HABARLAR

Gow­ru­lan ko­fe­niň im­por­ty ýokarlanýar

Dün­ýä­de iň meş­hur iç­gi­le­riň bi­ri gow­ru­lan ko­fe­dir. Ýer ýü­zün­de her gün mil­li­on­lar­ça adam ko­fe­ iç­ýär. Hut şu se­bäp­den, dün­ýä ba­za­ryn­da ýo­ka­ry hil­li gow­ru­lan ko­fä bo­lan is­leg art­ýar. Gow­ru­lan ko­fe­ni dün­ýä­de iň köp im­port edi­ji ýurt Fran­si­ýa­dyr. Ýurt­da, esa­sa­n, Efio­pi­ýa­nyň, Bra­zi­li­ýa­nyň we Ko­lum­bi­ýa­nyň gow­ru­lan ko­fe­si im­port edil­ýär.

Bereketli pellerde zähmet gaýnap joşýar

Etrabymyzyň «Bereket» daýhan birleşiginiň pagtaçylary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünliklere beslemegi maksat edinip, yhlasly zähmet çekýärler. Gymmatly hasyly iň soňky hanasyna çenli ýygnap almak işinde aýry-aýry ýer eýeleri işjeňlik we ýokary başarnyk görkezýärler. Olaryň birnäçesi eýýäm birinji ýygymda hojalyk bilen pagta taýýarlamak barada baglaşan şertnamalaýyn borçnamasyny üstünlikli berjaý etdi. Şeýle ussatlaryň biri-de Muhammet Batyrowdyr. Ol şu ýyl bir gektar meýdana gowaça ekip, bol hasyly ösdürip ýetişdirdi. Janypkeş daýhan borçnama laýyklykda Watanyň uly harmanyna 4,2 tonna pagta tabşyrmalydy. Onuň döwlet terezisinden geçiren hasyly eýýäm 4780 kilograma ýetdi. Ýagşymyrat Jumaýew, Jora Çaryýew, Şemşat Joraýewa ýaly ezber daýhanlar hem meýilnamalaryny üstünlikli berjaý edip, beýik Garaşsyzlyk baýramymyzy mynasyp sowgatly garşylaýarlar. Daýhan birleşiginde ýokarda atlary agzalan ussatlaryň göreldesine eýerýänleriň sany barha artýar. Hojalygyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasy zähmet adamlaryny has yhlasly zähmet çekmäge ruhlandyrýar. Guramada agzalaryň 2,1 müňden gowragy bolup, olaryň aglabasy kärendeçilerdir. Ýer eýeleri hormatly Prezidentimiziň özleri hakynda edýän ýadawsyz aladalaryndan ruhlanyp, maksada okgunly işleýä

Möwsüm talabalaýyk alnyp barylýar

Şu günler dowam edýän pagta ýygymy möwsümine Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň kärdeşler arkalaşyklarynyň agzalarynyň durmuş-zähmet hukuklaryny goraýyş bölüminiň işgärleri hem mynasyp goşant goşýarlar. Olar etraplarymyzdaky daýhan birleşiklerinde we daýhan hojalyklarynda saparlarda bolup, işiň tehniki talaplara laýyklykda alnyp barlyşyna gözegçilik edýärler. Ýakynda şeýle gözegçilik işleri Saýat etrabynyň çäginde hem geçirildi. Etrabyň tehniki hyzmat ediş kärhanasynda bolanymyzda, pagta ýygymyna gatnaşýan 14 sany kombaýnyň ählisiniň tehniki talaplary doly ödeýändigine şaýat bolduk. Mehanizatorlar bilen ýörite düşündiriş işleri geçirilip, olar ýörite iş lybaslary bilen doly üpjün edilipdir. Kärhananyň Garabekewül bölüminde 13, Sakar bölüminde bolsa 12 kombaýn möhüm oba hojalyk möwsümine gatnaşýar.

Sungat ussatlary «ak altynly» pellerde

Dänew etrabynyň «Bereket» daýhan birleşiginde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Dänew etrap birleşmesiniň we etrap medeniýet bölüminiň bilelikde guramagynda pagtaçylaryň günortan arakesmesinde «Ak altynyň ussatlary» atly aýdym-sazly dabara geçirildi. Dabara gatnaşan sungat işgärleri özleriniň täsirli aýdymdyr sazlary bilen kärendeçileriň we mehanizatorlaryň armasyny ýetirdiler. Bu ýerde guralan sergide bolsa gelin-gyzlaryň nepis el işleriniň dürli görnüşi görkezildi.

Dogumyndan dag döredýär

— Işjanly kärendeçi-pagtaçy barada ýazmakçymy?! Onda «Edermen pagtaçy» daýhan hojalygynyň ýolbaşçysy Aýjahan Nuryýewa tüýs mynasyp. Sebäbi ol «Dogumyndan dag döredýär» diýilýänlerden. Dogumlylygy, işjanlylygy bilen özüni tanadyp bildi — diýip, Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Kaka etrap komitetiniň başlygy Tawus Beknazarowa Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Artyk obasynyň golaýynda ýerleşýän «Edermen pagtaçy» daýhan hojalygyna tarap ýola düşenimizde, pagtaçy zenanyň tarypyny ýetirdi. Melhem howaly meýdanlarda ýaýylyp ýatan sähralykdaky göm-gök öwüsýän gowaçalar, ak gara çalymdaş, patrak kimin seçelenýän ak hanalar gözüňi dokundyrýar. Biz ol ýere baranymyzda, Gün mazaly gyzyp, pagtaçylar guşluk çaýyna çykan ekenler.

Pagtaçylaryň armasy ýetirilýär

Milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň biri bolan oba hojalyk toplumynda jogapkärli möwsüm — pagta ýygymy gyzgalaňly dowam edýär. Özleri barada edilýän aladalardan ruhlanýan welaýatymyzyň pagtaçylary yhlas siňdirilip, ösdürilip ýetişdirilen gowaçanyň bitginli hasylyny öz wagtynda we isripsiz ýygnamak üçin, depgini günsaýyn ýokarlandyrýarlar. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Bereket etrabynda hem gowaçanyň bereketli hasyly ýetişdirildi. Şu günler kemala getirilen hasyly ýitgisiz ýygnamakda ähli tagallalar edilýär. Möwsüme gatnaşýanlar pagtanyň her bir hanasynyň isripsiz ýygnalyp alynmagy üçin gujur--gaýratlaryny gaýgyrman zähmet çekýärler. Bu jogapkärli möwsümiň dowamynda pagta ýygymyna gatnaşyjylar ählitaraplaýyn alada bilen gurşalýar. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň wekilleri hem pagtaçylaryň arasynda ýygy-ýygydan bolup, pagta ýygymyna gatnaşýanlary sowgatlar bilen höweslendirip, armasyny ýetirip durýarlar.

Welaýatymyzda pagta ýygymy gyzgalaňly dowam edýär

Joşguna beslenýän günler Boldumsaz etrabynyň pagtaçy daýhanlary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň bereketli «ak altyn» hasylyny kemala getirmek ugrunda 20,5 müň gektar meýdanda yhlasly zähmet çekip, gowaçalaryň kadaly gögerişini, ösüşini üpjün etdiler. Munuň özi öz wagtynda gül-gunça, ýetişen köreklere basyrynan bitgin düýpleriň ak hanalara bürenip, pagta ýygymyna bellenilen möhletlerde girişilmegine mümkinçilik berdi. Şeýlelikde, olar häzirki günlerde bu babatdaky gaýragoýulmasyz çäreleriň depginini barha güýçlendirýärler.

Oba hojalygy: özgertmeler, ösüşler

Garaşsyzlyk alyp galkynan ýurdum Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Türkmenistan döwletimiz halk hojalygynyň ähli ugurlarynda uly ösüşlere beslenýär. Bedew bady bilen öňe barýan ata Watanymyzda halkymyz bagtyýar durmuşyň hözirini görüp, bagtly geljege sary ynamly gadam urýar. Ýurdumyzda gazanylýan ösüşler, amala aşyrylýan beýik işler, dabarasy dünýä dolýan wakalar taryhyň gatlaryna altyn harplar bilen ýazylýar. Şeýle şanly seneleriň biri hem Garaşsyzlyk baýramynyň 32 ýyllyk toýunyň toýlanylmagydyr.

Pagtaçylaryň armasy ýetirilýär

Sarahs etrabynyň pagtaçylary ýetişdirilen hasyly ýitgisiz, öz wagtynda ýygnap almak hyjuwy bilen tutanýerli zähmet çekýärler. Işleriň guramaçylykly ýola goýulmagy netijesinde gündelik ýyglyp, harmanhanalara gelip gowuşýan “ak altynyň” tonnalary barha artýar. Pagtaçy kärendeçilerdir mehanizatorlaryň, ulag sürüjileriniň aglabasy Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň agzalary bolup durýar. Şoňa görä-de, olary zähmet üstünligine ruhlandyrmak we armalaryny ýetirmek işine aýratyn üns berýäris. Möwsümiň ilkinji günlerinden bäri zähmetiň gyzgalaňly alnyp barylýan ýerlerinde, meýdan düşelgelerinde bolup, pagtaçylaryň armasyny ýetirýäris, hasyly öz wagtynda, ýitgisiz ýygnap almagyň möhümdigi barada gürrüň berýäris.

Hojalygyň zähmet üstünligi

Kaka etrabynyň «Edermen pagtaçy» daýhan hojalygy pagtaçylykda welaýatymyzda ilkinjileriň biri bolup, ajaýyp zähmet üstünligini gazandy. Öňdebaryjy daýhan hojalygynyň zähmetsöýer daýhanlary gowaça ýetişdiren 50 gektar meýdandan hasylyň 103 tonnasyna barabaryny ýygnap, bu babatdaky şertnamalaýyn borçnamasyny 111 göterimden geçirip berjaý etdiler. Daýhan hojalygynyň ýolbaşçysy Aýjahan Nuryýewanyň aýtmagyna görä, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda ýokary hasyl almak üçin topraga turuwbaşdan yhlas edildi. Ekiniň ähli ideg we bejergi işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirildi. Ýygyma hem taýýarlykly girişilip, bu jogapkärli işde ýüwrük elli ýygymçylaryň onlarçasy ýakyndan ýardama geldi. Agzybirlikli çekilen zähmetiň netijesinde Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk şanly toýunyň bosagasynda arzyly sepgide ýetildi.