"Türkmenistan Sport" Halkara žurnalynyň elektron goşundysy

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, B.Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly 54
Telefon belgileri: 22-81-38

Habarlar

Döwlet Baştutanymyz Merkezi Aziýa Suw strategiýasyny döwrebaplaşdyrmagy teklip etdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Duşenbe şäherinde geçirilen Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisinde eden çykyşynda Merkezi Aziýa Suw strategiýasyny döwrebaplaşdyrmagy teklip etdi. Döwlet Baştutanymyzyň öz çykyşynda nygtaýşy ýaly, Türkmenistan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ählisi bilen bilelikde, sebitde suw diplomatiýasynyň ilerledimegine aýratyn uly üns berýär. Şu maksat bilen biziň ýurdumyz Araly halas etmegiň halkara gaznasyna başlyklyk etmeginiň dowamynda Merkezi Aziýa Suw strategiýasyny işläp taýýarlamak başlangyjyny öňe sürdi.

Gülçi zenanlaryň bäsleşigi

Degre-daşy güller bilen bezelen eziz Watanymyzyň her bir güni toý-baýramlara, şanly senelere beslenýär. Ynha, bu gün hem, ýagny 15-nji sentýabrda  şanly Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramçylygyna bagyşlanyp ýurdumyzy gözelleşdirmek ugrunda zähmet çekýän gülçi bagbanlarymyzyň päk zähmetini dabaralandyrmak, ýaşlarda gözellige, zähmete, tebigata bolan söýgini döretmek maksady bilen Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşygynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi we Aşgabat şäher häkimliginiň bilelikde guramagynda Aşgabat şäher häkimliginiň «Bagt köşgi» toý dabaralar merkeziniň «Nur» toý zalynda «Güller gözelligiň, parahatçylygyň aýdymy» atly hünär bäsleşigi geçirildi. Baýramçylyk bäsleşigine Aşgabat şäheriniň Berkararlyk, Köpetdag, Bagtyýarlyk we Büzmeýin etraplarynyň bagçylyk müdirlikleriniň gülçi gelin-gyzlaryndan düzülen toparlar gatnaşdylar. 

Nurana geljegiň bähbidine

Bütin adamzady tolgundyrýan ekologiýa we daşky gurşawy goramak meseleleri babatda Türkmenistanyň ýöredýän syýasaty dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni özüne çekýär. Munuň özi ýurdumyzyň bu babatdaky özboluşly syýasatynyň oňyn häsiýete eýedigi hem-de dünýäniň ähli halklarynyň bähbitlerine laýyk gelýändigi bilen şertlendirilendir. Çünki hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Watanymyzda amala aşyrylýan ägirt uly durmuş-ykdysady özgertmelerde daşky gurşawa aýawly çemeleşmek syýasaty ileri tutulýan ugurlaryň biridir. Şu nukdaýnazardan, ekologiýa meselesi ýaly örän möhüm ugurlarda halkara dialoga işjeň gatnaşyjy hökmünde ýurdumyz Birleşen Milletler Guramasy (BMG), Araly halas etmegiň Halkara gaznasy (AHHG), BMG-niň Daşky gurşawy goramak boýunça maksatnamasy (UNEP), BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasy (ÝUNESKO), BMG-niň Ösüş maksatnamasy (BMGÖM), BMG-niň Azyk we oba  hojalyk guramasy (FAO), Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG), Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy (ÝHHG) we beýleki abraýly halkara guramalar hem-de düzüm birlikler bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk edip, häzirki döwrüň giň möçberli meselelerini çözmegiň netijeli ýollaryny gözlemäge işjeň gatnaşýar.

Ekologiýa howpsuzlygy – döwlet syýasatynyň esasydyr

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyz ata Watanymyzyň täsin we gözel tebigatyny goramak hem-de ony asyl durkunda geljekki nesillere miras goýmak, ýurdumyzyň ekologiýa abadançylygyny durnukly üpjün etmek, tebigy baýlyklardan rejeli peýdalanmak, ilatymyzyň ekologiýa medeniýetini kämileşdirmek meselesine aýratyn uly ähmiýet berýär. Bütin adamzady tolgundyrýan ekologiýa we daşky gurşawy goramak meseleleri babatda Türkmenistanyň ýöredýän syýasaty dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni özüne çekýär. Munuň özi ýurdumyzyň bu babatdaky özboluşly syýasatynyň oňyn häsiýete eýedigi hem-de dünýäniň ähli halklarynyň bähbitlerine laýyk gelýändigi bilen şertlendirilendir. Çünki hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Watanymyzda amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmelerde daşky gurşawa aýawly çemeleşmek syýasaty ileri tutulýan ugurlaryň biridir. Ekologiýa howpsuzlygy adamyň ýaşaýşy üçin möhüm ekologik bähbitleriniň, ilkinji nobatda, arassa we sagdyn ýaşaýşy üçin amatly tebigy gurşawa bolan hukugynyň goraglylygy, döwlet syýasatynyň bu wezipeleri çözmäge gönükdirilmegi, ykdysady, dolandyryş-guramaçylyk çäreleriniň amala aşyrylyşy ýaly ugurlary öz içine alýar. Ýurdumyzyň ähli sebitlerinde ekologiýa abadançylygyny ýokary derejede üpjün etmek maksady bilen toplumlaýyn ýaşyl zolaklaryň döredilmegi uly ähmiýete eýedir. Munuň özi ekolo

Ekologiýa abadançylygy — Zeminiň gözelligi

Ýurdumyzda alnyp barylýan ekologiýa syýasatynyň esasy maksady halkymyzyň arassa daşky gurşawda ýaşamagyny üpjün etmekden, tebigy baýlyklarymyzy rejeli peýdalanmakdan, geljekki nesillerimize gözel görnüşde ýetirmekden hem-de bu ugurda sebit we halkara derejesinde hyzmatdaşlygy alyp barmakdan ybaratdyr. Ýurdumyzda tokaý zolaklarynyň emele gelmegi, Hazar deňziniň türkmen kenarynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň döredilmegi, Garagumuň jümmüşinde «Altyn asyr» Türkmen kölüniň gurulmagy hem-de ýerleriň şorlaşmagynyň we çölleşme hadysasynyň öňüni almak boýunça alnyp barylýan toplumlaýyn işler diňe bir ýurdumyz üçin däl, eýsem, tutuş sebit üçin hem örän uly ähmiýete eýedir. Arkadagly Serdarymyz ýurdumyzda tebigaty, biologik dürlüligi goramak, ýer, suw baýlyklaryny rejeli peýdalanmak, ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek meselelerini hemişe üns merkezinde saklaýar. Ekologiýa kanunçylyk namalaryny kämilleşdirmek, şäherleriň we obalaryň töwereginde tokaý seýilgählerini döretmek boýunça durmuşa geçirilýän işler muňa şaýatlyk edýär. Güneşli Diýarymyzda tebigaty goramak, ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek babatda uzak möhletleýin maksatnamalar yzygiderli durmuşa geçirilýär.

Ekologiýa abadançylygy — möhüm ugur

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 14 – 15-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Täjigistan Respublikasyna iki günlük iş saparyny amala aşyrar. Iş saparynyň barşynda döwlet Baştutanymyz Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň esaslandyryjylary bolan Merkezi Aziýa döwletleriniň baştutanlary bilen duşuşar. Bulardan başga-da, iş saparynyň çäklerinde hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda goňşy döwletler bilen dost-doganlykly gatnaşyklary mundan beýläk-de berkitmekde birnäçe duşuşyklaryň bolmagyna garaşylýar. Ýer ýüzünde ekologiýa meselesi üns merkezinde saklanylýar, çünki ol ýaşaýşa özüniň oňyn täsirini ýetirýär. Şeýle bolansoň, daşky gurşawy goramak Garaşsyz döwletimizde durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry hökmünde kesgitlendi. Ykdysady we durmuş ulgamyndaky giň möçberli özgertmeler maksatnamalary ähli babatda adamlaryň abadançylygynyň aýrylmaz şerti bolan ekologiýa bilen ysnyşykly baglanyşyklydyr.

Ekologiýa abadançylygy bagtyýarlygyň binýadydyr

Daşky gurşawy goramak, tebigatymyzyň baýlyklaryny we gözelliklerini aýawly saklamak hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyzda her ýylda agaç nahallarynyň oturdylmagy indi asylly däbe öwrüldi. Bu gün baglar ýurdumyzyň obalaryna, şäherçelerine, şäherlerine görk bermek bilen birlikde, ekologiýa abadançylygyny pugtalandyrmaga möhüm täsirini ýetirýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ekologiýa abadançylygyny üpjün etmek maksady bilen, ýurdumyzda alnyp barylýan giň gerimli işlerde döwletimiz iri halkara guramalar, düzümler bilen hem işjeň hyzmatdaşlyk saklaýar. Häzirki wagtda ýurdumyz Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasy, Daşky gurşaw boýunça maksatnamasy, Bütindünýä ekologiýa gaznasy, Araly halas etmegiň Halkara gaznasy, Merkezi Aziýanyň Sebitleýin ekologiýa merkezi ýaly sebitleýin we halkara guramalar bilen ysnyşykly hyzmatdaşlygy alyp barýar, Birleşen Milletler Guramasynyň daşky gurşaw boýunça konwensiýalarynyň ençemesine goşuldy. Arkadagly Serdarymyzyň ekologiýa we daşky gurşawy goramak meseleleri babatda öňe sürýän başlangyçlary dünýäde barha giň goldawa eýe bolýar.

Gözelligiň egsilmez çeşmesi

Nurly mekanymyzyň üýtgeşik, özüne çekiji we örän baý tebigaty bar. Awazada bolanyňyzda, deňziň kenarynda tolkunlaryň hereketine syn edýän adamlary ýygy-ýygydan görensiňiz. Özümem tolkunlaryň kenardan yzyna serpilip, çägäniň üstünde özboluşly «nagyş» galdyryşyny synlamagy halaýaryn. Tolkunlaryň hereketi, «çalýan sazy» ýadawlygy aýyrýar. Günüň ýaşýan wagtynda deňziň kenary, gör, nähili ajaýyp! Şol wagt Gün tolkunlary gyzyl reňkiň dürli öwüşginleri bilen reňkleýär. Gör, nähili gözellik! Daglarymyzyň uçut gaýalary, bagly dereleri, ýerasty baýlykly çöllerimiz, lummurdap akýan derýalarymyz biziň tebigatymyzyň özboluşly gözelligine gözellik goşýar.

Sogaply işler ýurdy bezeýär

Milli Liderimiziň we hormatly Prezidentimiziň tagallalary netijesinde berkarar döwletimiz ösüşleriň hem-de rowaçlygyň täze tapgyryna gadam goýdy. Ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň depginli ösüşi dowam edýär.  «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022— 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy» ösüşler bilen öňe tarap hereket etmegiň esasy ýol görkezijisine öwrüldi. Bu maksatnamanyň üstünlikli ýerine ýetirilmegi daşky gurşawyň ekologiýa ýagdaýyny gowulandyrmak boýunça çäreleriň durmuşa geçirilmegine, tebigy baýlyklardan rejeli peýdalanylmagyna, olary dikeltmek we goramak boýunça alnyp barylýan işlere, ilatyň ýaşamagy üçin amatly şertleriň üpjün edilmegine gönüden-göni bagly bolup durýar.

Daşky gurşawy goramak borjumyzdyr

Ata Watanymyz tebigy özboluşlylygy, ösümlik, haýwanat dünýäsi, daglarydyr düzleri, sährasy, deňizdir derýalary bilen aýratyn tapawutlanýar, olar özara sazlaşygy emele getirýär. Ýurdumyzyň ekologiýa syýasaty esasy ugurlaryň biri bolup, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe daşky gurşawy we tebigy serişdeleri gorap saklamak babatynda uly işler amala aşyrylýar. Şeýle hem bu ugurda täze kanunlar taýýarlanylýar, hereket edýän kanunlar döwrüň talabyna laýyklykda kämilleşdirilýär. Olardan «Ösümlikleri goramak hakynda», «Haýwanat dünýäsi hakynda», «Atmosfera howasyny goramak hakynda», «Ekologiýa howpsuzlygy hakynda», «Aýratyn goralýan tebigy ýerler hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryny, kanunçylyk namalarynyň birnäçesini görkezmek bolar. Ekologiýa abadançylygy howanyň arassalygyny üpjün etmegi, şäherleri gurşap alýan gök zolaklary ösdürmegi, suw, ýer we tokaý serişdeleriniň berk goragyny döretmegi, ösümlik we haýwanat dünýäsiniň köpdürlüligini gorap saklamagy öz içine alýar. Ýurdumyz dünýäniň iri halkara guramasy bolan BMG-niň Daşky gurşawy goramak baradaky konwensiýasynyň tarapdary bolup, biologik dürlüligi gorap saklamak, ýer we suw serişdelerini rejeli peýdalanmak, çölleşmä garşy göreşmek, ýerleriň zaýalanmagynyň öňüni almak, Hazar deňziniň gurşawyny arassa saklamak boýunça taslamalary durmuşa geçirmekde uly işjeňlik görkezýär. Şeýlelikde, BMG-niň Daşky gurşawy goramak

Hazar — täsin tebigy baýlyk

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe tebigatymyzy ylmy taýdan öwrenmek we onuň gözelliklerini gorap saklamak, şol sanda Hazar deňziniň kenaryny syýahatçylyk, dynç alyş merkezine öwürmek işleri üstünlikli durmuşa geçirilýär. Deňiz kenarynda oturdylan we barha pür-pudak ýaýradýan agaç nahallary bu künjegiň gözelligine görk goşýar, howany has-da arassalaýar. Hazar deňzi ajaýyp tebigy suw howdany bolup, onuň biologik we uglewodorod serişdeleri Hazarýaka döwletleriň, şol sanda Türkmenistanyň esasy baýlyklarynyň hatarynda durýar. Golaýda ýurdumyzda geçirilen Hazar deňziniň güni hem-de «Hazar deňzi — parahatçylyk we dostluk deňzi» atly ylmy-amaly maslahat hem deňziň ekologiýasyny goramakda hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini giňeltmek işinde nobatdaky möhüm ädim boldy.

Hünär bäsleşigi geçirildi

Şu gün, ýagny 24-nji awgustda paýtagtymyzyň «Altyn ýyldyz» toý mekanynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrliginiň we Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrliginiň bilelikde yglan eden «Ussat bagban» atly hünär bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. Bagbançylyk iş tejribesini ýaýratmak, işbaşarjaň, höwesjeň bagbanlary ýüze çykarmak, dürli miweli, saýaly, pürli baglary ösdürip ýetişdirip, ýurdumyzda azyk bolçulygyny döretmekde, ekologiýa abadançylygyny üpjün etmekde ussat bagbanlaryň önümçilik we döredijilik ukyplaryny goldamak maksady bilen geçirilen bu hünär bäsleşigine deslapky tapgyrlarda ýeňiji bolan bagbanlaryň 6-sy gatnaşdy. Olaryň arasynda zenan bagbanlaryň, ýagny Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň «Gülüstan» daýhan birleşiginiň kärendeçi bagbany Güljan Agamämmedowanyň hem-de S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabyndaky ylmy-önümçilik synag merkeziniň bagbany Jennet Towyýewanyň bolmagy buýsandyrýar.

Ekologiýa — Türkmenistanyň we BMG-niň arasyndaky hyzmatdaşlygyň möhüm ugry

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan ägirt uly durmuş-ykdysady özgertmelerde daşky gurşawa aýawly çemeleşmek syýasaty ileri tutulýan ugurlaryň biridir. Tebigaty goramak boýunça milli strategiýany durmuşa geçirmek bilen, ýurdumyz bu ugurda iri halkara guramalar, ilkinji nobatda bolsa, Birleşen Milletler Guramasy bilen işjeň hyzmatdaşlygy alyp barýar. Biziň ýurdumyzyň bu ulgamda öňe sürýän halkara başlangyçlary barada Ministrler Kabinetiniň 28-nji iýulda geçirilen mejlisinde hem nygtalyp geçildi. Hususan-da, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň öňde boljak 78-nji sessiýasynda Türkmenistanyň Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalaryň sebit merkezini döretmek boýunça işleri dowam etdirjekdigi barada habar berildi.

Ekologiýa abadançylygy

Ýurdumyzda daşky gurşawa aýawly çemeleşmek we ekologiýa abadançylygyny gorap saklamak babatda alnyp barylýan döwlet syýasaty, bu ugurda öňe sürülýän başlangyçlar, «ýaşyl» ykdysadyýeti emele getirmek ugrundaky tagallalar dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giň goldawa eýe bolýar. Munuň özi şol bir wagtyň özünde durnukly ösüşiň esasy düzüm bölegi bolmak bilen, daşky gurşawy goramakda hem-de ekologiýa abadançylygyny üpjün etmekde möhüm ähmiýete eýe. Şeýle bolansoň, ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşi ekologiýa meseleleriniň çözgüdine gönükdirilen toplumlaýyn çärelerden ugur alnyp, amala aşyrylýar. Gahryman Arkadagymyzyň ählumumy ekologiýa abadançylygynyň hatyrasyna öňe süren başlangyçlary, hormatly Prezidentimiziň edýän tagallalary netijesinde, Türkmenistan häzirki döwürde howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly meseleleriň halkara derejede çözülmegi üçin bu babatdaky anyk usullaryň birnäçesini teklip edýär. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň «Rio+20» Bütindünýä sammitinde Aşgabatda Birleşen Milletler Guramasynyň Howanyň üýtgemegi boýunça sebitara merkezini döretmek barada öňe süren başlangyjy ählumumy maýylganlygyň öňüni almaga gönükdirilýändigi bilen häsiýetlendirilýär.

Geljek ekologiýa bagly

ýa-da adam-tebigat gatnaşygy hakynda Meşhur amerikan ýazyjysy Mark Tweniň: «Howa biziň daşymyzy gurşap alýan adamlara bagly» diýen jümlesi bar. Bu sözleriň aňyrsynda, elbetde, optimistik garaýyş jemlenýär. Ýöne häzirki zaman dünýäsinde hemmeleri ynjalyksyzlandyrýan howanyň üýtgemegi ýaly ýiti meseläniň köp babatda antropogen täsirlere — adama we onuň hereketlerine baglydygyny göz öňünde tutsak, ýokarda getiren jümlämiz döwrüň hakykatyna esaslanýan göni mana-da eýe bolup biler. Biz ony göni manyda ulanyp, howanyň oňaýly ýagdaýynyň üpjün edilmeginiň hut adamlara, olaryň birleşen tagallalaryna baglydygyny nygtamak isleýäris. Ine, şu mesele hem soňky onýyllykda örän oýlanyşykly çözgütleri talap edýän, adamzadyň umumy öýünde sagdyn we abadan geljegi gurmagy ileri tutýan möhüm wezipä öwrüldi.

Ekoşäher Aşgabat!

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäheri Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hem beýik ösüşlere beslenip, bedew bady bilen özgermegini dowam edýär. Aşgabady dünýäniň arassa hem gülläp ösýän şäherleriniň birine öwürmek maksady bilen, döwletimiz tarapyndan iri möçberli maýa goýumlary gönükdirilýär. Dünýä tejribesiniň öňdebaryjy binagärlik däpleri, inženerçilik-tehniki çözgütleri bilen milli binagärlik tejribesi mäkäm utgaşdyrylyp ösdürilýän ak mermerli paýtagtymyzda halkymyzyň bagtyýar durmuşyny, döwrebap ýaşaýyş şertlerini üpjün etmäge gönükdirilen işler üstünlikli amala aşyrylýar. Häzirki döwürde Aşgabady ösdürmegiň şähergurluşyk-binagärlik maksatnamasynyň çäklerinde ähli amatlyklary bolan täze ýaşaýyş jaýlary, myhmanhanalary, söwda-dynç alyş merkezleri, seýilgähleri, medeni-durmuş maksatly binalar toplumlary yzygiderli gurulýar. Paýtagtymyzy abadanlaşdyrmaga, gözelleşdirmäge, täze seýilgäh zolaklaryny döretmäge, şaýollaryň we köçeleriň durkuny täzelemäge uly ähmiýet berilýär. Aşgabadyň binagärlik keşbini has-da özgertmek, şäher ilatynyň abadan durmuşy, zähmet çekmegi we dynç almagy üçin amatly şertleri döretmek, halkyň durmuş taýdan goraglylygyny gowulandyrmak, hyzmatlar ulgamyny kämilleşdirmek, şäherde arassaçylyk kadalaryny berjaý etmek esasy maksatlar hökmünde öňe çykaryldy. Gahryman Arkadagymyzyň: «...Aşgabat türkmen topragynyň göz

Tebigata söýgi — durmuşa söýgi

Türkmenistanyň durmuş syýasatynyň esasy meseleleriniň biri arassa we howpsuz daşky gurşawy döretmekden ybaratdyr. Bu ugurda, ilkinji nobatda, ýurduň şäherleriniň we obalarynyň töwereginde gök guşak meýdançalaryny döretmek maksady bilen, bag ekmek çäreleri yzygiderli amala aşyrylýar. Çünki tebigaty goramagyň geljekki nesilleriň bagtyýarlygyny üpjün etmek bolup durýandygyny Gahryman Arkadagymyz halkyň kalbyna hemişelik guýdy. Her ýylyň mart aýynyň ortasynda ählihalk bag ekmek dabarasyny geçirmek asylly däbe öwrüldi, watandaşlarymyz tebigaty goramagyň we ony baýlaşdyrmagyň ynsan durmuşy üçin ählitaraplaýyn bähbitlidigini göz öňünde tutup, millionlarça bag nahallaryny oturdýarlar. Tebigaty goramak — ýaşaýşymyzyň gözelligine goşant goşmak. Çünki biziň eken ýa ideg eden her bir agajymyz bu Zeminiň gözelligini artdyrýar. Bu gün bolsa türkmen topragynda bagy-bossanlyga öwrülip oturan täze şäher döredi. Munuň özi Gahryman Arkadagymyzyň gözellik döretmek baradaky nobatdaky nusgalyk işidir. Gözellik diňe bir biziň gözümiziň görüp duran zatlarynyň owadan bolmagy däl, ol biziň içki dünýämizde hem kemala gelýär. Onuň kemala gelmeginiň ilkinji şertleriniň biri hem saglyk. Sagdyn durmuş bolsa tebigatyň arassalygy, ekologiýanyň goraglylygy bilen berk baglanyşykly. Milli Liderimiz hem Arkadag şäheriniň mysalynda gözelligiň goşalandyrylyşynyň nusgasyny görkezdi. Ýagny bu şähere baryp, ol ýeriniň

Ekologiýa abadançylygy — geljegiň rowaçlygy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň ýöredýän paýhasly syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri-de daşky gurşawy goramak, ekologiýa abadançylygyny gowulandyrmak, halkymyzyň ýaşaýşy, ynsan saglygy üçin peýdaly tebigy şertleri döretmek bilen baglanyşyklydyr. Bu babatda Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlaryny işjeň dowam etdirýän Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalarynyň netijesinde düýpli öňegidişlikler gazanylýar. Şeýle giň gerimli ekologiýa syýasatynyň alnyp barylmagy döwletimiziň hem-de dünýäniň möhüm ekologiýa meselelerini çözmegiň, ýagny howanyň arassalygyny üpjün etmegiň, şäherleri gurşap alýan gök guşaklary has-da ýaýbaňlandyrmagyň, ýer, suw serişdeleriniň berk goragyny üpjün etmegiň, tebigatymyzyň ösümlik, haýwanat dünýäsiniň köpdürlüligini saklap galmagyň we olary baýlaşdyrmagyň esasydyr. Bu diňe bir şu güni ýa-da ertiri däl, eýsem uzak geljegi nazara alýan dürli kanunlar, kadalaşdyryjy resminamalar bilen soňky ýyllarda has-da berkidilen kanunçylyk binýadyna daýanýar. Olaryň hatarynda Türkmenistanyň «Ekologiýa howpsuzlygy hakynda», «Ekologiýa seljermesi hakynda», «Gaýtadan dikeldilýän energiýa serişdeleri hakynda» we beýleki Kanunlary bar.

Aşgabat — tämizligiň şäheri

Aziýanyň merjeni bolan türkmen paýtagty ajaýyp keşbi, täsin binagärligi, ekologiýa taýdan arassalygy bilen dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni özüne çekýär. Häzirki wagtda Aşgabat bagy-bossanly şäher hökmünde tanalýar. Gök öwsüp oturan baglar, älemgoşar ýaly dürli reňkli güller, süňňüňi ýeňledip, kalbyňa rahatlyk berýän suw çüwdürimleri ak mermerden bina edilen paýtagtymyzyň görküne görk goşup, gaýtalanmajak gözelligi emele getirýär. Dünýäniň çar künjeginden şeýle gözelligi synlamaga gelýänleriň sany barha artýar. Paýtagtymyzyň gün-günden özgerip, ajaýyp keşbe eýe bolmagynyň sakasynda bolsa türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Serdarymyzyň irginsiz aladalary ýatyr.

Daşky gurşawyň goragynda

Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe durnukly ösüşiň ýolunda daşky gurşawy we tebigy serişdeleri gorap saklamak babatynda alnyp barylýan möhüm işler uly üstünliklere beslenýär. Daşky gurşawy goramak häzirki döwürde bütin dünýäde tutuş adamzat üçin iň bir wajyp meseleleriň biridir. Döwletimiziň tebigy gurşawyň goralmagyny üpjün etmek babatdaky wezipesi, onuň serişdelerinden rejeli peýdalanmagy, jemgyýetiň ekologik we ykdysady bähbitlerini dogry utgaşdyrmagy üpjün etmekdir.