"Türkmenistan Sport" Halkara žurnalynyň elektron goşundysy

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, B.Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly 54
Telefon belgileri: 22-81-38

Habarlar

Aşgabatda welosiped ýaryşy geçirildi

«7/24. tm», № 35 (118), 29.08. 2022 Aşgabat şäherinde welosport boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi. Bu bäsleşigi Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi bilen Türkmenistanyň Welosiped sporty federasiýasy bilelikde gurady.

Mekdep ýyllarymyň ýatlamalary

«7/24. tm», № 35 (118), 29.08. 2022 Birinji gezek algebradan öý işimi işlemän baranymda mugallym maňa: «Mynasyp bolmak üçin ýyllar, döwmek üçin sekuntlar, täzeden gazanmak üçin ömürler gerek zada YNAM diýilýär» diýipdi.

Aşyk bolan ýigidiň matematik gyza haty

«7/24. tm», № 35 (118), 29.08. 2022 Salam – tükeniksiz progressiýa,Eý, gara gözli ýar, niçik ahwalyň?Tarypyňy hata salyp ýollaýan,Eý, dünýäm, älemim, açyk asmanym!

Gurban Berdiýew hakynda 7 maglumat

«7/24. tm», № 35 (118), 29.08. 2022 Eýranyň «Traktor» futbol toparynyň türkmenistanly tälimçisi Gurban Berdiýew 1952-nji ýylyň 25-nji awgustynda Aşgabat şäherinde dünýä indi.

Ilkinji göni ýaýlym

«7/24. tm», № 35 (118), 29.08. 2022 2005-nji ýylda şahyr Muhammetmyrat Kömekowyň «Watannama» atly gepleşiginiň alypbaryjysy bir ýarawsyzlyk tapyp, gelip bilmändir. Waka şondan soň başlandy.

«Ömür merdiwany» kyssalar toplumyndan

«7/24. tm», № 35 (118), 29.08. 2022 Birinji waka

Sport we ýaşlar syýasaty

«7/24. tm», № 34 (117), 22.08. 2022 Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň esas­lan­dy­ran bi­te­wi, do­wam­ly hem-de stra­te­gi­ki döw­let sy­ýa­sa­ty esa­syn­da, hal­ka­ra sport gi­ňiş­li­gin­de mäh­ri­ban Wa­ta­ny­my­zyň ab­ra­ýy gün­sa­ýyn art­ýar. Spor­tuň ösen mil­li ul­ga­my­ny dö­ret­mek, hal­ky­my­zyň sag­ly­gy­ny pug­ta­lan­dyr­mak, be­den we ru­hy taý­dan sag­dyn ne­sil­le­ri ter­bi­ýe­läp ýe­tiş­dir­mek, Türk­me­nis­tan döw­le­ti­miz­de olim­pi­ýa he­re­ke­ti­ni, hal­ka­ra hyz­mat­daş­ly­gy­ny pug­ta­lan­dyr­mak ba­ba­tyn­da uly iş­ler ama­la aşy­ryl­ýar.

Dost-doganlyk ýaryşy

«7/24. tm», № 34 (117), 22.08. 2022 2022-nji ýylyň 5-nji sentýabrynda Hindistanda hoşniýetlilik awtoulag ýörişine badalga berler

Çagany durmuşa ugrukdyrmak

«7/24. tm», № 34 (117), 22.08. 2022 Çaganyň psihologiýasy örän duýgur we ynjyk bolýar. Ol ähli zady, dünýäni, ynsanlary diňe ýagşy tarapdan kabul edýär, hemmeler oňa diňe ýagşy gatnaşykda bolar öýdýär. Şonuň üçin hem entek kämillik ýaşyna ýetmedik ýetginjekler bilen iş salşanyňda, örän seresap bolmaly.

Türkmen türgenleri V Yslam raýdaşlygy oýunlarynda üstünlikli çykyş etdiler

«7/24. tm», № 34 (117), 22.08. 2022 ÝULDUZ JUMABAÝEWA

Futbol hakda 100 söz

«7/24. tm», № 34 (117), 22.08. 2022 Sport diýseň, futbol ýadyňa düşýär. Futbol diýseň, näme ýadyňa düşýär? Bu hakda hiç kim pikirem etmedik bolsa gerek. Sebäbi futbol biziň durmuşymyza şeýle bir ornaşypdyr welin, Gurbannazar Ezizowyň zähmeti 13-nji synamyza deňeýşi göz öňümize gelýär.

Sport we bedenterbiýe

«7/24. tm», № 34 (117), 22.08. 2022 Dünýä ilaty resmi taýdan 8 milliard adama ýetdi we artmagyny dowam etdirýär. Bu barada «Countrymetrics.info» portalynyň wirtual hasaplaýjysyna salgylanyp, «iz.ru» habar berýär. Bu hasaplaýjynyň real wagtda planetanyň ýaşaýjylarynyň sanyny alýandygy bellenýär. Berilýän maglumatlara görä, Ýer şarynyň erkek ilatynyň sany 4 milliarddan gowrak. zenanlar bolsa 3,9 milliard derejesinde. Hasabatda berlişine görä, Ýer şarynyň ýaşaýjylarynyň ölüminiň iň köp ýaýran sebäpleri - ýürek keseli (şu ýyl 5,9 million), insult (4,2 million) we aşaky dem alyş ýollarynyň ýiti ýokançlyklary (2,1 million) hasaplanýar.

Kepderiler türkmen tebigatynyň täsinlikleri

«7/24. tm», № 34 (117), 22.08. 2022 Türk­men top­ra­gy­nyň owa­dan te­bi­ga­ty­nyň aja­ýyp gül­le­ri­ni ýa­da sal­ýan guş-gum­ru­la­ry onuň owaz­ly dün­ýä­si­niň mu­ka­my­dyr. Şol guş­la­ryň iň gö­zel gör­nüş­le­ri­niň bi­ri-de guş­lar to­pa­ry­na de­giş­li kep­de­ri­ler­dir.

Talyplygyň bosagasynda duran dalaşgärler

«7/24. tm», № 33 (116), 15.08. 2022 Hä­zir­ki gün­ler­de gi­riş sy­nag­la­ry ge­çi­ril­ýän bi­lim ojak­la­ry­nyň ga­py­syn­da tol­gu­nyp du­ran ýaş­la­ry gö­re­niň­de buý­san­man syn­la­mak müm­kin däl. Or­ta mek­dep­de alan bi­li­mi­ni ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­rin­de hü­när bi­li­mi bi­len do­wam et­dir­mä­ge hö­we­sek ýaş­la­ryň sa­ny­nyň ýyl-ýyl­dan art­ýan­dy­gy gu­wan­dy­ry­jy ýag­daý­dyr. «Türk­me­nis­tan» ga­ze­tin­de çap edi­len mag­lu­ma­ta gö­rä, «Hal­kyň Ar­ka­dag­ly za­ma­na­sy» ýy­lyn­da Türk­me­nis­ta­nyň ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri­ne 15 müň 326 ta­lyp, or­ta hü­när okuw mek­dep­le­ri­ne 10 müň 490 ta­lyp ka­bul edi­ler.

Türkmenistanyň futbol çempionaty: 3-nji tapgyryň netijeleri

«7/24. tm», № 33 (116), 15.08. 2022  2022-nji ýylyň futbol möwsüminiň jemi boýunça Türkmenistanyň futbol çempionatynyň ýaryş tablisasynda ýeke-täk öňdebaryjy topar peýda boldy.

BAE-niň ýeke-täk çykalgasy: Antarktida

«7/24. tm», № 33 (116), 15.08. 2022 Bil­şi­miz ýa­ly, Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri we onuň goň­şy döw­let­le­ri­niň geog­ra­fi­ki ýer­le­şi­şi gu­rak kli­mat­ly bo­lup, çöl­le­riň kän, der­ýa­la­ryň bol­sa ýok di­ýil­jek de­re­je­de az­ly­gy se­bäp­li agyz su­wy ýi­ti ýet­mez­çi­lik ed­ýär.

Tomusda bedenterbiýe bilen meşgullanmak

«7/24. tm», № 33 (116), 15.08. 2022 Tomusky dynç alyş döwrüni bedenterbiýe-sport görnüşleri bilen utgaşdyrmak adam bedeniniň işjeňligine oňaýly täsir edýär.

Ilkinji ädimler – ilkinji üstünlikler

«7/24. tm», № 33 (116), 15.08. 2022 Kerki etrabynyň 1-nji sport mekdebiniň ýaş türgeni Mährijemal Eýýamberdyýewa hem bu günki gün sportda gazanýan uly üstünlikleri bilen deň-duşlaryndan öňe saýlanmagy başarýar. 

Belentden ýaňlanýar çaga gülküsi

«7/24. tm», № 33 (116), 15.08. 2022 Berkarar döwletimiziň täze eýýämynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň röwşen geljegi bolan ýaş nesiller barada edilýän alada hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň iň bir ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Eziz diýarymyzyň dürli künjeklerinde ähli mümkinçilikleri, amatly şertleri bolup, dünýä ülňülerine laýyk gelýän kämil tehnologiýalar we enjamlar bilen üpjün edilip gurlan we gurulýan döwrebap bilim ojaklary, çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezleriniň mysalynda hem muňa aýdyň göz ýetirýärsiň.

Oýlanyşyksyz hereket (erteki)

«7/24. tm», № 33 (116), 15.08. 2022 Bir gezek eşek öz hojaýyny hakda oýlanypdyr.