HABARLAR

Düzüm-düzüm gozalar

Kerki etrabynyň «Azatlyk» daýhan birleşiginiň 5-nji kärendeçiler toparyna indi köp ýyllardan bäri tejribeli daýhan Atamyrat Atanyýazow ýolbaşçylyk edýär. Ol işiň abyny-tabyny bilýän başarjaň guramaçy. Onuň gözüni açyp göreni daýhançylyk. Şeýle bolansoň, ol ene topragyň diline oňat düşünýär. Atamyradyň ýolbaşçylyk edýän toparynyň kärendeçileri hem mydama öň hatarda. Toparyň janypkeş kärendeçileri şu möwsümde 130 gektar meýdanda gowaçanyň bereketli hasylyny ýetişdirýärler. Olar ýakynlaşyp gelýän ýygym möwsüminde 350 tonna derek, 400 tonna ýokary hilli hasyl öndürip, Watan harmanyna tabşyrmagy göz öňünde tutýarlar. Topar kärendeçileriň 52-sini özünde jemleýär. Olaryň hemmesi hem öz işiniň ussatlary hasaplanýar. Kärendeçiler şu günler yhlasly zähmet çekip, gowaçalaryň idegini kemsiz ýetirýärler. Boýy ýeten boldumly gowaçalaryň şahalaryndaky düzüm-düzüm gozalar, doluşan körekler göreniň gözüni dokundyrýar. Ine, biz toparyň «Annapalow» diýlip atlandyrylýan 4,5 gektarlyk gowaçaly atyzyny synlaýarys. Bu ýerde toparyň ussat kärendeçileri Tawus Hojanazarowa bilen Tawus Çaryýewanyň kärende ýerleri bar. Biz Tawus Hojanazarowanyň armasyny ýetirip, söhbet edenimizde, ol şeýle gürrüň berdi:

Gallaly il — galaly il

Sahawatly toprakdan ýylyň-ýylyna guşgursak ak bugdaýyň ýokary hasylyny öndürýän ýurdumyzyň Ahal welaýatynyň ak ekin ussatlarynyň şanly ýylda hem yhlas-azaplary ýerine düşdi. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň hasyly üçin 195 müň gektarda bugdaý ýetişdirip, şondan 400 müň tonna däne almagy belent maksat tutunan welaýatyň gallaçylary tutanýerli işläp, däneçilikde gazanylan umumy zähmet ýeňşine saldamly goşant goşdular. Welaýatyň janypkeş daýhanlary üstümizdäki ýylda hem tehnika, tohum, dökün, suw serişdeleri bilen ýeterlik derejede üpjün edildi. Döwlet tarapyndan döredilen giň mümkinçiliklerden we şertlerden göwni galkynan ahally gallaçylar däne oragyny guramaçylykly alyp bardylar. Jogapkärli möwsümde däne ýygnaýan «John Deere», «CLAAS» kysymly kuwwatly kombaýnlaryň ýüzlerçesi olaryň hyzmatynda boldy. Orak möwsüminde gallaçylaryň arasynda welaýatyň sungat ussatlarynyň medeni-dynç alyş dabaralary guraldy, jemgyýetçilik guramalary tarapyndan höweslendiriş işleri ýola goýuldy. Bu bolsa gallaçylary joşgunly işlemäge we belent zähmet ýeňşine ruhlandyrdy.

Ak bugdaýyň mekanynda

Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda edermen daýhanlarymyzyň gazanýan zähmet ýeňişleri «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyny mynasyp mazmun bilen baýlaşdyrýar. Hormatly Prezidentimiziň 29-njy iýulda sanly ulgam arkaly geçiren Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagyndaky Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň edermen gallaçylary Watan harmanyna 1 million 500 müň tonna golaý bugdaý tabşyryp, şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirdiler. Ak bugdaýyň gadymy mekanynda ekerançylyk medeniýetiniň häzirki zaman tejribeleri — sanly ulgamyň giň mümkinçilikleri bilen utgaşmagynda gazanylýan şeýle üstünlikler Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň mynasyp keşbidir. Hormatly Prezidentimiziň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mähriban halkyna, zähmetsöýer daýhanlaryna, edermen gallaçylaryna iberen Gutlagynda hem nygtaýşy ýaly, ýurdumyzyň ösüşleriň täze belentliklerine göterilýän häzirki döwründe oba hojalygyny ýokary depginler bilen ösdürmek hem-de özgertmek, ony iň bir girdejili pudaklaryň birine öwürmek boýunça giň möçberli işler durmuşa geçirilýär. Türkmen daýhanyna döwletimiz tarapyndan öndürijilikli işl

Saçaklaryň berekedi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ilkinji ýylynda hem gallaçy daýhanlarymyz zähmet ýeňşiniň buşlugyna eýlenen hoş habar bilen halkymyzy begendirmegiň hötdesinden geldiler. Döwlet tarapyndan berilýän giň möçberli goldawlaryň, döwlet Baştutanymyz tarapyndan döredilýän mümkinçiliklerdir şertleriň netijesinde ýurdumyzyň gallaçylary Watan harmanyna 1 million 500 müň tonna golaý bugdaý tabşyryp, şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirdiler.

Halal zähmet — berekediň gözbaşy

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Ýalkym geňeşligini aralap geçýän uly ýoluň iki gyrasyny etekläp oturan küren obalaryň görkana keşbinde bada-bat gözüň eglenýär. Ýüki agralyp, şahalary ýeri gyratlan ir-iýmişli baglar, Zemin üzre sünnälenen keşdä çalym edýän dürli-dürli gök hem bakja ekinleriniň zolak-zolak keşleri, Gün bilen deň örüp, täze güni sag-salamat garşylaýan işe gümra adamlaryň hatary daş-töwerege görk berýär. Täçmyrat Öwezowyň daýhan hojalygyna degişli giň meýdanyň bir çeti obanyň eteginden başlanyp, tä «Dostluk» akabasyna deňiç ýaýylyp gidýär. Tomus paslynyň ýagty günlerinde bereket-bolçulyk eçilen, hasyly egsilmeýän bu ýerleriň gül roýunda sazlaşykly işleriň joşguny jemlenýär. Häzirki wagtda bu giňligiň gök-bakja ýetişdirilýän böleginde hereketler artdy: daýhan hojalygynyň işgärleri, kömekçileriň uly topary bol biten hasyly ýygnap alýarlar. Şol ýerde gawun-garpyzlaryň münder-münder üýşmegi seňňerläp görünýär. Pomidor salnan plastik gaplar uzyn hatara düzülýär. Gökdür bakja önümleri ýüklenen ulaglar ýola düşýär. Ak säherden başlanýan bu hereketler göwün göterýär. Iň owadan gözellik ýagşy işleri, gowulyklary amal etmekdir. Durmuşdan şatlyk tapmak, kalby bezeýän ýagşy işlere ulaşmak, ak

Bereketli topragyň sahawaty

Daýhan zähmetiniň miwesi Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe eziz Watanymyzyň ähli pudaklary ajaýyp üstünliklere, zähmet ýeňişlerine beslenýär. Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda eşretli durmuşyň hözirini görüp ýaşaýan halkymyz ýurdumyzyň mundan beýläk hem gülläp ösmegine döredijilikli zähmeti bilen mynasyp goşant goşýarlar. Ýakynda, has takygy 29-njy iýulda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimize ýurdumyzyň edermen daýhanlarynyň galla taýýarlamak boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirendikleri baradaky hoş habar aýdyldy. Döwlet tarapyndan berilýän goldawlaryň, döredilýän giň gerimli mümkinçilikleriň netijesinde gallaçylar «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Watan harmanyna 1 million 500 müň tonna golaý bugdaý hasylyny tabşyrdylar.

Edermen gallaçylarymyzyň ajaýyp ýeňşi

Hak nazary düşen türkmen topragyna müň keren tagzym bolsun! Asty-üsti Allatagalanyň nury siňen bu behişdi mekana, ene topraga alyn deriň damdygy, ol düre öwrülip dur. «Gallaly öý — Allaly öý», «Gallam bar — tyllam bar» diýýän mähriban halkymyz ozal-ebetden bu kerem-keramatly türkmen topragynyň sahawatyna, hasyllylygyna, rysgal-berekedine şükür eýleýän, ony bagtyň ýalkawy saýýan halk. Ýüreklere siňen şükranalyk bolsa dörälimiz bäri biziň ganymyzda bar. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylymyzyň 29-njy iýulynda gelip gowşan hoş habar her bir türkmenistanlynyň ýüregini ýaşaýşa bolan söýgüden doldurdy. Şol gün hormatly Prezidentimiziň sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň edermen daýhanlarynyň galla taýýarlamak boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirendikleri barada habar berildi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mähriban halkyna, zähmetsöýer daýhanlaryna, edermen gallaçylaryna iberen Gutlagyndaky: «Ýurdumyzda azyk bolçulygyny has-da berkitmek üçin gallanyň bol hasylynyň öndürilmeginde gazanylan bu ajaýyp zähmet ýeňşinde welaýatlarymyzyň etraplaryndaky gallaçylyk hojalyklarynyň, hususy önüm öndürijileriň, öňdebaryjy gallaçy d

Miweleri düzüm-düzüm...

Halkyň Arkadagly zamanasy ýylyny ýokary zähmet üstünlikleri bilen dabaralandyrýan il-günümiz nurana ertirine uly ruhubelentlik bilen ynamly gadam urýar. Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlary bilen bir hatarda oba hojalyk pudagy ýokary depginler, guwandyryjy netijeler bilen özgerýär, ösýär. Obahojalykçylar ýurdumyzda azyk bolçulygyny gazanmak ugrunda döredilýän mümkinçiliklerden ruhlanyp uly ösüşlere eýe bolýarlar. Türkmen topragy Allanyň nazary düşen toprak. Bu toprakda, çogly Günüň astynda bol suwuň tenekarlygy, daýhan eliniň irginsiz zähmeti bilen, baldan datly, şekerden şirin bag we bakja önümleriniň onlarça, ýüzlerçe görnüşi ösdürilip ýetişdirilýär diýsek hakykatdan daş düşmeris.

Işine erjel zenan

Mary etrabynyň “Zarpçy” daýhan birleşigi etrapda iri hojalyklaryň biri hasaplanylýar. Bu daýhan birleşiginiň kärendeçileri hormatly Prezidentimiziň daýhanlara berýän hemaýat-goldawlaryndan güýç alyp, ekin meýdanlarynda tutanýerli zähmet çekýärler. Işleriň gyzgalaňly dowam edýän häzirki günlerinde ekinleriň dürli görnüşlerini ösdürip kemala getirýän kärendeçiler dokma, azyk senagatynyň gymmatly çig maly bolan gowaça ekininiň idegini birjik-de ünsden düşürenoklar. Ekinler kadaly ösüp boý alýar, hasyl toplaýar. Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynda daýhan birleşigi boýunça 1300 gektarda galla hasyly ýetişdirilip, döwlet harmanyna tabşyrylan bolsa, 980 gektarda gowaça ideg işleri agrotehniki talaplara laýyk alnyp barylýar. Şeýle-de, 100 gektarda ýeralmanyň bol hasyly ýetişdirilip, ýygnalyp alyndy.

Topragymyzda berekedimiz, saçagymyzda mele-myssyk çöregimiz

Ýurdumyzda 1 million 500 müň tonna bugdaý hasyly ýygnaldy Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 29-njy iýulynda bolup geçen giňişleýin mejlisinde bir million bäş ýüz müň tonna bugdaý hasylynyň ýygnalandygy baradaky hoş habary eşiden ildeşlerimiziň şatlygyny göz öňüne getiriň. Öňde goýlan maksada ýetmekden uly şatlyk ýok. Bugdaý ulus-ilimiziň soltany. Ak bugdaýdan bişen mele-myssyk, tes-tegelek Gün ýaly çöregimizden saçaklarymyz dolup duranda, biziň başymyz belent, kalbymyz buýsançdan dolup, gökde ganat gerýär.