HABARLAR

Saglygyň gadyryny bilgil...…

Şahsy we jemgyýetçilik arassaçylyk kadalaryny we düzgünlerini berk berjaý etmeli. Elleriňizi ýygy-ýygydan sabynlap ýuwmaly.

Saglygy goraýyş ulgamynda ýetilen sepgitler

Adam hakyndaky alada Arkadagly Serdarymyzyň döwlet syýasatynda hemişe ileri tutulýan ugurlaryň biri bolmagynda galýar hem-de jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy bolan adamyň saglygyny goramakda, ilatyň saglyk ýagdaýyny gowulandyrmakda, keselleriň öňüni almakda we olary ýok etmekde, saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamyny dünýä derejesinde ösdürmekde uly işler amala aşyrylýar. Mähriban Arkadagymyzyň başlangyçlaryny netijeli dowam etdirýän hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda berkarar döwletimiz okgunly öňe barýar, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynda, şol sanda saglygy goraýyş ulgamynda hem düýpli öňegidişlikler gazanylýar. Keselleriň öňüni almak, sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek, keseli öz wagtynda ýüze çykarmak we bejermek, ilaty zerur bolan derman we beýleki saglygy goraýyş maksatly serişdeler bilen doly derejede üpjün etmek, saglygy goraýyş edaralary üçin ýörite bilimli, öz kärine ussat hünärmenleri taýýarlamak arkaly raýatlarymyzyň sagdyn bolmagyny gazanmak we olaryň ömür dowamlylygyny uzaltmak saglygy goraýyş ulgamynyň esasy maksady bolup durýar. «Saglyk» Döwlet maksatnamasynda saglygy goraýyş ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy giňeltmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Türkmenistan BMG-niň bu ugurda ýöriteleşdirilen düzümi bolan

Güýzde sagdyn bolalyň!

Her bir paslyň öz aýratynlyklaryna laýyklykda, dogry iýmitlenmeli we dogry geýinmeli. Güýzüň salkyn günlerinde adamlar limonly, itburunly, bally çaýa has köp isleg bildirýärler. Dürli miweleriň şirelerini içmek, kädi, şugundyr, käşir, kelem, noýba, badat ýaly ýokumly önümleri iýmek örän peýdalydyr. Güýz paslynda möwsüme görä ýyly egin-eşikleri geýmeli. Ylaýta-da, bedeniň çyga has duýgur agzasy bolan aýaklary ýyly saklamaly. Güýz aýakgaplaryny hem dogry saýlamaly.

Peýdaly maslahatlar

1. Bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaly. 2. Witamin C — askorbin turşusyna baý önümleri kabul etmeli.

Çaganyň gözüniň görşüne üns beriň!

«Mekdep okuwçysynyň gözüniň gowy görmegi hem-de geljekde görüş bilen bagly meseleleriň ýüze çykmazlygy üçin nähili şertleri döretmeli we näme etseň gowy boljak?!». Ynha, şu meselelere degişli maslahatlary okyjylara hödürlemegi makul bildik. — Çaganyň gözüniň görşüniň peselendigini haýsy alamatlar boýunça ýüze çykaryp bolýar hem-de nämelere üns bermeli?

Tebigy dermanhana / BONAPARTYŇ ARPAGANY / Мортук Бонапарта

Häsiýeti. Çöl we dagetek derman ösümligi. Bonapartyň arpagany — däneliler maşgalasynyň adybir urugynyň boýy 5—40 sm birýyllyk otjumak wekili. Ösümlik topbak bolup ösýär, köki gotazjymak. Baldagy egrim-galyp duran, ýaprakly, tüýsüz, başynyň aşagy büdür-südür. Ýapraklarynyň gyny bogun aralaryndan gysga, tüýsüz ýa-da ownuk tüýlüje, çişmedik. Ýapraklary çyzykly, neşder şekilli, azda-kände ýasy, ownuk tüýlüje ýa-da tas tüýsüz. Diljagazynyň uzynlygy, takmynan, 1 mm, kütek.

Gözellik we sagdynlyk

Alma bilen banan adamlar tarapyndan iň köp ulanylýan iýmitdir. Bu miweler dürli ýokumlara baý bolansoň medisinada hem-de kosmetiki serişdelerini, esasanam, iýmitlendiriji kremleri öndürýän senagatda-da giňden ulanylýar. Taryhy maglumatlara salgylanyp, almanyň biziň eramyzdan öň hem adamlaryň iň söýgüli miwesi bolandygyna göz ýetirmek bolýar. Onuň ýokumlylyk hem-de kesel bejerijilik häsiýeti hemmelere mälimdir. Ýatmazyňdan öň bir alma iýseň bedeniň kesele garşy göreşijilik ukybynyň ýokarlanýandygyny hünärmenler aýdýarlar. Alma adamyň bedeninde bolup geçýän madda çalşygyny hem kadalaşdyrýar. Iýmit siňdirişiň bozulmalarynda, iç gatamada almanyň ter ýa-da gaýnadylan görnüşi örän peýdalydyr. Onuň düzümi askorbin turşusyna, magniý duzuna hem-de pektinlere baý bolansoň gandaky holesteriniň mukdaryny azaltmaga, aterosklerozyň öňüni almaga ýardam edýär. Edil şonuň ýaly-da, banan hem örän ýokumly hem peýdaly iýmitdir. Bananyň kakadylan miwesi has-da ýokumlydyr. Mundan başga-da, bananyň düzüminde B6 witamininiň hem-de ýürek-damar ulgamy üçin wajyp bolan kaliniň köp mukdary bardyr. Eger-de siz bananyň entek doly bişmedik görnüşini ýygan bolsaňyz, gamlanmaň. Ýyglan, durup saralyp bişen banan has-da datlydyr. Ýöne bananlar aşa bişmez ýaly, olary sowadyjyda saklasaňyz, k

Saglygyňyz size bagly

Güýz paslynyň gelmegi, howanyň häli-şindi üýtgäp durmagy netijesinde ýiti respirator keselleriniň döremek ähtimallygy ýüze çykýar. Ýiti respirator keseli, esasan hem, ululara garanyňda, çagalara has çalt ýokuşyp, bu olaryň kesele garşy göreşijilik ukybynyň entek kämilleşmändigi bilen düşündirilýär.

Saglyk — beglik

Şahsy we jemgyýetçilik arassaçylygy babatdaky tertip-düzgünleri berjaý ediň! Elleriňizi arassa saklaň! Maşgala lukmany bilen maslahatlaşyp, gyzyl burç goşulan unaş içmeli. Gyzyl burçuň düzümindäki fitonsidler, peýdaly maddalar adam bedeniniň kesele garşy göreşijilik ukybyny ýokarlandyrmaga ýardam berýär. 

Saglyk bagtyň gönezligidir

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ilatyň saglygyny goramak, sagdyn durmuş ýörelgesini berkarar etmek boýunça döwlet syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär. Döwlet Baştutanymyz ilatyň saglygyny goramak meselesine uly üns bermek bilen, ýurdumyzda dünýä ülňülerine laýyk gelýän saglygy goraýyş ulgamyny döretdi. Bu ulgamda ýetilen sepgitler halkara derejesinde giňden ykrar edilýär. Pederlerimiziň nygtaýşy ýaly, bagtly bolmagyň on şertiniň dokuzysy saglyk bilen baglydyr. Ynsanyň saglygy onuň iň gymmatly baýlygy bolmak bilen, ol döwletiň hem-de jemgyýetiň ösüşine gönüden-göni täsir edýän görkezijileriň birnäçesini özünde jemleýär. Şol sebäpden jemgyýetiň we döwletimiziň iň ýokary gymmatlygy bolan adamyň saglygyny goramak ýurdumyzda ileri tutulýan ugurlaryň biri bolup durýar.