"Türkmenistan Sport" Halkara žurnalynyň elektron goşundysy

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, B.Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly 54
Telefon belgileri: 22-81-38

Habarlar

Ösüşlere ruhlandyrýan

«7/24. tm», № 06 (141), 06.02.2023 Hormatly Prezidentimize hem-de Gahryman Arkadagymyza bolan beýik buýsanjymyzy hemra edinip, täze sepgitleri nazarlamak bilen döredýäris we gurýarys. 2023-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi geçirildi.

3-nji fewral — «Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň döredilen güni

«7/24. tm», № 06 (141), 06.02.2023 2019-njy ýylyň 3-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, «Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň döredilmegi ýurdumyzyň ýaşlarynyň we sport bilen meşgullanýan türgenleriniň durmuşynda ýatdan çykmajak waka boldy.

Ýüreklerimiz buýsançdan doly

«7/24. tm», № 06 (141), 06.02.2023 Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de Gah­ry­man

Türk­men mil­li gö­re­şi

«7/24. tm», № 06 (141), 06.02.2023 Sport güý­jüň, gö­zel­li­giň, sag­ly­gyň we tä­ze be­lent­lik­le­re ym­tyl­ma­gyň aý­dyň be­ýa­ny­dyr. Eziz Di­ýa­ry­myz­da iri sport top­lum­la­ry, şeý­le-de sport­da ýo­ka­ry sep­git­le­ri eýe­le­mek üçin hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­ýan okuw mek­dep­le­ri­niň bi­na­la­ry gur­lup ula­nyl­ma­ga be­ril­di.

Maksatlary myrat tapýan ýaşlar

«7/24. tm», № 06 (141), 06.02.2023 Bu berkarar döwletde Ar­ka­dag Ser­dar­ly bag­ty­ýar ýaş­lar ha­kyn­da oý­la­na­nyň­da, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň: «Be­ýik mak­sat­la­ra ýet­mek üçin her bir ýaş yn­san zäh­me­ti baý­dak edin­me­li­dir» di­ýen nu­ra­na söz­le­ri aňyň­da ýaň­lan­ýar.

Ekologiýa we ýaşlar

«7/24. tm», № 06 (141), 06.02.2023 Daş-tö­we­re­gi­mi­zi gur­şap al­ýan äh­li bar­ly­ga te­bi­gat di­ýil­ýär. Oňa aýaw­ly ga­ra­mak, go­rap sak­la­mak umu­ma­dam­zat jem­gy­ýe­ti­niň baş me­se­le­si bo­lup dur­ýar.

Ýagyş ýagýar, ýagýar seni ýatladyp»

«7/24. tm», № 06 (141), 06.02.2023 Ýagyş, köplenç halatda, biziň duýgularymyzy we aňymyzy rahatlandyrmak üçin adaty bolmadyk güýje eýedir. Ýagyş özüniň beýhuş ediji ysy bilen biziň daşky we içki howamyzy täzeleýär.

Göwünleri galkyndyran maslahat

«7/24. tm», № 05 (140), 30.01.2023 «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» ýurdumyzyň taryhynda täze sahypany açýan, ýagty ertirimize nur saçýan şanly wakalar bilen şöhratlanýar. Bu taryhy günlerde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip kanun esasynda ykrar edilmegi biziň buýsanjymyzy has-da artdyrdy.

«Ar­ka­dag­ly Ýaş­lar» at­ly elekt­ron žur­na­lyň il­kin­ji sa­ny oky­jy­la­ra go­wuş­dy

«7/24. tm», № 05 (140), 30.01.2023 Türk­me­nis­ta­nyň Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Ýaş­lar gu­ra­ma­sy­nyň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi­niň ýa­nyn­da esas­lan­dy­ry­lan «Ar­ka­dag­ly Ýaş­lar» at­ly aý­da bir ge­zek ne­şir edil­ýän elekt­ron žur­na­lyň il­kin­ji sa­ny oky­jy­la­ra go­wuş­dy. Tä­ze elekt­ron žur­na­lyň Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň, Ar­ka­dag­ly Ser­da­ry­my­zyň ak pa­ta­la­ry bi­len dö­re­di­lip, «Ar­ka­dag Ser­dar­ly bag­ty­ýar ýaş­lar ýy­ly­nyň» il­kin­ji gün­le­rin­de oky­jy­la­ra go­wuş­ma­gyn­da çuň­ňur ma­ny bar.

Sanly bilim ulgamynda maglumat goruny döretmek

«7/24. tm», № 05 (140), 30.01.2023 Ösen tehnologiýalar bilen aýakdaş gitmek döwrüň talabydyr. Ylmyň iň soňky gazananlaryny durmuşa ornaşdyrmak ösen döwletlerde wajyp hem hökmany hasaplanýar. Berkarar döwletimizde hem sanlylaşdyrma uly üns berilýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» kabul edilmegi hem munuň aýdyň subutnamasydyr.

Päkligiň öýi

«7/24. tm», № 05 (140), 30.01.2023 Özüniň baý medeni, ruhy gymmatlyklary bilen dünýä ýaň salýan halkymyz bu günki gün ýurdumyzda alnyp barylýan döwlet syýasatynyň ähli ugurlary babatdaky ösüşlerini Gahryman Arkadagymyzyň döwletli başlangyçlarynyň Arkadagly Serdarymyz tarapyndan dowam etdirilmegi netijesinde gazanýar. Köklerini taryhyň gadymy jümmüşinden alyp gaýdýan milli däp-dessurlarymyz, ynam-ygtykatlarymyz, urp-adatlarymyz özüniň çuň pähim-paýhasa ýugrulanlygy, asylly ahlak gymmatlyklaryny, kalp tämizliklerini saklaýandygy bilen beýleki halklaryň ünsüni özüne çekýär. Häzirki ösen maglumatlar jemgyýetinde, tehnologiýalar eýýamynda milli gymmatlyklarymyzyň döwrebaplaşdyrylmagy, döwrüň täze gazananlary bilen utgaşdyrylmagy asylly däplerimiziň şu günki we geljekki gündelik durmuşymyzda berk orun almagyny üpjün edýär. Gahryman Arkadagymyzyň sahawatlylygy bilen ýurdumyzdaky Balkan, Mary, Lebap, Daşoguz welaýatlarynyň merkezlerinde baş metjitleriň gurlup ulanylmaga berilmegi ýol salmak, jemgyýetçilik ähmiýetli bina, köpri gurmak ýaly mukaddes işleriň dabaralanýandygyny alamatlandyrýar.

Mil­li Li­de­ri­mi­ziň sa­ýa­syn­da

«7/24. tm», № 05 (140), 30.01.2023 Mu­kad­des Ga­raş­syz­ly­gy­my­zyň her bir ýy­ly ýur­du­my­za şan­ly wa­ka­la­ry alyp gel­ýär. De­mok­ra­tik, hu­kuk we dün­ýe­wi döw­le­ti­mi­ziň ka­nun­çy­lyk bin­ýa­dy­ny ber­kit­mek, döw­let do­lan­dy­ryş ul­gam­la­ry­nyň işi­ni yzy­gi­der­li kä­mil­leş­dir­mek bi­len bag­ly ama­la aşy­ryl­ýan öz­gert­me­ler şol şan­ly wa­ka­la­ryň ha­ta­ryn­da aý­ra­tyn şöh­le­len­ýär.

Döwletiň röwşen geljegi

«7/24. tm», № 05 (140), 30.01.2023 «Mekan» köşgünde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýy geçirildi.

Sanly ulgam we elektron küşt programmalary

«7/24. tm», № 05 (140), 30.01.2023 Häzirki döwürde ýurdumyzda sanly ulgamy ösdürmekde we pudaklara ornaşdyrmakda Milli Liderimiziň we Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary esasynda uly işler alnyp barylýar. Şol işleriň netijesinde sanly ulgamy sporta giňden ornaşdyrmak we kämilleşdirmek dowam etdirilýär. Şol sanda küştçi türgenler we küştsöýüjiler sanly ulgamyň kömegi bilen elektron küşt programmalaryndan peýdalanyp bilerler.

Säher turup, watan, seni çaglar men

«7/24. tm», № 05 (140), 30.01.2023 Es­ger ýi­git­le­riň gul­luk alyp bar­ýan ýe­ri­ne — da­gyň çür de­pe­si­ne gyz­la­ryň çy­kyp bil­me­je­gi­ni aý­dyp, ulag­ly git­me­gi tek­lip et­di­ler. Biz kär­deş gyz bi­len py­ýa­da sy­na­nyş­jak­dy­gy­my­zy aýt­dyk. Il­ki­ba­da bil­dir­me­se-de, bi­ze git­di­gi­çe kyn dü­şüp baş­la­dy. Em­ma «Ine, gör­de du­ru­be­riň. Ýar­ty bi­li­ne-de ýet­män, yz­la­ry­na do­la­nar­lar. Bu da­ga çyk­mak og­lan­la­ra-da aň­sat dü­şe­nog-a» diý­şip ga­lan­la­ry ýa­ny­my­za dü­şüp, özü­mi­ze zor sa­lyp, ýo­ly do­wam et­dik. Biz mäh­ri­ban Wa­ta­ny­myz üçin ýi­git­le­riň du­ran ýe­rin­de du­rup bil­jek­di­gi­mi­zi su­but et­mek is­läp­dik. Biz mu­ny ba­şar­dyk.

Täsin gül hakda söhbet

«7/24. tm», № 05 (140), 30.01.2023 Kak­tus­lar maş­ga­la­sy­na de­giş­li bo­lan ka­du­pul at­ly gül di­ňe Şri-Lan­ka­da ös­ýär. Ol hak­da şeý­le ro­wa­ýat bar: Gurp­ly maş­ga­la­dan bo­lan bir ýi­git gül­le­ri öw­ren­mek bi­len meş­gul­lan­ýan alym gy­za aşyk bol­ýar. Gyz oňa gö­wün ber­me­se-de, ak­ýü­rek ýi­gi­diň göw­nü­ne deg­mä­ge döz­män: «Açy­lyp, Gün şüh­le­si­ne lo­wur­dap du­ran ka­du­pul at­ly gü­li ge­ti­rip ber­seň sö­zü­ňi ka­bul ede­ýin. Ýö­ne ol hök­man gül dü­ka­nyn­dan sa­tyn al­nan bol­sun» di­ýip, şert goý­ýar.

Taryhy mejlis

«7/24. tm», № 04 (139), 23.01.2023 2023-nji ýy­lyň 11-nji ýan­wa­ryn­da ge­çi­ri­len Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li Ge­ňe­şiniň Halk Mas­la­ha­ty­nyň we Mej­li­si­niň bi­le­lik­dä­ki mas­la­ha­tyn­da Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz türk­men hal­ky­nyň döw­le­ti do­lan­dyr­ma­gyň asyr­la­ryň sy­na­gyn­dan ge­çen de­mok­ra­tik däp­le­rin­den, dur­muş ýö­rel­ge­le­rin­den ugur alyp, ka­nun çy­ka­ry­jy hä­ki­mi­ýe­tiň dü­züm­le­ri­ni kä­mil­leş­dir­mek bi­len bag­ly mö­hüm baş­lan­gyç­la­ry öňe sür­di.

Ahal welaýatynyň baş metjidiniň düýbi tutuldy

«7/24. tm», № 04 (139), 23.01.2023 Ahal we­la­ýa­ty­nyň tä­ze, döw­re­bap eda­ra mer­ke­zi bo­lan Ar­ka­dag şä­he­rin­de Ahal we­la­ýa­ty­nyň baş met­ji­di­niň düý­bü­niň tu­tu­lyş da­ba­ra­sy ge­çi­ril­di. Da­ba­ra hor­mat­ly myh­man­la­ryň gat­na­şan­dy­gy Türk­me­nis­tan döw­le­ti­miz­de se­bi­tide iň kä­mil we döw­re­bap şä­he­riň gu­rul­ýan­dy­gy­ny we onuň uly gy­zyk­lan­ma dö­red­ýän­di­gi­ni gör­kez­di.

Maşklaryň bedene berýän täsiri

«7/24. tm», № 04 (139), 23.01.2023 Bedenterbiýä we sporta bolan höwes çagalykdan, mekdep ýaşyndan hem öň terbiýelenýär. Umumy bilim berýän orta mekdepleriň bedenterbiýe sapaklarynyň meýilnamasynda okuwçylaryň beden maşklaryny özbaşdak ýerine ýetirmeklerine aýratyn üns berilýär.

Sy­nag

«7/24. tm», № 04 (139), 23.01.2023 Bel­li bir wagt ara­ly­gyn­da çe­ken zäh­me­tiň mi­we­si­ni gör­mek duý­gu­sy az-kem bol­sa-da tol­gun­dyr­ýar. Hä­zir­ki wagt­da ýur­du­my­zyň ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri­niň äh­li­sin­de okuw ýy­ly­nyň bi­rin­ji ýa­rym­ýyl­ly­gy­nyň jem­le­ri bo­ýun­ça ha­sap-sy­nag möw­sü­mi do­wam ed­ýär. Bu dö­wür ta­lyp­la­ryň äh­li­si­ni sy­nag ba­bat­da­ky ala­da­lar, tol­gun­ma­lar gur­şap al­ýar. Bu hep­de­de mu­gal­lym­la­ryň hem, ta­lyp­la­ryň hem di­lin­de esa­sy köp gaý­ta­lan­ýan söz – sy­nag.