HABARLAR

Howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 25-nji sentýabrda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Aşgabatda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +21... +23°, gündizine +33... +35° maýyl bolar. Howanyň basyşy 728 mm. Çyglylygy 20 — 40 %.

Howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 23-nji sentýabrda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Aşgabatda: açyk howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 9 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19... +21°, gündizine +34... +36° maýyl bolar. Howanyň basyşy 729 mm. Çyglylygy 5 — 25 %.

Howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 21-nji sentýabrda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Aşgabatda: az bulutly howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19... +21°, gündizine +32... +34° maýyl bolar. Howanyň basyşy 731 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Ekologiýa syýasaty dabaralanýar

Häzirki wagtda dünýäde global ýylama giňden ýaýbaňlanýar. Hormatly Prezidentimiziň parasatly başlangyçlary esasynda Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyzda bu ugurda giň möçberli işler alnyp barylýar. Ynsanperwerligiň ýokary nusgasyny görkezýän Gahryman Arkadagymyz diňe bir türkmen halkynyň däl, eýsem, sebitiň, dünýäniň halklarynyň aladasyny etmek maksady bilen umumadamzat ähmiýetli başlangyçlary öňe sürýär. Ýeriň daşyndan aýlanýan hemralardan we Ýerdäki gözegçilik merkezlerden alynýan maglumatlar howadaky parnik gazlarynyň ýaramaz galyndylarynyň, esasan hem, kömürturşy gazynyň artýandygyny görkezýär.

Türkmenistan boýunça 2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň 20-26-sy aralygynda hepdäniň dowamynda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty

Aşgabatda: az bulutly, hepdäniň ahyrynda az-kem bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 7-9-dan 10-12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +18...+23o, gündizlerine +31...+35o aralygynda maýyl bolar. Arçabilde: az bulutly, hepdäniň ahyrynda az-kem bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 6-8-den 9-11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +17...+22o, gündizlerine +30...+34o aralygynda maýyl bolar.

Ekologiýa meselesi — döwrüň wajyp wezipesi

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen, ýurdumyzy mundan beýläk-de sazlaşykly ösdürmäge, ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmaga, hususyýetçiligi höweslendirmäge, maýa goýum mümkinçiliklerini artdyrmaga, durmuş düzümini döwrebaplaşdyrmaga hem-de halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmaga gönükdirilen uzak möhletleýin, pudaklaýyn hem sebitleýin maksatnamalar amala aşyrylýar. Halk hojalygynyň ähli ugurlarynda ýaýbaňlandyrylan işlerde öňdebaryjy tehnologiýalaryň ulanylmagyna, ekologiýa meselelerine we kadalaryna aýratyn üns berilýär. «Ýaşyl ykdysadyýeti» döretmek we ösdürmek meselesine täzeçe çemeleşmeler häzirki döwrüň möhüm wezipeleriniň biri bolup durýar. Ekologiýa wezipeleriniň ykdysady we durmuş meseleleriniň çözgütleri bilen çuňňur arabaglanyşykly alnyp barylmagy milli ykdysadyýetimiziň howanyň üýtgemegine uýgunlaşmagyny şertlendirýär. Daşky gurşawy goramak, tebigata aýawly çemeleşmek, onuň gözelligini we baýlygyny geljek nesiller üçin aýap saklamak, ekologiýa abadançylygyny gazanmak Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Durnukly ösüş maksatlarynyň üstünlikli amala aşyrylmagy bilen berk baglanyşykly bu meseleler ýurdumyzyň ilatynyň sagdyn we tebigat bilen sazlaşykda, ekolog

Howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 18-nji sentýabrda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Aşgabatda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +20... +22°, gündizine +31... +33° maýyl bolar. Howanyň basyşy 731 mm, çyglylygy 35 — 55%.

Plas­tmassa ga­lyn­dy­lar­ azaldylar

Ko­re­ýa Res­pub­li­ka­sy 2030-njy ýy­la çen­li plas­tik zir-zi­bil­le­riň möç­be­ri­ni 60 gö­te­ri­me, 2050-nji ýy­la çen­li 100 gö­te­ri­me çen­li azalt­ma­gy me­ýil­leş­dir­ýär. Bu ba­ra­da ýur­duň Pre­zi­den­ti Mun Çže In De­ňiz ke­na­ry­ny aras­sa­la­ma­gyň hal­ka­ra gü­nü­ne ba­gyş­la­nan da­ba­ra­da bel­läp geç­di. Mik­rop­las­tik­ler di­ňe bir de­ňiz jan­dar­la­ry­na däl, eý­sem, adam sag­ly­gy­na hem howp sa­lar.

Ekologiýa talaplarynyň hukuk esaslary

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe alnyp barylýan ekologiýa syýasaty toplumlaýyn häsiýete eýe bolup, tebigatymyza aýawly garamaga hem-de ony has-da gözelleşdirmäge gönükdirilendir. Milli Liderimiz ekologiýa taýdan howpsuz ösüşi döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry hökmünde kesgitlemek bilen, ekologiýany we tebigaty goramak ýaly iň bir ähmiýetli meseleleri häzirki döwrüň ählumumy, möhüm wezipeleriniň hatarynda goýýar. Ýurdumyzda ýer, suw hem biologik köpdürlüligi we tebigaty goramak, çölleşmä garşy göreşmek ýaly ugurlar boýunça uly işler amala aşyrylýar. Türkmenistan döwletimiz BMG-niň daşky gurşawy goramak we ekologiýa taýdan howpsuz ýaşaýşy üpjün etmek boýunça konwensiýalaryna işjeň gatnaşyp, olardan gelip çykýan halkara borçnamalaryny hem üstünlikli ýerine ýetirýär. Şu nukdaýnazardan, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklaryny, şol sanda senagat derejeli kärhanalar bolan elektroenergetikanyň ähli kärhanalaryny döwrebap ösdürmek, olaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek, önümçiligi artdyrmak we sarp edijileriň isleglerini doly kanagatlandyrmak bilen bir hatarda, bu wezipeleri durmuşa geçirmek üçin ygtybarly energiýa üpjünçiliginiň ýola goýulmagyna hem-de işleriň ekologiýa taýdan howpsuz

Howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 16-njy sentýabrda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Aşgabatda: açyk howa bolup, gündogardan tizligi sekuntda 8 — 10 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +19... +21° maýyl, gündizine +36... +38° yssy bolar. Howanyň basyşy 730 mm. Çyglylygy 5 — 25 %.