsanperwer ylymlary bölümçesiniň syýasat we maksatnamalar meseleleri boýunça direktory Anžela Melodan Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň ÝUNESKO-nyň Bütindünýä Ýaşlar jemgyýetiniň resmi agzalygyna kabul edilendigi barada hoş habar gelip gowuşdy. Bu jemgyýet ýaşlar tarapyndan döredilen we dolandyrylýan dünýä derejesindäki merkez bolup, ÝUNESKO-nyň ýaşlar babatyndaky başlangyçlarynyň we beýleki ugurdaş taslamalaryň arasynda özara hereketleriň utgaşdyrylmagyna gönükdirilendir. Şeýle hem ol ÝUNESKO-nyň işine degişli taslamalary bilelikde öwrenmäge, işläp taýýarlamaga we durmuşa geçirmäge çalyşýan ýaşlar we ýaşlaryň guramalary üçin özbaşdak bilim giňişligi hökmünde çykyş edýär.