"Türkmenistan Sport" Halkara žurnalynyň elektron goşundysy

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, B.Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly 54
Telefon belgileri: 22-81-38

Habarlar

Sportuň 7 peýdasy

«7/24.tm», №33 (64), 16.08.2021. Sport bilen meşgullanmak nerw dartgynlylygyny azaldýar. Çünki fiziki maşklar aladalardan, şowsuzlyklardan ünsüňi sowýar.

Ýarym aýlaw hakynda hakykat

«7/24.tm», №33 (64), 16.08.2021. Elektron žurnalymyzyň sahypalarynda yzygiderli çykyş edýän sport bilermeni Hajymyrat Söýünow «Sowal-jogap» atly mowzuk bilen taýýarlaýan bölümimizde janköýerleri gyzyklandyrýan sowallara jogap berýär. Ol bu gün jerime meýdançasynyň daşyndaky ýarym aýlaw şekilli çyzygyň döreýiş taryhyny gürrüň berer.

«Ömür merdiwany» kyssalar toplumyndan

«7/24.tm», №33 (64), 16.08.2021. Pyhy mugallym

Tagangül özüni gözleýär

«7/24.tm», №33 (64), 16.08.2021. «Kümüş Aýa münýän men,Gyzyl Güne çykýan men.Şu kiçijek dünýädeUly jepa çekýän men»

Döredijilik dünýäsi

«7/24.tm», №33 (64), 16.08.2021. Köňül meýdany deý bossan tapylmaz

Erigmiziň gujagynda saralan, güýzler sende galypdyr

«7/24.tm», №33 (64), 16.08.2021. DIÝARYM

Her asyryň öz orta asyry bolýar

«7/24.tm», №33 (64), 16.08.2021. Işdä naharyň başynda gelýär, ýöne ol aç wagtyňam hiç ýere gidenok.

Sport žurnalistikasy

(Başlangyjy geçen sanlarymyzda) «7/24.tm», №33 (64), 16.08.2021.

Daşky gurşawa mynasyp goşant

«7/24.tm», №33 (64), 16.08.2021. Tokioda 2021-nji ýylyň 23-nji iýulyndan 8-nji awgustyna çenli aralykda geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa oýunlaryna sport janköýerleri uly gyzyklanma bilen tomaşa etdiler. Bu oýunlaryň birnäçe aýratynlyklary bolup, şolaryň biri hem Tokio Olimpiadasynyň ekologiýa babatda nusgalyk oýunlaryň biri bolandygydyr.

Söýgi söýgüden döreýär

(Soňy. Başlangyjy geçen sanymyzda) «7/24.tm», №33 (64), 16.08.2021.

Açylmadyk ganatlaryň ululygy bilinmez

«7/24.tm», №33 (64), 16.08.2021. Bir gün fermanyň jüýjeleri howluda gezip ýörkäler bürgüt ýumurtgasyny tapýarlar. Ol ýumurtga örän uludy. Jüýjeler ol ullakan bir towuga degişlidir öýdüpdirler. 

Dünýä kartasy

«7/24.tm», №33 (64), 16.08.2021. Günleriň birinde öýde bezzatja oglanjygyň içi gysyp, maslahatda çykyş etmek üçin nutuk ýazýan atasynyň ýanyna gelip, oňa päsgel berýär. Atasy ogluny güýmemek üçin köne žurnallaryň birinde owadan edilip bezelen dünýä kartasynyň şekili bolan sahypany alýar. Soňra şol sahypany böleklere bölüp, ogluna ýüzlenýär:

Sag başym — soltan başym

«7/24.tm», №33 (64), 16.08.2021. Arassaçylyk sagdynlygyň girewidir. Ynsanyň iň uly baýlygy bolsa saglykdyr. Şonuň üçinem arassaçylyk düzgünlerini yzygiderli we dogry berjaý edeliň! Çünki saglygymyzy goramak ozaly bilen özümize baglydyr.

Üstünligiň açary

Jemleme ýa-da üstünligiň 33 usuly hakynda kelam agyz «7/24.tm», №33 (64), 16.08.2021.

Dosta barýan ýolda yzym bar meniň

«7/24.tm», №32 (63), 09.08.2021. Häzirki wagtda ähli dillerde «Aziýa» sözi ýaňlanýar. Bu günki gün dünýä döwletleriniň nazary Aziýa yklymyna gönükýär. Ýer ýüzüniň iň köp ilatly yklymy bolmak bilen, ähli ugurlardaky döwrebap ösüşlerde Aziýanyň mynasyp paýy bardyr. Nobatdaky tomusky Olimpiýa oýunlarynyň Tokioda geçirilmegi tutuş yklyma bolan gyzyklanmany artdyrdy. Olimpiadanyň umumytoparlaýyn ýaryşynda hem Hytaý, Ýaponiýa ýaly döwletleriň öňdäki orunlara dalaş edendikleri Aziýanyň sport babatda dünýäde öňdeligi eýelemäge mynasypdygynyň subutnamasy boldy.

Sport we ýaşlar

«7/24.tm», №32 (63), 09.08.2021. SPORT ÜSTÜNLIKLERE RUHLANDYRÝAR

Olimpiadanyň medallary

«7/24.tm», №32 (63), 09.08.2021. Sport bilermeni Hajymyrat Söýünow «Sowal-jogap» atly mowzuk bilen taýýarlaýan bölümimizde janköýerleri gyzyklandyraýjak we olaryň ünsüni özüne çekäýjek sowallara jogap berýär. Tokio Olimpiadasynyň jemlenmegi bilen bu iri sport wakasyndan söhbet açmagyny, has dogrusy, onda gazanylan medallar hakynda gürrüň bermegini Hajymyrat Söýünowdan haýyş etdik.

Hoş Tokio! Salam Tokio!

«7/24.tm», №32 (63), 09.08.2021. Adatça, ilki salamlaşylyp, soňra hoşlaşylýandygy üçin sözbaşydaky baglanyşygy tapmadyk okyjylara tomusky Olimpiadanyň yzysüre Paralimpiýa oýunlaryna badalga berilýändigini ýatladýarys. 8-nji awgustda Tokioda tomusky Olimpiadanyň ýapylyş dabarasy geçirildi. Ýene birnäçe günden bolsa  Paralimpiýa oýunlaryna badalga berler.

Gowşut mugallym mamla!

«7/24.tm», №32 (63), 09.08.2021. Ýewropada Konferensiýa ligasy atly täze futbol ýaryşy badalga aldy. Ozalky Çempionlar ligasy bilen Ýewropa ligasy deňeşdirilende, olaryň ilkinjisine bolan gyzyklanma has ýokarydygy üçin Ýewropa ligasyna aýdylyşy ýaly, «göwünli-göwünsiz» gatnaşýanlaram az däldi. Esasanam, Ýewropanyň «Uly 5-lik» diýip atlandyrylýan döwletleri üçin UEFA-nyň Çempionlar ligasyndan özge ýaryş alga alynmaýar diýerlikdi.

Mekdep bazarlary açyldy

«7/24.tm», №32 (63), 09.08.2021. Täze okuw ýylynyň başlanmagyna az wagt galdy. Şonuň üçin hem ýurdumyzyň her bir künjeginde mekdep bazarlary açyldy. Ata Watanymyzda jemi 410 sany mekdep bazarlary hereket edip, olardan 55-si Aşgabat şäherinde, 48-si Ahal welaýatynda, 41-si Balkan welaýatynda, 79-sy Lebap welaýatynda, 134-si Mary welaýatynda, 53-si bolsa Daşoguz welaýatynda açyldy.