HABARLAR

«Şatlyk» şypahanasy halkyň hyzmatynda

Hormatly Prezidentimiziň tabşyryklary esasynda tomus paslynyň dowam edýän häzirki günlerinde ýurdumyzyň dynç alyş, sagaldyş merkezlerinde, şeýle hem pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna degişli şypahanalarda raýatlarymyzyň göwnejaý dynç almaklary hem-de saglygyny pugtalandyrmaklary üçin döredilýän oňaýly şertler hemmelerde kanagatlanma duýgusyny döredýär. «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň durmuş taýdan dolandyryş edarasynyň «Şatlyk» keseliň öňüni alyş şypahanasynda-da häzir ýurdumyzyň dürli künjeklerinden gelýän adamlar oňat dynç alyp, saglygyny pugtalandyrýarlar.

Yssy howada özüňizi goraň!

Şu günler howanyň aşa gyzmagy saglyk ýagdaýymyza has ünsli bolmagy talap edýär ■ Yssy howada ýeňil, rahat, arassa nah matadan tikilen açyk reňkli egin-eşikleri geýmeli.

Garpyz türkmen bakjasynyň datly önümi

«7/24. tm», № 32 (115), 08.08. 2022 Halk arasynda bişen garpyzy saýlamak meselesinde «Gawunyň agyry, garpyzyň ýeňili» diýen aýtgy bar.  

Sagdyn durmuş ýörelgesi döwlet syýasatynyň möhüm ugry

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgesini berkarar etmek, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini hem-de ýokary görkezijiler sportuny wagyz etmek, halkara derejeli iri sport döwleti hökmünde Türkmenistany ösdürmek boýunça toplumlaýyn işler amala aşyrylýar. Lukmançylyk ylmynyň tassyklaýşy ýaly, sport maşklary bedeniň ähli agzalarynyň işjeňligini artdyrýar, gujur-gaýratyňy, ruhubelentligiňi ýokarlandyrýar, gan basyşynyň durnuklylaşmagyna hem-de dartgynlylygyň gowşamagyna ýardam edýär. Ýakynda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda zähmet rugsadynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ogly Kerimguly bilen ir säherde Hazaryň kenaryna çykyp, birsellem gezelenç edip, welosipedli ýörişi amala aşyrdy, şeýle-de sport maşklaryny ýerine ýetirdi. Sagdyn durmuş ýörelgelerinden ugur alyp ýaşaýan döwlet Baştutanymyzyň bu ýörişi ýurdumyzda Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen binýady goýlan sagdyn durmuş ýörelgeleriniň hormatly Prezidentimiz tarapyndan işjeň dowam etdirilýändigine şaýatlyk edýär. Bu bolsa köpçülikleýin bedenterbiýäniň we sportuň ösdürilmegini şertlendirýär. Bu ýörelgeler döwlet syýasatynyň möhüm ugry hökmünde kesgitl

Günden goranyň!

Pasyllaryň içinde sapaly, şypaly hasaplanylýan tomusda her birimiziň Gün urma hadysasyndan goranmagymyz gerek. Gün astynda aşa köp gezelenç edileninde, onuň ultramelewşe şöhleleriniň adam bedenine düýpli zyýan ýetirmegi mümkindir. Şonda bedeniň Güne ýanmagy bilen birlikde gözleriň hem şikes almak mümkinçiligi ýokary bolýar. Islendik adam, açyk howada gezelenç edende, Gün urmadan goranmak üçin açyk reňkli egin-eşik, kellä başgap, ýaglyk atynmak, saýawan götermek hökmanydyr.

Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri

EÝRAN SIRENI

Tomus we çaga

Tomus paslynda Günüň şöhlesini boldan eçilişi ýaly, Zemin bize dürli iýmitleri bagyş edýär. Ol miweleriň aglabasy bedenimizi kuwwatlandyrýar. Şeýle yssy günlerde çagalarymyzyň dogry we peýdaly iýmitlenmegini gazanmaga çalyşmalydyrys. Sebäbi çaga yssy howada, köplenç, işdäsiniň ýokdugy sebäpli iýmitden ýüz öwürýär. Yssy howa çaganyň beýni işjeňligine-de täsirini ýetirýär. Süýji içgiler, esasan-da, şerbetler işdäni peseldýär, üstesine teşneligi ýaramaz gandyrýar. Şonuň üçin tomsuna çagalara süýji azrak garylyp taýýarlanylan miwe suwlaryny, gazsyz ýa-da gaýnadylyp sowadylan suwlary bermeli. Yssy günlerde çaganyň işdäsiniň gaçyp, az iýmegi sebäpli howsala galmaň, bedene biraz ýeňillik bermegiň hem peýdasy az däl. Ertirlik naharyny adatdakylara görä gijräk, çaganyň işdäsi «oýanyp» ýetişensoň bermegiň hem zyýany ýok.

Tomusda dynç alýanlara maslahat

Suwa düşülende,  rugsat  berilýän çäklerden daş ýerlere barmakdan saklanyň. Aýaklaryňyzyň we elleriňiziň damarlary çekse, suwdan çykmaly ýa-da  dessine kömege çagyrmaly. Nätanyş, çola ýerlerde suwda ýüzmek gadagandyr. Irden sagat 07:00-dan 10:00-a çenli, öýlän bolsa sagat 18:00-dan 21:00-a çenli suwa düşmek maslahat berilýär. Suwa  düşmegiň dowamlylygy 30 minutdan artyk bolmaly däldir. Suwa düşmezden iki sagat öň, ýeňil, ýagsyz naharlary we gök önümlerden taýýarlanan işdäaçarlary iýmek maslahat berilýär. Eger-de suwda gark bolýany görseňiz, daş-töwerekde başga-da adamlar bar bolsa, şolary hem kömege çagyrmaly we gark bolýany halas edýänçäňiz «Tiz kömek» gullugyna jaň etmeli. Gark bolup barýan adamy halas edeniňizde, yzyndan baryp, onuň ýeňsesindäki saçyndan ýa-da goltugyndan tutmaly we ýüzüni ýokary tutup, kenara alyp çykmaly.

Gündogar sebitiň şypaly künjekleri

Dynç alşa çykdygymyz ýa şypahanalaryň birine ýa-da Awaza gidip, dynç almak tebigatymyza siňip gidipdir. Şypaly dynç alyş merkezleri bolsa ýurdumyzyň ähli sebitlerinde, şol sanda Lebap welaýatynda-da bar. Eger şu ýylky dynç alyşda gündogar sebitdäki şypahanalaryň haýsydyr birine hyýallanýan bolsaňyz, olary saýlamagyňyz üçin sebäplere ünsüňizi çekmek isledik. «Farap» şypahanasy

Saglygymyzy goramak öz elimizde

Şahsy we jemgyýetçilik arassaçylyk düzgünlerini berk berjaý etmeli. Pasla görä geýniň.