"Türkmenistan Sport" Halkara žurnalynyň elektron goşundysy

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, B.Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly 54
Telefon belgileri: 22-81-38

Habarlar

Kenarynda Awazaň aýdym-sazy zamanaň

Gadymy türkmen topragynda syýahatçylygyň dürli ugurlary boýunça ünsüňi çekýän, ýatdan çykmajak täsir galdyrýan künjekler näçe diýseň bar. Şolaryň biri hem gojaman Hazaryň boýundaky «Awaza» milli syýahatçylyk zolagydyr. Awazada tebigatyň hem ynsan aňynyň emele getiren täsinlikleri sazlaşýar. Ol bu gün ýurdumyzyň Garaşsyzlyk ýyllarynda dörän, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň iň gözel ýerleriniň biridir. Hazaryň türkmen kenarynda bina bolan Awaza keýpiçaglyk döredýän, ynsanlaryň ömrüniň uzamagyna täsir edýän ajaýyplyklary özünde jemleýän mekandyr. «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň keşbi özüniň owadanlygy bilen görenleri haýran galdyrýan bolsa, onuň şypa beriji howasynyň saglygy berkitmekde, hatda käbir keselleri bejermekde täsiri uludyr. Jöwzaly tomus günleriniň eýýäm yzdalygyna garamazdan, şu günlerde-de gojaman Hazaryň kenary köp adamly. Aýratyn hem, daň-säherlerde, Günüň ýaşyp barýan çaglarynda Hazaryň boýunda gezelenç edip ýörenleri görüp, bu ýere dynç almaga, saglygyny berkitmäge gelýänleriň köpdügine göz ýetirýärsiň. Ol ýylyň bütin dowamynda myhmanlary kabul edýär. Bu babatda Awazada zerur şertleriň ählisi döredilendir. Howasy melhem, jana şypa bolan Awaza häzirki wagtda dünýäde iň ady belli künjekleriň biridir. Bu ýerde örän gysga taryhy döwür içinde kaşaň myhmanhanalar, häzirki zaman talaplaryna laýyk gelýän sagaldyş, dynç alyş merkezleri gurlup, halkyň hyzmatyna beril

Abuna — 2023

«Watan» gazetiniň hormatly okyjylary! 2023-nji ýylyň birinji ýarymy üçin ýurdumyzyň gazet-žurnallarynyň, şol sanda «Watan» gazetiniň elektron görnüşine abuna ýazylyşygynyň dowam edýändigini size habar berýäris.

Ugradylmadyk hatyň jogaby (Oýlanma)

Göwnüme bolmasa, bu gije öňkülerden has uzan ýaly. Bilýän: «Bu tebigatyň kanuny» diýjeksiň, ýöne bu diňe bir tebigatyň däl, eýsem, sensizligiňem kanuny. Aý hem görküni güjeňleýän ýaly nur saçyp seredýär maňa. Her gezek Aýa seredenimde, gazet sahypalarynyň birinde okan rowaýatym ýadyma düşýär. Rowaýata görä, aşygy Gün söýgi bilen bakan mahaly Aý bagtdan ýaňa tegelenip, dünýä nur saçýarmyş... Sen hakyndaky hyýallarym halys erkime goýmansoň, ýene-de ýalňyz syrdaşym bolan kompýuterimiň öňüne geçip hat ýazyp başladym:

Hormatly okyjylar!

2023-nji ýylyň birinji ýarymy üçin «Nesil» gazetiniň çap edilýän görnüşine abuna ýazylyşygyň başlanandygyny habar berýäris. Gazetimiziň kagyz görnüşine abuna ýazylmak üçin «Türkmenpoçta» döwlet aragatnaşyk kompaniýasynyň bölümlerine ýüz tutup bilersiňiz. «Nesil» gazetiniň kagyz görnüşi üçin abuna ýazylmagyň alty aýlygynyň bahasy 15 manat 30 teňňe.

Arzuwlaryňyzyň yzyna eýeriň!

Bagtyýarlyk, bolçulyk diýlende, diňe baýlygy, puly göz öňünde tutmaly däl. Bagtyýarlyga durmuşyň şatlygam, söýgi lezzetem, ömrüň rahatlygam, zehiniň açylmagam we daş-töweregiňizi gurşaýan ajaýyp adamlaram girip bilýär. Bagtyýar durmuşy düzýän bu zatlar her kime elýeterdir. Islegiň bolsa, bagtyýar durmuşy gazanmak kyn däl. Fen-şuýuň hünärmenleriniň hasaplamalaryna görä, üç ýylyň içinde arzuwlaryňy amal edip bolýar. Käbir adamlar bolsa durmuşda öňde goýan maksatlaryna juda çalt ýetýärler. Bu zatlaryň hemmesi adamlaryň özlerine bagly. Isleýän durmuşyňyz üçin pikirleriňizi näçe çalt üýtgetseňiz, siz şonça-da dünýäňizde nähili uly özgerişleriň bolandygyna göz ýetirersiňiz.

Kitaphanada edebiýat agşamy geçirildi

Ýakynda Ahal welaýat kitaphanasynyň guramagynda ýazyjy, terjimeçi Daňatar Berdiýewiň doglan gününiň 90 ýyllygyna bagyşlanyp, “Özüňden ýagşy at galdyr” ady bilen edebiýat agşamy geçirildi. Onda ýazyjynyň ömür-döredijiligi dogrusynda täsirli çykyşlar boldy. Kitaphana okyjylarynyň gatnaşmagynda bolan çärede ýazyjy-terjimeçi Daňatar Berdiýewiň eserleriniň kalplara hyjuw berýändigi, döwrebap nesli terbiýeläp ýetişdirmekde gymmatynyň uludygy aýratyn bellenilip geçildi. Onuň dowamynda ýazyjynyň döredijilik aýratynlyklary, sözi işletmegiň nusgalyk derejesindäki dil arassalygy, pikir terligi barada aýdylanlar has-da täsirli boldy.

Kitaphanaçylaryň hünär bäsleşigi

Ahal welaýat kitaphanasynda ýurdumyzyň kitaphana işgärleriniň arasynda yglan edilen “Halkyň Arkadagly zamanasy — döwletli-döwranyň waspnamasy” atly hünär bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan bilelikde yglan edilen hünär bäsleşiginiň bu tapgyryna welaýat we etrap merkezi kitaphanalaryň kitaphana hünärmenleri gatnaşdy. Şanly ýylymyzda geçirilen bäsleşigiň esasy aýratynlygy oňa gatnaşyjy kitaphanaçylaryň her biriniň “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda ýurdumyzda alnyp barylýan içeri we daşary syýasaty wagyz etmek, kitaphana işini açyp görkezmek boýunça teleradioýaýlymlarda eden çykyşlarynyň sanawynyň we wideoýazgysynyň, gazet-žurnallarda çap bolup çykan makalalarynyň, habarlarynyň seljerilmegidir. Bäsleşigiň degişli şertine laýyklykda kitaphana hünärmenleriniň ýylyň dowamynda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli geçiren okyjy konferensiýasyna seredildi.

Wagyz-nesihat çäreleri

Telekeçileriň maslahaty Türkmen halky hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynda tutanýerli zähmet çekip, şanly ýylymyzy uly üstünlikler bilen jemlemegi maksat edinýär. Şeýle bähbitli işlere telekeçilerimizem saldamly goşant goşup, jemgyýetçilik durmuşyna işjeň gatnaşýarlar.

Abuna ýazylyşygy dowam edýär

«Zaman-Türkmenistan» gazetine 2023-nji ýylyň I ýarym ýyllygy üçin abuna ýazylyşygy dowam edýär. Gazetimize ýazylmak üçin «Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň islendik şahamçasyna ýüz tutup bilersiňiz! Indeksi 69477

«Bu­ker» baý­ra­gy­na eýe bol­dy

Şri-lan­ka­ly ýa­zy­jy Şe­han Ka­ru­na­ti­la­ka «Maa­li Al­meý­da­nyň ýe­di aýy» (The Seven Moons of Maa­li Al­mei­da) ro­ma­ny üçin 2022-nji ýy­lyň ede­bi­ýat bo­ýun­ça «Bu­ker» baý­ra­gy­na my­na­syp bol­dy. Ýa­zy­jy­nyň bu ro­ma­nyn­da 1990-njy ýyl­lar­da Şri-Lan­ka­da bo­lup ge­çen geň-taň wa­ka­lar ba­ra­da gür­rüň be­ril­ýär. Emin ag­za­la­ry­nyň ka­ra­ry Lon­don­da iň­lis di­lin­dä­ki ede­bi­ýat bo­ýun­ça iň ab­raý­ly baý­ra­gyň gow­şu­ry­lyş da­ba­ra­syn­da mä­lim edil­di. Baý­rak Şa ze­nany kon­sort Ka­mil­la ta­ra­pyn­dan ýe­ňi­jä gow­şu­ryl­dy. Baý­ra­ga eýe bo­lan ýa­zy­jy bü­tin dün­ýä­de yk­rar edil­mek­den hem-de eser­le­ri­niň sa­tu­wy­nyň ep-es­li art­ma­gyn­dan baş­ga-da, 50 müň funt ster­ling (57 müň dol­lar) pul baý­ra­gy­na eýe bol­dy.

Ýew­ro­pa­nyň iň go­wy fil­mi

Ýew­ro­pa­nyň Os­ka­ry ha­sap­lan­ýan Ýew­ro­pa film aka­de­mi­ýa­sy­nyň bu ýyl­ky baý­rak­la­ry­nyň da­laş­gär­le­ri bel­li bol­dy. 35-nji ge­zek gowşu­ryl­jak baý­rak­lar­da iň go­wy film di­ýen ugur­da is­pa­ni­ýa­ly ze­nan re­žiss­ýor Kar­la Si­mo­nyň «Al­kar­ras» (Alcar­ras), bel­gi­ýa­ly re­žiss­ýor Lu­ka Don­tuň «Ýa­kyn» (Clo­se), awst­ri­ýa­ly ze­nan re­žiss­ýor Ma­rie Kroýt­se­riň «Kor­saž» (Cor­sa­ge), eý­ran­ly re­žiss­ýor Ali Ab­ba­si­niň «Ke­ra­mat­ly möý» (Ho­ly Spi­der) hem-de şwe­si­ýa­ly re­žiss­ýor Ru­ben Est­lun­dyň «Tu­kat­ly­gyň üç­burç­lu­gy» (Triang­le of Sad­ness) film­le­ri da­laş­gär­li­ge hö­dür­len­di. Iň go­wy re­žiss­ýor baý­ra­gy­na-da Lu­ka Dont, Ma­rie Kroýt­ser, Ali Ab­ba­si, Ru­ben Est­lund da­gy ýo­kar­da ady ag­za­lan film­le­ri üçin, şol san­da «Ia» (Io) fil­mi üçin pol­şa­ly Ýer­zi Sko­li­mows­ki, «Sent Omer» (Saint Omer) fil­mi üçi­nem fran­si­ýa­ly Alis Di­op da­laş­gär gör­ke­zil­di. Iň go­wy akt­ýor baý­ra­gy­na Pol Mes­kal («Af­ter­sun»), Eden Damb­rin («Clo­se»), El­liott Kos­set How («God­land»), Pierf­ran­çes­ko Pa­wi­no («Nos­tal­gia») hem-de Zlat­ka Bu­riç («Tiang­le of Sad­ness»), iň go­wy akt­ri­sa baý­ra­gy­na-da Wi­ki Krips («Cor­sa­ge»), Zar Amir Eb­ra­hi­mi («Ho­ly Spi­der»), Lea Seý­du («One Fi­ne Mor­ning»), Pe­ne­lo­pe Kruz («Pa­ral­lel Mot­hers»), Mel­tem Kap­lan («Ra­biye Kur­naz vs. Ge­or­ge W. Bush) da­laş­gär gör­ke

Teý­lor Swift 6 heýkeljige mynasyp bol­dy

Aý­dym-saz äle­mi­niň baş­ga bir ab­raý­ly baý­rak­la­ryn­dan ha­sap­lan­ýan Ame­ri­kan aý­dym-saz baý­rak­la­ry­nyň bu ýyl­ky ýe­ňi­ji­le­ri mä­lim edil­di. 50-nji ge­zek gow­şu­ry­lan baý­rak­la­ryň iň köp sy­lag­ly aý­dym­çy­sy Teý­lor Swift bol­dy. Mun­dan 2 hep­de öň MTV Ýew­ro­pa aý­dym-saz baý­rak­la­ryn­dan hem 4 heý­kel­jik bi­len do­la­nan meş­hur aý­dym­çy Los An­je­les­de ge­çi­ri­len da­ba­ra­da 6 heý­kel­ji­ge mynasyp gö­rül­di. Ol ýy­lyň sun­gat iş­gä­ri, iň go­wy şe­kil­li aý­dym («All Too Well: The Short Film»), iň go­wy ze­nan pop aý­dym­çy­sy, iň go­wy pop al­bom («Red (Tay­lor’s Ver­si­on)»), iň go­wy kant­ri ze­nan aý­dym­çy­sy, iň go­wy kant­ri al­bom («Red (Tay­lor’s Ver­si­on)») ýa­ly ugur­lar­da ýe­ňiş ga­zan­dy. Da­ba­ra­da Dow Ka­me­ron ýy­lyň tä­ze sun­gat iş­gä­ri diý­lip saý­lan­dy. Aý­dym-sa­zyň pop gör­nü­şin­de BTS, Har­ri Staýlz da­gy dür­li baý­rak­la­ra my­na­syp bol­dy. Hip-hop gör­nü­şin­de Kend­rik La­ma­ra 2, Ni­ki Mi­na­ža 1 heý­kel­jik gow­şu­ryl­dy. Be­ýon­se R&B gör­nü­şin­de iň go­wy ze­nan aý­dym­çy hem-de iň go­wy al­bom ugur­la­ryn­dan Ame­ri­kan aý­dym-saz baý­rak­la­ry­nyň heý­kel­jik­le­ri bi­len sy­lag­lan­dy.

Il­kin­ji ro­ma­ny­ny çap et­dir­mek­çi

Ame­ri­kan akt­ýo­ry Tom Henks özü­niň «The Ma­king of Anot­her Ma­jor Mo­ti­on Pictu­re Mas­ter­piece» (No­bat­da­ky aja­ýyp iri ki­no ese­ri­ni dö­re­dip) at­ly il­kin­ji ro­ma­ny­ny 2023-nji ýy­lyň ma­ýyn­da çap et­dir­mek­çi. Ol bu ba­ra­da «Pe­op­le» ne­şi­ri bi­len söh­bet­deş­li­gin­de ha­bar ber­di. Ese­riň wa­ka­la­ry üç sa­ny wagt çä­gin­de: 1940-njy, 1970-nji we hä­zir­ki dö­wür­de bo­lup geç­ýär. Ro­man 2023-nji ýy­lyň 9-njy ma­ýyn­da sa­tu­wa çy­karylar. Gol­li­wud ýyl­dy­zy­nyň muş­dak­la­ry onuň ro­ma­ny­ny oka­ma­ga sa­byr­syz­lyk bi­len ga­raş­ýar­lar.

65-nji «Grem­mi­de» Be­ýon­se 9 ugur­dan da­laş­gär gör­ke­zil­di

Aý­dym-saz äle­mi­niň iň uly baý­ra­gy ha­sap­lan­ýan «Grem­mi» baý­rak­la­ry­nyň bu ýyl­ky da­laş­gär­le­ri mä­lim edil­di. 65-nji ge­zek gow­şu­ryl­jak «Grem­mi» baý­rak­la­ryn­da iň köp ugur­da Be­ýon­se da­laş­gär gör­ke­zil­di. Meş­hur ze­nan aý­dym­çy je­mi 9 ugur­dan da­laş­gär­li­ge hö­dür­len­di. Kend­rik La­mar 8, Adel bi­le­nem Bren­di Kar­laýl 7 ugur bo­ýun­ça da­laş­gär gör­ke­zil­di. Ýy­lyň al­bo­my diý­len ugur bo­ýun­ça AB­BA-nyň «Voya­ge», Ade­liň «30», Bad Bun­ny-nyň «Un vera­no sin ti», Be­ýon­se­niň «Re­na­is­sance», Me­ri J. Blaý­žyň «Go­od Mor­ning Gor­geous», Bren­di Kar­laý­lyň «In The­se Si­lent Da­ys», «Coldp­lay»-yň «Mu­sic of the Sphe­res», Kend­rik La­ma­ryň «Mr. Mo­ra­le & the Big Step­pers», Liz­zo­nyň «Special», Har­ri Staýl­zyň «Har­ry’s Ho­me» at­ly al­bom­la­ry da­laş­gär­li­ge hö­dür­len­di.

Fransiýaly ýazyja ýokary sylag

Fran­si­ýa­ly ýa­zy­jy ze­nan Bri­žit Ži­ro Gon­kur baý­ra­gy­na my­na­syp bol­dy. Bu ba­ra­da Gon­kur ede­bi­ýat baý­ra­gy­nyň aka­de­mi­ýa­sy­nyň web saý­ty ha­bar ber­ýär. Ýa­zy­jy ze­na­nyň «Çalt ýa­şa­mak» (Vivre vite) at­ly ki­ta­by 2022-nji ýyl­da fran­suz di­lin­dä­ki iň go­wy eser diý­lip yg­lan edil­di. «Bri­žit Ži­ro Gon­kur baý­ra­gy­nyň ta­ry­hyn­da bu baý­ra­ga my­na­syp gör­len on üçün­ji ze­nan ýa­zy­jy bol­dy» di­ýip, fi­lo­lo­gi­ýa ylym­la­ry­nyň dok­to­ry Pol Kons­tan aýt­dy. Bu ro­man­da ýa­zy­jy ze­na­nyň ýanýoldaşynyň 1999-njy ýyl­da aw­tou­lag he­läk­çi­li­gin­de gur­ban bol­ma­gy­na ge­ti­ren wa­ka­lar ba­ra­da gür­rüň be­ril­ýär.

No­be­liň ede­bi­ýat baý­ra­gy­nyň şu ýyl­ky eýe­si

2022-nji ýy­lyň ede­bi­ýat bo­ýun­ça No­bel baý­ra­gy­na fran­si­ýa­ly ýa­zy­jy ze­nan An­ni Er­no eýe bol­dy. Bu ba­ra­da Şwe­si­ýa aka­de­mi­ýa­sy­nyň No­bel ko­mi­te­ti okt­ýabr aýyn­da mä­lim e­dipdi. No­bel ko­mi­te­ti An­ni Er­no­nyň «üz­ňe­leş­me­giň we şah­sy ha­ky­da­nyň köp­çü­lik­le­ýin çäk­len­di­ril­me­gi­niň asyl kök­le­ri­ni açyp gör­kez­mek­dä­ki ba­tyr­gaý­ly­gy we öt­gür­li­gi üçin» bu baý­ra­ga my­na­syp gör­len­di­gi­ni bel­le­di. Ko­mi­te­tiň bel­leý­şi ýa­ly, An­ni Er­no özü­niň dö­re­di­ji­li­gin­de gen­der, dil we syn­py aý­ra­tyn­lyk­la­ry bi­len ta­pa­wut­la­nan dur­mu­şy tu­tan­ýer­li­lik bi­len dür­li ta­rap­dan öw­ren­ýär. «Onuň ýa­zy­jy­ly­ga ta­rap barýan ýo­ly uzak we kötel bol­dy» di­ýip, hü­när­men­ler nyg­ta­ýar. – Ede­bi­ýat dün­ýä­sin­de ta­nal­ýan bu ýa­zy­jy ze­na­nyň eser­le­ri dün­ýä­niň dür­li dil­le­ri­ne ter­ji­me edi­lip, halk köp­çü­li­gi­ne ýe­ti­ril­di – di­ýip, No­bel ko­mi­te­ti­niň baş­ly­gy An­ders Uls­son bel­le­di.

Kim, ha­çan oýlap tapdy?

Te­le­wi­zor. Ir­ki dö­wür­ler­de adam­lar­da wag­ty­ny gy­zyk­ly we şat­lyk­ly ge­çir­mek­le­ri üçin şe­kil­li güý­men­je­le­riň ze­rur­ly­gy ýü­ze çy­kyp­dyr. Şeý­le­lik­de, ýö­ne­keý­je sah­na eser­le­ri peý­da bo­lup, keşp­le­ri jan­lan­dyr­ýan il­kin­ji ar­tist­ler dö­re­ýär. Wag­tyň geç­me­gi bi­len has-da kä­mil­leş­di­ri­len teatr eser­le­ri (ko­me­di­ýa, tra­ge­di­ýa) ki­no sun­ga­tyn­da­ky il­kin­ji ädim­le­re iter­gi ber­ýär. Ýaz­ga al­nan şe­kil­li he­re­ket­le­re so­ňun­dan haý­sy­dyr bir en­jam ar­ka­ly to­ma­şa edip bol­jak­dy­gy ha­kyn­da­ky pi­kir­le­riň or­ta atyl­ma­gy bi­len dün­ýä­niň bir­nä­çe ýe­rin­de «güý­men­je gu­tu­sy­ny» oý­lap tap­mak­ly­ga gi­ri­şil­ýär. Te­le­wi­zor gel­ýän ses we şe­kil ýy­gy­ly­gy­ny elekt­ro­mag­nit tol­kun­la­ry ar­ka­ly ka­bul edip, ýag­ty­ly­gyň kö­me­gi bi­len ek­ran­da şe­kil­le­ri gör­mä­ge müm­kin­çi­lik ber­ýän elekt­ron en­jam­dyr. Te­le­wi­zor bi­len mo­ni­tor bi­ri-bi­rin­den ta­pa­wut­lan­ýan en­jam­lar bo­lup, ola­ryň oý­la­nyp ta­py­ly­şy ba­ra­da dür­lü­çe çe­kiş­me­ler bar. «Te­le­wi­zor» adal­ga­sy grek­le­riň «te­le» hem-de la­tyn di­li­niň «visio» söz­le­ri­niň go­şul­ma­gyn­dan ge­lip çy­kyp, «gör­mek» di­ýen ma­ny­ny ber­ýär.

Özüň ýa­sa­saň baş­ga­ça

Oý­lap ta­pyş­lar si­ziň ba­şar­nyk­la­ry­ňy­zy art­dyr­mak bi­len bir ha­tar­da, tä­ze­çe tas­la­ma­la­ry iş­läp düz­mä­ge hö­wes­len­di­rer. Ýag­ny pi­ki­ri­ňiz­dä­ki haý­sy­dyr bir za­dy ýa­sap, ony tej­ri­be arkaly sy­nag­dan ge­çi­rip bi­ler­si­ňiz. Bu usul si­ziň gel­jek­de meş­hur yn­san­lar bo­lup ýe­tiş­me­gi­ňiz­dä­ki il­kin­ji ädim­ler­dir. Ça­ga­lyk­dan el he­re­ket­le­ri­ni kä­mil­leş­dir­me­gi en­dik edi­niň! Bu si­ziň özü­ňi­ze bo­lan yna­my­ňy­zy has-da art­dy­ryp, «Men mu­ny ba­şar­ýan» duý­gu­sy dö­rär. Bi­ler­men­le­riň bel­le­mek­le­ri­ne gö­rä, ça­ga­lar taý­ýar oý­na­waç­la­ra gö­rä, öz­le­riniň ýa­san oý­na­waç­la­ry­na has uly äh­mi­ýet ber­ýär­ler. Ga­ze­ti­mi­ziň şu sa­nyn­da şar bi­len he­re­ket ed­ýän aw­tou­la­gyň ýa­sa­ly­şy­ny si­ziň dyk­ga­ty­ňy­za ýe­tir­ýä­ris. Şar bi­len he­re­ket ed­ýän aw­tou­la­gyň ýa­sa­ly­şy ýö­ne­keý bo­lup, ga­ty gy­zyk­ly güý­men­je­le­riň bi­ri­dir. Bu oý­na­wa­jy ýa­sa­mak üçin bi­ze plas­tik gap,

Saglyk üçin peýdaly çaý

Ço­pan­tel­pek der­man­lyk ösüm­lik­le­riň bi­ri bo­lup, halk luk­man­çy­ly­gyn­da asyr­lar­bo­ýy agy­ry­ny gow­şa­dy­jy, kö­şeş­di­ri­ji, da­mar gi­ňel­di­ji hem-de so­wuk­la­ma gar­şy te­bi­gy se­riş­de hök­mün­de ula­ny­lyp­dyr. Bu der­man­lyk otu­nyň gu­ra­dy­lan gül­le­rin­den dem­le­nen çaý has-da peý­da­ly­dyr. Ço­pan­tel­pek­li ça­ýyň dü­zü­min­de an­ti­ok­si­dant­la­ryň köp muk­da­ry sak­la­nyp, bir­nä­çe gaý­ra üzül­me­le­riň öňü­ni al­ýar. Uku­syz­ly­ga peý­da­ly. Alym­lar uku­syz­lyk­dan ejir çek­ýän­le­re ço­pan­tel­pek­li çaý iç­me­gi mas­la­hat ber­ýär­ler. Bu mel­hem ça­ýy dart­gyn­lylygyň de­re­je­si­ni azal­dyp, ada­myň ra­hat­lan­ma­gy­na kö­mek ed­ýär. Şeý­le hem beý­ni­dä­ki gan aý­la­ny­şy­ny ka­da­laş­dyr­ýar.

«Volks­wa­gen»-iň ma­ha­bat diň­le­ri

Ger­ma­ni­ýa­nyň Wolfs­burg şä­he­rin­dä­ki «Volks­wa­gen» za­wo­dy­nyň go­la­ýyn­da «Au­tos­tadt» (aw­tou­lag şä­her­ji­gi) ýer­leş­ýär. «Au­tos­tadt» iki sa­ny köp gat­ly aý­na mi­na­ra­dan yba­rat bo­lup, kom­pa­ni­ýa­nyň tä­ze ön­dü­ri­len mo­del­le­ri şol ýer­de wit­ri­na çy­ka­ryl­ýar. Si­lindr gör­nüş­li, mer­ke­zin­de ulag­la­ry ýo­ka­ry gö­te­rip, aşak dü­şür­ýän öz­bo­luş­ly lif­ti bo­lan bu bi­na­la­ryň be­ýik­li­gi 60 metr bo­lup, her bi­ri­ne dört ýüz­den gow­rak ulag ýer­leş­ýär. Bi­na­la­ryň gur­lu­şy­gyn­da esa­sy se­riş­de hök­mün­de aý­na ula­ny­lyp­dyr. Ýag­ny bi­na­nyň için­den da­şy­ny, da­şyn­dan içi­ni syn­lap bol­ýar. Ýer­li ýa­şaý­jy­lar mi­na­ra­la­ry «aw­tou­lag du­ral­ga­sy» di­ýip at­lan­dyr­sa­lar-da, bu­lar «Volks­wa­gen»-iň tä­ze önüm­le­ri­ni ma­ha­bat ed­ýän ýe­ri­dir. Mi­na­ra­lar 700 metr­lik ýe­ras­ty tun­nel ar­ka­ly za­wo­da bi­rig­ýär. Za­wod­dan çy­kan «wolks­wa­gen­ler» tun­nel­dä­ki rels­le­re mü­nüp, ýer­ze­min­den gö­ni ma­ha­bat bi­na­sy­na gel­ýär. Bu ýer­de tä­ze ulag­lar se­kunt­da iki metr tiz­lik bi­len he­re­ket ed­ýän lift ar­ka­ly ýo­ka­ry gal­dy­ry­lyp, ýer­li-ýe­ri­ne go­ýul­ýar. Ul­ga­myň esa­sy aý­ra­tyn­ly­gy tä­ze aw­tou­lag­la­ry hiç hi­li he­re­ke­te ge­tir­mez­den, müş­de­ri­le­re ber­mek­dir. Ýag­ny sa­tyn aly­jy aw­tou­la­gyň ge­çen ýo­lu­ny nol­dan he­re­ke­te ge­ti­rip baş­la­ýar. 2000-nji ýyl­da gurlan ma­ha­b