"Türkmenistan Sport" Halkara žurnalynyň elektron goşundysy

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, B.Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly 54
Telefon belgileri: 22-81-38

Habarlar

Tyllaýy topraga ýazylýan dessan

Ýaşaýyş ýerden başlanýar. Toprak adamyň durmuşynyň tükeniksiz çeşmesi. Halkymyz ekin ekip, hasyl öndürip bolýan millionlarça gektar meýdana, daglaryndan, düzlerinden akýan derýalara, çeşme-çaýlara eýe bolup, Günüň tyllaýy şuglasyndan nur alýan boz topraga hyzmat edip, öz-özüni ekläp gelen halk. Türkmen daýhany topraga öz zähmeti bilen «dessanlar» ýazyp, ekerançylygyň taryhyny döreden milletleriň biri. Ak bugdaýyň, bakja ekinleriniň, üzümçiligiň Watany bolan türkmen iliniň bu baýlyklarynyň şöhraty dünýä meşhur bolan. Gahryman Arkadagymyz: «Ak bugdaýy ösdürip ýetişdirmek medeniýeti öz taryhy topragyna gaýdyp geldi. «Türkmenistan — ak bugdaýyň Watany» diýilmegi ýöne bir şygar däldir, şeýle diýilmegi mundan müňlerçe ýyl ozal şu toprakda ekerançylyk medeniýetiniň beýik siwilizasiýasyny döreden, ak bugdaýy ösdürip ýetişdirmegiň nusgasyny dünýä beren halkymyzyň bu günki gazanan bagty bilen baglanyşyklydyr» diýip, buýsanç bilen belleýär.

Ýaşyl ýaýlanyň aşygy

 (Oçerk) Onuň mährem eneligi, tutanýerliligi, iş başarjaňlygy, topraga bagry badaşanlygy barada öň eşidipdim. Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlyk baýramynyň öňüsyrasyndaky günlerde döwlet sylaglary bilen sylaglanan edermen zähmet gahrymanlarynyň sanawy bilen tanşyp otyrkam, Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň «Baýramaly» daýhan birleşiginiň mehanizatory Aýsenem Abdalowanyň adyny görenimde, begenip, töweregimdäkilere buşlamaga howlukdym. Oňa jaň edip, gutladym.

Önüm öndürijiler höweslendirilýär

3433,2 müň tonnadan gowrak sarun! Türkmenabadyň ösümlik ýag kärhanasyndan pagta öndürijilere gowaça çigidini gaýtadan işlemekden alnan şonça önüm berildi. Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň gol çeken Kararyna laýyklykda şu ýylyň hasylyndan başlap, ýerleriň kärendeçilerinden, peýdalanyjylaryndan we eýelerinden döwlet tabşyrygy esasynda kabul edilen bugdaýyň, pagtanyň, gant şugundyrynyň 50 göterimini gaýtadan işlemekden alynýan kepek, sarun, künjara we şugundyr löti, degişlilikde, önüm öndürijilere döwlet tarapyndan düzgünleşdirilýän bahalardan satylýar. Sarunyň bir kilogramy zawod tarapyndan ýerlerdäki pagta arassalaýjy kärhanalara 40 teňňeden goýberilýär. Olardan bolsa önüm öndürijiler özlerine degişli bolan önümleri bökdençsiz alýarlar. Şeýle çemeleşme pagtaçylary has yhlasly zähmet çekmäge höweslendirýär. Watan harmanyna düýne çenli welaýatymyz boýunça «ak altynyň» 276,2 müň tonnadan gowragy tabşyryldy. Pagtany iň soňky hanasyna çenli ýygnamak işi guramaçylykly dowam edýär. Diýmek, önüm öndürijilere berilýän sarunyň möçberi ýene-de artar.

Bugdaýyň idegi ýetirilýär

Bol hasylyň aladasy Welaýatymyzyň babadaýhanlary güýzlük bugdaýa ideg etmek işlerini öňdebaryjy tejribä daýanyp, ylmy esasda alyp barýarlar. Oňat gögeriş gazanylan maýsaly meýdanlary synlanyňda göwnüň göterilýär. Endigan gögeren bugdaý maýsalary ekerançylaryň tagallalarynyň ýerine düşýändiginden habar berýär. Garagum derýasynyň boýundaky ekin meýdanlarynda ýaşyl maýsalara ideg etmek, olara ösüş suwuny tutmak işleri daýhan birleşiklerinde kadaly ýola goýulýar. Şunda ekin üçin zerur bolan mineral dökünleriň öz ýurdumyzda öndürilýändigi aýratyn bellenilmäge mynasypdyr.

Döwrebap kärhanadaky işler

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda gazanylýan üstünlikleriň netijesinde ata Watanymyzyň gülläp ösmeginde onuň çäklerinde gurlup ulanylmaga berlen medeni-durmuş maksatly binalaryň, önümçilik desgalarynyň, kärhanalaryň uly ähmiýeti bar. Muňa biziň welaýatymyzda olaryň amala aşyrýan işleriniň hem uly goşant bolýandygyny guwanç bilen bellemek mümkin. Gahryman Arkadagymyzyň çäksiz aladalary bilen Köneürgenç etrabynda gurlan we 2014-nji ýylda işe girizilen pagta arassalaýjy kärhanada durmuşa geçirilýän çäreleriň berýän miweleriniň mysalynda hem munuň şeýledigine göz ýetirmek kyn däl. Çünki ezber daýhanlarymyzyň yhlasly zähmetleri bilen kemala getirilýän pagta hasylyny gaýtadan işlemeklige niýetlenilen kärhana bu babatda örän oňat netijeleri hem gazanýar.

Oba hojalygy: ösüşleriň aýdyň ýoly

Pellerdäki sazlaşykly hereket Ýurdumyzyň pagtaçy kärendeçileri Arkadagly Serdarymyzyň ak pata bermegi bilen pagta ýygymyna guramaçylykly girişdiler. Olar topraga alyn derini saçyp, kemala getirilen pagta hasylyny isripsiz ýygnap almagy maksat edinýärler. Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynda ýer eýeleri uly ynam bilen beren sözlerinde tapylmak üçin yhlas edýärler. Ýolöten etrabynyň “ak altyn” ussatlary hem pagta ýygymynda uly güýç bilen zähmet çekýärler. Iş sapary bilen etrap häkimligine baranymyzda öňdebaryjy Atçapar adyndaky daýhan birleşigine baryp, ýer eýeleriniň işleri bilen tanyşmaklygy maslahat berdiler.

«Edermen pagtaçy» — üstünligiň eýesi

Kaka etrabynyň «Edermen pagtaçy» daýhan hojalygy öňdebaryjylaryň biridir. Aýjahan Nuryýewa tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän bu daýhan hojalygynda üstümizdäki ýylda oba hojalygynyň dürli ugurlarynda gazanylan guwandyryjy görkezijiler hem şeýle diýmäge esas berýär. Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Kaka etrap komitetiniň başlangyjy esasynda hojalygyň ekin meýdanlarynda bolanymyzda işleriň sazlaşykly ýola goýlandygyna göz ýetirdik. Daýhan hojalygyň ýolbaşçysy Aýjahan Nuryýewa bizi möwsümleýin oba hojalyk işleri bilen tanyşdyrdy. Onuň aýtmagyna görä, daýhan hojalygyna bölünip berlen 340 gektaryň 70 göteriminde döwlet tabşyrygyna degişli gowaçadyr däne, ýeralma, galan böleginde bolsa, gaýry ekinleriň birnäçe görnüşi ýetişdirilýär. «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary astynda geçýän şanly ýylymyzda daýhan hojalygynyň 130 gektar ýerinden guşgursak ak bugdaýyň ýokary hasyly ýygnaldy. Has takygy, şol ýerden gallanyň 245 tonnasynyň ýerine 438 tonnasy ýygnalyp, ammara tabşyryldy. Şeýlelikde, bu babatdaky tabşyryk 179,05 göterim berjaý edildi.

Ýokary hasylyň girewi

Ýurdumyzyň oba hojalyk pudagyny döwrebap ösdürmek we ekinlerden ýokary hasyl almak möhüm wezipeleriň biri bolup durýar. Döwletimiz tarapyndan bu ugra köp serişdeler gönükdirilip, daýhanlara, ýer eýelerine ýakyndan kömekdir ýardamlar berilýär. Tehnika, dökün, tohum, suw bilen bökdençsiz üpjün edilmegi we ýetişdirilen hasyl üçin hasaplaşyklaryň wagtynda geçirilmegi bolsa, daýhanlary has-da höwesli işlemäge ruhlandyrýar. Özleri hakda edilýän aladalardan göwni galkynan welaýatymyzyň oba zähmetkeşleri hem bu gün yhlasly işleýärler. Geljek ýylyň hasyly üçin 195 müň gektara güýzlük däne ekip, şol ýerden 400 müň tonna guşgursak ak bugdaýy ýetişdirmek maksady bilen zähmet çekýän welaýatymyzyň gallaçy daýhanlary şu günler ýaşajyk maýsalaryň idegini ýetirmek, gögeriş suwuny tutmak ýaly gaýragoýulmasyz çäreleri agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda sazlaşykly ýerine ýetirýärler.

Öňdebaryjy kärendeçi

Gökdepe etrabynyň «Ýandaklyagyz» daýhan birleşiginiň daýhanlary etrapda ilkinji bolup, pagta taýýarlamak babatdaky şertnamalaýyn borçnamalaryny berjaý etdiler. Daýhan birleşigiň bu üstünliginde pagtaçy-kärendeçi Çary Pirowyň hem saldamly goşandy bardyr. Ol 4 gektar kärende ýerinden gowaçanyň ýokary hasylyny ýygnamak bilen, tabşyryga irki möhletde hötde geldi. Pagtaçy-kärendeçi Çary Pirowyň şu güne çenli belent harmana goşan «ak altyny» 17 tonna barabardyr. Munuň özi şertnamalaýyn borçnamada göz öňüne tutulandakysyndan ep-esli köpdür. Onuň «ak altynly» atyzlarynda heniz hasyl köp. Ol möwsümiň ahyryna çenli kärende ýeriniň her gektarynyň hasyllylygyny 45 sentnere ýetirmegi maksat edinýär.

Her dänämiz müň bolýar

Häzirki wagtda Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda halkymyzyň gadymy däp-dessurlary bilen birlikde ekerançylyk sungatynyň baý milli tejribesi täze eýýamyň ruhunda gaýtadan dikeldilýär. Gallaçylarymyzyň çekýän asylly zähmetiniň netijesinde, ata-babalarymyzyň bize miras goýan kämil daýhançylyk däpleri häzirki zamanyň ekerançylyk usullary bilen utgaşdyrylyp, oba hojalyk ulgamynda zähmet üstünlikleri gazanylýar hem-de dünýä ýüzünde türkmen daýhançylyk däpleriniň şan-şöhraty dabaralanýar. Döwlet Baştutanymyzyň şu ýylyň 26-njy awgustynda sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisinde belleýşi ýaly, bugdaýyň bol hasylynyň ýetişdirilmegi halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde uly ähmiýete eýedir. Gallaçy daýhanlarymyz zähmet derini bereketli topraga siňdirip, Watan öňündäki borçnamalaryny ýerine ýetirdiler. Döwletimiz ekerançylaryň netijeli zähmet çekmekleri hem-de oba hojalyk ekinleriniň bol hasylyny ýetişdirmekleri üçin ähli şertleri döredýär. Ýurdumyzyň azyk bolçulygyny has-da berkitmekde maksatnamalaýyn işler alnyp barylýar. Daýhanlar ýokary hilli tohumlar, mineral dökünler, döwrebap tehnikalar, ýeterlik mukdarda himiki serişdeler we suw bilen üpjün edilýär. Şeýle hem döwletimizde däneçiligi we däne önümleriniň gaýtadan işlenilmegini ösdürmek, ýerli däne öndürijiler üçin amatly hukuk, ykdysady hem-de guramaçylyk şertlerini döretmek maksady bilen, 2017-nji

Azyk garaşsyzlygynyň pugtalandyrylmagy

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda azyk garaşsyzlygynyň we bolçulygynyň ygtybarly üpjün edilmegini berk gözegçilikde saklaýar, bu ugurda düýpli özgertmeleri amala aşyrýar. Her ýyl ýurdumyzda ak bugdaýyň bereketli hasyly öndürilýär. Çörek we çörek önümleri bilen halkymyzyň bolelin üpjün edilmegi beýik Garaşsyzlygymyzyň datly miwesi, Alym Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň oba hojalygyny ösdürmek ugrundaky ýadawsyz aladalarynyň netijesidir. Garaşsyz döwletimizde ygtybarly azyk bolçulygyny döretmäge, ilatyň azyk önümlerine bolan islegini doly kanagatlandyrmaga gönükdirilen Kanunlar kabul edilýär we yzygiderli kämilleşdirilýär hem-de tutanýerli durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzda bolelin azyk üpjünçiligi agrosenagat toplumynyň üsti bilen amala aşyrylýar. Agrosenagat toplumy ýurdumyzyň ilatyny azyk önümleri, senagat pudaklaryny oba hojalyk çig maly bilen üpjün edýän wajyp önümçilik-ykdysady ulgam bolup durýar. Şol bir wagtda agrosenagat toplumynyň ösüşinde uly möçberli durmuş meseleleriniň çözgüdi hem öz beýanyny tapýar. Agrar pudaga öňdebaryjy tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy netijesinde ekerançylykda, maldarçylykda, gaýtadan işleýän pudakda uly üstünlikler gazanylýar. Çünki gowaça ekýän, bugdaý öndürýän ýurt dünýäniň ykdysady kuwwatyna uly goşant goşup bilýän ygtybarly hem güýçli döwletdir. Hasyl öndürýän millet bolsa, dünýä ýurtlarynyň arasynda ykdysady garaşsyzlygyny gazanan sarsma

Nygmat bardyr ülkämiň toý saçagynda

Bereketli türkmen topragynyň halkymyza eçilýän nygmatlaryny näçe wasp etseň, şonça az ýaly. Änew topragynyň ak bugdaýy, Tejeniň waharman gawuny, Ahal ýaýlasynyň üzümçiligi, miweli baglary, Sumbar jülgesiniň nary, hozy, Etregiň zeýtuny, gadymy Dehistanyň injiri, Bathyz ýaýlasynyň pissesi, Lebap, Daşoguz topraklarynyň şalysy, gülabysy, garrygyz, gürbek gawunlary... dünýä nusgalykdyr. Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 28-nji oktýabrynda gurluşygy güýçli depginde alnyp barylýan Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň golaýynda «Organiki bakjalyk we onuň ekologiýa goşýan goşandy» atly okuw sapagy geçirildi. Ol açyk asmanyň astynda geçirilen şeýle çäreleriň iň giň gerimlisi boldy. Oba hojalyk pudagynyň 500-den gowrak hünärmenini bir ýere jemlän foruma ýurdumyza gelen Bütindünýä rekordlary guramak boýunça geňeşçi Aýdyn Türkgüjü gatnaşdy.

Topragyň hilini gowulandyrmagyň tebigy usuly

Ýurdumyzda azyk garaşsyzlygyny gazanmakda, halkymyzy ýerli iýmit önümleri bilen üpjün etmekde oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek üçin ýerleriň şorlaşmagyna garşy göreş çärelerini geçirmek, ekin meýdanlarynyň düzümini gowulandyrmak, köp ýyllyk otlary, kösükli ösümlikleri ekip, ekin dolanyşygyny ýola goýmak arkaly topragyň hasyllylygyny ýokarlandyrmak we gorap saklamak esasy wezipeleriň biri bolup durýar. Häzirki wagtda bu babatda birnäçe usullar peýdalanylýar. şolaryň biri hem öňde goýlan wezipä hötde gelmekde gyzyl kaliforniýa gurçuklarynyň ähmiýetiniň bardygynyň ylmy taýdan ykrar edilmegidir. Şoňa görä-de, olary köpeltmek, topragyň hasyllylygyny artdyrmak boýunça guramaçylyk — tilsimat (tehnologik) çäreleri işjeň peýdalanylýar. Bu bolsa çüýrüntgileriň gurçuklar tarapyndan gaýtadan işlenilmegine ýardam edýär. Ýer togalagynyň ähli ýerinde diýen ýaly, halkaly gurçuklaryň iň köp ýaýran görnüşleriniň biri ýagyş gurçugydyr. Ýagyş gurçugyna başgaça ýer gurçugam diýilýär. Bu gurçuklar ýagyş ýagandan soňra topragyň içinde dem alyp bilmän, topragyň üstüne çykyp, açyk howadan — kisloroddan dem alýarlar. Topragy we ösümlikleri öz içegelerinden geçirip, topragyň düzümini üýtgedip, ýeri gurplandyrýandyklary üçin alym Aristotel ýagyş gurçugyna «ýeriň içegesi» diýip at beripdir. Ol munuň bilenem çäklenmän, gurçugy «Älemiň aşgazany» hasap edipdir. Gadymy Müsürde ýagyş gurçuklar

Üzümli türkmen

Üzüm diýlende türkmen ekerançylyk sungatynyň taryhy şöhraty seni düýrmegi bilen özüne dartyp alýar. Çünki bizde üzümçiligiň taryhy iňňän gadymydyr. Türkmen topragynda ýetişdirilýän üzümler özüniň şirin tagamy bilen tapawutlanýar. Eýsem, biziň eýýamymyzdan öňki döwürde ýaşan grek geografy Strabonyň türkmen topragy baradaky taryply ýatlamalary ekerançylykdan, bagbançylykdan başlanmadymy näme?! Strabon özüniň «Geografiýa» diýen kitabynda Margiana barada şeýle ýazýar: «...Margiananyň mes topragy we ekerançylyk sungaty... antik dünýäde uly şöhrata eýe bolupdyr. Margiananyň we Baktriýanyň üzümi aýratyn meşhur eken, şol üzümleriň käbir salkymynyň uzynlygy iki tirsek boýy dagy barmyş». Arheolog M.Masson «Üzümiň miwesi parfiýan döwürlerinden has öňem ter görnüşinde ulanylypdyr, ony guradyp, kişmiş edipdirler, toşap gaýnadypdyrlar. Iň esasy zat, çakyr öndürmekde onuň belli bahasy bolmandyr» diýip ýazýar. Özem olar ýöne-möne taryp däl-de, entäk gaýry ýurtlaryň hiç bir ýerinde bitmedik, görülmedik üzüm görnüşleri, onuň bolçulygy, bereketli hasyly, şirin lezzeti, daýhançylygyň kämil usuly, öňegidişligi! Özem, edil ak bugdaýyň ilkinji watanynyň şu toprak bolşy ýaly, üzümiň ilkinji mekanynyň hem gadymy türkmen topragy bolan bolmagy juda mümkindir. Ony gadymy ýazgylar hem tassyklaýar.

Berekella, Haýytmyrat!

Her gektardan 72 sentner «ak altyn»! Ine, bu ussat daýhan pagta ýygymynda her gektardan şonça hasyl almagyň hötdesinden geldi. Munuň özi diňe bir «Awçy» daýhan birleşiginde däl, eýsem, tutuş etrabymyz boýunça hem iň ýokary görkezijileriň biridir. Şeýle janypkeş daýhanlaryň birleşen tagallalary arkaly bu hojalyk welaýatymyzda ilkinji bolup arzyly pellehana ýetmegiň abraý bilen hötdesinden geldi. Haýytmyrat Ahmedow hojalygyň tejribeli we zähmetsöýer agzalarynyň biri. Ol ene topraga alyn derini döküp, ekinlere göreldeli ideg etmekde ýylyň-ýylyna kärdeşlerinden öňe saýlanýar. Şu möwsümde ol 3 gektar meýdana gowaça ekip, onuň bol hasylyny ösdürip ýetişdirdi. Janypkeş kärendeçi ýygymda hem wagta sarpa goýup, yhlas bilen zähmet çekdi. Bu işde oňa maşgala agzalary ýakyndan ýardam berdiler. Şonuň netijesinde şu döwre çenli onuň Watanyň uly harmanyna tabşyran gymmatly çig maly 21,6 tonna ýetdi.

Bereket saçagyny açan tylla güýz

Bu, megerem, her birimizde bolandyr. Çaga wagtymyz ejemiziň ýa-da kakamyzyň haýsy biri bazara, dükana gitjek bolsa, hökman bizem onuň bilen gitmäge höwesek bolandyrys. Sebäbimi?! Sebäbi bazarda hem-de dükanda islän zadyň — almadyr şetdalyň, üzümdir naryň, gawundyr garpyzyň, dürli ir-iýmişleriň barlygy, ejeň-kakaňam seniň raýyňy ýykman, islän gök önümiňden alyp bermegi... biziň göwnümizi heýjana getirerdi. Özi-de olaryň her biri öz ýakymly ysy hem tagamy, özboluşly reňki bilen ünsüňi çekip, gözüňi dokundyryp durandyr. Onsoň, baý, şol pursat senden bagtly, şadyýan çaga ýokdur...

Halal zähmetiň belent sarpasy

Ekerançylaryň tutanýerli zähmetine, sahawatly türkmen topragynda ýetişdirilen bol hasyla bolan ählihalk buýsanjyny alamatlandyrýan Hasyl toýunyň dabaralary eziz Diýarymyzyň çar ýanyny gurşap aldy. Obasenagat toplumyny işjeňleşdirmek hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda amala aşyrylýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Ýurdumyzda azyk bolçulygynyň döredilmegi, milli ykdysadyýetimiziň eksport mümkinçilikleriniň giňeldilmegi gönüden-göni oba hojalyk işgärleriniň üstünlikleri bilen baglanyşyklydyr. 13-nji noýabrda paýtagtymyzdaky «Mekan» köşgünde ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň ösdürilmegine uly goşant goşan kärendeçileri, mehanizatorlary, alym agronomlary, seçgiçileri sylaglamak dabarasy boldy. Hormatly Prezidentimiziň Permanyna laýyklykda, şu ýyl has ýokary netijeleri gazanan oba hojalyk pudagynyň öňdebaryjylaryna Türkmenistanyň «Watana bolan söýgüsi üçin» medaly, döwlet Baştutanymyzyň adyndan gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy. Her ýylyň noýabr aýynyň ikinji ýekşenbesinde giňden bellenilýän Hasyl toýunyň şanyna ýurdumyzyň ähli künjeklerinde dürli maslahatlar, sergiler we ýarmarkalar guraldy, olar türkmen topragynyň sahawatlylygyny beýan edýär. Däp boýunça paýtagtymyz Aşgabat baýramçylygyň esasy dabaralarynyň geçirilýän merkezine öwrüldi. Bu ýere ýurdumyzyň öňdebaryjy hojalyklarynyň wekilleri ýygnandylar. «Mekan» köşgüniň öňündäki meýdançada guralan baý

Bugdaý ekişi tamamlandy

Welaýatymyzyň daýhanlary bugdaý ekişini üstünlikli tamamladylar. Ekerançylyk meýdanlarynyň bu ekin üçin meýilleşdirilen 130 müň gektarynda bugdaý ekişi guramaçylykly geçirildi. Güýzlük bugdaý ekilen meýdanlardan geljek ýylda 310 müň tonna hasyly ýygnamak maksat edinilýär. Bugdaý ekişinde ýer tekizleýjileriň 260-dan gowragynyň, däne ekijileriň 277-siniň güýjünden peýdalanyldy. Şu ýyl bugdaýyň öň ekilip gelýän görnüşleri bilen bir hatarda Russiýa Federasiýasyndan satyn alnyp getirilen görnüşleri hem ekildi. Garaşsyzlyk ýyllarynda milli seçgiçilerimiz hem bugdaýyň ýokary hasyl berýän «Garaşsyzlyk», «Sähraýy», «Bitarap», «Bagtyýarlyk» ýaly sortlaryny ýetişdirip, bu azyklyk önümiň bolçulygynyň döredilmegine uly goşant goşdular. Bugdaýyň ýene bir täze sorty — hormatly Prezidentimiziň goýan atlaryny göterýän «Berkarar» we «Galkynyş» ýaly görnüşleri hem köpçülikleýin ekildi.

«Altyn bürgüt» 1800 tonna pomidor almagy meýilleşdirýär

«Altyn bürgüt» hususy kärhanasynyň Çärjew etrabynyň çägindäki ýyladyşhanasynda öňde duran möwsümde pomidoryň 1800 tonna hasylyny almak meýilleşdirilýär. 8 gektar meýdany tutýan ýyladyşhana 2021-nji ýylyň mart aýynda açylyp, ulanmaga berildi. Hususy kärhana ýyladyşhana toplumyny gurmak üçin 21 gektar ýer bölünip berildi. Häzir şunça ýeriň 8 gektaryndan hasyl alynýar. Bu ýerde her biri 1,3 gektar meýdany tutýan ýyladyşhanalaryň altysy bar.

Rysgal-berekediň baýramy

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz günsaýyn ösýär, özgerýär. Her bir güni toýdur baýramlara, şatlyk-şowhunlara beslenýän Diýarymyzda her ýylyň noýabr aýynyň ikinji ýekşenbesinde bellenilýän Hasyl toýy janypkeş babadaýhanlaryň alyn derini döküp çekýän halal zähmetine, mähriban topragymyza siňdirýän päk yhlasyna belent sarpanyň nyşany bolup, kalplarymyzy heýjana getirýär. Şol zähmetiň şirin miweleri rysgal-bereket bolup, saçaklarymyzy bezeýär. Watan harmanyna goşulan guşgursak galla, «ak altyn» halkymyzy guwandyrýar. Ýurdumyzyň edermen daýhanlary üstümizdäki ýylda hem Hasyl toýuny zähmet sowgatlary bilen garşyladylar. Olaryň ýetişdiren bol hasylyny öz wagtynda, isripsiz ýygnamakda ussat mehanizatorlar, sürüjiler hem göreldeli zähmet çekdiler. Agzybirlikde çekilen joşgunly zähmetiň, ýetilen ajaýyp sepgitleriň egsilmez şatlygyny, buýsanjyny hiç bir zat bilen deňäp bolmaz.