"Türkmenistan Sport" Halkara žurnalynyň elektron goşundysy

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, B.Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly 54
Telefon belgileri: 22-81-38

Habarlar

«Nur» – sagdynlygyň merkezi

Döwletli döwrana ýeten eziz Diýarymyzyň her bir güni Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda ajaýyp zähmet ýeňişlerine, şanly wakalara beslenýär. Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli ýurdumyzyň dürli künjeginde ajaýyp desgalaryň birnäçesi gurlup ulanylmaga berilýär. Döwletimizde telekeçiligi goldamak, hususy pudagyň işiniň has-da ösdürmek üçin zerur bolan mümkinçilikler döredilýär. Munuň aýdyň mysalyny gurlup ulanmaga berilýän dürli maksatly binalardan görmek bolýar. Ýakynda  telekeçilere 99 ýyllyk möhlete bölünip berlen ýer böleginden gurlan, zenanlar üçin niýetlenen «Nur» fitnes merkezi açylyp ulanylmaga berildi. Daşoguz şäherinde ýerleşýän bu merkeze Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy, telekeçi Gülara Rozmetowa ýolbaşçylyk edýär. Fitnes merkezinde zenanlar üçin ýörite türgenleşik zaly, gyzjagazlar üçin tans zaly, üsti ýapyk howuz, fitnes kardio zaly we berhiz iýmitleri hödürleýän naharhana hereket edýär. Zenanlaryň saglygyny berkitmekde möhüm ähmiýete eýe bolan bu merkezde tikinçilik sehi, massaž otagy hem bar. Bir wagtyň özünde 200-e golaý zenany kabul etmäge mümkinçiligi bolan fitnes merkezinde oturdylan türgenleşik enjamlary dünýäniň iň täze gazanan sport enjamlary bolup durýar. Bu ýerde türgenleşik günüň dowamynda 3 tapgyrda, ýagny irden, öýlän we agşam alnyp barylýar. Fitnes merkezinde döredilen mümkinçilikleri synlanyňda, ýurdumyzda zenan saglygynyň y

Döwrebap ýyladyşhanada işler ileri

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzy hemmetaraplaýyn ösdürmekde, halkyň ýaşaýyş-durmuş derejesini, maddy hal-ýagdaýyny has-da gowulandyrmakda hem-de dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna çykarmakda uly işler durmuşa geçirilýär. Döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolan telekeçilik ulgamyny ösdürmek, öňdebaryjy bazar usullaryny giňden ornaşdyrmak arkaly ykdysadyýetimizde hususy pudagyň eýeleýän ornuny has-da pugtalandyrmak üns merkezinde saklanýar. Welaýatymyzyň hususyýetçileri hem döwlet Baştutanymyzyň özleri barada edýän aladalaryna mynasyp zähmet görkezijileri bilen jogap berýärler. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň agzasy Halmämmet Amanmämmedowa degişli bolan, Balkanabat şäheriniň golaýynda, Düzmergen ýaýlasynda gurlan döwrebap ýyladyşhana hem munuň aýdyň subutnamasydyr. Ýyladyşhananyň önümçilik mümkinçilikleri häzirki döwürde hususy pudagyň okgunly ösüşlere eýe bolýandygyny ähli aýdyňlygy bilen görkezýär. Gollandiýada, Türkiýede öndürilen enjamlar bilen üpjün edilen ýyladyşhanada ähli işler döwrebap tehnologiýalara we kämil kompýuterlere daýanýar.

Telekeçilik işiniň ykdysady netijeliligi

(Başlangyjy gazetimiziň geçen sanynda). Kärhananyň maliýe-önümçilik işiniň netijelerine baha bermegiň esasy görkezijilerini biri düşewüntlilikdir.

«Ýyldyz» nyşanly milli lybaslar

 (zarisowka) Zenanlara mahsus şeýle häsiýet bar: goý, ol egin-eşik bolsun ýa-da şaý-sep bezegleri, göwnümize ýarasa, gözümize ýakymly görünse, ony edinmegiň arzuwynda bolýarys. Üýtgeşik biçüwde ýa-da ýakasy owadan nagyşly lybaslary geýen gyz-gelinleri görenimizde, bu gözelligiň haýsy ussadyň elinden çykandygy bilen gyzyklanýarys. Altyn güýzüň başynda paýtagtymyzyň Söwda-senagat edarasynyň Sergi zalynda geçirilen sergä baranymyzda, «Ýyldyz» nyşanly milli önümler ünsümizi çekdi. Täze önümçilige dörän gyzyklanma bizi paýtagtymyzyň G.Ezizow köçesiniň 26-njy jaýyna alyp bardy.

Işewürligiň mümkinçilikleri

Kiçi we orta telekeçilik üçin ýurdumyzda döredilýän şert-mümkinçilikleriň çäklerinde işewürlige sanly tehnologiýalary ornaşdyrmaga aýratyn ähmiýet berilmeginiň düýpli sebäbi bar. Dünýä tejribesinden hem-de gündelik durmuşymyzda sanly tehnologiýalaryň hem işewürler, hem müşderiler üçin örän giň mümkinçilikleri döredýändigini görýäris. Sanly ulgam kiçi we orta telekeçiligiň ösmegi üçin aýratyn ähmiýetlidir. Çünki şeýle häsiýetli işewürlik ýokary derejede merkezleşdirilendigi, çeýeligi we bazaryň özgerişine çalt uýgunlaşmak ukyby bilen tapawutlanýar. Bäsdeşlik göreşiniň ösenligi sebäpli kiçi we orta kärhanalar öz işlerine täzeçillikleri we sanly tehnologiýalary işjeň ornaşdyrýar. Şeýle işjeňlik bolsa tutuş ýurtda sanly ykdysadyýetiň ösüş depginine oňyn täsirini ýetirýär. Sanly ykdysadyýet kiçi we orta telekeçiligiň has netijeli we çalt depginler bilen ösmegi üçin birnäçe mümkinçilikleri berýär. Şolaryň hatarynda, ilkinji nobatda, internet ulgamy arkaly maglumata ýeňil we çalt eýe bolmak, ýagny kärhanalaryň işini kämilleşdirmäge, önümçiligiň hilini ýokarlandyrmaga, bazaryň islegini öwrenmäge ýardam berýän bilimleri we maglumatlary edinmäge mümkinçiligi bellemek bolar. Şeýle hem sanly ulgam konsalting, hukukçy, hasapçy we beýleki zerur hyzmatlardan uzak aralykdan peýdalanmaga şert döredýär. Bu bolsa telekeçilere öz kärhanasynyň işiniň belli bir bölegini degişli ugurda iş alyp barýan

Telekeçilik işiniň ykdysady netijeliligi

Telekeçilik işiniň netijeliligi onuň bäsleşige ukyplylygy, işewürlik hyzmatdaşlygynyň mümkinçilikleri, işewürlik gatnaşyklarynyň ähli taraplarynyň ykdysady bähbitleriniň kanagatlandyryp bilijiligi bilen kesgitlenilýär. Telekeçilik işiniň netijeliligine kesgitli döwür aralygynda baha bermek, ilki bilen, telekeçiniň özüne gerekdir. Berlen bahanyň netijesinde, ol üpjün edijileriň, banklaryň we beýleki hyzmatdaşlaryň öňünde abraýyny ýokarlandyrmak üçin tehniki, tehnologiki, guramaçylyk-ykdysady, önümçilik-hojalyk ulgamlaryna bildirilýän talaplara laýyk getirýär.

Beýik ösüşlere mynasyp goşant

Hormatly Prezidentimiz: «Telekeçileri hemmetaraplaýyn goldamak döwletimiziň durmuş-ykdysady ösüşiniň möhüm ugry bolup durýar. Bu goldaw türkmen telekeçilerine ýurdumyzda bazar gatnaşyklaryny ösdürmäge, içerki we daşarky bazarlary bäsleşige ukyply harytlar bilen üpjün etmäge, öňdebaryjy tilsimatlary önümçilige ornaşdyrmaga, täze önümleri çykarmaga giň mümkinçilik berýär» diýip nygtaýar. Döredilýän giň mümkinçiliklerden, berilýän goldaw-hemaýatlardan netijeli peýdalanmak  bilen, içerki bazary özümizde öndürilýän önümler bilen bolelin üpjün etmekde, ýurdumyzyň eksport kuwwatyny artdyrmakda, şeýlelikde, köpugurly ösüş arkaly milli ykdysadyýetimiziň binýadyny pugtalandyrmakda telekeçilerimiziň goşýan goşantlary-da guwandyryjydyr. Olaryň hatarynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan «Nurly meýdan» daýhan hojalygyna degişli guşçulyk toplumyny agzamak bolar. Daýhan hojalygynyň ýyllyk kuwwatlylygy 8 million ýumurtga öndürmäge niýetlenen döwrebap guşçulyk toplumynda towuklary talabalaýyk idetmek we köpeltmek üçin ähli şertler bar. Bu ýerde idedilýän towuklar, esasan, loman tohumly bolup, olar ýumurtga berijiligi bilen tapawutlanýar. Guşçulyk toplumynda her aýda 1350 müň ýumurtga alynýar.

Telekeçilige — giň ýol

Il bähbitli tagalla Garaşsyz döwletimizde telekeçiligiň çalt depginlerde ösdürilmegine uly üns berilýär. Sebäbi, döwlete degişli bolmadyk bu çygryň ösdürilmegi halk hojalygynda täze öndüriji güýjüň ýylsaýyn kuwwatlanmagyna netijeli täsirini ýetirýär. Hormatly Prezidentimiziň yzygiderli aladasy netijesinde hususyýetçilige döwlet tarapyndan berilýän goldaw-ýardamyň gerimi giňeýär. Bu bolsa önümleriň, harytlaryň bolçulygyny döredip, hyzmatlaryň görnüşlerini artdyryp, hiliniň ýokarlanmagyna getirýär.

Jemgyýetçilik ösüşiniň möhüm ugry

Gender deňligi BMG-niň Durnukly ösüş maksatlarynyň biri bolup, onuň esasy maksady zenanlaryň we erkekleriň durmuşyň ähli ugurlarynda deň mümkinçiliklerden, hukuklardan we jogapkärçiliklerden peýdalanýan jemgyýeti kemala getirmekdir. Gender jemgyýetçilik ösüşinde bolup geçýän durmuş hadysalaryň sebäplerine düşünmegiň guraly hökmünde häsiýetlendirilýär. Şeýle-de ol aýallaryň hukuklarynyň we bilim almak mümkinçilikleriniň giňeldilmegi, netijede, olaryň işçi güýjüniň, zehinleriniň umumy derejede ulanylmagy, ykdysady we durmuş häsiýetli üstünlikleriň möhüm bölegi hasaplanýar. Döwletimizde erkekler we zenanlar üçin birmeňzeş hukuklary we azatlyklary döretmek we jyns alamaty boýunça islendik çäklendirmä ýol bermezlik ýörelgesi döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri hökmünde ykrar edilendir. Ýurdumyzda gender deňliginiň gazanylmagy döwlet syýasatynyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Döwlet syýasatynda milli kanunçylyk yzygiderli kämilleşdirilýär, döwlet häkimiýet we dolandyryş edaralarynyň işine zenanlary işjeň çekmäge, bilim derejesini hem-de hünär taýýarlygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen maksatnamalar işlenilip düzülýär we durmuşa geçirilýär. Häzirki döwürde zenanlar türkmen jemgyýetinde mynasyp orun eýeleýärler. Döwlet tarapyndan zenanlara aň-paýhas, döredijilik, durmuş mümkinçiliklerini ösdürmäge ählitaraplaýyn goldaw berilýär. Watansöýüji, bilimli nesli kemala getirmekde, jemgyýe

Täze ýyla — täze hasyl

Dekabr aýy ýakynlaşdygysaýyn ýyladyşhanalardaky pomidorlar hem ýygyma taýyn bolup barýar. Eýýäm gyzgylt öwsüp başlan pomidorlar, nesip bolsa, gyşyň ilkinji günlerinde hasyla durar. Şondan soň tä iýun aýyna çenli hem hasyl berer. Ýygymyň öň ýanyndaky günlerde ýyladyşhanada bolup, alnyp barylýan işler bilen tanyşmagyň hem öz lezzeti bar. Ýakynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Lebap welaýat komitetiniň wekilleri bilen bilelikde «Altyn bürgüt» hususy kärhanasynyň Çärjew etrabynyň çägindäki ýyladyşhanasynda bolup, hasyl ýygymynyň öň ýanyndaky işleriň alnyp barlyşy bilen tanyşdyk.

Önüm bolçulygy — halkyň rysgaly

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 4-nji noýabrynda hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň on aýynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi. Mejlisde ýurdumyzyň söwda we dokma pudaklarynda, şeýle hem telekeçilik ulgamynda şu ýylyň on aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hasabat berlende, bu döwürde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça oba hojalyk we azyk önümlerini öndürmegiň ösüş depgininiň 172,5 göterime deň bolandygy bellenildi. Bu ýokary görkeziji hususy eýeçiligiň oba hojalygynyň ösüş-özgerişlerinde tutýan mynasyp ornuny, ýurdumyzda azyk bolçulygynyň gazanylmagynda türkmen telekeçileriniň uly goşandynyň bardygyny alamatlandyrýar. Obasenagat toplumy milli ykdysadyýetimiziň möhüm ugurlarynyň biri bolup, soňky ýyllarda bu pudagyň hemmetaraplaýyn ösdürilmegine aýratyn üns berilýär. Hormatly Prezidentimiziň hususy önüm öndürijilere yzygiderli berýän goldaw-hemaýatynyň, kiçi we orta işewürligiň netijeli işlemegi üçin döredilýän ähli şertleriň netijesinde oba hojalyk ekinleriniň öndürilýän möçberi barha artýar. Hususy eýeçilikde daýhan hojalyklarynyň döredilmegi, dünýäniň öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrylan döwrebap ýyladyşhanalaryň, sowadyjy ammarlaryň gurulmagy, sanly ulgamyň, öňdebaryjy tejribeleriň önümçilige ornaşdyrylmagy, önümçilikleriň tehniki taýda

«Badanyň» datly önümleri

Hususyýetçilerdir telekeçilere işleriniň ilerlemegi üçin döwlet tarapyndan banklardan uzakmöhletleýin ýeňillikli karzlaryň berilmegi, giň mümkinçilikleriň döredilmegi olary täze önümçilikleri açmaga ruhlandyrýar. Telekeçiligiň ösmegi bilen bazar gatnaşyklary has-da çuňlaşyp, önüm öndürijileriň arasyndaky bäsdeşlik ýokarlanýar. Bu bolsa öndürilýän önümleriň mukdarynyň artmagyna, hiliniň gowulanmagyna we nyrhlaryň has-da elýeterli bolmagyna getirýär. Biziň welaýatymyzda hem oba-hojalyk çig malyny gaýtadan işläp, täze ýokary hilli azyklyk önümlerini öndürýän kiçi we orta hususy kärhanalaryň sany gün-günden artýar. Ynha, şeýle kiçi kärhanalaryň biri-de Türkmenabat şäheriniň «Ýüpekçiler» etrapçasynyň çäginde ýerleşýän «Bada» konditer önümlerini öndürýän kärhanasydyr. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy, işewür zenan Baýramgül Myradowanyň esaslandyran bu hususy kärhanasy şu ýylyň maý aýynda öz işine başlady. Hytaýyň we Ýewropa döwletleriniň kämil enjamlary ornaşdyrylan hususy önümçilikde «Bada» haryt nyşanly tortlaryň 10-dan gowrak, süýji-kökeleriň bolsa 20-ä golaý görnüşi taýýarlanylýar.

Işi ileri işewürler

Mälim bolşy ýaly, 2008-nji ýylyň 17-nji martynda döredilen Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hususyýetçi agzalaryň müňlerçesini birleşdirýän, telekeçilik başlangyçlaryny giňden goldaýan iri jemgyýetçilik guramasyna öwrüldi. Örän gysga wagtyň — 14 ýylyň dowamynda türkmen telekeçileri tarapyndan amala aşyrylan işler ýurdumyzyň ykdysadyýetini diwersifikasiýa we innowasiýa ýoly bilen kämilleşdirmekde, ähli pudaklary hem-de ýurdumyzyň sebitlerini sazlaşykly ösdürmekde, daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutýan döwrebap önümçilikleri döretmekde, ýurdumyzyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmakda milli ykdysadyýetimiziň hususy bölegine aýratyn ornuň degişlidigini we bu ugurdaky işleriň döwlet tarapyndan giňden goldanylýandygyny aýdyň görkezýär. Bu günki günde Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň saýasynda eziz Diýarymyzda döwletimiziň ykdysadyýetini durnukly ösdürmek üçin ähli mümkinçilikleri doly peýdalanmak wezipesi öňümizde goýlup, alnyp barylýan ähli işler esasy maksada — mähriban halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagyny üpjün etmäge, ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmaga gönükdirilendir. Hut şoňa laýyklykda hem, döwletimiz bazar gatnaşyklaryna geçmegi çaltlandyrmaga, hususan-da, ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz pudagyny çalt depginler bilen ösdürmäge uly üns berýär

Eksport ugurly önümler

Änew şäherinde hususy pudagyň wekillerine degişli önümçilikleriň ençemesi hereket edýär. Şolaryň hatarynda «besti» haryt nyşanly çaga lybaslaryny öndürýän kärhanany hem agzamak bolar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy «Esli» hojalyk jemgyýetine degişli bolan bu önümçilik kärhanasynyň işe girizilenine bir ýyldan gowrak wagt boldy. Muňa garamazdan kärhanada öndürilýän önümler uly meşhurlyk gazandy. Ol ýerde, esasan-da, 6 aýlykdan başlap, 14 ýaşa çenli çagalara niýetlenen lybaslaryň önümçiligi alnyp barylýar. Önümçilik bölüminde ornaşdyrylan, Ýaponiýanyň «Juki» kompaniýasynyň iň häzirki zaman tikin enjamlary we beýleki degişli tehnologiýalar dürli ölçegdäki we biçüwdäki lybaslary taýýarlamaga mümkinçilik berýär.

Bal tagamly bol miweler

ýa-da Hasyl toýuna telekeçi bagbanlaryň mynasyp goşandy «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň «jüýje sanaşylýan» döwri ýetip geldi. Daýhan zähmeti bilen ösdürilip ýetişdirilen gök-bakja ekinleridir dürli miweli baglar bol hasyl getirip, ak bazarlarymyza, mukaddes saçaklarymyza bereket bolup doldy. Ýurdumyzyň hususy pudagynda hereket edýän daýhan hojalyklary, hojalyk jemgyýetleri hem oba hojalyk ekinleriniň dürli görnüşlerini ösdürip ýetişdirip, olardan bol hasyl almak bilen, içerki önümçiligi ýokarlandyrmaga, eksportyň mümkinçiligini artdyrmaga uly goşant goşýarlar. Olar ajaýyp güýz paslynyň soňky aýynyň ikinji ýekşenbesinde güneşli ülkämizde giňden bellenilýän Hasyl toýuna mynasyp zähmet sowgatlary bilen barýarlar. Bagçylyk pudagyny ösdürip, halkymyzy ter miweler bilen üpjün etmekde türkmen telekeçileriniň aýratyn zähmetiniň bardygyny bellemek ýakymly.

«Aýs» — meşhurlyga eýe

Gökdepe etrabynyň Owadandepe geňeşliginiň çäginde ýerleşýän «Aýs» haryt nyşanly alkagolsyz içgileri öndürýän kärhananyň önümleri ilat arasynda uly meşhurlyga eýe bolýar. Telekeçi Tirkişgeldi Durdymyradowa degişli bolan, Polşanyň öňdebaryjy kompaniýalarynyň ösen tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylan kärhanada häzirki wagtda ilatyň köp isleg bildirýän alkagolsyz gazlandyrylan içgileriň ençeme görnüşleri öndürilip, olar ýokary hil derejesi bilen tapawutlanýar. Olaryň arasynda 0,5 we 1,5 litrlik plastik gaplara gaplanan «Aýs kola», «Aýs pyrtykal», «Aýs zirk» we «Aýs zirk-ýertudana» ady bilen ilata hödürlenýän dürli tagamly içgiler bar. Kärhanada önümçiligi täze ýola goýlan önümler gazlandyrylmadyk sowuk içgiler bolup, olar ýertudana, limon, narpyz, zirk we zirk-ýertudana tagamly içgilerdir. Olar 330 millilitrlik gaplara gaplanýar. Bu önümleriň kiçi gutulara gaplanmagy içgini ýanyňda götermäge oňaýlylyk döredýär.

Hususy pudakda täze önümçilikler

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ajaýyp güýz gününde uludan bellenilen mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygy mynasybetli paýtagtymyzyň Söwda-senagat edarasynyň Sergi zalynda geçirilen Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisinde ýurdumyzyň hususy pudagynda gazanylanlara aýratyn orun berildi. Türkmen telekeçileriniň diwarlyklaryny ýokary hilli, dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyply azyk, senagat we gurluşyk önümleri bezedi. Esasan-da, ol ýerdäki eýjejik gölejikler hemmäniň ünsüni çekdi. Gözegçi hünärmen gölejikleriň biriniň adynyň Näzli, beýlekisiniň Ajapdygyny aýdyp, sergä gatnaşanlaryň gyzyklanmalaryna höwes bilen jogap berýärdi. Gölejikleriň pasportynda doglan senesi, gulak belgisi, doglan wagtyndaky agramy, tohumy, şeýle-de ady görkezilipdir. Olar Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy «Ajaýyp ussat — halal önümler» hojalyk jemgyýetine degişli bolup, daşary ýurtlardan getirilen simmental we golşteýn tohum mallaryň neslinden eken. Bu barada, şeýle-de hojalyk jemgyýetinde alnyp barylýan beýleki işler dogrusynda hünärmen Meýlisguly Saryýew: — Dünýä ýurtlarynyň ösen maldarçylyk fermalary bilen özara hyzmatdaşlyk saklamaga, alyş-çalyş etmäge döredilen giň mümkinçiliklerden peýdalanyp, daşary döwletlerden tohum mallary satyn alyp, türkmen topragynda idetmegi ýola goýduk. Türkmen topragynyň ajaýyp howasy, talaplara laýyklykda edilýän ideg işleri olaryň

Il bähbitli tutumlar

Ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen halk hojalygynyň ähli ugurlarynda uly özgertmeler amala aşyrylýar. Kiçi we orta telekeçiligi, hususy başlangyçlary sazlaşykly ösdürmek üçin örän amatly hukuk, ykdysady, maliýe hem-de durmuş şertleri döredilýär. Şeýle aladalar, döredilýän şertler telekeçileri netijeli işlemäge ruhlandyrýar. Häzirki wagtda türkmen telekeçileriniň önümleriniň içerki bazary üpjün etmek bilen bir hatarda, daşarky bazarlarda-da barha giň orun almagy bellärliklidir. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi Watanymyzyň gülläp ösmegine, halkymyzyň abadançylygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen durmuş-ykdysady maksatnamalaryň üstünlikli amala aşyrylmagyna mynasyp goşant goşýar. Ýurdumyzda hususyýetçiligi ösdürmek, telekeçilik bilen meşgullanýanlary goldamak üçin amatly şertleri üpjün edýän resminamalaryň kabul edilmegi, yzygiderli ýeňillikli karz serişdeleriniň berilmegi telekeçileriň has öndürijilikli işlemeklerine ýardam edýär. Özleri barada döwlet derejesinde edilýän aladalara bolsa, telekeçiler öndürijilikli zähmetleri bilen jogap berýärler.

Islegli önümler

Häzirki döwürde ýurdumyzda hususyýetçiler tarapyndan ýokary netijeler gazanylýar. Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny ýokarlandyrmak, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da gowulandyrmak boýunça wezipeleri durmuşa geçirmekde türkmen telekeçilerine uly ynam bildirilýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, hormatly Prezidentimiziň tagallalary netijesinde, kiçi we orta telekeçiligi ösdürmäge aýratyn üns berilýär. Gökdepe etrabynyň Owadandepe geňeşliginiň çäginde ýerleşýän, işjanly telekeçi Tirkişgeldi Durdymyradowyň hususy kärhanasynda hem ilatyň sarp edýän, importyň ornuny tutýan önümleriň dürli görnüşleri öndürilýär. 2017-nji ýylda işe girizilen kärhana bir gektar meýdany eýeleýär. Bu ýerde ilkibaşda «Rowaç» haryt nyşanly gury süpürgiçler, çygly süpürgiçler, aşhana kagyzy ýaly önümleriň 6 görnüşiniň önümçiligi ýola goýuldy. Olar Türkiýe Respublikasynyň tehnologiýalary esasynda öndürilýär. Kärhanada süpürgiçleriň sagatda 100 gabyny öndürmäge mümkinçilik bar.

Işewürlere okamak maslahat berilýän kitaplar

«7/24. tm», № 43 (126), 24.10. 2022 Uorren Baffet, Bill Geýts ýaly üstünlige ýeten adamlaryň esasy endikleriniň biri yzygiderli kitap okamakdyr. Şonuň üçinem, ýaňy işe girişen ýa-da tejribeli işewür bolsaňam, işewürlik hakyndaky kitaplary okamak möhüm hasaplanylýar. Şu ýazgylarymyzda üstünlik gazanmagy başaran adamlaryň tejribesinden söhbet açylýar. Şol kitaplaryň olaryň öz işinde ösüş gazanmagyna mümkinçilik berjekdigine ynam bildirýäris.