"Türkmenistan Sport" Halkara žurnalynyň elektron goşundysy

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, B.Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly 54
Telefon belgileri: 22-81-38

Habarlar

Türkmenistan — Koreýa Respublikasy: medeni-ykdysady hyzmatdaşlyklaryň aýdyň geljegi

 «7/24. tm», № 49 (132) Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 31 ýyly döwründe Türkmenistan döwletimiziň dünýä döwletleri, şol sanda Aziýa-Ýuwaş umman ýurtlary bilen özara bähbitli gatnaşyklary ýokary derejelere çykýar. Muňa dostlukly Koreýa Respublikasy bilen medeni-ykdysady ugurlarda barha berkeýän gatnaşyklar aýdyň mysaldyr.

Türkmen-koreý sport hyzmatdaşlygy

 «7/24. tm», № 49 (132) Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlamagy, Arkadagly Serdarymyzyň mynasyp dowam etdirmegi esasynda, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň dünýä ýurtlary, şol sanda Aziýa-Ýuwaş umman ýurtlary bilen özara bähbitli gatnaşyklary täze derejelere çykýar.

Koreýa Respublikasy barada maglumatlar

 «7/24. tm», № 49 (132) Koreýler işeňňir halk hasaplanýar. Ýurtda işgärlere dynç alyş berilmeýär. Diňe ýakynlary bilen wagt geçirmek ýa-da başga bir ýurda gitmek üçin birnäçe günlük rugsat almak mümkin. Elbetde, bu mümkinçilikden hemmeler peýdalanmaýar.

Bu duralga – dekabr

«7/24. tm», № 49 (132) Durmuş, wagt bir otly mysaly. Bir ýylyň dowamynda on iki sany duralga bar diýip göz öňüne getirsek, biziň indiki garşy alan duralgamyz — dekabr atly ülke. Bu mesgeniň özboluşly tebigaty, aýratynlyklary bar. Dekabr – gyşyň ilkinji aýy. Ýagmyr Pirgulyýewiň goşgusynda gyş özüni şeýle suratlandyrýar:

Salam — köňül kelamy

«7/24. tm», № 49 (132) Ähli pursatda ata-babalarymyzyň peder pentlerinden ugur alyp gelýän halkymyz asyrlarboýy tebigat bilen sazlaşykly ýaşaýşy dowam edýär. Salamlaşmak edebine hem tebigatyň kanuny hökmünde garasak bolar. Bu diňe bir tebigatyň kanuny däl-de, eýsem halkymyzyň medeniýetini, ahlak kadalaryny açyp görkezýän durmuş hakykatydyr. Türkmençilikde salamlaşmak däbi müňýyllyklaryň dowamyndan bäri ýitirilmän, milli röwüşde berjaý edilip gelinýär. Taryhyň haýsy döwrüne ser salanymyzda hem salamlaşmak edebiniň hiç haçan ünsden düşürilmändiginiň şaýady bolýarys. Ata-babalarymyzyň ýagşy niýet bilen täze dogan Aýy alnyna sylyp, saba-säherde dogýan Güne, akar suwa salam berendiklerine halk döredijilik eserlerini okanyňda hem duş gelmek bolýar. Sylag-sarpany diňe bir adamlaryň arasyndaky gatnaşykda saklamak bilen çäklenmedik türkmen halky tebigat, janly-jandar bilenem jebis bolmaklygy ündäpdir.

Ilat ýazuwy — hyzmatdaşlygyň subutnamasy

«7/24. tm», № 49 (132) Ýazuw milli statistika ulgamynyň ähli ugurlarynda, şol sanda onuň durmuş-ykdysady ugrunda esasy orun eýeleýär. Meselem, ilat ýazuwy taryhy gözbaşyny gadymy döwürlerden alyp gaýdýar.

Türkmen-awstriýa dostlugy

«7/24. tm», № 49 (132) 2022-nji ýylyň 29-njy noýabry (TDH). Şu gün Aşgabatda Türkmen-awstriýa işewürlik maslahaty geçirildi. Işewürlik maslahatyny Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen Awstriýa Respublikasynyň Federal ykdysady edarasy bilelikde guradylar.

Bedenterbiýe we sport

«7/24. tm», № 49 (132) Bäherden etrabynyň 30-njy orta mekdebinde wagyz-nesihat duşuşygy guraldy. Etrabyň Bilim, medeniýet, sport, saglyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň we Kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň gatnaşmagynda geçirilen duşuşykda Ahal welaýatynyň hünärmenleriniň çykyşlary diňlenildi we tejribe alşyldy. Duşuşygyň dowamynda çykyş edenler eziz Diýarymyzda amala aşyrylýan giň möçberli döwlet syýasaty netijesinde ýaş nesil hakyndaky alada, olaryň dünýä ülňülerine laýyk bilim alýandyklary barada belläp geçdiler.

Küşt boýunça Türkmenistanyň çempionaty

«7/24. tm», № 49 (132) Paýtagtymyzdaky Ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebinde erkekleriň we zenanlaryň arasynda küşdi çalt (rapid) hem-de çalasyn (blits) oýnamak boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi.

Hatly bukjalar habar berýär

«7/24. tm», № 49 (132) «Türkmenistan Sport» halkara žurnalymyzyň «7/24.tm» hepdelik elektron neşirine dürli ýaşdaky we kärdäki okyjylarymyzdan hatlar yzygiderli gelip gowuşýar.

Il saglygy — ýurt baýlygy

«7/24. tm», № 49 (132) Soňky ýyllarda ýurdumyzyň milli saglygy goraýyş ulgamyny toplumlaýyn ösdürmek hem-de kämilleşdirmek boýunça giň gerimli maksatnamalarynyň yzygiderli durmuşa geçirilmegine uly goşant goşan iri halkara guramasynyň — Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) arasynda hyzmatdaşlygy has-da berkidilýär.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi

«7/24. tm», № 48 (131), 27.11.2022 2022-nji ýylyň 22-nji noýabrynda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi.

Bagtyýarlyk baýramy

«7/24. tm», № 48 (131), 27.11.2022 Wa­ta­nyň ösüş­le­ri ha­kyn­da söz açy­lan­da, se­riňe he­mi­şe buý­sançly pi­kir­ler dol­ýar. Il­kin­ji no­bat­da hem, döw­let­li­li­gi­mi­zi aň­lad­ýan mu­kad­des ny­şan­lar —Baý­dak, Tug­ra, Döw­let Se­na­sy, şeý­le hem hal­ka­ra gat­na­şyk­la­ryn­da döw­le­ti­mi­ze mah­sus aý­ra­tyn­ly­gy­myz – he­mi­şe­lik Bi­ta­rap­ly­gy­myz biz üçin buý­sanç bu­la­gy­nyň göz­ba­şy­dyr. Ba­ky Bi­ta­rap­ly­gy­myz hem edil Ga­raş­syz­ly­gy­myz bi­len ba­ra­bar mu­kad­des gym­mat­lyk­dyr.

Sag bol, güýzüm, altyn çaýdyň guşaga, hoş gelipsiň, salam saňa, gyş aga!

«7/24. tm», № 48 (131), 27.11.2022 Güýzüň soňky günlerini iş-güýç bilen başagaý bolup ýaşap ýörşümize, bu jadyly paslyň kem-kemden özgerden tebigatynyň, görüp otursak, düýbünden üýtgändigini duýman galypdyrys. Bütin töwerek sap-sary. Ynsanyň gözi üýtgeşmeler kem-kemden bolanda duýmaýaram ekeni. Ýeriň ýüzünde güýzüň agaçlarynyň altyn şaýlary ýazylyp ýatyr. Ýiti bolmasa-da, belli bir wagtdaky Günüň gyzgynlygyna gurap, bir täsin görnüşe giren ýapraklar hakyt saç düwme ýaly şemal öwsende ýeriň üstünde süýşüp, şygyrdap sesem edýär. Şahyr aýtmyşlaýyn:

Türkmenistan — BAE: täze derejelere çykýan gatnaşyklar

«7/24. tm», № 48 (131), 27.11.2022 Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri Türkmenistanyň dünýä döwletleri, şol sanda arap ýurtlarynyň döwletleri bilen özara bähbitli gatnaşyklarynyň täze derejelere çykýan döwrüdir. Muňa dostlukly Birleşen Arap Emirlikleri bilen barha köptaraply häsiýete eýe bolýan gatnaşyklar hem aýdyň şaýatlyk edýär.

Ilat ýazuwy — ösüşiň kepili

«7/24. tm», № 48 (131), 27.11.2022 «Ilat ýa­zu­wy – 2022: Je­bis­lik, Bag­ty­ýar­lyk, Röw­şen gel­jek». Şu şy­gar bi­len 2022-nji ýy­lyň 17 – 27-nji de­kab­ry ara­ly­gyn­da Türk­me­nis­tan­da ila­tyň we ýa­şa­ýyş jaý go­ru­nyň uç­dan­tut­ma ýa­zu­wy ge­çi­ri­ler. Bu köp­çü­lik­le­ýin çä­rä­niň ny­şa­ny hök­mün­de türk­men hal­ky­nyň mil­li gym­mat­lyk­la­ry­na bo­lan sar­pa­sy­ny ala­mat­lan­dyr­ýan Türk­me­niň ak öýi saý­la­nyp alyn­dy.

Täjik medeniýeti

«7/24. tm», № 48 (131), 27.11.2022 Täjigistanyň halky biziň sebitiň çäklerinde gadymlardan bäri goňşulykda ýaşan, parahatçylykda barşyp-gelşen dostumyzdyr. Uzak döwrüň dowamynda däp-dessurlaryň, ruhy-ahlak gözýetimleriniň ýakynlygy biziň halklarymyzy bir dogana öwrüpdir. Hormatly Prezidentimiziň, Gahryman Arkadagymyzyň tagallalary bilen, şu günki Garaşsyzlyk döwrümizde biz şol asyrlardan däp bolup gelýän medeni-ruhy gatnaşyklarymyzy, goňşuçylyk däplerimizi zamanabap derejelerde ösdürýäris. Ýurdumyzda geçirilen Täjigistanyň medeniýet günleri munuň aýdyň alamatydyr.

Hatly bukjalar habar berýär

«7/24. tm», № 48 (131), 27.11.2022 «Türkmenistan Sport» halkara žurnalymyzyň «7/24.tm» hepdelik elektron neşirine dürli ýaşdaky we kärdäki okyjylarymyzdan hatlar yzygiderli gelip gowuşýar.

Suratkeş gyzyň halkara ýaryşdaky üstünligi

«7/24. tm», № 48 (131), 27.11.2022 2022-nji ýy­lyň 22-nji no­ýab­ryn­da Gru­zi­ýa­da spor­tuň ny­şa­na ýaý at­mak gör­nü­şi bo­ýun­ça Ýew­ra­zi­ýa­nyň açyk gran-pri ýa­ry­şy ge­çi­ril­di. Şol ýa­ryş­da türk­me­nis­tan­ly tür­gen­ler 8 me­dal ga­zan­dy­lar. Hal­ka­ra Bi­ta­rap­lyk gü­nü­niň öňü­sy­ra­syn­da ga­za­ny­lan bu ýe­ňiş türk­men tür­gen­le­ri­niň aja­ýyp baý­ram­çy­lyk sow­ga­dy bol­dy. Biz hem bu bäs­le­şi­ge gat­na­şyp, bü­rünç me­dal eýe­län Türk­men döw­let çe­per­çi­lik aka­de­mi­ýa­sy­nyň 1-nji ýyl ta­ly­by Kow­sär AB­BA­SO­WA bi­len söh­bet­deş bol­duk. Nak­gaş­çy­lyk bi­len bir ha­tar­da spor­tuň ýaý aty­jy­lyk gör­nü­şi­niň ba­şar­jaň ussady iki sun­ga­ty ut­gaş­dyr­ma­gy­nyň se­bä­bi­ni so­ra­ny­myz­da şeý­le gür­rüň ber­di.

Sagdyn bolaýyn diýseňiz

«7/24. tm», № 48 (131), 27.11.2022 Yn­san sag­ly­gy jem­gy­ýe­tiň we döwle­tiň iň uly baý­ly­gy­dyr. Pa­syl­la­ryň ça­lyş­ma­gy bi­len adam or­ga­niz­mi­niň ke­se­le gar­şy gö­re­şi­ji­lik uky­by hem üýt­ge­ýär. Bu sep­git­de be­den­de sag­ly­ga zy­ýan ýe­tir­ýän nä­saz­lyk­lar ýü­ze çy­kyp baş­la­ýar. Hut şu sebäpden hem ke­sel­le­riň öňü­ni al­mak mö­hüm­dir. Ba­şy­my­zyň tä­ji­ne de­ňe­ýän sag­ly­gy­my­zy go­rap sak­la­mak he­mi­şe özü­mi­ze bag­ly­dyr. Be­de­niň ke­se­le gar­şy gö­re­şi­ji­lik uky­by­ny güýç­len­dir­mek bi­len dö­räp bil­jek ke­se­liň öňü­ni alyp bi­ler­si­ňiz. Öz sag­ly­gy­myz ha­kyn­da ala­da tu­tuş jem­gy­ýe­te hem bag­ly­dyr. Çün­ki öz sag­ly­gy­my­zy go­ra­mak bi­len daş-tö­we­re­gi­miz­dä­ki­le­riň hem sag­dyn bol­ma­gy­ny üp­jün ed­ýä­ris. Sag­ly­gy­ňyz­da nä­saz­lyk­lar ýü­ze çy­kan ýag­da­ýyn­da ha­ýal et­män luk­ma­na ýüz tu­tuň. Sag­dyn bol­ma­gy­myz ug­run­da luk­man­la­ryň ber­ýän mas­la­hat­la­ry­na eýer­mez­lik, bi­per­waý­lyk et­mek, aras­sa­çy­lyk düz­gün­le­ri­ni ber­jaý et­mez­lik bi­ze uly zy­ýan ýe­ti­rip bi­ler.