Türkmen dünýäsi

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-60-45, 38-60-40, 38-60-44
Email: turkmendunyasi-gazeti@online.tm

Habarlar

Aşgabat — binalardan düzülen belent mukam

Filosoflar: «Binagärlik — daşa dönen mukam» diýenlerinde suhangöýlük edýärlermikä öýderdim. Haçanda binagärlik, şähergurluşyk barada ýygy-ýygydan ýazmaly bolup, paýtagtymyzy dürli künjeklerden synlap duranymda şol mukamy — giňişlikde doňup galan mukamy eşidýän ýaly bolýaryn. Aşgabadyň binagärlik gurluşy edil ene hüwdüsi ýaly, dutaryň, gopuzyň owazy ýaly, türkmen gözelleriniň kakan lälesi ýaly, Nury Halmämmediň «Nar agajy» ýaly, tükel esbabyna şaýlanan, altyn nally atlarymyzyň aýaklarynyň tyrkyldysy ýaly imrindiriji. Ol özüni synlap duran ynsana päklik, asudalyk, bagtyýarlyk hakynda belentden ýaňlanýan sena bolup mertebelilik eçilýär, şeýle nurana, mähriban ýurtda ýaşaýandygyňa bolan buýsanjy bagyş edýär. Her bir zatda mantyk bolmalydygy hak, şeýle bolanda gözellik has dabaraly, mertebeli, manyly duýulýar. Şähergurluşyk sungatyndaky mantyk has-da ýakymly bolýar. Ine, 12-nji aprelde dabaraly açylan Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankynyň, «Senagat» paýdarlar täjirçilik bankynyň edara binalarynyň bir syrgynda ýerleşmegi, edil şonuň ýaly şu gün açylyş dabarasy meýilleşdirilýän Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Diwanynyň, açylyş dabarasy ertir meýilleşdirilýän Türkmenistanyň Maslahatlar merkeziniň, Türkmenistanyň Kabul ediş merkeziniň biri-birine golaý aralykda ýerleşmegi milli şähergurluşyk sungatymyzdaky ajaýyp mantyga, ýakymly sazlaşyga iň täze taryhymyzdan mysalla

Haýyr-sahawatda bereket bar

Hemmämize mälim bolşy ýaly, ýakynda hormatly Prezidentimiz ösüp gelýän ýaş nesilleri durmuş taýdan goldamak, howandarlyga mätäç çagalaryň saglygynyň dikeldilmegine ýardam bermek, olaryň bagtyýar durmuşda ýaşamagy hem-de olarda iň gowy ynsan häsiýetleriniň kemala gelmegi üçin amatly şertleri döretmek maksady bilen, «Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyny döretmek hakyndaky» Karara gol çekdi. Munuň özi halkymyzda tükeniksiz hoşallyk duýgusyny döretdi. Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary bilen, täze gazna hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adynyň dakylmagy bolsa has-da ýerine düşen waka boldy. Çünki geljegimiz bolan ýaş nesillerimiziň akyl, beden we ruhy taýdan kadaly ösüşini üpjün etmek baradaky aladalaryň ählisi Gahryman Arkadagymyzyň ady we alyp barýan ynsanperwer işleri bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Ýagşylyk, howandarlyk, hemaýat, haýyr, sahawat bilen ynsan belentliklere göterilýändir, ömrüne many çaýýandyr. Magtymguly atamyzyň:

Bagtyýar çagalygyň ýurdy

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda biziň Watanymyz ähli arzuwlaryň hasyl bolýan Diýaryna — bagtyýar çagalygyň ýurduna öwrüldi. Geljegimiz bolan ýaş nesillerimiziň akyl, beden we ruhy taýdan kadaly ösüşini üpjün etmek baradaky aladalaryň ählisi hormatly Prezidentimiziň ady we alyp barýan ynsanperwer işleri bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Golaýda döwlet Baştutanymyzyň haýyr-sahawat gaznasyny döretmek baradaky başlangyjy hem tutuş halkymyz tarapyndan gyzgyn goldaw tapdy. Çünki mätäje ýardam etmek türkmen halkynyň ozaldan gelýän ynsanperwerlik ýörelgesidir. Täze döredilen gaznanyň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy diýlip atlandyrylmagyny hem tüýs ýerine düşen hasaplaýarys. Bütin dünýäde belent ynsanperwerligi bilen uly meşhurlyga ýeten milli Liderimiziň adyny göterýän bu gazna Watanymyzyň röwşen geljegi bolan çagalaryň ýaşaýşyny, durmuş taýdan goraglylygyny, ruhy taýdan sagdyn ösüşini, bagtyýar durmuşda ýaşamagyny, döwrebap bilim almagyny, watansöýüjilik we ynsanperwerlik ruhunda terbiýelenmegini üpjün etmekde möhüm ähmiýete eýe bolar.

Arkadagyň gudraty sen, Aşgabat!

Aşgabadyň düýni, şu güni we geljegi Gahryman Arkadagymyzyň yhlasyndan dünýä ýaň salýan Aziýanyň merjeni we göwher gaşy bolan Aşgabada «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda 140 ýyl dolýar. Eýsem, Aşgabatda ähli döwürlerde hem häzirkisi ýaly şäher-bag, şäher-köşk we şäher-muzeý bolupmy? Ýok, asla beýle bolmandyr. Geliň, Aşgabadyň geçen taryhy ýoluna gysgajyk göz aýlalyň. Aşgabat 1881-nji ýylda gurlup başlanýar. Ashabadyň ösmegi we onuň barha giňelmegi, ilatynyň sanynyň artmagy 1885-nji ýyldan, ýagny bu ýere Zakaspiý demir ýolunyň çekilmegi bilen başlanýar. Şol wagta çenli şäher şeýle bir uly bolmandyr we ol, esasan, iki köçäniň ugrunda ýerleşipdir. Şäheriň ilaty daş-töweregi baga bürenen ýekegat palçyk jaýlarda ýaşapdyr. Soňra Ashabad şäheri Zakaspiý ülkesiniň dolandyryş we ykdysady, söwda hem-de medeni merkezine öwrülýär. Onuň amatly ýerde ýerleşmegi şeýle ýagdaýyň döremegine sebäp bolupdyr. Köpetdagyň üsti bilen Ashabada Eýrandan kerwen ýoluny çekipdirler. Ashabaddan Türkmenistanyň günbatar we gündogar ýaýlalaryna tarap ýollar şahalanyp gidipdir. Göni Garagum sährasynyň üstünden geçýän kerwen ýollary Hywa we Buhara alyp barypdyr. Bir söz bilen aýdylanda, şäherde halkara ähmiýetli ýollar birleşipdir.

Sanly tehnologiýalar döwrüň talaby

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň her güni bedew batly ösüşleri bilen taryha ýazylýar. Çünki bu döwürde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda belent sepgitlere ýetilýär. Bilşimiz ýaly, häzirki döwürde bütin dünýäde ösen tehnologiýalar önümçilige giňden ornaşdyrylýar. Döwür bilen aýakdaş gidýän biziň ýurdumyzda hem milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryna sanly tehnologiýalar giňden ornaşdyrylýar we olaryň maddy-enjamlaýyn binýady barha pugtalandyrylýar. Bu günki gün hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen alnyp barylýan giň gerimli sanly özgertmeleriň netijesinde milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşi gazanylýar. Munuň özi ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmek ugrunda amal edilýän işleriň özüniň ýokary netijesini berýändigine aýdyň şaýatlyk edýär. Şu ýylyň 12-nji fewralynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiziň Karary bilen «Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy» kabul edildi hem-de ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasy tassyklanyldy. «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda» göz öňünde tutulan wezipeleri durmuşa geçirmek, ýurdumyzyň pudaklaryna sanly ulgamlary giňden ornaşdyrmak arkaly bäsdeşlige ukyply sanly yk

«Akylly» tehnologiýalar ýyladyşhanalarda bol önüm öndürmäge giň mümkinçilikleri açýar

Hormatly Prezidentimiz «akylly» tehnologiýalary hem-de ekologiki taýdan arassa bolan enjamlary durmuşa ornaşdyrmak meselesine aýratyn üns berýär. Hususan-da Gün batareýalaryny we ýel generatorlaryny ulanmak bilen baglanyşykly meselelerde ylmy çözgütleri hemişe üns merkezinde saklaýar. Netijede, «akylly» tehnologiýalary diňe bir şäher gurluşygynda däl, eýsem, halk hojalygynyň beýleki pudaklarynda hem ornaşdyrmak babatda döwlet tarapyndan uly mümkinçilikler döredilýär. Hormatly Prezidentimiziň görkezmesi boýunça ýokary tehnologiýalar, ylmy işläp taýýarlamalar we sanly tehnologiýalar bilen baglanyşykly milli ykdysadyýetimizde gazanylýan üstünlikleri halk köpçüligine wagyz etmek barada hem uly işler alnyp barylýar. Şeýle-de Gahryman Arkadagymyzdan goldawly türkmen telekeçileriniň daşary döwletlerden getirilýän harytlaryň ýerini tutýan önümleri öndürmekleri guwandyryjy ýagdaýdyr.

Saglyk — jemgyýetiň berklik sütüni

Asuda Watanymyzyň gujagynda eşretli durmuşda ýaşaýan bagtyýar halkymyzyň beden sagdynlygyny has-da berkitmek üçin yzygiderli aladalanýan mähriban Arkadagymyz: «Saglyk diňe bir adam üçin däl, eýsem, tutuş jemgyýetimiz üçin hem bahasyna ýetip bolmajak gymmatlykdyr» diýýär. Çuňňur mana ýugrulan bu jümleden milli jemgyýetimiziň berklik sütüniniň barha pugtalanmagyna her bir watandaşymyzyň sagdyn durmuşynyň oňyn täsirini ýetirýändigi baradaky parasady duýmak kyn däl. Şony duýaňsoň bolsa, hormatly Prezidentimiziň öz raýatlarynyň beden hem ruhy taýdan sagdynlygyny berkitmek ugrunda alyp barýan köpugurly işleriniň, nusgalyk göreldesiniň näderejede ähmiýetlidigine has töwerekleýin göz ýetirip bolýar. Çünki Gahryman Arkadagymyz halkyň sagdyn durmuşyny üpjün etmek bilen, jemgyýetimiziň sagdynlygyny berkidýär.

Atym - ganatym, itim - gutum

Bu günki gün hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen halkymyzyň gadymdan gözbaşly milli miraslary Ýer ýüzüne ýaýylyp, dünýä gymmatlyklaryna öwrülýär. Çünki daşary döwletleriň halklary hormatly Prezidentimiziň «Ahalteke bedewi — biziň buýsanjymyz we şöhratymyz», «Gadamy batly bedew», «Atda wepa-da bar, sapa-da» ýaly kitaplaryny okap, ata-babalarymyzyň öz gardaşyna deňän gamyşgulak ahalteke bedewleri hakynda düşünje alsalar, «Arşyň nepisligi», «Janly rowaýat» ýaly kitaplaryny okap, halkymyzyň uzak heňňamlaryň içinden geçip, biziň döwrümize gelip ýeten halyçylyk sungatynyň ajaýyp dünýäsine syýahat edýärler. Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmen medeniýeti», «Ile döwlet geler bolsa», «Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy», «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym», iki jiltden ybarat «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýaly kitaplary bolsa medeni dünýämize edilýän syýahaty has täsirlendirip, milli miraslarymyzyň köpöwüşginlidigini, däp-dessurlarymyzyň juda ynsanperwerdigini bütin aýdyňlygy bilen beýan edýärler. Milli miraslarymyza, däp-dessurlarymyza bolan bimöçber söýgi «Döwlet guşy», «Älem içre at gezer» ýaly romanlarynda-da mähriban Prezidentimiziň üns merkezinden düşenok. Şonuň üçin halkymyzyň milli gymmatlyklaryny halkara jemgyýetçiligine wagyz etmekde bu kitaplaryň ähmiýeti-de diýip-aýdardan ýokarydyr. Pederlerimiziň müňýyllyklaryň dowamynda ösdürip, terbiýeläp kemala getire

Jana-jan dostluk

Ahalteke bedewleriniň janköýeri hormatly Prezidentimiziň «Biziň buýsanjymyz Türkmenistanyň Döwlet tugrasynyň bezegi bolan ahalteke bedewi Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň hakyky simwolydyr we onuň parahatçylyga we dünýäniň ähli halklary bilen dostluga ymtylyşynyň şaýadydyr» diýen sözleriniň näderejede gymmatlydygyny seljermek üçin, ilki bilen, gamyşgulak bedewleri ýürekden söýmeli. Altyn suwy berlen ýaly lowurdap duran endamyny, ýüpek ýaly ýallaryny, alma ýaly gözlerini synlap, olar bilen ýürekden gürleşmeli. Mylaýymlyk bilen maňlaýyndan sypap, onuň hakyky janköýeridigiňi duýdurmaly. Munuň üçin, megerem, aýratyn bir tilsim gerek däldigine, olaryň seniň hyýalyňy garaýşyňdan syzýandygyna hormatly Prezidentimiziň öz bedewleri bilen didarlaşandaky mähremlik aýdyň mysaldyr. Şol mähremligiň netijesinde milli Liderimiziň «Ahalteke bedewi — biziň buýsanjymyz we şöhratymyz», «Gadamy batly bedew», «Atda wepa-da bar, sapa-da» ýaly çuňňur many-mazmunly, taryhy hakykaty çeper we anyk maglumatlar bilen beýan edýän gymmatly eserleri peýda boldy. «Ata kesbi — ogla halal» diýlişi ýaly, arkama-arka dowam edip gelýän ahalteke bedewine bolan söýgi hormatly Prezidentimiziň eline döwet galamyny berip, zehin atyny çarpaýa galdyrypdyr. Şonuň üçinem milli Liderimiziň: «Hormatly okyjylar, siziň ähliňiz türkmen halkynyň özüniň bedewine bolan çäksiz söýgüsiniň keramatyna göz ýetirersiňiz diýip umyt edýä

Dil bilmek dünýäni bilmek

Hormatly Prezidentimiziň bilime, ylma berýän ägirt uly ünsi netijesinde bu pudak dünýä derejesinde ösýär we kämilleşýär. Türkmen, iňlis, rus dillerini öwrenmek bilim ulgamynyň esasy özenini düzýär. Sebäbi islendik ylym-bilim almak ukyby maglumat almak we ony özleşdirmek bilen bagly. Bu ugurda halkara dilleriň biri bolan iňlis dili bilen bir hatarda, beýleki daşary ýurt dillerini öwrenmegiň hem ähmiýeti ýylsaýyn artýar. Ýurdumyzda daşary ýurt dillerini netijeli öwrenmek boýunça köpsanly guramaçylyk, ylmy-barlag we usulyýet işleri yzygiderli alnyp barylýar. Ýeri gelende aýtsak, dünýäde ylmy maglumatlaryň esasy bölegi iňlis dilinde neşir edilýär. Biziň jemgyýetçilik durmuşymyz gün-günden özgerýär. Häzirki wagtda adamzadyň durmuşyny internet, radio, telewideniýe ýaly köpçülikleýin habar beriş serişdeleri gurşap alýar. Olar ýaşlara dünýä akyl ýetirmäge, öz-özüni kämilleşdirmäge, dünýägaraýşyny giňeltmäge çäksiz mümkinçilikleri berýär. Şeýle ýagdaýda maglumatlaryň ägirt uly giňişliginden baş çykaryp bilmegi, zerur maglumatlary tapmagy we olary iş ýüzünde ulanmagy öwrenmek zerurdyr. Şoňa görä-de daşary ýurt dillerini bilmek möhüm ähmiýete eýedir, sebäbi dilleriň üsti bilen özüňi gyzyklandyrýan pudak barada maglumatlary bütin dünýä boýunça tapmak mümkin.

Wysal (hekaýa)

Aýbike ene hem aglady, hem güldi. Aslynda-ha sähel ahmyr yzasy goşulypdyr diýmeseň, gözýaşam begençdendi. Ahmyrmy? Wa-a-h, sorama şony? Bagyrda ba:ş, didede ýaş, ýürekde da:ş bolup galan hijrandyr ol. Hijranam-aýralyk-da, janlarym! Göbek ganyň şu ýere — Ýekesöwüt gyşlagyna damanam bolsa, düýp kökeniň aňyrda, ho-ol towlanyp dumana gaplanyp ýatan derýanyň — Jeýhunyň Kelif daglaryna ýetip, egremçe ýasaýan ýerinde — Garkyn obasynda ýatyr ahyry! Ykbalyň bu günki oýnuna näme diýersiň?! Birwagtlar ata-babalaryň atly-eşekli, düýeli, ýabyly gaýdan ýerinden bu ýere otly ýol geldi oturyberdi. «Türkmenistandan otly ýol çekiljekmiş» şow-şowy ýaýranda togsany tegelän Aýbike ene däl, bu ýeriň tutuş jelegaýy-halaýygy haýrana galdy. Aýbike ene-hä gorkdam. Gübürdäp, ýer sarsdyryp gelende şapadaň çalyşýan oglanlaryň arasynda agtygy Babyşy görende gara jany galmady. Ellerini galgadyp, gyňajyny taýak ýaly edip, garry göwre olaryň yzyndan galgap gitdi.

Kädi köp derdiň dermany

Türkmeniň bereketli topragy dermanlyk häsiýetli ösümliklere juda baý. Şolaryň biri-de kädidir. Halkymyz kädiniň dermanlyk häsiýetine ir döwürlerden bäri düşünip gelipdirler. Kädi iýun-iýul aýlarynda gülleýär. Awgust-sentýabr aýlarynda bolsa hasyl berýär. Kädini güýz we gyş aýlarynda iýmek has-da peýdalydyr. Ylmy barlaglar kädiniň düzüminiň adam bedeni üçin zerur bolan peýdaly maddalara juda baýdygyny tassyklaýar. Onuň etlek böleginde peýdaly maddalar ýagny, karotin, folasin, B toparyň witaminlerine girýän B1, B2, B6 witaminleri, mineral maddalar bolan kremniý, kaliý, magniý, natriý, demir we beýlekiler örän köpdür.

Suwly sütün

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen hanasy barha giňeýän «Altyn asyr» Türkmen kölüniň we oňa barýan akabalaryň täsiri netijesinde bu ýeriň ekologiýasy gowulanýar, millionlarça gektar öri meýdanlary döreýär. * * *

Göwne ganat, döwre ylham bedewler

Döwleti berkarar, halky bagtyýar ýurduň toý-baýramlary goşa-goşadan gelýär. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda Milli bahar baýramy bilen Halkara Nowruz gününiň goşa şatlygynyň ruhundan göwünlerimizi ganatlandyryp ýören günlerimiz biz ýene-de bir şatlykly wakanyň şaýady bolduk. Ol waka özüniň boş wagtlaryny sport bilen meşgullanmaga hem-de döredijilige sarp edýän Gahryman Arkadagymyzyň 22-nji martyň ir säheri Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna baranda «Buşluk!» habary bilen garşylanmagydyr. Bu ýerde milli Liderimize meşhur Akhan diýen bedewiň ilkinji at taýynyň dünýä inendigini habar berdiler. Döwlet Baştutanymyz bahar aýynyň ajaýyp gününde, Nowruz baýramynyň dabaralarynyň arassa asmanymyzy gurşap alan pursadynda özüniň seýisläp ýetişdiren Akhan atly bedewiniň at taýynyň bolandygy baradaky buşluga ruhlandy we bu habary şatlyk bilen garşylady. Müňýyllyklardan bäri dowam edip gelýän dünýä nusgalyk däbimize eýerip, täze doglan at taýynyň boýnuna mähriban käbesi Ogulabat ejäniň taýýarlan alajasyny daňdy. Soňra hormatly Prezidentimiz milli atşynaslyk sungatynda täze dünýä inen at taýa onuň atasynyň adynyň baş harpy bilen utgaşdyryp at dakmak däbinden ugur alyp hem-de ak mermer paýtagtymyzyň 140 ýyllygy mynasybetli Aşgabat diýip at goýdy.

Türkmenistan «Akylly» şäherleri bilen şöhratlanar

16-njy martda hormatly Prezidentimiz paýtagtymyz hem-de Ahal welaýaty boýunça iş saparyny amala aşyryp, şäheriň birnäçe desgalaryndaky, şeýle hem welaýatyň täze döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygyndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy. Bu wakalar tutuş halkymyzda egsilmez ruhy joşgun, ajaýyp döwrümize bolan çäksiz buýsanç duýgularyny döretdi. Çünki ýene sanlyja ýyldan häzirki wagtda köpsanly binagärlik-inženerçilik işlerini özünde jemleýän ägirt uly gurluşyk toplumy bolup duran bu döwletli tutum ― Ahal welaýatynyň täze döwrebap edara ediş merkezi ajaýyp döwrümize mynasyp ak şäherleriň biri bolar.

Türkmençilik we dünýä medeniýeti

Soňky döwürde ýygy-ýygydan ulanýan bir jümlämiz bar: Dünýä globallaşýar. Hawa, bu inkär edip bolmajak hakykat. Dile çeper ussatlar-a bu ýagdaýy: «Watanymyz — dünýä, milletimiz — adamzat» diýip häsiýetlendirýärler. Tehnologiýalaryň ýyldyrym çaltlygynda ösmegi ynsanlary, şol bir wagtyň özünde millet-halklary edil şol tizlikde bolmasa-da, görnetin derejede ýakynlaşdyryp, baglanyşygyny güýçlendirýär. Şeýle bolansoň, beýleki halklar bilen parahatçylykly, ylalaşykly ýaşamak diýen wajyp wezipe ynsanyýetiň öňündäki ähmiýetini has-da artdyrýar oturyberýär. Sebäbi Zemin parahatlygyny berkarar etmek bu wezipäniň berjaý edilmegine bagly bolup durýar. Hawa, parahatlyk — rahat ýaşaýyş. Rahat ýaşaýyş — gorky-ürküsiz, arkaýyn durmuş. Eýsem, erkana ýaşaýyş haçan mümkin bolýar? Ynsanlar biri-biri bilen ynanyşyp ýaşan halatynda. Tutuş Ýer ýüzi babatynda alanyňda bolsa, milletler, döwletler biri-birine hormat goýup, diňe hoşniýetli gatnaşyklary alyp baran mahalynda.

«Gelse Nowruz äleme...»

Gözbaşyny taryhyň çuňluklaryndan alyp gaýdýan Halkara Nowruz gününiň ajaýyp däp-dessurlary häzirki wagtda döwrebap dowam edýär. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda her ýylyň Nowruzynyň öňýany tutuş ýurdumyz boýunça bag ekmek dabarasyny geçirmek, köpçülikleýin ýowar edip daş-töweregi tämizlemek, ähli babatda päklenip Nowruzy garşylamak asylly däp bolup durmuşymyza ornaşdy. Şol däbe eýerilip, şu ýyl hem Milli bahar baýramynyň we Halkara Nowruz gününiň öňýany, ýagny 20-nji martda Gahryman Arkadagymyzyň gurluşygy tamamlaýjy tapgyrda dowam edýän «Garagum» myhmanhanasynyň golaýynda täze döredilýän seýilgähde ilkinji düýp agaç nahalyny oturdyp, ak pata bermegi bilen, köpçülikleýin bag ekmek dabarasy geçirildi. Bag ekişligiň öňýany Döwlet senamyzyň owazy astynda ýaşyl Tugumyzyň belende galdyrylmagy hemmelere Nowruza mahsus täze ruhy joşgun eçildi. Şol gün paýtagtymyzyň hem-de welaýatlarymyzyň ýaşaýjylary miweli, pürli we saýaly baglaryň, üzüm nahallarynyň ýüzlerçe müň düýbüni ekdiler, öňden bar bolan baglara timar berdiler. Özleriniň ýaşaýan we işleýän ýerlerini tämizläp, ruhlaryny päkläp, 21-nji martyň ir säheri — Nowruz güni dogan nurly Güni ýagşy dileglerdir umytlar bilen garşyladylar. Ýurdumyzyň ýüregi ak şäherimiz Aşgabadyň ýaşaýjylary hem şol gün Garagum derýasynyň gözel kenarynda uly ruhubelentlik bilen Halkara Nowruz gününiň hem-de Milli bahar baýramynyň toý şowhunyna goşu

Goý, ýaňlansyn bitaraplyk mukamy!

Döwlet Baştutanymyzyň «Bitarap Türkmenistan» atly kitabynda: «Bitaraplyk mähriban Watanymyzyň gülläp ösmeginiň esasy hereketlendirijisi boldy» diýip ýazyşy ýaly, ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýy ähli ugurlar babatda durnukly ösüşi gazanmagymyzda ygtybarly daýanjymyzdyr. Alyp barýan her bir işimizde yhlasymyzy artdyrýan kuwwat çeşmesidir. Garaşsyz Watanymyzyň gülläp ösmeginde, ykdysady kuwwatynyň pugtalanmagynda, halkara derejesinde abraýynyň artmagynda hemişelik Bitaraplygymyzyň ähmiýeti uludyr. Çünki hemişelik Bitaraplyk — munuň özi asuda ýaşaýşyň, agzybir durmuşyň, ertire bolan ynamyň kepillenmesidir, arkaýyn okamak, öwrenmek, döretmek mümkinçiligidir. Hemişelik Bitaraplyk — baky abadançylykdyr! Ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygynyň baýram edilen 2020-nji ýylynyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylmagy halkymyzyň watançylyk ruhuny has-da belende göterdi. Çünki hemişelik Bitaraplygymyz hem edil ýurt Garaşsyzlygymyz ýaly dabarasy soňlanmajak mukaddeslikdir.

Türkmenistan — işjeň ösýän sport döwleti

Sport — saglyk, ösüş we bagtyýarlyk getirýän durmuş hakykaty. Ol ynsanlara saglyk bagyş etmek bilen birlikde, olaryň arasynda hoşniýetli gatnaşyklara ýol açýar. Halklaryň abadan we parahat durmuşyna gönükdirilen möhüm halkara başlangyçlary bilen çykyş edýän ýurdumyzda sport çäreleriniň giň gerim almagy kanunalaýyklykdyr. Ähli döwürlerde-de dostlugy, parahatçylygy, agzybirligi, jebisligi we raýdaşlygy şygar edinen sport adamzadyň öňünde diňe oňyn maksatlary goýýar. Ýurdumyz bolsa oňyn maksatlary durmuşa geçirmekde, parahatçylygy wagyz etmekde sebitde nusga bolup çykyş edýär. Häzirki döwürde Türkmenistan örän ýokary depginler bilen ösýän sport döwletleriniň biridir. Biziň Watanymyzyň ähli künjeginde döwrebap sport desgalary, ýokary derejeli stadionlar, atçylyk sport toplumlary gurulýar. Çagalar baglaryndan başlap, ýokary okuw mekdeplerine çenli bedenterbiýe maksatnamasy üstünlikli durmuşa geçirilýär. Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzda şu ýyl Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň, Aziýa we Okeaniýa IV toparynda tennis boýunça Dewisiň Kubogy ugrundaky halkara ýaryşyň tapgyrynyň, 2022-nji ýylda bolsa Sambo boýunça dünýä çempionatynyň ýokary derejede, guramaçylykly geçirilmegi meýilleşdirilýär. Häzirki wagtda ýurdumyzda bu ýaryşlara ýokary derejede taýýarlyk görülýär.

Mäne baba — rowaýata öwrülen şahsyýet

Sarahsdan demirgazyk-günbatara gidilende, sebitde o diýen uly bolmasa-da, adybir akyldar şahsyýetiň abraýy hem-de şöhraty bilen beýgelen, XI asyryň belli şäheri Mänä gelýärsiň. Bu şäherde ýaşan akyldar Abu Seýit Abul Haýyr (967 — 1049) — sufizmiň köp asyrlardan soň hem uly hormat bilen ady tutulýan görnükli wekilleriniň biridir. Halkymyzda bu şahsyýet «Mäne baba» ady bilen meşhurdyr. Onuň ýaşan döwründe Mäne şäheri ýeterlik derejede bol oba hojalyk önümleriniň mesgeni bolup, onuň bazarlary, kerwensaraýlary hemişe adamly ekeni. Şäheriň dört burçunda diňleri bolan gönüburçly içki galasy bolupdyr. Häzirki wagtda ol depe bolup dur, il arasynda oňa Göbeklidepe diýilýär. Onuň çäginiň daşynda Mäne babanyň sopulary üçin hanakasy ýerleşipdir. Mäne baba köp gezip, dürli şäherlerde bolup, şol döwrüň görnükli alymlary, filosoflary bilen duşuşypdyr, pikir alşypdyr. Halk hakydasy iki sany ussadyň — Mäne baba bilen Ibn Sinanyň arasyndaky söhbet hakyndaky rowaýaty şu günlere ýetiripdir. Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynda hem getirýän şol rowaýatyna görä, Mäne baba Ibn Sina bilen gepleşip otyrka, käsäni ýokary zyňýar, käse bolsa howada aslyşyp durýar. Ol myhmanyna: «Siz, alymlar, fizikanyň kanunyna salgylanyp: «Tutuş tebigaty boýunça ähli jisimler merkeze ymtylýarlar» diýýärsiňiz. Näme üçin käse özüniň agramynyň bardygyna garamazdan, howada asyly