HABARLAR

Möwsüme uly taýýarlyk bilen

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylymyzda giňden toýlanylýan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna mynasyp zähmet sowgatlaryny taýýarlamak boýunça ähli pudaklarda işler guramaçylykly alnyp barylýar. Hormatly Prezidentimiziň sanly ulgam arkaly geçirýän iş maslahatlarynda berýän tabşyryklaryndan ugur alyp, Köneürgenç etrabynyň «Akgala» daýhan birleşiginiň pagtaçy kärendeçileri hem pagta ýygymy möwsümine taýýarlyk işlerini ýokary derejede alyp barýarlar. Milli baýlygymyz bolan ak pagtanyň 3150 tonnasyny Watan harmanyna tabşyrmagy maksat edinip, joşgunly zähmet çekýän kärendeçiler häzirki wagtda ekin meýdanlarynda hatarara bejergi işlerini geçirmek, ösüş suwuny tutmak, gowaçanyň ujuny çyrpmak ýaly işleri gyzgalaňly dowam etdirýärler. Daýhan birleşigindäki 28 sany kärendeçiler topary boýunça 805 kärendeçi bilen şertnama baglaşyldy. Möwsümleýin taýýarlyk işlerini ýokary guramaçylykly geçirmekde daýhan birleşiginiň Güljahan Jabbarowa, Altyn Durdyýewa, Amangül Ýoldaşowa, Nurulla Abdykerimow ýaly pagtaçy kärendeçileri ýylyň-ýylyna göreldeli zähmetleri bilen öňdäki hatarlary eýeleýärler. Şanly ýylymyzyň pagta ýygymy möwsümine uly taýýarlyk bilen barýan bu daýhan birleşiginde işleriň depgini günsaýyn ýokarlanýar.

Kärine berlen kärendeçi

Halkymyz ene topraga ekleýjisi hökmünde garaýar. Hakykatdan-da, ýere maňlaý deriňi döküp, yhlasyňy näçe siňdirseň ol hem berekedini bolluk bilen eçilýär. Munuň şeýledigini tejribeli ýer eýeleri göre-göre gelýär. Biziň welaýatymyzda topragyň diline düşünip, ýerden bitginli hasyl almagy başarýan daýhanlaryň ençemesi bar. Olaryň hatarynda Türkmengala etrabynyň Magtymguly adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Şemşat Täçmyradowanyň adyny agzamak bolar. Golaýda biz döredijilik toparymyz bilen ady agzalan kärendeçi Şemşat Täçmyradowanyň meýdanda alyp barýan iş pursaty bilen gyzyklanyp, onuň kärende ýerinde bolduk. Şol wagt TAP-nyň etrap komitetiniň hünärmeni Şageldi Gurbanow hem armasyny ýetirmek maksady bilen kärendeçiniň ekin meýdanyna gelipdir. Ol Şemşadyň her ýyl bellenilen şertnamasyny doly ýerine ýetirip, Watan harmanyna hasyl tabşyrmakda etrapda ilkinjileriň hatarynda barýandygyny gürrüň berýär. Dogrudan-da kärendeçi zenanyň ýaşyl öwsüp oturan gowaçaly meýdanyny synlanyňda onuň ýaşdygyna garamazdan, bu ugurdan tejribesiniň ýetikdigine göz ýetirýärsiň. Ş. Täçmyradowa esasan az ýerden bol hasyl almagy maksat edinip, 0,80 gektar ýere eýelik edýär. Şemşat ekinde alnyp barylýan her bir işde kakasy Täçmyrat Kömekowy halypa tutunyp, onuň iş tejribesini

Tohumlyk bugdaý arassalanylýar

Topraga bagry badaşan

Ak bugdaý etrabynyň Magtymguly adyndaky daýhan birleşiginde tejribeli kärendeçileriň uly topary zähmet çekýär. Ömrüni topraga baglan şeýle kärendeçileriň hatarynda Jeren Akjanowanyň ady ilkinjileriň hatarynda agzalýar. 73 ýaşly Jeren daýza indi köp wagtdan bäri kärende ýerinde gowaçadyr däne ýetişdirip, ondan boldumly hasyl alyp gelýär. Ykbalyny ene topraga baglan tejribeli kärendeçi geçen ýylda 1 gektar kärende ýerinden guşgursak ak bugdaýyň 5 tonna 400 kilogramyny ýygnamak bilen, hasyllylygy 54 sentnere ýetirmegi başardy. Şol üstünlikden ruhlanyp, üstümizdäki ýylda kärende ýerini 1,5 gektara çenli giňeldip, onda gowaça ekdi. Ekişi öz wagtynda geçirip, gowaça meýdanlarynda gögeriş-ösüş suwlaryny tutmak, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, zyýankeşlere garşy göreşmek ýaly çäreleri agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda alyp barmagy ekiniň bol hasyl toplamagyny gazandy.

Dessemmaýa gawun ysly

Mähriban enelerimiz körpeje çagalaryny söýgülänlerinde: «saryja mazym», «yslyja mazymdan aýlanaýyn» diýip, aýdýan sözleriniň manysyna şol wagt kän bir düşünmesek-de, onuň gawun görnüşleriniň biriniň ady bilen baglanyşyklydygyna soň-soňlar düşünip galdyk. Bereketli, güneşe baý türkmen topragynda ösdürilip ýetişdirilýän gawunlaryň arasynda mynasyp orun alan gawunyň sary mazy, ysly mazy ýaly görnüşleri halk arasynda has-da meşhurdyr. Onuň il arasynda dessemmazy, dessemmaýa, dessembil diýilýän atlary-da bar. Gapdalyndan geçeniňde diýseň ýakymly ysy bilen özüne bendi edýän bu gawunyň agramy-da görnüşine kybapdaş, bary-ýogy 50 gramdan 200 grama çenli agramy bar. Men ilkinji gezek dessemmaýanyň bol ekilen ýerine Sarahs etrabynyň «Gaňňaly» daýhan birleşiginde ýaşan, Türkmenistanyň at gazanan oba hojalyk işgäri, «Gaýrat» medalynyň eýesi, ussat bakjaçy we seçgiçi Durdy Nepesowyň bakjasynda gabat gelipdim. Togalak gyzgylt-goňras reňkli dessemmaýalardan doly pazyllary görmän geçmek mümkin däldi. Eliňe alsaň ýerde asla goýasyň gelmeýän bu mazylar barada tejribeli bakjaçynyň şonda aýdan sözleri heniz-henizler hem ýadymdan çykanok:

Hasyl yhlasa bagly

Sarahs etrabynyň A.Tekäýew adyndaky daýhan birleşiginde tejribeli daýhan maşgalalarynyň biri hökmünde tanalýan Meýlis, Mekan Berdiýewleriň zähmet örki ene topraga baglanan. Olar ekinleriň idegini ýetirmek bilen, bol hasyl almagyň usullaryny halypalardan öwrenmegi özlerine ýol-ýörelge edinipdir. Adamy onuň çekýän halal zähmeti bezeýär. «Çekseň zähmet — ýagar rehnet» diýlişi ýaly, topraga yhlas siňdirip, ýylyň-ýylyna gök we bakja ekinlerinden ýokary hasyl alyp, maşgalanyň girdeji binýadyny berkidýän doganlar şu ýyl hem çeken zähmetlerinden hoşaldyklaryny buýsanç bilen aýdýarlar. Olar her ýyl gawundyr garpyzyň, pomidoryň, kädiniň bol hasylyny ösdürip ýetişdirýärler. Biz hem ýakynda ekerançy doganlaryň ekin meýdanynda bolup, olaryň bu ýylky ösdürip ýertişdiren bol hasyllarynyň guwandyryjy netije berjekligine göz ýetirdik. — Biz topraga yhlas siňdirip, bakja ekinleriniň oňat hasylyny ýetişdirdik. Ine, bu görüp duran ekinzarlyklaryňyz bizi çäksiz begendirýär. Çünki ekinleriň hasyl getirişi göwnümizi göterýär. Hasyly ýitgisiz ýygnap, ýerlerimizi täze ýylyň hasylyna taýýarlamak işlerine hem öz wagtynda girişmegi maksat edinýäris. Hormatly Prezidentimiziň toprak bilen iş salyşýan daýhanlara döredýän mümkinçiliklerine alkyşlarymyzy aýdýarys we geljekde i

Baş maksat — sazlaşykly ösüş

26-njy iýulda hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary hem-de welaýatlaryň häkimleri gatnaşdylar. Iş maslahatynda gowaçanyň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek bilen bagly möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy, şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramyna görülýän taýýarlyk bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Iş maslahatynyň dowamynda Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlarynyň häkimleri degişli yzygiderlilikde welaýatlaryň etraplarynyň ýerleşişini görkezýän karta boýunça gowaça, bugdaý we beýleki oba hojalyk ekinleriniň meýdanlary barada maglumat berdiler. Soňra häkimler häzirki döwürde welaýatlarda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, gowaça agrotehniki kada laýyk ideg etmek, bugdaý ekiljek meýdanlary ekişe taýýarlamak hem-de gök ekerançylykda ýaýbaňlandyrylan toplumlaýyn işler barada hasabat berdiler. Hasabatlarda bellenilişi ýaly, welaýatlaryň gowaça meýdanlarynda keselleriň we zyýankeşleriň ýüze çykmagynyň öňüni almak üçin işjeň çäreler görülýär. Welaýatlarda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramyna hemmetaraplaýyn taýýarlygyň çäklerinde ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýetli şanly senäni mynasyp garşylamak

Bereketli hasyla garaşylýar

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň oba hojalyk pudagyny hemişe üns merkezinde saklaýar. Oba hojalyk işgärleriniň tehnika, mineral dökünler bilen üpjünçiligini öz wagtynda üns berilmeli işleriň biri hökmünde jogapkär adamlaryň, degişli ýolbaşçylaryň öňünde esasy talap edip goýýar. Hormatly Prezidentimiz ýakynda geçiren iş maslahatynda ýurdumyzda gowaçanyň ösdürilip ýetişdirilişi baradaky işleriň üstünde durup geçdi. Etrabymyzda her ýyl senagatymyz üçin gymmatly çig mal bolan «ak altynyň» bereketli hasyly ýetişdirilýär. Ýeri gelende aýtsak, kärdeşler arkalaşygynyň etrap birleşmesiniň agzalarynyň agramly bölegini pagtaçy kärendeçiler düzýär. 3843 kärendeçi tarapyndan şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramynyň bellenilýän ýylynda etrabymyz boýunça 21 müň gektar meýdanda gowaça ösdürip ýetişdirilýär. Etrapdaky S.Rozmetow adyndaky oba hojalyk paýdarlar jemgyýetiniň, Magtymguly adyndaky, Beruny adyndaky, «Şatlyk», «Nowbahar»

Bereketli topragyň sahawaty

Şu günler külli türkmen halky özüniň baş baýramyny — eziz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny mynasyp sowgatlar bilen garşylamaga taýýarlyk görýär. Şunuň bilen baglylykda, halk hojalygynyň ähli pudaklarynda ýubileý ýylynda belent sepgitlere ýetmek ugrunda tutanýerli zähmet çekilýär. Ýurdumyzyň oba zähmetkeşleri hem netijeli zähmet çekip, Diýarymyzda azyk bolçulygyny döretmäge saldamly goşant goşýarlar. Dürli oba hojalyk önümleriniň öndürilişini artdyrmak, ýurdumyzda azyk bolçulygyny döretmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda durmuşa geçirilýän syýasatyň strategik we möhüm ugry bolup durýar. Bu syýasat bolsa eziz Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmaga, mähriban halkymyzyň hal-ýagdaýyny has-da gowulandyrmaga gönükdirilendir.

Oba hojalygy: daýhan aladalary

HASYLYŇ BEREKEDINI ARTDYRÝAN DÖWÜR Hormatly Prezidentimiz çykyşlarynyň birinde şeýle diýdi: «Biz Türkmenistanyň oba hojalyk pudagynyň işini düýpli kämilleşdirmek bilen, pagtaçylykda giň özgertmeleri durmuşa geçirýäris. Oba hojalygynda önümçilik-ykdysady gatnaşyklaryň täze görnüşleriniň ýola goýulmagy netijesinde, pagtaçy daýhanlarymyz üçin döwletimiz tarapyndan zerur bolan ýeňillikli şertler döredilýär». Şeýle mümkinçiliklerden doly peýdalanmaga çalyşýan welaýatymyzyň pagtaçy kärendeçileri özleriniň gözegçilik edýän meýdanlarynda her ýyl hem gujur-gaýratly iş alyp barýarlar. Şonuň netijesinde-de olar ene toprakdan «ak altynyň» bereketli hasylyny öndürmek bilen, ata Watanymyzyň pagta harmanynyň belent bolmagyna, şeýlelikde, onuň ykdysady taýdan ösmegine mynasyp goşant goşýarlar.