HABARLAR

Bahara siňen owazlar

Türkmen kompozitorçylyk sungatymyzda-da bahar pasly bilen bagly ençeme eserler döredildi. Dürli ýyllarda ýurdumyzyň tanymal kompozitorlarynyň döredijiligini bezän bahar ýaly mylaýym, ýakymly aýdymdyr sazlar halkymyz tarapyndan belent sarpalanyp, häli-häzirem diňleýjileriň arasynda giňden meşhurdyr. Eziz Diýarymyza hökümini ýöredýän pasyllaryň soltany bahar biziň göwnümizi göterip, ýüreklerimizi joşdurýar.

Aşgabadyň XIX — XX asyrlardaky taryhynyň sahypalary

(Başlangyjy gazetiň 2-nji apreldäki sanynda) 1890-njy ýylda Ashabadda ilkinji telefon nokady işläp başlapdyr. 1896-njy ýylda bolsa bu ýerde gimnaziýa we orta okuw jaýy, kitaphana öz işine başlaýar.

Topragy bir ýerden

Bir danadan sorapdyrlar: — Birine iň gowy alkyş etjek bolsaň, näme aýtmaly?

­«E-S-iň» arhiwinden

«Şükür bagşy» filminden.

Sena

Magtymguly Pyragynyň «Jan içinde» diýen goşgusynda getirýän «sena» sözi «öwgi, taryp, wasp etmek» ýaly manylary aňladýar: Turaç tili senada,Ördek tili penada,Gazlar galkyp howada,Gözi umman içinde.

Hünär kämilliginiň ähmiýeti

Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly ajaýyp eseriniň «Ylym-bilim durmuşa ýagty saçýar» diýip atlandyrylan bölüminde pederlerimiziň esaslandyran milli ruhy ýörelgesiniň synmaz sütüni bolan ylym-bilimiň jemgyýetde tutýan wajyp orny we ýerine ýetirýän möhüm wezipeleri barada çuňňur pelsepewi düşünjeler beýan edilýär. Bu bölümde türkmen halkynyň şöhratly geçmiş taryhynda döredilen kuwwatly döwletleriň binýadynda ylym-bilimiň ýokary derejede ösdürilmegine gönükdirilen işler barada gürrüň açylýar. Şu nukdaýnazardan hem şol möhüm ýörelgäniň esasy ugurlarynyň terbiýeçilik işi bilen sazlaşykly utgaşdyrylyp, oňa ynsana wepalylyk, adalatlylyk, edermenlik, halallyk, şükranalyk, ynsaplylyk we gaýratlylyk ýaly häsiýetleriň mahsusdygy aýratyn bellenilýär. Gahryman Arkadagymyz gadymy geçmiş taryhymyza esaslanyp, ylym-bilim öwrenmegiň iň ygtybarly çeşmesiniň kitapdygyny tekrarlaýar. Çünki bize ata-babalarymyzdan miras galan milli medeniýetimiziň altyn hazynasynda: «Bilmeýän zadyňy kitapdan sora», «Kitap okamaýan görýänini görer, kitap okaýan dünýäni görer», «Kitaby magşuk saý, özüňi — aşyk», «Kitap geçeni, geljegi öwredýän dana» diýen ajaýyp nakyllar ýaly, başga-da ençeme paýhasly jümleler jemlenendir. Şonuň üçin Gahryman

Ak­na­bat çäk­men­çi

Poe­zi­ýa­nyň yş­ky şa­hy­ry

Ýaşlykdan söýgi hakynda söhbet açýan çeper eserleri okamagy gowy göremsoň, goşgy okanymda hem olaryň arasyndan söýginiň waspyny ýetirýän goşgulary gözlärdimem, tapardymam, okardymam. Söýgi hakda bolsa ýazmadyk şahyr ýok. Aslynda şahyry şahyr edýänem söýgi bolmaly. Goý, ol kyssaçy bolsun ýa-da asla şahyr däl bolsun, tapawudy ýok, onuň hökman söýgi hakda goşgusy bardyr. Ol türkmeniň şahandaz, şahyrana halkdygyny görkezýär. Türkmenistanyň halk ýazyjysy Atamyrat Atabaýew bolsa söýginiň waspyny ýetirende onuň galamyndan çykan sözler ylahydan inene ogşaýyr. Türkmeniň «Bir kemsiz gözel bolmaz» diýeni Atamyradyň söýgi hakdaky goşgularyna degişli däldir. Sen hernäçe ussat hem bolsaň, onuň bina galdyrylanda goýulýan kerpiçler ýaly edip goýan sözlerini başga bir sözler bilen asla çalşyp bilmersiň. Jaý galdyrýan ussanyň kerpiçleri saýlap-saýlap alşy ýaly, şahyryň hem sözleriň «daşyny» ýylmaýşyna, sözleri baglaýjylar bilen bir-birine berk baglaýşyna akylyňy haýran edip oturmaly. Sözler bir-biri bilen jebisleşip, goşgy setirlerini emele getirenlerinde bolsa, olary ylahydan kalbyňa ýetişen sözler ýaly öz ýanyňdan gaýta-gaýta gaýtalap okanyňy duýman galýarsyň, sebäp olaryň aňladýan manylary seniň söýgi damarlaryňy gyjyklap goýberýär-de, ýüregiňe melh

El­le­riň «Bal­la­da­sy»

Türkmeniň heňňamdan gaýdan sungat ýoly bu günki gün dünýäniň çar künjeginde dabaralanýar. Asyrlara daýanýan bu ýol ençe adygan ussatlarymyzyň köňül töründen syzylyp gaýdan eserlerini şu günümize deňiç ýetiripdir. Sungat — munuň özi uç-gyraksyz ýaýylyp ýatan ummandyr. Ylla, şol umman ägirt uly täsinligi goýnunda gizläp, güwläp duran gizlin syr ýaly. Sungat äleminiň syrlar ýumagyny çöşlän her bir ynsan bu dünýäniň özenine akyl ýetirer. Ençe asyr bäri bu syrly dünýäniň aýratyn bir görnüşi bolan gobelen sungaty hem ony görenleriň kalbynda öçmejek yz goýmagy başarypdyr.

Uly halylary dokamagyň ussatlary

«Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Serdar çeper halyçylyk kärhanasynyň halyçylary «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ilkinji çärýegini ýokary zähmet üstünliklerine beslediler. Geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda önümçiligiň ösüş depginini 147 göterim ýokarlandyrmagy başaran halyçylar häzir Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly baýramçylygy mynasybetli Balkanabat we Türkmenabat şäherlerinde ulanyşa beriljek «Türkmeniň ak öýi» binalarynyň törüni bezejek, her biriniň umumy meýdany 276 inedördül metre deň bolan iki sany äpet halyny dokaýarlar. Ajaýyp halylary dokamaklyga kärhananyň halyçy gelin-gyzlarynyň 100-si gatnaşýar.  — Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramçylygyna mynasyp sowgatly barýan kärhanamyzda türkmen halysynyň şan-şöhratyny belende götermekde ýokary zähmet görkezijilerine eýe bolunýar. Ähli amatlyklary bolan çeper halyçylyk kärhanasynda zähmet çek-