"Türkmenistan Sport" Halkara žurnalynyň elektron goşundysy

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, B.Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly 54
Telefon belgileri: 22-81-38

Habarlar

Myhmansöýerlik

«7/24. tm», № 48 (131), 27.11.2022 Ta­ryh­da ilkin­ji ge­zek Azi­ýa­da gu­ral­ýan fut­bol bo­ýun­ça dün­ýä çem­pio­na­tyn­da bu yk­ly­myň we­kil­le­ri nä­hi­li çy­kyş ed­ýär­ler?

Katar — 2022: birinji tapgyr tamamlandy

20-nji noýabrda sport janköýerleri üçin bir aýlyk baýramçylyk — dünýä çempionaty başlandy. Öňňin — 24-nji noýabrda bolsa Katarda geçirilýän mundialyň birinji tapgyrynyň duşuşyklary tamamlandy. Garaşylan we garaşylmadyk netijelere, täsin rekordlara baý bolan tapgyr käbir ýygyndylary ýoly dowam etdirmek üçin umytlandyrsa, käbirleriniň «keýpine sogan dogrady».

Türkmen mergenleriniň medallary

Türkmenistanly türgenleriň ýeňişli ýolunyň menzilleri uly üstünliklere beslenýär. Golaýda Gruziýanyň Batumi şäherinde jemlenen ýaý atmak boýunça Ýewraziýanyň Açyk Gran-pri ýaryşynda gazanylan netijeler hem bu hakykatyň beýany boldy. Bu abraýly ýaryşda türkmenistanly mergenler 8 medala (2 altyn, 4 kümüş, 2 bürünç) eýe çykdylar. Iň uly üstünlige Ezizmuhammet Sähedow ýetdi. Zehinli türgen altyn medallaryň ikisine mynasyp boldy. Ol 2006 – 2008-nji ýyllar aralygynda doglan ýaşlaryň arasyndaky şahsy ýaryşda iň ýokary netijä eýelik etmegi başardy. Ezizmuhammediň 2002 – 2005-nji ýyllarda doglan türgenleriň arasyndaky bäsleşikde görkezen netijesi oňa ikinji altyn medalyny getirdi. Ýeri gelende bellesek, zehinli türgen paýtagtymyzdaky 27-nji orta mekdebiň okuwçysydyr.

Watanyň türgen gyzlary

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň on aýynyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen mejlisinde hormatly Prezidentimize türkmen türgenleriniň şu ýyl geçirilen halkara ýaryşlarda medallaryň 341-sini gazanandygy barada hem habar berildi. Elbetde, bu örän ýakymly habar. Halkara çärelere, şol sanda sport ýaryşlaryna badalga berilmegi, türgenlerimiziň iri ýaryşlarda ýokary netijeleri gazanmagyny dowam etdirmegidir. 341 medal iri ýaryşlarda gazanylan ýeňişleriň şanyna şonça gezek döwlet Baýdagymyzyň göge göterilendigini, Türkmenistanyň adynyň sport döwleti hökmünde tutulandygyny buşlaýar. Gazanylan ýeňişlerde zenan türgenlerimiziň aýratyn uly paýynyň bardygyny nygtamak gerek. Žurnalyň geçen sanlarynda türkmenistanly zenan türgenleriň iri ýaryşlardaky üstünlikli çykyşlarynyň käbiri barada ýazypdyk. Olar gazanan ýeňşi üçin geçen aýlarda hormatly Prezidentimiziň we Gahryman Arkadagymyzyň serpaýlaryna hem mynasyp boldular. Hut şu aýyň özünde bolsa Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyp gyzlarynyň üçüsi «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda gazanylan üstünlikleriň üstüni täze medallar bilen ýetirdi.

Olimpiýa üstünliklerine tarap

Bu gün sportuň ähli görnüşleri boýunça milli mekdeplerimiz iň uly üstünliklere sary ynamly barýar. Türkmenistanly türgen Polina Gurýewanyň Tokioda geçen tomusky Olimpiýa oýunlarynyň kümüş medalyna eýe bolmagy bu hakykaty ýene bir ýola tassyklady. Indi bolsa türgenlerimize şeýle möhüm synaglaryň ýene biri – 2024-nji ýylda Fransiýanyň Pariž şäherinde geçiriljek nobatdaky tomusky Olimpiýa oýunlary garaşýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň türgenlerini dörtýyllygyň iň uly sport baýramyna taýýarlamakda uly işler durmuşa geçirilýär. Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň hünärmenleri beýleki ministrliklerdir pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde 2024-nji ýylda Fransiýa Respublikasynyň Pariž şäherinde geçiriljek XXXIII tomusky Olimpiýa hem-de XVII Paralimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryny taýýarlamak we olaryň bu halkara sport ýaryşlaryna gatnaşmagy, milli ýygyndy toparlary toplumlaýyn esasda taýýarlamak boýunça taýýarlanan maksatnamany hem-de ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasyny durmuşa geçirmek boýunça tagallalaryny gaýgyrmaýarlar.

Bedenterbiýe we sport

Hormatly Prezidentimiz ýaş nesliň beden we ruhy taýdan kämil şahsyýetler bolup ýetişmegi ugrunda uly tagallalary edýär. Şunda bedenterbiýä we sporta wajyp orun degişlidir. Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň işjeň agzalary hem şol tagallalara mynasyp goşant goşmak ugrunda zähmet çekýärler. Şu maksat bilen, sport mekdeplerinde türgenleşýän ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesini ündeýän wagyz-nesihat duşuşyklary yzygiderli geçirilýär. Şeýle hem baýramçylyklardyr şanly seneler mynasybetli dürli görnüşler boýunça sport ýaryşlary guralýar. Olara ýaş türgenler bilen birlikde orta mekdepleriň okuwçylary hem uly höwes bilen gatnaşýarlar. Habibulla MYRATDURDYÝEW,

Sagdynlyk, ruhubelentlik, kämillik

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda türgenlerimiz halkara ýaryşlarda ençeme ýeňişleri gazandylar. Şol ýeňişlere ýurdumyzyň sport mekdeplerinde bilim alýan ýaşlar hem mynasyp goşant goşdular. Gazetimiziň geçen sanlarynda Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebinde hem-de «Olimp» orta sport mekdebinde bilim alýan ýaş türgenleriň durmuşy baradaky makalalarymyzy okyjylarymyza ýetirdik. Bu gezek bolsa biz Ahal welaýatynyň ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýan sport mekdep-internatynda myhmançylykda bolduk. Gadymy döwürlerden bäri gujur-gaýratly ýigitleri hem-de ussat pälwanlary bilen adygan Gökdepe etrabynda häzirki döwürde beden we ruhy taýdan kämilligiň gözbaşy bolan sport örän meşhurdyr. Biz muňa etrabyň Babarap obasynda ýerleşýän Ahal welaýatynyň ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýan sport mekdep-internatynda bolanymyzda ýene bir gezek göz ýetirdik. Bu ýere gelenimizde okuwçy-türgenleriň bir bölegi Ahal welaýatynyň Gökdepe etrap sport toplumynda guralan sport mekdep-internatynyň dzýudo boýunça birinjiliginiň baýraklary ugrunda bäsleşýärdiler. Ýaş türgenleriň düşekçede görkezýän emelleri olaryň kämillige gol berýändigini görkezse, olara janköýerlik etmäge gelen tomaşaçylaryň şowhuny etrapda sporta bolan gyzyklanmanyň ýokarydygyny tassyklaýardy.

Tennisiň ýaş ussatlary

Paýtagtymyzdaky «Aşgabat» köpugurly stadionynyň tennis kortlarynda tennis boýunça ýurdumyzyň çempionaty geçirildi. Ahal, Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlary bilen birlikde paýtagtymyza wekilçilik eden tennisçileriň 128-siniň (86 erkek tennisçi, 42 zenan tennisçi) gatnaşmagynda geçirilen çempionatda ýekeleýin hem-de jübütleýin ýeňijiler kesgitlenildi. Erkek tennisçileriň gatnaşmagynda geçirilen bäsleşikde Ýuriý Rogusskä taý tapylmady. Bu tennisçi final duşuşygynda Gurbanberdi Gurbanberdiýewi 6:4, 6:4 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi. Ý.Rogusskiniň bäşinji gezek ýurdumyzyň çempiony diýen derejäni gazanandygyny bellemek gerek. Üçünji orun ugrunda geçirilen duşuşykda Meýlis Orazmuhammedow 6:2, 6:3 hasabynda Hajymyrat Çaryýewi ýeňlişe sezewar etmegi başardy.

Futbol täzelikleri

Ýurdumyzyň futbol çempionatynyň 21-nji tapgyrynyň duşuşyklary geçirildi. Paýtagtymyzyň «Nusaý» stadionynda «Aşgabat» bilen duşuşan «Ahal» topary 3:0 hasabynda üstün çykyp, toplan 57 utugy bilen ýaryş tertibinde birinji orny eýelemegini dowam edýär. Tapgyryň beýleki duşuşyklarynda «Merw» öz meýdanynda «Şagadamdan» 1:0, «Köpetdag» bolsa «Energetikden» 2:0 üstün çykdylar. Ýaryş tertibinde ikinji, üçünji orunlary degişlilikde «Altyn Asyr» hem-de «Merw» toparlary eýeleýärler.

Yhlasymyzyň miwesi

Eziz Diýarymyzda sporty ösdürmegiň ýolunda ädilýän ähmiýetli ädimler ulgamyň gadam goýýan taryhy menzilleriniň möhüm tapgyryny emele getirýär. Watanymyzyň sport mekdeplerinde döredilýän giň şert-mümkinçilikler bolsa şeýle ädimleriň üstüni ýetirýär. Kämil türgenleri ýetişdirmekde uly işleri alyp barýan sport mekdepleriniň biri-de Aşgabat şäheriniň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň 6-njy sport mekdebidir. Sport mekdebimizde ýaş nesilleriň okuwdan boş wagtlary sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmagy, öz saýlap alan ugurlaryndan kämilleşmegi üçin döwrebap şertleriň ählisi döredilendir. Mekdebimizde sportuň 7 görnüşi boýunça tälim berlip, ugurlaryň ählisinden ussat tälimçiler halypalyk edýärler. Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Alai Niýazmeňliýew hem Watanymyza şan getiren türgenleriň ençemesini ýetişdiren ussat halypalaryň biridir. Onuň tälim beren ýaşlaryndan Muhammet Kössekowyň gazanan üstünligi sambo boýunça milli mekdebimiziň taryhyny iň ýokary netijeleriň biri hökmünde bezedi. Ol 11–13-nji noýabr aralygynda Gyrgyz Respublikasynyň Bişkek şäherinde geçirilen sambo boýunça 47-nji dünýä çempionatynda 64 kilogram agram derejesinde çykyş edip, altyn medala eýe boldy. Milli sportumyzyň senenamasyna möhüm waka hökmünde giren ýeňiş diňe türkmen türgeniniň dünýä çempiony diýen belent derejä eýe bolmagyny aňlatman, sambo boýunça milli mekdebimiziň 27 ýyldan soň erke

Welaýatlardan habarlar

Watansöýüji, sagdyn, giň dünýägaraýyşly ýaş nesli kemala getirmek häzirki zaman jemgyýetiniň öňünde durýan derwaýys wezipedir. Hormatly Prezidentimiziň bu ugurdaky tabşyryklaryndan ugur alnyp, Bäherden etrabynyň edara-kärhanalarynda zähmet çekýän ýaşlaryň hem-de orta mekdeplerde bilim alýan okuwçylaryň arasynda wagyz-ündew işleri ýaýbaňlandyrylýar. Şeýle çärelerde merdana ata-babalarymyzyň halallyk, agzybirlik, ynsanperwerlik, zähmetsöýerlik ýaly ajaýyp häsiýetleriniň bu günki ýaşlara görüm-görelde bolmalydygy barada giňişleýin düşündirilýär. Şeýle hem Arkadagly Serdarymyzyň türkmen ýaşlarynyň bagtyýar geljegi ugrundaky tagallalarynyň ähmiýeti barada anyk mysallar arkaly düşündiriş işleri geçilýär. Wagyz-nesihat duşuşyklarynda hormatly Prezidentimiziň hem-de Gahryman Arkadagymyzyň adyna alkyş sözleri aýdylýar. Ylýas NURYÝEW,

Talyp bäsleşikleri

Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň hem-de Bilim ministrliginiň bilelikde guramagynda geçirilýän «Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XII Uniwersiadanyň çäklerindäki woleýbol ýaryşy Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň topary üçin üstünlikli boldy. Asylly däbe öwrülen talyplaryň sport baýramynyň woleýbol duşuşyklary örän çekeleşikli häsiýetde geçdi. Ýokary okuw mekdeplerinde sportuň olimpiýa görnüşlerini ýaýbaňlandyrmak we ýaşlarymyzy halkara ýaryşlara taýýarlamak maksady bilen geçirilýän Uniwersiadanyň woleýbol boýunça bäsleşiklerinde talyp türgenler ukyp-başarnyklaryny görkezdiler. Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň «Talyp sport» topary toparçada birinji orny eýelemegi başardy. Ýarymfinalda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň topary bilen geçirilen çekeleşikli duşuşykda institutymyzyň topary üstün çykdy – 3:2.

Sporty bezeýän pursatlar

Käte sportda şeýle bir üýtgeşik pursatlar bolýar welin, olar hakydaňda ornaşyp, hiç mahal ýadyňdan çykmaýar. Şeýle pursatlar gaýtalananda bolsa düýbünden başgaça bolýan eken. Ýarym asyrdan geçýän hünär ýolumyň dowamynda iri halkara ýaryşlaryň ençemesinde, şol sanda 2004-nji ýylda Afinyda geçirilen Olimpiýa oýunlarynyň boks boýunça bäsleşiklerinde eminlik etmegiň miýesser edendigine garamazdan, ýakynda paýtagtymyzda guralan ýaryşyň duşuşyklarynyň biri ömrümiň iň ýatdan çykmajak pursatlaryny janlandyrdy. Şonda 46 ýyl mundan ozal Moskwada bolan waka ýadyma düşüp, sportuň ajaýyplygyna ýene bir gezek göz ýetirdim. 10 – 13-nji noýabr aralygynda Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň Ýokary sport ussatlygy mekdebiniň boks zalynda 2010-2011-nji ýyllarda doglan oglanlaryň arasynda ýaryş guraldy. Oňa Aşgabadyň dürli sport mekdeplerine wekilçilik edýän ýaş boksçylaryň 83-si gatnaşdy.

Modriçiň rekordlary

«Realyň» ýarymgoragçysy Luka Modriç şu günler Katarda gyzgalaňly dowam edýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň çäklerindäki Marokko – Horwatiýa duşuşygynda birnäçe rekordlaryň eýesi boldy. Horwatiýanyň 37 ýaşly kapitany dürli onýyllyklaryň üçüsinde Ýewropa hem-de dünýä çempionatlarynda oýnan ilkinji futbolçy hökmünde adyny taryha ýazdy. Modriç 2008, 2012, 2016 we 2020-nji ýyllaryň Ýewropa çempionatlarynda hem-de 2006, 2014, 2018 we

Ta­ryh­da şu gün

1924-nji ýylyň 26-njy noýabrynda Aşgabatda doglan Berdiýew Leningradyň (häzirki Sankt-Peterburg) SKA toparynyň düzüminde çykyş eden döwürleri SSSR-iň ýedi gezek çempiony bolmagy başarýar.

Spartakiadanyň çäklerinde

«Türkmenistan — sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy» atly XII Spartakiadanyň çäklerinde biziň etrabymyzda hem «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň welaýat bölüminiň guramagynda ýaryşlar yzygiderli geçirilýär. Şu günler ýaşlaryň sporta bolan höwesini artdyrmak, erjel türgenleri ýüze çykarmak maksady bilen etrabymyzyň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň okuwçy oglan-gyzlarynyň arasynda sportuň ýeňil atletika, kiçi futbol, woleýbol, basketbol, gandbol, küşt we stoluň üstünde oýnalýan tennis görnüşleri boýunça ýaryşlar guralýar. Orta mekdepleriň okuwçy oglanlarynyň arasynda sportuň kiçi futbol görnüşi boýunça ýaryşa-da türgenlerimiz işjeň gatnaşdylar. Ýaryşyň dowamynda etrabymyzyň ähli orta mekdepleriniň oglanlaryndan düzülen toparlar öz aralarynda bäsleşdiler. Ýaryşyň netijeleri boýunça etrabymyzdaky 20-nji, 21-nji we 30-njy orta mekdepleriniň türgenleri degişli baýrakly orunlaryň eýeleri boldular. Ýeňiji bolan toparlara hem-de tapawutlanan okuwçylara «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň welaýat bölüminiň Diplomlary we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmämiziň ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

Jo­ko­wiç möw­sü­mi jem­le­di

Ten­nis bo­ýun­ça er­kek­le­riň ara­syn­da­ky möw­sü­miň jem­leý­ji ýa­ry­şy «ATP Fi­nals»-da ser­bi­ýa­ly No­wak Jo­ko­wiç çem­pi­on bol­dy. Ita­li­ýa­nyň Tu­rin şä­he­rin­de ge­çi­ri­len ýa­ry­şyň fi­na­lyn­da Jo­ko­wiç bi­len nor­we­gi­ýa­ly Kas­per Ru­ud du­şuş­dy. Du­şu­şy­gyň 1-nji se­tin­de 7:5, 2-nji se­tin­de-de 6:3 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­za­nan Jo­ko­wiç bu ýa­ryş­da­ky 6-njy çem­pi­on­ly­gy­ny ga­zan­dy. Mun­dan öň 2008-nji, 2012-nji, 2013-nji, 2014-nji hem-de 2015-nji ýyl­lar­da-da çem­pi­on bo­lup, ol bu ugur­da Ro­jer Fe­de­re­riň re­kor­dy­na şä­rik bol­dy. Şeý­le-de, Jo­ko­wiç äh­li du­şu­şyk­da ýe­ňiş ga­za­nyp, müm­kin bo­lan iň ýo­ka­ry pul baý­ra­gy – 4 mil­li­on 740 müň 300 dol­lar bi­len sy­lag­lan­dy. 35 ýa­şyn­da­ky ten­nis­çi bu ýa­ryş­da çem­pi­on­lyk ga­za­nan iň ýa­şu­ly ten­nis­çi hök­mün­de ha­sa­ba alyn­dy. 53-nji ge­zek ge­çi­ri­len «ATP Fi­nals» ýa­ry­şy onuň şu möw­süm­de çem­pi­on­lyk ga­za­nan 5-nji bäs­le­şi­gi bol­dy. Bu onuň kar­ýe­ra­syn­da­ky 91-nji ATP ku­bo­gy­dyr.

Nor­we­gi­ýa­nyň 9-njy çem­pi­on­ly­gy

Gand­bol bo­ýun­ça ze­nan­la­ryň ara­syn­da Slo­we­ni­ýa, Ga­ra­dag hem-de De­mir­ga­zyk Ma­ke­do­ni­ýa­da ge­çi­ri­len 15-nji Ýew­ro­pa çem­pio­na­tyn­da Nor­we­gi­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy ýe­ňiş ga­zan­dy. Olar Slo­we­ni­ýa­nyň paý­tag­ty Lýubl­ýa­na­da oý­na­lan fi­nal­da Da­ni­ýa­ny 27:25 ha­sap bi­len ýeň­li­şe se­ze­war et­di. Du­şu­şyk­da Nor­we­gi­ýa­nyň ýyl­dy­z oýun­çy­sy Mork 8 gol ge­çi­rip, to­pa­ry­nyň ýe­ňiş ga­zan­ma­gyn­a uly goşant goş­dy. Da­ni­ýa­nyň dü­zü­min­de Bur­go­ryň ge­çi­ren 6 go­ly ýeň­şe ýe­ter­lik bol­ma­dy. Şeý­le­lik­de, Nor­we­gi­ýa­nyň ze­nan­lar ýy­gyn­dy­sy bas­syr 2-nji, umu­my­lyk­da-da 15-nji ge­zek ge­çi­ri­len çem­pio­na­tyň 9-syn­da çem­pi­on bol­ma­gy ba­şar­dy (1998, 2004, 2006, 2008, 2010, 2014, 2016, 2020, 2022). 3 çem­pi­on­ly­gy bi­len Nor­we­gi­ýa­dan soň 2-nji ýer­de bar­ýan Da­ni­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy 3-nji ge­zek fi­nal­da as­gyn gel­di. Olar mun­dan öňem 2 ge­zek Nor­we­gi­ýa­dan utu­lyp­dy­lar. Bü­rünç me­dal ug­run­da­ky du­şu­şyk­da 2012-nji ýy­lyň çem­pio­ny Ga­ra­dag 2018-nji ýy­lyň çem­pio­ny Fran­si­ýa­ny goş­ma­ça wagt­da 27:25 ýe­ňip, il­kin­ji ge­zek 3-nji or­na my­na­syp bol­dy.

F1-de möw­süm ta­mam­lan­dy

For­mu­la 1 bo­ýun­ça möw­süm ta­mam­la­nyp, ýy­lyň jem­leý­ji ýa­ry­şy BAE-niň paý­tag­ty Abu Da­bi­de ge­çi­ril­di. Möw­sü­miň 22-nji bäs­le­şi­gi bo­lan Abu Da­bi «Gran Pri­sin­de» çem­pi­on­ly­gy­ny bireý­ýäm yg­lan eden «Red Bul­luň» ni­der­land sü­rü­ji­si Maks Wers­tap­pen ýe­ňiş ga­zan­dy. Ol «Ýas Ma­ri­na» tras­sa­syn­da ge­çi­ri­len ýa­ryş­da 58 aý­la­wy 1 sa­gat 28 mi­nut 45,914 se­kunt­da ta­mam­lap, möw­süm­dä­ki 15-nji, kar­ýe­ra­syn­da­ky 35-nji ýeň­şi­ni baý­ram et­di. Şun­luk­da, Wers­tap­pen bir möw­süm­de iň köp ýe­ňiş ga­zan­mak­da özü­ne de­giş­li re­kor­dy ös­dür­me­gi ba­şar­dy. 15 ýyl­dan soň il­kin­ji ge­zek

Kris­tia­no Ro­nal­do mun­dan soň «Man­çes­ter Ýu­naý­te­diň» oýun­çy­sy däl

Su­per ýyl­dyz Kris­tia­no Ro­nal­do dün­ýä fut­bo­ly­nyň üns mer­ke­zin­de gal­ma­gy­ny do­wam ed­ýär. Ol Ka­tar 2022 Dün­ýä Ku­bo­gy­nyň baş­la­ma­gy­na az wagt ga­lan­da, «The Sun» ga­ze­ti­ne be­ren be­ýa­na­ty bi­len ýe­ne bir ýo­la äh­li ki­şi­niň ün­sü­ni özü­ne jem­läp­di. Ol şol beýanatynda klu­by, tä­lim­çi­si, klu­buň ýol­baş­çy­la­ry ha­kyn­da kä­bir be­ýa­nat­lar be­rip­di. Şon­dan soň klu­by bi­len ara­syn­da­ky tow ha­sam güýç­len­di. Ne­ti­je­de-de, ga­ra­şyl­ýan wa­ka bol­dy. Ýag­ny dün­ýä­niň su­per ýyl­dy­zy Kris­tia­no Ro­nal­do mun­dan soň «Man­çes­ter Ýu­naý­te­diň» fut­bol­çy­sy däl. Bu ba­ra­da klub ta­ra­pyn­dan ber­len be­ýa­nat­da «Man­çes­ter Ýu­naý­ted» bi­len Kris­tia­no Ro­nal­do­nyň ara­syn­da­ky şert­na­ma­nyň iki ta­ra­pyň ra­zy­ly­gy bo­ýun­ça ýa­ty­ry­lan­dy­gy mä­lim edil­di. Be­ýa­nat­da fut­bol­ça mun­dan soň­ky dur­mu­şyn­da uly üs­tün­lik­ler ar­zuw edi­lip, oýun­çy­nyň «Ýu­naý­ted­de» umu­my­lyk­da 346 oýun­da 145 gol ge­çi­ren­di­gi bel­le­nil­di. Be­ýa­na­tyň ahy­ryn­da-da «Ýu­naý­ted­dä­ki» äh­li ki­şi­niň tä­lim­çi Erik Ten Ha­gyň ýol­baş­çy­ly­gyn­da klu­buň şow­ly ne­ti­je­ler ga­zan­ma­gy üçin bi­le­lik­de öňe ym­tyl­ýan­dy­gy aý­ra­tyn nyg­tal­dy. Bu aý­ra­lyk­dan soň Ro­nal­do: «Tä­ze baş­dan ge­çir­me­le­re ga­dam bas­ma­gyň dog­ry wag­ty. Man­çes­ter Ýu­naý­te­di we jan­kö­ýer­le­ri go­wy gör­ýä­rin. Bu he­mi­şe-de şeý­le bo­