"Türkmenistan Sport" Halkara žurnalynyň elektron goşundysy

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, B.Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly 54
Telefon belgileri: 22-81-38

Habarlar

Sport ulgamynyň wekilleri döwlet sylaglaryna mynasyp boldular

«7/24. tm», № 40 (123), 03.10. 2022 Hormatly Prezidentimiziň gol çeken resminamalaryna laýyklykda, şanly Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli kärinde tapawutlanan watansöýüji raýatlarymyzyň birnäçesine hormatly atlar dakyldy we döwlet sylaglary gowşuryldy. Bu her bir ynsanyň kalbynda Watana we kärine bolan söýgüsini artdyrdy.

Ýaşuly nesilden ýagşy görelde

«7/24. tm», № 40 (123), 03.10. 2022 Sporty hemra edinen ynsanlar hemişe juwan bolýar. «Adamyň göwresi garrasa-da, göwni garramaz» diýilýän söz asyl sportsöýer adamlara degişlimikä diýýän. Ine, biziň ýaşy 80-iň bosagasyndaky Aga mugallymymyz hem «ýaşlaryň gujuryna gaýra dur» diýýän kuwwaty, zähmetsöýerligi, sagdyn durmuş ýörelgelerine eýerýän işjeňligi bilen hemmelere ýagşy görelde bolýar. Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň Hyrslan Jumaýew geňeşliginiň ýaşaýjysy, indi birnäçe ýyl bäri Murgap etrabynyň 34-nji orta mekdebinde bedenterbiýe mugallymy bolup zähmet çekýän Aga Orunow diňe bir okuwçylary üçin kesbine berlen halypa bolman, eýsem ol bütin oba adamlary, uly-kiçi üçin sport-bedenterbiýe bilen meşgullanmagyň ajaýyp netijesiniň bardygyny görkezip gelýär.

Söýgi rowaýatynyň mawzoleýi

«7/24. tm», № 40 (123), 03.10. 2022 Hindi şahyrlarynyň biri: «Adamlar iki topara bölünýär. Täçmahaly görenler we görmedikler» diýip belläpdir. Elbetde, Täçmahala ýöne ýere dünýäniň «Ýedi täsinliginiň biri» diýilmändir. «Görenem armanda, görmedigem» diýşi ýaly, Täçmahalyň gözelligini görmäge göz, taryp etmäge söz gerek.

Çarwadarlaryň IV Bütindünýä oýunlary

«7/24. tm», № 40 (123), 03.10. 2022 Türkiýe Respublikasynyň Iznik şäherinde guralan Çarwadarlaryň IV Bütindünýä oýunlarynda türkmenistanly türgenler üstünlikli çykyş etdiler. Olar oýunlaryň ilkinji üç gününde 17 medal (6 altyn, 6 kümüş, 5 bürünç) gazandylar.

Türkmenistanyň futzal ýygyndysy Aziýanyň kubogyna gatnaşdy

«7/24. tm», № 40 (123), 03.10. 2022 2022-nji ýy­lyň 27-nji sent­ýab­ryn­da Ku­weýt­de fut­zal bo­ýun­ça Azi­ýa­nyň ku­bo­gy ug­run­da­ky ýa­ry­şa ba­dal­ga be­ril­di. 8-nji okt­ýab­ra çen­li do­wam ed­ýän bu bäs­le­şi­giň to­par­ça­la­ýyn ýa­ry­şyn­da Türk­me­nis­ta­nyň mil­li ýy­gyn­dy­sy hem çy­kyş et­di. 17-nji ge­zek ge­çi­ril­ýän yk­lym ýa­ry­şy­ny Ku­weýt döw­le­ti öz ta­ry­hyn­da il­kin­ji ge­zek ka­bul ed­ýär. Şo­nuň üçin ýo­ka­ry gu­ra­ma­çy­lyk de­re­je­si­niň üp­jün edi­len­di­gi­ni aýt­mak ge­rek.

Mahmal sesli halypa

«7/24. tm», № 40 (123), 03.10. 2022 Çagalyk ynsanyň geçip barýan ömrüni täsinlikler, başdangeçirmeler, ýatlamalar, wakalar bilen dolduryp, kämillige sary alyp gidýär. Şol geçen günleriň many-mazmuna baý bolsa hemişe ýatlamalara berleniňi duýman galýarsyň. Gulaklar täsin, mahmal seslerden, gözlerimiz çagalyk gahrymanlaryň keşplerinden ganandan soň-a asyl durkuň-düýrmegiň bilen şol tanyş sesleriň, keşpleriň gözleginde bolunýar eken.

Sportuň we sagdynlygyň wagyzçysy

«7/24. tm», № 40 (123), 03.10. 2022 et­ra­by­nyň dört sa­ny oba­sy bar­dy. Ola­ryň iki­si da­gyň ba­ýyr­ly­gyn­da, beý­le­ki­le­ri de­mir­ ýo­luň gaý­ra ta­ra­pyn­da, ýap­gyt meý­dan­ça­da ýer­le­şip­di. Et­rap­da ýö­ri­te­leş­di­ri­len sport meý­dan­ça­sy­nyň ýok­du­gy bu ýer­dä­ki ila­tyň sport­da mak­sa­da ok­gun­ly öňe git­me­gi­ne bök­denç­lik dö­red­ýär­di.

Sport kyssalary

«7/24. tm», № 40 (123), 03.10. 2022 Bob Riçards, Olimpiada gatnaşan türgen.

Samarkant sammiti

«7/24. tm», № 38 (121), 19.09. 2022 Türkmenistanyň Prezidenti Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Samarkantda geçirilen mejlisine gatnaşdy.

Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIII maslahaty

«7/24. tm», № 38 (121), 19.09. 2022 2022-nji ýy­lyň 15-nji sent­ýab­ryn­da Aş­ga­bat şä­he­rin­de Dün­ýä türk­men­le­ri­niň yn­san­per­wer bir­le­şi­gi­niň Pre­zi­den­ti, Mil­li Ge­ňe­şiň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy, Hor­mat­ly il ýa­şu­lu­sy Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş­lyk­lyk et­me­gin­de Dün­ýä türk­men­le­ri­niň yn­san­per­wer bir­le­şi­gi­niň ХХIII mas­la­ha­ty ge­çi­ril­di. Dün­ýä türk­men­le­ri­niň yn­san­per­wer bir­le­şi­gi dür­li ugur­lar bo­ýun­ça do­gan­lyk gat­na­şyk­la­ry­my­zy ös­dür­mek, mad­dy we ru­hy mi­ra­sy­my­zy öw­ren­mek, ola­ry dün­ýä halk­la­ry­nyň ara­syn­da wa­gyz et­mek ba­bat­da-da uly iş­le­ri alyp bar­ýar. Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň baş­tu­tan­ly­gyn­da we baş­lan­gyç­la­ry ne­ti­je­sin­de, ol bu gün ab­raý­ly hal­ka­ra yn­san­per­wer gu­ra­ma­la­ryň bi­ri hök­mün­de yk­rar edil­di hem-de da­şa­ry ýurt­lar­da­ky türk­men do­gan­la­ry­my­zy bir sup­ra­nyň ba­şy­na jem­le­mek­de yk­bal kes­git­leý­ji mer­ke­ze öw­rül­di.

Türkmenistanly türgenler Garaşsyzlyk baýramyny ajaýyp üstünlikler bilen garşylaýarlar

«7/24. tm», № 38 (121), 19.09. 2022 2022-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda Aşgabat şäheriniň Olimpiýa şäherçesiniň «Başa-baş söweş sungaty» sport toplumynda halkara ýaryşlarynda ýeňiji bolan türkmenistanly türgenleri sylaglamak dabarasy geçirildi. Türkmenistanly türgenleriň halkara ýaryşlarynda gazanan üstünlikleri mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygyna mynasyp sowgat boldy.

«Ýol hereketiniň howpsuzlygy – ömrümiziň rahatlygy»

«7/24. tm», № 38 (121), 19.09. 2022 Aşgabat şäheriniň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi, Sport çärelerini guramak we utgaşdyryş guramasy tarapyndan «Ýollaryň abatlygy – öýlerimiziň rahatlygy» atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Özbegistandaky halkara festiwalda Türkmenistanyň kino günleri geçirildi

«7/24. tm», № 38 (121), 19.09. 2022 Oguz­han adyn­da­ky «Türk­men­film» bir­le­şi­gi­niň we­ki­li­ýe­ti Daş­kent şä­he­rin­de 13-nji sent­ýabr­da baş­la­nan «Ýü­pek ýo­lu­nyň mer­je­ni» at­ly XIV hal­ka­ra ki­no­fes­ti­wa­la gat­naş­ýar.

Hereket sagdynlygyň gözbaşydy

«7/24. tm», № 38 (121), 19.09. 2022 Hereket – bu ýaşaýyşdyr. Fiziki işjeňlik adam bedeniniň kadaly hereket etmegi üçin möhümdir.

Dört pälwan

«7/24. tm», № 38 (121), 19.09. 2022 Şatlyk-şowhuny çar ýana ýaň salyp, uludan tutulýan toýlarymyzyň esasy bezegleriniň biri milli türkmen göreşidir. Baýraklary almak ugrunda pälwanlar göreşiň berk goýlan düzgün-kadasyna eýerip, özara bäsleşýärler, şonda ähli gelen märekäniň ünsi olara gönügip, toý şowhuny, gyzygy has-da artýar. Baýrak toý eýesiniň gurbuna görä bolup, barly adamlar ogşuk, ikiýaşar duluç, öküz, tana ýaly uly mallary baýrak hökmünde goýýarlar. Şeýle gymmatly baýraklar goýulýan toýlara ýakyn-alysdan pälwanlar çagyrylýar. Ýurdumyzyň oba-kentlerinde, welaýatlarydyr etraplarynda baýrak goýluşy tapawutly bolsa-da, toý göreşleriniň geçirilişinde umumylyklar köpdür. Göreş geçirmek üçin amatly, gumluk, ýumşak ýer saýlanyp, şonuň daşynda gelen märeke, tomaşaçylar tegelenip oturýarlar, ortada pälwanlara göreşmäge ýer goýulýar. Göreşi guramaçylykly geçirmek, ýeňijileri kesgitlemek üçin il-halk tarapyndan hormatlanýan, göreşden başy çykýan adamlar emin saýlanýar. Eminler ortada göreşiň gidişine ýakyndan gözegçilik edýärler.

Sport kyssalary

«7/24. tm», № 37 (120), 12.09. 2022 Has möhümi — mertebäňi  saklamak

11 metrlik urgular derwezeçi üçin uly synag

«7/24. tm», № 37 (120), 12.09. 2022 Russiýanyň çempionatynyň 8-nji tapgyrynda «Torpedo» bilen «Rostowyň» arasyndaky duşuşygyň ahyrynda dartgynly ýagdaý döredi. Duşuşygyň emini «Torpedonyň» derwezesine 11 metrlik jerime urgusyny belledi. Iň geň ýeri, derwezeçi Ýegor Baburin ilkinji synanyşykda urgyny yzyna gaýtardy. Emin onuň urgudan öňinçä derwezäniň çyzygyndan öňe süýşendigini aýdyp, jerime urgusyny täzeden ýerine ýetirmäge ygtyýar berýär. Emma ýene-de Baburin topy tora girizmän saklaýar. Ýene düzgün bozma hasaba alynýar. Diňe 3-nji synanyşykdan soňra «Rostowyň» oýunçysy Maksim Osipenko topy tora salýar. Jerime urgusyny birinji synanyşykda Ýegor Golenkow, soňra Nikolaý Komliçenko şowsuz ýerine ýetirdi.

Seniň doglan günüň haçan?!

«7/24. tm», № 37 (120), 12.09. 2022 «Doglan gün — hemmeler üçin örän möhüm günleriň biri. Biz ony ýylda bir gezek bolýandygy üçin uly şatlyk-şowhun bilen belleýäris, bir-biregi mähirli gutlaýarys. Köpler iň ýagşy arzuwlaryny, ýürek sözlerini SMS arkaly öz ýakyn dost-ýarlaryna, deň-duşlaryna ugradyp, olary gutlap begendirmegi gowy görýärler. Ine, bizem şeýle arzuw-islegleriň birnäçesini size ýetirmegi makul bildik.

Çempionlaryň ýürek buýsanjy

«7/24. tm», № 36 (119), 05.09. 2022 Kristina ŞERMETOWA Ýaryş: V Yslam raýdaşlyk oýunlary. Netije: altyn medal.

Sport. Bilim. Saglyk.

«7/24. tm», № 36 (119), 05.09. 2022 Türkmenbaşy etrabynyň 2-nji orta mekdebinde ylym-bilim işgärleriniň arasynda «Ata Watan — rowaçlygyň Diýary» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Çärede hormatly Prezidentimiziň ösüp gelýän ýaş nesliň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagy, olaryň bilimli, sagdyn, Watana, halka wepaly nesil bolup ýetişmekleri üçin ähli mümkinçilikleriň döredilýändigi barada buýsançly gürrüňler edildi. Maslahatda çykyş edenler ýurdumyzyň parahatlygy, gülläp ösmegi ugrunda beýik işleri alyp barýan Gahryman Arkadagymyza hem-de Arkadagly Serdarymyza tüýs ýürekden alkyşly sözlerini aýtdylar.