HABARLAR

Baky Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygyna — 25 million düýp nahal!

...Irden, tylla güýzüň saba-säherinde paýtagtymyzyň «On ýyl Abadançylyk» köçesinden süýnüp ugran awtobusdan ýolýakadaky ak mermerli belent binalarydyr olara bezeg berip oturan daragtlary synlap barşyma öten agşam «Watan» habarlar gepleşiginde eşiden habarym bilen bagly oý-pikirlerim ýene-de aňyma doldy. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň şu hepdäniň penşenbe güni geçirilen mejlisinde berlen hasabatda aýdylyşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 31-nji ýanwarynda çykaran Kararyna laýyklykda, ýurdumyzyň ministrlikleri, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimlikleri tarapyndan şu ýylda jemi 10 million düýp bag nahallaryny ekmek bellenilip, bu ugurdaky işlere giňden taýýarlyk görülýär. Hormatly Prezidentimiz mejlisde Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek boýunça alnyp barylýan işleri has-da ýaýbaňlandyrmak hem-de eziz Watanymyzyň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli ekilýän bag nahallarynyň möçberini artdyrmak, şeýle hem Türkmenistanyň Milli tokaý maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen, degişli Karara gol çekdi. Kararda ekilmegi bellenen 10 million düýp nahala goşmaça 15 million düýp saýaly, pürli, miweli bag we üzüm nahalyny ekmek göz öňünde

Ynsan saglygy we daşky gurşawyň goragy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyz gün-günden gözelleşýär. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ugurlarynda beýik özgertmeler amala aşyrylýar we durmuşa geçirilýär. Milli Liderimiziň egsilmez pähim-paýhasy bilen adam we onuň saglygy hakyndaky alada döwletimiziň baş ýörelgesine öwrüldi. Ýurdumyzda ilatymyzyň saglygyny goramak we adamlaryň sagdyn durmuşda uzak ýaşamaklaryny gazanmak, keselleriň öňüni almak ugrunda dünýä derejesinde uly üstünlikler gazanylýar. Adamyň saglygy we onuň ýaşaýyş-durmuş abadançylygy köp sanly meseleler bilen baglanşyklydyr. Aýratyn hem, ynsan saglygy daşky gurşawyň ýagdaýyna örän bagly bolup durýar. Bu ugurdaky ýörelgeleriň ylmy esaslary milli Liderimiziň «Türkmenistan — melhemler mekany», «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp jiltli ylmy-ensiklopedik işlerinde jemlenendir.

Ekologiýa biliminiň wajyp ähmiýeti

Ekologiýa abadançylygy

Daşky gurşawy goramak, tebigata aýawly çemeleşmek, onuň gözelligini we baýlygyny geljek nesiller üçin aýap saklamak Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Ekologiýa, bioköpdürlüligi saklamak, çölleşmä garşy göreş bilen baglanyşykly meselelere möhüm ähmiýet berýän ýurdumyz bu ugurda sebit we ählumumy hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine mynasyp goşant goşýar. Hormatly Prezidentimiziň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň mejlislerinde, «Rio+20» Bütindünýä sammitinde we beýleki iri forumlarda öňe süren başlangyçlary umumadamzat ähmiýetli wezipeleriň çözgüdine gönükdirilendir. Şolaryň hatarynda Aşgabatda Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly tehnologiýalar boýunça sebit merkezini açmak, BMG-niň Suw strategiýasyny işläp taýýarlamak, Aral deňziniň gurşawy üçin BMG-niň ýörite maksatnamasyny taýýarlamak we Birleşen Milletler Guramasynyň işinde Aral meselesine aýratyn ähmiýet bermek hakyndaky teklipler bar.

Ekologiýa abadançylygyny nazarlap

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz Türkmenistanyň üstünlikli amala aşyrýan ekologiýa syýasaty halk hojalygynyň ähli pudaklarynyň ösüşinde möhüm ähmiýete eýe bolup durýar. Tebigaty goramagyň we tebigatdan peýdalanmagyň netijeliligini üpjün etmek üçin halk hojalygynyň pudaklarynda alnyp barylýan işleriň bu ugurdaky özara sazlaşygyny üpjün etmek, ykdysadyýeti ekologiýa taýdan howpsuz ösdürmek, ylmy-amaly taýdan esaslandyrmak, ilatyň sanitar-epidemologik howpsuzlygyny üpjün etmek, tebigaty goramakda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek babatynda amal edilýän beýik işler häzirki wagtda özüniň oňyn netijelerini berýär. Häzirki döwrüň möhüm meseleleriniň sazlaşykly çözgütlerini işläp taýýarlamakda işjeň orun eýeleýän Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan degişli ugurda dünýädäki umumy tagallalara önjeýli goşant goşup, dürli ugurlarda giň halkara hyzmatdaşlygyny ýola goýýar. Munuň şeýledigine, ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň esasy ýöriteleşdirilen edaralary bilen netijeli hyzmatdaşlygy, şeýle hem Türkmenistanyň BMG-niň dürli düzümlerinde, komissiýalarynda we maksatnamalarynda alyp barýan işleri aýdyň şaýatlyk edýär. Şol edaralar bilen bilelikde häzir birnäçe taslamalar we maksatnamalar üstünlikli amala aşyryldy.

Dürli ugurlarda global hyzmatdaşlyk

Türkmenistan dünýä ýurtlarynyň arasynda deňhukukly, dostlukly we goňşuçylyk gatnaşyklaryny ösdürmek bilen ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda dürli ugurlarda global we sebitara meseleler boýunça hyzmatdaşlygy ýola goýýar. Bu bolsa döwletleriň arasynda ykdysady hyzmatdaşlygy, hoşniýetli goňşuçylygy we dostlugy ösdürmäge, medeni-ynsanperwer gatnaşyklary, durnuklylygy we howpsuzlygy saklamaga hem-de pugtalandyrmaga, täze howplara garşy bilelikde hereket etmäge ýardam edýär. Dünýä jemgyýetçiligi bilen özara hyzmatdaşlygy goldamaga gönükdirilen bu möhüm ugurlar boýunça gatnaşyklaryň ýylyň-ýylyna täze derejä çykarylmagy, berkidilmegi we uzakmöhletleýin islegleri nazarlamagy bolsa Türkmenistanyň saýlap alan strategik ýolunyň esasy ugruny kesgitleýär. Hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen üstünlikli alnyp barylýan daşary syýasatymyzda, ilkinji nobatda, daşky gurşawy goramak, hemmeler üçin möhüm bolan suw-energetika serişdelerinden netijeli peýdalanmak ulgamlarynda halkara we sebitara hyzmatdaşlyga aýratyn ähmiýet berilýär.

Ekologiýa abadançylygy — geljegiň aladasy

Jemgyýetiň ösüşini we daşky gurşawy goramagy utgaşdyrmak Türkmenistanyň ekologiýa syýasatynyň esasy maksadydyr, tebigaty goramak, onuň biologik köpdürlüligini aýawly saklamak, serişdelerini rejeli ulanmak şol syýasatyň möhüm talabydyr. Döwletimiziň milli hem-de umumadamzat bähbitlerini nazara alýan oýlanyşykly ekologiýa syýasaty tebigy gurşawyň ýokary hilini üpjün etmäge, ilatyň ýaşaýyş-durmuşy üçin amatly şertleri döretmäge, ekologiýa howpsuzlygyny gazanmaga gönükdirilendir. Türkmenistanyň dünýä ösüşiniň ileri tutulýan ugurlary, aýratyn-da, ekologiýa howpsuzlygy we tebigaty goramak meseleleri boýunça gyzyklanma bildirýän taraplaryň ählisi bilen amala aşyrýan täsirli halkara gatnaşyklary özara hyzmatdaşlygyň netijeli usullaryny gözlemäge we işläp taýýarlamaga hem-de dünýä bileleşiginiň tagallalaryny birleşdirmäge ýardam edýär.

Abadançylygyň möhüm ugry

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallasy bilen daşky gurşawy goramak, tebigata aýawly çemeleşmek, onuň gözelligini we baýlygyny geljek nesiller üçin saklamak ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. «Ekologiýa maglumaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň kabul edilmegi bu ugurda möhüm ähmiýete eýe boldy. Ýurdumyzda ekologiýa adamlaryň durmuşynyň ähli ugurlarynda abadançylygyň möhüm ugry hökmünde aýratyn üns berilýär. Şu ýylyň 23-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisinde wideoýazgy bilen çykyş edende ekologiýa meselesi bilen baglylykda möhüm meseleleri gozgady hem-de Araly halas etmek işinde has giň çäreleriň, şol ýerlerde ýaşaýan adamlara iş ýüzünde anyk kömegiň we goldawyň zerurdygyny nygtady. Milli Liderimiz bu meselä ulgamlaýyn we toplumlaýyn çemeleşmäniň, degişli resminama-hukuk üpjünçiliginiň zerurdygyna hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň işiniň aýratyn bir ugry hökmünde öňe çykarylmalydygyna ynam bildirip, Aral deňziniň gurşawy üçin BMG-niň ýörite maksatnamasyny döretmek boýunça Türkmenistanyň öňe süren başlangyjyna ünsi çekdi.

Garagum sährasynda düme ekinlerini ösdürip ýetişdirmegiň aýratynlyklary

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garagum sährasynyň biologiki dürlüligini gorap saklamak, özleşdirmek we baýlaşdyrmak boýunça ekologiýa taýdan arassa, galyndysyz tehnologiýalary ykdysadyýetiň pudaklaryna ornaşdyrmak hem-de «Altyn asyr» Türkmen kölüni we onuň şor suw akabalaryny, oňa ýanaşyk ýerleri oba hojalygynda we durmuş-ykdysady ulgamda netijeli ulanmagyň tehnologiýalaryny döretmek wezipeleri öňde durýar. Şol wezipelerden ugur alnyp, Garagum sährasynyň gözelligini, syrlaryny ylmy taýdan öwrenmäge we hojalyk pudaklarynda rejeli ulanmaga uly mümkinçilikler döredildi. Gadym döwürlerden bäri ata-babalarymyz ýerden-suwdan we beýleki tebigy baýlyklardan tygşytly peýdalanmagy hojalyk işlerine berk ornaşdyrypdyrlar. Garagum sährasynda, dag etegi düzlüklerde, derýalaryň aýaklarynda ýaşan pederlerimiz ýagyş, gar we sil suwlaryny ekin ekmek, mal bakmak işlerinde rejeli peýdalanmagy başarypdyrlar. Dag eteklerinde iň çylşyrymly we gazmagy kyn bolan kärizleri gazyp, ýerasty suwlary ýeriň ýüzüne çykaryp, ekin ekipdirler. Mallaryny suwa ýakyp, ýaşan ýerlerini bagy-bossanlyga öwrüpdirler.

Ekologiýa syýasaty — syýahatçylygyň kuwwaty

Häzirki wagtda syýahatçylyk döwlet syýasatynyň sazlaşykly we ýokary depginde ösýän möhüm pudaklarynyň biridir. Döwlet Baştutanymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda syýahatçylygy ösdürmegiň dürli ugurlary boýunça netijeli işler alnyp barylýar. Milli Liderimiz paýtagtymyzy toplumlaýyn özgertmegiň strategiýasynyň esasy hökmünde baş şäherimizi durmuş ulgamlaryň iri halkara merkezine öwürmek wezipesini öňde goýýar. Paýtagt şäherimiziň gözel ýerlerine, aýratyn-da, Ginnesiň Rekordlar kitabyna girizilen ymaratlaryna hem-de ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň görnükli sanawyna girizilen Nusaý galasyna gezelenç etmek syýahatçylarda uly täsir galdyrýar. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň gözel künjeklerinde köpsanly dynç alyş merkezlerini gurduryp, raýatlaryň sapaly dynç almagy üçin amatly şertleriň döredilmeginiň möhümdigini yzygiderli nygtaýar. 2020-nji ýylyň 15-nji iýunynda hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda paýtagtymyzyň demirgazygynda açylyp ulanmaga berlen «Altyn köl» dynç alyş zolagy hem ýurdumyzda ekologiýa abadançylygynyň üpjün edilmegine hem-de ilatyň ýokary derejede medeniýetli dynç almagyna gönükdirilen nobatdaky şatlykly wakadyr.