"Türkmenistan Sport" Halkara žurnalynyň elektron goşundysy

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, B.Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly 54
Telefon belgileri: 22-81-38

Habarlar

Ýaş nesil – ösen bilim

Türkmenabat şäherindäki 2-nji çagalar bakja-bagynda şäheriň mekdebe çenli çagalar edaralarynyň daşary ýurt dilleri mugallymlarynyň gatnaşmaklarynda usuly-amaly maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamynda mugallymlar körpelere berilýän bilim-terbiýäniň häzirkizaman, täzeçe usullarda okadylmagy dogrusynda özara tejribe alyşdylar. Bilim işgärleri körpeler bilen geçirýän sapaklaryny, guraýan terbiýeçilik ähmiýetli çärelerini we dürli öwrediji oýunlaryny wideoşekiller arkaly görkezdiler. Şeýle-de bilim bermegiň ähli basgançaklarynda sanly elektron maglumatlardan peýdalanmagyň, uzak aralykdan öwrenmek we öwretmek ýaly usullary ulanmagyň ähmiýetiniň uludygy nygtaldy.

Bilimiň berkligi kämillige badalga

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe tarypy dünýä ýaňlanýan, raýatlarynyň sarpasy perişdä deňelýän Ata Watanymyzyň şan-şöhraty dünýä ýaýylyp, halkymyzyň mertebesi has-da belende göterilýär. Sabalarymyzy bagtyýar çagalaryň gülküsi, mährem eneleriň hüwdüsi, ak sakgally gojalaryň pähimi garşy alýar. Bagtyýarlyk zamanamyzda ýaşlaryň netijeli okamagy, göwnejaý bilim almaklary üçin ähli şertler döredilendir. Ylym-bilim ulgamyndaky gazanylan üstünlikler bolsa ähli ugurlardaky ösüşleriň we özgerişlikleriň hamyrmaýasydyr. Eşretli eýýamyň bagtyýar hem-de abadan günleriniň kerwenini çekip barýan Ata Watanymyz bu günki gün belent ösüşleriň aýdyň ýoly bilen öňe barýar. “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzyň ähli pudaklarynda düýpli özgertmeler amala aşyrylýar we geljekki uly ösüşleriň binýady tutulýar. Bu wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmekde, öňde goýlan belent maksatlara ýetmekde bilimiň, ylmyň orny ýurdumyzda örän uludyr. Diýarymyzyň ykdysady, syýasy, medeni ugurlardaky ösüşi, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagy köp babatda ylym-bilim pudagynyň ösüş derejesine baglydyr. Hormatly Prezidentimiziň peşgeş beren eşretli zamanasynda halkymyzyň günsaýyn ösýän durmuşy, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň, syýasatynyň oňyn özgertmeleri, saglyga, medeniýete berilýän üns adamlaryň bagtyýar w

Diller ösüşe badalga

Dil — adamlaryň arasynda aragatnaşyk serişdesi bolup hyzmat edýär. Adam näçe köp dil bilse, şonça-da onuň gözýetimi giňeýär. Daşary ýurt dillerini öwrenenimizde biz öwrenýän dilimiziň üsti bilen şol dilde gepleýän halkyň medeniýetini, däp-dessurlaryny hem öwrenýäris. «Bir dil bilen bir adam, iki dil bilen iki adam» diýip, ata-babalarymyz ýöne ýere nygtap geçmändirler. Türkmenistanda daşary ýurt dilleriniň okadylyşy kämilleşdirilýär. Ýurdumyzyň raýatlarynyň ene dili bilen bir hatarda daşary ýurt dillerini kämil bilmeklerini sazlaşykly üpjün edýän döwrebap ulgamlar döredilýär we netijeli hereket edýär. Bilim ulgamynyň ähli basgançaklarynda bitewi bilim gurşawy döredilýär, daşary ýurt dillerini okatmagyň mazmuny ulgamlaýyn döwrebaplaşdyrylýar, dil öwrenýänleriň dil we medeni bilimleriniň hili ýokarlandyrylýar, okatmagyň innowasion dil öwrediş tehnologiýalary işlenip taýýarlanylýar. Ýurdumyzyň ähli ýokary okuw mekdeplerinde daşary ýurt dillerini dogry we doly özleşdirmäge bagyşlanan okuw meýilnamalary we maksatnamalary yzygiderli kämilleşdirilýär. Şonuň ýaly-da, daşary ýurtlardan professor-mugallymlary çagyrmak, uniwersitetiň mugallymlaryny we talyplaryny hünär kämilleşdiriş okuwlaryna ibermek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Daşary ýurt dillerini kämil bilmek, olary doly özleşdirmek, türkmen ýaşlarynyň dünýä giňişligine aralaşmagyny, sebitde we halkara derejede syýasy, ykdys

Akjagül ýene ýeňiji

Welaýat kitaphanasynyň birinji derejeli usulçysy Akjagül Şamuhammedowa Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň hem-de Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde guramagynda ýurdumyzyň kitaphanaçylarynyň arasynda yglan edilen bäsleşiginiň döwlet tapgyrynyň baş baýragyna mynasyp boldy. Bu bäsleşik üstümizdäki ýylyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilmegi mynasybetli geçirildi. Onuň maksady kitaphanaçylaryň hünär başarnygyny kämilleşdirmekden, öňdebaryjy iş tejribelerini ýaýratmakdan ybaratdyr. Şunuň bilen baglanyşykly bäsleşige gatnaşýan kitaphanaçylaryň wagyz işine ökdeligine, tejribesine, köpçülikleýin habar beriş çeşmelerinden peýdalanyş ukybyna aýratyn üns berildi.

Tejribe alşyldy

Lebabyň ýörite sungat mekdebiniň mugallymlary Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan Daşoguz welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde geçirilen ýurdumyzyň ýörite sungat mekdepleriniň işgärleriniň okuw-usulyýet maslahatyna gatnaşdylar. Maslahatda saz biliminiň häzirkizaman ýörelgeleri, sazçylyk mekdepleriniň okuwçylarynyň ýerine ýetirijilik ussatlygyny kämilleşdirmegiň ýollary ara alnyp maslahatlaşyldy, saz ugrundan okatmakda kär ussatlygynyň tejribesi alşyldy.

Bilim sergisi

Baky Bitaraplygymyzyň 27 ýyllyk baýramy mynasybetli ýurdumyzyň ähli künjeklerinde bolşy ýaly, biziň welaýatymyzda hem baýramçylyk dabaralary,  çuň mazmunly çäreler ýaýbaňlandyryldy. Şolaryň biri hem welaýat Baş bilim müdirliginiň guramagynda Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 28-nji orta mekdebiň giň eýwanynda «Bitaraplyk – röwşen geljegimiziň baky binýady» ady bilen geçirilen bilim sergisidir. Sergi ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilip, oňa welaýatymyzyň umumybilim berýän mekdepleriniň mugallymlarydyr zehinli okuwçylary gatnaşdylar. Sergide dürli ugurlar boýunça taýýarlanan taslama işleri görkezildi we olar barada giňişleýin gürrüň berildi.

Türkmen talyplaryna ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy

Gahryman Arkadagymyzyň Koreýa Respublikasyna resmi sapary örän şowlulyklara beslenýär. Saparyň çäginde birnäçe gepleşikler geçirilip, iki ýurduň arasynda dürli ugurlarda işjeň hyzmatdaşlyk alyp barmagyň geljekki ädimleri kesgitlenýär. Bu saparyň dowamynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň wekilleri Koreýa Respublikasynyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan türkmen talyp ýaşlary bilen duşuşdylar.

Tej­ri­be­de kä­mil­lik bar

Ata-ba­ba­la­ry­myz ça­ga­nyň bel­li bir ýa­şy­na ba­ran­da so­wa­dy­ny çyk­mak üçin oku­wa be­rip­dir­ler. Olar per­zent­le­ri­niň so­wat­ly, bi­lim-ter­bi­ýe­li bol­ma­gy ug­run­da ir­ki ýaş­da­ky dö­wür­ler­den ala­da­la­nyp­dyr­lar. Bu ýol uzak asyr­lar­dan bä­ri hem özü­niň äh­mi­ýe­ti­ni, ze­rur­ly­gy­ny ýi­tir­män gel­ýär. Hä­zir­ki wagt­da ça­ga­nyň has ir­ki dö­wür­le­rin­den hem ter­bi­ýe oja­gy­na ber­mek şer­ti giň­den ýo­la go­ýul­dy. Ýur­du­my­zyň äh­li kün­jek­le­rin­de mek­de­be çen­li ça­ga­lar eda­ra­la­ry he­re­ket ed­ýär. «Türk­me­nis­tan­da ça­ga­nyň ir­ki ösü­şi­ni we mek­de­be taý­ýar­ly­gy­ny ös­dür­mek ba­bat­da 2020–— 2025-nji ýyl­lar­da mek­de­be çen­li ça­ga­lar eda­ra­la­ry­nyň işi­ni kä­mil­leş­dir­me­giň Mak­sat­na­ma­syn­da» mek­de­be çen­li ça­ga­lar eda­ra­la­ry­nyň işi­ni döw­re­bap­laş­dyr­mak, ça­ga­la­ra bi­lim ber­mek işi­ne iň öň­de­ba­ry­jy in­no­wa­sion çe­me­leş­me­le­ri we usul­la­ry giň­den or­naş­dyr­mak ba­ra­da hem mö­hüm we­zi­pe­ler go­ýul­dy. Şol san­da mek­de­be çen­li bi­li­miň mak­sa­dy­ny, maz­mu­ny­ny, gur­lu­şy­ny we bi­lim-ter­bi­ýe­çi­lik işi­ni gu­ra­ma­gyň aý­ra­tyn­lyk­la­ry­ny açyp gör­kez­mek, mek­de­be çen­li bi­lim bi­len baş­lan­gyç bi­li­miň üz­nük­siz ara­bag­la­ny­şy­gy­ny üp­jün et­mek, türk­men halk er­te­ki­le­ri­niň we ça­ga­la­ryň söý­gü­li gah­ry­man­la­ry­nyň üs­ti bi­len he­re­ket­li oýun­la­ry, be­d

Ma­te­ma­ti­ka­ sapagynda netijeli usul­la­r

Baş­lan­gyç synp­lar­da ma­te­ma­ti­ka­ny okat­mak çyl­şy­rym­ly iş ha­sap­lan­ýar. Şo­nuň üçin-de, mu­gal­lym okuw işin­de okuw ki­ta­byn­dan baş­ga-da, gör­kez­me es­bap­lar­dan, teh­ni­ki we beý­le­ki se­riş­de­ler­den giň­den peý­da­lan­ma­ly bol­ýar. Okuw­çy­lar hem öz ge­ze­gin­de okuw ki­ta­by we mu­gal­ly­myň be­ren bi­lim­le­ri esa­syn­da jo­gap ber­ýär­ler. Hä­zir­ki wagt­da öza­ra iş­jeň usul­lar­da hö­dür­le­nen me­se­lä­ni çöz­mek üçin okuw­çy öz synp­daş ýol­da­şy bi­len pi­kir alyş­ýar. Okat­ma­gyň in­no­wa­sion usu­lyn­da bol­sa okuw­çy­la­ryň öz ara­la­ryn­da ýa-da okuw­çy bi­len mu­gal­ly­myň ara­syn­da söh­bet­deş­lik gu­ral­ýar. Ma­te­ma­ti­ka­ny okat­ma­gyň ne­ti­je­li bol­ma­gy üçin okuw­çy­la­ryň pi­kir­le­niş işi­ni we müm­kin­çi­lik­le­ri­ni bar­lap dur­ma­ly. Ola­ryň pi­kir­len­me­si­niň, göz öňü­ne ge­tir­me­si­niň we dü­şün­je­le­ri­niň ös­me­gi esa­syn­da okuw mag­lu­mat­la­ry­ny öz­leş­dir­me­giň hi­li ýo­kar­lan­ýar.

Kör­pe­le­re dil öw­ret­me­giň ähmiýeti

Hä­zir­ki wagt­da mek­de­be çen­li bi­lim eda­ra­la­ryn­da ça­ga­la­ry mek­de­be taý­ýar­la­mak işi ne­ti­je­li al­nyp ba­ryl­ýar. Ir­den ça­ga­la­ry my­la­ýym ýyl­gy­ryş bi­len gar­şy al­ýan, ola­ra ene ýa­ly mä­hir ber­ýän ter­bi­ýe­çi­ler öz iş­le­ri­ne yh­las bi­len ýa­pyş­ýar­lar. Bi­li­miň bin­ýa­dy berk­den tu­tu­lan­da, ça­ga­la­ryň gel­je­gi has hem aý­dyň bol­ýar. Ir­den ça­ga­lar ba­gy­na gel­ýän her bir ça­ga üç dil­de sa­lam be­rip, içe­ri gir­ýär­. Ça­ga­lar bag­la­ryn­da iň­lis di­li sa­pak­la­ry ge­çi­len­de kör­pe­le­riň äh­li­si­niň iş­jeň gat­naş­ma­gy­ny ga­zan­mak mö­hüm­dir. Şun­da ter­bi­ýe­çi sa­pak­la­ry gy­zyk­ly we öz­bo­luş­ly gu­ra­ma­ga aý­ra­tyn äh­mi­ýet ber­ýär. My­sal üçin, «Reňk­ler» te­ma­sy ge­çi­len­de kör­pe­le­re mi­we­le­riň ýa-da gök önüm­le­riň su­rat­la­ry­ny reňk­le­megi tabşyrmak bol­ýar. Olar su­rat­la­ry reňk­le­ýän wag­tyn­da ola­ryň iň­lis di­lin­de at­lan­dy­ry­ly­şy­ny hem öw­ren­ýär­ler. Kör­pe­ler ba­na­nyň su­ra­ty­ny sa­ry reňk bi­len reňklänlerinde, ony «yel­low» di­ýip gaý­ta­lad­ýa­ryn, ýa-da al­ma­ny gy­zyl reňk bi­len reňklänlerinde «red» di­ýip, onuň reň­ki­ni iň­lis di­lin­de aýtdyrýaryn. Reňk­ler te­ma­sy ge­çi­len­de sa­pa­gy gy­zyk­ly oýun­lar bi­len hem gu­ra­mak bol­ýar. Me­se­lem, reňk­li ka­gyz­la­ry ýer­de ýer­leş­dir­ýä­rin, soň­ra kör­pe­le­re iň­lis di­lin­de haý­sy hem bol­sa bir reň­ki aýd­ýa­ry

Hatly bukjalar habar berýär

«7/24. tm», № 48 (131), 27.11.2022 «Türkmenistan Sport» halkara žurnalymyzyň «7/24.tm» hepdelik elektron neşirine dürli ýaşdaky we kärdäki okyjylarymyzdan hatlar yzygiderli gelip gowuşýar.

Suratkeş gyzyň halkara ýaryşdaky üstünligi

«7/24. tm», № 48 (131), 27.11.2022 2022-nji ýy­lyň 22-nji no­ýab­ryn­da Gru­zi­ýa­da spor­tuň ny­şa­na ýaý at­mak gör­nü­şi bo­ýun­ça Ýew­ra­zi­ýa­nyň açyk gran-pri ýa­ry­şy ge­çi­ril­di. Şol ýa­ryş­da türk­me­nis­tan­ly tür­gen­ler 8 me­dal ga­zan­dy­lar. Hal­ka­ra Bi­ta­rap­lyk gü­nü­niň öňü­sy­ra­syn­da ga­za­ny­lan bu ýe­ňiş türk­men tür­gen­le­ri­niň aja­ýyp baý­ram­çy­lyk sow­ga­dy bol­dy. Biz hem bu bäs­le­şi­ge gat­na­şyp, bü­rünç me­dal eýe­län Türk­men döw­let çe­per­çi­lik aka­de­mi­ýa­sy­nyň 1-nji ýyl ta­ly­by Kow­sär AB­BA­SO­WA bi­len söh­bet­deş bol­duk. Nak­gaş­çy­lyk bi­len bir ha­tar­da spor­tuň ýaý aty­jy­lyk gör­nü­şi­niň ba­şar­jaň ussady iki sun­ga­ty ut­gaş­dyr­ma­gy­nyň se­bä­bi­ni so­ra­ny­myz­da şeý­le gür­rüň ber­di.

Arkadagly ýurduň geljegi ýaşlar

Döwletli döwranlylygyň, bagta hemdem rysgal-bereketliligiň tarypy bolup ýaňlanýan makalamyň başyny biz — ýaşlaryň ýüregimizde gaýnap joşýan beýik maksatlarymyza ýetmekde, ylymly-bilimli, giň gözýetimli, dünýä tehnikalaryndan baş çykarýan kämil adamlar bolup ýetişmegimizde çäksiz uly aladalar edýän Arkadagly Serdarymyza bolan ýürek buýsanjymyz bilen başlamakçy. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe döwlet Baştutanymyzyň başlangyçlary esasynda ýaşlaryň durmuş üpjünçiligini kepillendirýän milli kanunçylyk ulgamy döredildi. «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edilip, ýurdumyzda ýaşlary döwlet tarapyndan goldamak babatynda utgaşykly işler ýola goýuldy. Şunuň bilen baglylykda, häzir ýaşlar döwlet, häkimiýet, dolandyryş edaralarynda, ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda milli hem-de döwlet maksatnamalarymyzyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi ugrunda netijeli zähmet çekýärler. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VII gurultaýynda çykyş edip, örän ähmiýetli we anyk wezipeleriň toplumyny, jemgyýetçilik birleşiginiň ýaşlar barada, milli ösüş strategiýalary babatda ýerine ýetirmeli esasy işiniň ugurlaryny kesgitledi. Şolaryň hatarynda ýaşlaryň hukuk we durmuş taýdan goraglylygyny üpjün etmek, ýaş nesilleriň arasynda milli däp-dessurlary, ruhy-ahlak, medeni gymmatlyklary, sagdyn durmuş ýörelgele

Bilim - bagta tarap aýdyň ýol

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe tarypy dünýä ýaňlanýan, raýatlarynyň sarpasy perişdä deňelýän Ata Watanymyzyň şan-şöhraty dünýä ýaýylyp, halkymyzyň mertebesi has-da belende göterilýär. Sabalarymyzy bagtyýar çagalaryň gülküsi, mährem eneleriň hüwdüsi, ak sakgally gojalaryň pähimi garşy alýar. Arkadagly zamanamyzda ýaşlaryň netijeli okamagy, göwnejaý bilim almaklary üçin ähli şertler döredilendir. Bilim ulgamyndaky gazanylan üstünlikler bolsa ähli ugurlardaky ösüşleriň we özgerişlikleriň hamyrmaýasydyr. Berkararlyk eýýamynyň bagtyýar hem-de abadan günleriniň kerwenini çekip barýan Ata Watanymyz bu günki gün belent ösüşleriň aýdyň ýoluna düşdi. Hormatly Prezidentimiziň peşgeş beren Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň günsaýyn ösýän durmuşy, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň, syýasatynyň oňyn özgertmeleri, saglyga, medeniýete berilýän üns adamlaryň bagtyýar we eşretli durmuşda ýaşaýandygyndan habar berýär. Milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda ählitaraplaýyn ösýän Watanymyz bu gün ylym-bilim ýolunda hem täze şöhle saçýan ösüşleriň, özgerişleriň gujagynda ýaşaýar. Şeýle ajaýyp zamanada ýaşap, ylmyň täze gazananlaryny öwrenmek we olardan doly baş alyp çykmak üçin köp okamaly, şeýle-de dünýäniň dürli dillerini düýpli öwrenmeli.

Bilim — rowaçlyklaryň sakasy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ylym-bilim ulgamy uly ösüşleri başdan geçirýär. Şonuň netijesinde ösüp gelýän ýaş nesli ylym-bilime höweslendirmek, bu ugurda giň möçberli özgertmeleri durmuşa geçirmek döwlet syýasatynyň üns berilýän esasy ugurlarynyň biridir. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýaş nesliň ylmy gözleglere, ylmy işlere heniz mekdep okuwçysy döwründen başlamagy üçin ähli mümkinçilikleriň döredilmegi bizi — ýaşlary örän begendirýär, buýsandyrýar. Kalby hyjuwly ýaş oglan-gyzlar ylmyň adamzadyň durmuşynda möhüm orun eýeleýändigine oňat düşünýärler, onuň ajaýyp zamanamyzda ähli özgerişleriň özeninde durýandygyna aýdyň göz ýetirýärler. Bu bolsa ýaşlary ylma has-da höweslendirýär, oýlap tapyşlara ruhlandyrýar. Biziň mekdebimiziň okuwçylary hem dürli bäsleşiklere, çärelere yzygiderli gatnaşyp, ukyp-başarnyklaryny ýüze çykarýarlar, zehinlerini taplaýarlar.

Ylymly ýaşlar — döwrüň daýanjy

Ylym-bilim zehini daş ýarýan ýaşlar tarapyndan özleşdirilende üýtgeşik röwüşde ýalkym saçýar. Şeýle ynsanlaryň ylmy işleri-de diňe şol bir millete ýa-da halka tanyş bolman, eýsem, ol öňe ymtylmalaryň gerimi bütin äleme ýaýraýar. Ynha, biziň jemgyýetimizde hem öz täze ylmy gözlegleri bilen adygýan ýaşlaryň kemala gelýändigi olaryň geljekde ylym-bilimi belent menzillere ýetirjekdiklerine ynamy artdyrýar. Heniz ýaşdygyna garamazdan, ýurdumyzda dünýä dillerini özleşdirip, bu ugurda ylmy derňewleri, täsirli başlangyçlary bilen özüni tanadan zehinli ýaşlaryň biri-de Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň öwreniji mugallymy Parahat Koldaşowadyr. Mundan bary-ýogy 3 ýyl ozal Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetini tamamlap, institutyň roman-german dilleri we edebiýaty, olary okatmagyň usulyýeti kafedrasynda işe başlan Parahat eýýäm ilkinji iş günlerinden erjelligi bilen bu ylym ojagynyň professor-mugallymlarynyň ünsüni özüne çekdi. Şonda ylym dünýäsine ýaňy giren mugallym gyzy şol kafedranyň dosenti, filologiýa ylymlarynyň doktory Narbibiş Şammaýewa özüne şägirtlige aldy. Sebäbi öňem ýaşlaryň birnäçesini ylymlar dünýäsine ýollan halypa dil bilimini ösdürmek üçin Parahatda ýeterlik ukybyň, zehiniň bardygyny duýan bolmaly.

Ýaş oýlaptapyjylaryň üstünlikleri

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň geljegi bolan ýaşlaryň bilimli, sowatly, giň dünýägaraýyşly bolup ýetişmekleri üçin uly aladalar edýär. Şonuň esasynda ýurdumyzda tehnologiýalardan oňat baş çykarýan hünärmenleriň neslini kemala getirmek üçin düýpli işler amala aşyrylýar. Munuň özi ýurdumyzyň ösüşine goşant goşjak ýaşlaryň kämil hünärmenler bolmalydyklaryny, tehnologiýalara oňat düşünmelidiklerini we döwrebap işleri alyp barmalydyklaryny aýdyň görkezýär. Ýakynda «Dana» bilim merkezi we Aşgabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 87-nji orta mekdebi tarapyndan «Sanly ulgam bilen döredýäris, gurýarys — «Halkyň Arkadagly zamanasynda» diýen şygar astynda ýurdumyzyň mekdeplerinde bilim alýan okuwçylaryň arasynda robot enjamlaryny taýýarlamak boýunça bäsleşik geçirildi. Bu bäsleşikde Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby-deňiz mekdebiniň 10-njy synp harby okuwçysy Dawut Myradow 2-nji, şol synpdan Daýanç Soltanow, Begenç Ketäýew, Muhammet Garataganow, 11-nji synp harby okuwçysy Rüstem Meredow dagy 3-nji orunlara mynasyp bolmagy başardylar. Ýeňijiler Hormat hatlary hem-de ýadygärlik sowgatlary bilen sylaglandylar. Harby okuwçylarymyzy bu ýeňişleri bilen tüýs ýüregimizden gutlap, olara mundan beýläk hem tehnologiýalaryň dünýäsinde uly üstünlikleri arzuw edýäris!

Bilimli nesil — kuwwatly Watan

Okuw-görkezme esbaplarynyň ähmiýeti Okuw maksatnamasyny okuwçylaryň doly we ýatda galyjy derejede özleşdirmegini gazanmakda okuw-görkezme esbaplary möhüm ähmiýete eýedir. Halyçyny dokma daraksyz göz öňüne getirip bolmaýşy ýaly, mugallymy hem okuw-görkezme esbapsyz göz öňüne getirmek mümkin däl. Ol her bir sapagyň baş maksadyna ýetmekde mugallymyň, şol bir wagtyň özünde okuwçynyň hem iň ýakyn kömekçisidir. Galyberse-de, synp otagynyň diwarlarynda ýa-da okuwçylaryň gözýeterinde ýerleşdirilen okuw-görkezme esbaplary hatda arakesme wagtynda-da “işlemegini” dowam etdirýär. Şonuň üçin hem synp otagynda ýerleşdirilýän okuw-görkezme esbaplarynyň her biriniň many-mazmunyna we öwredijilik ähmiýetine aýratyn üns berilmeli. Olara synp otagyny bezemek üçin ulanylýan diwarlyk hökmünde garamak ýalňyş bolar.

Milli oýunlaryň ähmiýeti

Täze taryhy döwrümizde bilim ulgamynyň ähli basgançaklary üçin döwrebap okuw maksatnamalarydyr meýilnamalary düzülip, okuw gollanmalary we kitaplary taýýarlanyldy. Çagalar baglarynyň, orta mekdepleriň multimedia tehnologiýalary bilen yzygiderli üpjün edilmegi esasynda okatmagyň interaktiw usuly işjeň ornaşdyryldy. Garaşsyz döwletimizde körpe nesliň ählitaraplaýyn sazlaşykly ösmegi ugrunda durmuşa geçirilýän işlerden ruhlanan çagalar baglarynyň terbiýeçileri has döredijilikli işleýärler. Şonuň bilen bir hatarda, olar körpeleriň milli oýunlarymyza bolan höwesini ýokarlandyrmakda mynasyp tagalla edýärler.

Hyzmatdaşlygyň möhüm ugry

Türkmenistan döwletimiz bu gün dünýä ýurtlary bilen netijeli hyzmatdaşlyk alyp barýar. Türkmen ýaşlarynyň daşary ýurt dillerini kämil derejede bilmekleri üçin döwlet tarapyndan zerur şertler döredilýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Gahryman Arkadagymyz ýakynda Russiýa Federasiýasyna amala aşyran resmi saparynyň çäklerinde geçirilen duşuşyklarda ýaşlar meselesi, dostlukly türkmen-rus gatnaşyklaryny pugtalandyrmak wezipeleri barada aýratyn belledi. Türkmenistanyň we Russiýanyň ylmy edaralarynyň arasynda ysnyşykly gatnaşyklar ýola goýlup, netijeli ösdürilýär. Häzirki wagtda Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde ýurdumyzdan 30 müňe golaý talyp bilim alýar.