"Türkmenistan Sport" Halkara žurnalynyň elektron goşundysy

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, B.Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly 54
Telefon belgileri: 22-81-38

Habarlar

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy

Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let ha­ryt-çig mal bir­ža­sy­nyň ge­çen hep­de­dä­ki söw­da­laryn­da ge­le­şik­le­riň 13-si ha­sa­ba alyn­dy. Da­şa­ry ýurt wal­ýu­ta­sy­na Tür­ki­ýeden, Ow­ga­nys­tan­dan, Öz­be­gis­tan­dan, Gru­zi­ýadan we BAE-den ge­len te­le­ke­çi­ler «Türk­men­gaz» döwlet konserninde öndürilen tehniki kükürdi, «Türk­men­ne­bit» döw­let kon­ser­ni­niň kär­ha­na­larynda öndürilen gidro usulda arassalanan dizel ýan­gy­jy­ny, ne­bit bi­tu­my­ny we awia­ke­ro­si­ni sa­tyn al­dy­lar. Şeý­le-de, Dok­ma se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi­niň dok­ma top­lum­la­ryn­da ön­dü­ri­len dür­li reňk­ler­däki we dür­li öl­çeg­ler­dä­ki düz bo­ýa­lan, žak­kard sütük­li önüm­ler hem-de Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat we gur­lu­şyk mi­nistr­li­gi­niň kär­ha­na­la­ryn­da ön­düri­len port­land se­men­ti sa­tyl­dy. Ge­le­şik­le­riň je­mi ba­ha­sy ABŞ-nyň 18 mil­li­on 454 müň 375 dol­la­ry­na deň bol­dy. Ma­nat se­riş­de­si­ne Tür­ki­ýe­den ge­len işe­wür­ler Dok­ma se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi­niň dok­ma top­lum­laryn­da ön­dü­ri­len, je­mi ba­ha­sy 780 müň ma­nat­lyk nah ýüp­lü­gi­ni sa­tyn al­dy­lar

Türkiýeden Özbegistana barýan ilkinji ýük otlusy Türkmenistanyň çäginden geçdi

40 wagondan ybarat ýük otlusy Türkiýäniň, Eýranyň we Türkmenistanyň çäginden geçip, Özbegistana geldi diýip, Özbegistanyň Milli habarlar gullugy habar berýär. Habarda wagonlara hojalyk enjamlarynyň (sowadyjy enjamlar) ýüklenendigi aýdylýar. Otly Türkiýe — Eýran — Türkmenistan — Özbegistan ugrundaky ilkinji ýük otlusydyr. Häzirki wagtda bu ugur boýunça 250-den gowrak wagon ugratmak meýilleşdirilýär.

Buýsandyryjy zähmet üstünligi

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Körpeje buraw işleri müdirliginiň edermen-zähmetsöýer burawlaýjylary öz öňlerinde goýlan belent maksatlara ýetmek ugrunda egin-egne berip, agzybir zähmet çekýärler. Häzirki wagtda müdirligiň burawlaýjylary tarapyndan Günorta Uzynada, Uzynada, Altyguýy, Guýjyk ýaly nebitgazly ýataklarda gözleg-barlag we ulanyş maksatly guýularda burawlaýyş işleri giň gerimde alnyp barylýar. Eziz Diýarymyzyň nebitgazly känlerinde ýerasty gatlaklardaky çig mallarynyň önümli gatlaklaryny gözläp tapmakda hem-de ýokary hilli özleşdirip, önümçilige tabşyrmakda işleriň esasy bölegi burawlaýjylaryň paýyna düşýär. Burawlaýjy toparyna ýolbaşçylyk edýän ussat, «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna» ýubileý medalynyň eýesi Tagangeldi Amanow tarapyndan Uzynada meýdançasyndaky 71-nji ulanyş maksatly guýusyndan taslama çuňlugy 6750 metr bolan guýynyň 6690-6696 metr çuňlugyndan uly möçberde gaz-kondensat senagat akymy alnyp, önümçilige ulanyşa tabşyryldy. Bu gazanylan belent sepgit Uzynada meýdançasynyň senagat akymy bolan çig mallara baýdygyny ýene bir gezek subut etmek bilen, müdirligiň zähmetsöýer burawlaýjylarynyň arasynda buýsanja beslenen şatlyga öwrüldi.

«Galkynyşda» ýene-de bir guýy önümçilige girizildi

Ýurdumyzda giňden toýlanyljak goşa baýramçylygyň — Halkara Bitaraplyk gününiň hem-de Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň gününiň öň ýanynda gaz gorunyň möçberi boýunça dünýäde öňdäki orunlaryň birini eýeleýän «Galkynyş» gaz känindäki 60-njy ulanyş guýusy agyz ýakasynyň gurluşyk-gurnama işleri üstünlikli ýerine ýetirilip, önümçilige girizildi. Gahryman Arkadagymyz geçen ýylyň awgust aýynda Mary welaýatyna iş saparynyň dowamynda «Galkynyş» gaz käninde bolup, bu ýerdäki aýratyn çylşyrymly häsiýeti bilen tapawutlanýan täze ulanyş guýularynyň üçüsiniň gurluşygyna ak pata berdi. Guýulary burawlamak «Türkmengaz» döwlet konserni bilen Hytaý Halk Respublikasynyň nebitgaz korporasiýasynyň CNPC kompaniýasynyň arasynda baglaşylan şertnama esasynda hytaýly hünärmenlere ynanyldy.

Hem gymmatly, hem islegli baýlyk

(Başlangyjy gazetiň geçen sanynda) Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň «Türkmendermansenagat» birleşiginiň Bereket şäherindäki Ýod önümçiligi kärhanasy bu gün tutuş sebitde giňden tanalýar. Türkmen himiýaçylarynyň öndürýän tehniki ýoduny esasy çig mal hökmünde peýdalanýan bu kärhananyň ýyllyk kuwwatlylygy ýodly taýajyklaryň 250 millionyny, ýodly galamlaryň 50 million sanysyny hem-de diş serişdeleriniň 500 müňüsini öndürmeklige niýetlenilendir. Kärhana bu gün öz öňünde goýlan wezipelere abraý bilen hötde gelýär. Ýeri gelende aýtsak, «Bereket» ýod önümçiligi kärhanasynda dünýä hil ülňülerine laýyklykda taýýarlanylýan ekologiýa babatda arassa serişdeler stasionar bejeriş edaralarynda hem-de gaýragoýulmasyz lukmançylykda, şonuň ýaly-da, ýola çykylyp işlenilende juda amatlylygy hem-de netijeliligi bilen tapawutlanýar.

Gaz akdyryjylaryň şanly ýyly üstünlige beslemekde mynasyp paýy bar

Gaz senagatynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazakdyryş» birleşigi tebigy gaz çykaryjy kärhanalardan alynýan «mawy ýangyjy» ýokary basyşly gaz geçirijiler arkaly ähli welaýatlarymyza we Aşgabat şäherine akdyrmakda möhüm wezipäni amala aşyrýar. Häzirki wagtda tebigy gaz bilen Ahal welaýatyny we Aşgabat şäherini «Türkmengazakdyryş» birleşigi, Balkan, Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlaryny birleşigiň düzümleri bolan, degişlilikde, «Günbatargazakdyryş», «Daşoguzgazakdyryş», «Gündogargazakdyryş» müdirlikleri bökdençsiz üpjün edýär. Birleşigiň işgärleri, hünärmenleri müňlerçe kilometr ýokary basyşly gaz geçirijileriň, olaryň ugrundaky gaz gysyjy, gaz paýlaýjy desgalaryň we beýleki köp sanly beketleriň ygtybarly, bökdençsiz, saz we üznüksiz işlemegini gazanýarlar. Güýz-gyş pasyllarynda olaryň işiniň jogapkärliligi hasam artýar. Bilşimiz ýaly, bu möwsümlerde tebigy gazyň sarp edilişi ýokarydyr. Hut şol sebäpli hem bökdençlik ýüze çykmaz ýaly, wagtly-wagtynda abatlaýyş işleri geçirilýär. Hatardan çykan enjamlar bejerilýär ýa-da çalşyrylýar. Gaz geçirijileriň, elektrohimiki gorag gullugynyň, gözegçilik-ölçeg enjamlarynyň we beýleki ululy-kiçili desgalaryň hemişe saz işlemegi birleşikde ýokary depgini saklamaga mümkinçilik berýär.

Türkmenistan halkara gatnawlarynda Konteýner otlulary hakynda ylalaşyga goşular

Türkmenistan halkara gatnawlarynda konteýnerli otlularyň düzüminde konteýnerleri daşamak hakynda ylalaşyga goşulmagy maksat edinýär. Bu barada Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory Mämmethan Çakyýew anna güni  hökümetiň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde habar berdi. Onuň sözlerine görä, “Türkmendemirýollary” agentligi tarapyndan onuň düzümleýin bölüminiň – “Demir ýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Türkmenistanyň üstünden geçýän halkara ulag geçelgelerini ösdürmek, ýurduň çäklerinden konteýnerleriň daşalyşynyň möçberini artdyrmak, şeýle hem has oňaýly nyrhlary we logistika ulgamlaryny döretmek maksady bilen, ýokarda agzalan ylalaşyga goşulmagyň mümkinçilikleri öwrenildi.

Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 13-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň we Owganystanyň telekeçileri “Türkmennebit” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen uçar kerosinini, gidrousulda arassalanan dizel ýangyjyny, nebit ýol bitumyny, Türkiýäniň we Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri “Türkmengaz” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen tehniki kükürdi satyn aldylar.

Ba­ha ul­ga­my­nyň kä­mil nus­ga­sy

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde adam hakyndaky alada hiç wagt ünsden düşürilmeýär. Halkyň ýaşaýyş derejesiniň, hal-ýagdaýynyň gün-günden gowulanmagy bolsa onuň aýdyň mysalydyr. Esasy Kanunymyzda hem: «Türkmenistanda jemgyýetiň we döwletiň iň gymmatly hazynasy adamdyr» diýip bellenilýär. Hut şondan ugur alnyp, ýurdumyzda zähmetsöýer halkyň abadan ýaşamagyna, şahsyýetiň hemmetaraplaýyn ösmegine gönükdirilen döwlet syýasaty alnyp barylýar. Şonuň netijesinde bolsa Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ähli ugurlarda belent sepgitlere ýetilýän zamana öwrülýär. Bazar gatnaşyklarynyň ösmegi bilen durmuşa geçirilýän ykdysady özgertmeler durmuş üpjünçiliginiň ýokarlandyrylmagyny göz öňünde tutýar. Hormatly Prezidentimiz tarapyndan alnyp barylýan ykdysady syýasat diňe bir ýurdumyzyň ykdysady, önümçilik kuwwatyny artdyrman, eýsem durnukly baha ulgamyny üpjün etmeklige hem mümkinçilik berýär. Baha ulgamynyň esasy şahalarynyň biri bolan baha kesmek işi hem Türkmenistanyň durnukly ykdysady ösüşini üpjün etmeklige özüniň oňaýly täsirini ýetirýär. Baha kesmek işi Esasy Kanunymyzda, «Baha kesmek işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda, şeýle hem Türkmenistanyň baha kesmek işiniň çygryndaky beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynda öz beýanyny tapýar. Baha kesmek işi ýurdumyzda baha ulgamynyň kämil nusga eýe bolmagyna

Demirgazyk-Günorta ulag geçelgesi boýunça ýük daşamalara ýeňillikli nyrhnamalar giriziler

Demirgazyk-Günorta halkara ulag geçelgesiniň gündogar şahasyndan amala aşyrylýan demir ýol ýük daşamalary üçin 2023-nji ýyldan başlap ýeňillikli nyrhnamalar giriziler. Bu barada Russiýanyň demirýollary (RŽD) AGPJ-niň Baş direktorynyň orunbasary Sergeý Pawlowyň TRANSTEC halkara ulag forumynyň umumy mejlisinde aýdanlaryna salgylanyp, TASS agentligi sişenbe güni habar berdi. RŽD-niň Baş direktorynyň orunbasary häzirki wagtda ähli gullugyň üznüksizligini üpjün etmek üçin Gazagystanyň, Türkmenistanyň we Eýranyň wekilleri bilen yzygiderli iş alnyp barylýandygyny aýtdy. Şeýle hem Sergeý Pawlow Gazagystanyň, Türkmenistanyň we Eýranyň wekilleri bilen geljek ýyldan başlap bu ugur boýunça demir ýol ýük daşaýjylaryň nyrhnamalary ulanmaklary üçin ýeňillikli nyrhnamalar boýunça ylalaşyklary gazanandyklaryny mälim etdi.

Türkmenistan «Demirgazyk-Günorta» halkara geçelgesinde ýükleriň üstaşyr geçirilişini aýda 17 otly düzümine çenli artdyrmagy meýilleşdirýär

«Demirgazyk-Günorta» geçelgesiniň (Gazagystan-Türkmenistan-Eýran) gündogar şahasyndaky yzygiderli ýük daşaýan otlylarynyň sanynyň aýda 17 otly düzümine çenli artdyrylmagy meýilleşdirilýär. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky söwda wekili Aleksandr Ýelizarowa salgylanyp, TASS agentligi habar berýär. «Şu ýylyň noýabr aýynyň başynda «RŽD» paýdarlar jemgyýeti we «RŽD Logistika» kompaniýasynyň işgärleri bilen 31 sany konteýnerden ybarat bolan ilkinji otlyny şu ýylyň noýabr aýynyň başynda Eýran bilen serhetdäki Sarahsda dabaraly garşy aldyk. Aýda yzygiderli ýagdaýda jemi 17 otlynyň hereket etmegi wezipe edilip goýuldy, ol hem ýerine ýetiriler. Indi dekabr aýynda ýene bir otly düzümine garaşýarys. Emma indiki ýyldan başlap, aýda 17 otlynyň hereket etmegini ýola goýmak işlerini amala aşyrarys» - diýip, Ýelizarow nygtady.

Döwlet býujeti: baş maksat — halkyň abadan durmuşy

23-nji noýabrda «Watan» habarlar gepleşiginde berlen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisini synlap, «Döwlet adam üçindir!» diýen ynsanperwer ýörelgäniň ýurdumyzda üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň ýene-de bir ýola aýdyň şaýady bolduk. Mejlise Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow başlyklyk edip: «Biziň alyp barýan ähli işlerimiz eziz Watanymyzy ösdürmäge, mähriban halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilendir» diýip jaýdar belledi. Bu bolsa demokratik ýörelgeleriň dabaralanýan ýurdunda, hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda öňde goýlan belent maksatlaryň we amala aşyrylýan özgertmeleriň her biriniň diňe halkyň bähbidini nazarlaýandygyny alamatlandyrýan hakykatdyr. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň giňişleýin düzümde geçirilen mejlisiniň gün tertibinde esasy ara alnyp maslahatlaşylan mesele «Türkmenistanyň 2023-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda» Kanuny boldy. Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, ata Watanymyzyň ösüşiniň täze tapgyry bolan Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Diýarymyzy durmuş-ykdysady taýdan ählitaraplaýyn ösdürmekde Döwlet býujetiniň orny örän uludyr. Halk Maslahatynyň Başlygy bu babatda pikirini beýan edip, ýurdumyzyň baş maliýe meýilnamasyny kabul etmezden öň býujetiň esasy maddalaryny ýene-de bir gezek düýpli seljermegiň we döwrüň talaplaryna kybap

Gündogar sebitiň kuwwatly desgasy

Amyderýanyň sag kenary soňky döwürde çalt depginlerde ösýär. Hojambaz etrabyndaky «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çäginde nebitdir gazyň täze-täze gorlarynyň üsti açylyp, bu ýerde gazy arassalaýjy we gysyjy desgalar gurulsa, Köýtendag etrabynda dag magdanlaryny gaýtadan işleýän hem-de magdan däl daşlardan gurluşyk pudagy üçin zerur bolan önümleri öndürýän senagat kärhanalary işe girizildi. Elbetde, bu pudagyň mundan beýläkki ösüşini gazanmak üçin, onuň elektrik energiýasy bilen kadaly üpjünçiligi gazanyldy. Şu maksat bilen derýanyň sag kenarynda, Köýtendag etrabynyň çäginde täze, kuwwatly elektrik stansiýasy gysga wagtda gurlup, 2016-njy ýylyň iýulynda işe girizildi. “Watan” diýlip atlandyrylan, ýyllyk kuwwaty 254 megawatt bolan döwlet elektrik stansiýasy okgunly ösýän Lebap welaýatyny elektrik energiýasy bilen ygtybarly üpjün etmekde möhüm ähmiýete eýedir. Ol diňe bir sag kenara däl, eýsem, çep kenardaky ilatly ýerlere, kärhanalara, desgalara hem öz öndürýän elektrik toguny iberip başlady. Sebäbi çep we sag kenardaky asma elektrik ulgamynyň halkalaýyn usulda birleşdirilip, bitewi ulgama öwrülmegi iki kenarda hem elektrik energiýasynyň üznüksiz ýagdaýda bolmagyny üpjün etdi. Bu elektrik stansiýasy Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe-de ýurdumyzyň gündogar sebitinde gurlan we gurulýan senagat kärhanalarynyň önümçilik kuwwatynyň artmagy üçin zerur şertle

Durmuş syýasatynda ynsanperwer ýörelgeler

Gahryman Arkadagymyzyň beýik başlangyçlaryny mynasyp dowam etdirýän Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda adam hakda alada ýurdumyzda alnyp barylýan durmuş ugurly döwlet syýasatynyň baş ugrudyr. Munuň özi ähli ulgamlarda, ilkinji nobatda, halkyň bähbidine gönükdirilip amala aşyrylýan beýik işlerde, döwletli tutumlarda, Gahryman Arkadagymyzyň nusgalyk göreldesi bilen berk eýerilýän we jemgyýetimiziň agzybirligini has-da pugtalandyrýan ynsanperwer ýörelgelerde aýdyň ýüze çykýar. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň 23-nji noýabrda geçirilen mejlisinde Gahryman Arkadagymyz adamlar hakynda alada etmek üçin bizde ähli mümkinçilikleriň bardygyny, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň netijesinde munuň üçin serişdeleriň hem ýeterlikdigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, geljek ýylyň Döwlet býujetinde zähmet haklaryny, pensiýalary, döwlet kömek pullaryny, talyp we diňleýji haklaryny ýokarlandyrmak baradaky soraga ýene-de bir gezek seretmek, ilatyň durmuş taýdan goraglylygy, iş orunlary, ýaşaýyş jaýlary bilen üpjünçiligi, beýleki meseleler babatda öňe sürlen teklipler ýurdumyzda «Döwlet adam üçindir!», «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen ynsanperwer şygarlar esasynda durmuş ugurly döwlet syýasatyna möhüm ähmiýet berilýändiginiň nobatdaky aýdyň mysaly boldy. Ýurdumyz durmuş-ykdysady ösüş babatda dünýäniň ýokary depgin

«Döwlet diňe halky bilen döwletdir!»

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzy mundan beýläk-de durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, ösüşiň milli, pudaklaýyn we sebit maksatnamalaryny üstünlikli durmuşa geçirmek möhüm wezipeleriň hatarynda durýar. Munuň üçin ýurdumyz boýunça makroykdysady görkezijiler yzygiderli seljerilýär, geljek döwür üçin anyk maksatnamalar düzülýär. Bu işler Döwlet býujeti bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. 23-nji noýabrda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisiniň tutuşlygyna «Türkmenistanyň 2023-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda» Kanuny ara alyp maslahatlaşmaga bagyşlanmagy bolsa bu hukuk resminamasynyň kabul edilmeginden ozal, býujetiň esasy maddalaryny ýene-de bir gezek düýpli seljermegiň we olary döwrüň talaplaryna laýyk getirmegiň zerurlygy bilen şertlendirilendir. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen ýurdumyzda býujet işini kämilleşdirmek boýunça döwlet topary döredildi. Mundan başga-da, Türkmenistanda 2022 — 2028-nji ýyllar aralygynda býujet ulgamynda özgertmeleri geçirmek boýunça çäreleriň Meýilnamasy tassyklanyldy. Şol resminamalaryň esasynda ýurdumyzyň baş maliýe meýilnamasyny — 2023-nji ýyl üçin Döwlet býujetini işläp taýýarlamak boýunça kesgitli çäreler geçirildi. Ýöne ony taýýarlamak boýunça ýeterlik işler geçirildimi? Mi

Obalarda döwrüň kaşaň keşbi bar

Gojaman Amyderýanyň kenaryny etekläp oturan gadymy obalarymyzyň hersi özüniň özboluşly aýratynlygy bilen meşhurdyr. Olaryň käbiri beýik şahsyýetleri bilen tanalsa, ýene-de biri tebigy ýadygärlikleri, beýleki biri bolsa baý taryhy bilen bellidir. Ýöne islendik obanyň hem, ilkinji nobatda, öz zähmet adamlary bilen adygýandygyny-da aýtmak gerek. Çärjew etrabynyň Kölaryk geňeşliginiň obalary-da ynsan zähmetiniň netijesinde gözel görke gelýär. Geňeşligiň döwrüň belent ruhuna beslenen obalarynyň hersiniň soňky ýyllarda özgeren durmuşy barada aýratyn söhbet edere-de näçe diýseň gürrüň bar. Obalaryň tekiz we giň köçelerinden ýöräp barşyňa oba durmuşynyň gözellikleri ünsüňi özüne çekýär. Hojalyklaryň her biriniň döwletlilikden, rysgal-bereketden, agzybirlikden, bagtdan paýlydyklaryny aňmak kyn däl. Oba durmuşynyň göze gelüwliligi, abadançylygy bilen gyzyklanyp, biz Geňeşligiň arçyny Jora Bazarow bilen gürrüňdeş bolduk. Ol:

Aladamyz ýerine düşýär

Biziň pagta egriji kärhanamyz iň öňdebaryjy tehnologiýalar bilen üpjün edilen önümçilikleriň biridir. Ol Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň ykdysadyýetini ösdürmek, özümizde öndürilýän çig mallary gaýtadan işläp, dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyply ýokary hilli önümleri öndürmek ugrunda edýän aladalarynyň netijesinde ulanylmaga berlipdi. Onda dünýäniň meşhur kompaniýalarynyň önümi bolan enjamlaryň oturdylmagy bu meseläniň oňyn çözülmegine şert döretdi. Meýilnamalaryň üstünlikli berjaý edilmegi, taýýar önümiň ulanyjylara bökdençsiz iberilip durulmagy munuň şeýlediginiň subutnamasydyr. Olar geçen on bir aýynyň meýilnamasyny hem artygy bilen ýerine ýetirdiler. Netijede geçen döwürde 7229 tonna ýakyn ýüplük öndürildi. Kärhanamyzyň ýokary hilli ýüplükleri diňe bir içerki ulanyjylara däl, eýsem, daşary ýurtlara hem eksport edilýär. Türkiýäniň we Birleşen Arap Emirlikleriniň işewürleri indi köp ýyldan bäri fabrigimiziň önümi bolan ýüplükleri uly isleg bilen satyn alýarlar. Kärhanamyzda 590-a golaý adam işleýär. Olaryň 330-dan gowragy bolsa zenanlardyr. Şeýle bolansoň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň iş meýilnamasynda olaryň zähmet we durmuş hukuklaryny goraýan çäreleri aýratyn göz öňünde tutýarys. Fabrigimizde işler üç iş çalşygynda alnyp barylýar. Her iş çalşygynda işgärler bir gezek gyzgyn nahar, çaý, süýt önümleri bilen mugt üpjün edilýär. Işgärleri işe getirmek we işden ö

Bol suwuň aladasy

Gözbaşyny Amyderýanyň bol suwundan alýan Garagum derýasy Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň obadyr şäherleriniň ýaşaýjylaryny, ekerançylyk meýdanlaryny, bag-bakjalaryny we başga-da derwaýys ýerlerini suw bilen üpjün edýär. Onuň ugrundan ýerleşýän bu ulgamyň edara-kärhanalarynyň hünärmenleri we zähmetsöýer işçileri giň göwrümli suwuň akymyna, kenarlaryň abatlygyna berk gözegçilik edýärler. Şeýle hem olar hananyň ýalpaklan ýerlerinde läbik sorujylar arkaly gazuw işlerini berjaý edýärler. Kenarlaryň ýanaşyk ýerlerini bagy-bossanlyga öwürýärler. Derýa ulgamynyň işjeň adamlary gerekli tehnikalary daşary ýurtlardan alyp berýändigi üçin Arkadagly Serdarymyza egsilmez alkyş sözlerini aýdýarlar. Bu gurama Garagum derýasynyň akym ugrunyň gazuw işlerini alyp barmakda abraýly işleýän kärhanalaryň biridir. Oňa tejribeli ýolbaşçy Atajan Ilamanow başlyklyk edýär. Kärhananyň hünärmenleri hem-de işçileri özlerine ynanylan işleri artygy bilen ýerine ýetirýärler. Olar läbik sorujylaryň hemişe gurat işlemegini gazanýarlar. Bu tehnikalar ýag-ýangyç, şeýle hem gerekli enjamlar bilen iş üstünde üpjün edilýär.

Ykdysady ösüşiň ýoly bilen

Goraglylygyň kepili Hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary esasynda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşini üpjün etmäge we çaltlandyrmaga gönükdirilen ykdysady özgertmeler amala aşyrylýar. Ýurdumyzyň ykdysadyýetini ösdürmekde döwlet we hususy telekeçiler ysnyşykly iş alyp barýarlar.

Tebigy gaz — baýlygymyz

Jogapkärli möwsümiň talaby Ajap eýýamymyzda tebigy gazyň eşreti halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň ýokarlanmagynda uly ähmiýete eýedir. Ýöne tebigy gazdan howpsuz we tygşytly peýdalanmak hemişe derwaýys meseleligine galýar.