HABARLAR

Ahal welaýatynda ak bugdaýyň ekişi üstünlikli tamamlandy

Ahal welaýatynyň gallaçylary güýzlük bugdaý ekişini bellenen möhletde tamamladylar. Ekerançylaryň tutanýerli zähmeti netijesinde, welaýatda 195 müň gektar ýere bugdaý ekildi. Ekiş möwsümi agrotehniki kadalar doly berjaý edilip geçirildi. Munuň özi bu azyklyk ekiniň geljek ýylda ýokary hasyl bermeginiň binýadyny döredýär.

Bereketli hasyl garaşyga bagly

Hormatly Prezidentimiziň Ministrler Kabinetiniň 27-nji awgustda sanly ulgam arkaly geçiren mejlisinde ak pata bermegi bilen welaýatymyzyň gallaçylary şu ýylyň 3-nji sentýabrynda güýzlük bugdaýyň ekişine girişipdiler. Olar bugdaý ekişini tutuş ýurdumyzda ilkinji bolup tamamladylar. Welaýatymyzyň gallaçy babadaýhanlary Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň üstümizdäki ýylynda 130 müň gektarda güýzlük bugdaýyň bereketli tohumyny ekdiler. Şonça meýdandan 310 müň tonna hasyly ýygnamak maksat edinilýär. Bugdaý ekişinde ekiji traktorlaryň 306-syndan peýdalanyldy.

Lebap welaýatynda bugdaý ekişi üstünlikli tamamlandy

Lebap welaýatynyň zähmetsöýer ekerançylary ýurdumyzda ilkinji bolup, güýzlük bugdaý ekişiniň üstünlikli tamamlanandygy barada hasabat berdiler. Şu ýyl welaýatda 130 müň gektar meýdana bugdaý ekildi. Ekiş möwsümi bellenilen möhletlerde hem-de agrotehniki kadalar doly berjaý edilip geçirildi, munuň özi gymmat bahaly bu azyklyk ekiniň geljek ýylda ýokary hasyl bermeginiň binýadyny döredýär.

Päk zähmete höwes

Ýurdumyzyň oba zähmetkeşleriniň durmuşynda jogapkärli döwür bolan pagta ýygymy gyzgalaňly dowam edýär. Bu gaýragoýulmasyz oba hojalyk möwsüminde Gökdepe etrabynda hem ähli mümkinçiliklerden netijeli peýdalanylýar. Etrabyň zähmetsöýer «ak altyn» ussatlary tarapyndan ýetişdirilen gowaça hasylyny gysga möhletde, ýitgisiz ýygnamak hem-de kabul ediş nokatlaryna bökdençsiz daşamak işine her bir adam saldamly goşandyny goşýar. Möwsümiň ilkinji günlerinden başlap, pagtaçylaryň arasynda höweslendiriş çärelerine aýratyn ähmiýetiň berilmegi ýygymyň depginine oňyn täsirini ýetirýär. Ylaýta-da, ekerançylyk meýdanlarynyň golaýyndaky meýdan düşelgelerinde günorta çagyndaky arakesme wagtynda guralýan aýdym-sazly medeni-dynç alyş dabaralary bu ugurda uly ähmiýete eýe bolýar. Golaýda etrabyň Hurmantgökje daýhan birleşiginiň çägindäki meýdan düşelgede guralan medeni-dynç alyş dabarasy hem ýakymly duýgulara beslendi.

Bolçulygyň mekany

Mukaddes Garaşsyzlygymyz ýurdumyzda halkymyzy özümizde öndürilýän ýokary hilli önümler bilen üpjün etmäge giň mümkinçilikleri döretdi. Şunda esasy ugurlaryň biri hem halkymyzy özümizde öndürilýän azyk önümleri bilen üpjün etmek, bu ugurda importyň ornuny tutýan ýokary tehnologiýaly önümçiligi ýola goýmakdyr. Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen, häzirki wagtda azyklyk ekinler bolan gök we bakja ekinleriniň görnüşleriniň ekilişi has-da artdyryldy. Şugundyryň, soganyň, ýeralmanyň we beýleki ekinleriň berýän hasyly göreniň gözüni dokundyrýar. Şeýle ekinleriň özümizde ekilmegi ýurdumyzda gaýtadan işleýän oba hojalyk senagatyny ösdürmekde uly goldaw bolýar.

Daýhanlaryň yhlasly zähmeti

Hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen, halkymyzy özümizde öndürilen, ekologiýa taýdan arassa gök, bakja we miwe önümleri bilen üpjün etmek babatda uly işler durmuşa geçirilýär. Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynda gök önüm ösdürip ýetişdirýän daýhan birleşikleriniň birnäçesi bar. Şolaryň biri hem etrabyň «Nowbahar» daýhan birleşigidir. Şu möwsümde bu hojalygyň kärendeçilerinden Şöhrat Madaminow özüne berkidilen 2 gektar ýerden 36 tonna, Tair Allaýarow 1,5 gektar ýerden 27 tonna, Ruslan Nowruzow 1,2 gektar ýerden 21,6 tonna käşir hasylyny ýygnap, öz şertnamalaýyn borçnamalaryny artygy bilen berjaý etdiler. Daýhan birleşiginiň beýleki kärendeçileri hem bu öňdebaryjylaryň göreldesine eýerip, zähmet depginlerini barha batlandyrýarlar.

Sahy toprak bereket eçilýär

Şu günler welaýatymyzyň ähli etraplarynda bolşy ýaly, Dänew etrabynda hem pagta ýygymy güýçli depginde dowam edýär. Bu gyzgalaňly möwsümde pagtaçylardyr mehanizatorlary işe höweslendirmekde ýurdumyzyň syýasy partiýalarynyň we iri jemgyýetçilik guramalarynyň ýerli wekilleri hem işjeňlik görkezýärler. Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň etrap komiteti hem möhüm oba hojalyk möwsüminiň gahrymanlaryny höweslendirmek boýunça işleriň jümmüşinde. Alnyp barylýan işler bilen ýerinde tanyşmak we «ak altyn» ussatlarynyň armasyny ýetirmek maksady bilen, ýakynda etrabyň «Aşgabat» daýhan birleşiginde bolduk. Daýhan birleşiginiň 6-njy kärendeçiler toparynda bolanymyzda, bu ýerde Ahmet Kadyrowa degişli meýdanda etrap tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň mehanizatory Mahmut Hüseýinowyň kuwwatly kombaýny bilen ýygym geçirip ýören pursadyna gabat geldik.

Irginsiz aladanyň netijesi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda beýleki pudaklar bilen bir hatarda oba hojalyk pudagy çalt depginlerde ösdürilip, azyk bolçulygyny döretmekde uly üstünliklere ýetilýär. Ýurdumyzda daýhanlara berilýän goldaw-ýardamlaryň netijesinde pagtanyň, dänäniň, gant şugundyrynyň, ýeralmanyň we beýleki ekinleriň bol hasylyny almak ugrunda uly işler amala aşyrylýar. Oba hojalyk ulgamynda täze tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan oba hojalyk tehnikalary daýhanlaryň halal zähmet çekip, ene toprakdan bol hasyl almagyna ýardam berýär. Şu günler oba hojalyk pudagynda zähmet çekýän kalplary hyjuwly kärendeçi pagtaçylarymyz gyzgalaňly döwri başdan geçirýärler. “Çekseň zähmet, ýagar rehnet” diýlişi ýaly, zähmet ýeňşine tarap barýan zähmetsöýer pagtaçylarymyz döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň has-da artmagyna goşantlaryny goşup, döredijilikli zähmetleriniň hözirini görýärler. Türkmengala etrabynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky daýhan birleşiginiň çäginde ýerleşýän Azat Durdyýewiň ýolbaşçylygyndaky “Senetçi daýhan” daýhan hojalygynyň 130 gektar ýerinde bitginli pagta hasyly ýetişdirilipdir. Pagta meýdanyndaky ýetişdirilen “ak altyn” hasylyna gözüň düşende, irginsiz zähmet siňdirilendigini görmek bolýar.

Öňdebaryjylara sylaglar gowşuryldy

Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda amala aşyrylýan işler oba zähmetkeşleriniň toprakdan bereketli hasyl almagyna gönükdirilendir. Ýer eýeleri ýokary hilli tohum, dökün, suw, döwrebap tehnikalar bilen yzygiderli üpjün edilýär. Döredilýän mümkinçiliklerden ruhlanýan etrabymyzyň kärendeçileri bol hasyl ugrunda aladalanyp, obasenagat toplumynyň ösüşine mynasyp goşant goşmaga çalyşýarlar. Pagta ýygymynda kärendeçileriň, kombaýnçylaryň, awtoulag sürüjileriniň öndürjilikli zähmet çekmegi babatda ähli gerek bolan şertler we mümkinçilikler döredilýär. Etrabyň “Watan” daýhan birleşiginiň kärendeçisi Döwletmyrat Hatamow birnäçe ýyl bäri ýer bilen iş salşyp, tejribe toplan daýhan. Ol özüne berkidilen kärende ýerine bugdaý, pagta ekip, borçnamalaýyn şertnamany her ýyl ýerine ýetirmegi başarýar.

Öndürijilikli zähmete höweslendirilýär

Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynda köp zähmet siňdirilip ýetişdirilen pagta hasylyny gysga wagtyň içinde ýitgisiz ýygnamak ýokary depginlerde dowam etdirilýär. Garagumly kärendeçi pagtaçylar hem möhüm möwsüm bolan pagta ýygymyna guramaçylykly başladylar. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň baýramynyň giňden bellenilýän ýylynda etrabymyzyň ussat pagtaçylary 22 müň 800 gektara gowaça ekip, boldumly hasyly ýetişdirdiler. Olar Watan harmanyna 49 müň 900 tonna «ak altyny» goşmaklygy maksat edinýärler.