"Türkmenistan Sport" Halkara žurnalynyň elektron goşundysy

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, B.Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly 54
Telefon belgileri: 22-81-38

Habarlar

Türkmen obasynyň waspçylary

Golaýda Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde «Türkmenistan» gazetiniň redaksiýasynyň Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Merkezi geňeşi bilen bilelikde yglan eden «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri: türkmen obasynyň täze keşbi» atly döredijilik bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi. «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýýän hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzy mundan beýläk-de ösdürmek ugrunda öňde goýýan wezipelerinden ugur alyp, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly, beýik Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllygy, şeýle-de hemişelik Bitaraplygymyzyň 28 ýyllygy mynasybetli yglan edilen bäsleşige döredijilik bilen meşgullanýan dürli ýaşdaky, dürli kärdäki raýatlar gatnaşdylar. Oňa hödürlenilen eserler makala, oçerk žanrlarynda bolup, bäsleşigiň jemlenýän gününe çenli 35-e golaý awtordan gelen 70 iş hasaba alyndy. Olaryň ençemesi «Türkmenistan» gazetinde «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri: türkmen obasynyň täze keşbi» atly rubrika astynda çap edildi. Bäsleşigiň şertlerine laýyklykda, eminler topary hödürlenen işleriň içinden iň mynasyplaryny saýlap-seçdiler. Baýrakly orunlara mynasyp görlen makalalarda türkmen obasynyň günsaýyn özgerýän keşbi, ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da ýokarlandyrmak, täze, döwrebap obalary gurmak babatda alnyp barylýan giň gerimli işler öz beýany

Bäsleşigiň welaýat tapgyry

Ak bugdaý etrabynyň Gämi oba medeniýet öýünde «Merdana nesil — 2023» atly şadyýan bäsleşigiň Ahal welaýat tapgyry geçirildi. Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi hem-de Bilim ministrligi tarapyndan ýurdumyzyň orta mekdepleriniň 3 — 5-nji synp okuwçy oglanlarynyň arasynda yglan edilen bäsleşigiň nobatdaky tapgyryna welaýatyň ähli etraplaryndan öňe saýlanan ruhubelent çagalar gatnaşdylar. Owadan sahnany bagtyýar nesliň joşgunly çykyşlary bezedi. Okuwçy ýaşlar bäsleşigiň degişli şertleri esasyndaky çykyşlarynda halkymyza mahsus merdanalygy, pederlerimiziň gahrymançylykly, synmaz ruhuna belent sarpasyny, ýürek buýsançlaryny çeper sözleriň üsti bilen beýan etdiler, täze taryhy döwrümizde gazanylýan ajaýyp ösüşleri, bagtyýar çagalygy, dost-doganlygy aýdym-sazlarynda wasp etdiler. Şeýle-de çaga durmuşyna mahsus degişme sahnalaryny ýerine ýetirip, şorta sözleri aýtdylar.

Akyldaryň keşbi — ýaş zehinleriň döredijiliginde

Düýn Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Sergiler jaýynda bu ýokary okuw mekdebiniň uçurymlarynyň we talyp ýaşlarynyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň gujurly ýaşlary — 2023» atly döredijilik sergisiniň açylyş dabarasy boldy. Her ýylyň dekabr aýynda geçirilýän sergide ýaşlaryň ýylyň dowamynda ýerine ýetiren iň gowy işleri görkezilýär. Geçen ýyllardakydan tapawutlylykda, bu sergide ýaşlaryň taýýarlan eserleriniň ählisi diýen ýaly Magtymguly Pyragynyň ömrüne we döredijiligine bagyşlanypdyr.

Düzgünler berjaý edilmeli!

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugy ildeşlerimizi ýangyn howpsuzlyk düzgünlerini dürs berjaý etmäge çagyrýar. Elektrik enjamlar gurnalanda, elektrik tok ulgamy aýratynlykda geçirilmelidir. Tok geçirijiniň ugrunda goraýjylar oturdylmaly we olar gözegçilikde saklanmaly. Elektrik enjamlar ulanylanda, elektrik setini çenden aşa artyk işletmeli däl. Elektrik geçirijileriň, enjamlaryň goraýjylaryny näsaz ýagdaýda ulanmaly däl. Enjamlary gurnamak işleri diňe şol ugurdan rugsady bolan hünärmen tarapyndan amala aşyrylmalydyr.

Watanymyzyň egsilmez kuwwaty

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe jemgyýetimiziň agzybirligi, jebisligi, dostluk we ylalaşyk ýörelgeleri täze belentliklere göterilýär. Çünki türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň ilhalar tutumlary hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda üstünlikli dowam etdirilýär, dowamat-dowam tapýar. Agzybir türkmen halkynyň abadan durmuşda ýaşamagyny üpjün etmekde, nurana geljeginiň berk binýadyny goýmakda amala aşyrylýan beýik işler bu hakykatyň özboluşly dabaralanmasydyr. Netijede, eziz Diýarymyz tutuş dünýäde ösüşiň belentliklerine tarap ynamly öňe barýan, ykdysady taýdan kuwwatly, syýasy taýdan durnukly, berk binýatly, geljegi aýdyň ýurt hökmünde ornuny barha berkidýär. Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda gazanylýan beýik ösüşler, jemgyýetimiziň ähli ugurlaryny gurşap alýan giň gerimli özgertmeler ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň öňünde wajyp wezipeleri goýýar.

Kärdeşler arkalaşyklarynda

Okuw-maslahat dowam edýär "Awaza" Milli syýahatçylyk zolagyndaky TKA-nyň welaýat birleşmesiniň guran okuw-maslahaty üstünlikli dowam edýär.

Merdana nesil — 2023

Ukyp-başarnyklaryny görkezdiler Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda çagalaryň ruhy taýdan sagdyn ösmegi, okap bilim almagy, hemmetaraplaýyn kämilleşmegi babatynda ähli şertler döredilýär. Döredilýän mümkinçiliklerden ruhlanýan nesiller zähmetde taplanyp, Watanymyza gerekli ýaşlar bolup ýetişýärler. Ýaş nesilleriň ukyp-başarnygyny açyp görkezmegi üçin dürli bäsleşikler guralýar.

Dabaraly maslahat

Akyldar şahyry sarpalap... Golaýda welaýat häkimliginiň mejlisler jaýynda ÝUNESKO-nyň Baş maslahatynyň 42-nji mejlisinde Türkmenistan tarapyndan teklip edilen Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygynyň 2024 — 2025-nji ýyllarda ÝUNESKO bilen bilelikde bellenilip geçiriljek şanly seneleriň sanawyna goşulmagy mynasybetli Kararnamanyň kabul edilmegine bagyşlanylyp dabaraly maslahat geçirildi.

Görnükli şahyry ýatlap...

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ýazyjy-şahyrlary ýatlamakda we olaryň döredijiligini öwrenmekde düýpli işler alnyp barylýar. Şeýle maksat bilen hem dürli sergilerdir çäreler yzygiderli guralyp durulýar. Golaýda şonuň ýaly sergileriň biri hem welaýat kitaphanasynyň okalga zalynda görnükli şahyr, Türkmenistanyň halk ýazyjysy Atamyrat Atabaýewiň 75 ýyllygy mynasybetli welaýat kitaphanasy tarapyndan guraldy. Sergä Türkmenistanyň döwlet Energetika institutynyň, H. Derýaýew adyndaky mugallymçylyk mekdebiniň, S.A.Nyýazow adyndaky lukmançylyk mekdebiniň talyp ýaşlary gatnaşdylar.

Wagyz-nesihat çäresi

Sagdyn nesil — sagdyn jemgyýet Hormatly Prezidentimiziň ýaşlar barada edýän bimöçber aladalaryndan ugur alnyp, Garagum etrabynda-da wagyz-nesihat çäreleri yzygiderli geçirilýär. Şeýle çäre etrabyň 3-nji orta mekdebinde “Sagdyn nesil — sagdyn jemgyýet” ady bilen geçirildi. Ol ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmek, zyýanly endikleriň adamyň saglygyna ýetirýän zyýany baradaky, sanly ulgam bilen baglanyşykly sowatlylygyny ýokarlandyrmak, ýol hereketiniň düzgünlerini dogry berjaý etmeklerini gazanmak maksady bilen guraldy. Wagyz-nesihat çäresinde TMÝG-niň etrap geňeşiniň başlygy Sülgün Agajanowa, etrabyň polisiýa bölüminiň KÝÝIBB-niň müdiri, polisiýanyň maýory Arslan Jepbarow, etrap bilim bölüminiň hünärmeni Ojar Meredow, şu mekdebiň müdiri Baýramgylyç Ataýew ýaşlaryň edep-ekramly, tertip-düzgünli, ruhy we beden taýdan sagdyn, bilimli-ylymly, hormatly Prezidentimize, Watana, halkyna, ata-enesine wepaly, peýdaly adamlar bolup ýetişmeklerini nygtadylar.

Gümrük kanunçylygy kämilleşdirilýär

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary bilen Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde gümrük ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebap derejede kämilleşdirmek ugrunda giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň degişli Kararlaryna laýyklykda, «Türkmenistanyň gümrük edaralaryny ösdürmegiň 2022—2028-nji ýyllar üçin Maksatnamasy», şeýle hem bu Maksatnamany amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirmeli çäreleriň meýilnamasy tassyklanyldy.

Howpsuzlygy üpjün edeliň!

Gyş paslynyň gelmegi bilen, dürli görnüşli ýyladyş enjamlary ulanylýar. Şonuň üçin durmuşyň asudalygyny, howpsuzlygyny kepillendirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugy öz maslahatlary bilen ýüzlenýär. Gaz bilen işleýän ýyladyş peçlerini ýanyjy diwarlardan 1 metr aradaşlykda ýerleşdirmeli. Ỳyladyş peçleriň tüsseçykarynyň üstki tekizligi bilen ýanyjy potologyň aralygy 1,5 metrden az bolmaly däl. Peçleriň tüsseçykarlaryny üçegiň gyradeňinden ýarym metr ýokarlygyna howa giňişligine, şemalyň ugruna çykarmaly. Peçleriň aşaky tekizliginden ýanmaýan materiala çenli aralyk 30  santimetrden az bolmaly däl. Peçleri gaz akdyryjysy polat turbalar arkaly çekilmeli we birikdirilen ýeriniň bileksejik bilen gysylyp durmagyny üpjün etmeli.

Türk­men-hy­taý hyz­mat­daş­ly­gy pug­ta­lan­dy­ryl­ýar

29-njy noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň altynjy mejlisine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi komitetiniň Syýasy býurosynyň hemişelik komitetiniň agzasy, HHR-iň Döwlet Geňeşiniň Premýeriniň birinji orunbasary Din Sýuesýany kabul etdi. Myh­man türk­men top­ra­gyn­da mä­hir­li ka­bul edi­len­di­gi üçin ho­şal­lyk bil­di­rip, döw­let Baş­tu­ta­ny­my­za we Gahryman Arkadagymyza Hy­taý Halk Res­pub­li­ka­sy­nyň Baş­ly­gy Si Szin­pi­niň hem-de Döw­let Ge­ňe­şi­niň Prem­ýe­ri Li Sýa­nyň ibe­ren sa­la­my­ny, iň go­wy ar­zuw­la­ry­ny ýe­tir­di. Bel­le­ni­li­şi ýa­ly, Hy­taý­da oňyn da­şa­ry sy­ýa­sat ug­ru­ny dur­mu­şa ge­çi­rip, ösüş ýo­lun­da ynam­ly öňe bar­ýan Türk­me­nis­tan bi­len däp bo­lan dost­luk, hyz­mat­daş­lyk gat­na­şyk­la­ry­nyň pug­ta­lan­dy­ryl­ma­gy­na uly äh­mi­ýet be­ril­ýär.

Abuna ýazylyşygy dowam edýär

«Zaman-Türkmenistan» ga­ze­ti­ne 2024-nji ýy­lyň I ýa­ry­my üçin abuna ýa­zy­ly­şygy dowam edýär. Gazetimize ýa­zyl­mak üçin «Türk­men­poç­ta­nyň» is­len­dik şa­ham­ça­sy­na ýüz tu­tup bi­ler­si­ňiz. Şeý­le-de, gün­de­lik tä­ze­lik­le­ri «za­man­turk­me­nis­tan.com.tm» in­ter­net sa­hy­pa­syn­dan okap bi­ler­si­ňiz.

Tä­ze filmler

Ady: «Na­po­le­on»; Re­žiss­ýo­ry: Rid­li Skott; Keşp­ler­de: Hoa­kin Fi­niks, Wa­nes­sa Kir­bi, Ta­har Ra­him, Ben Maýlz, Lu­di­win Sa­nie, Ru­pert Ewe­rett; Sse­na­ri­çi: De­wid Skar­pa; Prod­ýu­se­ri: Rid­li Skott, Ke­win J. Wolş, Mark Huf­fam, Hoa­kin Fi­niks; Kom­po­zi­to­ry: Mar­tin Fipps; Ön­dü­ri­ji: «App­le Stu­di­os», «Scott Free Pro­ductions»; Paý­laý­jy: «Colum­bia Pictu­res», «App­le Ori­gi­nal Films»; Do­wam­ly­ly­gy: 157 mi­nut (re­žiss­ýor wer­si­ýa­sy 270 mi­nut); Gör­nü­şi: epi­ki ta­ry­hy dra­ma; Ýur­dy: ABŞ, Bir­le­şen Patyşalyk; Di­li: iň­lis­çe; Býu­je­ti: 200 mil­li­on dol­lar. «Gla­dia­tor», «Jen­net şa­ly­gy», «Soň­ky du­el» ýa­ly ta­ry­hy wa­ka­la­ry be­ýan ed­ýän film­le­riň us­sat re­žiss­ýory Rid­li Skott şo­la­ra meň­zeş ýe­ne bir ki­no­ny ek­ran­laş­dyr­dy. Ta­ry­hyň bel­li şah­sy­ýet­le­rin­den Na­po­leo­nyň dur­mu­şy ba­ra­da­ky fil­mi su­ra­ta dü­şü­ren Rid­li Skot­tuň tä­ze ek­ran ese­ri «Na­po­le­on» diý­lip at­lan­dy­ryl­ýar. Film­de baş keş­bi, «Jo­ker» ki­no­syn­da­ky keş­bi bi­len Os­kar ga­za­nan ta­ny­mal akt­ýor Hoa­kin Fi­niks jan­lan­dyr­ýar. Oňa Wa­nes­sa Kir­bi, Ta­har Ra­him da­gy hem ýol­daş­lyk ed­ýär. 3 sa­ga­da go­laý do­wam ed­ýän film «App­le Stu­di­os»-yň önü­mi bo­lup, býu­je­ti 200 mil­li­on dol­la­ra ýet­ýär. Be­ýik Bri­ta­ni­ýa­da su­ra­ta dü­şü­ri­len film­de Na­po­le­on Bo­na­par­tyň ýö­ne­keý es­ger­lik­den im­pe­ra­

Ki­no tä­ze­lik­le­ri

Iň go­wy akt­ýor ug­ry bo­ýun­ça 2 ge­zek Os­kar baý­ra­gy­ny ga­za­nan meş­hur akt­ýor Den­zel Wa­şing­ton us­sat re­žiss­ýor An­tu­an Fu­kua bi­len ýe­ne bir film­de bi­le iş­le­şer. Re­žiss­ýo­ryň «Il­kin­ji gün» (Trai­ning Day, 2001) atly ek­ran ese­rin­dä­ki keş­bi bi­len Os­kar ga­za­nan 68 ýa­şyn­da­ky Wa­şing­ton Fu­kua­nyň «Saz­laý­jy» (The Equa­li­zer) film­le­rin­de, şol san­da «Aja­ýyp ýe­di­lik» (The Mag­ni­ficent Seven) ki­no­syn­da su­ra­ta dü­şüp­di. Tä­ze ek­ran ese­rin­de Rim Im­pe­ri­ýa­sy­nyň ge­ne­ral­la­ryn­dan Han­ni­bal Bar­ka­nyň keş­bi­ni jan­lan­dy­rar. Fil­miň sse­na­ri­si­ni «Gla­dia­tor», «Awia­tor», «Hu­go», «Skaý­foll», «Spektr» ýa­ly film­le­riň ede­bi esa­sy­ny ýa­zan meş­hur sse­na­ri­çi Jon Lo­gan ýa­zar. «Netf­lix»-iň önü­mi bol­jak we sö­weş­li sah­na­la­ra baý bol­jak fil­miň ek­ran­la­ra çyk­jak wag­ty hä­zir­lik­çe bel­li däl.

Os­kar da­ba­ra­sy­ny ýe­ne-de Jim­mi Kim­mel alyp ba­rar

Ki­no dün­ýäsi­niň iň uly sy­la­gy bo­lan Os­kar baý­rak­la­ry­nyň no­bat­da­ky gow­şu­ry­lyş da­ba­ra­sy­nyň alyp­ba­ry­jy­sy bel­li bol­dy. 2024-nji ýy­lyň 10-njy mar­tyn­da ge­çi­ril­jek 96-njy Aka­de­mi­ýa baý­rak­la­ry­ny bel­li ko­me­di­ýa­çy, «talk-show» ýyl­dy­zy Jim­mi Kim­mel alyp ba­rar. 4-nji ge­zek da­ba­ra­ny alyp bar­jak Jim­mi Kim­mel il­kin­ji ge­zek 2017-nji ýyl­da-da Os­kar baý­rak­la­ry­nyň gow­şu­ry­lyş da­ba­ra­sy­nyň alyp­ba­ry­jy­sy bo­lup­dy. Şol ýyl iň go­wy film baý­ra­gynyň buk­jasyna ýal­ňyş­lyk bi­len «La La Lend» (La La Land) fil­mi­niň ady ýazy­lyp­dy. Baý­ra­gy bol­sa «Üns mer­ke­zin­de» (Spot­light) fil­mi ga­za­nyp­dy. Jim­mi Kim­me­liň alyp ba­ran şu ýyl­ky da­ba­ra­syn­da «Hem­me zat hem­me ýer­de we bir­ba­da» (Everyt­hing Everyw­he­re All at Once) fil­mi iň go­wy film saý­la­nyp­dy. Jim­mi Kim­mel 2018-nji ýyl­da-da da­ba­ra­nyň alypba­ry­jy­sy bo­lup­dy.

«Öten gün­ler» iň go­wy film saý­lan­dy

«Hol­ly­wo­od»-yň stu­di­ýa­la­ryn­dan ga­raş­syz film­le­re be­ril­ýän ab­raý­ly sy­lag­la­ryň bi­ri bo­lan «Got­ham» baý­rak­la­ry­nyň ýe­ňi­ji­le­ri mä­lim edil­di. 33-nji «Got­ham» baý­rak­la­ry­nyň gow­şu­ry­lyş da­ba­ra­sy Nýu Ýork­da ge­çi­ril­di. Da­ba­ra­da iň go­wy film diý­lip, «Öten gün­ler» (Past Lives) fil­mi saý­lan­dy. Iň go­wy ar­tist baý­ra­gy­na-da «Nä­bel­li ýurt» (The Unk­nown Count­ry) fil­min­dä­ki keş­bi üçin Li­li Glads­to­un la­ýyk gö­rül­di. Ikin­ji plan­da­ky iň go­wy ar­tist diý­li­bem «Maý, de­kabr» (May Decem­ber) fil­min­dä­ki keş­bi üçin Şarlz Mel­ton saý­lan­dy. Iň go­wy sse­na­riý baý­ra­gy «Ýy­kyl­ma­gyň ana­to­mi­ýa­sy» (Ana­to­my of a Fall) fil­mi­niň ede­bi esa­sy­ny ýa­zan­lar Žus­tin Trie bi­len Ar­tur Ha­ra­ra be­ril­di. Şol bir wag­tyň özün­de bu ek­ran ese­ri iň go­wy hal­ka­ra film baý­ra­gy­na-da my­na­syp bol­dy. «Dört gyz» (Fo­ur Daugh­ters) ki­no­sy-da iň go­wy do­ku­men­tal film hök­mün­de yk­rar edil­di. «Müň we bir» (A Thou­sand and One) fil­mi­ni su­ra­ta dü­şü­ren A.W.Rok­well iň go­wy re­žiss­ýor baý­ra­gy bi­len sy­lag­lan­dy.

Iň köp agaç ek­ýän ýurt­lar

Ýer ýü­zün­de 3 tril­li­on­dan gow­rak agaç bar. Agaç­lar «Ýe­riň öý­ke­ni» ha­sap­la­nyp, adam­za­dy we jan­ly-jan­dar­la­ry ýa­şa­mak üçin ze­rur bo­lan kis­lo­rod bi­len üp­jün ed­ýär. Agaç­la­ryň esa­sy bö­le­gi to­kaý­lar­da jem­le­nip, bu ba­bat­da Ama­zon to­kaý­ly­gy öň­de­li­gi eýe­le­ýär. 390 mil­liard agaç ös­ýän Ama­zon to­kaý­ly­gy dün­ýä­dä­ki agaç­la­ryň 13 gö­te­ri­mi­ni eme­le ge­tir­ýär. Jan­ly-jan­dar­la­ryň 80 gö­te­ri­mi to­kaý­lar­da ýa­şa­ýar. Agaç­lar at­mos­fe­ra­ny par­nik gaz­la­ryn­dan aras­sa­la­mak­da iň yg­ty­bar­ly se­riş­de ha­sap­lan­ýar. Agaç­lar Ýer­dä­ki suw aý­la­wy üçin hem mö­hüm bo­lup, kö­kün­de suw ýyg­na­ýar­lar we at­mos­fe­ra goý­ber­ýär­ler. Bu suw aý­la­ny­şy­gy pla­ne­ta­nyň gu­ra­ma­gy­nyň öňü­ni al­ýar. Soň­ky ýyl­lar­da «ýa­şyl» tas­la­ma­la­ry dur­mu­şa or­naş­dyr­ýan ýurt­lar­da her ýyl müň­ler­çe agaç na­hal­la­ry ekil­ýär. Bu ugur­da Hy­taý, Hin­dis­tan, Efio­pi­ýa, Pa­kis­tan 1 mil­liard­dan gow­rak agaç bi­len öň­dä­ki orun­la­ry eýe­le­ýär. Mek­si­ka, Tür­ki­ýe, Pe­ru, Ni­ge­ri­ýa, Ke­ni­ýa ýa­ly döw­let­ler hem 500 mil­li­on­dan gow­rak aga­jy bi­len «ýa­şyl» tas­la­ma­ny alyp bar­ýar­lar. ABŞ, Ga­na, Ita­li­ýa, Mýan­ma, Flip­pin­ler, Bra­zi­li­ýa, Ku­ba, Ka­na­da, Bu­run­di, In­do­ne­zi­ýa, Is­pa­ni­ýa ýa­ly ýurt­larda hem her ýyl 100 mil­li­on­dan gow­rak agaç na­hal­la­ry­ oturdylýar. Mang­row, klýon, kedr, ar­ça, ç

Syýahatçylara yl­ham ber­ýän peý­zaž­lar

Film­ler­de ýa-da te­le­se­ri­al­lar­da gör­ýän we wi­zu­al ef­fekt­ler di­ýip ha­sap­la­ýan kä­bir sah­na­la­r ha­ky­kat­dan hem te­bi­gat­da bar. Yn­san­lar­da «Müm­kin däl» di­ýen pi­ki­ri dö­red­ýän owa­dan peý­zaž­lar her ýyl müň­ler­çe sy­ýa­hat­çy­ny özü­ne çek­ýär. Kä­bi­ri­ne bar­mak aň­sat, kä­bi­ri­ne kyn. Ýö­ne mu­ňa ga­ra­maz­dan, sy­ýa­hat­çy­lar ulag­ly we py­ýa­da ýol ge­çip, te­bi­ga­tyň owa­dan sah­na­la­ry­nyň jan­ly şa­ýa­dy bol­ýar­lar. Ga­ze­ti­mi­ziň şu sa­nyn­da dün­ýä­dä­ki haý­ran gal­dy­ry­jy peý­zaž­la­ryň kä­bi­ri bi­len ta­nyş­dyr­ma­gy ma­kul bil­dik. Hal­ler­bos to­ka­ýy. Bel­gi­ýa­da­ky Hal­ler­bo­syň gök öwüs­ýän to­kaý­la­ry ýaz pas­lyn­da di­ňe bir­nä­çe hep­de jan­lan­ýar we soň ýe­ne ýap­rak­la­ry­ny dök­ýär. Ho­wa şer­ti­ne la­ýyk­lyk­da üýt­gäp dur­ýan to­kaý be­new­şe, mä­mi­şi gül­ler­den dü­zü­len «ha­ly» bi­len ör­tül­ýär. Bu tokaý Bel­gi­ýa bar­ýan sy­ýa­hat­çy­la­ryň iň köp su­ra­ta düş­ýän ýer­le­ri­niň bi­ri­dir.