Türkmen dünýäsi

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-60-45, 38-60-40, 38-60-44
Email: turkmendunyasi-gazeti@online.tm

Habarlar

Watansöýüjilik

Alym Arkadagymyzyň 1-nji sentýabrda geçiren umumy okuw sapagy mynasybetli ýürek buýsanjy Makalamyzyň sözbaşysy hökmünde alnan bu mukaddes düşünje hormatly Prezidentimiziň 1-nji sentýabrda paýtagtymyzyň Maslahat köşgünde Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli geçiren umumy okuw sapagynyň özenini düzdi. Bilşimiz ýaly, ýurdumyzy mundan beýläk hem täze belentliklere çykarmak maksady bilen döwlet Baştutanymyz giň dünýägaraýyşly, edep-terbiýeli, ýokary bilimli häzirki zaman ýaşlary kemala getirmek üçin yzygiderli alada edýär. Şonuň netijesinde mukaddes Watanymyza we eziz halkyna wepaly, maksada okgunly, zähmetsöýer, zehinli ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmek we kämilleşdirmek boýunça ýurdumyzda beýik işler amala aşyrylýar. Muny nobatdaky gezek döwlet Baştutanymyzyň geçiren watansöýüjilik sapagy doly tassyklady.

Ählumumy parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna

Hormatly Prezidentimiziň hoşniýetli Bitaraplyga esaslanýan daşary syýasaty netijesinde sebit we dünýä döwletleri bilen ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn görnüşdäki gatnaşyklarymyz üstünlikli ösdürilýär. Türkmen döwleti häzirki döwrüň möhüm meseleleriniň çözgütlerini işläp taýýarlamakda işjeň orny eýelemek bilen, ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we durnuklylygy üpjün etmek, umumy abadançylygyň bähbidine kybap gelýän netijeli, köpugurly hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça tagallalaryň birleşdirilmegine mynasyp goşandyny goşýar. Muňa 17-nji sentýabrda Duşenbe şäherinde geçirilen Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň sammitine hormatly myhman hökmünde gatnaşan Gahryman Arkadagymyzyň eden taryhy çykyşy hem aýdyň şaýatlyk edýär. Milli Liderimiz öz çykyşynda parahatçylygy, ählumumy durnuklylygy we howpsuzlygy pugtalandyrmak, häzirki döwrüň wehimlerine hem-de howplaryna garşy göreşmek meselelerinde ŞHG-niň ornuna ýokary baha berýändigini belläp, bu ugurlarda Türkmenistanyň Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen işjeň gatnaşyklara taýýardygyny aýtdy. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz bilelikdäki işiň däp bolan ugurlaryndan başga-da, ŞHG-niň mümkinçilikleriniň we toplan tejribesiniň pandemiýanyň täsirini azaltmak, kontinental ykdysady we ulag gatnaşyklaryny, düzümleri hem-de logistikany dikeltmek bilen baglanyşykly wezipeler babatda örän zerurdygyna ün

Türkmeniň toý tutumy

Döwletimiziň Garaşsyzlyk baýramynyň öň ýanynda Aziýanyň merjeni hasaplanýan gözel paýtagtymyzyň A.Nyýazow şaýoly bilen Hoja Ahmet Ýasawy köçesinde dört sany ýerasty geçelge, meýdany 10 gektar bolan «Laçyn» atly täze seýilgäh hem-de Köpetdag şaýolunyň ugrunda bina edilen Türkmenistanyň Döwlet münberiniň toplumy halkymyzyň toý sowgatlarynyň üstüni ýetirdi. Paýtagtymyzy toplumlaýyn ösdürmegiň maksatnamasynyň çäklerinde bina edilen bu toý sowgatlary döwlet Baştutanymyzyň amala aşyrýan giň möçberli şähergurluşyk işleriniň dünýä ülňülerine laýyk gelýändiginiň subutnamalarydyr. 15-nji sentýabrda açylan «Laçyn» seýilgähi diňe bir paýtagtymyzyň gözelligine gözellik goşman, eýsem, ekoulgamda-da durmuşa geçirilen asylly işdir. Seýilgähiň merkezi böleginde Oguz hanyň ýyldyzy şekilinde ýerleşdirilen suw çüwdürimler toplumy, suw howdanlary, bassyrmalar, dynç alar ýaly ýerler, oturdylan baglar, ýaş nahallar we birnäçe amatlyklar sözümiziň delilidir. Uzynlygy 320 metre, ini 310 metre deň bolan ajaýyp seýilgähde boýa duran baglar, owadan güller hem-de gök otly meýdançalar suw çüwdürimleri bilen ajaýyp sazlaşygy emele getirip, hemmeleriň ruhuny galkyndyrýar. Seýilgähiň yşyklary bolsa älemgoşar şekilini emele getirip, özboluşly gözelligi döredýär.

Garaşsyzlyk - berkararlyk binýady

Hormatly Prezidentimiziň: «Garaşsyzlyk ata-babalarymyzyň beýik taryhy mirasynyň, medeniýetiniň, däpleriniň, dünýägaraýşynyň hem-de durmuş ýörelgeleriniň, millilige, ynsanperwerlige we ýagşylyga ýugrulan milli baýramlarymyzyň gözbaşynyň tereňligidir, müdimiligidir» diýip belleýşi ýaly, Garaşsyzlyk baýramy — baýramlaryň seresi, toýlaryň naýbaşysy hasaplanýar. Bu baýram — türkmen halkynyň ruhuny, jebisligini, erkinligini, täze ösüşleri gazanmakda ýetilen sepgitlerini özünde jemleýän, şeýle hem bagtly geljege şugla saçýan döwletimiziň baş baýramy. Ol biziň merdana ata-babalarymyzyň umyt-arzuwlarynyň we islegleriniň hasyl bolmagydyr. Garaşsyzlyk türkmen halkyna özygtyýarlylygyny, erkinligini, milli däp-dessurlaryny we öz ene dilini gaýdyp berdi. Bu mukaddeslige ädilen ilkinji ädimleriň biri-de 1990-njy ýylyň 24-nji maýynda kabul edilen «Dil hakynda» Türkmenistanyň Kanuny bolup, onda türkmen diline döwlet dili derejesi berildi. Dogry, özbaşdak ýurt bolmagyň ilkinji şertleriniň biri-de döwletiň kabul eden diliniň bolmagydyr. Islendik bir halkyň, milletiň ruhunyň näjüre sagdynlygyna göz ýetirmek isleseňiz, olaryň diliniň, sözlük gorunyň baýlygyna bakaýmalydyr. Türkmen dili örän baý dil, onuň häzirki milli elipbiýimize çenli geçen ýoly bize mälimdir.

Halk Maslahaty ─ beýik işleriň buýsanjy

Il bähbitli işe girişmezden, uly toýlara başlamazdan öňinçä geňeşmek, maslahatlaşmak — türkmeniň milli ýörelgesi. Bu ýörelge öz gözbaşyny gadymyýetiň jümmüşinden alyp gaýdýar. «Maslahatly biçilen don gysga bolmaz» diýýän türkmen halkynyň durmuşynda has möhüm, derwaýys meseleler döwrüniň parasatly gojalarydyr il ogullarynyň ýygnanyşygyna goýlupdyr. «Döwlet işleri geňeşli alnyp barylýan, her bir üstünligine buýsanyp bilýän ilde agzybirlik, asudalyk, jebislik, parahatçylyk, adalatlylyk, abadançylyk höküm sürýär» diýen ajaýyp düşünjä eýerilipdir. Hormatly Prezidentimiz «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» atly kitabynda: «Dünýäde iň adalatly syýasat adamlaryň bähbitleriniň üpjün edilmegine esaslanýan syýasatdyr» diýip ýazýar. Durmuşymyzda ajaýyp däbe öwrülen Halk Maslahatyny geçirmek adamlaryň bähbitleriniň üpjün edilmegine esaslanýan döwlet syýasatymyzdan pür-pudak ýaýradyp gaýdýandygy döwrümiziň jedelsiz hakykatydyr.

Dünýä türkmenleri gutlaýarlar

Baş baýramymyz bolan Garaşsyzlyk güni dünýädäki ähli türkmenler üçin iň mukaddes seneleriň biridir. Çünki Garaşsyzlygymyza eýe bolmak bilen biz berkarar döwlete, bagtyýar durmuşa ýeten bolsak, daşary ýurtly türkmenler hem taryhy ata watanly boldular. Watanly bolmak bolsa ruhubelentligiň, bagtyýarlygyň gözbaşydyr. Şonuň üçin, ata Watanyna buýsanyp, onuň erkinligine guwanýan daşary ýurtly doganlarymyz öz ýaşaýan ýerlerinde Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününi baýram edip, biziň bilen bile şatlanýarlar. Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmen döwletiniň bedew batly köpugurly ösüşlerine, halkara giňişligindäki abraý-mertebesiniň günsaýyn artyp barşyna, Gahryman Arkadagymyzyň daşyna mäkäm jebisleşip, ata Watanda bagtyýar ýaşaýan halkymyza ýürek buýsançlaryny sanly ulgam arkaly beýan edýärler. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda uly ruhubelentlik bilen beýik Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýuna barýan günlerimiz sanly ulgam arkaly dünýä türkmenlerinden gelýän gutlaglaryň, hoşsözli namalaryň sany has-da artdy. Olaryň ählisinden Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistana bolan buýsanç, «Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmen döwleti dünýäniň ähli türkmenleriniň ata Watanyna öwrüldi» diýýän hormatly Prezidentimize hoşallyk duýgulary joşup dur.

Atalaryň arzuwlarynyň wysaly Garaşsyzlyk

Döwlet Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramçylygyna bolan buýsanç duýgulary ýurdumyzyň her bir raýatyny agzybirlikde ýaşamaga, milli Liderimiziň daşyna mäkäm jebisleşip, mukaddes Watanymyzyň geljegi üçin halal zähmet çekmäge ruhlandyrýar. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurduň ykdysadyýetini ösdürmäge we halkyň hal-ýagdaýyny gowulandyrmaga gönükdirilen köpugurly ägirt özgertmeler Garaşsyzlyga aýratyn öwüşgin berýär. Geçirilýän giň möçberli özgertmeler arkaly gazanylan we gazanylýan ajaýyp üstünlikler ýurdumyzyň ykdysady garaşsyzlygyny pugtalandyrmak bilen bir hatarda, ilatyň hal-ýagdaýyny has-da ýokarlandyrmak wezipelerini özünde jemleýär. Halkymyzyň durmuş hal-ýagdaýyny, ýaşaýyş derejesini düýpli gowulandyrmak häzirki döwürde ykdysady ösüşiň esasy ýörelgesi bolmagynda galýar. Türkmenistany senagat taýdan ösdürmek, halkymyzyň tebigy baýlyklaryny daşarky bazarlara çykarmak, halkara ulag geçelgelerini döretmek boýunça ägirt uly taslamalaryň hem-de şähergurluşyk we Oba milli maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyzyň obalarynyňdyr şäherleriniň keşbiniň tanalmaz derejede özgermegi, paýtagtymyzyň dünýäniň iň gözel şäherleriniň birine öwrülmegi, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň yzygiderli ýokarlanmagy — bularyň hemmesiniň aňyrsynda hormatly Prezidentimiziň il-ýurt bähbitli aladalarynyň, döwleti ösdürmekdäki alyp barýan pähim-parasatly hem-de oýlany

Ýörelýän ýol ýagtydyr

Arkama-arka aşyp, ata-babalarymyzdan miras galan ebedi gymmatlyklarymyzyň biri-de ynsan durmuşy, onuň daşky gurşawy bilen bagly pähimiňi durlaýan parasatly setirlerdir. Şeýle dürdäneleriň biri-de «Ýagşylykda ýatlanasyň gelse, ýol çek, guýy gaz, köpri, ymarat gur!» diýlen hakykatdyr. Heňňamlaryň hupbatly ýollarynda synman, häzirki döwre gelip ýeten Pulhatyn köprüsi, Gutlug Timuryň minarasy, Soltan Sanjaryň kümmeti, Daýahatyn kerwensaraýy ýaly birnäçe ymaratlarymyz, köprülerimiz, guýularymyz hem-de ýollarymyz ýokarky aýtgyny, megerem, delillendiriji subutnama bolsa gerek. Pederlerimizden asyrlar aşyp gelýän asylly ýörelgä Garaşsyzlyk atly bagta eýe bolan ilkinji ýyllarymyzdan üns has-da güýçlendi. «Döwlet adam üçindir!» diýen şygary baş ýörelgesine öwren döwlet Baştutanymyz ilkinji günlerden ýollary abatlamaklyga, täze ýollary çekmeklige aýratyn üns berdi. Şol ýollar täze röwüşe eýe bolup, öňki görnüşinden düýpgöter tapawutlandy. Hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary esasynda dünýäde Aziýanyň merjeni diýlip tanalýan paýtagtymyzyň her bir ýoly, ýol çatryklary tanalmaz derejede özgerdi. Ýerasty we ýerüsti ulag geçelgeleri, ýollaryň birikýän çatryklarynda özboluşly monumentler bilen bezelen aýlawlar, uly ýollaryň gapdalyndan goşmaça ulag ýodalary ýollarda dykynyň döremezliginiň öňüni alyp, sürüjilere amatly ýagdaýy döredýän bolsa, ýerüsti we ýerasty pyýada geçelgeleri, pyýadalar üç

Bagtyýarlygyň waspy

Mähriban halkymyzyň uly zähmet üstünliklerini gazanyp, belent ruh bilen beýik Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýuna barýan häzirki günlerinde döwletimiziň ähli künjeginde baýramçylyk çäreleri giň gerim aldy. Golaýda, Türkmenbaşynyň Erkin döredijilik mekanynyň mejlisler zalynda baş baýramymyz mynasybetli Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşigi bilen «Türkmen dünýäsi» gazetiniň bilelikde guramagynda «Garaşsyzlyga guwanmak, Watany, halky söýmek bagtdyr» atly döredijilik duşuşygy geçirildi. Belent watançylyk ruhunda örän täsirli geçen duşuşyga ýurdumyzyň tanymal ýazyjy-şahyrlarynyň, žurnalistleriniň birnäçesi gatnaşyp, hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Garaşsyzlyk ýyllarynda döwletimiziň bedew batly köpugurly ösüşleri, halkymyzyň eşretli durmuşy, baky Bitarap döwletimiziň barha belende galýan halkara abraýy, Garaşsyzlygyň dünýä türkmenlerine eçilen beýik bagty dogrusynda buýsanç bilen çykyş etdiler. Gahryman Arkadagymyzyň 2020-nji ýylyň 16-njy dekabrynda ýurdumyzyň syýasy-jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary bilen wideoşekil arkaly geçiren iş maslahatynda belleýşi ýaly, şu ýyl Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň döredilenine hem 30 ýyl doldy. Döredijilik duşuşygynda çykyş edenler bu sene barada hem durup geçip, Türkmenistanyň Prezidenti, Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Birleşig

Ýiti respirator ýokanç keseliniň öňüni almak

Ýiti respirator keseli ýokanç bolup, ony wiruslar döredýärler. Wiruslaryň A, B, С görnüşleri bardyr. Bu wiruslar näsag adamdan howa-damja, galtaşma ýoly arkaly töweregindäki sag adamyň bedenine düşýär we olaryň kesellemegine getirip bilýär. Ýiti respirator keseli bilen kesellän adamlaryň ozal bar bolan dowamly keselleri ýitileşýär. Kesel öz wagtynda bejerilmedik ýagdaýynda öýken (pnewmoniýa), ýokary dem alyş ýollary (bronhit, sinusit, rinit, traheit), ýürek-damar (miokardit, perikardit), nerw ulgamlary (meningit, meningoensefalit, poliradikulonewrit) keselleri ýaly gaýrüzülmeler döräp bilýär. Gaýrüzülmeleriň döremezligi üçin keseliň öňüni almak we bejermek işlerini öz wagtynda dogry amala aşyrmak örän wajypdyr. Adam bedenine ýokary dem alyş ýollary arkaly geçen wiruslar sanalgy sagatda dem alyş ýollarynyň nemli bardalaryna çuňňur ornaşyp, keseliň ilkinji alamatlaryny ýüze çykarýar. Ýiti respirator keseli, adatça, adamda duýdansyz, birden başlanýar. Ol gyzgynyň ýokary galmagy, kellagyry, beden, bogun agyrylary, ysgynsyzlyk, üsgülewük, burun dykylma, bokurdagyň gyrylmasy, agyrysy ýaly alamatlar bilen ýüze çykýar.

Garaşsyzlyk Kuýaşy (Oda)

Müň dokuz ýüz togsan biriň güýz güni,Buýsançdan joşduryp gojany-ýaşy.Ykbal gülläp, türkmeniň asmanynda,Nurun saçdy Garaşsyzlyk Kuýaşy. Saba-säher bilen ýalbyrap dogan,Bu Kuýaşyň nury düýpden aýrady.Ol nur çapar deýin täze döwletiň,Döränini buşlap dünýä ýaýrady.

Durmuş hakynda

Yzzat, hormat, syn etmegin,Görüm görülmegen ýerde. Magtymguly.

Soňky sütün

Mundan dört müň ýyl ozal Mary hem-de Baýramaly şäherleriniň demirgazygynda, günorta-gündogar Garagumuň ýarym çöllük zolagynda Merkezi Aziýada ýeke-täk diýlip ykrar edilýän durmuşyň gaýnap-joşan hakyky gadymy köşgi Goňurdepede bina edilipdir. Kaşaň şäherde ynsan durmuşyny, pikir we duýgy dünýäsini özgerden ot ybadathanasy, suw ybadathanasy, gurbanlyk ybadathanasy hereket edipdir. * * *

Garaşsyzlyk we Dünýä türkmenleri

Şu günler bagtyýar halkymyz mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk toýunyň göwünleri ganatlandyrýan ruhy joşgunyny başdan geçirýär. Elbetde, bu toýy mynasyp zähmet sowgatlary bilen garşylamak, ony guramaçylykly, dabaraly geçirmek üçin elimizden gelen goşandymyzy goşmak her birimiziň watançylyk borjumyz bolup durýar. Şeýle bolansoň, «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda ykdysadyýetde, senagatda, oba hojalygynda, medeniýetde we beýleki ugurlarda ýetilen belent sepgitleri, paýtagtymyzda hem-de welaýatlarymyzda açylyp, ulanmaga berlen ýaşaýyş-durmuş we medeni maksatly binalardyr desgalary synlanyňda hormatly Prezidentimiziň daşyna mäkäm jebisleşen agzybir halkymyzyň dünýä nusgalyk beýik işleri bilen baş baýramymyzy mynasyp sowgatly garşylaýandygyny görmek bolýar. Bu gün biz Garaşsyzlykda geçilen ýoly hyýalymyzda janlandyryp, 30 ýylda 300 ýyllyk işiň edilendigine şaýat bolýarys. Çünki diňe bir şu ýylky üstünliklerimiz däl, eýsem, taryh üçin uzak bolmadyk otuz ýyllyk ýolda ýetilen belent sepgitleriň ählisi-de üç onlugy arka atan beýik Garaşsyzlygymyzyň ýubileý toýuna halkymyzyň sowgadydyr.

Ählumumy ösüşiň bähbidine

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisinde ileri tutýan garaýyşlaryny mälim etdi Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Bitarap Türkmenistanyň giň halkara hyzmatdaşlyk strategiýasy yzygiderli we üstünlikli durmuşa geçirilýär. Şunda dünýäniň iri we abraýly halkara guramasy bolan Birleşen Milletler Guramasy bilen strategik hyzmatdaşlyga möhüm ähmiýet berilýär. Netijede, Türkmenistan häzirki döwrüň esasy meseleleriniň özara ylalaşykly çözgütlerini işläp taýýarlamak boýunça umumy tagallalara işjeň gatnaşýar, parahatçylygy, durnuklylygy we howpsuzlygy pugtalandyrmak, sebit hem-de dünýä derejesinde Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek işine saldamly goşant goşýar.

Şygryýet

Arkadagym, adyň bile! Dört pasylda güller gülýär,Çüwdürimler göge galýar,Kalplary heýjana salýar,Gyrat kimin badyň bile,Arkadagym, adyň bile!

Pasyl çalşygynda saglygyňyza ünsli boluň!

Gözel ülkämize güýz pasly ýetip geldi. Jöwzaly tomsuň öz ornuny salkyn güýze beren häzirki günlerine il arasynda «pasyl çalşygy» diýilýär. Pasyl çalyşýan döwürde adamlaryň birnäçesi işjeňliginiň peselýändigini, işdäsiniň kesilýändigini aýdýarlar. Munuň sebäbi howanyň ir ertir, giç agşam salkyn şemally, çigrekli, gündizine bolsa yssy bolmagy, ýagny howanyň üýtgäp durmagy bilen düşündirilýär. Şu zatlary göz öňünde tutup, howa çalyşýan döwürde adamlaryň öz saglygyny goramaklary üçin käbir maslahatlary ýatladýarys. Sport bilen yzygiderli meşgullanýan adamlarda kesele garşy göreşmek ukyby ýokary bolýar. Şonuň üçin, adamlaryň arassa howada gezelenç etmekleri, sport maşklary bilen meşgullanmaklary möhümdir.

Sen häzir nirede?

Şägirt: — Durmuşyň hemişe ajysy-da, süýjüsi-de bolýarmy?

Çäge we daş

Günlerde bir gün iki dost tebigata syýahat edip ýörkäler, hiç zat ýok ýerden biri beýlekisiniň göwnüne degipdir. Jan ýaly dostundan beýle ýagdaýa garaşmadyk kişi bu hadysa gynansa-da, hiç zat diýmändir. Gynanjyny çägäniň ýüzüne: «Şu gün iň gowy dostum meniň göwnüme degdi» diýen ýazgy bilen beýan edipdir. Olar ýoluny dowam edipdirler. Ertesi gün kölde suwa düşmekçi bolupdyrlar. Hälki göwnüne deglen kişi tasdan gark bolan eken, emma dosty ony halas edipdir. Ol özüne gelenden soň, daşyň ýüzüne: «Şu gün iň gowy dostum meniň janymy halas etdi» diýip, ýazgy ýazypdyr.

Garagumda gudrat gördüm

Garagum sähramyzyň jümmüşinde ýerleşýän iri «Galkynyş» gaz känini gudrata deňesek ýalňyş bolmazmyka diýip pikir edýärin. Ir säher bilen ulagymyzyň aýnasyndan ajaýyp sähramyzyň altynsow gerişlerinden Günüň ýuwaşjadan çykyşyny, bu ýerleriň gözel tebigatyny synlap otyrkaň, birden ägirt uly «şäherçe» peýda bolýar. Dürli taraplara uzap gidýän köpsanly çylşyrymly ulgamlar bolsa biygtyýar nazaryňy egleýär. Ine, adam elleri bilen gurlan bu gudrata «Galkynyş» gaz käni diýilýär. Bu ýerde türkmen we daşary ýurtly hünärmenleriň öndürijilikli zähmet çekmekleri üçin ähli şertler döredilipdir. Mundan başga-da, gaz käninde dynç alyş otaglary, naharhana, lukmançylyk bölümleri, ammarlar we beýleki inžener-tehniki düzümler göz öňünde tutulypdyr. Ýeri gelende, «Galkynyş» gaz käniniň gorlary «Ýaşlar» we «Garaköl» ýataklary bilen bilelikde alnanda 27 trillion kub metre golaý möçberde kesgitlenendigini uly buýsanç bilen aýdasymyz gelýär. Şonuň üçin, bu ägirt uly gaz käni açylandan soň Türkmenistan tebigy gazyň gorlary boýunça dünýäde dördünji orny ynamly eýeledi. Bu günki gün hormatly Prezidentimiziň bimöçber tagallalary bilen «Galkynyş» gaz käni senagat taýdan üstünlikli özleşdirilýär. Bu bolsa ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň innowasion ösüşini üpjün edýär. Aýdanlarymyzy «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň 23-nji awgustynda bolup geçen wakalar hem doly tassyk