HABARLAR

Saglygym — baş baýlygym

Ynsan saglygy üçin miweleriň, gök we bakja önümleriniň peýdasy kändir. Geliň, şolardan käbir önümleriň ähmiýetine garap geçeliň! Käşiriň düzüminde ukusyzlykdan hem-de streslerden goraýan PP witamini köp. Käşir ýüregiň we galkan görnüşli mäziň işine itergi berýän kaliý, ýod elementlerine baý. Ter käşiriň düzüminde köp mukdarda kletçatka saklanýar. Çagalaryň diş etiniň pugta bolmagy üçin ter käşiri dişläp iýdirmeli.

Saglyk – baýlyk

«7/24.tm», № 39 (70),  27.09.2021. Häzirki wagtda güýz pasly dowam edýär. Jöwzaly tomsuň öz ornuny salkyn güýze beren häzirki günlerinde howa çalyşýandygyny göz öňünde tutup, saglygymyzy goramak üçin lukmanlaryň maslahatlarynyň käbirlerini size ýetirýäris.

Köp «donly» tebigy «tebip»

Gatbar-gatbar «donly» tebigy «tebip» — kelem ynsan saglygy üçin örän peýdaly önümleriň biridir. Biziň köpimiz kiçilikden: «Kelemi köpräk iý, ýüzüň nurlanar! Köp dertler dep bolar» diýip, ulularyň beren maslahatlaryny eşidendiris. Emma kelemi, aýratyn-da, kelemli çorbany halamaýanlar-da bolýar. Kelemiň köp sanly dermanlyk häsiýetlerine göz ýetirseň, ondan taýýarlanylýan kelemli çorba, kelemli manty, dürli işdäaçarlar ýaly nygmatlaryň saglyk üçin näderejede ähmiýetlidigine düşünmek kyn däl. Kelem güýz aýlary ýetişýän, witaminlere baý gök önümleriň biri bolup, minerallaryň hakyky «hazynasy» hasaplanylýar. Onuň düzümindäki askorbin turşusy limondyr mandarindäkiden hem köpdür.

Atgulak — dermanlyk ösümlik

Howasy tenekar, suwy melhem türkmen topragy dermanlyk ösümliklere baýdyr. Şol ösümlikleriň biri hem atgulakdyr. Hormatly Prezidentimiz özüniň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp jiltli neşiriniň XI tomunda atgulak barada gyzykly maglumatlary beýan edýär. Halk lukmançylygynda atgulagyň porrugynyň tozy gakylyk goparyjy serişde hökmünde peýdalanylýar. Onuň ýapraklarynyň we miweleriniň petini ýumşak çişlerde, dömme düwürtiklerde, ownuk düwürtiklerde, iriňli ýaralarda peýdalanylýar. Bulardan başga-da ol gan akmasyny togtadýar. Onuň porrugyndan taýýarlanan melhem böwrekdäki emele gelen daşy aýyrmakda, şeýle hem bakteriýalar sebäpli dem alyş ýollarynda ýüze çykýan keselleri bejermekde ulanylýar.

Howanyň üýtgemegi bilen döräp biläýjek möwsümleýin ýiti respirator ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça maslahatlar:

Gigiýena Şahsy we jemgyýetçilik arassaçylyk tertip-düzgünleri berjaý ediň! Agyz-burun örtüklerini dakynyň, 2 metrden ybarat bolan howpsuz araçägi berjaý ediň, elleriňizi arassa saklaň!

Örtük dakyn, hem özüňi, hem töweregiňdäkileri gora!

Örtügi dogry ulanmagy endik et! ■ kadalar ýönekeý bolsa-da, örän möhüm!

Möhüm ugurda halkara hyzmatdaşlygy

21-nji sentýabrda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň «Bütindünýä pandemiýa bilen baglanyşykly köpdürli töwekgelçilikleri we howplary azaltmak üçin habarlylygy ýokarlandyrmak we bu işe ýaşlary çekmek» atly bilelikdäki maksatnamasyna badalga berildi. Bu çäräniň çäklerinde wideoaragatnaşyk arkaly maksatnamanyň Dolandyryjylar Komitetiniň birinji mejlisi geçirildi. Dolandyryjylar Komitetiniň ilkinji mejlisine ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň hem-de jemgyýetçilik guramalarynyň, şeýle hem Birleşen Milletler Guramasynyň ýöriteleşdirilen edaralarynyň wekilleri, halkara bilermenler gatnaşdylar.

Lukman maslahat berýär

Ýaşaýyş we iş otaglaryny wagtal-wagtal ýelejiretmeli, otagda ýörite niýetlenen zyýansyzlandyryjy serişdeler bilen çygly arassaçylyk işlerini yzygiderli geçirmeli. Saglygyň sakasynda arassaçylygyň durýandygy hemmelere mälimdir. Hut, şonuň üçin, şahsy tämizligi doly hem dogry berjaý etmeli. Ertirki maşklar, ylgaw, pyýada ýöremek ýaly sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermeli. Gowy ukyňy almaly hem-de bedenterbiýe we sport bilen taplanmaly. Her bir adam pasla görä geýinmeli.

Il saglygy — ýurt baýlygy

Türgenlere ündew edilýär Saglyk ähli zatdan ileri tutulýan, bahasyna ýetip bolmajak baýlykdyr. Şonuň üçin ynsan saglygy ugrunda Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda taýsyz tagallalar edilýär. Esasan-da, häzirki wagtda Ýer ýüzünde dörän ýiti ýokanç keseliniň öňüni almak babatynda degerli işler geçirilýär. Bu ugurda ýörite toparlar hereket edýär.

Kadalary berk berjaý ediň!

— Agyz-burun örtüklerini talabalaýyk dakynyň! Bir gezeklik lukmançylyk agyz-burun örtüklerini ikinji gezek ulanmaň! Örtük dakynylanda, dem alyş ýollary arkaly kesel geçmeginden goranmak maksadynda, onuň bilen agzyňyzy we burnuňyzy ykjam ýapyň! — Witaminlere baý gök-bakja önümlerini köpräk iýiň! Olar bedeniň immunitetini ýokarlandyrmakda juda ähmiýetlidir.