HABARLAR

Bolçulygyň binýady

Gyş pasly, göräýmäge, daýhanlaryň arkaýynlaşýan döwri ýaly. Ene toprak uka giden wagty olaryň iş ýüki azalýandyr öýdýärsiň. Hakykatda welin, ekerançylyk bilen iş salyşýan adamlaryň hysyrdysy arly ýyl dowam edýär. Biz muňa etrabymyzyň «Aşgabat» daýhan birleşigine baranymyzda hem, magat göz ýetirdik. Bu hojalyga partiýanyň etrap komitetiniň işgärleri bolup, kärendeçileriň armasyny ýetirmek hem-de güýzlük bugdaýyň ýagdaýy bilen tanyşmak maksady bilen geldik. Daýhan birleşiginiň çägine girenimizden, gök öwsüp duran maýsalara gözümiz düşdi. Ter, doýgun ýaşyl reňkli ekinler ideginiň ýetendiginden, kadaly ösýändiginden habar berýärdi. Biz kärende ýerinde hysyrdanyp ýören daýhanlaryň biriniň ýanyna baryp, onuň bilen tanyşdyk. Kärendeçi Kerim Kadyrowyň adyna 4 gektar ýer berkidilen eken. Şu ýylyň güýzünde onuň atyzyna sepilen tohumlar endigan gögeripdir.

Oba hojalygy: gyş-meýdan işleri

Hereketde bereket bar Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň — Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Türkmenistan döwletimiz halk hojalygynyň ähli pudaklarynda uly ösüşleri we özgerişleri başdan geçirýär. Şol sanda oba hojalyk pudagynda hem döwre mynasyp işler alnyp barylýar. Ýurdumyzda zähmetkeş daýhanlara halal zähmet çekip, toprakdan bol hasyl almaga, bolelin, bagtyýar durmuşda ýaşamaga giň mümkinçilikler döredilýär.

Bol hasyla ynam bilen

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny guwandyryjy zähmet üstünliklerine beslemegi maksat edinen welaýatymyzyň gallaçy, pagtaçy daýhanlary gyş meýdan işleriniň depginini barha ýokarlandyrýarlar. Olar häzirki günlerde bugdaýa ideg etmekde, ýerleri ýaz ekişine taýýarlamakda bellenilen çäreleriň talabalaýyk amala aşyrylmagynyň ähmiýetine oňat düşünmek bilen, şu ýyl bereketli bugdaý, pagta hasyllaryny kemala getirmek ugrunda gaýratly zähmet çekýärler. Munuň şeýledigini olaryň gündelik gazanýan netijeleri doly tassyklaýar. Belli bolşy ýaly, Boldumsaz etrabynyň «Döwletli» daýhan birleşiginiň kärendeçileri «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Watan harmanyna bugdaý, pagta hasyllaryny goşmakda uly üstünliklere eýe bolmagy başardylar. Munuň özi olaryň şol ýylda çeken agzybirlikli zähmetleriniň ýerine düşendigini, göz öňünde tutulan belent sepgitlere ýetip, uly abraý gazanandyklaryny görkezýär.

Taýýarlyk işleri ýaýbaňlandyrylýar

Şu günler Köneürgenç etrabynyň «Derýalyk» daýhan birleşiginiň daýhanlary täze hasylyň düýbüni tutmak işlerine giň gerim berýärler. Olar 1000 gektar meýdany gowaça çöplerinden doly arassalap, ekiş möwsümine taýýarlyk işlerini güýçli depginlerde alyp barýarlar. Häzirki wagtda hojalykda sürüm, tekizleme, çil çekmek, ders taýýarlamak ýaly möhüm işler utgaşykly alnyp barylýar. Şeýle jogapkärli işlerde hojalygyň 7 sany traktory işledilýär. Taýýarlyk işleriniň barşynda Sapargeldi Arazow, Baýrammät Kerimow, Kuwwat Gurbangylyjow ýaly mehanizatorlar daýhanlara ýakyndan ýardam berýärler. Olaryň tutanýerli hem-de öndürijilikli zähmetiniň netijesinde, daýhan birleşigi boýunça tekizleme geçirmek, çil çekmek işleri ýerine ýetirildi. Meýdan işleri hojalygyň pagtaçylyk bilen meşgullanýan kärendeçiler toparlarynyň 12-sinde-de guramaçylykly alnyp barylýar. Olarda Myrat Ödäýewiň, Öregylyç Öregylyjowyň, Aşyrmyrat Ataýewiň ýolbaşçylyk edýän 3, 5, 11-nji kärendeçiler toparlarynyň daýhanlary has-da yhlaslylyk görkezýärler. Hojalykda şu günler alnyp barylýan işleri synlanyňda, täze ýylyň hasylynyň düýbüniň mäkäm tutulýandygyna ynamyň artýar. Şu işlerde gujurly zähmet çekýän kärendeçilerden Mahym Arazmämmedowa, Arzygül Guljagazowa, Azat Saryýew, Nazarmuhamm

Halkymyzyň hal-ýagdaýy yzygiderli ýokarlanýar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň abraý-mertebesiniň halkara derejede barha ýokarlanmagy, gazanylýan buýsandyryjy üstünlikler we ýetilýän belent sepgitler agzybir halkymyz bilen birlikde, oba hojalyk ulgamynyň hünärmenlerini-de guwandyrýar. Hormatly Prezidentimiziň beýik başlangyçlary bilen, ýurdumyzda ylmy-tehniki ugurda soňky gazanylanlara, önümçilik üçin öňde durýan wezipelere esaslanylyp, gerekli ugurlarda hünärmenleri ýetişdirmäge düýpli maýa goýumlar gönükdirilýär. Häzirki zaman bilimlerine we innowasiýalara daýanylyp, dünýäniň ösen ýurtlarynyň derejesinde oba hojalyk ulgamy döwrebaplaşdyrylýar. Şeýlelikde, iri taslamalary durmuşa geçirmek bilen, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekde uly üstünlikler gazanylýar, pudagyň eksport mümkinçiliklerini artdyrmak ýurdumyzda öňe sürülýän we ylmy taýdan esaslandyrylan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna öwrülýär.

Ene toprak — mukaddes hem bereketli

Käte durmuşda adam garaşmadyk zadyna, garaşylmadyk wagtyna duş gelýär diýleni hak aýdylan söz eken. Ynha, ýakynda Weteranlar geňeşiniň agzasy, podpolkownik Allamyrat Ýalkanow bilen gürrüňdeş bolup otyrkak, gullugymyzyň düzüminde zähmet çekýän maýor Eziz Rejepowyň alyp barýan işleri dogrusynda söz açyldy. Ýoldaş podpolkownik Eziz Rejepowyň watanperwer, işjanly, harby gulluga höwesjeň serkerdeleriň biridigini, gullugymyzyň oba hojalygyny ösdürmekde hem özüniň mynasyp goşandyny goşýandygyny gürrüň berdi. Şol günden soň, serhetçi serkerdäniň alyp barýan işleri dogrusynda makala ýazmagy ýüregime düwdüm. Şol gürrüňlerden birki gün geçensoň, bir saý-sebäp bilen maýor Eziz Rejepowyň iş otagyna bardym. Ýoldaş maýoryň şol öňki endigi. Stolunda duran kagyzlary, kitaplary agtaryp iş bilen başagaýdy. Dile çeper ýoldaş maýor barsaň, ondan-mundan gürrüň tapyp, özüniň ösdürip ýetişdirýän güllerinden başlap, tä dürli miweli agaçlarynyň sapylyşyna çenli gürrüň berýär. Öz hünärini ýürekden söýýän serkerdäniň esasy pişeleriniň biri hem kitap okamak. Iş stolunda elmydama kitaplar hatara durandyr. Kitap okamagy gowy göremsoň, aram-aram ýoldaş maýordan täze neşir edilen kitaplary okamaga alýaryn. Ynha, bu gezegem serkerdäniň iş stolunda ýene-de täze ki

Owlak-guzy buýjak bolsa...

Tejribeli çopanlaryň biri bilen şeýle bir waka bolup geçipdir. Çopanyň gyşlamak üçin gelen ýerindäki guýy gyşyň ortasynda birden suwuny çekmäge başlapdyr. Onsoň 50 kilometrlikdäki goňşy guýa tarap sürini süýşürmeli bolupdyr. Süri gumuň içi bilen süýşüp ugrapdyram welin, içiňi ýakaýyn diýen ýaly gyşam gazabyna tutup başlapdyr. Onuňam üstesine höwürden ir gaçan goýun-geçilerem ýolda guzlap başlapdyr. Ýol aşyp barýan süri üçin ýyly kaşar, körpeç barmy saňa. Owuz süýdüni emip ýetişmedik owlak-guzular doňup başlapdyr.

Bol suwly kärizler

Bäherden etraby diňe bir welaýatymyzda däl, eýsem ýurdumyz boýunça hem kärizlere baý etraplaryň biridir. Etrabyň diňe Durun obasynyň ilersindäki kärizleriň sany 13-e ýetýär. Käriz suwy içimlik üçin-de, mal ýakmak, galyberse-de, ekinleri suwarmak üçin-de diýseň ýaramly. Häzir etrapda gadymy kärizleri abatlap, ulanyşa girizmekde, ata-babalarymyzdan miras galan bu gadymy suw desgalaryna ikinji ömür bermekde guwandyryjy işler durmuşa geçirilýär. Bu babatda etrabyň «Bäherdenagyzsuw» müdirliginde ýörite kärizler bölümi hereket edýär. Bölümiň işgärleriniň tagallasy bilen arassalanyp, abatlanyp, ikinji ömür berlen kärizlerden Çopan, Döw, Hüntüş, Garaja, Garasuw, Janabat, Han, Köne Börme, Bamy ata ýaly kärizler bol suwuny eçilip, ekerançylyk meýdanlarynyň teşneligini gandyrýar. — Bir kilogram däne ýa-da gök önümlerini ýetişdirmek üçin ençeme ýüz litr suwuň gerekdigini ene topraga alyn derini siňdirip ýören zähmetsöýer daýhanlarymyz has-da oňat düşünýärler. Hakykatdan hem, suwuň her bir damjasy altyn, zer. Şonuň üçin-de ekerançylyk meýdanlaryny suwarmakda kärizleriň ähmiýeti uludyr. Etrabymyzda ulanyşdan galan kärizleri abatlap, olara ikinji ömür bermekde bu işde baý terjribe toplan ussatlar bar. Biz her bir işde hormatly Prezidentimiziň halkymyzda her bir damjasy al

Alymyň ömür meýdany

(Oçerk) «Ýagşyny görmek — jennet» diýýän türkmen hemişe ýagşa sataşmagyň, ýagşyny ýüze sylmagyň, ýagşylardan ak pata almagyň arzuwynda. Ýolöten etrabyndan 82 ýaşly alym, oba hojalyk ylymlarynyň doktory, Hormatly il ýaşulusy Rejepmyrat Berdimyradow hem ýaşy boýunça-da, sagat we işjeň gojalygy, bitiren işleri, hormat-sylagy boýunça-da guwanyp, arzuwlap, ýüze sylaýmaly adam. Öz zähmet ýolunyň 60-njy ýylyna gadam basan Rejepmyrat aga şol ýoluň 59 ýylyny häzirki iş ýeri — Türkmen oba hojalyk institutynyň Oba hojalyk ylmy-önümçilik merkeziniň Ýolötendäki bölümi bilen baglady.

Döwrebap ýyladyşhananyň islegli önümi

Ösüşlere, özgerişlere beslenýän döwrümizde ilaty ýokary hilli, ekologiýa taýdan arassa azyk önümleri bilen ýylyň tutuş dowamynda ygtybarly üpjün etmek maksadyndan ugur alyp zähmet çekýän welaýatymyzyň telekeçileri şu günler oba hojalyk önümleriniň bolçulygyny gazanmakda möhüm işleri alyp barýarlar. Türkmenbaşy şäheriniň golaýynda gök önümleriň dürli görnüşlerini ösdürip ýetişdirmäge niýetlenen, 4 gektara barabar meýdany bolan ýyladyşhanada hem bolgar burçuny ösdürip ýetişdirmek guramaçylykly ýola goýuldy. Otuza golaý işgäri bolan döwrebap ýyladyşhanada ýetişdirilýän bolgar burçlary mineral dökünler goşulyp baýlaşdyrylan suw bilen suwarylýar. Häzir ýyladyşhanada ekologiýa taýdan arassa bolgar burçunyň hasylyny ýygnamak işleri guramaçylykly alnyp barylýar. Möwsümiň başyndan  bäri bu ýerden sarp edijilere ugradylan bolgar burçunyň möçberi 30 tonnadan geçipdir. Ýyladyşhananyň tejribeli işgärleri şu ýylyň tomsuna çenli dowam etjek hasyl ýygymy möwsüminde bolgar burçunyň ýene-de azyndan 150 tonna golaýyny ýygnamagy maksat edinýärler. — Halkymyzy dürli gök önümler bilen ýylyň ähli paslynda ýeterlik üpjün etmeklige mynasyp goşant goşmak biziň baş maksadymyz bolup durýar. Türkiýede, Ispaniýada, Germaniýada öndürilen enjamlar bilen üpj