"Türkmenistan Sport" Halkara žurnalynyň elektron goşundysy

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, B.Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly 54
Telefon belgileri: 22-81-38

Habarlar

Özbegistandaky halkara festiwalda Türkmenistanyň kino günleri geçirildi

«7/24. tm», № 38 (121), 19.09. 2022 Oguz­han adyn­da­ky «Türk­men­film» bir­le­şi­gi­niň we­ki­li­ýe­ti Daş­kent şä­he­rin­de 13-nji sent­ýabr­da baş­la­nan «Ýü­pek ýo­lu­nyň mer­je­ni» at­ly XIV hal­ka­ra ki­no­fes­ti­wa­la gat­naş­ýar.

Hereket sagdynlygyň gözbaşydy

«7/24. tm», № 38 (121), 19.09. 2022 Hereket – bu ýaşaýyşdyr. Fiziki işjeňlik adam bedeniniň kadaly hereket etmegi üçin möhümdir.

Dört pälwan

«7/24. tm», № 38 (121), 19.09. 2022 Şatlyk-şowhuny çar ýana ýaň salyp, uludan tutulýan toýlarymyzyň esasy bezegleriniň biri milli türkmen göreşidir. Baýraklary almak ugrunda pälwanlar göreşiň berk goýlan düzgün-kadasyna eýerip, özara bäsleşýärler, şonda ähli gelen märekäniň ünsi olara gönügip, toý şowhuny, gyzygy has-da artýar. Baýrak toý eýesiniň gurbuna görä bolup, barly adamlar ogşuk, ikiýaşar duluç, öküz, tana ýaly uly mallary baýrak hökmünde goýýarlar. Şeýle gymmatly baýraklar goýulýan toýlara ýakyn-alysdan pälwanlar çagyrylýar. Ýurdumyzyň oba-kentlerinde, welaýatlarydyr etraplarynda baýrak goýluşy tapawutly bolsa-da, toý göreşleriniň geçirilişinde umumylyklar köpdür. Göreş geçirmek üçin amatly, gumluk, ýumşak ýer saýlanyp, şonuň daşynda gelen märeke, tomaşaçylar tegelenip oturýarlar, ortada pälwanlara göreşmäge ýer goýulýar. Göreşi guramaçylykly geçirmek, ýeňijileri kesgitlemek üçin il-halk tarapyndan hormatlanýan, göreşden başy çykýan adamlar emin saýlanýar. Eminler ortada göreşiň gidişine ýakyndan gözegçilik edýärler.

Sport kyssalary

«7/24. tm», № 37 (120), 12.09. 2022 Has möhümi — mertebäňi  saklamak

11 metrlik urgular derwezeçi üçin uly synag

«7/24. tm», № 37 (120), 12.09. 2022 Russiýanyň çempionatynyň 8-nji tapgyrynda «Torpedo» bilen «Rostowyň» arasyndaky duşuşygyň ahyrynda dartgynly ýagdaý döredi. Duşuşygyň emini «Torpedonyň» derwezesine 11 metrlik jerime urgusyny belledi. Iň geň ýeri, derwezeçi Ýegor Baburin ilkinji synanyşykda urgyny yzyna gaýtardy. Emin onuň urgudan öňinçä derwezäniň çyzygyndan öňe süýşendigini aýdyp, jerime urgusyny täzeden ýerine ýetirmäge ygtyýar berýär. Emma ýene-de Baburin topy tora girizmän saklaýar. Ýene düzgün bozma hasaba alynýar. Diňe 3-nji synanyşykdan soňra «Rostowyň» oýunçysy Maksim Osipenko topy tora salýar. Jerime urgusyny birinji synanyşykda Ýegor Golenkow, soňra Nikolaý Komliçenko şowsuz ýerine ýetirdi.

Seniň doglan günüň haçan?!

«7/24. tm», № 37 (120), 12.09. 2022 «Doglan gün — hemmeler üçin örän möhüm günleriň biri. Biz ony ýylda bir gezek bolýandygy üçin uly şatlyk-şowhun bilen belleýäris, bir-biregi mähirli gutlaýarys. Köpler iň ýagşy arzuwlaryny, ýürek sözlerini SMS arkaly öz ýakyn dost-ýarlaryna, deň-duşlaryna ugradyp, olary gutlap begendirmegi gowy görýärler. Ine, bizem şeýle arzuw-islegleriň birnäçesini size ýetirmegi makul bildik.

Çempionlaryň ýürek buýsanjy

«7/24. tm», № 36 (119), 05.09. 2022 Kristina ŞERMETOWA Ýaryş: V Yslam raýdaşlyk oýunlary. Netije: altyn medal.

Sport. Bilim. Saglyk.

«7/24. tm», № 36 (119), 05.09. 2022 Türkmenbaşy etrabynyň 2-nji orta mekdebinde ylym-bilim işgärleriniň arasynda «Ata Watan — rowaçlygyň Diýary» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Çärede hormatly Prezidentimiziň ösüp gelýän ýaş nesliň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagy, olaryň bilimli, sagdyn, Watana, halka wepaly nesil bolup ýetişmekleri üçin ähli mümkinçilikleriň döredilýändigi barada buýsançly gürrüňler edildi. Maslahatda çykyş edenler ýurdumyzyň parahatlygy, gülläp ösmegi ugrunda beýik işleri alyp barýan Gahryman Arkadagymyza hem-de Arkadagly Serdarymyza tüýs ýürekden alkyşly sözlerini aýtdylar.

Ýol abat – il abat

«7/24. tm», № 36 (119), 05.09. 2022 Türk­me­nis­ta­nyň Içe­ri iş­ler mi­nistr­li­gi­niň Po­li­si­ýa­nyň ýol gö­zeg­çi­li­gi mü­dir­li­gi ta­ra­pyn­dan her ýy­lyň sent­ýabr aýyn­da ge­çi­ril­ýän «Ýol he­re­ke­ti­niň howp­suz­ly­gy — öm­rü­mi­ziň ra­hat­ly­gy» at­ly bi­raý­ly­ga ba­dal­ga be­ril­di. Bu dä­be öw­rü­len çä­re my­na­sy­bet­li ýur­du­my­zyň äh­li kün­jek­le­rin­de wa­gyz-ne­si­hat iş­le­ri ge­çi­ril­ýär. Bu işe eda­ra-kär­ha­na­lar, jem­gy­ýet­çi­lik gu­ra­ma­la­ry we beý­le­ki ul­gam­lar bi­len bir ha­tar­da Türk­me­nis­ta­nyň Sport we ýaş­lar sy­ýa­sa­ty mi­nistr­li­gi­niň ga­ra­ma­gyn­da­ky sport mek­dep­le­rin­iň we sport des­ga­la­ryn­yň hünärmenleri hem iş­jeň gat­naş­ýar­lar. Ola­ryň gu­ra­ýan da­ba­ra­la­ry bol­sa köp­çü­lik­le­ýin ha­bar be­riş se­riş­de­le­ri ta­ra­pyn­dan şöh­le­len­di­ri­lip du­rul­ýar. Şol da­ba­ra­lar­da çy­kyş ed­ýän­ler ýur­du­myz­da ýol-ulag ha­dy­sa­la­ry­nyň öňü­ni al­mak, ýo­lag­çy­la­ryň howp­suz­ly­gy­ny üp­jün et­mek ug­run­da al­nyp ba­ryl­ýan iş­ler ba­ra­da gür­rüň ber­ýär­ler.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň VII gurultaýy

«7/24. tm», № 36 (119), 05.09. 2022 Paý­tag­ty­myz­da­ky «Me­kan» köş­gün­de Türk­me­nis­ta­nyň Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Ýaş­lar gu­ra­ma­sy­nyň VII gu­rul­ta­ýy ge­çi­ril­di. Bi­lim­ler we ta­lyp ýaş­lar gü­nün­de gu­ral­an bu fo­rum mu­kad­des Ga­raş­syz­ly­gy­my­zyň 31 ýyl­ly­gy­na ba­gyş­la­nan çä­re­le­riň öz­bo­luş­ly ba­dal­ga­sy bol­dy.

Ýokary liga

«7/24. tm», № 36 (119), 05.09. 2022 Türkmenistanyň futbol federasiýasy

Ady­ňa dö­ne­ýin sy­pa­ýy­çy­lyk

«7/24. tm», № 36 (119), 05.09. 2022  Daň til­ki­guý­ruk bo­lan­da alys ýo­la ug­ran ýo­lag­çy ma­şy­ny­nyň için­dä­ki­le­riň gü­mür-ýa­my­ry bir­ba­da ar­tan ýa­ly bol­dy,ýö­ne bu uza­ga çek­me­di. Bir­sy­dyr­gyn te­kiz ýol, ma­şy­nyň ýo­ka­ry tiz­li­gi,ýum­şak kür­sü­ler adam ba­ry­ny çaý içim sa­lym mun­dan öň çy­kyp gaý­dan ýy­ly ýor­gan­la­ry­na do­lan ýa­ly bol­dy. Köp­çü­lik ýe­rin­de her nä­çe ge­ňem bol­sa, alys ýol­da däl-de, ha­ma­la öýün­de ýa­ly hor çek­ýä­nem ta­pyl­dy. Türk­men mu­nuň ýa­ly bo­lan­da: «Köp­çü­lik, her haý­sy ta­py­lar, aý­by ýok» di­ýip, sy­pa­ýy­çy­ly­gy aň­sat-aň­sat el­den ber­mez. Ol şu ge­ze­gem şeý­le bol­dy...

Filolog ýigidiň haty

«7/24. tm», № 36 (119), 05.09. 2022 (Atamyrat Atabaýewiň äheňinde)

Çagalar we sport

«7/24. tm», № 36 (119), 05.09. 2022 Çagalar oýnamagy halaýarlar. Olaryň oýnamak üçin hereket edýändigi bedenterbiýäni ýatladýar. Eger körpeleri sport enjamlaryna we sport toplaryna ysnyşdyrsaň, onda biz «ýaşajyk türgeniň» sporty hemra edinip başlandygyny göreris. Siziň synlaýan suratlaryňyzda çagalaryň ululara öýkünip, regbi, basketbol, futbol toplaryny oýnawaçlarynyň sanawyna goşýan pursatlary ýerleşdirildi. Diýmek, olar görenlerine meňzemegi halaýarlar. Bu bolsa ulularyň her bir işde, şol sanda sporty we bedenterbiýäni hemra edinmekde hem çagalara görelde bolmalydygyny aňladýar. 

Ses ýazgylaryny timarlan Çary Geldiýew

«7/24. tm», № 36 (119), 05.09. 2022 2004-nji ýylda «Watan» radio­ýaýlymynyň «Ylham» bölüminde işe başladyk. Halypalaryň jemlenen ýerinde hemişe täsirli gürrüňlere, wakalara şa­ýat bolunýar. Bir gezek radionyň uly studiýasynda Türkmenistanyň halk artisti Juma Ýazmyradow bilen ses režissýor Çary Geldiýew üçimiz «Älemgoşar» atly edebi-çeper gepleşigi sazlap otyrdyk. Birdenem halypa Juma aga bir sazy diňledip, şol sazy kimiň çalandygyny aňyp bilmän durdy-da, Çary aga ýüzlendi:

Düzgünnamasy

«7/24. tm», № 36 (119), 05.09. 2022 Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň «Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde yglan eden «1000 söz» atly döredijilik bäsleşiginiň

Türkmenistanda 1-nji sentýabrda Bilimler we talyp ýaşlar güni bellenildi

2022-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda Türkmenistanda Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli baýramçylyk dabaralary geçirildi. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly XXXI ýyllyk toýuny bellemäge taýýarlyk görýän ýurdumyzda Bilimler we talyp ýaşlar güni dabaraly ýagdaýda bellenildi.

Türkmen türgenleriniň sylaglanyş dabarasy

2022-nji ýylyň 31-nji awgustynda Olimpiýa şäherjigindäki «Sport» myhmanhanasynda halkara ýaryşlarynda ýeňiş gazanan Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň türgenlerini sylaglamak dabarasy geçirildi.   Ýurdumyzyň abraýyny üstünlikli goran türgenlere Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyndan hem-de Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasynyň adyndan  gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.

Sport we ýaşlar syýasaty

«7/24. tm», № 35 (118), 29.08. 2022 Ýolöten etrabynda ýerleşýän küreklemek sport mekdebinde baýdarkada we kanoede küreklemek boýunça oglanlaryň arasynda Mary welaýatynyň kubogyny almak ugrunda ýaryş geçirildi. 200 metr aralygy baýdarkada ýekelikde küreklemekde Nariman Haýdarow 1-nji orny, Süleýman Nedirkulyýew 2-nji orny, Seýran Mallyýew 3-nji orny eýeledi. 500 metr aralyga küreklemekde Nariman Haýdarow 1-nji orna, Süleýman Nedirkulyýew 2-nji orna, Meýlis Muhammedow 3-nji orna mynasyp boldy. Şeýle-de, kanoede 200 metr aralygy geçmekde Selim Jumaýew 1-nji ornuň, Saftar Safarow 2-nji ornuň, Alyşir Hugaýew 3-nji ornuň eýesi boldy. Ýaryşyň jemi boýunça Ýolöten etrap Sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň türgenlerine taý tapylmady. Ýeňijilere Mary welaýatynyň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň Hormat hatlary we kubogy gowşuryldy.

Ruhubelent türgen

«7/24. tm», № 35 (118), 29.08. 2022 Spor­ty öz dur­mu­şy­na hem­ra edi­nen ýaş­la­ryň «Hal­kyň Ar­ka­dag­ly za­ma­na­sy» ýy­lyn­da ga­zan­ýan üs­tün­lik­le­ri köp­le­re gö­rel­de bo­lup dur­ýar. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ýur­du­my­zyň äh­li kün­jek­le­rin­de sport bi­len meş­gul­lan­ma­ga giň şert­le­ri dö­re­dip ber­ýär. Şo­nuň üçin hem spor­tuň bir gör­nü­şi­ne yk­ba­ly­ňy bag­lan­dyň­my on­da di­ňe tür­gen­le­şäý­mek gal­ýar. Şeý­le özü­ne ynam­ly tür­gen­le­riň bi­ri-de Le­bap we­la­ýa­ty­nyň Ker­ki et­ra­by­nyň Daş­lyk ge­ňeş­li­gin­de 1996-njy ýy­lyň 23-nji sent­ýab­ryn­da dog­lan Da­ýanç Omi­row­dyr. Ol 3-nji synp­da oka­ýar­ka et­ra­byň 1-nji sport mek­de­bin­de ku­raş gö­re­şi bi­len meş­gul­la­nyp baş­la­ýar. Et­ra­byň 1-nji sport mek­de­bi­niň tä­lim­çi­si Be­genç Omi­row ini­si­niň spor­tuň gö­reş gör­nü­şi­ni saý­lap al­ma­gy­na se­bäp bol­ýar.